ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 12-2
33%
12:1
อนุบาล 2112
33%
12:1
อนุบาล 3112
33%
12:1
ระดับปฐมวัย426
21%
32:1
ประถมศึกษาปีที่ 1134
18%
14:1
ประถมศึกษาปีที่ 2-22
9%
12:1
ประถมศึกษาปีที่ 3314
18%
14:1
ประถมศึกษาปีที่ 44-4
18%
14:1
ประถมศึกษาปีที่ 5314
18%
14:1
ประถมศึกษาปีที่ 6224
18%
14:1
ระดับประถมศึกษา13922
79%
64:1
รวมทั้งสิ้น171128
100%
93:1