ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา. จำแนกวุฒิการศึกษา
รหัสโรงเรียนตำบลอำเภอกลุ่ม/เครือข่ายปริญญาเอกปริญญาโทปริญญาตรีอนุปริญญาหรือเทียบเท่าต่ำกว่าอนุปริญญารวม
22010001 วัดเกาะขวาง(สังวาลย์ราษฎร์รังสรรค์)เมืองจันทบุรีเกาะขวางคุณภาพสัมพันธ์003205
22010002 วัดเกาะตะเคียน(วาสน์วิทยานุกูล)เมืองจันทบุรีเกาะขวางคุณภาพสัมพันธ์006107
22010003 วัดเกาะโตนด (จันทร์ศีลราษฏร์ประสิทธิ์)เมืองจันทบุรีเกาะขวางคุณภาพสัมพันธ์001203
22010005 วัดเขาน้อยเมืองจันทบุรีคมบางคุณภาพสัมพันธ์000000
22010006 วัดคมบาง(เพิ่มพิทยากร)เมืองจันทบุรีคมบาง9 วัดพัฒนาวิชาการ000000
22010007 วัดเนินยางเมืองจันทบุรีคมบาง9 วัดพัฒนาวิชาการ001304
22010008 วัดทองทั่ว (เอครพานิช)เมืองจันทบุรีคลองนารายณ์9 วัดพัฒนาวิชาการ004105
22010009 วัดเนินสูง(วิชัยนารายณ์ราษฎร์บำรุง)เมืองจันทบุรีคลองนารายณ์9 วัดพัฒนาวิชาการ104207
22010011 วัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)เมืองจันทบุรีจันทนิมิต9 วัดพัฒนาวิชาการ202010032
22010012 วัดไผ่ล้อม (อินทก์อุทัย)เมืองจันทบุรีจันทนิมิตคุณภาพสัมพันธ์0083011
22010013 บ้านคลองน้ำใส (บุญประชานุกูล)เมืองจันทบุรีท่าช้างจันท์ธานี201306
22010014 บ้านแก้วเมืองจันทบุรีท่าช้างจันท์ธานี0085215
22010017 วัดสิงห์เมืองจันทบุรีบางกะจะจันท์ธานี001315
22010018 วัดพลับ(จันทบุรชีบาอุทิศ)เมืองจันทบุรีบางกะจะจันท์ธานี100001
22010019 บ้านท่าแฉลบเมืองจันทบุรีบางกะจะจันท์ธานี001001
22010020 วัดดอนตาลเมืองจันทบุรีพลับพลา9 วัดพัฒนาวิชาการ001304
22010021 วัดพลับพลาเมืองจันทบุรีพลับพลา9 วัดพัฒนาวิชาการ001203
22010022 วัดโป่งแรด(ปคุณวิทยาคาร)เมืองจันทบุรีพลับพลา9 วัดพัฒนาวิชาการ002204
22010023 อนุบาลจันทบุรีเมืองจันทบุรีวัดใหม่จันท์ธานี01256032
22010024 สฤษดิเดชเมืองจันทบุรีวัดใหม่คุณภาพสัมพันธ์1263384108
22010025 บ้านชำโสมเมืองจันทบุรีแสลงจันท์ธานี002103
22010026 วัดแสลงเมืองจันทบุรีแสลง9 วัดพัฒนาวิชาการ102205
22010027 วัดหนองบัว(ปทุมาภิพัฒน์)เมืองจันทบุรีหนองบัวคุณภาพสัมพันธ์104207
22010028 วัดเสม็ดงามเมืองจันทบุรีหนองบัวคุณภาพสัมพันธ์100102
22010030 บ้านศรัทธาตะพงท่าใหม่เขาแก้วเบญจไตรภาคี000000
22010032 บ้านตาเลียวท่าใหม่เขาแก้วเบญจไตรภาคี001001
22010033 บ้านวังปลาท่าใหม่เขาแก้วเบญจไตรภาคี000202
22010034 บ้านแก่งน้อยท่าใหม่เขาแก้วเบญจไตรภาคี001102
22010036 บ้านเขาแก้ววิทยาท่าใหม่เขาแก้วเบญจไตรภาคี111205
22010038 บ้านคลองกะพงท่าใหม่เขาบายศรีมิติใหม่ ท่าใหม่ 4000000
22010040 บ้านเนินดินแดงท่าใหม่เขาบายศรีมิติใหม่ ท่าใหม่ 4001102
22010041 บ้านมาบโอนท่าใหม่เขาบายศรีมิติใหม่ ท่าใหม่ 4001001
22010042 วัดบูรพาพิทยารามท่าใหม่เขาวัวมิติใหม่ ท่าใหม่ 4000000
22010043 วัดเสม็ดโพธิ์ศรี(อุชุกวิทยาคาร)ท่าใหม่โขมงเพื่อนช่วยเพื่อน001102
22010044 วัดโขมง(แจงพิทยาคาร)ท่าใหม่โขมงเพื่อนช่วยเพื่อน201003
22010045 วัดคลองขุดท่าใหม่คลองขุดเพื่อนช่วยเพื่อน202004
22010046 วัดหมูดุดท่าใหม่คลองขุดเพื่อนช่วยเพื่อน000101
22010047 บ้านเจ้าหลาวท่าใหม่คลองขุดมิติใหม่ ท่าใหม่ 4002103
22010050 บ้านสังข์ทองท่าใหม่ตะกาดเง้ามิติใหม่ ท่าใหม่ 4100001
22010055 อนุบาลบ้านหนองคล้าท่าใหม่ทุ่งเบญจาเพื่อนช่วยเพื่อน001210022
22010056 วัดทุ่งเบญจาท่าใหม่ท่าใหม่เพื่อนช่วยเพื่อน200002
22010057 บ้านสะพานเลือกท่าใหม่ทุ่งเบญจาเบญจไตรภาคี101002
22010059 วัดรำพัน(สุขสวัสดิพิชาญราษฎร์)ท่าใหม่รำพันเพื่อนช่วยเพื่อน102609
22010060 วัดท่าศาลาท่าใหม่รำพันเพื่อนช่วยเพื่อน002002
22010063 ไทยรัฐวิทยา 14 (ท่าใหม่บ้านสิ้ว)ท่าใหม่สองพี่น้องเบญจไตรภาคี000303
22010065 วัดสามผานท่าใหม่สองพี่น้องเบญจไตรภาคี000000
22010066 บ้านช่องกะพัดแก่งหางแมวแก่งหางแมวพลังแก่งฯ000101
22010067 วัดแก่งหางแมวแก่งหางแมวแก่งหางแมวพลังแก่งฯ102249
22010068 บ้านโป่งวัวแก่งหางแมวแก่งหางแมวพลังแก่งฯ001214
22010069 บ้านหนองบัวทองแก่งหางแมวแก่งหางแมวพลังแก่งฯ022116
22010070 บ้านโคกวัดแก่งหางแมวขุนซ่องพลังแก่งฯ100001
22010071 วัดขุนซ่องแก่งหางแมวขุนซ่องพลังแก่งฯ1038012
22010072 วัดขุนซ่องสาขาบ้านโป่งเกตุ
# วัดขุนซ่อง
แก่งหางแมวขุนซ่องพลังแก่งฯ001001
22010073 วัดเขาวงกตแก่งหางแมวเขาวงกตแก่งก้าวหน้า000000
22010074 บ้านหนองเจ๊กสร้อยแก่งหางแมวเขาวงกตแก่งก้าวหน้า000505
22010075 บ้านเนินจำปาแก่งหางแมวพวาแก่งก้าวหน้า003508
22010076 บ้านวังอีแอ่นแก่งหางแมวพวาแก่งก้าวหน้า104308
22010077 บ้านบ่อไฟไหม้แก่งหางแมวพวาแก่งก้าวหน้า001304
22010078 บ้านคลองครกแก่งหางแมวพวาแก่งก้าวหน้า001012
22010079 บ้านวังไม้แดงแก่งหางแมวสามพี่น้องแก่งก้าวหน้า2062010
22010080 บ้านซอยสอง (อภิชาติราษฎร์อุปถัมภ์)แก่งหางแมวสามพี่น้องแก่งก้าวหน้า001203
22010081 บ้านประแกตแก่งหางแมวสามพี่น้องพลังแก่งฯ003104
22010082 วัดหนองแหวนนายายอามกระแจะคุ้งวิมาน001203
22010083 วัดโขดหอย (ละเมียดราษฎร์นุเคราะห์)นายายอามกระแจะคุ้งวิมาน000101
22010084 วัดนาซานายายอามกระแจะคุ้งวิมาน001001
22010085 บ้านยางระหงนายายอามกระแจะนายายอามก้าวหน้า000101
22010086 วัดช้างข้ามนายายอามช้างข้ามคุ้งวิมาน000000
22010088 วัดหนองไทรนายายอามช้างข้ามคุ้งวิมาน000000
22010089 บ้านเขามะปริงนายายอามนายายอามคุ้งวิมาน000101
22010090 วัดนายายอามนายายอามนายายอามนายายอามก้าวหน้า002103
22010091 บ้านต้นกระบกนายายอามนายายอามนายายอามก้าวหน้า003317
22010092 วัดโพธิ์ลังกามิตรภาพที่ 171นายายอามนายายอามนายายอามก้าวหน้า10102013
22010094 บ้านห้วงกระแจะนายายอามวังโตนดนายายอามก้าวหน้า101103
22010095 วัดวังหินนายายอามวังโตนดนายายอามก้าวหน้า000000
22010096 วัดหนองสีงานายายอามวังใหม่นายายอามก้าวหน้า000000
22010097 บ้านคลองลาวนายายอามวังใหม่นายายอามก้าวหน้า005308
22010101 วัดท่าแคลง(ท่าแคลงวิทยาคาร)นายายอามสนามไชยคุ้งวิมาน000000
22010051 วัดหนองคัน (ไจ พิทยาคาร)ท่าใหม่ตะกาดเง้ามิติใหม่ ท่าใหม่ 4104005
22010029 วัดเนินโพธิ์ (สวาสดิ์ราษฎร์อุปถัมภ์)เมืองจันทบุรีหนองบัวคุณภาพสัมพันธ์000101
บ้านเลขที่ 1 ถนนตากสิน ตำบลตลาด อำเภอเมืองจันทบุรี จันทบุรี 22000
Version.2022.1.KAOPUNHOT