Get Adobe Flash player

ข่าวแจ้งกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

Post

โครงการยกย่องบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่ทำงานอุทิศตนเพื่อผู้ด้อยโอกาสในสังคมรางวัล “จิตอาสาดีเด่น พลังความดีเพื่อแผ่นดิน”     ดาวน์โหลด

 

Post

สรุปปฏิทินและกิจกรรมการดำเนินโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
สำหรับข้าราชการครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1

ดาวน์โหลดปฏิทินและแนวดำเนินการ

Post

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการพัฒนาตามโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยยึดภารกิจและพื้นที่ปฏิบัติการเป็นฐาน ด้วยระบบ TEPE Online

ดาวน์โหลดประกาศ