Get Adobe Flash player
หน่วยงานทางการศึกษา

Post

====หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานบริหารการศึกษามีวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและมีวิทยฐานะเชี่ยวชาญ (ว12/2561)====

 หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานบริหารการศึกษามีวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและมีวิทยฐานะเชี่ยวชาญ (ว12/2561) ดาวน์โหลด

 

====เอกสารอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการป้องปรามการทุจริตฯ (ปีงบประมาณ2561)====

 1.คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ และหลักธรรมาภิบาล   

 2.การต่อต้านการทุจริต ค่านิยมสุจริต ความเสี่ยงเกี่ยวกับประโยชน์ทับซ้อน   

 3.การป้องปรามการทุจริตเกี่ยวกับการเงินและการจัดซื้อจัดจ้าง   

 

====ข้อมูลสารสนเทศต่างๆ====

ข้อมูลสารสนเทศปีการศึกษา 2554 ดาวน์โหลด

ข้อมูลนักเรียน 10 มิถุนายน 2555 ดาวน์โหลด

ข้อมูลนักเรียน 10 มิถุนายน 2556 ดาวน์โหลด

ข้อมูลนักเรียน 10 มิถุนายน 2557 ดาวน์โหลด

ข้อมูลนักเรียน 10 มิถุนายน 2558 เต็มเล่ม ดาวน์โหลด

ข้อมูลนักเรียน 10 มิถุนายน 2559 ดาวน์โหลด

ข้อมูลนักเรียน 10 มิถุนายน 2560 ดาวน์โหลด

ข้อมูลนักเรียน 10 มิถุนายน 2561 ดาวน์โหลด

 

 

====คู่มือต่างๆ====

หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดาวน์โหลด

คู่มือการใช้จ่ายงบประมาณสถานศึกษา ดาวน์โหลด

คู่มือกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา ดาวน์โหลด

คู่มือ ars ดาวน์โหลด

คู่มือ krs ดาวน์โหลด

แนวทางการจัดวางระบบควบคุมภายใน  ดาวน์โหลด

ระบบ e – GP โดยวิธีตกลงราคา ดาวน์โหลด

เอกสารประกอบการสร้างเกมส์การศึกษาออนไลน์ด้วย Kahoot ดาวน์โหลด

คู่มือและประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่กาศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1  เรื่อง การประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามาตรา 38 ค.(2) ดาวน์โหลด ดาวน์โหลดแบบ Excel

สรุปคู่มือการเลื่อนขั้นเงินเดือนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ สพป.จันทบุรี เขต 1   ดาวน์โหลด

คู่มือการเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูสำหรับสถานศึกษา สังกัด สพป.จันทบุรี เขต 1 ดาวน์โหลด

มาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. 2557ดาวน์โหลด

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง มาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. 2557ดาวน์โหลด

คู่มือ PMQA 2558 ดาวน์โหลด

บันทึกข้อความ เรื่อง ขออนุญาตเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน  ดาวน์โหลด

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561     ดาวน์โหลด

แผ่นพับแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561   ดาว์นโหลด

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560    ดาว์นโหลด

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560    ดาว์นโหลด