ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ในสำนักงาน

26

เพศชาย 3 /12%
เพศหญิง 23 /88%

ในโรงเรียน

897

เพศชาย 210 /23%
เพศหญิง 687 /77%

ในสำนักงาน

72

ศึกษานิเทศก์10 /14%
นักทรัพยากรบุคคล7 /10%
เจ้าพนักงานธุรการ7 /10%
นักวิชาการเงินและบัญชี6 /8%
ผู้อำนวยการกลุ่ม4 /6%
นักวิชาการศึกษา4 /6%
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา3 /4%
พนักงานขับรถยนต์3 /4%
พนักงานราชการ3 /4%
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน3 /4%
นักวิชาการคอมพิวเตอร์2 /3%
นิติกร2 /3%
นักจัดการงานทั่วไป2 /3%
นักวิชาการตรวจสอบภายใน2 /3%
นักวิชาการพัสดุ2 /3%
พนักงานพัสดุ2 /3%
พนักงานพิมพ์ดีด2 /3%
เจ้าหน้าที่ลูกเสือ1 /1%
นักการภารโรง1 /1%
นักประชาสัมพันธ์1 /1%
แม่บ้าน1 /1%
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา1 /1%
นักจิตวิทยา1 /1%
พนักงานธุรการ1 /1%
พนักงานการเงินและบัญชี1 /1%

ในโรงเรียน

1,491

ครู801 /54%
ผู้อำนวยการโรงเรียน171 /11%
ครูผู้ช่วย169 /11%
ลูกจ้างชั่วคราว(ครู)146 /10%
ลูกจ้างชั่วคราว(เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน)57 /4%
ลูกจ้างชั่วคราว(อื่น ๆ)56 /4%
ลูกจ้างชั่วคราว(นักการภารโรง)33 /2%
ลูกจ้างประจำ(อื่น ๆ)20 /1%
พนักงานราชการ(ครูผู้สอน)17 /1%
รองผู้อำนวยการโรงเรียน11 /1%
พนักงานราชการ(อื่น ๆ)3 /0%
ลูกจ้างประจำ(ช่างครุภัณฑ์)3 /0%
พนักงานราชการ(ครูพี่เลี้ยง)2 /0%
ลูกจ้างประจำ(พนักงานธุรการ)1 /0%
ลูกจ้างประจำ(พนักงานขับรถยนต์)1 /0%

ในสำนักงาน

72

44 /61%
ชำนาญการพิเศษ8 /11%
ชำนาญการ7 /10%
ปฏิบัติงาน7 /10%
ไม่มีวิทยฐานะ4 /6%
เชี่ยวชาญพิเศษ2 /3%

ในโรงเรียน

1,491

566 /38%
ไม่มีวิทยฐานะ455 /31%
ชำนาญการพิเศษ243 /16%
ชำนาญการ172 /12%
เชี่ยวชาญพิเศษ29 /2%
ปฏิบัติงาน15 /1%
เชี่ยวชาญ6 /0%
ชำนาญงาน3 /0%
อาวุโส1 /0%
1 /0%

ในสำนักงาน

72

44 /61%
ปริญญาตรี17 /24%
ปริญญาโท8 /11%
ปริญญาเอก2 /3%
ต่ำกว่าอนุปริญญา1 /1%

ในโรงเรียน

1,491

ปริญญาตรี624 /42%
566 /38%
ปริญญาโท231 /15%
ต่ำกว่าอนุปริญญา33 /2%
ปริญญาเอก27 /2%
อนุปริญญาหรือเทียบเท่า9 /1%
1 /0%

ในสำนักงาน

2

ที่ชื่อหน่วยงาน
1นาง ลัดดาวัลย์  วิเศษะภูติ
2น.ส. สมพร  อุระเกตุกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

ในโรงเรียน

27

ที่ชื่อหน่วยงาน
1นาง ประภาศิริ สินธุประเสริฐวัดเนินยาง
2น.ส. ชาลิณี ใจสุทธิวัดจันทนาราม
3นาง วัลรา ฟูสกุลวัดจันทนาราม
4นาย หัสชัย สะอาดวัดไผ่ล้อม
5นาง คณิดา พานิชรัตน์บ้านแก้ว
6นาย สุวรรณ์ เพ็ชรสมบัติบ้านแก้ว
7นาง นิตยา วัฒฐานะวัดสิงห์
8นาง จันทนา ฝากกายอนุบาลจันทบุรี
9นาย ฉลวย สวนสุขาสฤษดิเดช
10นาง อุษา ทรายทองสฤษดิเดช
11นาง กาญจนา กมุทโยธินสฤษดิเดช
12น.ส. อุไรวรรณ เจริญการสฤษดิเดช
13นาง วรัทยา ทวีผลสฤษดิเดช
14นาง นารีรัตน์ คำรอดสฤษดิเดช
15นาง ธรรศญา ไตรรัตน์สฤษดิเดช
16นาง ศรีไพร ตองอ่อนวัดหนองบัว
17นาง บรรจง ผิวขาวบ้านเขาแก้ววิทยา
18นาง ปภาดา ธรรมลิขิตบ้านเนินดินแดง
19นาย มนตรี วัฒฐานะวัดหนองคัน
20นาง จำรัส สวัสดิ์ผลอนุบาลบ้านหนองคล้า
21นาง ฐิตารัตน์ พร้อมพวกอนุบาลบ้านหนองคล้า
22นาย สวงค์ ศรีคงรักษ์วัดรำพัน
23นางสาว ลัดดา อยู่เกษมวัดขุนซ่อง
24นาง นวพรรษ สุขเจริญบ้านเนินจำปา
25นาย สมชาย พะโยมบ้านวังอีแอ่น
26นาย มานิต สุนทโรวาสบ้านวังอีแอ่น
27น.ส. ธารทิพย์ ตันติปาละวัดโพธิ์ลังกามิตรภาพที่ 171
บ้านเลขที่ 1 ถนนตากสิน ตำบลตลาด อำเภอเมืองจันทบุรี จันทบุรี 22000
Version.2022.1.KAOPUNHOT