Get Adobe Flash player

Post

[spoiler show=”แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2562 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1″]แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2562 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1

[/spoiler]
[spoiler show="ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2562    (สิ้นไตรมาสที่ 2 )"]ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2562    (สิ้นไตรมาสที่ 2 )


[/spoiler]
[spoiler show="รายงานผลการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2562 (ไตรมาสที่ 2)"]รายงานผลการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2562 (ไตรมาสที่ 2)


[/spoiler]
[spoiler show="แผนการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562"]แผนการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562


[/spoiler]