Get Adobe Flash player

Post

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

====== ปีงบประมาณ 2561 ======
[spoiler show=”ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)”]ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[/spoiler]
======= ปีงบประมาณ 2562 ====== [spoiler show=” ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ รายการครุภัณฑ์สำนักงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2562″] ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ รายการครุภัณฑ์สำนักงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2562
[/spoiler]
[spoiler show=” ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ รายการครุภัณฑ์โรงเรียน ปีงบประมาณ พ.ศ.2562″] ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ รายการครุภัณฑ์โรงเรียน ปีงบประมาณ พ.ศ.2562
[/spoiler]
[spoiler show=”ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ รายการโต๊ะ – เก้าอี้นักเรียน และอุปกรณ์พัฒนาทักษะคิดวิเคราะห์ระดับก่อนประถมศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562″]ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ รายการโต๊ะ – เก้าอี้นักเรียน และอุปกรณ์พัฒนาทักษะคิดวิเคราะห์ระดับก่อนประถมศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
[/spoiler]
[spoiler show=” ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำหรับห้องเรียน DLTV ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562″] ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำหรับห้องเรียน DLTV ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
[/spoiler]
[spoiler show=”ประกาศราคาซื้อครุภัณฑ์ (shopping list 4 รายการ) ปีงบประมาณ พ.ศ.2562″]ประกาศราคาซื้อครุภัณฑ์ (shopping list 4 รายการ) ปีงบประมาณ พ.ศ.2562
[/spoiler]
[spoiler show=”ประกาศราคาซื้อครุภัณฑ์โรงเรียน ปีงบประมาณ พ.ศ.2562″]ประกาศราคาซื้อครุภัณฑ์โรงเรียน ปีงบประมาณ พ.ศ.2562
[/spoiler]
[spoiler show=”ประกาศราคาซื้อครุภัณฑ์พัฒนาทักษะคิดวิเคราะห์ระดับก่อนประถมศึกษาและระดับประถมศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ.2562″]ประกาศราคาซื้อครุภัณฑ์พัฒนาทักษะคิดวิเคราะห์ระดับก่อนประถมศึกษาและระดับประถมศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ.2562
[/spoiler]