Get Adobe Flash player

หนังสือแจ้ง

Post

หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน และการปรับปรุงมาตรฐานตำแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะ สายงานการสอน

1.ดาวน์โหลด ที่ ศธ 04030-ว702

2.ดาวน์โหลด ว20-2560

3.ดาวน์โหลด ว21-2560

4.ดาวน์โหลด ว22-2560

5.ดาวน์โหลด ศธ0206.3-0635

6.ดาวน์โหลด การกำหนดชั่วโมงการสอน

7.ดาวน์โหลด แบบประเมินผลงาน

8.ดาวน์โหลด สรุปหลักเกณฑ์และวิธีการ