Get Adobe Flash player

Post

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

======ปีงบประมาณ 2562======

[spoiler show=”แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์สำหรับห้องเรียน DLTV ประจำปีงบประมาณ 2562 “]แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์สำหรับห้องเรียน DLTV ประจำปีงบประมาณ 2562
[/spoiler]
[spoiler show=”แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์ (Shopping List) จำนวน 5 รายการ ประจำปีงบประมาณ 2562″]แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์ (Shopping List) จำนวน 5 รายการ ประจำปีงบประมาณ 2562
[/spoiler]
[spoiler show=”แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์ (Shopping List) จำนวน 4 รายการ ประจำปีงบประมาณ 2562″]แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์ (Shopping List) จำนวน 4 รายการ ประจำปีงบประมาณ 2562
[/spoiler]
[spoiler show=”แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์ (Shopping List) จำนวน 4 รายการ ประจำปีงบประมาณ 2562″]แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์ (Shopping List) จำนวน 4 รายการ ประจำปีงบประมาณ 2562
[/spoiler]
[spoiler show=”แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายการโต๊ะ – เก้าอี้นักเรียน และอุปกรณ์พัฒนาทักษะคิดวิเคราะห์ระดับก่อนประถมศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2562″]แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายการโต๊ะ – เก้าอี้นักเรียน และอุปกรณ์พัฒนาทักษะคิดวิเคราะห์ระดับก่อนประถมศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2562
[/spoiler]
[spoiler show=”แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์สำนักงาน ประจำปีงบประมาณ 2562″]แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์สำนักงาน ประจำปีงบประมาณ 2562
[/spoiler]
[spoiler show=”แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์โรงเรียน ประจำปีงบประมาณ 2562″]แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์โรงเรียน ประจำปีงบประมาณ 2562
[/spoiler]
======ปีงบประมาณ 2561======
[spoiler show=”ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561″]ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
[/spoiler]
[spoiler show=”ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561(ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์)”]ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561(ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์)
[/spoiler]
[spoiler show=”แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561″]แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561
[/spoiler]