Get Adobe Flash player

Post

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

====== ปีงบประมาณ 2561 ======

ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) »

ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

======= ปีงบประมาณ 2562 ======

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ รายการครุภัณฑ์สำนักงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 »

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ รายการครุภัณฑ์สำนักงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ รายการครุภัณฑ์โรงเรียน ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 »

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ รายการครุภัณฑ์โรงเรียน ปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ รายการโต๊ะ – เก้าอี้นักเรียน และอุปกรณ์พัฒนาทักษะคิดวิเคราะห์ระดับก่อนประถมศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 »

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ รายการโต๊ะ – เก้าอี้นักเรียน และอุปกรณ์พัฒนาทักษะคิดวิเคราะห์ระดับก่อนประถมศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำหรับห้องเรียน DLTV ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 »

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำหรับห้องเรียน DLTV ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ประกาศราคาซื้อครุภัณฑ์ (shopping list 4 รายการ) ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 »

ประกาศราคาซื้อครุภัณฑ์ (shopping list 4 รายการ) ปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ประกาศราคาซื้อครุภัณฑ์โรงเรียน ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 »

ประกาศราคาซื้อครุภัณฑ์โรงเรียน ปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ประกาศราคาซื้อครุภัณฑ์พัฒนาทักษะคิดวิเคราะห์ระดับก่อนประถมศึกษาและระดับประถมศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 »

ประกาศราคาซื้อครุภัณฑ์พัฒนาทักษะคิดวิเคราะห์ระดับก่อนประถมศึกษาและระดับประถมศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ.2562