Get Adobe Flash player

Post

การควบคุมภายใน

ปีงบประมาณ  2559

ที่

รายการ

1 คู่มือแนวทางการจัดวางระบบการควบคุมภายใน 
2 แนวทางการจัดทำรายงานการควบคุมภายใน  [1 ] [2 ]
3 แบบรายงานระดับส่วนงานย่อย  (กลุ่ม/งาน)
3.1 รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปย.1)
3.2 รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน  (แบบ ปย.2)
3.3 รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบติดตาม ปย.2)
3.4  การวิเคราะห์แบบประเมินการควบคุมภายในด้วยตนเอง  (CSA)
4 แบบรายงานระดับหน่วยรับตรวจ  (สพป./โรงเรียน)
4.1 รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปอ.2)
4.2 รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน  (แบบ ปอ.3)
4.3 รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบติดตาม ปอ.3)
4.4 หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน  (ปอ.1)
5 ที่อยู่สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดจันทบุรี

 

ใส่ความเห็น

พนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราว


การขึ้นบัญชี  พนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราว
สังกัด สพป.จันทบุรี เขต 1
              ข้อมูล ณ วันที่ 26 ธ.ค.60

ตำแหน่ง ขึ้นบัญชี บัญชีหมดอายุ เรียกบรรจุถึง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 13 15 มิ.ย.62 1
บุคลากรคณิตศาสตร์ 18 19 พ.ค.61 12
ครูผู้สอน (ภาษาไทย) 9 13 พ.ย.62 1
ครูผู้สอน (วิทยาศาสตร์) 29 13 พ.ย.62 1
ธุรการโรงเรียน 28 16 พ.ย.62 4
พี่เลี้ยงเด็กพิการ 40 20 ก.ค.62 19