ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา. จำแนกตำแหน่ง
รหัสโรงเรียนตำบลอำเภอกลุ่ม/เครือข่ายผู้บริหาร (ชาย)ผู้บริหาร (หญิง)ผู้บริหาร (รวม)รอง/ผู้ช่วย (ชาย)รอง/ผู้ช่วย (หญิง)รอง/ผู้ช่วย (รวม)ครู/ศน. (ชาย)ครู/ศน. (หญิง)ครู/ศน. (รวม)บุคลากรทางการศึกษาอื่น (ชาย)บุคลากรทางการศึกษาอื่น (หญิง)บุคลากรทางการศึกษาอื่น (รวม)พนักงานราชการ (ชาย)พนักงานราชการ (หญิง)พนักงานราชการ (รวม)ลูกจ้างประจำ (ชาย)ลูกจ้างประจำ (หญิง)ลูกจ้างประจำ (รวม)ลูกจ้างชั่วคราว (ชาย)ลูกจ้างชั่วคราว (หญิง)ลูกจ้างชั่วคราว (รวม)อื่นๆ (ชาย)อื่นๆ (หญิง)อื่นๆ (รวม)รวม (ชาย)รวม (หญิง)รวมทั้งสิ้น
2201สพป.จบ.๑---000000000000000000000000000
22010001 วัดเกาะขวาง(สังวาลย์ราษฎร์รังสรรค์)เมืองจันทบุรีเกาะขวางคุณภาพสัมพันธ์000000000000000000000000000
22010002 วัดเกาะตะเคียน(วาสน์วิทยานุกูล)เมืองจันทบุรีเกาะขวางคุณภาพสัมพันธ์000000000000000000000000000
22010003 วัดเกาะโตนด (จันทร์ศีลราษฏร์ประสิทธิ์)เมืองจันทบุรีเกาะขวางคุณภาพสัมพันธ์000000000000000000000000000
22010005 วัดเขาน้อยเมืองจันทบุรีคมบางคุณภาพสัมพันธ์000000000000000000000000000
22010006 วัดคมบาง(เพิ่มพิทยากร)เมืองจันทบุรีคมบาง9 วัดพัฒนาวิชาการ000000000000000000000000000
22010007 วัดเนินยางเมืองจันทบุรีคมบาง9 วัดพัฒนาวิชาการ000000000000000000000000000
22010008 วัดทองทั่ว (เอครพานิช)เมืองจันทบุรีคลองนารายณ์9 วัดพัฒนาวิชาการ000000000000000000000000000
22010009 วัดเนินสูง(วิชัยนารายณ์ราษฎร์บำรุง)เมืองจันทบุรีคลองนารายณ์9 วัดพัฒนาวิชาการ000000000000000000000000000
22010011 วัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)เมืองจันทบุรีจันทนิมิต9 วัดพัฒนาวิชาการ000000000000000000000000000
22010012 วัดไผ่ล้อม (อินทก์อุทัย)เมืองจันทบุรีจันทนิมิตคุณภาพสัมพันธ์000000000000000000000000000
22010013 บ้านคลองน้ำใส (บุญประชานุกูล)เมืองจันทบุรีท่าช้างจันท์ธานี000000000000000000000000000
22010014 บ้านแก้วเมืองจันทบุรีท่าช้างจันท์ธานี000000000000000000000000000
22010017 วัดสิงห์เมืองจันทบุรีบางกะจะจันท์ธานี000000000000000000000000000
22010018 วัดพลับ(จันทบุรชีบาอุทิศ)เมืองจันทบุรีบางกะจะจันท์ธานี000000000000000000000000000
22010019 บ้านท่าแฉลบเมืองจันทบุรีบางกะจะจันท์ธานี000000000000000000000000000
22010020 วัดดอนตาลเมืองจันทบุรีพลับพลา9 วัดพัฒนาวิชาการ000000000000000000000000000
22010021 วัดพลับพลาเมืองจันทบุรีพลับพลา9 วัดพัฒนาวิชาการ000000000000000000000000000
22010022 วัดโป่งแรด(ปคุณวิทยาคาร)เมืองจันทบุรีพลับพลา9 วัดพัฒนาวิชาการ000000000000000000000000000
22010023 อนุบาลจันทบุรีเมืองจันทบุรีวัดใหม่จันท์ธานี000000000000000000000000000
22010024 สฤษดิเดชเมืองจันทบุรีวัดใหม่คุณภาพสัมพันธ์000000000000000000000000000
22010025 บ้านชำโสมเมืองจันทบุรีแสลงจันท์ธานี000000000000000000000000000
22010026 วัดแสลงเมืองจันทบุรีแสลง9 วัดพัฒนาวิชาการ000000000000000000000000000
22010027 วัดหนองบัว(ปทุมาภิพัฒน์)เมืองจันทบุรีหนองบัวคุณภาพสัมพันธ์000000000000000000000000000
22010028 วัดเสม็ดงามเมืองจันทบุรีหนองบัวคุณภาพสัมพันธ์000000000000000000000000000
22010030 บ้านศรัทธาตะพงท่าใหม่เขาแก้วเบญจไตรภาคี000000000000000000000000000
22010032 บ้านตาเลียวท่าใหม่เขาแก้วเบญจไตรภาคี000000000000000000000000000
22010033 บ้านวังปลาท่าใหม่เขาแก้วเบญจไตรภาคี000000000000000000000000000
22010034 บ้านแก่งน้อยท่าใหม่เขาแก้วเบญจไตรภาคี000000000000000000000000000
22010036 บ้านเขาแก้ววิทยาท่าใหม่เขาแก้วเบญจไตรภาคี000000000000000000000000000
22010038 บ้านคลองกะพงท่าใหม่เขาบายศรีมิติใหม่ ท่าใหม่ 4000000000000000000000000000
22010040 บ้านเนินดินแดงท่าใหม่เขาบายศรีมิติใหม่ ท่าใหม่ 4000000000000000000000000000
22010041 บ้านมาบโอนท่าใหม่เขาบายศรีมิติใหม่ ท่าใหม่ 4000000000000000000000000000
22010042 วัดบูรพาพิทยารามท่าใหม่เขาวัวมิติใหม่ ท่าใหม่ 4000000000000000000000000000
22010043 วัดเสม็ดโพธิ์ศรี(อุชุกวิทยาคาร)ท่าใหม่โขมงเพื่อนช่วยเพื่อน000000000000000000000000000
22010044 วัดโขมง(แจงพิทยาคาร)ท่าใหม่โขมงเพื่อนช่วยเพื่อน000000000000000000000000000
22010046 วัดหมูดุดท่าใหม่คลองขุดเพื่อนช่วยเพื่อน000000000000000000000000000
22010047 บ้านเจ้าหลาวท่าใหม่คลองขุดมิติใหม่ ท่าใหม่ 4000000000000000000000000000
22010050 บ้านสังข์ทองท่าใหม่ตะกาดเง้ามิติใหม่ ท่าใหม่ 4000000000000000000000000000
22010055 อนุบาลบ้านหนองคล้าท่าใหม่ทุ่งเบญจาเพื่อนช่วยเพื่อน000000000000000000000000000
22010056 วัดทุ่งเบญจาท่าใหม่ท่าใหม่เพื่อนช่วยเพื่อน000000000000000000000000000
22010057 บ้านสะพานเลือกท่าใหม่ทุ่งเบญจาเบญจไตรภาคี000000000000000000000000000
22010059 วัดรำพัน(สุขสวัสดิพิชาญราษฎร์)ท่าใหม่รำพันเพื่อนช่วยเพื่อน000000000000000000000000000
22010060 วัดท่าศาลาท่าใหม่รำพันเพื่อนช่วยเพื่อน000000000000000000000000000
22010063 ไทยรัฐวิทยา 14 (ท่าใหม่บ้านสิ้ว)ท่าใหม่สองพี่น้องเบญจไตรภาคี000000000000000000000000000
22010065 วัดสามผานท่าใหม่สองพี่น้องเบญจไตรภาคี000000000000000000000000000
22010066 บ้านช่องกะพัดแก่งหางแมวแก่งหางแมวพลังแก่งฯ000000000000000000000000000
22010067 วัดแก่งหางแมวแก่งหางแมวแก่งหางแมวพลังแก่งฯ000000000000000000000000000
22010068 บ้านโป่งวัวแก่งหางแมวแก่งหางแมวพลังแก่งฯ000000000000000000000000000
22010069 บ้านหนองบัวทองแก่งหางแมวแก่งหางแมวพลังแก่งฯ000000000000000000000000000
22010070 บ้านโคกวัดแก่งหางแมวขุนซ่องพลังแก่งฯ000000000000000000000000000
22010071 วัดขุนซ่องแก่งหางแมวขุนซ่องพลังแก่งฯ000000000000000000000000000
22010072 วัดขุนซ่องสาขาบ้านโป่งเกตุแก่งหางแมวขุนซ่องพลังแก่งฯ000000000000000000000000000
22010073 วัดเขาวงกตรุจิรวงศารามแก่งหางแมวเขาวงกตแก่งก้าวหน้า000000000000000000000000000
22010074 บ้านหนองเจ๊กสร้อยแก่งหางแมวเขาวงกตแก่งก้าวหน้า000000000000000000000000000
22010075 บ้านเนินจำปาแก่งหางแมวพวาแก่งก้าวหน้า000000000000000000000000000
22010076 บ้านวังอีแอ่นแก่งหางแมวพวาแก่งก้าวหน้า000000000000000000000000000
22010077 บ้านบ่อไฟไหม้แก่งหางแมวพวาแก่งก้าวหน้า000000000000000000000000000
22010078 บ้านคลองครกแก่งหางแมวพวาแก่งก้าวหน้า000000000000000000000000000
22010079 บ้านวังไม้แดงแก่งหางแมวสามพี่น้องแก่งก้าวหน้า000000000000000000000000000
22010080 บ้านซอยสอง (อภิชาติราษฎร์อุปถัมภ์)แก่งหางแมวสามพี่น้องแก่งก้าวหน้า000000000000000000000000000
22010081 บ้านประแกตแก่งหางแมวสามพี่น้องพลังแก่งฯ000000000000000000000000000
22010082 วัดหนองแหวนนายายอามกระแจะคุ้งวิมาน000000000000000000000000000
22010083 วัดโขดหอย (ละเมียดราษฎร์นุเคราะห์)นายายอามกระแจะคุ้งวิมาน000000000000000000000000000
22010084 วัดนาซานายายอามกระแจะคุ้งวิมาน000000000000000000000000000
22010085 บ้านยางระหงนายายอามกระแจะนายายอามก้าวหน้า000000000000000000000000000
22010086 วัดช้างข้ามนายายอามช้างข้ามคุ้งวิมาน000000000000000000000000000
22010088 วัดหนองไทรนายายอามช้างข้ามคุ้งวิมาน000000000000000000000000000
22010089 บ้านเขามะปริงนายายอามนายายอามคุ้งวิมาน000000000000000000000000000
22010090 วัดนายายอามนายายอามนายายอามนายายอามก้าวหน้า000000000000000000000000000
22010091 บ้านต้นกระบกนายายอามนายายอามนายายอามก้าวหน้า000000000000000000000000000
22010092 วัดโพธิ์ลังกามิตรภาพที่ 171นายายอามนายายอามนายายอามก้าวหน้า000000000000000000000000000
22010094 บ้านห้วงกระแจะนายายอามวังโตนดนายายอามก้าวหน้า000000000000000000000000000
22010095 วัดวังหินนายายอามวังโตนดนายายอามก้าวหน้า000000000000000000000000000
22010096 วัดหนองสีงานายายอามวังใหม่นายายอามก้าวหน้า000000000000000000000000000
22010097 บ้านคลองลาวนายายอามวังใหม่นายายอามก้าวหน้า000000000000000000000000000
22010101 วัดท่าแคลง(ท่าแคลงวิทยาคาร)นายายอามสนามไชยคุ้งวิมาน000000000000000000000000000
22010051 วัดหนองคัน (ไจ พิทยาคาร)ท่าใหม่ตะกาดเง้ามิติใหม่ ท่าใหม่ 4000000000000000000000000000
22010029 วัดเนินโพธิ์ (สวาสดิ์ราษฎร์อุปถัมภ์)เมืองจันทบุรีหนองบัวคุณภาพสัมพันธ์000000000000000000000000000
บ้านเลขที่ 1 ถนนตากสิน ตำบลตลาด อำเภอเมืองจันทบุรี จันทบุรี 22000
Version.DTE.2024.04