Get Adobe Flash player

หนังสือแจ้ง

Post

หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน และการปรับปรุงมาตรฐานตำแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะ สายงานการสอน

1.ดาวน์โหลด ที่ ศธ 04030-ว702

2.ดาวน์โหลด ว20-2560

3.ดาวน์โหลด ว21-2560

4.ดาวน์โหลด ว22-2560

5.ดาวน์โหลด ศธ0206.3-0635

6.ดาวน์โหลด การกำหนดชั่วโมงการสอน

7.ดาวน์โหลด แบบประเมินผลงาน

8.ดาวน์โหลด สรุปหลักเกณฑ์และวิธีการ

Post

การควบคุมภายใน

ปีงบประมาณ  2559

ที่

รายการ

1คู่มือแนวทางการจัดวางระบบการควบคุมภายใน 
2แนวทางการจัดทำรายงานการควบคุมภายใน  [1 ] [2 ]
3แบบรายงานระดับส่วนงานย่อย  (กลุ่ม/งาน)
3.1 รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปย.1)
3.2 รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน  (แบบ ปย.2)
3.3 รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบติดตาม ปย.2)
3.4  การวิเคราะห์แบบประเมินการควบคุมภายในด้วยตนเอง  (CSA)
4แบบรายงานระดับหน่วยรับตรวจ  (สพป./โรงเรียน)
4.1 รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปอ.2)
4.2 รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน  (แบบ ปอ.3)
4.3 รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบติดตาม ปอ.3)
4.4 หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน  (ปอ.1)
5ที่อยู่สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดจันทบุรี

 

Post

ประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี  เขต  1

เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ตำแหน่งครูผู้ช่วย  กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ครั้งที่  1 ปี พ.ศ.2559

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1

 รายละเอียด ประกาศรับสมัคร

ใบสมัคร