Get Adobe Flash player

Post

[spoiler show=”แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561″]แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561


[/spoiler]

[spoiler show=”แผ่นพับแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561″]แผ่นพับแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

[/spoiler] [spoiler show=”แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562″]แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

[/spoiler] [spoiler show=”แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562″]แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

[/spoiler] [spoiler show=”แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ฉบับปรับปรุง 2561-2564″]แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ฉบับปรับปรุง 2561-2564

[/spoiler] [spoiler show=”แผนพัฒนาการศึกษา 2559-2562″]แผนพัฒนาการศึกษา 2559-2562

[/spoiler] [spoiler show=”แผนปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมมาภิบาลในสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563″]แผนปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมมาภิบาลในสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [/spoiler]