Get Adobe Flash player

หนังสือแจ้ง

Post

หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน และการปรับปรุงมาตรฐานตำแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะ สายงานการสอน

1.ดาวน์โหลด ที่ ศธ 04030-ว702

2.ดาวน์โหลด ว20-2560

3.ดาวน์โหลด ว21-2560

4.ดาวน์โหลด ว22-2560

5.ดาวน์โหลด ศธ0206.3-0635

6.ดาวน์โหลด การกำหนดชั่วโมงการสอน

7.ดาวน์โหลด แบบประเมินผลงาน

8.ดาวน์โหลด สรุปหลักเกณฑ์และวิธีการ

Post

การควบคุมภายใน

ปีงบประมาณ  2559

ที่

รายการ

1 คู่มือแนวทางการจัดวางระบบการควบคุมภายใน 
2 แนวทางการจัดทำรายงานการควบคุมภายใน  [1 ] [2 ]
3 แบบรายงานระดับส่วนงานย่อย  (กลุ่ม/งาน)
3.1 รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปย.1)
3.2 รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน  (แบบ ปย.2)
3.3 รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบติดตาม ปย.2)
3.4  การวิเคราะห์แบบประเมินการควบคุมภายในด้วยตนเอง  (CSA)
4 แบบรายงานระดับหน่วยรับตรวจ  (สพป./โรงเรียน)
4.1 รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปอ.2)
4.2 รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน  (แบบ ปอ.3)
4.3 รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบติดตาม ปอ.3)
4.4 หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน  (ปอ.1)
5 ที่อยู่สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดจันทบุรี

 

Post

ประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี  เขต  1

เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ตำแหน่งครูผู้ช่วย  กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ครั้งที่  1 ปี พ.ศ.2559

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1

 รายละเอียด ประกาศรับสมัคร

ใบสมัคร

Post

คู่มือการสรรหาและคัดเลือกสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทานด้านระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ปีการศึกษา 2558

รายละเอียด

Post

หลักเกณฑ์การคัดเลืกโรงเรียน Best of the Best ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

รายละเอียด

Post

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิต เพื่อสร้างภูมคุ้มกันความเสี่ยงในการดำรงชีวิต

รายละเอียด

Post

ประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี  เขต 1

เรื่อง  ประกาศผลการคัดเลือกเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย

กรณีมีสัญญาผูกพันตามโครงการพิเศษหรือโครงการทุนรัฐบาล

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต  1

รายละเอียด

Post

หลักฐานการโอนเงินค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ,สัญญายืมเงิน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต ๑

ดาวน์โหลด

Post

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต ๑

เรื่อง ผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน ตามโครงการคืนครูให้โรงเรียน
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต ๑

Image (19) Image (20)

Post

ประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นทีการศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต ๑
เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นขัาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย
ภาคความรอบรู้ ความสามารถทั่วไป และความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความประพฤติและการปฏิบัติของวิชาชีพครู (ภาค ก) ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข) และมีสิทธิ์สอบภาค ค
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต ๑
ปี พ.ศ. ๒๕๕๗

และบัญชีสรุปห้อง สำหรับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ. ๒๕๕๗
สำกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต ๑
สำหรับการสอบ ภาค ค วันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๕๗
ณ โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี ถนนท่าแฉลบ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี

ประกาศรายชื่อ

ห้องสอบสัมภาษณ์

ลิงค์สำรองตัวที่หนึ่ง

ลิงค์สำรองตัวที่สอง

**ผู้ที่ดูตัวร่างแล้วอย่าลืมมาดูใหม่นะค่ะ**

Post

image

Post

ประกาศอ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต ๑

เรื่อง มาตรการป้องกันทุจริตในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต ๑ ปี พ.ศ. ๒๕๕๗

ms1 ms2

Post

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ และไม่มีสิทธิ์  สอบแข่งขัน ภาค ก และ ภาค ข เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วยสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี  เขต 1   ปี พ.ศ.2557

ประกาศรายชื่อผุ้มีสิทธิ์สอบ ปี 57

รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ57

ห้องสอบแข่งขัน

แผนที่สนามสอบแข่งขัน

Post

ประกาศรับสมัครสอบครูผู้ช่วย ปี พ.ศ. 2557 ดาวน์โหลด

จำนวนผู้สมัครเป็นรายวัน รายเอกค่ะ

เอกวิชา\วันที่

17

18

19

20

21

22

23

24

รวม

คณิตศาสตร์

11

 3  1 8  13  5  9  5 55

ปฐมวัย

16

 11  16 6 10  33  19  13 124

พลศึกษา

19

 15  16 12  37  37  21  12  169

ดนตรี

4

 0  0 1  5  3  7  8 28

ภาษาอังกฤษ

9

 9  5 5  11  10  10  7 66

คอมพิวเตอร์

43

 25  24 27  53  119  83  25  399

ภาษาไทย

3

 0  0 3  1  4  4  1  16

สังคม

11

 4  2 7  23  2  13  9 71

ประถมศึกษา

11

 2  4 6  9  6  14 3  55

วิทยาศาสตร์

15

 10  6 7  12  19  23 4 96

รวม

142

79 

 74

82 

174 

238 

203 

87 

1079

ดูข้อมูลรับสมัครสอบของเขตอื่นๆ ได้ที่นี่