Get Adobe Flash player

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

หนังสือแจ้ง

หนังสือแจ้ง

Post

สำนักงานเขตพื้นพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต ๑ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน จำนวน ๑ ตำแหน่ง

รายละเอียด (ดาวน์โหลดทั้ง ๓ ไฟล์นะค่ะ)

– Page 1

– Page 2

– Page 3

Post

12

ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ
ตามนโยบายของ คสช.
………………………………………………………………………

1. มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
2. ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพื่อส่วนรวม
3. กตัญญูต่อพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์
4. ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรง และทางอ้อม
5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม
6. มีศีลธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น เผื่อแผ่และแบ่งปัน
7. เข้าใจเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง
8. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่
9. มีสติรู้ตัว รู้คิด รู้ทำ รู้ปฏิบัติตามพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
10. รู้จักดำรงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดำรัสของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจำเป็น มีไว้พอกินพอใช้
ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจำหน่าย และพร้อมที่จะขยายกิจการเมื่อมีความพร้อม เมื่อมีภูมิคุ้มกันที่ดี
11. มีความเข้มแข็งทั้งร่างกาย และจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออำนาจฝ่ายต่ำ หรือกิเลส
มีความละอายเกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา
12. คำนึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวม และของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง

news-19-09-2557-1047

Post

หลักฐานการโอนเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ,ค่าตอบแทน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1

รายละเอียด

Post

หลักฐานการโอนเงินค่าตอบแทนใช้สอย,เงินช่วยพิเศษ วันที่ 23 กันยายน 2557

รายละเอียด

Post

หลักฐานการโอนเงินค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ,สัญญายืมเงิน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต ๑

ดาวน์โหลด

Post

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรีเขต 1 ขอเชิญชวนข้าราชการครูในสังกัด ทุกท่านไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งอนุกรรมการผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน อ.ก.ค.ศ.โดยพร้อมเพียงกันในระหว่างเวลา 09.00 – 15.00 น.ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรีเขต 1 และโปรดอย่าลืมนำบัตรประจำตัวที่มีเลขประจำตัวประชาชน ( 13 หลัก )ไปแสดงสิทธิ์ด้วยนะคะ

Post

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต ๑

เรื่อง ผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน ตามโครงการคืนครูให้โรงเรียน
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต ๑

Image (19) Image (20)

Post

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนตามโครงการคืนครูให้นักเรียน

https://www.dropbox.com/s/vhzlhrdeoyakkt9/Doc-08-08-57%2016-42.pdf

Post

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี  เขต ๑

เรื่อง ประกาศสอบราคาจ้างเหมายานพาหนะ เพื่อไปศึกษาดูงานตามโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจำ และเจ้าหน้าที่คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต ๑ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต ๑
ดาวน์โหลด ประกาศ

Post

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน ตามโครงการคืนครูให้นักเรียน สังกัด สพป.จันทบุรี เขต 1

รับสมัคร ตั้งแต่วันที่  30  กรกฎาคม  – 7  สิงหาคม  2557

ตั้งแต่  เวลา 08.30 น.– 16.30 น.  (เว้นวันหยุดราชการ)

Post

ประกาศ pakatsobchan 1- 1-57 -0

วิทยาศาสตร์ pakatsobchan 1- 1-57 -2

ปฐมวัย pakatsobchan 1- 1-57 -3

คณิตศาสตร์ pakatsobchan 1- 1-57 -4

พละศึกษา pakatsobchan 1- 1-57 -5

ดนตรี pakatsobchan 1- 1-57 -6

ภาษาอังกฤษ pakatsobchan 1- 1-57 -7

ภาษาไทย pakatsobchan 1- 1-57 -8

สังคมศึกษา pakatsobchan 1- 1-57 -9

ประถมศึกษา pakatsobchan 1- 1-57 -10

คอมพิวเตอร์ pakatsobchan 1- 1-57 -11

Post

ประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นทีการศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต ๑
เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นขัาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย
ภาคความรอบรู้ ความสามารถทั่วไป และความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความประพฤติและการปฏิบัติของวิชาชีพครู (ภาค ก) ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข) และมีสิทธิ์สอบภาค ค
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต ๑
ปี พ.ศ. ๒๕๕๗

และบัญชีสรุปห้อง สำหรับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ. ๒๕๕๗
สำกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต ๑
สำหรับการสอบ ภาค ค วันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๕๗
ณ โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี ถนนท่าแฉลบ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี

ประกาศรายชื่อ

ห้องสอบสัมภาษณ์

ลิงค์สำรองตัวที่หนึ่ง

ลิงค์สำรองตัวที่สอง

**ผู้ที่ดูตัวร่างแล้วอย่าลืมมาดูใหม่นะค่ะ**

Post

image

Post

ประกาศอ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต ๑

เรื่อง มาตรการป้องกันทุจริตในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต ๑ ปี พ.ศ. ๒๕๕๗

ms1 ms2

Post

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ และไม่มีสิทธิ์  สอบแข่งขัน ภาค ก และ ภาค ข เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วยสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี  เขต 1   ปี พ.ศ.2557

ประกาศรายชื่อผุ้มีสิทธิ์สอบ ปี 57

รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ57

ห้องสอบแข่งขัน

แผนที่สนามสอบแข่งขัน

Post

กระทรวงศึกษาธิการเปิดรับสมัครสอบคัดเลือกผู้รับทุนโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุนการศึกษา รุ่นที่ 4 รอบที่ 3 เพื่อศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีทั้งในและต่างประเทศ จำนวน 1,619 ทุน (เฉพาะอำเภอ/เขตที่ยังไม่มีผู้ได้รับทุน) เปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 1 มีนาคม – 11 เมษายน 2557 สนใจอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.odos.moe.go.th  หรือสอบถามข้อมูลทางหมายเลข 02-6285356 ต่อ 106 – 107 ในวันและเวลาราชการ

Post

ประกาศรับสมัครสอบครูผู้ช่วย ปี พ.ศ. 2557 ดาวน์โหลด

จำนวนผู้สมัครเป็นรายวัน รายเอกค่ะ

เอกวิชา\วันที่

17

18

19

20

21

22

23

24

รวม

คณิตศาสตร์

11

 3  1 8  13  5  9  5 55

ปฐมวัย

16

 11  16 6 10  33  19  13 124

พลศึกษา

19

 15  16 12  37  37  21  12  169

ดนตรี

4

 0  0 1  5  3  7  8 28

ภาษาอังกฤษ

9

 9  5 5  11  10  10  7 66

คอมพิวเตอร์

43

 25  24 27  53  119  83  25  399

ภาษาไทย

3

 0  0 3  1  4  4  1  16

สังคม

11

 4  2 7  23  2  13  9 71

ประถมศึกษา

11

 2  4 6  9  6  14 3  55

วิทยาศาสตร์

15

 10  6 7  12  19  23 4 96

รวม

142

79 

 74

82 

174 

238 

203 

87 

1079

ดูข้อมูลรับสมัครสอบของเขตอื่นๆ ได้ที่นี่


นายมนตรี ทัดเทียม
ผอ.สพป.จบ.1

สถิติการเรียกบรรจุ

บัญชี อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต ๑
ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘

กลุ่มวิชาเอกคณิตศาสตร์ เรียกถึงลำดับที่ ๑๗
(ข้อมูล ณ วันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๐)

พนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราว


การขึ้นบัญชี  พนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราว
สังกัด สพป.จันทบุรี เขต 1
              ข้อมูล ณ วันที่ 26 ธ.ค.60

ตำแหน่ง ขึ้นบัญชี บัญชีหมดอายุ เรียกบรรจุถึง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 13 15 มิ.ย.62 1
บุคลากรคณิตศาสตร์ 18 19 พ.ค.61 12
บุคลากรวิทยาศาสตร์ 8 1 ก.พ.63 1
ครูผู้สอน (ภาษาไทย) 9 13 พ.ย.62 1
ครูผู้สอน (วิทยาศาสตร์) 29 13 พ.ย.62 1
ธุรการโรงเรียน 28 16 พ.ย.62 10
พี่เลี้ยงเด็กพิการ 40 20 ก.ค.62 30

หน่วยงานในสังกัดสพฐ.

โรงเรียนในสังกัด
QR-Code Web


สถิติการเข้าชม

Flag Counter
นับจากวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๕๙

ร้องเรียน ร้องทุกข์

ร้องเรียน ร้องทุกข์ 1579
สำหรับในปีงบประมาณ 2560 สพป.จันทบุรี เขต 1 มีเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์/ขอความเป็นธรรม จำนวน 12 เรื่อง ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 8 เรื่อง อยู่ระหว่างดำเนินการจำนวน 4 เรื่อง

ในส่วนของคลินิกกฎหมาย ได้ให้คำปรึกษาและช่วยเหลือบุคลากรในสังกัดและบุคคลทั่วไปที่มีปัญหาด้านกฎหมาย ทั้งทางตรงและทางโทรศัพท์ ซึ่งมีผู้มาขอรับคำปรึกษาและช่วยเหลือ จำนวน 13 ราย ได้ให้คำปรึกษาและช่วยเหลือสำเร็จเรียบร้อย