Get Adobe Flash player

ข่าวแจ้งกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

Post

ประกาศ ผลการคัดเลือกบุคคลที่สมควรได้รับรางวัล ” ครูดีศรีจันทบูร ” ประจำปี พ.ศ. 2561   ดาวน์โหลดประกาศ   

Post

ประกาศ การคัดเลือกบุคคลที่สมควรได้รับรางวัล “ครูดีศรีจันทบูร” ประจำปี พ.ศ. 2561   ดาวน์โหลดประกาศ   

Post

โครงการยกย่องบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่ทำงานอุทิศตนเพื่อผู้ด้อยโอกาสในสังคมรางวัล “จิตอาสาดีเด่น พลังความดีเพื่อแผ่นดิน”     ดาวน์โหลด

 

Post

สรุปปฏิทินและกิจกรรมการดำเนินโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
สำหรับข้าราชการครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1

ดาวน์โหลดปฏิทินและแนวดำเนินการ