Get Adobe Flash player

Post

การควบคุมภายใน

ปีงบประมาณ  2559

ที่

รายการ

1 คู่มือแนวทางการจัดวางระบบการควบคุมภายใน 
2 แนวทางการจัดทำรายงานการควบคุมภายใน  [1 ] [2 ]
3 แบบรายงานระดับส่วนงานย่อย  (กลุ่ม/งาน)
3.1 รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปย.1)
3.2 รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน  (แบบ ปย.2)
3.3 รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบติดตาม ปย.2)
3.4  การวิเคราะห์แบบประเมินการควบคุมภายในด้วยตนเอง  (CSA)
4 แบบรายงานระดับหน่วยรับตรวจ  (สพป./โรงเรียน)
4.1 รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปอ.2)
4.2 รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน  (แบบ ปอ.3)
4.3 รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบติดตาม ปอ.3)
4.4 หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน  (ปอ.1)
5 ที่อยู่สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดจันทบุรี