จำนวนนักเรียน ภาวะโภชนาการ-ความสูงตามเกณฑ์อายุ


  ตารางสรุปยอดรวม : ประจำภาคเรียนที่ 2566-2

ประเภท ปฐมวัย ประถมศึกษา ม.ต้น/ขยายโอกาส ม.ปลาย/เทียบเท่า รวมทั้งสิ้น

รหัสโรงเรียนอำเภอกลุ่มประเภทปฐมวัยประถมศึกษาม.ต้น/ขยายโอกาสม.ปลาย/เทียบเท่ารวมทั้งสิ้น
22010001 วัดเกาะขวาง(สังวาลย์ราษฎร์รังสรรค์)เมืองจันทบุรีคุณภาพสัมพันธ์นักเรียนทั้งหมด33100--133
22010001 วัดเกาะขวาง(สังวาลย์ราษฎร์รังสรรค์)เมืองจันทบุรีคุณภาพสัมพันธ์เตี้ย13--4
22010001 วัดเกาะขวาง(สังวาลย์ราษฎร์รังสรรค์)เมืองจันทบุรีคุณภาพสัมพันธ์ค่อนข้างเตี้ย-2--2
22010001 วัดเกาะขวาง(สังวาลย์ราษฎร์รังสรรค์)เมืองจันทบุรีคุณภาพสัมพันธ์สูงตามเกณฑ์3184--115
22010001 วัดเกาะขวาง(สังวาลย์ราษฎร์รังสรรค์)เมืองจันทบุรีคุณภาพสัมพันธ์ค่อนข้างสูง15--6
22010001 วัดเกาะขวาง(สังวาลย์ราษฎร์รังสรรค์)เมืองจันทบุรีคุณภาพสัมพันธ์สูง-6--6
22010001 วัดเกาะขวาง(สังวาลย์ราษฎร์รังสรรค์)เมืองจันทบุรีคุณภาพสัมพันธ์ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
22010001 วัดเกาะขวาง(สังวาลย์ราษฎร์รังสรรค์)เมืองจันทบุรีคุณภาพสัมพันธ์อายุนอกเกณฑ์-----
22010002 วัดเกาะตะเคียน(วาสน์วิทยานุกูล)เมืองจันทบุรีคุณภาพสัมพันธ์นักเรียนทั้งหมด40100--140
22010002 วัดเกาะตะเคียน(วาสน์วิทยานุกูล)เมืองจันทบุรีคุณภาพสัมพันธ์เตี้ย-1--1
22010002 วัดเกาะตะเคียน(วาสน์วิทยานุกูล)เมืองจันทบุรีคุณภาพสัมพันธ์ค่อนข้างเตี้ย14--5
22010002 วัดเกาะตะเคียน(วาสน์วิทยานุกูล)เมืองจันทบุรีคุณภาพสัมพันธ์สูงตามเกณฑ์3680--116
22010002 วัดเกาะตะเคียน(วาสน์วิทยานุกูล)เมืองจันทบุรีคุณภาพสัมพันธ์ค่อนข้างสูง37--10
22010002 วัดเกาะตะเคียน(วาสน์วิทยานุกูล)เมืองจันทบุรีคุณภาพสัมพันธ์สูง-8--8
22010002 วัดเกาะตะเคียน(วาสน์วิทยานุกูล)เมืองจันทบุรีคุณภาพสัมพันธ์ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
22010002 วัดเกาะตะเคียน(วาสน์วิทยานุกูล)เมืองจันทบุรีคุณภาพสัมพันธ์อายุนอกเกณฑ์-----
22010003 วัดเกาะโตนด (จันทร์ศีลราษฏร์ประสิทธิ์)เมืองจันทบุรีคุณภาพสัมพันธ์นักเรียนทั้งหมด2074--94
22010003 วัดเกาะโตนด (จันทร์ศีลราษฏร์ประสิทธิ์)เมืองจันทบุรีคุณภาพสัมพันธ์เตี้ย12--3
22010003 วัดเกาะโตนด (จันทร์ศีลราษฏร์ประสิทธิ์)เมืองจันทบุรีคุณภาพสัมพันธ์ค่อนข้างเตี้ย-3--3
22010003 วัดเกาะโตนด (จันทร์ศีลราษฏร์ประสิทธิ์)เมืองจันทบุรีคุณภาพสัมพันธ์สูงตามเกณฑ์1352--65
22010003 วัดเกาะโตนด (จันทร์ศีลราษฏร์ประสิทธิ์)เมืองจันทบุรีคุณภาพสัมพันธ์ค่อนข้างสูง28--10
22010003 วัดเกาะโตนด (จันทร์ศีลราษฏร์ประสิทธิ์)เมืองจันทบุรีคุณภาพสัมพันธ์สูง49--13
22010003 วัดเกาะโตนด (จันทร์ศีลราษฏร์ประสิทธิ์)เมืองจันทบุรีคุณภาพสัมพันธ์ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
22010003 วัดเกาะโตนด (จันทร์ศีลราษฏร์ประสิทธิ์)เมืองจันทบุรีคุณภาพสัมพันธ์อายุนอกเกณฑ์-----
22010005 วัดเขาน้อยเมืองจันทบุรีคุณภาพสัมพันธ์นักเรียนทั้งหมด2152--73
22010005 วัดเขาน้อยเมืองจันทบุรีคุณภาพสัมพันธ์เตี้ย13--4
22010005 วัดเขาน้อยเมืองจันทบุรีคุณภาพสัมพันธ์ค่อนข้างเตี้ย32--5
22010005 วัดเขาน้อยเมืองจันทบุรีคุณภาพสัมพันธ์สูงตามเกณฑ์1440--54
22010005 วัดเขาน้อยเมืองจันทบุรีคุณภาพสัมพันธ์ค่อนข้างสูง23--5
22010005 วัดเขาน้อยเมืองจันทบุรีคุณภาพสัมพันธ์สูง14--5
22010005 วัดเขาน้อยเมืองจันทบุรีคุณภาพสัมพันธ์ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
22010005 วัดเขาน้อยเมืองจันทบุรีคุณภาพสัมพันธ์อายุนอกเกณฑ์-----
22010006 วัดคมบาง(เพิ่มพิทยากร)เมืองจันทบุรี9 วัดพัฒนาวิชาการนักเรียนทั้งหมด1018--28
22010006 วัดคมบาง(เพิ่มพิทยากร)เมืองจันทบุรี9 วัดพัฒนาวิชาการเตี้ย-1--1
22010006 วัดคมบาง(เพิ่มพิทยากร)เมืองจันทบุรี9 วัดพัฒนาวิชาการค่อนข้างเตี้ย12--3
22010006 วัดคมบาง(เพิ่มพิทยากร)เมืองจันทบุรี9 วัดพัฒนาวิชาการสูงตามเกณฑ์913--22
22010006 วัดคมบาง(เพิ่มพิทยากร)เมืองจันทบุรี9 วัดพัฒนาวิชาการค่อนข้างสูง-1--1
22010006 วัดคมบาง(เพิ่มพิทยากร)เมืองจันทบุรี9 วัดพัฒนาวิชาการสูง-1--1
22010006 วัดคมบาง(เพิ่มพิทยากร)เมืองจันทบุรี9 วัดพัฒนาวิชาการส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
22010006 วัดคมบาง(เพิ่มพิทยากร)เมืองจันทบุรี9 วัดพัฒนาวิชาการอายุนอกเกณฑ์-----
22010007 วัดเนินยางเมืองจันทบุรี9 วัดพัฒนาวิชาการนักเรียนทั้งหมด5345--98
22010007 วัดเนินยางเมืองจันทบุรี9 วัดพัฒนาวิชาการเตี้ย1---1
22010007 วัดเนินยางเมืองจันทบุรี9 วัดพัฒนาวิชาการค่อนข้างเตี้ย-1--1
22010007 วัดเนินยางเมืองจันทบุรี9 วัดพัฒนาวิชาการสูงตามเกณฑ์4834--82
22010007 วัดเนินยางเมืองจันทบุรี9 วัดพัฒนาวิชาการค่อนข้างสูง36--9
22010007 วัดเนินยางเมืองจันทบุรี9 วัดพัฒนาวิชาการสูง14--5
22010007 วัดเนินยางเมืองจันทบุรี9 วัดพัฒนาวิชาการส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
22010007 วัดเนินยางเมืองจันทบุรี9 วัดพัฒนาวิชาการอายุนอกเกณฑ์-----
22010008 วัดทองทั่ว (เอครพานิช)เมืองจันทบุรี9 วัดพัฒนาวิชาการนักเรียนทั้งหมด47135--182
22010008 วัดทองทั่ว (เอครพานิช)เมืองจันทบุรี9 วัดพัฒนาวิชาการเตี้ย46--10
22010008 วัดทองทั่ว (เอครพานิช)เมืองจันทบุรี9 วัดพัฒนาวิชาการค่อนข้างเตี้ย410--14
22010008 วัดทองทั่ว (เอครพานิช)เมืองจันทบุรี9 วัดพัฒนาวิชาการสูงตามเกณฑ์37104--141
22010008 วัดทองทั่ว (เอครพานิช)เมืองจันทบุรี9 วัดพัฒนาวิชาการค่อนข้างสูง-8--8
22010008 วัดทองทั่ว (เอครพานิช)เมืองจันทบุรี9 วัดพัฒนาวิชาการสูง27--9
22010008 วัดทองทั่ว (เอครพานิช)เมืองจันทบุรี9 วัดพัฒนาวิชาการส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
22010008 วัดทองทั่ว (เอครพานิช)เมืองจันทบุรี9 วัดพัฒนาวิชาการอายุนอกเกณฑ์-----
22010009 วัดเนินสูง(วิชัยนารายณ์ราษฎร์บำรุง)เมืองจันทบุรี9 วัดพัฒนาวิชาการนักเรียนทั้งหมด3293--125
22010009 วัดเนินสูง(วิชัยนารายณ์ราษฎร์บำรุง)เมืองจันทบุรี9 วัดพัฒนาวิชาการเตี้ย29--11
22010009 วัดเนินสูง(วิชัยนารายณ์ราษฎร์บำรุง)เมืองจันทบุรี9 วัดพัฒนาวิชาการค่อนข้างเตี้ย33--6
22010009 วัดเนินสูง(วิชัยนารายณ์ราษฎร์บำรุง)เมืองจันทบุรี9 วัดพัฒนาวิชาการสูงตามเกณฑ์2577--102
22010009 วัดเนินสูง(วิชัยนารายณ์ราษฎร์บำรุง)เมืองจันทบุรี9 วัดพัฒนาวิชาการค่อนข้างสูง13--4
22010009 วัดเนินสูง(วิชัยนารายณ์ราษฎร์บำรุง)เมืองจันทบุรี9 วัดพัฒนาวิชาการสูง11--2
22010009 วัดเนินสูง(วิชัยนารายณ์ราษฎร์บำรุง)เมืองจันทบุรี9 วัดพัฒนาวิชาการส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
22010009 วัดเนินสูง(วิชัยนารายณ์ราษฎร์บำรุง)เมืองจันทบุรี9 วัดพัฒนาวิชาการอายุนอกเกณฑ์-----
22010011 วัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)เมืองจันทบุรี9 วัดพัฒนาวิชาการนักเรียนทั้งหมด62219109-390
22010011 วัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)เมืองจันทบุรี9 วัดพัฒนาวิชาการเตี้ย196-16
22010011 วัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)เมืองจันทบุรี9 วัดพัฒนาวิชาการค่อนข้างเตี้ย142-7
22010011 วัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)เมืองจันทบุรี9 วัดพัฒนาวิชาการสูงตามเกณฑ์4916691-306
22010011 วัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)เมืองจันทบุรี9 วัดพัฒนาวิชาการค่อนข้างสูง6227-35
22010011 วัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)เมืองจันทบุรี9 วัดพัฒนาวิชาการสูง5183-26
22010011 วัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)เมืองจันทบุรี9 วัดพัฒนาวิชาการส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
22010011 วัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)เมืองจันทบุรี9 วัดพัฒนาวิชาการอายุนอกเกณฑ์-----
22010012 วัดไผ่ล้อม (อินทก์อุทัย)เมืองจันทบุรีคุณภาพสัมพันธ์นักเรียนทั้งหมด61150104-315
22010012 วัดไผ่ล้อม (อินทก์อุทัย)เมืองจันทบุรีคุณภาพสัมพันธ์เตี้ย142-7
22010012 วัดไผ่ล้อม (อินทก์อุทัย)เมืองจันทบุรีคุณภาพสัมพันธ์ค่อนข้างเตี้ย-61-7
22010012 วัดไผ่ล้อม (อินทก์อุทัย)เมืองจันทบุรีคุณภาพสัมพันธ์สูงตามเกณฑ์3611785-238
22010012 วัดไผ่ล้อม (อินทก์อุทัย)เมืองจันทบุรีคุณภาพสัมพันธ์ค่อนข้างสูง7812-27
22010012 วัดไผ่ล้อม (อินทก์อุทัย)เมืองจันทบุรีคุณภาพสัมพันธ์สูง17154-36
22010012 วัดไผ่ล้อม (อินทก์อุทัย)เมืองจันทบุรีคุณภาพสัมพันธ์ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
22010012 วัดไผ่ล้อม (อินทก์อุทัย)เมืองจันทบุรีคุณภาพสัมพันธ์อายุนอกเกณฑ์-----
22010013 บ้านคลองน้ำใส (บุญประชานุกูล)เมืองจันทบุรีจันท์ธานีนักเรียนทั้งหมด65166--231
22010013 บ้านคลองน้ำใส (บุญประชานุกูล)เมืองจันทบุรีจันท์ธานีเตี้ย-8--8
22010013 บ้านคลองน้ำใส (บุญประชานุกูล)เมืองจันทบุรีจันท์ธานีค่อนข้างเตี้ย18--9
22010013 บ้านคลองน้ำใส (บุญประชานุกูล)เมืองจันทบุรีจันท์ธานีสูงตามเกณฑ์57126--183
22010013 บ้านคลองน้ำใส (บุญประชานุกูล)เมืองจันทบุรีจันท์ธานีค่อนข้างสูง35--8
22010013 บ้านคลองน้ำใส (บุญประชานุกูล)เมืองจันทบุรีจันท์ธานีสูง419--23
22010013 บ้านคลองน้ำใส (บุญประชานุกูล)เมืองจันทบุรีจันท์ธานีส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
22010013 บ้านคลองน้ำใส (บุญประชานุกูล)เมืองจันทบุรีจันท์ธานีอายุนอกเกณฑ์-----
22010014 บ้านแก้วเมืองจันทบุรีจันท์ธานีนักเรียนทั้งหมด63500225-788
22010014 บ้านแก้วเมืองจันทบุรีจันท์ธานีเตี้ย32315-41
22010014 บ้านแก้วเมืองจันทบุรีจันท์ธานีค่อนข้างเตี้ย43416-54
22010014 บ้านแก้วเมืองจันทบุรีจันท์ธานีสูงตามเกณฑ์50405181-636
22010014 บ้านแก้วเมืองจันทบุรีจันท์ธานีค่อนข้างสูง3219-33
22010014 บ้านแก้วเมืองจันทบุรีจันท์ธานีสูง3174-24
22010014 บ้านแก้วเมืองจันทบุรีจันท์ธานีส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
22010014 บ้านแก้วเมืองจันทบุรีจันท์ธานีอายุนอกเกณฑ์-----
22010017 วัดสิงห์เมืองจันทบุรีจันท์ธานีนักเรียนทั้งหมด99179--278
22010017 วัดสิงห์เมืองจันทบุรีจันท์ธานีเตี้ย54--9
22010017 วัดสิงห์เมืองจันทบุรีจันท์ธานีค่อนข้างเตี้ย57--12
22010017 วัดสิงห์เมืองจันทบุรีจันท์ธานีสูงตามเกณฑ์84129--213
22010017 วัดสิงห์เมืองจันทบุรีจันท์ธานีค่อนข้างสูง522--27
22010017 วัดสิงห์เมืองจันทบุรีจันท์ธานีสูง-17--17
22010017 วัดสิงห์เมืองจันทบุรีจันท์ธานีส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
22010017 วัดสิงห์เมืองจันทบุรีจันท์ธานีอายุนอกเกณฑ์-----
22010018 วัดพลับ(จันทบุรชีบาอุทิศ)เมืองจันทบุรีจันท์ธานีนักเรียนทั้งหมด1249--61
22010018 วัดพลับ(จันทบุรชีบาอุทิศ)เมืองจันทบุรีจันท์ธานีเตี้ย-8--8
22010018 วัดพลับ(จันทบุรชีบาอุทิศ)เมืองจันทบุรีจันท์ธานีค่อนข้างเตี้ย-2--2
22010018 วัดพลับ(จันทบุรชีบาอุทิศ)เมืองจันทบุรีจันท์ธานีสูงตามเกณฑ์935--44
22010018 วัดพลับ(จันทบุรชีบาอุทิศ)เมืองจันทบุรีจันท์ธานีค่อนข้างสูง-1--1
22010018 วัดพลับ(จันทบุรชีบาอุทิศ)เมืองจันทบุรีจันท์ธานีสูง33--6
22010018 วัดพลับ(จันทบุรชีบาอุทิศ)เมืองจันทบุรีจันท์ธานีส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
22010018 วัดพลับ(จันทบุรชีบาอุทิศ)เมืองจันทบุรีจันท์ธานีอายุนอกเกณฑ์-----
22010019 บ้านท่าแฉลบเมืองจันทบุรีจันท์ธานีนักเรียนทั้งหมด1935--54
22010019 บ้านท่าแฉลบเมืองจันทบุรีจันท์ธานีเตี้ย22--4
22010019 บ้านท่าแฉลบเมืองจันทบุรีจันท์ธานีค่อนข้างเตี้ย53--8
22010019 บ้านท่าแฉลบเมืองจันทบุรีจันท์ธานีสูงตามเกณฑ์1229--41
22010019 บ้านท่าแฉลบเมืองจันทบุรีจันท์ธานีค่อนข้างสูง-----
22010019 บ้านท่าแฉลบเมืองจันทบุรีจันท์ธานีสูง-1--1
22010019 บ้านท่าแฉลบเมืองจันทบุรีจันท์ธานีส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
22010019 บ้านท่าแฉลบเมืองจันทบุรีจันท์ธานีอายุนอกเกณฑ์-----
22010020 วัดดอนตาลเมืองจันทบุรี9 วัดพัฒนาวิชาการนักเรียนทั้งหมด43155--198
22010020 วัดดอนตาลเมืองจันทบุรี9 วัดพัฒนาวิชาการเตี้ย-2--2
22010020 วัดดอนตาลเมืองจันทบุรี9 วัดพัฒนาวิชาการค่อนข้างเตี้ย210--12
22010020 วัดดอนตาลเมืองจันทบุรี9 วัดพัฒนาวิชาการสูงตามเกณฑ์35113--148
22010020 วัดดอนตาลเมืองจันทบุรี9 วัดพัฒนาวิชาการค่อนข้างสูง415--19
22010020 วัดดอนตาลเมืองจันทบุรี9 วัดพัฒนาวิชาการสูง215--17
22010020 วัดดอนตาลเมืองจันทบุรี9 วัดพัฒนาวิชาการส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
22010020 วัดดอนตาลเมืองจันทบุรี9 วัดพัฒนาวิชาการอายุนอกเกณฑ์-----
22010021 วัดพลับพลาเมืองจันทบุรี9 วัดพัฒนาวิชาการนักเรียนทั้งหมด-369163-532
22010021 วัดพลับพลาเมืองจันทบุรี9 วัดพัฒนาวิชาการเตี้ย-42-6
22010021 วัดพลับพลาเมืองจันทบุรี9 วัดพัฒนาวิชาการค่อนข้างเตี้ย-95-14
22010021 วัดพลับพลาเมืองจันทบุรี9 วัดพัฒนาวิชาการสูงตามเกณฑ์-293138-431
22010021 วัดพลับพลาเมืองจันทบุรี9 วัดพัฒนาวิชาการค่อนข้างสูง-3012-42
22010021 วัดพลับพลาเมืองจันทบุรี9 วัดพัฒนาวิชาการสูง-336-39
22010021 วัดพลับพลาเมืองจันทบุรี9 วัดพัฒนาวิชาการส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
22010021 วัดพลับพลาเมืองจันทบุรี9 วัดพัฒนาวิชาการอายุนอกเกณฑ์-----
22010022 วัดโป่งแรด(ปคุณวิทยาคาร)เมืองจันทบุรี9 วัดพัฒนาวิชาการนักเรียนทั้งหมด2856--84
22010022 วัดโป่งแรด(ปคุณวิทยาคาร)เมืองจันทบุรี9 วัดพัฒนาวิชาการเตี้ย15--6
22010022 วัดโป่งแรด(ปคุณวิทยาคาร)เมืองจันทบุรี9 วัดพัฒนาวิชาการค่อนข้างเตี้ย34--7
22010022 วัดโป่งแรด(ปคุณวิทยาคาร)เมืองจันทบุรี9 วัดพัฒนาวิชาการสูงตามเกณฑ์2341--64
22010022 วัดโป่งแรด(ปคุณวิทยาคาร)เมืองจันทบุรี9 วัดพัฒนาวิชาการค่อนข้างสูง1---1
22010022 วัดโป่งแรด(ปคุณวิทยาคาร)เมืองจันทบุรี9 วัดพัฒนาวิชาการสูง-6--6
22010022 วัดโป่งแรด(ปคุณวิทยาคาร)เมืองจันทบุรี9 วัดพัฒนาวิชาการส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
22010022 วัดโป่งแรด(ปคุณวิทยาคาร)เมืองจันทบุรี9 วัดพัฒนาวิชาการอายุนอกเกณฑ์-----
22010023 อนุบาลจันทบุรีเมืองจันทบุรีจันท์ธานีนักเรียนทั้งหมด393975275-1,643
22010023 อนุบาลจันทบุรีเมืองจันทบุรีจันท์ธานีเตี้ย40256-71
22010023 อนุบาลจันทบุรีเมืองจันทบุรีจันท์ธานีค่อนข้างเตี้ย294012-81
22010023 อนุบาลจันทบุรีเมืองจันทบุรีจันท์ธานีสูงตามเกณฑ์289770231-1,290
22010023 อนุบาลจันทบุรีเมืองจันทบุรีจันท์ธานีค่อนข้างสูง166811-95
22010023 อนุบาลจันทบุรีเมืองจันทบุรีจันท์ธานีสูง197215-106
22010023 อนุบาลจันทบุรีเมืองจันทบุรีจันท์ธานีส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
22010023 อนุบาลจันทบุรีเมืองจันทบุรีจันท์ธานีอายุนอกเกณฑ์-----
22010024 สฤษดิเดชเมืองจันทบุรีคุณภาพสัมพันธ์นักเรียนทั้งหมด-2,854168-3,022
22010024 สฤษดิเดชเมืองจันทบุรีคุณภาพสัมพันธ์เตี้ย-562-58
22010024 สฤษดิเดชเมืองจันทบุรีคุณภาพสัมพันธ์ค่อนข้างเตี้ย-1134-117
22010024 สฤษดิเดชเมืองจันทบุรีคุณภาพสัมพันธ์สูงตามเกณฑ์-2,310147-2,457
22010024 สฤษดิเดชเมืองจันทบุรีคุณภาพสัมพันธ์ค่อนข้างสูง-1997-206
22010024 สฤษดิเดชเมืองจันทบุรีคุณภาพสัมพันธ์สูง-1768-184
22010024 สฤษดิเดชเมืองจันทบุรีคุณภาพสัมพันธ์ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
22010024 สฤษดิเดชเมืองจันทบุรีคุณภาพสัมพันธ์อายุนอกเกณฑ์-----
22010025 บ้านชำโสมเมืองจันทบุรีจันท์ธานีนักเรียนทั้งหมด3659--95
22010025 บ้านชำโสมเมืองจันทบุรีจันท์ธานีเตี้ย31--4
22010025 บ้านชำโสมเมืองจันทบุรีจันท์ธานีค่อนข้างเตี้ย55--10
22010025 บ้านชำโสมเมืองจันทบุรีจันท์ธานีสูงตามเกณฑ์2349--72
22010025 บ้านชำโสมเมืองจันทบุรีจันท์ธานีค่อนข้างสูง33--6
22010025 บ้านชำโสมเมืองจันทบุรีจันท์ธานีสูง21--3
22010025 บ้านชำโสมเมืองจันทบุรีจันท์ธานีส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
22010025 บ้านชำโสมเมืองจันทบุรีจันท์ธานีอายุนอกเกณฑ์-----
22010026 วัดแสลงเมืองจันทบุรี9 วัดพัฒนาวิชาการนักเรียนทั้งหมด105175--280
22010026 วัดแสลงเมืองจันทบุรี9 วัดพัฒนาวิชาการเตี้ย61--7
22010026 วัดแสลงเมืองจันทบุรี9 วัดพัฒนาวิชาการค่อนข้างเตี้ย74--11
22010026 วัดแสลงเมืองจันทบุรี9 วัดพัฒนาวิชาการสูงตามเกณฑ์85136--221
22010026 วัดแสลงเมืองจันทบุรี9 วัดพัฒนาวิชาการค่อนข้างสูง415--19
22010026 วัดแสลงเมืองจันทบุรี9 วัดพัฒนาวิชาการสูง319--22
22010026 วัดแสลงเมืองจันทบุรี9 วัดพัฒนาวิชาการส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
22010026 วัดแสลงเมืองจันทบุรี9 วัดพัฒนาวิชาการอายุนอกเกณฑ์-----
22010027 วัดหนองบัว(ปทุมาภิพัฒน์)เมืองจันทบุรีคุณภาพสัมพันธ์นักเรียนทั้งหมด367559-170
22010027 วัดหนองบัว(ปทุมาภิพัฒน์)เมืองจันทบุรีคุณภาพสัมพันธ์เตี้ย251-8
22010027 วัดหนองบัว(ปทุมาภิพัฒน์)เมืองจันทบุรีคุณภาพสัมพันธ์ค่อนข้างเตี้ย343-10
22010027 วัดหนองบัว(ปทุมาภิพัฒน์)เมืองจันทบุรีคุณภาพสัมพันธ์สูงตามเกณฑ์316449-144
22010027 วัดหนองบัว(ปทุมาภิพัฒน์)เมืองจันทบุรีคุณภาพสัมพันธ์ค่อนข้างสูง-13-4
22010027 วัดหนองบัว(ปทุมาภิพัฒน์)เมืองจันทบุรีคุณภาพสัมพันธ์สูง-13-4
22010027 วัดหนองบัว(ปทุมาภิพัฒน์)เมืองจันทบุรีคุณภาพสัมพันธ์ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
22010027 วัดหนองบัว(ปทุมาภิพัฒน์)เมืองจันทบุรีคุณภาพสัมพันธ์อายุนอกเกณฑ์-----
22010028 วัดเสม็ดงามเมืองจันทบุรีคุณภาพสัมพันธ์นักเรียนทั้งหมด813--21
22010028 วัดเสม็ดงามเมืองจันทบุรีคุณภาพสัมพันธ์เตี้ย-1--1
22010028 วัดเสม็ดงามเมืองจันทบุรีคุณภาพสัมพันธ์ค่อนข้างเตี้ย1---1
22010028 วัดเสม็ดงามเมืองจันทบุรีคุณภาพสัมพันธ์สูงตามเกณฑ์711--18
22010028 วัดเสม็ดงามเมืองจันทบุรีคุณภาพสัมพันธ์ค่อนข้างสูง-1--1
22010028 วัดเสม็ดงามเมืองจันทบุรีคุณภาพสัมพันธ์สูง-----
22010028 วัดเสม็ดงามเมืองจันทบุรีคุณภาพสัมพันธ์ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
22010028 วัดเสม็ดงามเมืองจันทบุรีคุณภาพสัมพันธ์อายุนอกเกณฑ์-----
22010029 วัดเนินโพธิ์ (สวาสดิ์ราษฎร์อุปถัมภ์)เมืองจันทบุรีคุณภาพสัมพันธ์นักเรียนทั้งหมด950--59
22010029 วัดเนินโพธิ์ (สวาสดิ์ราษฎร์อุปถัมภ์)เมืองจันทบุรีคุณภาพสัมพันธ์เตี้ย-----
22010029 วัดเนินโพธิ์ (สวาสดิ์ราษฎร์อุปถัมภ์)เมืองจันทบุรีคุณภาพสัมพันธ์ค่อนข้างเตี้ย21--3
22010029 วัดเนินโพธิ์ (สวาสดิ์ราษฎร์อุปถัมภ์)เมืองจันทบุรีคุณภาพสัมพันธ์สูงตามเกณฑ์536--41
22010029 วัดเนินโพธิ์ (สวาสดิ์ราษฎร์อุปถัมภ์)เมืองจันทบุรีคุณภาพสัมพันธ์ค่อนข้างสูง17--8
22010029 วัดเนินโพธิ์ (สวาสดิ์ราษฎร์อุปถัมภ์)เมืองจันทบุรีคุณภาพสัมพันธ์สูง16--7
22010029 วัดเนินโพธิ์ (สวาสดิ์ราษฎร์อุปถัมภ์)เมืองจันทบุรีคุณภาพสัมพันธ์ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
22010029 วัดเนินโพธิ์ (สวาสดิ์ราษฎร์อุปถัมภ์)เมืองจันทบุรีคุณภาพสัมพันธ์อายุนอกเกณฑ์-----
22010030 บ้านศรัทธาตะพงท่าใหม่เบญจไตรภาคีนักเรียนทั้งหมด4577--122
22010030 บ้านศรัทธาตะพงท่าใหม่เบญจไตรภาคีเตี้ย43--7
22010030 บ้านศรัทธาตะพงท่าใหม่เบญจไตรภาคีค่อนข้างเตี้ย26--8
22010030 บ้านศรัทธาตะพงท่าใหม่เบญจไตรภาคีสูงตามเกณฑ์3659--95
22010030 บ้านศรัทธาตะพงท่าใหม่เบญจไตรภาคีค่อนข้างสูง25--7
22010030 บ้านศรัทธาตะพงท่าใหม่เบญจไตรภาคีสูง14--5
22010030 บ้านศรัทธาตะพงท่าใหม่เบญจไตรภาคีส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
22010030 บ้านศรัทธาตะพงท่าใหม่เบญจไตรภาคีอายุนอกเกณฑ์-----
22010032 บ้านตาเลียวท่าใหม่เบญจไตรภาคีนักเรียนทั้งหมด64104--168
22010032 บ้านตาเลียวท่าใหม่เบญจไตรภาคีเตี้ย67--13
22010032 บ้านตาเลียวท่าใหม่เบญจไตรภาคีค่อนข้างเตี้ย35--8
22010032 บ้านตาเลียวท่าใหม่เบญจไตรภาคีสูงตามเกณฑ์5582--137
22010032 บ้านตาเลียวท่าใหม่เบญจไตรภาคีค่อนข้างสูง-5--5
22010032 บ้านตาเลียวท่าใหม่เบญจไตรภาคีสูง-5--5
22010032 บ้านตาเลียวท่าใหม่เบญจไตรภาคีส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
22010032 บ้านตาเลียวท่าใหม่เบญจไตรภาคีอายุนอกเกณฑ์-----
22010033 บ้านวังปลาท่าใหม่เบญจไตรภาคีนักเรียนทั้งหมด2544--69
22010033 บ้านวังปลาท่าใหม่เบญจไตรภาคีเตี้ย125--17
22010033 บ้านวังปลาท่าใหม่เบญจไตรภาคีค่อนข้างเตี้ย23--5
22010033 บ้านวังปลาท่าใหม่เบญจไตรภาคีสูงตามเกณฑ์1030--40
22010033 บ้านวังปลาท่าใหม่เบญจไตรภาคีค่อนข้างสูง-6--6
22010033 บ้านวังปลาท่าใหม่เบญจไตรภาคีสูง1---1
22010033 บ้านวังปลาท่าใหม่เบญจไตรภาคีส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
22010033 บ้านวังปลาท่าใหม่เบญจไตรภาคีอายุนอกเกณฑ์-----
22010034 บ้านแก่งน้อยท่าใหม่เบญจไตรภาคีนักเรียนทั้งหมด2141--62
22010034 บ้านแก่งน้อยท่าใหม่เบญจไตรภาคีเตี้ย-----
22010034 บ้านแก่งน้อยท่าใหม่เบญจไตรภาคีค่อนข้างเตี้ย-1--1
22010034 บ้านแก่งน้อยท่าใหม่เบญจไตรภาคีสูงตามเกณฑ์2138--59
22010034 บ้านแก่งน้อยท่าใหม่เบญจไตรภาคีค่อนข้างสูง-1--1
22010034 บ้านแก่งน้อยท่าใหม่เบญจไตรภาคีสูง-1--1
22010034 บ้านแก่งน้อยท่าใหม่เบญจไตรภาคีส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
22010034 บ้านแก่งน้อยท่าใหม่เบญจไตรภาคีอายุนอกเกณฑ์-----
22010036 บ้านเขาแก้ววิทยาท่าใหม่เบญจไตรภาคีนักเรียนทั้งหมด5011364-227
22010036 บ้านเขาแก้ววิทยาท่าใหม่เบญจไตรภาคีเตี้ย121-4
22010036 บ้านเขาแก้ววิทยาท่าใหม่เบญจไตรภาคีค่อนข้างเตี้ย172-10
22010036 บ้านเขาแก้ววิทยาท่าใหม่เบญจไตรภาคีสูงตามเกณฑ์398854-181
22010036 บ้านเขาแก้ววิทยาท่าใหม่เบญจไตรภาคีค่อนข้างสูง694-19
22010036 บ้านเขาแก้ววิทยาท่าใหม่เบญจไตรภาคีสูง373-13
22010036 บ้านเขาแก้ววิทยาท่าใหม่เบญจไตรภาคีส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
22010036 บ้านเขาแก้ววิทยาท่าใหม่เบญจไตรภาคีอายุนอกเกณฑ์-----
22010038 บ้านคลองกะพงท่าใหม่มิติใหม่ ท่าใหม่ 4นักเรียนทั้งหมด3961--100
22010038 บ้านคลองกะพงท่าใหม่มิติใหม่ ท่าใหม่ 4เตี้ย44--8
22010038 บ้านคลองกะพงท่าใหม่มิติใหม่ ท่าใหม่ 4ค่อนข้างเตี้ย45--9
22010038 บ้านคลองกะพงท่าใหม่มิติใหม่ ท่าใหม่ 4สูงตามเกณฑ์3149--80
22010038 บ้านคลองกะพงท่าใหม่มิติใหม่ ท่าใหม่ 4ค่อนข้างสูง-2--2
22010038 บ้านคลองกะพงท่าใหม่มิติใหม่ ท่าใหม่ 4สูง-1--1
22010038 บ้านคลองกะพงท่าใหม่มิติใหม่ ท่าใหม่ 4ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
22010038 บ้านคลองกะพงท่าใหม่มิติใหม่ ท่าใหม่ 4อายุนอกเกณฑ์-----
22010040 บ้านเนินดินแดงท่าใหม่มิติใหม่ ท่าใหม่ 4นักเรียนทั้งหมด42129--171
22010040 บ้านเนินดินแดงท่าใหม่มิติใหม่ ท่าใหม่ 4เตี้ย54--9
22010040 บ้านเนินดินแดงท่าใหม่มิติใหม่ ท่าใหม่ 4ค่อนข้างเตี้ย62--8
22010040 บ้านเนินดินแดงท่าใหม่มิติใหม่ ท่าใหม่ 4สูงตามเกณฑ์30111--141
22010040 บ้านเนินดินแดงท่าใหม่มิติใหม่ ท่าใหม่ 4ค่อนข้างสูง17--8
22010040 บ้านเนินดินแดงท่าใหม่มิติใหม่ ท่าใหม่ 4สูง-5--5
22010040 บ้านเนินดินแดงท่าใหม่มิติใหม่ ท่าใหม่ 4ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
22010040 บ้านเนินดินแดงท่าใหม่มิติใหม่ ท่าใหม่ 4อายุนอกเกณฑ์-----
22010041 บ้านมาบโอนท่าใหม่มิติใหม่ ท่าใหม่ 4นักเรียนทั้งหมด1626--42
22010041 บ้านมาบโอนท่าใหม่มิติใหม่ ท่าใหม่ 4เตี้ย4---4
22010041 บ้านมาบโอนท่าใหม่มิติใหม่ ท่าใหม่ 4ค่อนข้างเตี้ย2---2
22010041 บ้านมาบโอนท่าใหม่มิติใหม่ ท่าใหม่ 4สูงตามเกณฑ์823--31
22010041 บ้านมาบโอนท่าใหม่มิติใหม่ ท่าใหม่ 4ค่อนข้างสูง-1--1
22010041 บ้านมาบโอนท่าใหม่มิติใหม่ ท่าใหม่ 4สูง22--4
22010041 บ้านมาบโอนท่าใหม่มิติใหม่ ท่าใหม่ 4ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
22010041 บ้านมาบโอนท่าใหม่มิติใหม่ ท่าใหม่ 4อายุนอกเกณฑ์-----
22010042 วัดบูรพาพิทยารามท่าใหม่มิติใหม่ ท่าใหม่ 4นักเรียนทั้งหมด259643-164
22010042 วัดบูรพาพิทยารามท่าใหม่มิติใหม่ ท่าใหม่ 4เตี้ย1162-19
22010042 วัดบูรพาพิทยารามท่าใหม่มิติใหม่ ท่าใหม่ 4ค่อนข้างเตี้ย353-11
22010042 วัดบูรพาพิทยารามท่าใหม่มิติใหม่ ท่าใหม่ 4สูงตามเกณฑ์107738-125
22010042 วัดบูรพาพิทยารามท่าใหม่มิติใหม่ ท่าใหม่ 4ค่อนข้างสูง12--3
22010042 วัดบูรพาพิทยารามท่าใหม่มิติใหม่ ท่าใหม่ 4สูง-6--6
22010042 วัดบูรพาพิทยารามท่าใหม่มิติใหม่ ท่าใหม่ 4ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
22010042 วัดบูรพาพิทยารามท่าใหม่มิติใหม่ ท่าใหม่ 4อายุนอกเกณฑ์-----
22010043 วัดเสม็ดโพธิ์ศรี(อุชุกวิทยาคาร)ท่าใหม่เพื่อนช่วยเพื่อนนักเรียนทั้งหมด2535--60
22010043 วัดเสม็ดโพธิ์ศรี(อุชุกวิทยาคาร)ท่าใหม่เพื่อนช่วยเพื่อนเตี้ย12--3
22010043 วัดเสม็ดโพธิ์ศรี(อุชุกวิทยาคาร)ท่าใหม่เพื่อนช่วยเพื่อนค่อนข้างเตี้ย32--5
22010043 วัดเสม็ดโพธิ์ศรี(อุชุกวิทยาคาร)ท่าใหม่เพื่อนช่วยเพื่อนสูงตามเกณฑ์2129--50
22010043 วัดเสม็ดโพธิ์ศรี(อุชุกวิทยาคาร)ท่าใหม่เพื่อนช่วยเพื่อนค่อนข้างสูง-2--2
22010043 วัดเสม็ดโพธิ์ศรี(อุชุกวิทยาคาร)ท่าใหม่เพื่อนช่วยเพื่อนสูง-----
22010043 วัดเสม็ดโพธิ์ศรี(อุชุกวิทยาคาร)ท่าใหม่เพื่อนช่วยเพื่อนส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
22010043 วัดเสม็ดโพธิ์ศรี(อุชุกวิทยาคาร)ท่าใหม่เพื่อนช่วยเพื่อนอายุนอกเกณฑ์-----
22010044 วัดโขมง(แจงพิทยาคาร)ท่าใหม่เพื่อนช่วยเพื่อนนักเรียนทั้งหมด823--31
22010044 วัดโขมง(แจงพิทยาคาร)ท่าใหม่เพื่อนช่วยเพื่อนเตี้ย-3--3
22010044 วัดโขมง(แจงพิทยาคาร)ท่าใหม่เพื่อนช่วยเพื่อนค่อนข้างเตี้ย11--2
22010044 วัดโขมง(แจงพิทยาคาร)ท่าใหม่เพื่อนช่วยเพื่อนสูงตามเกณฑ์616--22
22010044 วัดโขมง(แจงพิทยาคาร)ท่าใหม่เพื่อนช่วยเพื่อนค่อนข้างสูง-2--2
22010044 วัดโขมง(แจงพิทยาคาร)ท่าใหม่เพื่อนช่วยเพื่อนสูง11--2
22010044 วัดโขมง(แจงพิทยาคาร)ท่าใหม่เพื่อนช่วยเพื่อนส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
22010044 วัดโขมง(แจงพิทยาคาร)ท่าใหม่เพื่อนช่วยเพื่อนอายุนอกเกณฑ์-----
22010045 วัดคลองขุดท่าใหม่เพื่อนช่วยเพื่อนนักเรียนทั้งหมด322--25
22010045 วัดคลองขุดท่าใหม่เพื่อนช่วยเพื่อนเตี้ย11--2
22010045 วัดคลองขุดท่าใหม่เพื่อนช่วยเพื่อนค่อนข้างเตี้ย-----
22010045 วัดคลองขุดท่าใหม่เพื่อนช่วยเพื่อนสูงตามเกณฑ์219--21
22010045 วัดคลองขุดท่าใหม่เพื่อนช่วยเพื่อนค่อนข้างสูง-----
22010045 วัดคลองขุดท่าใหม่เพื่อนช่วยเพื่อนสูง-2--2
22010045 วัดคลองขุดท่าใหม่เพื่อนช่วยเพื่อนส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
22010045 วัดคลองขุดท่าใหม่เพื่อนช่วยเพื่อนอายุนอกเกณฑ์-----
22010046 วัดหมูดุดท่าใหม่เพื่อนช่วยเพื่อนนักเรียนทั้งหมด1752--69
22010046 วัดหมูดุดท่าใหม่เพื่อนช่วยเพื่อนเตี้ย24--6
22010046 วัดหมูดุดท่าใหม่เพื่อนช่วยเพื่อนค่อนข้างเตี้ย-----
22010046 วัดหมูดุดท่าใหม่เพื่อนช่วยเพื่อนสูงตามเกณฑ์1540--55
22010046 วัดหมูดุดท่าใหม่เพื่อนช่วยเพื่อนค่อนข้างสูง-3--3
22010046 วัดหมูดุดท่าใหม่เพื่อนช่วยเพื่อนสูง-5--5
22010046 วัดหมูดุดท่าใหม่เพื่อนช่วยเพื่อนส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
22010046 วัดหมูดุดท่าใหม่เพื่อนช่วยเพื่อนอายุนอกเกณฑ์-----
22010047 บ้านเจ้าหลาวท่าใหม่มิติใหม่ ท่าใหม่ 4นักเรียนทั้งหมด3352--85
22010047 บ้านเจ้าหลาวท่าใหม่มิติใหม่ ท่าใหม่ 4เตี้ย-1--1
22010047 บ้านเจ้าหลาวท่าใหม่มิติใหม่ ท่าใหม่ 4ค่อนข้างเตี้ย-2--2
22010047 บ้านเจ้าหลาวท่าใหม่มิติใหม่ ท่าใหม่ 4สูงตามเกณฑ์2433--57
22010047 บ้านเจ้าหลาวท่าใหม่มิติใหม่ ท่าใหม่ 4ค่อนข้างสูง45--9
22010047 บ้านเจ้าหลาวท่าใหม่มิติใหม่ ท่าใหม่ 4สูง511--16
22010047 บ้านเจ้าหลาวท่าใหม่มิติใหม่ ท่าใหม่ 4ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
22010047 บ้านเจ้าหลาวท่าใหม่มิติใหม่ ท่าใหม่ 4อายุนอกเกณฑ์-----
22010050 บ้านสังข์ทองท่าใหม่มิติใหม่ ท่าใหม่ 4นักเรียนทั้งหมด2136--57
22010050 บ้านสังข์ทองท่าใหม่มิติใหม่ ท่าใหม่ 4เตี้ย31--4
22010050 บ้านสังข์ทองท่าใหม่มิติใหม่ ท่าใหม่ 4ค่อนข้างเตี้ย3---3
22010050 บ้านสังข์ทองท่าใหม่มิติใหม่ ท่าใหม่ 4สูงตามเกณฑ์1429--43
22010050 บ้านสังข์ทองท่าใหม่มิติใหม่ ท่าใหม่ 4ค่อนข้างสูง14--5
22010050 บ้านสังข์ทองท่าใหม่มิติใหม่ ท่าใหม่ 4สูง-2--2
22010050 บ้านสังข์ทองท่าใหม่มิติใหม่ ท่าใหม่ 4ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
22010050 บ้านสังข์ทองท่าใหม่มิติใหม่ ท่าใหม่ 4อายุนอกเกณฑ์-----
22010051 วัดหนองคัน (ไจ พิทยาคาร)ท่าใหม่มิติใหม่ ท่าใหม่ 4นักเรียนทั้งหมด4912451-224
22010051 วัดหนองคัน (ไจ พิทยาคาร)ท่าใหม่มิติใหม่ ท่าใหม่ 4เตี้ย121-4
22010051 วัดหนองคัน (ไจ พิทยาคาร)ท่าใหม่มิติใหม่ ท่าใหม่ 4ค่อนข้างเตี้ย122-5
22010051 วัดหนองคัน (ไจ พิทยาคาร)ท่าใหม่มิติใหม่ ท่าใหม่ 4สูงตามเกณฑ์439847-188
22010051 วัดหนองคัน (ไจ พิทยาคาร)ท่าใหม่มิติใหม่ ท่าใหม่ 4ค่อนข้างสูง2141-17
22010051 วัดหนองคัน (ไจ พิทยาคาร)ท่าใหม่มิติใหม่ ท่าใหม่ 4สูง28--10
22010051 วัดหนองคัน (ไจ พิทยาคาร)ท่าใหม่มิติใหม่ ท่าใหม่ 4ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
22010051 วัดหนองคัน (ไจ พิทยาคาร)ท่าใหม่มิติใหม่ ท่าใหม่ 4อายุนอกเกณฑ์-----
22010055 อนุบาลบ้านหนองคล้าท่าใหม่เพื่อนช่วยเพื่อนนักเรียนทั้งหมด84400261-745
22010055 อนุบาลบ้านหนองคล้าท่าใหม่เพื่อนช่วยเพื่อนเตี้ย72214-43
22010055 อนุบาลบ้านหนองคล้าท่าใหม่เพื่อนช่วยเพื่อนค่อนข้างเตี้ย52518-48
22010055 อนุบาลบ้านหนองคล้าท่าใหม่เพื่อนช่วยเพื่อนสูงตามเกณฑ์70312221-603
22010055 อนุบาลบ้านหนองคล้าท่าใหม่เพื่อนช่วยเพื่อนค่อนข้างสูง-204-24
22010055 อนุบาลบ้านหนองคล้าท่าใหม่เพื่อนช่วยเพื่อนสูง2214-27
22010055 อนุบาลบ้านหนองคล้าท่าใหม่เพื่อนช่วยเพื่อนส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
22010055 อนุบาลบ้านหนองคล้าท่าใหม่เพื่อนช่วยเพื่อนอายุนอกเกณฑ์-----
22010056 วัดทุ่งเบญจาท่าใหม่เพื่อนช่วยเพื่อนนักเรียนทั้งหมด6758--125
22010056 วัดทุ่งเบญจาท่าใหม่เพื่อนช่วยเพื่อนเตี้ย1---1
22010056 วัดทุ่งเบญจาท่าใหม่เพื่อนช่วยเพื่อนค่อนข้างเตี้ย33--6
22010056 วัดทุ่งเบญจาท่าใหม่เพื่อนช่วยเพื่อนสูงตามเกณฑ์5744--101
22010056 วัดทุ่งเบญจาท่าใหม่เพื่อนช่วยเพื่อนค่อนข้างสูง45--9
22010056 วัดทุ่งเบญจาท่าใหม่เพื่อนช่วยเพื่อนสูง26--8
22010056 วัดทุ่งเบญจาท่าใหม่เพื่อนช่วยเพื่อนส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
22010056 วัดทุ่งเบญจาท่าใหม่เพื่อนช่วยเพื่อนอายุนอกเกณฑ์-----
22010057 บ้านสะพานเลือกท่าใหม่เบญจไตรภาคีนักเรียนทั้งหมด1971--90
22010057 บ้านสะพานเลือกท่าใหม่เบญจไตรภาคีเตี้ย48--12
22010057 บ้านสะพานเลือกท่าใหม่เบญจไตรภาคีค่อนข้างเตี้ย3---3
22010057 บ้านสะพานเลือกท่าใหม่เบญจไตรภาคีสูงตามเกณฑ์1260--72
22010057 บ้านสะพานเลือกท่าใหม่เบญจไตรภาคีค่อนข้างสูง-3--3
22010057 บ้านสะพานเลือกท่าใหม่เบญจไตรภาคีสูง-----
22010057 บ้านสะพานเลือกท่าใหม่เบญจไตรภาคีส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
22010057 บ้านสะพานเลือกท่าใหม่เบญจไตรภาคีอายุนอกเกณฑ์-----
22010059 วัดรำพัน(สุขสวัสดิพิชาญราษฎร์)ท่าใหม่เพื่อนช่วยเพื่อนนักเรียนทั้งหมด379949-185
22010059 วัดรำพัน(สุขสวัสดิพิชาญราษฎร์)ท่าใหม่เพื่อนช่วยเพื่อนเตี้ย1043-17
22010059 วัดรำพัน(สุขสวัสดิพิชาญราษฎร์)ท่าใหม่เพื่อนช่วยเพื่อนค่อนข้างเตี้ย132-6
22010059 วัดรำพัน(สุขสวัสดิพิชาญราษฎร์)ท่าใหม่เพื่อนช่วยเพื่อนสูงตามเกณฑ์247540-139
22010059 วัดรำพัน(สุขสวัสดิพิชาญราษฎร์)ท่าใหม่เพื่อนช่วยเพื่อนค่อนข้างสูง1102-13
22010059 วัดรำพัน(สุขสวัสดิพิชาญราษฎร์)ท่าใหม่เพื่อนช่วยเพื่อนสูง172-10
22010059 วัดรำพัน(สุขสวัสดิพิชาญราษฎร์)ท่าใหม่เพื่อนช่วยเพื่อนส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
22010059 วัดรำพัน(สุขสวัสดิพิชาญราษฎร์)ท่าใหม่เพื่อนช่วยเพื่อนอายุนอกเกณฑ์-----
22010060 วัดท่าศาลาท่าใหม่เพื่อนช่วยเพื่อนนักเรียนทั้งหมด2939--68
22010060 วัดท่าศาลาท่าใหม่เพื่อนช่วยเพื่อนเตี้ย31--4
22010060 วัดท่าศาลาท่าใหม่เพื่อนช่วยเพื่อนค่อนข้างเตี้ย21--3
22010060 วัดท่าศาลาท่าใหม่เพื่อนช่วยเพื่อนสูงตามเกณฑ์2433--57
22010060 วัดท่าศาลาท่าใหม่เพื่อนช่วยเพื่อนค่อนข้างสูง-4--4
22010060 วัดท่าศาลาท่าใหม่เพื่อนช่วยเพื่อนสูง-----
22010060 วัดท่าศาลาท่าใหม่เพื่อนช่วยเพื่อนส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
22010060 วัดท่าศาลาท่าใหม่เพื่อนช่วยเพื่อนอายุนอกเกณฑ์-----
22010063 ไทยรัฐวิทยา 14 (ท่าใหม่บ้านสิ้ว)ท่าใหม่เบญจไตรภาคีนักเรียนทั้งหมด1423--37
22010063 ไทยรัฐวิทยา 14 (ท่าใหม่บ้านสิ้ว)ท่าใหม่เบญจไตรภาคีเตี้ย23--5
22010063 ไทยรัฐวิทยา 14 (ท่าใหม่บ้านสิ้ว)ท่าใหม่เบญจไตรภาคีค่อนข้างเตี้ย-1--1
22010063 ไทยรัฐวิทยา 14 (ท่าใหม่บ้านสิ้ว)ท่าใหม่เบญจไตรภาคีสูงตามเกณฑ์1118--29
22010063 ไทยรัฐวิทยา 14 (ท่าใหม่บ้านสิ้ว)ท่าใหม่เบญจไตรภาคีค่อนข้างสูง-1--1
22010063 ไทยรัฐวิทยา 14 (ท่าใหม่บ้านสิ้ว)ท่าใหม่เบญจไตรภาคีสูง1---1
22010063 ไทยรัฐวิทยา 14 (ท่าใหม่บ้านสิ้ว)ท่าใหม่เบญจไตรภาคีส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
22010063 ไทยรัฐวิทยา 14 (ท่าใหม่บ้านสิ้ว)ท่าใหม่เบญจไตรภาคีอายุนอกเกณฑ์-----
22010065 วัดสามผานท่าใหม่เบญจไตรภาคีนักเรียนทั้งหมด286929-126
22010065 วัดสามผานท่าใหม่เบญจไตรภาคีเตี้ย311-5
22010065 วัดสามผานท่าใหม่เบญจไตรภาคีค่อนข้างเตี้ย451-10
22010065 วัดสามผานท่าใหม่เบญจไตรภาคีสูงตามเกณฑ์205927-106
22010065 วัดสามผานท่าใหม่เบญจไตรภาคีค่อนข้างสูง-2--2
22010065 วัดสามผานท่าใหม่เบญจไตรภาคีสูง12--3
22010065 วัดสามผานท่าใหม่เบญจไตรภาคีส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
22010065 วัดสามผานท่าใหม่เบญจไตรภาคีอายุนอกเกณฑ์-----
22010066 บ้านช่องกะพัดแก่งหางแมวพลังแก่งฯนักเรียนทั้งหมด111399--510
22010066 บ้านช่องกะพัดแก่งหางแมวพลังแก่งฯเตี้ย1429--43
22010066 บ้านช่องกะพัดแก่งหางแมวพลังแก่งฯค่อนข้างเตี้ย1127--38
22010066 บ้านช่องกะพัดแก่งหางแมวพลังแก่งฯสูงตามเกณฑ์82310--392
22010066 บ้านช่องกะพัดแก่งหางแมวพลังแก่งฯค่อนข้างสูง-17--17
22010066 บ้านช่องกะพัดแก่งหางแมวพลังแก่งฯสูง416--20
22010066 บ้านช่องกะพัดแก่งหางแมวพลังแก่งฯส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
22010066 บ้านช่องกะพัดแก่งหางแมวพลังแก่งฯอายุนอกเกณฑ์-----
22010067 วัดแก่งหางแมวแก่งหางแมวพลังแก่งฯนักเรียนทั้งหมด61216--277
22010067 วัดแก่งหางแมวแก่งหางแมวพลังแก่งฯเตี้ย311--14
22010067 วัดแก่งหางแมวแก่งหางแมวพลังแก่งฯค่อนข้างเตี้ย19--10
22010067 วัดแก่งหางแมวแก่งหางแมวพลังแก่งฯสูงตามเกณฑ์49170--219
22010067 วัดแก่งหางแมวแก่งหางแมวพลังแก่งฯค่อนข้างสูง412--16
22010067 วัดแก่งหางแมวแก่งหางแมวพลังแก่งฯสูง414--18
22010067 วัดแก่งหางแมวแก่งหางแมวพลังแก่งฯส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
22010067 วัดแก่งหางแมวแก่งหางแมวพลังแก่งฯอายุนอกเกณฑ์-----
22010068 บ้านโป่งวัวแก่งหางแมวพลังแก่งฯนักเรียนทั้งหมด4379--122
22010068 บ้านโป่งวัวแก่งหางแมวพลังแก่งฯเตี้ย1610--26
22010068 บ้านโป่งวัวแก่งหางแมวพลังแก่งฯค่อนข้างเตี้ย45--9
22010068 บ้านโป่งวัวแก่งหางแมวพลังแก่งฯสูงตามเกณฑ์1858--76
22010068 บ้านโป่งวัวแก่งหางแมวพลังแก่งฯค่อนข้างสูง13--4
22010068 บ้านโป่งวัวแก่งหางแมวพลังแก่งฯสูง43--7
22010068 บ้านโป่งวัวแก่งหางแมวพลังแก่งฯส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
22010068 บ้านโป่งวัวแก่งหางแมวพลังแก่งฯอายุนอกเกณฑ์-----
22010069 บ้านหนองบัวทองแก่งหางแมวพลังแก่งฯนักเรียนทั้งหมด3488--122
22010069 บ้านหนองบัวทองแก่งหางแมวพลังแก่งฯเตี้ย95--14
22010069 บ้านหนองบัวทองแก่งหางแมวพลังแก่งฯค่อนข้างเตี้ย69--15
22010069 บ้านหนองบัวทองแก่งหางแมวพลังแก่งฯสูงตามเกณฑ์1772--89
22010069 บ้านหนองบัวทองแก่งหางแมวพลังแก่งฯค่อนข้างสูง12--3
22010069 บ้านหนองบัวทองแก่งหางแมวพลังแก่งฯสูง1---1
22010069 บ้านหนองบัวทองแก่งหางแมวพลังแก่งฯส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
22010069 บ้านหนองบัวทองแก่งหางแมวพลังแก่งฯอายุนอกเกณฑ์-----
22010070 บ้านโคกวัดแก่งหางแมวพลังแก่งฯนักเรียนทั้งหมด358318-136
22010070 บ้านโคกวัดแก่งหางแมวพลังแก่งฯเตี้ย26--8
22010070 บ้านโคกวัดแก่งหางแมวพลังแก่งฯค่อนข้างเตี้ย46--10
22010070 บ้านโคกวัดแก่งหางแมวพลังแก่งฯสูงตามเกณฑ์286917-114
22010070 บ้านโคกวัดแก่งหางแมวพลังแก่งฯค่อนข้างสูง111-3
22010070 บ้านโคกวัดแก่งหางแมวพลังแก่งฯสูง-1--1
22010070 บ้านโคกวัดแก่งหางแมวพลังแก่งฯส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
22010070 บ้านโคกวัดแก่งหางแมวพลังแก่งฯอายุนอกเกณฑ์-----
22010071 วัดขุนซ่องแก่งหางแมวพลังแก่งฯนักเรียนทั้งหมด106276119-501
22010071 วัดขุนซ่องแก่งหางแมวพลังแก่งฯเตี้ย111713-41
22010071 วัดขุนซ่องแก่งหางแมวพลังแก่งฯค่อนข้างเตี้ย13118-32
22010071 วัดขุนซ่องแก่งหางแมวพลังแก่งฯสูงตามเกณฑ์7522193-389
22010071 วัดขุนซ่องแก่งหางแมวพลังแก่งฯค่อนข้างสูง3123-18
22010071 วัดขุนซ่องแก่งหางแมวพลังแก่งฯสูง4152-21
22010071 วัดขุนซ่องแก่งหางแมวพลังแก่งฯส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
22010071 วัดขุนซ่องแก่งหางแมวพลังแก่งฯอายุนอกเกณฑ์-----
22010072 วัดขุนซ่องสาขาบ้านโป่งเกตุ
# วัดขุนซ่อง
แก่งหางแมวพลังแก่งฯนักเรียนทั้งหมด2096--116
22010072 วัดขุนซ่องสาขาบ้านโป่งเกตุ
# วัดขุนซ่อง
แก่งหางแมวพลังแก่งฯเตี้ย36--9
22010072 วัดขุนซ่องสาขาบ้านโป่งเกตุ
# วัดขุนซ่อง
แก่งหางแมวพลังแก่งฯค่อนข้างเตี้ย114--15
22010072 วัดขุนซ่องสาขาบ้านโป่งเกตุ
# วัดขุนซ่อง
แก่งหางแมวพลังแก่งฯสูงตามเกณฑ์1668--84
22010072 วัดขุนซ่องสาขาบ้านโป่งเกตุ
# วัดขุนซ่อง
แก่งหางแมวพลังแก่งฯค่อนข้างสูง-4--4
22010072 วัดขุนซ่องสาขาบ้านโป่งเกตุ
# วัดขุนซ่อง
แก่งหางแมวพลังแก่งฯสูง-4--4
22010072 วัดขุนซ่องสาขาบ้านโป่งเกตุ
# วัดขุนซ่อง
แก่งหางแมวพลังแก่งฯส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
22010072 วัดขุนซ่องสาขาบ้านโป่งเกตุ
# วัดขุนซ่อง
แก่งหางแมวพลังแก่งฯอายุนอกเกณฑ์-----
22010073 วัดเขาวงกตแก่งหางแมวแก่งก้าวหน้านักเรียนทั้งหมด2497--121
22010073 วัดเขาวงกตแก่งหางแมวแก่งก้าวหน้าเตี้ย-6--6
22010073 วัดเขาวงกตแก่งหางแมวแก่งก้าวหน้าค่อนข้างเตี้ย18--9
22010073 วัดเขาวงกตแก่งหางแมวแก่งก้าวหน้าสูงตามเกณฑ์2377--100
22010073 วัดเขาวงกตแก่งหางแมวแก่งก้าวหน้าค่อนข้างสูง-4--4
22010073 วัดเขาวงกตแก่งหางแมวแก่งก้าวหน้าสูง-2--2
22010073 วัดเขาวงกตแก่งหางแมวแก่งก้าวหน้าส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
22010073 วัดเขาวงกตแก่งหางแมวแก่งก้าวหน้าอายุนอกเกณฑ์-----
22010074 บ้านหนองเจ๊กสร้อยแก่งหางแมวแก่งก้าวหน้านักเรียนทั้งหมด3313154-218
22010074 บ้านหนองเจ๊กสร้อยแก่งหางแมวแก่งก้าวหน้าเตี้ย23--5
22010074 บ้านหนองเจ๊กสร้อยแก่งหางแมวแก่งก้าวหน้าค่อนข้างเตี้ย172-10
22010074 บ้านหนองเจ๊กสร้อยแก่งหางแมวแก่งก้าวหน้าสูงตามเกณฑ์2510445-174
22010074 บ้านหนองเจ๊กสร้อยแก่งหางแมวแก่งก้าวหน้าค่อนข้างสูง3104-17
22010074 บ้านหนองเจ๊กสร้อยแก่งหางแมวแก่งก้าวหน้าสูง273-12
22010074 บ้านหนองเจ๊กสร้อยแก่งหางแมวแก่งก้าวหน้าส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
22010074 บ้านหนองเจ๊กสร้อยแก่งหางแมวแก่งก้าวหน้าอายุนอกเกณฑ์-----
22010075 บ้านเนินจำปาแก่งหางแมวแก่งก้าวหน้านักเรียนทั้งหมด76258187-521
22010075 บ้านเนินจำปาแก่งหางแมวแก่งก้าวหน้าเตี้ย413-8
22010075 บ้านเนินจำปาแก่งหางแมวแก่งก้าวหน้าค่อนข้างเตี้ย2312-17
22010075 บ้านเนินจำปาแก่งหางแมวแก่งก้าวหน้าสูงตามเกณฑ์63205156-424
22010075 บ้านเนินจำปาแก่งหางแมวแก่งก้าวหน้าค่อนข้างสูง52812-45
22010075 บ้านเนินจำปาแก่งหางแมวแก่งก้าวหน้าสูง2214-27
22010075 บ้านเนินจำปาแก่งหางแมวแก่งก้าวหน้าส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
22010075 บ้านเนินจำปาแก่งหางแมวแก่งก้าวหน้าอายุนอกเกณฑ์-----
22010076 บ้านวังอีแอ่นแก่งหางแมวแก่งก้าวหน้านักเรียนทั้งหมด8619778-361
22010076 บ้านวังอีแอ่นแก่งหางแมวแก่งก้าวหน้าเตี้ย5135-23
22010076 บ้านวังอีแอ่นแก่งหางแมวแก่งก้าวหน้าค่อนข้างเตี้ย2143-19
22010076 บ้านวังอีแอ่นแก่งหางแมวแก่งก้าวหน้าสูงตามเกณฑ์6515564-284
22010076 บ้านวังอีแอ่นแก่งหางแมวแก่งก้าวหน้าค่อนข้างสูง674-17
22010076 บ้านวังอีแอ่นแก่งหางแมวแก่งก้าวหน้าสูง882-18
22010076 บ้านวังอีแอ่นแก่งหางแมวแก่งก้าวหน้าส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
22010076 บ้านวังอีแอ่นแก่งหางแมวแก่งก้าวหน้าอายุนอกเกณฑ์-----
22010077 บ้านบ่อไฟไหม้แก่งหางแมวแก่งก้าวหน้านักเรียนทั้งหมด31101--132
22010077 บ้านบ่อไฟไหม้แก่งหางแมวแก่งก้าวหน้าเตี้ย27--9
22010077 บ้านบ่อไฟไหม้แก่งหางแมวแก่งก้าวหน้าค่อนข้างเตี้ย510--15
22010077 บ้านบ่อไฟไหม้แก่งหางแมวแก่งก้าวหน้าสูงตามเกณฑ์2279--101
22010077 บ้านบ่อไฟไหม้แก่งหางแมวแก่งก้าวหน้าค่อนข้างสูง14--5
22010077 บ้านบ่อไฟไหม้แก่งหางแมวแก่งก้าวหน้าสูง11--2
22010077 บ้านบ่อไฟไหม้แก่งหางแมวแก่งก้าวหน้าส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
22010077 บ้านบ่อไฟไหม้แก่งหางแมวแก่งก้าวหน้าอายุนอกเกณฑ์-----
22010078 บ้านคลองครกแก่งหางแมวแก่งก้าวหน้านักเรียนทั้งหมด1115766-234
22010078 บ้านคลองครกแก่งหางแมวแก่งก้าวหน้าเตี้ย173-11
22010078 บ้านคลองครกแก่งหางแมวแก่งก้าวหน้าค่อนข้างเตี้ย-64-10
22010078 บ้านคลองครกแก่งหางแมวแก่งก้าวหน้าสูงตามเกณฑ์1013552-197
22010078 บ้านคลองครกแก่งหางแมวแก่งก้าวหน้าค่อนข้างสูง-75-12
22010078 บ้านคลองครกแก่งหางแมวแก่งก้าวหน้าสูง-22-4
22010078 บ้านคลองครกแก่งหางแมวแก่งก้าวหน้าส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
22010078 บ้านคลองครกแก่งหางแมวแก่งก้าวหน้าอายุนอกเกณฑ์-----
22010079 บ้านวังไม้แดงแก่งหางแมวแก่งก้าวหน้านักเรียนทั้งหมด4016481-285
22010079 บ้านวังไม้แดงแก่งหางแมวแก่งก้าวหน้าเตี้ย192-12
22010079 บ้านวังไม้แดงแก่งหางแมวแก่งก้าวหน้าค่อนข้างเตี้ย359-17
22010079 บ้านวังไม้แดงแก่งหางแมวแก่งก้าวหน้าสูงตามเกณฑ์3613667-239
22010079 บ้านวังไม้แดงแก่งหางแมวแก่งก้าวหน้าค่อนข้างสูง-82-10
22010079 บ้านวังไม้แดงแก่งหางแมวแก่งก้าวหน้าสูง-61-7
22010079 บ้านวังไม้แดงแก่งหางแมวแก่งก้าวหน้าส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
22010079 บ้านวังไม้แดงแก่งหางแมวแก่งก้าวหน้าอายุนอกเกณฑ์-----
22010080 บ้านซอยสอง (อภิชาติราษฎร์อุปถัมภ์)แก่งหางแมวแก่งก้าวหน้านักเรียนทั้งหมด43128--171
22010080 บ้านซอยสอง (อภิชาติราษฎร์อุปถัมภ์)แก่งหางแมวแก่งก้าวหน้าเตี้ย27--9
22010080 บ้านซอยสอง (อภิชาติราษฎร์อุปถัมภ์)แก่งหางแมวแก่งก้าวหน้าค่อนข้างเตี้ย412--16
22010080 บ้านซอยสอง (อภิชาติราษฎร์อุปถัมภ์)แก่งหางแมวแก่งก้าวหน้าสูงตามเกณฑ์34100--134
22010080 บ้านซอยสอง (อภิชาติราษฎร์อุปถัมภ์)แก่งหางแมวแก่งก้าวหน้าค่อนข้างสูง36--9
22010080 บ้านซอยสอง (อภิชาติราษฎร์อุปถัมภ์)แก่งหางแมวแก่งก้าวหน้าสูง-3--3
22010080 บ้านซอยสอง (อภิชาติราษฎร์อุปถัมภ์)แก่งหางแมวแก่งก้าวหน้าส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
22010080 บ้านซอยสอง (อภิชาติราษฎร์อุปถัมภ์)แก่งหางแมวแก่งก้าวหน้าอายุนอกเกณฑ์-----
22010081 บ้านประแกตแก่งหางแมวพลังแก่งฯนักเรียนทั้งหมด1855--73
22010081 บ้านประแกตแก่งหางแมวพลังแก่งฯเตี้ย13--4
22010081 บ้านประแกตแก่งหางแมวพลังแก่งฯค่อนข้างเตี้ย25--7
22010081 บ้านประแกตแก่งหางแมวพลังแก่งฯสูงตามเกณฑ์1546--61
22010081 บ้านประแกตแก่งหางแมวพลังแก่งฯค่อนข้างสูง-1--1
22010081 บ้านประแกตแก่งหางแมวพลังแก่งฯสูง-----
22010081 บ้านประแกตแก่งหางแมวพลังแก่งฯส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
22010081 บ้านประแกตแก่งหางแมวพลังแก่งฯอายุนอกเกณฑ์-----
22010082 วัดหนองแหวนนายายอามคุ้งวิมานนักเรียนทั้งหมด6014456-260
22010082 วัดหนองแหวนนายายอามคุ้งวิมานเตี้ย253-10
22010082 วัดหนองแหวนนายายอามคุ้งวิมานค่อนข้างเตี้ย442-10
22010082 วัดหนองแหวนนายายอามคุ้งวิมานสูงตามเกณฑ์4310542-190
22010082 วัดหนองแหวนนายายอามคุ้งวิมานค่อนข้างสูง8135-26
22010082 วัดหนองแหวนนายายอามคุ้งวิมานสูง3174-24
22010082 วัดหนองแหวนนายายอามคุ้งวิมานส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
22010082 วัดหนองแหวนนายายอามคุ้งวิมานอายุนอกเกณฑ์-----
22010083 วัดโขดหอย (ละเมียดราษฎร์นุเคราะห์)นายายอามคุ้งวิมานนักเรียนทั้งหมด2217--39
22010083 วัดโขดหอย (ละเมียดราษฎร์นุเคราะห์)นายายอามคุ้งวิมานเตี้ย-----
22010083 วัดโขดหอย (ละเมียดราษฎร์นุเคราะห์)นายายอามคุ้งวิมานค่อนข้างเตี้ย1---1
22010083 วัดโขดหอย (ละเมียดราษฎร์นุเคราะห์)นายายอามคุ้งวิมานสูงตามเกณฑ์1811--29
22010083 วัดโขดหอย (ละเมียดราษฎร์นุเคราะห์)นายายอามคุ้งวิมานค่อนข้างสูง24--6
22010083 วัดโขดหอย (ละเมียดราษฎร์นุเคราะห์)นายายอามคุ้งวิมานสูง12--3
22010083 วัดโขดหอย (ละเมียดราษฎร์นุเคราะห์)นายายอามคุ้งวิมานส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
22010083 วัดโขดหอย (ละเมียดราษฎร์นุเคราะห์)นายายอามคุ้งวิมานอายุนอกเกณฑ์-----
22010084 วัดนาซานายายอามคุ้งวิมานนักเรียนทั้งหมด622--28
22010084 วัดนาซานายายอามคุ้งวิมานเตี้ย-1--1
22010084 วัดนาซานายายอามคุ้งวิมานค่อนข้างเตี้ย-1--1
22010084 วัดนาซานายายอามคุ้งวิมานสูงตามเกณฑ์620--26
22010084 วัดนาซานายายอามคุ้งวิมานค่อนข้างสูง-----
22010084 วัดนาซานายายอามคุ้งวิมานสูง-----
22010084 วัดนาซานายายอามคุ้งวิมานส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
22010084 วัดนาซานายายอามคุ้งวิมานอายุนอกเกณฑ์-----
22010085 บ้านยางระหงนายายอามนายายอามก้าวหน้านักเรียนทั้งหมด3653--89
22010085 บ้านยางระหงนายายอามนายายอามก้าวหน้าเตี้ย41--5
22010085 บ้านยางระหงนายายอามนายายอามก้าวหน้าค่อนข้างเตี้ย12--3
22010085 บ้านยางระหงนายายอามนายายอามก้าวหน้าสูงตามเกณฑ์3042--72
22010085 บ้านยางระหงนายายอามนายายอามก้าวหน้าค่อนข้างสูง-6--6
22010085 บ้านยางระหงนายายอามนายายอามก้าวหน้าสูง12--3
22010085 บ้านยางระหงนายายอามนายายอามก้าวหน้าส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
22010085 บ้านยางระหงนายายอามนายายอามก้าวหน้าอายุนอกเกณฑ์-----
22010086 วัดช้างข้ามนายายอามคุ้งวิมานนักเรียนทั้งหมด37119--156
22010086 วัดช้างข้ามนายายอามคุ้งวิมานเตี้ย12--3
22010086 วัดช้างข้ามนายายอามคุ้งวิมานค่อนข้างเตี้ย-7--7
22010086 วัดช้างข้ามนายายอามคุ้งวิมานสูงตามเกณฑ์3191--122
22010086 วัดช้างข้ามนายายอามคุ้งวิมานค่อนข้างสูง414--18
22010086 วัดช้างข้ามนายายอามคุ้งวิมานสูง15--6
22010086 วัดช้างข้ามนายายอามคุ้งวิมานส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
22010086 วัดช้างข้ามนายายอามคุ้งวิมานอายุนอกเกณฑ์-----
22010088 วัดหนองไทรนายายอามคุ้งวิมานนักเรียนทั้งหมด2471--95
22010088 วัดหนองไทรนายายอามคุ้งวิมานเตี้ย36--9
22010088 วัดหนองไทรนายายอามคุ้งวิมานค่อนข้างเตี้ย52--7
22010088 วัดหนองไทรนายายอามคุ้งวิมานสูงตามเกณฑ์1458--72
22010088 วัดหนองไทรนายายอามคุ้งวิมานค่อนข้างสูง13--4
22010088 วัดหนองไทรนายายอามคุ้งวิมานสูง12--3
22010088 วัดหนองไทรนายายอามคุ้งวิมานส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
22010088 วัดหนองไทรนายายอามคุ้งวิมานอายุนอกเกณฑ์-----
22010089 บ้านเขามะปริงนายายอามคุ้งวิมานนักเรียนทั้งหมด1759--76
22010089 บ้านเขามะปริงนายายอามคุ้งวิมานเตี้ย-----
22010089 บ้านเขามะปริงนายายอามคุ้งวิมานค่อนข้างเตี้ย14--5
22010089 บ้านเขามะปริงนายายอามคุ้งวิมานสูงตามเกณฑ์1547--62
22010089 บ้านเขามะปริงนายายอามคุ้งวิมานค่อนข้างสูง13--4
22010089 บ้านเขามะปริงนายายอามคุ้งวิมานสูง-5--5
22010089 บ้านเขามะปริงนายายอามคุ้งวิมานส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
22010089 บ้านเขามะปริงนายายอามคุ้งวิมานอายุนอกเกณฑ์-----
22010090 วัดนายายอามนายายอามนายายอามก้าวหน้านักเรียนทั้งหมด629--35
22010090 วัดนายายอามนายายอามนายายอามก้าวหน้าเตี้ย-1--1
22010090 วัดนายายอามนายายอามนายายอามก้าวหน้าค่อนข้างเตี้ย-----
22010090 วัดนายายอามนายายอามนายายอามก้าวหน้าสูงตามเกณฑ์622--28
22010090 วัดนายายอามนายายอามนายายอามก้าวหน้าค่อนข้างสูง-2--2
22010090 วัดนายายอามนายายอามนายายอามก้าวหน้าสูง-4--4
22010090 วัดนายายอามนายายอามนายายอามก้าวหน้าส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
22010090 วัดนายายอามนายายอามนายายอามก้าวหน้าอายุนอกเกณฑ์-----
22010091 บ้านต้นกระบกนายายอามนายายอามก้าวหน้านักเรียนทั้งหมด278163-171
22010091 บ้านต้นกระบกนายายอามนายายอามก้าวหน้าเตี้ย382-13
22010091 บ้านต้นกระบกนายายอามนายายอามก้าวหน้าค่อนข้างเตี้ย375-15
22010091 บ้านต้นกระบกนายายอามนายายอามก้าวหน้าสูงตามเกณฑ์206149-130
22010091 บ้านต้นกระบกนายายอามนายายอามก้าวหน้าค่อนข้างสูง111-3
22010091 บ้านต้นกระบกนายายอามนายายอามก้าวหน้าสูง-46-10
22010091 บ้านต้นกระบกนายายอามนายายอามก้าวหน้าส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
22010091 บ้านต้นกระบกนายายอามนายายอามก้าวหน้าอายุนอกเกณฑ์-----
22010092 วัดโพธิ์ลังกามิตรภาพที่ 171นายายอามนายายอามก้าวหน้านักเรียนทั้งหมด94395--489
22010092 วัดโพธิ์ลังกามิตรภาพที่ 171นายายอามนายายอามก้าวหน้าเตี้ย15--6
22010092 วัดโพธิ์ลังกามิตรภาพที่ 171นายายอามนายายอามก้าวหน้าค่อนข้างเตี้ย49--13
22010092 วัดโพธิ์ลังกามิตรภาพที่ 171นายายอามนายายอามก้าวหน้าสูงตามเกณฑ์76295--371
22010092 วัดโพธิ์ลังกามิตรภาพที่ 171นายายอามนายายอามก้าวหน้าค่อนข้างสูง837--45
22010092 วัดโพธิ์ลังกามิตรภาพที่ 171นายายอามนายายอามก้าวหน้าสูง549--54
22010092 วัดโพธิ์ลังกามิตรภาพที่ 171นายายอามนายายอามก้าวหน้าส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
22010092 วัดโพธิ์ลังกามิตรภาพที่ 171นายายอามนายายอามก้าวหน้าอายุนอกเกณฑ์-----
22010094 บ้านห้วงกระแจะนายายอามนายายอามก้าวหน้านักเรียนทั้งหมด5212774-253
22010094 บ้านห้วงกระแจะนายายอามนายายอามก้าวหน้าเตี้ย121-4
22010094 บ้านห้วงกระแจะนายายอามนายายอามก้าวหน้าค่อนข้างเตี้ย263-11
22010094 บ้านห้วงกระแจะนายายอามนายายอามก้าวหน้าสูงตามเกณฑ์3810466-208
22010094 บ้านห้วงกระแจะนายายอามนายายอามก้าวหน้าค่อนข้างสูง243-9
22010094 บ้านห้วงกระแจะนายายอามนายายอามก้าวหน้าสูง9111-21
22010094 บ้านห้วงกระแจะนายายอามนายายอามก้าวหน้าส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
22010094 บ้านห้วงกระแจะนายายอามนายายอามก้าวหน้าอายุนอกเกณฑ์-----
22010095 วัดวังหินนายายอามนายายอามก้าวหน้านักเรียนทั้งหมด1963--82
22010095 วัดวังหินนายายอามนายายอามก้าวหน้าเตี้ย-1--1
22010095 วัดวังหินนายายอามนายายอามก้าวหน้าค่อนข้างเตี้ย2---2
22010095 วัดวังหินนายายอามนายายอามก้าวหน้าสูงตามเกณฑ์1648--64
22010095 วัดวังหินนายายอามนายายอามก้าวหน้าค่อนข้างสูง17--8
22010095 วัดวังหินนายายอามนายายอามก้าวหน้าสูง-7--7
22010095 วัดวังหินนายายอามนายายอามก้าวหน้าส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
22010095 วัดวังหินนายายอามนายายอามก้าวหน้าอายุนอกเกณฑ์-----
22010096 วัดหนองสีงานายายอามนายายอามก้าวหน้านักเรียนทั้งหมด1931--50
22010096 วัดหนองสีงานายายอามนายายอามก้าวหน้าเตี้ย24--6
22010096 วัดหนองสีงานายายอามนายายอามก้าวหน้าค่อนข้างเตี้ย11--2
22010096 วัดหนองสีงานายายอามนายายอามก้าวหน้าสูงตามเกณฑ์1623--39
22010096 วัดหนองสีงานายายอามนายายอามก้าวหน้าค่อนข้างสูง-2--2
22010096 วัดหนองสีงานายายอามนายายอามก้าวหน้าสูง-1--1
22010096 วัดหนองสีงานายายอามนายายอามก้าวหน้าส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
22010096 วัดหนองสีงานายายอามนายายอามก้าวหน้าอายุนอกเกณฑ์-----
22010097 บ้านคลองลาวนายายอามนายายอามก้าวหน้านักเรียนทั้งหมด106279--385
22010097 บ้านคลองลาวนายายอามนายายอามก้าวหน้าเตี้ย111--12
22010097 บ้านคลองลาวนายายอามนายายอามก้าวหน้าค่อนข้างเตี้ย612--18
22010097 บ้านคลองลาวนายายอามนายายอามก้าวหน้าสูงตามเกณฑ์93217--310
22010097 บ้านคลองลาวนายายอามนายายอามก้าวหน้าค่อนข้างสูง320--23
22010097 บ้านคลองลาวนายายอามนายายอามก้าวหน้าสูง319--22
22010097 บ้านคลองลาวนายายอามนายายอามก้าวหน้าส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
22010097 บ้านคลองลาวนายายอามนายายอามก้าวหน้าอายุนอกเกณฑ์-----
22010101 วัดท่าแคลง(ท่าแคลงวิทยาคาร)นายายอามคุ้งวิมานนักเรียนทั้งหมด3393--126
22010101 วัดท่าแคลง(ท่าแคลงวิทยาคาร)นายายอามคุ้งวิมานเตี้ย2446--70
22010101 วัดท่าแคลง(ท่าแคลงวิทยาคาร)นายายอามคุ้งวิมานค่อนข้างเตี้ย114--15
22010101 วัดท่าแคลง(ท่าแคลงวิทยาคาร)นายายอามคุ้งวิมานสูงตามเกณฑ์831--39
22010101 วัดท่าแคลง(ท่าแคลงวิทยาคาร)นายายอามคุ้งวิมานค่อนข้างสูง-1--1
22010101 วัดท่าแคลง(ท่าแคลงวิทยาคาร)นายายอามคุ้งวิมานสูง-1--1
22010101 วัดท่าแคลง(ท่าแคลงวิทยาคาร)นายายอามคุ้งวิมานส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
22010101 วัดท่าแคลง(ท่าแคลงวิทยาคาร)นายายอามคุ้งวิมานอายุนอกเกณฑ์-----


บ้านเลขที่ 1 ถนนตากสิน ตำบลตลาด อำเภอเมืองจันทบุรี จันทบุรี 22000
Version.2022.1.KAOPUNHOT