ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1---
0%
--
อนุบาล 26511
44%
111:1
อนุบาล 37714
56%
114:1
ระดับปฐมวัย131225
15%
213:1
ประถมศึกษาปีที่ 191120
21%
120:1
ประถมศึกษาปีที่ 29918
19%
118:1
ประถมศึกษาปีที่ 310919
20%
119:1
ประถมศึกษาปีที่ 47714
15%
114:1
ประถมศึกษาปีที่ 56713
14%
113:1
ประถมศึกษาปีที่ 67512
13%
112:1
ระดับประถมศึกษา484896
59%
616:1
มัธยมศึกษาปีที่ 18715
35%
115:1
มัธยมศึกษาปีที่ 25611
26%
111:1
มัธยมศึกษาปีที่ 311617
40%
117:1
มัธยมศีกษาตอนต้น241943
26%
314:1
รวมทั้งสิ้น8579164
100%
1115:1