จำนวนนักเรียน จำแนกตามอายุ


  ตารางสรุปยอดรวม : ประจำภาคเรียนที่ 2566-2

อายุ ปฐมวัย ประถมศึกษา ม.ต้น/ขยายโอกาส ม.ปลาย/เทียบเท่า รวมทั้งสิ้น

รหัสโรงเรียนอำเภอกลุ่มประเภทปฐมวัยประถมศึกษาม.ต้น/ขยายโอกาสม.ปลาย/เทียบเท่ารวมทั้งสิ้น
22010001 วัดเกาะขวาง(สังวาลย์ราษฎร์รังสรรค์)เมืองจันทบุรีคุณภาพสัมพันธ์นักเรียนทั้งหมด33100--133
22010001 วัดเกาะขวาง(สังวาลย์ราษฎร์รังสรรค์)เมืองจันทบุรีคุณภาพสัมพันธ์น้อยกว่า 2 ปี-----
22010001 วัดเกาะขวาง(สังวาลย์ราษฎร์รังสรรค์)เมืองจันทบุรีคุณภาพสัมพันธ์2 ปี-----
22010001 วัดเกาะขวาง(สังวาลย์ราษฎร์รังสรรค์)เมืองจันทบุรีคุณภาพสัมพันธ์3 ปี1---1
22010001 วัดเกาะขวาง(สังวาลย์ราษฎร์รังสรรค์)เมืองจันทบุรีคุณภาพสัมพันธ์4 ปี7---7
22010001 วัดเกาะขวาง(สังวาลย์ราษฎร์รังสรรค์)เมืองจันทบุรีคุณภาพสัมพันธ์5 ปี13---13
22010001 วัดเกาะขวาง(สังวาลย์ราษฎร์รังสรรค์)เมืองจันทบุรีคุณภาพสัมพันธ์6 ปี118--19
22010001 วัดเกาะขวาง(สังวาลย์ราษฎร์รังสรรค์)เมืองจันทบุรีคุณภาพสัมพันธ์7 ปี113--14
22010001 วัดเกาะขวาง(สังวาลย์ราษฎร์รังสรรค์)เมืองจันทบุรีคุณภาพสัมพันธ์8 ปี-16--16
22010001 วัดเกาะขวาง(สังวาลย์ราษฎร์รังสรรค์)เมืองจันทบุรีคุณภาพสัมพันธ์9 ปี-12--12
22010001 วัดเกาะขวาง(สังวาลย์ราษฎร์รังสรรค์)เมืองจันทบุรีคุณภาพสัมพันธ์10 ปี-12--12
22010001 วัดเกาะขวาง(สังวาลย์ราษฎร์รังสรรค์)เมืองจันทบุรีคุณภาพสัมพันธ์11 ปี-19--19
22010001 วัดเกาะขวาง(สังวาลย์ราษฎร์รังสรรค์)เมืองจันทบุรีคุณภาพสัมพันธ์12 ปี-13--13
22010001 วัดเกาะขวาง(สังวาลย์ราษฎร์รังสรรค์)เมืองจันทบุรีคุณภาพสัมพันธ์13 ปี-3--3
22010001 วัดเกาะขวาง(สังวาลย์ราษฎร์รังสรรค์)เมืองจันทบุรีคุณภาพสัมพันธ์14 ปี-2--2
22010001 วัดเกาะขวาง(สังวาลย์ราษฎร์รังสรรค์)เมืองจันทบุรีคุณภาพสัมพันธ์15 ปี-2--2
22010001 วัดเกาะขวาง(สังวาลย์ราษฎร์รังสรรค์)เมืองจันทบุรีคุณภาพสัมพันธ์16 ปี-----
22010001 วัดเกาะขวาง(สังวาลย์ราษฎร์รังสรรค์)เมืองจันทบุรีคุณภาพสัมพันธ์17 ปี-----
22010001 วัดเกาะขวาง(สังวาลย์ราษฎร์รังสรรค์)เมืองจันทบุรีคุณภาพสัมพันธ์18 ปี-----
22010001 วัดเกาะขวาง(สังวาลย์ราษฎร์รังสรรค์)เมืองจันทบุรีคุณภาพสัมพันธ์19 ปี-----
22010001 วัดเกาะขวาง(สังวาลย์ราษฎร์รังสรรค์)เมืองจันทบุรีคุณภาพสัมพันธ์20 ปี-----
22010001 วัดเกาะขวาง(สังวาลย์ราษฎร์รังสรรค์)เมืองจันทบุรีคุณภาพสัมพันธ์20 ปีขึ้นไป-----
22010002 วัดเกาะตะเคียน(วาสน์วิทยานุกูล)เมืองจันทบุรีคุณภาพสัมพันธ์นักเรียนทั้งหมด40100--140
22010002 วัดเกาะตะเคียน(วาสน์วิทยานุกูล)เมืองจันทบุรีคุณภาพสัมพันธ์น้อยกว่า 2 ปี-----
22010002 วัดเกาะตะเคียน(วาสน์วิทยานุกูล)เมืองจันทบุรีคุณภาพสัมพันธ์2 ปี-----
22010002 วัดเกาะตะเคียน(วาสน์วิทยานุกูล)เมืองจันทบุรีคุณภาพสัมพันธ์3 ปี1---1
22010002 วัดเกาะตะเคียน(วาสน์วิทยานุกูล)เมืองจันทบุรีคุณภาพสัมพันธ์4 ปี8---8
22010002 วัดเกาะตะเคียน(วาสน์วิทยานุกูล)เมืองจันทบุรีคุณภาพสัมพันธ์5 ปี18---18
22010002 วัดเกาะตะเคียน(วาสน์วิทยานุกูล)เมืองจันทบุรีคุณภาพสัมพันธ์6 ปี135--18
22010002 วัดเกาะตะเคียน(วาสน์วิทยานุกูล)เมืองจันทบุรีคุณภาพสัมพันธ์7 ปี-16--16
22010002 วัดเกาะตะเคียน(วาสน์วิทยานุกูล)เมืองจันทบุรีคุณภาพสัมพันธ์8 ปี-16--16
22010002 วัดเกาะตะเคียน(วาสน์วิทยานุกูล)เมืองจันทบุรีคุณภาพสัมพันธ์9 ปี-14--14
22010002 วัดเกาะตะเคียน(วาสน์วิทยานุกูล)เมืองจันทบุรีคุณภาพสัมพันธ์10 ปี-15--15
22010002 วัดเกาะตะเคียน(วาสน์วิทยานุกูล)เมืองจันทบุรีคุณภาพสัมพันธ์11 ปี-15--15
22010002 วัดเกาะตะเคียน(วาสน์วิทยานุกูล)เมืองจันทบุรีคุณภาพสัมพันธ์12 ปี-10--10
22010002 วัดเกาะตะเคียน(วาสน์วิทยานุกูล)เมืองจันทบุรีคุณภาพสัมพันธ์13 ปี-3--3
22010002 วัดเกาะตะเคียน(วาสน์วิทยานุกูล)เมืองจันทบุรีคุณภาพสัมพันธ์14 ปี-2--2
22010002 วัดเกาะตะเคียน(วาสน์วิทยานุกูล)เมืองจันทบุรีคุณภาพสัมพันธ์15 ปี-1--1
22010002 วัดเกาะตะเคียน(วาสน์วิทยานุกูล)เมืองจันทบุรีคุณภาพสัมพันธ์16 ปี-1--1
22010002 วัดเกาะตะเคียน(วาสน์วิทยานุกูล)เมืองจันทบุรีคุณภาพสัมพันธ์17 ปี-1--1
22010002 วัดเกาะตะเคียน(วาสน์วิทยานุกูล)เมืองจันทบุรีคุณภาพสัมพันธ์18 ปี-1--1
22010002 วัดเกาะตะเคียน(วาสน์วิทยานุกูล)เมืองจันทบุรีคุณภาพสัมพันธ์19 ปี-----
22010002 วัดเกาะตะเคียน(วาสน์วิทยานุกูล)เมืองจันทบุรีคุณภาพสัมพันธ์20 ปี-----
22010002 วัดเกาะตะเคียน(วาสน์วิทยานุกูล)เมืองจันทบุรีคุณภาพสัมพันธ์20 ปีขึ้นไป-----
22010003 วัดเกาะโตนด (จันทร์ศีลราษฏร์ประสิทธิ์)เมืองจันทบุรีคุณภาพสัมพันธ์นักเรียนทั้งหมด2074--94
22010003 วัดเกาะโตนด (จันทร์ศีลราษฏร์ประสิทธิ์)เมืองจันทบุรีคุณภาพสัมพันธ์น้อยกว่า 2 ปี-----
22010003 วัดเกาะโตนด (จันทร์ศีลราษฏร์ประสิทธิ์)เมืองจันทบุรีคุณภาพสัมพันธ์2 ปี-----
22010003 วัดเกาะโตนด (จันทร์ศีลราษฏร์ประสิทธิ์)เมืองจันทบุรีคุณภาพสัมพันธ์3 ปี-----
22010003 วัดเกาะโตนด (จันทร์ศีลราษฏร์ประสิทธิ์)เมืองจันทบุรีคุณภาพสัมพันธ์4 ปี2---2
22010003 วัดเกาะโตนด (จันทร์ศีลราษฏร์ประสิทธิ์)เมืองจันทบุรีคุณภาพสัมพันธ์5 ปี9---9
22010003 วัดเกาะโตนด (จันทร์ศีลราษฏร์ประสิทธิ์)เมืองจันทบุรีคุณภาพสัมพันธ์6 ปี82--10
22010003 วัดเกาะโตนด (จันทร์ศีลราษฏร์ประสิทธิ์)เมืองจันทบุรีคุณภาพสัมพันธ์7 ปี-9--9
22010003 วัดเกาะโตนด (จันทร์ศีลราษฏร์ประสิทธิ์)เมืองจันทบุรีคุณภาพสัมพันธ์8 ปี111--12
22010003 วัดเกาะโตนด (จันทร์ศีลราษฏร์ประสิทธิ์)เมืองจันทบุรีคุณภาพสัมพันธ์9 ปี-11--11
22010003 วัดเกาะโตนด (จันทร์ศีลราษฏร์ประสิทธิ์)เมืองจันทบุรีคุณภาพสัมพันธ์10 ปี-13--13
22010003 วัดเกาะโตนด (จันทร์ศีลราษฏร์ประสิทธิ์)เมืองจันทบุรีคุณภาพสัมพันธ์11 ปี-17--17
22010003 วัดเกาะโตนด (จันทร์ศีลราษฏร์ประสิทธิ์)เมืองจันทบุรีคุณภาพสัมพันธ์12 ปี-11--11
22010003 วัดเกาะโตนด (จันทร์ศีลราษฏร์ประสิทธิ์)เมืองจันทบุรีคุณภาพสัมพันธ์13 ปี-----
22010003 วัดเกาะโตนด (จันทร์ศีลราษฏร์ประสิทธิ์)เมืองจันทบุรีคุณภาพสัมพันธ์14 ปี-----
22010003 วัดเกาะโตนด (จันทร์ศีลราษฏร์ประสิทธิ์)เมืองจันทบุรีคุณภาพสัมพันธ์15 ปี-----
22010003 วัดเกาะโตนด (จันทร์ศีลราษฏร์ประสิทธิ์)เมืองจันทบุรีคุณภาพสัมพันธ์16 ปี-----
22010003 วัดเกาะโตนด (จันทร์ศีลราษฏร์ประสิทธิ์)เมืองจันทบุรีคุณภาพสัมพันธ์17 ปี-----
22010003 วัดเกาะโตนด (จันทร์ศีลราษฏร์ประสิทธิ์)เมืองจันทบุรีคุณภาพสัมพันธ์18 ปี-----
22010003 วัดเกาะโตนด (จันทร์ศีลราษฏร์ประสิทธิ์)เมืองจันทบุรีคุณภาพสัมพันธ์19 ปี-----
22010003 วัดเกาะโตนด (จันทร์ศีลราษฏร์ประสิทธิ์)เมืองจันทบุรีคุณภาพสัมพันธ์20 ปี-----
22010003 วัดเกาะโตนด (จันทร์ศีลราษฏร์ประสิทธิ์)เมืองจันทบุรีคุณภาพสัมพันธ์20 ปีขึ้นไป-----
22010005 วัดเขาน้อยเมืองจันทบุรีคุณภาพสัมพันธ์นักเรียนทั้งหมด2152--73
22010005 วัดเขาน้อยเมืองจันทบุรีคุณภาพสัมพันธ์น้อยกว่า 2 ปี-----
22010005 วัดเขาน้อยเมืองจันทบุรีคุณภาพสัมพันธ์2 ปี-----
22010005 วัดเขาน้อยเมืองจันทบุรีคุณภาพสัมพันธ์3 ปี2---2
22010005 วัดเขาน้อยเมืองจันทบุรีคุณภาพสัมพันธ์4 ปี11---11
22010005 วัดเขาน้อยเมืองจันทบุรีคุณภาพสัมพันธ์5 ปี4---4
22010005 วัดเขาน้อยเมืองจันทบุรีคุณภาพสัมพันธ์6 ปี3---3
22010005 วัดเขาน้อยเมืองจันทบุรีคุณภาพสัมพันธ์7 ปี110--11
22010005 วัดเขาน้อยเมืองจันทบุรีคุณภาพสัมพันธ์8 ปี-9--9
22010005 วัดเขาน้อยเมืองจันทบุรีคุณภาพสัมพันธ์9 ปี-7--7
22010005 วัดเขาน้อยเมืองจันทบุรีคุณภาพสัมพันธ์10 ปี-9--9
22010005 วัดเขาน้อยเมืองจันทบุรีคุณภาพสัมพันธ์11 ปี-12--12
22010005 วัดเขาน้อยเมืองจันทบุรีคุณภาพสัมพันธ์12 ปี-5--5
22010005 วัดเขาน้อยเมืองจันทบุรีคุณภาพสัมพันธ์13 ปี-----
22010005 วัดเขาน้อยเมืองจันทบุรีคุณภาพสัมพันธ์14 ปี-----
22010005 วัดเขาน้อยเมืองจันทบุรีคุณภาพสัมพันธ์15 ปี-----
22010005 วัดเขาน้อยเมืองจันทบุรีคุณภาพสัมพันธ์16 ปี-----
22010005 วัดเขาน้อยเมืองจันทบุรีคุณภาพสัมพันธ์17 ปี-----
22010005 วัดเขาน้อยเมืองจันทบุรีคุณภาพสัมพันธ์18 ปี-----
22010005 วัดเขาน้อยเมืองจันทบุรีคุณภาพสัมพันธ์19 ปี-----
22010005 วัดเขาน้อยเมืองจันทบุรีคุณภาพสัมพันธ์20 ปี-----
22010005 วัดเขาน้อยเมืองจันทบุรีคุณภาพสัมพันธ์20 ปีขึ้นไป-----
22010006 วัดคมบาง(เพิ่มพิทยากร)เมืองจันทบุรี9 วัดพัฒนาวิชาการนักเรียนทั้งหมด1018--28
22010006 วัดคมบาง(เพิ่มพิทยากร)เมืองจันทบุรี9 วัดพัฒนาวิชาการน้อยกว่า 2 ปี-----
22010006 วัดคมบาง(เพิ่มพิทยากร)เมืองจันทบุรี9 วัดพัฒนาวิชาการ2 ปี-----
22010006 วัดคมบาง(เพิ่มพิทยากร)เมืองจันทบุรี9 วัดพัฒนาวิชาการ3 ปี-----
22010006 วัดคมบาง(เพิ่มพิทยากร)เมืองจันทบุรี9 วัดพัฒนาวิชาการ4 ปี3---3
22010006 วัดคมบาง(เพิ่มพิทยากร)เมืองจันทบุรี9 วัดพัฒนาวิชาการ5 ปี3---3
22010006 วัดคมบาง(เพิ่มพิทยากร)เมืองจันทบุรี9 วัดพัฒนาวิชาการ6 ปี4---4
22010006 วัดคมบาง(เพิ่มพิทยากร)เมืองจันทบุรี9 วัดพัฒนาวิชาการ7 ปี-3--3
22010006 วัดคมบาง(เพิ่มพิทยากร)เมืองจันทบุรี9 วัดพัฒนาวิชาการ8 ปี-3--3
22010006 วัดคมบาง(เพิ่มพิทยากร)เมืองจันทบุรี9 วัดพัฒนาวิชาการ9 ปี-3--3
22010006 วัดคมบาง(เพิ่มพิทยากร)เมืองจันทบุรี9 วัดพัฒนาวิชาการ10 ปี-3--3
22010006 วัดคมบาง(เพิ่มพิทยากร)เมืองจันทบุรี9 วัดพัฒนาวิชาการ11 ปี-1--1
22010006 วัดคมบาง(เพิ่มพิทยากร)เมืองจันทบุรี9 วัดพัฒนาวิชาการ12 ปี-4--4
22010006 วัดคมบาง(เพิ่มพิทยากร)เมืองจันทบุรี9 วัดพัฒนาวิชาการ13 ปี-----
22010006 วัดคมบาง(เพิ่มพิทยากร)เมืองจันทบุรี9 วัดพัฒนาวิชาการ14 ปี-----
22010006 วัดคมบาง(เพิ่มพิทยากร)เมืองจันทบุรี9 วัดพัฒนาวิชาการ15 ปี-1--1
22010006 วัดคมบาง(เพิ่มพิทยากร)เมืองจันทบุรี9 วัดพัฒนาวิชาการ16 ปี-----
22010006 วัดคมบาง(เพิ่มพิทยากร)เมืองจันทบุรี9 วัดพัฒนาวิชาการ17 ปี-----
22010006 วัดคมบาง(เพิ่มพิทยากร)เมืองจันทบุรี9 วัดพัฒนาวิชาการ18 ปี-----
22010006 วัดคมบาง(เพิ่มพิทยากร)เมืองจันทบุรี9 วัดพัฒนาวิชาการ19 ปี-----
22010006 วัดคมบาง(เพิ่มพิทยากร)เมืองจันทบุรี9 วัดพัฒนาวิชาการ20 ปี-----
22010006 วัดคมบาง(เพิ่มพิทยากร)เมืองจันทบุรี9 วัดพัฒนาวิชาการ20 ปีขึ้นไป-----
22010007 วัดเนินยางเมืองจันทบุรี9 วัดพัฒนาวิชาการนักเรียนทั้งหมด5345--98
22010007 วัดเนินยางเมืองจันทบุรี9 วัดพัฒนาวิชาการน้อยกว่า 2 ปี-----
22010007 วัดเนินยางเมืองจันทบุรี9 วัดพัฒนาวิชาการ2 ปี-----
22010007 วัดเนินยางเมืองจันทบุรี9 วัดพัฒนาวิชาการ3 ปี2---2
22010007 วัดเนินยางเมืองจันทบุรี9 วัดพัฒนาวิชาการ4 ปี18---18
22010007 วัดเนินยางเมืองจันทบุรี9 วัดพัฒนาวิชาการ5 ปี16---16
22010007 วัดเนินยางเมืองจันทบุรี9 วัดพัฒนาวิชาการ6 ปี172--19
22010007 วัดเนินยางเมืองจันทบุรี9 วัดพัฒนาวิชาการ7 ปี-9--9
22010007 วัดเนินยางเมืองจันทบุรี9 วัดพัฒนาวิชาการ8 ปี-3--3
22010007 วัดเนินยางเมืองจันทบุรี9 วัดพัฒนาวิชาการ9 ปี-10--10
22010007 วัดเนินยางเมืองจันทบุรี9 วัดพัฒนาวิชาการ10 ปี-8--8
22010007 วัดเนินยางเมืองจันทบุรี9 วัดพัฒนาวิชาการ11 ปี-6--6
22010007 วัดเนินยางเมืองจันทบุรี9 วัดพัฒนาวิชาการ12 ปี-7--7
22010007 วัดเนินยางเมืองจันทบุรี9 วัดพัฒนาวิชาการ13 ปี-----
22010007 วัดเนินยางเมืองจันทบุรี9 วัดพัฒนาวิชาการ14 ปี-----
22010007 วัดเนินยางเมืองจันทบุรี9 วัดพัฒนาวิชาการ15 ปี-----
22010007 วัดเนินยางเมืองจันทบุรี9 วัดพัฒนาวิชาการ16 ปี-----
22010007 วัดเนินยางเมืองจันทบุรี9 วัดพัฒนาวิชาการ17 ปี-----
22010007 วัดเนินยางเมืองจันทบุรี9 วัดพัฒนาวิชาการ18 ปี-----
22010007 วัดเนินยางเมืองจันทบุรี9 วัดพัฒนาวิชาการ19 ปี-----
22010007 วัดเนินยางเมืองจันทบุรี9 วัดพัฒนาวิชาการ20 ปี-----
22010007 วัดเนินยางเมืองจันทบุรี9 วัดพัฒนาวิชาการ20 ปีขึ้นไป-----
22010008 วัดทองทั่ว (เอครพานิช)เมืองจันทบุรี9 วัดพัฒนาวิชาการนักเรียนทั้งหมด47135--182
22010008 วัดทองทั่ว (เอครพานิช)เมืองจันทบุรี9 วัดพัฒนาวิชาการน้อยกว่า 2 ปี-----
22010008 วัดทองทั่ว (เอครพานิช)เมืองจันทบุรี9 วัดพัฒนาวิชาการ2 ปี-----
22010008 วัดทองทั่ว (เอครพานิช)เมืองจันทบุรี9 วัดพัฒนาวิชาการ3 ปี-----
22010008 วัดทองทั่ว (เอครพานิช)เมืองจันทบุรี9 วัดพัฒนาวิชาการ4 ปี8---8
22010008 วัดทองทั่ว (เอครพานิช)เมืองจันทบุรี9 วัดพัฒนาวิชาการ5 ปี20---20
22010008 วัดทองทั่ว (เอครพานิช)เมืองจันทบุรี9 วัดพัฒนาวิชาการ6 ปี189--27
22010008 วัดทองทั่ว (เอครพานิช)เมืองจันทบุรี9 วัดพัฒนาวิชาการ7 ปี121--22
22010008 วัดทองทั่ว (เอครพานิช)เมืองจันทบุรี9 วัดพัฒนาวิชาการ8 ปี-17--17
22010008 วัดทองทั่ว (เอครพานิช)เมืองจันทบุรี9 วัดพัฒนาวิชาการ9 ปี-28--28
22010008 วัดทองทั่ว (เอครพานิช)เมืองจันทบุรี9 วัดพัฒนาวิชาการ10 ปี-23--23
22010008 วัดทองทั่ว (เอครพานิช)เมืองจันทบุรี9 วัดพัฒนาวิชาการ11 ปี-16--16
22010008 วัดทองทั่ว (เอครพานิช)เมืองจันทบุรี9 วัดพัฒนาวิชาการ12 ปี-19--19
22010008 วัดทองทั่ว (เอครพานิช)เมืองจันทบุรี9 วัดพัฒนาวิชาการ13 ปี-2--2
22010008 วัดทองทั่ว (เอครพานิช)เมืองจันทบุรี9 วัดพัฒนาวิชาการ14 ปี-----
22010008 วัดทองทั่ว (เอครพานิช)เมืองจันทบุรี9 วัดพัฒนาวิชาการ15 ปี-----
22010008 วัดทองทั่ว (เอครพานิช)เมืองจันทบุรี9 วัดพัฒนาวิชาการ16 ปี-----
22010008 วัดทองทั่ว (เอครพานิช)เมืองจันทบุรี9 วัดพัฒนาวิชาการ17 ปี-----
22010008 วัดทองทั่ว (เอครพานิช)เมืองจันทบุรี9 วัดพัฒนาวิชาการ18 ปี-----
22010008 วัดทองทั่ว (เอครพานิช)เมืองจันทบุรี9 วัดพัฒนาวิชาการ19 ปี-----
22010008 วัดทองทั่ว (เอครพานิช)เมืองจันทบุรี9 วัดพัฒนาวิชาการ20 ปี-----
22010008 วัดทองทั่ว (เอครพานิช)เมืองจันทบุรี9 วัดพัฒนาวิชาการ20 ปีขึ้นไป-----
22010009 วัดเนินสูง(วิชัยนารายณ์ราษฎร์บำรุง)เมืองจันทบุรี9 วัดพัฒนาวิชาการนักเรียนทั้งหมด3293--125
22010009 วัดเนินสูง(วิชัยนารายณ์ราษฎร์บำรุง)เมืองจันทบุรี9 วัดพัฒนาวิชาการน้อยกว่า 2 ปี-----
22010009 วัดเนินสูง(วิชัยนารายณ์ราษฎร์บำรุง)เมืองจันทบุรี9 วัดพัฒนาวิชาการ2 ปี-----
22010009 วัดเนินสูง(วิชัยนารายณ์ราษฎร์บำรุง)เมืองจันทบุรี9 วัดพัฒนาวิชาการ3 ปี-----
22010009 วัดเนินสูง(วิชัยนารายณ์ราษฎร์บำรุง)เมืองจันทบุรี9 วัดพัฒนาวิชาการ4 ปี3---3
22010009 วัดเนินสูง(วิชัยนารายณ์ราษฎร์บำรุง)เมืองจันทบุรี9 วัดพัฒนาวิชาการ5 ปี13---13
22010009 วัดเนินสูง(วิชัยนารายณ์ราษฎร์บำรุง)เมืองจันทบุรี9 วัดพัฒนาวิชาการ6 ปี163--19
22010009 วัดเนินสูง(วิชัยนารายณ์ราษฎร์บำรุง)เมืองจันทบุรี9 วัดพัฒนาวิชาการ7 ปี-15--15
22010009 วัดเนินสูง(วิชัยนารายณ์ราษฎร์บำรุง)เมืองจันทบุรี9 วัดพัฒนาวิชาการ8 ปี-16--16
22010009 วัดเนินสูง(วิชัยนารายณ์ราษฎร์บำรุง)เมืองจันทบุรี9 วัดพัฒนาวิชาการ9 ปี-11--11
22010009 วัดเนินสูง(วิชัยนารายณ์ราษฎร์บำรุง)เมืองจันทบุรี9 วัดพัฒนาวิชาการ10 ปี-20--20
22010009 วัดเนินสูง(วิชัยนารายณ์ราษฎร์บำรุง)เมืองจันทบุรี9 วัดพัฒนาวิชาการ11 ปี-19--19
22010009 วัดเนินสูง(วิชัยนารายณ์ราษฎร์บำรุง)เมืองจันทบุรี9 วัดพัฒนาวิชาการ12 ปี-6--6
22010009 วัดเนินสูง(วิชัยนารายณ์ราษฎร์บำรุง)เมืองจันทบุรี9 วัดพัฒนาวิชาการ13 ปี-3--3
22010009 วัดเนินสูง(วิชัยนารายณ์ราษฎร์บำรุง)เมืองจันทบุรี9 วัดพัฒนาวิชาการ14 ปี-----
22010009 วัดเนินสูง(วิชัยนารายณ์ราษฎร์บำรุง)เมืองจันทบุรี9 วัดพัฒนาวิชาการ15 ปี-----
22010009 วัดเนินสูง(วิชัยนารายณ์ราษฎร์บำรุง)เมืองจันทบุรี9 วัดพัฒนาวิชาการ16 ปี-----
22010009 วัดเนินสูง(วิชัยนารายณ์ราษฎร์บำรุง)เมืองจันทบุรี9 วัดพัฒนาวิชาการ17 ปี-----
22010009 วัดเนินสูง(วิชัยนารายณ์ราษฎร์บำรุง)เมืองจันทบุรี9 วัดพัฒนาวิชาการ18 ปี-----
22010009 วัดเนินสูง(วิชัยนารายณ์ราษฎร์บำรุง)เมืองจันทบุรี9 วัดพัฒนาวิชาการ19 ปี-----
22010009 วัดเนินสูง(วิชัยนารายณ์ราษฎร์บำรุง)เมืองจันทบุรี9 วัดพัฒนาวิชาการ20 ปี-----
22010009 วัดเนินสูง(วิชัยนารายณ์ราษฎร์บำรุง)เมืองจันทบุรี9 วัดพัฒนาวิชาการ20 ปีขึ้นไป-----
22010011 วัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)เมืองจันทบุรี9 วัดพัฒนาวิชาการนักเรียนทั้งหมด62219109-390
22010011 วัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)เมืองจันทบุรี9 วัดพัฒนาวิชาการน้อยกว่า 2 ปี-----
22010011 วัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)เมืองจันทบุรี9 วัดพัฒนาวิชาการ2 ปี-----
22010011 วัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)เมืองจันทบุรี9 วัดพัฒนาวิชาการ3 ปี2---2
22010011 วัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)เมืองจันทบุรี9 วัดพัฒนาวิชาการ4 ปี17---17
22010011 วัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)เมืองจันทบุรี9 วัดพัฒนาวิชาการ5 ปี17---17
22010011 วัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)เมืองจันทบุรี9 วัดพัฒนาวิชาการ6 ปี238--31
22010011 วัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)เมืองจันทบุรี9 วัดพัฒนาวิชาการ7 ปี221--23
22010011 วัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)เมืองจันทบุรี9 วัดพัฒนาวิชาการ8 ปี133--34
22010011 วัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)เมืองจันทบุรี9 วัดพัฒนาวิชาการ9 ปี-39--39
22010011 วัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)เมืองจันทบุรี9 วัดพัฒนาวิชาการ10 ปี-35--35
22010011 วัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)เมืองจันทบุรี9 วัดพัฒนาวิชาการ11 ปี-32--32
22010011 วัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)เมืองจันทบุรี9 วัดพัฒนาวิชาการ12 ปี-3110-41
22010011 วัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)เมืองจันทบุรี9 วัดพัฒนาวิชาการ13 ปี-1530-45
22010011 วัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)เมืองจันทบุรี9 วัดพัฒนาวิชาการ14 ปี-333-36
22010011 วัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)เมืองจันทบุรี9 วัดพัฒนาวิชาการ15 ปี-125-26
22010011 วัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)เมืองจันทบุรี9 วัดพัฒนาวิชาการ16 ปี--4-4
22010011 วัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)เมืองจันทบุรี9 วัดพัฒนาวิชาการ17 ปี-14-5
22010011 วัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)เมืองจันทบุรี9 วัดพัฒนาวิชาการ18 ปี--2-2
22010011 วัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)เมืองจันทบุรี9 วัดพัฒนาวิชาการ19 ปี--1-1
22010011 วัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)เมืองจันทบุรี9 วัดพัฒนาวิชาการ20 ปี-----
22010011 วัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)เมืองจันทบุรี9 วัดพัฒนาวิชาการ20 ปีขึ้นไป-----
22010012 วัดไผ่ล้อม (อินทก์อุทัย)เมืองจันทบุรีคุณภาพสัมพันธ์นักเรียนทั้งหมด61150104-315
22010012 วัดไผ่ล้อม (อินทก์อุทัย)เมืองจันทบุรีคุณภาพสัมพันธ์น้อยกว่า 2 ปี-----
22010012 วัดไผ่ล้อม (อินทก์อุทัย)เมืองจันทบุรีคุณภาพสัมพันธ์2 ปี-----
22010012 วัดไผ่ล้อม (อินทก์อุทัย)เมืองจันทบุรีคุณภาพสัมพันธ์3 ปี3---3
22010012 วัดไผ่ล้อม (อินทก์อุทัย)เมืองจันทบุรีคุณภาพสัมพันธ์4 ปี18---18
22010012 วัดไผ่ล้อม (อินทก์อุทัย)เมืองจันทบุรีคุณภาพสัมพันธ์5 ปี24---24
22010012 วัดไผ่ล้อม (อินทก์อุทัย)เมืองจันทบุรีคุณภาพสัมพันธ์6 ปี153--18
22010012 วัดไผ่ล้อม (อินทก์อุทัย)เมืองจันทบุรีคุณภาพสัมพันธ์7 ปี121--22
22010012 วัดไผ่ล้อม (อินทก์อุทัย)เมืองจันทบุรีคุณภาพสัมพันธ์8 ปี-18--18
22010012 วัดไผ่ล้อม (อินทก์อุทัย)เมืองจันทบุรีคุณภาพสัมพันธ์9 ปี-26--26
22010012 วัดไผ่ล้อม (อินทก์อุทัย)เมืองจันทบุรีคุณภาพสัมพันธ์10 ปี-18--18
22010012 วัดไผ่ล้อม (อินทก์อุทัย)เมืองจันทบุรีคุณภาพสัมพันธ์11 ปี-30--30
22010012 วัดไผ่ล้อม (อินทก์อุทัย)เมืองจันทบุรีคุณภาพสัมพันธ์12 ปี-218-29
22010012 วัดไผ่ล้อม (อินทก์อุทัย)เมืองจันทบุรีคุณภาพสัมพันธ์13 ปี-435-39
22010012 วัดไผ่ล้อม (อินทก์อุทัย)เมืองจันทบุรีคุณภาพสัมพันธ์14 ปี-327-30
22010012 วัดไผ่ล้อม (อินทก์อุทัย)เมืองจันทบุรีคุณภาพสัมพันธ์15 ปี-123-24
22010012 วัดไผ่ล้อม (อินทก์อุทัย)เมืองจันทบุรีคุณภาพสัมพันธ์16 ปี--10-10
22010012 วัดไผ่ล้อม (อินทก์อุทัย)เมืองจันทบุรีคุณภาพสัมพันธ์17 ปี-51-6
22010012 วัดไผ่ล้อม (อินทก์อุทัย)เมืองจันทบุรีคุณภาพสัมพันธ์18 ปี-----
22010012 วัดไผ่ล้อม (อินทก์อุทัย)เมืองจันทบุรีคุณภาพสัมพันธ์19 ปี-----
22010012 วัดไผ่ล้อม (อินทก์อุทัย)เมืองจันทบุรีคุณภาพสัมพันธ์20 ปี-----
22010012 วัดไผ่ล้อม (อินทก์อุทัย)เมืองจันทบุรีคุณภาพสัมพันธ์20 ปีขึ้นไป-----
22010013 บ้านคลองน้ำใส (บุญประชานุกูล)เมืองจันทบุรีจันท์ธานีนักเรียนทั้งหมด65166--231
22010013 บ้านคลองน้ำใส (บุญประชานุกูล)เมืองจันทบุรีจันท์ธานีน้อยกว่า 2 ปี-----
22010013 บ้านคลองน้ำใส (บุญประชานุกูล)เมืองจันทบุรีจันท์ธานี2 ปี-----
22010013 บ้านคลองน้ำใส (บุญประชานุกูล)เมืองจันทบุรีจันท์ธานี3 ปี-----
22010013 บ้านคลองน้ำใส (บุญประชานุกูล)เมืองจันทบุรีจันท์ธานี4 ปี4---4
22010013 บ้านคลองน้ำใส (บุญประชานุกูล)เมืองจันทบุรีจันท์ธานี5 ปี32---32
22010013 บ้านคลองน้ำใส (บุญประชานุกูล)เมืองจันทบุรีจันท์ธานี6 ปี298--37
22010013 บ้านคลองน้ำใส (บุญประชานุกูล)เมืองจันทบุรีจันท์ธานี7 ปี-20--20
22010013 บ้านคลองน้ำใส (บุญประชานุกูล)เมืองจันทบุรีจันท์ธานี8 ปี-29--29
22010013 บ้านคลองน้ำใส (บุญประชานุกูล)เมืองจันทบุรีจันท์ธานี9 ปี-35--35
22010013 บ้านคลองน้ำใส (บุญประชานุกูล)เมืองจันทบุรีจันท์ธานี10 ปี-23--23
22010013 บ้านคลองน้ำใส (บุญประชานุกูล)เมืองจันทบุรีจันท์ธานี11 ปี-23--23
22010013 บ้านคลองน้ำใส (บุญประชานุกูล)เมืองจันทบุรีจันท์ธานี12 ปี-22--22
22010013 บ้านคลองน้ำใส (บุญประชานุกูล)เมืองจันทบุรีจันท์ธานี13 ปี-5--5
22010013 บ้านคลองน้ำใส (บุญประชานุกูล)เมืองจันทบุรีจันท์ธานี14 ปี-----
22010013 บ้านคลองน้ำใส (บุญประชานุกูล)เมืองจันทบุรีจันท์ธานี15 ปี-1--1
22010013 บ้านคลองน้ำใส (บุญประชานุกูล)เมืองจันทบุรีจันท์ธานี16 ปี-----
22010013 บ้านคลองน้ำใส (บุญประชานุกูล)เมืองจันทบุรีจันท์ธานี17 ปี-----
22010013 บ้านคลองน้ำใส (บุญประชานุกูล)เมืองจันทบุรีจันท์ธานี18 ปี-----
22010013 บ้านคลองน้ำใส (บุญประชานุกูล)เมืองจันทบุรีจันท์ธานี19 ปี-----
22010013 บ้านคลองน้ำใส (บุญประชานุกูล)เมืองจันทบุรีจันท์ธานี20 ปี-----
22010013 บ้านคลองน้ำใส (บุญประชานุกูล)เมืองจันทบุรีจันท์ธานี20 ปีขึ้นไป-----
22010014 บ้านแก้วเมืองจันทบุรีจันท์ธานีนักเรียนทั้งหมด63500225-788
22010014 บ้านแก้วเมืองจันทบุรีจันท์ธานีน้อยกว่า 2 ปี-----
22010014 บ้านแก้วเมืองจันทบุรีจันท์ธานี2 ปี-----
22010014 บ้านแก้วเมืองจันทบุรีจันท์ธานี3 ปี-----
22010014 บ้านแก้วเมืองจันทบุรีจันท์ธานี4 ปี6---6
22010014 บ้านแก้วเมืองจันทบุรีจันท์ธานี5 ปี27---27
22010014 บ้านแก้วเมืองจันทบุรีจันท์ธานี6 ปี3027--57
22010014 บ้านแก้วเมืองจันทบุรีจันท์ธานี7 ปี-68--68
22010014 บ้านแก้วเมืองจันทบุรีจันท์ธานี8 ปี-70--70
22010014 บ้านแก้วเมืองจันทบุรีจันท์ธานี9 ปี-85--85
22010014 บ้านแก้วเมืองจันทบุรีจันท์ธานี10 ปี-98--98
22010014 บ้านแก้วเมืองจันทบุรีจันท์ธานี11 ปี-85--85
22010014 บ้านแก้วเมืองจันทบุรีจันท์ธานี12 ปี-6020-80
22010014 บ้านแก้วเมืองจันทบุรีจันท์ธานี13 ปี-567-72
22010014 บ้านแก้วเมืองจันทบุรีจันท์ธานี14 ปี-190-91
22010014 บ้านแก้วเมืองจันทบุรีจันท์ธานี15 ปี--41-41
22010014 บ้านแก้วเมืองจันทบุรีจันท์ธานี16 ปี-15-6
22010014 บ้านแก้วเมืองจันทบุรีจันท์ธานี17 ปี--2-2
22010014 บ้านแก้วเมืองจันทบุรีจันท์ธานี18 ปี-----
22010014 บ้านแก้วเมืองจันทบุรีจันท์ธานี19 ปี-----
22010014 บ้านแก้วเมืองจันทบุรีจันท์ธานี20 ปี-----
22010014 บ้านแก้วเมืองจันทบุรีจันท์ธานี20 ปีขึ้นไป-----
22010017 วัดสิงห์เมืองจันทบุรีจันท์ธานีนักเรียนทั้งหมด99179--278
22010017 วัดสิงห์เมืองจันทบุรีจันท์ธานีน้อยกว่า 2 ปี-----
22010017 วัดสิงห์เมืองจันทบุรีจันท์ธานี2 ปี-----
22010017 วัดสิงห์เมืองจันทบุรีจันท์ธานี3 ปี7---7
22010017 วัดสิงห์เมืองจันทบุรีจันท์ธานี4 ปี29---29
22010017 วัดสิงห์เมืองจันทบุรีจันท์ธานี5 ปี32---32
22010017 วัดสิงห์เมืองจันทบุรีจันท์ธานี6 ปี307--37
22010017 วัดสิงห์เมืองจันทบุรีจันท์ธานี7 ปี129--30
22010017 วัดสิงห์เมืองจันทบุรีจันท์ธานี8 ปี-23--23
22010017 วัดสิงห์เมืองจันทบุรีจันท์ธานี9 ปี-28--28
22010017 วัดสิงห์เมืองจันทบุรีจันท์ธานี10 ปี-40--40
22010017 วัดสิงห์เมืองจันทบุรีจันท์ธานี11 ปี-30--30
22010017 วัดสิงห์เมืองจันทบุรีจันท์ธานี12 ปี-21--21
22010017 วัดสิงห์เมืองจันทบุรีจันท์ธานี13 ปี-----
22010017 วัดสิงห์เมืองจันทบุรีจันท์ธานี14 ปี-----
22010017 วัดสิงห์เมืองจันทบุรีจันท์ธานี15 ปี-1--1
22010017 วัดสิงห์เมืองจันทบุรีจันท์ธานี16 ปี-----
22010017 วัดสิงห์เมืองจันทบุรีจันท์ธานี17 ปี-----
22010017 วัดสิงห์เมืองจันทบุรีจันท์ธานี18 ปี-----
22010017 วัดสิงห์เมืองจันทบุรีจันท์ธานี19 ปี-----
22010017 วัดสิงห์เมืองจันทบุรีจันท์ธานี20 ปี-----
22010017 วัดสิงห์เมืองจันทบุรีจันท์ธานี20 ปีขึ้นไป-----
22010018 วัดพลับ(จันทบุรชีบาอุทิศ)เมืองจันทบุรีจันท์ธานีนักเรียนทั้งหมด1249--61
22010018 วัดพลับ(จันทบุรชีบาอุทิศ)เมืองจันทบุรีจันท์ธานีน้อยกว่า 2 ปี-----
22010018 วัดพลับ(จันทบุรชีบาอุทิศ)เมืองจันทบุรีจันท์ธานี2 ปี-----
22010018 วัดพลับ(จันทบุรชีบาอุทิศ)เมืองจันทบุรีจันท์ธานี3 ปี2---2
22010018 วัดพลับ(จันทบุรชีบาอุทิศ)เมืองจันทบุรีจันท์ธานี4 ปี2---2
22010018 วัดพลับ(จันทบุรชีบาอุทิศ)เมืองจันทบุรีจันท์ธานี5 ปี1---1
22010018 วัดพลับ(จันทบุรชีบาอุทิศ)เมืองจันทบุรีจันท์ธานี6 ปี61--7
22010018 วัดพลับ(จันทบุรชีบาอุทิศ)เมืองจันทบุรีจันท์ธานี7 ปี19--10
22010018 วัดพลับ(จันทบุรชีบาอุทิศ)เมืองจันทบุรีจันท์ธานี8 ปี-6--6
22010018 วัดพลับ(จันทบุรชีบาอุทิศ)เมืองจันทบุรีจันท์ธานี9 ปี-7--7
22010018 วัดพลับ(จันทบุรชีบาอุทิศ)เมืองจันทบุรีจันท์ธานี10 ปี-12--12
22010018 วัดพลับ(จันทบุรชีบาอุทิศ)เมืองจันทบุรีจันท์ธานี11 ปี-5--5
22010018 วัดพลับ(จันทบุรชีบาอุทิศ)เมืองจันทบุรีจันท์ธานี12 ปี-5--5
22010018 วัดพลับ(จันทบุรชีบาอุทิศ)เมืองจันทบุรีจันท์ธานี13 ปี-3--3
22010018 วัดพลับ(จันทบุรชีบาอุทิศ)เมืองจันทบุรีจันท์ธานี14 ปี-1--1
22010018 วัดพลับ(จันทบุรชีบาอุทิศ)เมืองจันทบุรีจันท์ธานี15 ปี-----
22010018 วัดพลับ(จันทบุรชีบาอุทิศ)เมืองจันทบุรีจันท์ธานี16 ปี-----
22010018 วัดพลับ(จันทบุรชีบาอุทิศ)เมืองจันทบุรีจันท์ธานี17 ปี-----
22010018 วัดพลับ(จันทบุรชีบาอุทิศ)เมืองจันทบุรีจันท์ธานี18 ปี-----
22010018 วัดพลับ(จันทบุรชีบาอุทิศ)เมืองจันทบุรีจันท์ธานี19 ปี-----
22010018 วัดพลับ(จันทบุรชีบาอุทิศ)เมืองจันทบุรีจันท์ธานี20 ปี-----
22010018 วัดพลับ(จันทบุรชีบาอุทิศ)เมืองจันทบุรีจันท์ธานี20 ปีขึ้นไป-----
22010019 บ้านท่าแฉลบเมืองจันทบุรีจันท์ธานีนักเรียนทั้งหมด1935--54
22010019 บ้านท่าแฉลบเมืองจันทบุรีจันท์ธานีน้อยกว่า 2 ปี-----
22010019 บ้านท่าแฉลบเมืองจันทบุรีจันท์ธานี2 ปี-----
22010019 บ้านท่าแฉลบเมืองจันทบุรีจันท์ธานี3 ปี3---3
22010019 บ้านท่าแฉลบเมืองจันทบุรีจันท์ธานี4 ปี5---5
22010019 บ้านท่าแฉลบเมืองจันทบุรีจันท์ธานี5 ปี6---6
22010019 บ้านท่าแฉลบเมืองจันทบุรีจันท์ธานี6 ปี41--5
22010019 บ้านท่าแฉลบเมืองจันทบุรีจันท์ธานี7 ปี19--10
22010019 บ้านท่าแฉลบเมืองจันทบุรีจันท์ธานี8 ปี-3--3
22010019 บ้านท่าแฉลบเมืองจันทบุรีจันท์ธานี9 ปี-6--6
22010019 บ้านท่าแฉลบเมืองจันทบุรีจันท์ธานี10 ปี-5--5
22010019 บ้านท่าแฉลบเมืองจันทบุรีจันท์ธานี11 ปี-5--5
22010019 บ้านท่าแฉลบเมืองจันทบุรีจันท์ธานี12 ปี-3--3
22010019 บ้านท่าแฉลบเมืองจันทบุรีจันท์ธานี13 ปี-1--1
22010019 บ้านท่าแฉลบเมืองจันทบุรีจันท์ธานี14 ปี-2--2
22010019 บ้านท่าแฉลบเมืองจันทบุรีจันท์ธานี15 ปี-----
22010019 บ้านท่าแฉลบเมืองจันทบุรีจันท์ธานี16 ปี-----
22010019 บ้านท่าแฉลบเมืองจันทบุรีจันท์ธานี17 ปี-----
22010019 บ้านท่าแฉลบเมืองจันทบุรีจันท์ธานี18 ปี-----
22010019 บ้านท่าแฉลบเมืองจันทบุรีจันท์ธานี19 ปี-----
22010019 บ้านท่าแฉลบเมืองจันทบุรีจันท์ธานี20 ปี-----
22010019 บ้านท่าแฉลบเมืองจันทบุรีจันท์ธานี20 ปีขึ้นไป-----
22010020 วัดดอนตาลเมืองจันทบุรี9 วัดพัฒนาวิชาการนักเรียนทั้งหมด43155--198
22010020 วัดดอนตาลเมืองจันทบุรี9 วัดพัฒนาวิชาการน้อยกว่า 2 ปี-----
22010020 วัดดอนตาลเมืองจันทบุรี9 วัดพัฒนาวิชาการ2 ปี-----
22010020 วัดดอนตาลเมืองจันทบุรี9 วัดพัฒนาวิชาการ3 ปี-----
22010020 วัดดอนตาลเมืองจันทบุรี9 วัดพัฒนาวิชาการ4 ปี8---8
22010020 วัดดอนตาลเมืองจันทบุรี9 วัดพัฒนาวิชาการ5 ปี23---23
22010020 วัดดอนตาลเมืองจันทบุรี9 วัดพัฒนาวิชาการ6 ปี1010--20
22010020 วัดดอนตาลเมืองจันทบุรี9 วัดพัฒนาวิชาการ7 ปี119--20
22010020 วัดดอนตาลเมืองจันทบุรี9 วัดพัฒนาวิชาการ8 ปี126--27
22010020 วัดดอนตาลเมืองจันทบุรี9 วัดพัฒนาวิชาการ9 ปี-25--25
22010020 วัดดอนตาลเมืองจันทบุรี9 วัดพัฒนาวิชาการ10 ปี-31--31
22010020 วัดดอนตาลเมืองจันทบุรี9 วัดพัฒนาวิชาการ11 ปี-30--30
22010020 วัดดอนตาลเมืองจันทบุรี9 วัดพัฒนาวิชาการ12 ปี-13--13
22010020 วัดดอนตาลเมืองจันทบุรี9 วัดพัฒนาวิชาการ13 ปี-1--1
22010020 วัดดอนตาลเมืองจันทบุรี9 วัดพัฒนาวิชาการ14 ปี-----
22010020 วัดดอนตาลเมืองจันทบุรี9 วัดพัฒนาวิชาการ15 ปี-----
22010020 วัดดอนตาลเมืองจันทบุรี9 วัดพัฒนาวิชาการ16 ปี-----
22010020 วัดดอนตาลเมืองจันทบุรี9 วัดพัฒนาวิชาการ17 ปี-----
22010020 วัดดอนตาลเมืองจันทบุรี9 วัดพัฒนาวิชาการ18 ปี-----
22010020 วัดดอนตาลเมืองจันทบุรี9 วัดพัฒนาวิชาการ19 ปี-----
22010020 วัดดอนตาลเมืองจันทบุรี9 วัดพัฒนาวิชาการ20 ปี-----
22010020 วัดดอนตาลเมืองจันทบุรี9 วัดพัฒนาวิชาการ20 ปีขึ้นไป-----
22010021 วัดพลับพลาเมืองจันทบุรี9 วัดพัฒนาวิชาการนักเรียนทั้งหมด-369163-532
22010021 วัดพลับพลาเมืองจันทบุรี9 วัดพัฒนาวิชาการน้อยกว่า 2 ปี-----
22010021 วัดพลับพลาเมืองจันทบุรี9 วัดพัฒนาวิชาการ2 ปี-----
22010021 วัดพลับพลาเมืองจันทบุรี9 วัดพัฒนาวิชาการ3 ปี-----
22010021 วัดพลับพลาเมืองจันทบุรี9 วัดพัฒนาวิชาการ4 ปี-----
22010021 วัดพลับพลาเมืองจันทบุรี9 วัดพัฒนาวิชาการ5 ปี-----
22010021 วัดพลับพลาเมืองจันทบุรี9 วัดพัฒนาวิชาการ6 ปี-15--15
22010021 วัดพลับพลาเมืองจันทบุรี9 วัดพัฒนาวิชาการ7 ปี-68--68
22010021 วัดพลับพลาเมืองจันทบุรี9 วัดพัฒนาวิชาการ8 ปี-57--57
22010021 วัดพลับพลาเมืองจันทบุรี9 วัดพัฒนาวิชาการ9 ปี-59--59
22010021 วัดพลับพลาเมืองจันทบุรี9 วัดพัฒนาวิชาการ10 ปี-67--67
22010021 วัดพลับพลาเมืองจันทบุรี9 วัดพัฒนาวิชาการ11 ปี-48--48
22010021 วัดพลับพลาเมืองจันทบุรี9 วัดพัฒนาวิชาการ12 ปี-5316-69
22010021 วัดพลับพลาเมืองจันทบุรี9 วัดพัฒนาวิชาการ13 ปี-247-49
22010021 วัดพลับพลาเมืองจันทบุรี9 วัดพัฒนาวิชาการ14 ปี--56-56
22010021 วัดพลับพลาเมืองจันทบุรี9 วัดพัฒนาวิชาการ15 ปี--41-41
22010021 วัดพลับพลาเมืองจันทบุรี9 วัดพัฒนาวิชาการ16 ปี--3-3
22010021 วัดพลับพลาเมืองจันทบุรี9 วัดพัฒนาวิชาการ17 ปี-----
22010021 วัดพลับพลาเมืองจันทบุรี9 วัดพัฒนาวิชาการ18 ปี-----
22010021 วัดพลับพลาเมืองจันทบุรี9 วัดพัฒนาวิชาการ19 ปี-----
22010021 วัดพลับพลาเมืองจันทบุรี9 วัดพัฒนาวิชาการ20 ปี-----
22010021 วัดพลับพลาเมืองจันทบุรี9 วัดพัฒนาวิชาการ20 ปีขึ้นไป-----
22010022 วัดโป่งแรด(ปคุณวิทยาคาร)เมืองจันทบุรี9 วัดพัฒนาวิชาการนักเรียนทั้งหมด2856--84
22010022 วัดโป่งแรด(ปคุณวิทยาคาร)เมืองจันทบุรี9 วัดพัฒนาวิชาการน้อยกว่า 2 ปี-----
22010022 วัดโป่งแรด(ปคุณวิทยาคาร)เมืองจันทบุรี9 วัดพัฒนาวิชาการ2 ปี-----
22010022 วัดโป่งแรด(ปคุณวิทยาคาร)เมืองจันทบุรี9 วัดพัฒนาวิชาการ3 ปี1---1
22010022 วัดโป่งแรด(ปคุณวิทยาคาร)เมืองจันทบุรี9 วัดพัฒนาวิชาการ4 ปี3---3
22010022 วัดโป่งแรด(ปคุณวิทยาคาร)เมืองจันทบุรี9 วัดพัฒนาวิชาการ5 ปี11---11
22010022 วัดโป่งแรด(ปคุณวิทยาคาร)เมืองจันทบุรี9 วัดพัฒนาวิชาการ6 ปี92--11
22010022 วัดโป่งแรด(ปคุณวิทยาคาร)เมืองจันทบุรี9 วัดพัฒนาวิชาการ7 ปี46--10
22010022 วัดโป่งแรด(ปคุณวิทยาคาร)เมืองจันทบุรี9 วัดพัฒนาวิชาการ8 ปี-14--14
22010022 วัดโป่งแรด(ปคุณวิทยาคาร)เมืองจันทบุรี9 วัดพัฒนาวิชาการ9 ปี-5--5
22010022 วัดโป่งแรด(ปคุณวิทยาคาร)เมืองจันทบุรี9 วัดพัฒนาวิชาการ10 ปี-11--11
22010022 วัดโป่งแรด(ปคุณวิทยาคาร)เมืองจันทบุรี9 วัดพัฒนาวิชาการ11 ปี-10--10
22010022 วัดโป่งแรด(ปคุณวิทยาคาร)เมืองจันทบุรี9 วัดพัฒนาวิชาการ12 ปี-4--4
22010022 วัดโป่งแรด(ปคุณวิทยาคาร)เมืองจันทบุรี9 วัดพัฒนาวิชาการ13 ปี-2--2
22010022 วัดโป่งแรด(ปคุณวิทยาคาร)เมืองจันทบุรี9 วัดพัฒนาวิชาการ14 ปี-1--1
22010022 วัดโป่งแรด(ปคุณวิทยาคาร)เมืองจันทบุรี9 วัดพัฒนาวิชาการ15 ปี-----
22010022 วัดโป่งแรด(ปคุณวิทยาคาร)เมืองจันทบุรี9 วัดพัฒนาวิชาการ16 ปี-1--1
22010022 วัดโป่งแรด(ปคุณวิทยาคาร)เมืองจันทบุรี9 วัดพัฒนาวิชาการ17 ปี-----
22010022 วัดโป่งแรด(ปคุณวิทยาคาร)เมืองจันทบุรี9 วัดพัฒนาวิชาการ18 ปี-----
22010022 วัดโป่งแรด(ปคุณวิทยาคาร)เมืองจันทบุรี9 วัดพัฒนาวิชาการ19 ปี-----
22010022 วัดโป่งแรด(ปคุณวิทยาคาร)เมืองจันทบุรี9 วัดพัฒนาวิชาการ20 ปี-----
22010022 วัดโป่งแรด(ปคุณวิทยาคาร)เมืองจันทบุรี9 วัดพัฒนาวิชาการ20 ปีขึ้นไป-----
22010023 อนุบาลจันทบุรีเมืองจันทบุรีจันท์ธานีนักเรียนทั้งหมด393975275-1,643
22010023 อนุบาลจันทบุรีเมืองจันทบุรีจันท์ธานีน้อยกว่า 2 ปี-----
22010023 อนุบาลจันทบุรีเมืองจันทบุรีจันท์ธานี2 ปี-----
22010023 อนุบาลจันทบุรีเมืองจันทบุรีจันท์ธานี3 ปี32---32
22010023 อนุบาลจันทบุรีเมืองจันทบุรีจันท์ธานี4 ปี147---147
22010023 อนุบาลจันทบุรีเมืองจันทบุรีจันท์ธานี5 ปี136---136
22010023 อนุบาลจันทบุรีเมืองจันทบุรีจันท์ธานี6 ปี7851--129
22010023 อนุบาลจันทบุรีเมืองจันทบุรีจันท์ธานี7 ปี-122--122
22010023 อนุบาลจันทบุรีเมืองจันทบุรีจันท์ธานี8 ปี-130--130
22010023 อนุบาลจันทบุรีเมืองจันทบุรีจันท์ธานี9 ปี-145--145
22010023 อนุบาลจันทบุรีเมืองจันทบุรีจันท์ธานี10 ปี-181--181
22010023 อนุบาลจันทบุรีเมืองจันทบุรีจันท์ธานี11 ปี-217--217
22010023 อนุบาลจันทบุรีเมืองจันทบุรีจันท์ธานี12 ปี-12628-154
22010023 อนุบาลจันทบุรีเมืองจันทบุรีจันท์ธานี13 ปี-3102-105
22010023 อนุบาลจันทบุรีเมืองจันทบุรีจันท์ธานี14 ปี--87-87
22010023 อนุบาลจันทบุรีเมืองจันทบุรีจันท์ธานี15 ปี--55-55
22010023 อนุบาลจันทบุรีเมืองจันทบุรีจันท์ธานี16 ปี--3-3
22010023 อนุบาลจันทบุรีเมืองจันทบุรีจันท์ธานี17 ปี-----
22010023 อนุบาลจันทบุรีเมืองจันทบุรีจันท์ธานี18 ปี-----
22010023 อนุบาลจันทบุรีเมืองจันทบุรีจันท์ธานี19 ปี-----
22010023 อนุบาลจันทบุรีเมืองจันทบุรีจันท์ธานี20 ปี-----
22010023 อนุบาลจันทบุรีเมืองจันทบุรีจันท์ธานี20 ปีขึ้นไป-----
22010024 สฤษดิเดชเมืองจันทบุรีคุณภาพสัมพันธ์นักเรียนทั้งหมด-2,854168-3,022
22010024 สฤษดิเดชเมืองจันทบุรีคุณภาพสัมพันธ์น้อยกว่า 2 ปี-----
22010024 สฤษดิเดชเมืองจันทบุรีคุณภาพสัมพันธ์2 ปี-----
22010024 สฤษดิเดชเมืองจันทบุรีคุณภาพสัมพันธ์3 ปี-----
22010024 สฤษดิเดชเมืองจันทบุรีคุณภาพสัมพันธ์4 ปี-----
22010024 สฤษดิเดชเมืองจันทบุรีคุณภาพสัมพันธ์5 ปี-----
22010024 สฤษดิเดชเมืองจันทบุรีคุณภาพสัมพันธ์6 ปี-120--120
22010024 สฤษดิเดชเมืองจันทบุรีคุณภาพสัมพันธ์7 ปี-497--497
22010024 สฤษดิเดชเมืองจันทบุรีคุณภาพสัมพันธ์8 ปี-444--444
22010024 สฤษดิเดชเมืองจันทบุรีคุณภาพสัมพันธ์9 ปี-483--483
22010024 สฤษดิเดชเมืองจันทบุรีคุณภาพสัมพันธ์10 ปี-471--471
22010024 สฤษดิเดชเมืองจันทบุรีคุณภาพสัมพันธ์11 ปี-502--502
22010024 สฤษดิเดชเมืองจันทบุรีคุณภาพสัมพันธ์12 ปี-33221-353
22010024 สฤษดิเดชเมืองจันทบุรีคุณภาพสัมพันธ์13 ปี-551-56
22010024 สฤษดิเดชเมืองจันทบุรีคุณภาพสัมพันธ์14 ปี--63-63
22010024 สฤษดิเดชเมืองจันทบุรีคุณภาพสัมพันธ์15 ปี--32-32
22010024 สฤษดิเดชเมืองจันทบุรีคุณภาพสัมพันธ์16 ปี--1-1
22010024 สฤษดิเดชเมืองจันทบุรีคุณภาพสัมพันธ์17 ปี-----
22010024 สฤษดิเดชเมืองจันทบุรีคุณภาพสัมพันธ์18 ปี-----
22010024 สฤษดิเดชเมืองจันทบุรีคุณภาพสัมพันธ์19 ปี-----
22010024 สฤษดิเดชเมืองจันทบุรีคุณภาพสัมพันธ์20 ปี-----
22010024 สฤษดิเดชเมืองจันทบุรีคุณภาพสัมพันธ์20 ปีขึ้นไป-----
22010025 บ้านชำโสมเมืองจันทบุรีจันท์ธานีนักเรียนทั้งหมด3659--95
22010025 บ้านชำโสมเมืองจันทบุรีจันท์ธานีน้อยกว่า 2 ปี-----
22010025 บ้านชำโสมเมืองจันทบุรีจันท์ธานี2 ปี-----
22010025 บ้านชำโสมเมืองจันทบุรีจันท์ธานี3 ปี-----
22010025 บ้านชำโสมเมืองจันทบุรีจันท์ธานี4 ปี2---2
22010025 บ้านชำโสมเมืองจันทบุรีจันท์ธานี5 ปี14---14
22010025 บ้านชำโสมเมืองจันทบุรีจันท์ธานี6 ปี136--19
22010025 บ้านชำโสมเมืองจันทบุรีจันท์ธานี7 ปี511--16
22010025 บ้านชำโสมเมืองจันทบุรีจันท์ธานี8 ปี18--9
22010025 บ้านชำโสมเมืองจันทบุรีจันท์ธานี9 ปี-6--6
22010025 บ้านชำโสมเมืองจันทบุรีจันท์ธานี10 ปี-14--14
22010025 บ้านชำโสมเมืองจันทบุรีจันท์ธานี11 ปี15--6
22010025 บ้านชำโสมเมืองจันทบุรีจันท์ธานี12 ปี-6--6
22010025 บ้านชำโสมเมืองจันทบุรีจันท์ธานี13 ปี-2--2
22010025 บ้านชำโสมเมืองจันทบุรีจันท์ธานี14 ปี-1--1
22010025 บ้านชำโสมเมืองจันทบุรีจันท์ธานี15 ปี-----
22010025 บ้านชำโสมเมืองจันทบุรีจันท์ธานี16 ปี-----
22010025 บ้านชำโสมเมืองจันทบุรีจันท์ธานี17 ปี-----
22010025 บ้านชำโสมเมืองจันทบุรีจันท์ธานี18 ปี-----
22010025 บ้านชำโสมเมืองจันทบุรีจันท์ธานี19 ปี-----
22010025 บ้านชำโสมเมืองจันทบุรีจันท์ธานี20 ปี-----
22010025 บ้านชำโสมเมืองจันทบุรีจันท์ธานี20 ปีขึ้นไป-----
22010026 วัดแสลงเมืองจันทบุรี9 วัดพัฒนาวิชาการนักเรียนทั้งหมด105175--280
22010026 วัดแสลงเมืองจันทบุรี9 วัดพัฒนาวิชาการน้อยกว่า 2 ปี-----
22010026 วัดแสลงเมืองจันทบุรี9 วัดพัฒนาวิชาการ2 ปี-----
22010026 วัดแสลงเมืองจันทบุรี9 วัดพัฒนาวิชาการ3 ปี17---17
22010026 วัดแสลงเมืองจันทบุรี9 วัดพัฒนาวิชาการ4 ปี32---32
22010026 วัดแสลงเมืองจันทบุรี9 วัดพัฒนาวิชาการ5 ปี36---36
22010026 วัดแสลงเมืองจันทบุรี9 วัดพัฒนาวิชาการ6 ปี198--27
22010026 วัดแสลงเมืองจันทบุรี9 วัดพัฒนาวิชาการ7 ปี124--25
22010026 วัดแสลงเมืองจันทบุรี9 วัดพัฒนาวิชาการ8 ปี-31--31
22010026 วัดแสลงเมืองจันทบุรี9 วัดพัฒนาวิชาการ9 ปี-34--34
22010026 วัดแสลงเมืองจันทบุรี9 วัดพัฒนาวิชาการ10 ปี-26--26
22010026 วัดแสลงเมืองจันทบุรี9 วัดพัฒนาวิชาการ11 ปี-32--32
22010026 วัดแสลงเมืองจันทบุรี9 วัดพัฒนาวิชาการ12 ปี-17--17
22010026 วัดแสลงเมืองจันทบุรี9 วัดพัฒนาวิชาการ13 ปี-3--3
22010026 วัดแสลงเมืองจันทบุรี9 วัดพัฒนาวิชาการ14 ปี-----
22010026 วัดแสลงเมืองจันทบุรี9 วัดพัฒนาวิชาการ15 ปี-----
22010026 วัดแสลงเมืองจันทบุรี9 วัดพัฒนาวิชาการ16 ปี-----
22010026 วัดแสลงเมืองจันทบุรี9 วัดพัฒนาวิชาการ17 ปี-----
22010026 วัดแสลงเมืองจันทบุรี9 วัดพัฒนาวิชาการ18 ปี-----
22010026 วัดแสลงเมืองจันทบุรี9 วัดพัฒนาวิชาการ19 ปี-----
22010026 วัดแสลงเมืองจันทบุรี9 วัดพัฒนาวิชาการ20 ปี-----
22010026 วัดแสลงเมืองจันทบุรี9 วัดพัฒนาวิชาการ20 ปีขึ้นไป-----
22010027 วัดหนองบัว(ปทุมาภิพัฒน์)เมืองจันทบุรีคุณภาพสัมพันธ์นักเรียนทั้งหมด367559-170
22010027 วัดหนองบัว(ปทุมาภิพัฒน์)เมืองจันทบุรีคุณภาพสัมพันธ์น้อยกว่า 2 ปี-----
22010027 วัดหนองบัว(ปทุมาภิพัฒน์)เมืองจันทบุรีคุณภาพสัมพันธ์2 ปี-----
22010027 วัดหนองบัว(ปทุมาภิพัฒน์)เมืองจันทบุรีคุณภาพสัมพันธ์3 ปี3---3
22010027 วัดหนองบัว(ปทุมาภิพัฒน์)เมืองจันทบุรีคุณภาพสัมพันธ์4 ปี8---8
22010027 วัดหนองบัว(ปทุมาภิพัฒน์)เมืองจันทบุรีคุณภาพสัมพันธ์5 ปี14---14
22010027 วัดหนองบัว(ปทุมาภิพัฒน์)เมืองจันทบุรีคุณภาพสัมพันธ์6 ปี91--10
22010027 วัดหนองบัว(ปทุมาภิพัฒน์)เมืองจันทบุรีคุณภาพสัมพันธ์7 ปี-10--10
22010027 วัดหนองบัว(ปทุมาภิพัฒน์)เมืองจันทบุรีคุณภาพสัมพันธ์8 ปี111--12
22010027 วัดหนองบัว(ปทุมาภิพัฒน์)เมืองจันทบุรีคุณภาพสัมพันธ์9 ปี-10--10
22010027 วัดหนองบัว(ปทุมาภิพัฒน์)เมืองจันทบุรีคุณภาพสัมพันธ์10 ปี-16--16
22010027 วัดหนองบัว(ปทุมาภิพัฒน์)เมืองจันทบุรีคุณภาพสัมพันธ์11 ปี113--14
22010027 วัดหนองบัว(ปทุมาภิพัฒน์)เมืองจันทบุรีคุณภาพสัมพันธ์12 ปี-142-16
22010027 วัดหนองบัว(ปทุมาภิพัฒน์)เมืองจันทบุรีคุณภาพสัมพันธ์13 ปี--24-24
22010027 วัดหนองบัว(ปทุมาภิพัฒน์)เมืองจันทบุรีคุณภาพสัมพันธ์14 ปี--19-19
22010027 วัดหนองบัว(ปทุมาภิพัฒน์)เมืองจันทบุรีคุณภาพสัมพันธ์15 ปี--12-12
22010027 วัดหนองบัว(ปทุมาภิพัฒน์)เมืองจันทบุรีคุณภาพสัมพันธ์16 ปี-----
22010027 วัดหนองบัว(ปทุมาภิพัฒน์)เมืองจันทบุรีคุณภาพสัมพันธ์17 ปี--1-1
22010027 วัดหนองบัว(ปทุมาภิพัฒน์)เมืองจันทบุรีคุณภาพสัมพันธ์18 ปี--1-1
22010027 วัดหนองบัว(ปทุมาภิพัฒน์)เมืองจันทบุรีคุณภาพสัมพันธ์19 ปี-----
22010027 วัดหนองบัว(ปทุมาภิพัฒน์)เมืองจันทบุรีคุณภาพสัมพันธ์20 ปี-----
22010027 วัดหนองบัว(ปทุมาภิพัฒน์)เมืองจันทบุรีคุณภาพสัมพันธ์20 ปีขึ้นไป-----
22010028 วัดเสม็ดงามเมืองจันทบุรีคุณภาพสัมพันธ์นักเรียนทั้งหมด813--21
22010028 วัดเสม็ดงามเมืองจันทบุรีคุณภาพสัมพันธ์น้อยกว่า 2 ปี-----
22010028 วัดเสม็ดงามเมืองจันทบุรีคุณภาพสัมพันธ์2 ปี-----
22010028 วัดเสม็ดงามเมืองจันทบุรีคุณภาพสัมพันธ์3 ปี-----
22010028 วัดเสม็ดงามเมืองจันทบุรีคุณภาพสัมพันธ์4 ปี1---1
22010028 วัดเสม็ดงามเมืองจันทบุรีคุณภาพสัมพันธ์5 ปี6---6
22010028 วัดเสม็ดงามเมืองจันทบุรีคุณภาพสัมพันธ์6 ปี11--2
22010028 วัดเสม็ดงามเมืองจันทบุรีคุณภาพสัมพันธ์7 ปี-3--3
22010028 วัดเสม็ดงามเมืองจันทบุรีคุณภาพสัมพันธ์8 ปี-1--1
22010028 วัดเสม็ดงามเมืองจันทบุรีคุณภาพสัมพันธ์9 ปี-1--1
22010028 วัดเสม็ดงามเมืองจันทบุรีคุณภาพสัมพันธ์10 ปี-1--1
22010028 วัดเสม็ดงามเมืองจันทบุรีคุณภาพสัมพันธ์11 ปี-4--4
22010028 วัดเสม็ดงามเมืองจันทบุรีคุณภาพสัมพันธ์12 ปี-2--2
22010028 วัดเสม็ดงามเมืองจันทบุรีคุณภาพสัมพันธ์13 ปี-----
22010028 วัดเสม็ดงามเมืองจันทบุรีคุณภาพสัมพันธ์14 ปี-----
22010028 วัดเสม็ดงามเมืองจันทบุรีคุณภาพสัมพันธ์15 ปี-----
22010028 วัดเสม็ดงามเมืองจันทบุรีคุณภาพสัมพันธ์16 ปี-----
22010028 วัดเสม็ดงามเมืองจันทบุรีคุณภาพสัมพันธ์17 ปี-----
22010028 วัดเสม็ดงามเมืองจันทบุรีคุณภาพสัมพันธ์18 ปี-----
22010028 วัดเสม็ดงามเมืองจันทบุรีคุณภาพสัมพันธ์19 ปี-----
22010028 วัดเสม็ดงามเมืองจันทบุรีคุณภาพสัมพันธ์20 ปี-----
22010028 วัดเสม็ดงามเมืองจันทบุรีคุณภาพสัมพันธ์20 ปีขึ้นไป-----
22010030 บ้านศรัทธาตะพงท่าใหม่เบญจไตรภาคีนักเรียนทั้งหมด4577--122
22010030 บ้านศรัทธาตะพงท่าใหม่เบญจไตรภาคีน้อยกว่า 2 ปี-----
22010030 บ้านศรัทธาตะพงท่าใหม่เบญจไตรภาคี2 ปี-----
22010030 บ้านศรัทธาตะพงท่าใหม่เบญจไตรภาคี3 ปี3---3
22010030 บ้านศรัทธาตะพงท่าใหม่เบญจไตรภาคี4 ปี10---10
22010030 บ้านศรัทธาตะพงท่าใหม่เบญจไตรภาคี5 ปี21---21
22010030 บ้านศรัทธาตะพงท่าใหม่เบญจไตรภาคี6 ปี84--12
22010030 บ้านศรัทธาตะพงท่าใหม่เบญจไตรภาคี7 ปี210--12
22010030 บ้านศรัทธาตะพงท่าใหม่เบญจไตรภาคี8 ปี113--14
22010030 บ้านศรัทธาตะพงท่าใหม่เบญจไตรภาคี9 ปี-21--21
22010030 บ้านศรัทธาตะพงท่าใหม่เบญจไตรภาคี10 ปี-10--10
22010030 บ้านศรัทธาตะพงท่าใหม่เบญจไตรภาคี11 ปี-12--12
22010030 บ้านศรัทธาตะพงท่าใหม่เบญจไตรภาคี12 ปี-7--7
22010030 บ้านศรัทธาตะพงท่าใหม่เบญจไตรภาคี13 ปี-----
22010030 บ้านศรัทธาตะพงท่าใหม่เบญจไตรภาคี14 ปี-----
22010030 บ้านศรัทธาตะพงท่าใหม่เบญจไตรภาคี15 ปี-----
22010030 บ้านศรัทธาตะพงท่าใหม่เบญจไตรภาคี16 ปี-----
22010030 บ้านศรัทธาตะพงท่าใหม่เบญจไตรภาคี17 ปี-----
22010030 บ้านศรัทธาตะพงท่าใหม่เบญจไตรภาคี18 ปี-----
22010030 บ้านศรัทธาตะพงท่าใหม่เบญจไตรภาคี19 ปี-----
22010030 บ้านศรัทธาตะพงท่าใหม่เบญจไตรภาคี20 ปี-----
22010030 บ้านศรัทธาตะพงท่าใหม่เบญจไตรภาคี20 ปีขึ้นไป-----
22010032 บ้านตาเลียวท่าใหม่เบญจไตรภาคีนักเรียนทั้งหมด64104--168
22010032 บ้านตาเลียวท่าใหม่เบญจไตรภาคีน้อยกว่า 2 ปี-----
22010032 บ้านตาเลียวท่าใหม่เบญจไตรภาคี2 ปี-----
22010032 บ้านตาเลียวท่าใหม่เบญจไตรภาคี3 ปี9---9
22010032 บ้านตาเลียวท่าใหม่เบญจไตรภาคี4 ปี18---18
22010032 บ้านตาเลียวท่าใหม่เบญจไตรภาคี5 ปี27---27
22010032 บ้านตาเลียวท่าใหม่เบญจไตรภาคี6 ปี103--13
22010032 บ้านตาเลียวท่าใหม่เบญจไตรภาคี7 ปี-23--23
22010032 บ้านตาเลียวท่าใหม่เบญจไตรภาคี8 ปี-12--12
22010032 บ้านตาเลียวท่าใหม่เบญจไตรภาคี9 ปี-15--15
22010032 บ้านตาเลียวท่าใหม่เบญจไตรภาคี10 ปี-17--17
22010032 บ้านตาเลียวท่าใหม่เบญจไตรภาคี11 ปี-23--23
22010032 บ้านตาเลียวท่าใหม่เบญจไตรภาคี12 ปี-10--10
22010032 บ้านตาเลียวท่าใหม่เบญจไตรภาคี13 ปี-----
22010032 บ้านตาเลียวท่าใหม่เบญจไตรภาคี14 ปี-1--1
22010032 บ้านตาเลียวท่าใหม่เบญจไตรภาคี15 ปี-----
22010032 บ้านตาเลียวท่าใหม่เบญจไตรภาคี16 ปี-----
22010032 บ้านตาเลียวท่าใหม่เบญจไตรภาคี17 ปี-----
22010032 บ้านตาเลียวท่าใหม่เบญจไตรภาคี18 ปี-----
22010032 บ้านตาเลียวท่าใหม่เบญจไตรภาคี19 ปี-----
22010032 บ้านตาเลียวท่าใหม่เบญจไตรภาคี20 ปี-----
22010032 บ้านตาเลียวท่าใหม่เบญจไตรภาคี20 ปีขึ้นไป-----
22010033 บ้านวังปลาท่าใหม่เบญจไตรภาคีนักเรียนทั้งหมด2544--69
22010033 บ้านวังปลาท่าใหม่เบญจไตรภาคีน้อยกว่า 2 ปี-----
22010033 บ้านวังปลาท่าใหม่เบญจไตรภาคี2 ปี-----
22010033 บ้านวังปลาท่าใหม่เบญจไตรภาคี3 ปี1---1
22010033 บ้านวังปลาท่าใหม่เบญจไตรภาคี4 ปี9---9
22010033 บ้านวังปลาท่าใหม่เบญจไตรภาคี5 ปี3---3
22010033 บ้านวังปลาท่าใหม่เบญจไตรภาคี6 ปี63--9
22010033 บ้านวังปลาท่าใหม่เบญจไตรภาคี7 ปี36--9
22010033 บ้านวังปลาท่าใหม่เบญจไตรภาคี8 ปี24--6
22010033 บ้านวังปลาท่าใหม่เบญจไตรภาคี9 ปี111--12
22010033 บ้านวังปลาท่าใหม่เบญจไตรภาคี10 ปี-5--5
22010033 บ้านวังปลาท่าใหม่เบญจไตรภาคี11 ปี-9--9
22010033 บ้านวังปลาท่าใหม่เบญจไตรภาคี12 ปี-6--6
22010033 บ้านวังปลาท่าใหม่เบญจไตรภาคี13 ปี-----
22010033 บ้านวังปลาท่าใหม่เบญจไตรภาคี14 ปี-----
22010033 บ้านวังปลาท่าใหม่เบญจไตรภาคี15 ปี-----
22010033 บ้านวังปลาท่าใหม่เบญจไตรภาคี16 ปี-----
22010033 บ้านวังปลาท่าใหม่เบญจไตรภาคี17 ปี-----
22010033 บ้านวังปลาท่าใหม่เบญจไตรภาคี18 ปี-----
22010033 บ้านวังปลาท่าใหม่เบญจไตรภาคี19 ปี-----
22010033 บ้านวังปลาท่าใหม่เบญจไตรภาคี20 ปี-----
22010033 บ้านวังปลาท่าใหม่เบญจไตรภาคี20 ปีขึ้นไป-----
22010034 บ้านแก่งน้อยท่าใหม่เบญจไตรภาคีนักเรียนทั้งหมด2141--62
22010034 บ้านแก่งน้อยท่าใหม่เบญจไตรภาคีน้อยกว่า 2 ปี-----
22010034 บ้านแก่งน้อยท่าใหม่เบญจไตรภาคี2 ปี-----
22010034 บ้านแก่งน้อยท่าใหม่เบญจไตรภาคี3 ปี2---2
22010034 บ้านแก่งน้อยท่าใหม่เบญจไตรภาคี4 ปี3---3
22010034 บ้านแก่งน้อยท่าใหม่เบญจไตรภาคี5 ปี9---9
22010034 บ้านแก่งน้อยท่าใหม่เบญจไตรภาคี6 ปี71--8
22010034 บ้านแก่งน้อยท่าใหม่เบญจไตรภาคี7 ปี-11--11
22010034 บ้านแก่งน้อยท่าใหม่เบญจไตรภาคี8 ปี-5--5
22010034 บ้านแก่งน้อยท่าใหม่เบญจไตรภาคี9 ปี-3--3
22010034 บ้านแก่งน้อยท่าใหม่เบญจไตรภาคี10 ปี-6--6
22010034 บ้านแก่งน้อยท่าใหม่เบญจไตรภาคี11 ปี-7--7
22010034 บ้านแก่งน้อยท่าใหม่เบญจไตรภาคี12 ปี-6--6
22010034 บ้านแก่งน้อยท่าใหม่เบญจไตรภาคี13 ปี-----
22010034 บ้านแก่งน้อยท่าใหม่เบญจไตรภาคี14 ปี-1--1
22010034 บ้านแก่งน้อยท่าใหม่เบญจไตรภาคี15 ปี-1--1
22010034 บ้านแก่งน้อยท่าใหม่เบญจไตรภาคี16 ปี-----
22010034 บ้านแก่งน้อยท่าใหม่เบญจไตรภาคี17 ปี-----
22010034 บ้านแก่งน้อยท่าใหม่เบญจไตรภาคี18 ปี-----
22010034 บ้านแก่งน้อยท่าใหม่เบญจไตรภาคี19 ปี-----
22010034 บ้านแก่งน้อยท่าใหม่เบญจไตรภาคี20 ปี-----
22010034 บ้านแก่งน้อยท่าใหม่เบญจไตรภาคี20 ปีขึ้นไป-----
22010036 บ้านเขาแก้ววิทยาท่าใหม่เบญจไตรภาคีนักเรียนทั้งหมด5011364-227
22010036 บ้านเขาแก้ววิทยาท่าใหม่เบญจไตรภาคีน้อยกว่า 2 ปี-----
22010036 บ้านเขาแก้ววิทยาท่าใหม่เบญจไตรภาคี2 ปี-----
22010036 บ้านเขาแก้ววิทยาท่าใหม่เบญจไตรภาคี3 ปี8---8
22010036 บ้านเขาแก้ววิทยาท่าใหม่เบญจไตรภาคี4 ปี4---4
22010036 บ้านเขาแก้ววิทยาท่าใหม่เบญจไตรภาคี5 ปี20---20
22010036 บ้านเขาแก้ววิทยาท่าใหม่เบญจไตรภาคี6 ปี183--21
22010036 บ้านเขาแก้ววิทยาท่าใหม่เบญจไตรภาคี7 ปี-12--12
22010036 บ้านเขาแก้ววิทยาท่าใหม่เบญจไตรภาคี8 ปี-16--16
22010036 บ้านเขาแก้ววิทยาท่าใหม่เบญจไตรภาคี9 ปี-20--20
22010036 บ้านเขาแก้ววิทยาท่าใหม่เบญจไตรภาคี10 ปี-21--21
22010036 บ้านเขาแก้ววิทยาท่าใหม่เบญจไตรภาคี11 ปี-24--24
22010036 บ้านเขาแก้ววิทยาท่าใหม่เบญจไตรภาคี12 ปี-136-19
22010036 บ้านเขาแก้ววิทยาท่าใหม่เบญจไตรภาคี13 ปี-215-17
22010036 บ้านเขาแก้ววิทยาท่าใหม่เบญจไตรภาคี14 ปี-229-31
22010036 บ้านเขาแก้ววิทยาท่าใหม่เบญจไตรภาคี15 ปี--9-9
22010036 บ้านเขาแก้ววิทยาท่าใหม่เบญจไตรภาคี16 ปี--4-4
22010036 บ้านเขาแก้ววิทยาท่าใหม่เบญจไตรภาคี17 ปี--1-1
22010036 บ้านเขาแก้ววิทยาท่าใหม่เบญจไตรภาคี18 ปี-----
22010036 บ้านเขาแก้ววิทยาท่าใหม่เบญจไตรภาคี19 ปี-----
22010036 บ้านเขาแก้ววิทยาท่าใหม่เบญจไตรภาคี20 ปี-----
22010036 บ้านเขาแก้ววิทยาท่าใหม่เบญจไตรภาคี20 ปีขึ้นไป-----
22010038 บ้านคลองกะพงท่าใหม่มิติใหม่ ท่าใหม่ 4นักเรียนทั้งหมด3961--100
22010038 บ้านคลองกะพงท่าใหม่มิติใหม่ ท่าใหม่ 4น้อยกว่า 2 ปี-----
22010038 บ้านคลองกะพงท่าใหม่มิติใหม่ ท่าใหม่ 42 ปี-----
22010038 บ้านคลองกะพงท่าใหม่มิติใหม่ ท่าใหม่ 43 ปี1---1
22010038 บ้านคลองกะพงท่าใหม่มิติใหม่ ท่าใหม่ 44 ปี13---13
22010038 บ้านคลองกะพงท่าใหม่มิติใหม่ ท่าใหม่ 45 ปี10---10
22010038 บ้านคลองกะพงท่าใหม่มิติใหม่ ท่าใหม่ 46 ปี146--20
22010038 บ้านคลองกะพงท่าใหม่มิติใหม่ ท่าใหม่ 47 ปี112--13
22010038 บ้านคลองกะพงท่าใหม่มิติใหม่ ท่าใหม่ 48 ปี-8--8
22010038 บ้านคลองกะพงท่าใหม่มิติใหม่ ท่าใหม่ 49 ปี-10--10
22010038 บ้านคลองกะพงท่าใหม่มิติใหม่ ท่าใหม่ 410 ปี-10--10
22010038 บ้านคลองกะพงท่าใหม่มิติใหม่ ท่าใหม่ 411 ปี-7--7
22010038 บ้านคลองกะพงท่าใหม่มิติใหม่ ท่าใหม่ 412 ปี-7--7
22010038 บ้านคลองกะพงท่าใหม่มิติใหม่ ท่าใหม่ 413 ปี-1--1
22010038 บ้านคลองกะพงท่าใหม่มิติใหม่ ท่าใหม่ 414 ปี-----
22010038 บ้านคลองกะพงท่าใหม่มิติใหม่ ท่าใหม่ 415 ปี-----
22010038 บ้านคลองกะพงท่าใหม่มิติใหม่ ท่าใหม่ 416 ปี-----
22010038 บ้านคลองกะพงท่าใหม่มิติใหม่ ท่าใหม่ 417 ปี-----
22010038 บ้านคลองกะพงท่าใหม่มิติใหม่ ท่าใหม่ 418 ปี-----
22010038 บ้านคลองกะพงท่าใหม่มิติใหม่ ท่าใหม่ 419 ปี-----
22010038 บ้านคลองกะพงท่าใหม่มิติใหม่ ท่าใหม่ 420 ปี-----
22010038 บ้านคลองกะพงท่าใหม่มิติใหม่ ท่าใหม่ 420 ปีขึ้นไป-----
22010040 บ้านเนินดินแดงท่าใหม่มิติใหม่ ท่าใหม่ 4นักเรียนทั้งหมด42129--171
22010040 บ้านเนินดินแดงท่าใหม่มิติใหม่ ท่าใหม่ 4น้อยกว่า 2 ปี-----
22010040 บ้านเนินดินแดงท่าใหม่มิติใหม่ ท่าใหม่ 42 ปี-----
22010040 บ้านเนินดินแดงท่าใหม่มิติใหม่ ท่าใหม่ 43 ปี2---2
22010040 บ้านเนินดินแดงท่าใหม่มิติใหม่ ท่าใหม่ 44 ปี11---11
22010040 บ้านเนินดินแดงท่าใหม่มิติใหม่ ท่าใหม่ 45 ปี14---14
22010040 บ้านเนินดินแดงท่าใหม่มิติใหม่ ท่าใหม่ 46 ปี158--23
22010040 บ้านเนินดินแดงท่าใหม่มิติใหม่ ท่าใหม่ 47 ปี-15--15
22010040 บ้านเนินดินแดงท่าใหม่มิติใหม่ ท่าใหม่ 48 ปี-22--22
22010040 บ้านเนินดินแดงท่าใหม่มิติใหม่ ท่าใหม่ 49 ปี-16--16
22010040 บ้านเนินดินแดงท่าใหม่มิติใหม่ ท่าใหม่ 410 ปี-28--28
22010040 บ้านเนินดินแดงท่าใหม่มิติใหม่ ท่าใหม่ 411 ปี-20--20
22010040 บ้านเนินดินแดงท่าใหม่มิติใหม่ ท่าใหม่ 412 ปี-17--17
22010040 บ้านเนินดินแดงท่าใหม่มิติใหม่ ท่าใหม่ 413 ปี-1--1
22010040 บ้านเนินดินแดงท่าใหม่มิติใหม่ ท่าใหม่ 414 ปี-1--1
22010040 บ้านเนินดินแดงท่าใหม่มิติใหม่ ท่าใหม่ 415 ปี-1--1
22010040 บ้านเนินดินแดงท่าใหม่มิติใหม่ ท่าใหม่ 416 ปี-----
22010040 บ้านเนินดินแดงท่าใหม่มิติใหม่ ท่าใหม่ 417 ปี-----
22010040 บ้านเนินดินแดงท่าใหม่มิติใหม่ ท่าใหม่ 418 ปี-----
22010040 บ้านเนินดินแดงท่าใหม่มิติใหม่ ท่าใหม่ 419 ปี-----
22010040 บ้านเนินดินแดงท่าใหม่มิติใหม่ ท่าใหม่ 420 ปี-----
22010040 บ้านเนินดินแดงท่าใหม่มิติใหม่ ท่าใหม่ 420 ปีขึ้นไป-----
22010041 บ้านมาบโอนท่าใหม่มิติใหม่ ท่าใหม่ 4นักเรียนทั้งหมด1626--42
22010041 บ้านมาบโอนท่าใหม่มิติใหม่ ท่าใหม่ 4น้อยกว่า 2 ปี-----
22010041 บ้านมาบโอนท่าใหม่มิติใหม่ ท่าใหม่ 42 ปี-----
22010041 บ้านมาบโอนท่าใหม่มิติใหม่ ท่าใหม่ 43 ปี-----
22010041 บ้านมาบโอนท่าใหม่มิติใหม่ ท่าใหม่ 44 ปี2---2
22010041 บ้านมาบโอนท่าใหม่มิติใหม่ ท่าใหม่ 45 ปี2---2
22010041 บ้านมาบโอนท่าใหม่มิติใหม่ ท่าใหม่ 46 ปี6---6
22010041 บ้านมาบโอนท่าใหม่มิติใหม่ ท่าใหม่ 47 ปี17--8
22010041 บ้านมาบโอนท่าใหม่มิติใหม่ ท่าใหม่ 48 ปี3---3
22010041 บ้านมาบโอนท่าใหม่มิติใหม่ ท่าใหม่ 49 ปี15--6
22010041 บ้านมาบโอนท่าใหม่มิติใหม่ ท่าใหม่ 410 ปี14--5
22010041 บ้านมาบโอนท่าใหม่มิติใหม่ ท่าใหม่ 411 ปี-5--5
22010041 บ้านมาบโอนท่าใหม่มิติใหม่ ท่าใหม่ 412 ปี-5--5
22010041 บ้านมาบโอนท่าใหม่มิติใหม่ ท่าใหม่ 413 ปี-----
22010041 บ้านมาบโอนท่าใหม่มิติใหม่ ท่าใหม่ 414 ปี-----
22010041 บ้านมาบโอนท่าใหม่มิติใหม่ ท่าใหม่ 415 ปี-----
22010041 บ้านมาบโอนท่าใหม่มิติใหม่ ท่าใหม่ 416 ปี-----
22010041 บ้านมาบโอนท่าใหม่มิติใหม่ ท่าใหม่ 417 ปี-----
22010041 บ้านมาบโอนท่าใหม่มิติใหม่ ท่าใหม่ 418 ปี-----
22010041 บ้านมาบโอนท่าใหม่มิติใหม่ ท่าใหม่ 419 ปี-----
22010041 บ้านมาบโอนท่าใหม่มิติใหม่ ท่าใหม่ 420 ปี-----
22010041 บ้านมาบโอนท่าใหม่มิติใหม่ ท่าใหม่ 420 ปีขึ้นไป-----
22010042 วัดบูรพาพิทยารามท่าใหม่มิติใหม่ ท่าใหม่ 4นักเรียนทั้งหมด259643-164
22010042 วัดบูรพาพิทยารามท่าใหม่มิติใหม่ ท่าใหม่ 4น้อยกว่า 2 ปี-----
22010042 วัดบูรพาพิทยารามท่าใหม่มิติใหม่ ท่าใหม่ 42 ปี-----
22010042 วัดบูรพาพิทยารามท่าใหม่มิติใหม่ ท่าใหม่ 43 ปี-----
22010042 วัดบูรพาพิทยารามท่าใหม่มิติใหม่ ท่าใหม่ 44 ปี2---2
22010042 วัดบูรพาพิทยารามท่าใหม่มิติใหม่ ท่าใหม่ 45 ปี13---13
22010042 วัดบูรพาพิทยารามท่าใหม่มิติใหม่ ท่าใหม่ 46 ปี97--16
22010042 วัดบูรพาพิทยารามท่าใหม่มิติใหม่ ท่าใหม่ 47 ปี113--14
22010042 วัดบูรพาพิทยารามท่าใหม่มิติใหม่ ท่าใหม่ 48 ปี-13--13
22010042 วัดบูรพาพิทยารามท่าใหม่มิติใหม่ ท่าใหม่ 49 ปี-17--17
22010042 วัดบูรพาพิทยารามท่าใหม่มิติใหม่ ท่าใหม่ 410 ปี-17--17
22010042 วัดบูรพาพิทยารามท่าใหม่มิติใหม่ ท่าใหม่ 411 ปี-17--17
22010042 วัดบูรพาพิทยารามท่าใหม่มิติใหม่ ท่าใหม่ 412 ปี-82-10
22010042 วัดบูรพาพิทยารามท่าใหม่มิติใหม่ ท่าใหม่ 413 ปี-215-17
22010042 วัดบูรพาพิทยารามท่าใหม่มิติใหม่ ท่าใหม่ 414 ปี-213-15
22010042 วัดบูรพาพิทยารามท่าใหม่มิติใหม่ ท่าใหม่ 415 ปี--12-12
22010042 วัดบูรพาพิทยารามท่าใหม่มิติใหม่ ท่าใหม่ 416 ปี--1-1
22010042 วัดบูรพาพิทยารามท่าใหม่มิติใหม่ ท่าใหม่ 417 ปี-----
22010042 วัดบูรพาพิทยารามท่าใหม่มิติใหม่ ท่าใหม่ 418 ปี-----
22010042 วัดบูรพาพิทยารามท่าใหม่มิติใหม่ ท่าใหม่ 419 ปี-----
22010042 วัดบูรพาพิทยารามท่าใหม่มิติใหม่ ท่าใหม่ 420 ปี-----
22010042 วัดบูรพาพิทยารามท่าใหม่มิติใหม่ ท่าใหม่ 420 ปีขึ้นไป-----
22010043 วัดเสม็ดโพธิ์ศรี(อุชุกวิทยาคาร)ท่าใหม่เพื่อนช่วยเพื่อนนักเรียนทั้งหมด2535--60
22010043 วัดเสม็ดโพธิ์ศรี(อุชุกวิทยาคาร)ท่าใหม่เพื่อนช่วยเพื่อนน้อยกว่า 2 ปี-----
22010043 วัดเสม็ดโพธิ์ศรี(อุชุกวิทยาคาร)ท่าใหม่เพื่อนช่วยเพื่อน2 ปี-----
22010043 วัดเสม็ดโพธิ์ศรี(อุชุกวิทยาคาร)ท่าใหม่เพื่อนช่วยเพื่อน3 ปี1---1
22010043 วัดเสม็ดโพธิ์ศรี(อุชุกวิทยาคาร)ท่าใหม่เพื่อนช่วยเพื่อน4 ปี5---5
22010043 วัดเสม็ดโพธิ์ศรี(อุชุกวิทยาคาร)ท่าใหม่เพื่อนช่วยเพื่อน5 ปี9---9
22010043 วัดเสม็ดโพธิ์ศรี(อุชุกวิทยาคาร)ท่าใหม่เพื่อนช่วยเพื่อน6 ปี103--13
22010043 วัดเสม็ดโพธิ์ศรี(อุชุกวิทยาคาร)ท่าใหม่เพื่อนช่วยเพื่อน7 ปี-5--5
22010043 วัดเสม็ดโพธิ์ศรี(อุชุกวิทยาคาร)ท่าใหม่เพื่อนช่วยเพื่อน8 ปี-5--5
22010043 วัดเสม็ดโพธิ์ศรี(อุชุกวิทยาคาร)ท่าใหม่เพื่อนช่วยเพื่อน9 ปี-2--2
22010043 วัดเสม็ดโพธิ์ศรี(อุชุกวิทยาคาร)ท่าใหม่เพื่อนช่วยเพื่อน10 ปี-10--10
22010043 วัดเสม็ดโพธิ์ศรี(อุชุกวิทยาคาร)ท่าใหม่เพื่อนช่วยเพื่อน11 ปี-6--6
22010043 วัดเสม็ดโพธิ์ศรี(อุชุกวิทยาคาร)ท่าใหม่เพื่อนช่วยเพื่อน12 ปี-4--4
22010043 วัดเสม็ดโพธิ์ศรี(อุชุกวิทยาคาร)ท่าใหม่เพื่อนช่วยเพื่อน13 ปี-----
22010043 วัดเสม็ดโพธิ์ศรี(อุชุกวิทยาคาร)ท่าใหม่เพื่อนช่วยเพื่อน14 ปี-----
22010043 วัดเสม็ดโพธิ์ศรี(อุชุกวิทยาคาร)ท่าใหม่เพื่อนช่วยเพื่อน15 ปี-----
22010043 วัดเสม็ดโพธิ์ศรี(อุชุกวิทยาคาร)ท่าใหม่เพื่อนช่วยเพื่อน16 ปี-----
22010043 วัดเสม็ดโพธิ์ศรี(อุชุกวิทยาคาร)ท่าใหม่เพื่อนช่วยเพื่อน17 ปี-----
22010043 วัดเสม็ดโพธิ์ศรี(อุชุกวิทยาคาร)ท่าใหม่เพื่อนช่วยเพื่อน18 ปี-----
22010043 วัดเสม็ดโพธิ์ศรี(อุชุกวิทยาคาร)ท่าใหม่เพื่อนช่วยเพื่อน19 ปี-----
22010043 วัดเสม็ดโพธิ์ศรี(อุชุกวิทยาคาร)ท่าใหม่เพื่อนช่วยเพื่อน20 ปี-----
22010043 วัดเสม็ดโพธิ์ศรี(อุชุกวิทยาคาร)ท่าใหม่เพื่อนช่วยเพื่อน20 ปีขึ้นไป-----
22010044 วัดโขมง(แจงพิทยาคาร)ท่าใหม่เพื่อนช่วยเพื่อนนักเรียนทั้งหมด823--31
22010044 วัดโขมง(แจงพิทยาคาร)ท่าใหม่เพื่อนช่วยเพื่อนน้อยกว่า 2 ปี-----
22010044 วัดโขมง(แจงพิทยาคาร)ท่าใหม่เพื่อนช่วยเพื่อน2 ปี-----
22010044 วัดโขมง(แจงพิทยาคาร)ท่าใหม่เพื่อนช่วยเพื่อน3 ปี1---1
22010044 วัดโขมง(แจงพิทยาคาร)ท่าใหม่เพื่อนช่วยเพื่อน4 ปี3---3
22010044 วัดโขมง(แจงพิทยาคาร)ท่าใหม่เพื่อนช่วยเพื่อน5 ปี2---2
22010044 วัดโขมง(แจงพิทยาคาร)ท่าใหม่เพื่อนช่วยเพื่อน6 ปี25--7
22010044 วัดโขมง(แจงพิทยาคาร)ท่าใหม่เพื่อนช่วยเพื่อน7 ปี-3--3
22010044 วัดโขมง(แจงพิทยาคาร)ท่าใหม่เพื่อนช่วยเพื่อน8 ปี-4--4
22010044 วัดโขมง(แจงพิทยาคาร)ท่าใหม่เพื่อนช่วยเพื่อน9 ปี-5--5
22010044 วัดโขมง(แจงพิทยาคาร)ท่าใหม่เพื่อนช่วยเพื่อน10 ปี-2--2
22010044 วัดโขมง(แจงพิทยาคาร)ท่าใหม่เพื่อนช่วยเพื่อน11 ปี-4--4
22010044 วัดโขมง(แจงพิทยาคาร)ท่าใหม่เพื่อนช่วยเพื่อน12 ปี-----
22010044 วัดโขมง(แจงพิทยาคาร)ท่าใหม่เพื่อนช่วยเพื่อน13 ปี-----
22010044 วัดโขมง(แจงพิทยาคาร)ท่าใหม่เพื่อนช่วยเพื่อน14 ปี-----
22010044 วัดโขมง(แจงพิทยาคาร)ท่าใหม่เพื่อนช่วยเพื่อน15 ปี-----
22010044 วัดโขมง(แจงพิทยาคาร)ท่าใหม่เพื่อนช่วยเพื่อน16 ปี-----
22010044 วัดโขมง(แจงพิทยาคาร)ท่าใหม่เพื่อนช่วยเพื่อน17 ปี-----
22010044 วัดโขมง(แจงพิทยาคาร)ท่าใหม่เพื่อนช่วยเพื่อน18 ปี-----
22010044 วัดโขมง(แจงพิทยาคาร)ท่าใหม่เพื่อนช่วยเพื่อน19 ปี-----
22010044 วัดโขมง(แจงพิทยาคาร)ท่าใหม่เพื่อนช่วยเพื่อน20 ปี-----
22010044 วัดโขมง(แจงพิทยาคาร)ท่าใหม่เพื่อนช่วยเพื่อน20 ปีขึ้นไป-----
22010045 วัดคลองขุดท่าใหม่เพื่อนช่วยเพื่อนนักเรียนทั้งหมด322--25
22010045 วัดคลองขุดท่าใหม่เพื่อนช่วยเพื่อนน้อยกว่า 2 ปี-----
22010045 วัดคลองขุดท่าใหม่เพื่อนช่วยเพื่อน2 ปี-----
22010045 วัดคลองขุดท่าใหม่เพื่อนช่วยเพื่อน3 ปี-----
22010045 วัดคลองขุดท่าใหม่เพื่อนช่วยเพื่อน4 ปี2---2
22010045 วัดคลองขุดท่าใหม่เพื่อนช่วยเพื่อน5 ปี-----
22010045 วัดคลองขุดท่าใหม่เพื่อนช่วยเพื่อน6 ปี1---1
22010045 วัดคลองขุดท่าใหม่เพื่อนช่วยเพื่อน7 ปี-4--4
22010045 วัดคลองขุดท่าใหม่เพื่อนช่วยเพื่อน8 ปี-5--5
22010045 วัดคลองขุดท่าใหม่เพื่อนช่วยเพื่อน9 ปี-2--2
22010045 วัดคลองขุดท่าใหม่เพื่อนช่วยเพื่อน10 ปี-5--5
22010045 วัดคลองขุดท่าใหม่เพื่อนช่วยเพื่อน11 ปี-5--5
22010045 วัดคลองขุดท่าใหม่เพื่อนช่วยเพื่อน12 ปี-1--1
22010045 วัดคลองขุดท่าใหม่เพื่อนช่วยเพื่อน13 ปี-----
22010045 วัดคลองขุดท่าใหม่เพื่อนช่วยเพื่อน14 ปี-----
22010045 วัดคลองขุดท่าใหม่เพื่อนช่วยเพื่อน15 ปี-----
22010045 วัดคลองขุดท่าใหม่เพื่อนช่วยเพื่อน16 ปี-----
22010045 วัดคลองขุดท่าใหม่เพื่อนช่วยเพื่อน17 ปี-----
22010045 วัดคลองขุดท่าใหม่เพื่อนช่วยเพื่อน18 ปี-----
22010045 วัดคลองขุดท่าใหม่เพื่อนช่วยเพื่อน19 ปี-----
22010045 วัดคลองขุดท่าใหม่เพื่อนช่วยเพื่อน20 ปี-----
22010045 วัดคลองขุดท่าใหม่เพื่อนช่วยเพื่อน20 ปีขึ้นไป-----
22010046 วัดหมูดุดท่าใหม่เพื่อนช่วยเพื่อนนักเรียนทั้งหมด1752--69
22010046 วัดหมูดุดท่าใหม่เพื่อนช่วยเพื่อนน้อยกว่า 2 ปี-----
22010046 วัดหมูดุดท่าใหม่เพื่อนช่วยเพื่อน2 ปี-----
22010046 วัดหมูดุดท่าใหม่เพื่อนช่วยเพื่อน3 ปี-----
22010046 วัดหมูดุดท่าใหม่เพื่อนช่วยเพื่อน4 ปี3---3
22010046 วัดหมูดุดท่าใหม่เพื่อนช่วยเพื่อน5 ปี11---11
22010046 วัดหมูดุดท่าใหม่เพื่อนช่วยเพื่อน6 ปี22--4
22010046 วัดหมูดุดท่าใหม่เพื่อนช่วยเพื่อน7 ปี112--13
22010046 วัดหมูดุดท่าใหม่เพื่อนช่วยเพื่อน8 ปี-10--10
22010046 วัดหมูดุดท่าใหม่เพื่อนช่วยเพื่อน9 ปี-5--5
22010046 วัดหมูดุดท่าใหม่เพื่อนช่วยเพื่อน10 ปี-12--12
22010046 วัดหมูดุดท่าใหม่เพื่อนช่วยเพื่อน11 ปี-3--3
22010046 วัดหมูดุดท่าใหม่เพื่อนช่วยเพื่อน12 ปี-7--7
22010046 วัดหมูดุดท่าใหม่เพื่อนช่วยเพื่อน13 ปี-----
22010046 วัดหมูดุดท่าใหม่เพื่อนช่วยเพื่อน14 ปี-----
22010046 วัดหมูดุดท่าใหม่เพื่อนช่วยเพื่อน15 ปี-1--1
22010046 วัดหมูดุดท่าใหม่เพื่อนช่วยเพื่อน16 ปี-----
22010046 วัดหมูดุดท่าใหม่เพื่อนช่วยเพื่อน17 ปี-----
22010046 วัดหมูดุดท่าใหม่เพื่อนช่วยเพื่อน18 ปี-----
22010046 วัดหมูดุดท่าใหม่เพื่อนช่วยเพื่อน19 ปี-----
22010046 วัดหมูดุดท่าใหม่เพื่อนช่วยเพื่อน20 ปี-----
22010046 วัดหมูดุดท่าใหม่เพื่อนช่วยเพื่อน20 ปีขึ้นไป-----
22010047 บ้านเจ้าหลาวท่าใหม่มิติใหม่ ท่าใหม่ 4นักเรียนทั้งหมด3352--85
22010047 บ้านเจ้าหลาวท่าใหม่มิติใหม่ ท่าใหม่ 4น้อยกว่า 2 ปี-----
22010047 บ้านเจ้าหลาวท่าใหม่มิติใหม่ ท่าใหม่ 42 ปี-----
22010047 บ้านเจ้าหลาวท่าใหม่มิติใหม่ ท่าใหม่ 43 ปี2---2
22010047 บ้านเจ้าหลาวท่าใหม่มิติใหม่ ท่าใหม่ 44 ปี10---10
22010047 บ้านเจ้าหลาวท่าใหม่มิติใหม่ ท่าใหม่ 45 ปี15---15
22010047 บ้านเจ้าหลาวท่าใหม่มิติใหม่ ท่าใหม่ 46 ปี63--9
22010047 บ้านเจ้าหลาวท่าใหม่มิติใหม่ ท่าใหม่ 47 ปี-4--4
22010047 บ้านเจ้าหลาวท่าใหม่มิติใหม่ ท่าใหม่ 48 ปี-10--10
22010047 บ้านเจ้าหลาวท่าใหม่มิติใหม่ ท่าใหม่ 49 ปี-10--10
22010047 บ้านเจ้าหลาวท่าใหม่มิติใหม่ ท่าใหม่ 410 ปี-8--8
22010047 บ้านเจ้าหลาวท่าใหม่มิติใหม่ ท่าใหม่ 411 ปี-7--7
22010047 บ้านเจ้าหลาวท่าใหม่มิติใหม่ ท่าใหม่ 412 ปี-10--10
22010047 บ้านเจ้าหลาวท่าใหม่มิติใหม่ ท่าใหม่ 413 ปี-----
22010047 บ้านเจ้าหลาวท่าใหม่มิติใหม่ ท่าใหม่ 414 ปี-----
22010047 บ้านเจ้าหลาวท่าใหม่มิติใหม่ ท่าใหม่ 415 ปี-----
22010047 บ้านเจ้าหลาวท่าใหม่มิติใหม่ ท่าใหม่ 416 ปี-----
22010047 บ้านเจ้าหลาวท่าใหม่มิติใหม่ ท่าใหม่ 417 ปี-----
22010047 บ้านเจ้าหลาวท่าใหม่มิติใหม่ ท่าใหม่ 418 ปี-----
22010047 บ้านเจ้าหลาวท่าใหม่มิติใหม่ ท่าใหม่ 419 ปี-----
22010047 บ้านเจ้าหลาวท่าใหม่มิติใหม่ ท่าใหม่ 420 ปี-----
22010047 บ้านเจ้าหลาวท่าใหม่มิติใหม่ ท่าใหม่ 420 ปีขึ้นไป-----
22010050 บ้านสังข์ทองท่าใหม่มิติใหม่ ท่าใหม่ 4นักเรียนทั้งหมด2136--57
22010050 บ้านสังข์ทองท่าใหม่มิติใหม่ ท่าใหม่ 4น้อยกว่า 2 ปี-----
22010050 บ้านสังข์ทองท่าใหม่มิติใหม่ ท่าใหม่ 42 ปี-----
22010050 บ้านสังข์ทองท่าใหม่มิติใหม่ ท่าใหม่ 43 ปี4---4
22010050 บ้านสังข์ทองท่าใหม่มิติใหม่ ท่าใหม่ 44 ปี8---8
22010050 บ้านสังข์ทองท่าใหม่มิติใหม่ ท่าใหม่ 45 ปี7---7
22010050 บ้านสังข์ทองท่าใหม่มิติใหม่ ท่าใหม่ 46 ปี22--4
22010050 บ้านสังข์ทองท่าใหม่มิติใหม่ ท่าใหม่ 47 ปี-7--7
22010050 บ้านสังข์ทองท่าใหม่มิติใหม่ ท่าใหม่ 48 ปี-3--3
22010050 บ้านสังข์ทองท่าใหม่มิติใหม่ ท่าใหม่ 49 ปี-5--5
22010050 บ้านสังข์ทองท่าใหม่มิติใหม่ ท่าใหม่ 410 ปี-2--2
22010050 บ้านสังข์ทองท่าใหม่มิติใหม่ ท่าใหม่ 411 ปี-3--3
22010050 บ้านสังข์ทองท่าใหม่มิติใหม่ ท่าใหม่ 412 ปี-9--9
22010050 บ้านสังข์ทองท่าใหม่มิติใหม่ ท่าใหม่ 413 ปี-2--2
22010050 บ้านสังข์ทองท่าใหม่มิติใหม่ ท่าใหม่ 414 ปี-2--2
22010050 บ้านสังข์ทองท่าใหม่มิติใหม่ ท่าใหม่ 415 ปี-1--1
22010050 บ้านสังข์ทองท่าใหม่มิติใหม่ ท่าใหม่ 416 ปี-----
22010050 บ้านสังข์ทองท่าใหม่มิติใหม่ ท่าใหม่ 417 ปี-----
22010050 บ้านสังข์ทองท่าใหม่มิติใหม่ ท่าใหม่ 418 ปี-----
22010050 บ้านสังข์ทองท่าใหม่มิติใหม่ ท่าใหม่ 419 ปี-----
22010050 บ้านสังข์ทองท่าใหม่มิติใหม่ ท่าใหม่ 420 ปี-----
22010050 บ้านสังข์ทองท่าใหม่มิติใหม่ ท่าใหม่ 420 ปีขึ้นไป-----
22010055 อนุบาลบ้านหนองคล้าท่าใหม่เพื่อนช่วยเพื่อนนักเรียนทั้งหมด84400261-745
22010055 อนุบาลบ้านหนองคล้าท่าใหม่เพื่อนช่วยเพื่อนน้อยกว่า 2 ปี-----
22010055 อนุบาลบ้านหนองคล้าท่าใหม่เพื่อนช่วยเพื่อน2 ปี-----
22010055 อนุบาลบ้านหนองคล้าท่าใหม่เพื่อนช่วยเพื่อน3 ปี-----
22010055 อนุบาลบ้านหนองคล้าท่าใหม่เพื่อนช่วยเพื่อน4 ปี14---14
22010055 อนุบาลบ้านหนองคล้าท่าใหม่เพื่อนช่วยเพื่อน5 ปี28---28
22010055 อนุบาลบ้านหนองคล้าท่าใหม่เพื่อนช่วยเพื่อน6 ปี4115--56
22010055 อนุบาลบ้านหนองคล้าท่าใหม่เพื่อนช่วยเพื่อน7 ปี-51--51
22010055 อนุบาลบ้านหนองคล้าท่าใหม่เพื่อนช่วยเพื่อน8 ปี-62--62
22010055 อนุบาลบ้านหนองคล้าท่าใหม่เพื่อนช่วยเพื่อน9 ปี158--59
22010055 อนุบาลบ้านหนองคล้าท่าใหม่เพื่อนช่วยเพื่อน10 ปี-72--72
22010055 อนุบาลบ้านหนองคล้าท่าใหม่เพื่อนช่วยเพื่อน11 ปี-85--85
22010055 อนุบาลบ้านหนองคล้าท่าใหม่เพื่อนช่วยเพื่อน12 ปี-5018-68
22010055 อนุบาลบ้านหนองคล้าท่าใหม่เพื่อนช่วยเพื่อน13 ปี-771-78
22010055 อนุบาลบ้านหนองคล้าท่าใหม่เพื่อนช่วยเพื่อน14 ปี--96-96
22010055 อนุบาลบ้านหนองคล้าท่าใหม่เพื่อนช่วยเพื่อน15 ปี--43-43
22010055 อนุบาลบ้านหนองคล้าท่าใหม่เพื่อนช่วยเพื่อน16 ปี--28-28
22010055 อนุบาลบ้านหนองคล้าท่าใหม่เพื่อนช่วยเพื่อน17 ปี--4-4
22010055 อนุบาลบ้านหนองคล้าท่าใหม่เพื่อนช่วยเพื่อน18 ปี--1-1
22010055 อนุบาลบ้านหนองคล้าท่าใหม่เพื่อนช่วยเพื่อน19 ปี-----
22010055 อนุบาลบ้านหนองคล้าท่าใหม่เพื่อนช่วยเพื่อน20 ปี-----
22010055 อนุบาลบ้านหนองคล้าท่าใหม่เพื่อนช่วยเพื่อน20 ปีขึ้นไป-----
22010056 วัดทุ่งเบญจาท่าใหม่เพื่อนช่วยเพื่อนนักเรียนทั้งหมด6758--125
22010056 วัดทุ่งเบญจาท่าใหม่เพื่อนช่วยเพื่อนน้อยกว่า 2 ปี-----
22010056 วัดทุ่งเบญจาท่าใหม่เพื่อนช่วยเพื่อน2 ปี-----
22010056 วัดทุ่งเบญจาท่าใหม่เพื่อนช่วยเพื่อน3 ปี9---9
22010056 วัดทุ่งเบญจาท่าใหม่เพื่อนช่วยเพื่อน4 ปี22---22
22010056 วัดทุ่งเบญจาท่าใหม่เพื่อนช่วยเพื่อน5 ปี23---23
22010056 วัดทุ่งเบญจาท่าใหม่เพื่อนช่วยเพื่อน6 ปี132--15
22010056 วัดทุ่งเบญจาท่าใหม่เพื่อนช่วยเพื่อน7 ปี-10--10
22010056 วัดทุ่งเบญจาท่าใหม่เพื่อนช่วยเพื่อน8 ปี-11--11
22010056 วัดทุ่งเบญจาท่าใหม่เพื่อนช่วยเพื่อน9 ปี-17--17
22010056 วัดทุ่งเบญจาท่าใหม่เพื่อนช่วยเพื่อน10 ปี-6--6
22010056 วัดทุ่งเบญจาท่าใหม่เพื่อนช่วยเพื่อน11 ปี-6--6
22010056 วัดทุ่งเบญจาท่าใหม่เพื่อนช่วยเพื่อน12 ปี-6--6
22010056 วัดทุ่งเบญจาท่าใหม่เพื่อนช่วยเพื่อน13 ปี-----
22010056 วัดทุ่งเบญจาท่าใหม่เพื่อนช่วยเพื่อน14 ปี-----
22010056 วัดทุ่งเบญจาท่าใหม่เพื่อนช่วยเพื่อน15 ปี-----
22010056 วัดทุ่งเบญจาท่าใหม่เพื่อนช่วยเพื่อน16 ปี-----
22010056 วัดทุ่งเบญจาท่าใหม่เพื่อนช่วยเพื่อน17 ปี-----
22010056 วัดทุ่งเบญจาท่าใหม่เพื่อนช่วยเพื่อน18 ปี-----
22010056 วัดทุ่งเบญจาท่าใหม่เพื่อนช่วยเพื่อน19 ปี-----
22010056 วัดทุ่งเบญจาท่าใหม่เพื่อนช่วยเพื่อน20 ปี-----
22010056 วัดทุ่งเบญจาท่าใหม่เพื่อนช่วยเพื่อน20 ปีขึ้นไป-----
22010057 บ้านสะพานเลือกท่าใหม่เบญจไตรภาคีนักเรียนทั้งหมด1971--90
22010057 บ้านสะพานเลือกท่าใหม่เบญจไตรภาคีน้อยกว่า 2 ปี-----
22010057 บ้านสะพานเลือกท่าใหม่เบญจไตรภาคี2 ปี-----
22010057 บ้านสะพานเลือกท่าใหม่เบญจไตรภาคี3 ปี-----
22010057 บ้านสะพานเลือกท่าใหม่เบญจไตรภาคี4 ปี5---5
22010057 บ้านสะพานเลือกท่าใหม่เบญจไตรภาคี5 ปี11---11
22010057 บ้านสะพานเลือกท่าใหม่เบญจไตรภาคี6 ปี32--5
22010057 บ้านสะพานเลือกท่าใหม่เบญจไตรภาคี7 ปี-6--6
22010057 บ้านสะพานเลือกท่าใหม่เบญจไตรภาคี8 ปี-11--11
22010057 บ้านสะพานเลือกท่าใหม่เบญจไตรภาคี9 ปี-12--12
22010057 บ้านสะพานเลือกท่าใหม่เบญจไตรภาคี10 ปี-16--16
22010057 บ้านสะพานเลือกท่าใหม่เบญจไตรภาคี11 ปี-10--10
22010057 บ้านสะพานเลือกท่าใหม่เบญจไตรภาคี12 ปี-13--13
22010057 บ้านสะพานเลือกท่าใหม่เบญจไตรภาคี13 ปี-1--1
22010057 บ้านสะพานเลือกท่าใหม่เบญจไตรภาคี14 ปี-----
22010057 บ้านสะพานเลือกท่าใหม่เบญจไตรภาคี15 ปี-----
22010057 บ้านสะพานเลือกท่าใหม่เบญจไตรภาคี16 ปี-----
22010057 บ้านสะพานเลือกท่าใหม่เบญจไตรภาคี17 ปี-----
22010057 บ้านสะพานเลือกท่าใหม่เบญจไตรภาคี18 ปี-----
22010057 บ้านสะพานเลือกท่าใหม่เบญจไตรภาคี19 ปี-----
22010057 บ้านสะพานเลือกท่าใหม่เบญจไตรภาคี20 ปี-----
22010057 บ้านสะพานเลือกท่าใหม่เบญจไตรภาคี20 ปีขึ้นไป-----
22010059 วัดรำพัน(สุขสวัสดิพิชาญราษฎร์)ท่าใหม่เพื่อนช่วยเพื่อนนักเรียนทั้งหมด379949-185
22010059 วัดรำพัน(สุขสวัสดิพิชาญราษฎร์)ท่าใหม่เพื่อนช่วยเพื่อนน้อยกว่า 2 ปี-----
22010059 วัดรำพัน(สุขสวัสดิพิชาญราษฎร์)ท่าใหม่เพื่อนช่วยเพื่อน2 ปี-----
22010059 วัดรำพัน(สุขสวัสดิพิชาญราษฎร์)ท่าใหม่เพื่อนช่วยเพื่อน3 ปี-----
22010059 วัดรำพัน(สุขสวัสดิพิชาญราษฎร์)ท่าใหม่เพื่อนช่วยเพื่อน4 ปี6---6
22010059 วัดรำพัน(สุขสวัสดิพิชาญราษฎร์)ท่าใหม่เพื่อนช่วยเพื่อน5 ปี15---15
22010059 วัดรำพัน(สุขสวัสดิพิชาญราษฎร์)ท่าใหม่เพื่อนช่วยเพื่อน6 ปี151--16
22010059 วัดรำพัน(สุขสวัสดิพิชาญราษฎร์)ท่าใหม่เพื่อนช่วยเพื่อน7 ปี115--16
22010059 วัดรำพัน(สุขสวัสดิพิชาญราษฎร์)ท่าใหม่เพื่อนช่วยเพื่อน8 ปี-18--18
22010059 วัดรำพัน(สุขสวัสดิพิชาญราษฎร์)ท่าใหม่เพื่อนช่วยเพื่อน9 ปี-14--14
22010059 วัดรำพัน(สุขสวัสดิพิชาญราษฎร์)ท่าใหม่เพื่อนช่วยเพื่อน10 ปี-18--18
22010059 วัดรำพัน(สุขสวัสดิพิชาญราษฎร์)ท่าใหม่เพื่อนช่วยเพื่อน11 ปี-24--24
22010059 วัดรำพัน(สุขสวัสดิพิชาญราษฎร์)ท่าใหม่เพื่อนช่วยเพื่อน12 ปี-82-10
22010059 วัดรำพัน(สุขสวัสดิพิชาญราษฎร์)ท่าใหม่เพื่อนช่วยเพื่อน13 ปี-118-19
22010059 วัดรำพัน(สุขสวัสดิพิชาญราษฎร์)ท่าใหม่เพื่อนช่วยเพื่อน14 ปี--24-24
22010059 วัดรำพัน(สุขสวัสดิพิชาญราษฎร์)ท่าใหม่เพื่อนช่วยเพื่อน15 ปี--5-5
22010059 วัดรำพัน(สุขสวัสดิพิชาญราษฎร์)ท่าใหม่เพื่อนช่วยเพื่อน16 ปี-----
22010059 วัดรำพัน(สุขสวัสดิพิชาญราษฎร์)ท่าใหม่เพื่อนช่วยเพื่อน17 ปี-----
22010059 วัดรำพัน(สุขสวัสดิพิชาญราษฎร์)ท่าใหม่เพื่อนช่วยเพื่อน18 ปี-----
22010059 วัดรำพัน(สุขสวัสดิพิชาญราษฎร์)ท่าใหม่เพื่อนช่วยเพื่อน19 ปี-----
22010059 วัดรำพัน(สุขสวัสดิพิชาญราษฎร์)ท่าใหม่เพื่อนช่วยเพื่อน20 ปี-----
22010059 วัดรำพัน(สุขสวัสดิพิชาญราษฎร์)ท่าใหม่เพื่อนช่วยเพื่อน20 ปีขึ้นไป-----
22010060 วัดท่าศาลาท่าใหม่เพื่อนช่วยเพื่อนนักเรียนทั้งหมด2939--68
22010060 วัดท่าศาลาท่าใหม่เพื่อนช่วยเพื่อนน้อยกว่า 2 ปี-----
22010060 วัดท่าศาลาท่าใหม่เพื่อนช่วยเพื่อน2 ปี-----
22010060 วัดท่าศาลาท่าใหม่เพื่อนช่วยเพื่อน3 ปี2---2
22010060 วัดท่าศาลาท่าใหม่เพื่อนช่วยเพื่อน4 ปี12---12
22010060 วัดท่าศาลาท่าใหม่เพื่อนช่วยเพื่อน5 ปี8---8
22010060 วัดท่าศาลาท่าใหม่เพื่อนช่วยเพื่อน6 ปี73--10
22010060 วัดท่าศาลาท่าใหม่เพื่อนช่วยเพื่อน7 ปี-5--5
22010060 วัดท่าศาลาท่าใหม่เพื่อนช่วยเพื่อน8 ปี-6--6
22010060 วัดท่าศาลาท่าใหม่เพื่อนช่วยเพื่อน9 ปี-7--7
22010060 วัดท่าศาลาท่าใหม่เพื่อนช่วยเพื่อน10 ปี-5--5
22010060 วัดท่าศาลาท่าใหม่เพื่อนช่วยเพื่อน11 ปี-9--9
22010060 วัดท่าศาลาท่าใหม่เพื่อนช่วยเพื่อน12 ปี-4--4
22010060 วัดท่าศาลาท่าใหม่เพื่อนช่วยเพื่อน13 ปี-----
22010060 วัดท่าศาลาท่าใหม่เพื่อนช่วยเพื่อน14 ปี-----
22010060 วัดท่าศาลาท่าใหม่เพื่อนช่วยเพื่อน15 ปี-----
22010060 วัดท่าศาลาท่าใหม่เพื่อนช่วยเพื่อน16 ปี-----
22010060 วัดท่าศาลาท่าใหม่เพื่อนช่วยเพื่อน17 ปี-----
22010060 วัดท่าศาลาท่าใหม่เพื่อนช่วยเพื่อน18 ปี-----
22010060 วัดท่าศาลาท่าใหม่เพื่อนช่วยเพื่อน19 ปี-----
22010060 วัดท่าศาลาท่าใหม่เพื่อนช่วยเพื่อน20 ปี-----
22010060 วัดท่าศาลาท่าใหม่เพื่อนช่วยเพื่อน20 ปีขึ้นไป-----
22010063 ไทยรัฐวิทยา 14 (ท่าใหม่บ้านสิ้ว)ท่าใหม่เบญจไตรภาคีนักเรียนทั้งหมด1423--37
22010063 ไทยรัฐวิทยา 14 (ท่าใหม่บ้านสิ้ว)ท่าใหม่เบญจไตรภาคีน้อยกว่า 2 ปี-----
22010063 ไทยรัฐวิทยา 14 (ท่าใหม่บ้านสิ้ว)ท่าใหม่เบญจไตรภาคี2 ปี-----
22010063 ไทยรัฐวิทยา 14 (ท่าใหม่บ้านสิ้ว)ท่าใหม่เบญจไตรภาคี3 ปี-----
22010063 ไทยรัฐวิทยา 14 (ท่าใหม่บ้านสิ้ว)ท่าใหม่เบญจไตรภาคี4 ปี1---1
22010063 ไทยรัฐวิทยา 14 (ท่าใหม่บ้านสิ้ว)ท่าใหม่เบญจไตรภาคี5 ปี4---4
22010063 ไทยรัฐวิทยา 14 (ท่าใหม่บ้านสิ้ว)ท่าใหม่เบญจไตรภาคี6 ปี6---6
22010063 ไทยรัฐวิทยา 14 (ท่าใหม่บ้านสิ้ว)ท่าใหม่เบญจไตรภาคี7 ปี14--5
22010063 ไทยรัฐวิทยา 14 (ท่าใหม่บ้านสิ้ว)ท่าใหม่เบญจไตรภาคี8 ปี14--5
22010063 ไทยรัฐวิทยา 14 (ท่าใหม่บ้านสิ้ว)ท่าใหม่เบญจไตรภาคี9 ปี-3--3
22010063 ไทยรัฐวิทยา 14 (ท่าใหม่บ้านสิ้ว)ท่าใหม่เบญจไตรภาคี10 ปี13--4
22010063 ไทยรัฐวิทยา 14 (ท่าใหม่บ้านสิ้ว)ท่าใหม่เบญจไตรภาคี11 ปี-3--3
22010063 ไทยรัฐวิทยา 14 (ท่าใหม่บ้านสิ้ว)ท่าใหม่เบญจไตรภาคี12 ปี-4--4
22010063 ไทยรัฐวิทยา 14 (ท่าใหม่บ้านสิ้ว)ท่าใหม่เบญจไตรภาคี13 ปี-1--1
22010063 ไทยรัฐวิทยา 14 (ท่าใหม่บ้านสิ้ว)ท่าใหม่เบญจไตรภาคี14 ปี-1--1
22010063 ไทยรัฐวิทยา 14 (ท่าใหม่บ้านสิ้ว)ท่าใหม่เบญจไตรภาคี15 ปี-----
22010063 ไทยรัฐวิทยา 14 (ท่าใหม่บ้านสิ้ว)ท่าใหม่เบญจไตรภาคี16 ปี-----
22010063 ไทยรัฐวิทยา 14 (ท่าใหม่บ้านสิ้ว)ท่าใหม่เบญจไตรภาคี17 ปี-----
22010063 ไทยรัฐวิทยา 14 (ท่าใหม่บ้านสิ้ว)ท่าใหม่เบญจไตรภาคี18 ปี-----
22010063 ไทยรัฐวิทยา 14 (ท่าใหม่บ้านสิ้ว)ท่าใหม่เบญจไตรภาคี19 ปี-----
22010063 ไทยรัฐวิทยา 14 (ท่าใหม่บ้านสิ้ว)ท่าใหม่เบญจไตรภาคี20 ปี-----
22010063 ไทยรัฐวิทยา 14 (ท่าใหม่บ้านสิ้ว)ท่าใหม่เบญจไตรภาคี20 ปีขึ้นไป-----
22010065 วัดสามผานท่าใหม่เบญจไตรภาคีนักเรียนทั้งหมด286929-126
22010065 วัดสามผานท่าใหม่เบญจไตรภาคีน้อยกว่า 2 ปี-----
22010065 วัดสามผานท่าใหม่เบญจไตรภาคี2 ปี-----
22010065 วัดสามผานท่าใหม่เบญจไตรภาคี3 ปี-----
22010065 วัดสามผานท่าใหม่เบญจไตรภาคี4 ปี3---3
22010065 วัดสามผานท่าใหม่เบญจไตรภาคี5 ปี15---15
22010065 วัดสามผานท่าใหม่เบญจไตรภาคี6 ปี61--7
22010065 วัดสามผานท่าใหม่เบญจไตรภาคี7 ปี310--13
22010065 วัดสามผานท่าใหม่เบญจไตรภาคี8 ปี114--15
22010065 วัดสามผานท่าใหม่เบญจไตรภาคี9 ปี-14--14
22010065 วัดสามผานท่าใหม่เบญจไตรภาคี10 ปี-9--9
22010065 วัดสามผานท่าใหม่เบญจไตรภาคี11 ปี-7--7
22010065 วัดสามผานท่าใหม่เบญจไตรภาคี12 ปี-82-10
22010065 วัดสามผานท่าใหม่เบญจไตรภาคี13 ปี-18-9
22010065 วัดสามผานท่าใหม่เบญจไตรภาคี14 ปี-36-9
22010065 วัดสามผานท่าใหม่เบญจไตรภาคี15 ปี-212-14
22010065 วัดสามผานท่าใหม่เบญจไตรภาคี16 ปี--1-1
22010065 วัดสามผานท่าใหม่เบญจไตรภาคี17 ปี-----
22010065 วัดสามผานท่าใหม่เบญจไตรภาคี18 ปี-----
22010065 วัดสามผานท่าใหม่เบญจไตรภาคี19 ปี-----
22010065 วัดสามผานท่าใหม่เบญจไตรภาคี20 ปี-----
22010065 วัดสามผานท่าใหม่เบญจไตรภาคี20 ปีขึ้นไป-----
22010066 บ้านช่องกะพัดแก่งหางแมวพลังแก่งฯนักเรียนทั้งหมด111399--510
22010066 บ้านช่องกะพัดแก่งหางแมวพลังแก่งฯน้อยกว่า 2 ปี-----
22010066 บ้านช่องกะพัดแก่งหางแมวพลังแก่งฯ2 ปี-----
22010066 บ้านช่องกะพัดแก่งหางแมวพลังแก่งฯ3 ปี7---7
22010066 บ้านช่องกะพัดแก่งหางแมวพลังแก่งฯ4 ปี23---23
22010066 บ้านช่องกะพัดแก่งหางแมวพลังแก่งฯ5 ปี42---42
22010066 บ้านช่องกะพัดแก่งหางแมวพลังแก่งฯ6 ปี3525--60
22010066 บ้านช่องกะพัดแก่งหางแมวพลังแก่งฯ7 ปี462--66
22010066 บ้านช่องกะพัดแก่งหางแมวพลังแก่งฯ8 ปี-73--73
22010066 บ้านช่องกะพัดแก่งหางแมวพลังแก่งฯ9 ปี-64--64
22010066 บ้านช่องกะพัดแก่งหางแมวพลังแก่งฯ10 ปี-53--53
22010066 บ้านช่องกะพัดแก่งหางแมวพลังแก่งฯ11 ปี-70--70
22010066 บ้านช่องกะพัดแก่งหางแมวพลังแก่งฯ12 ปี-50--50
22010066 บ้านช่องกะพัดแก่งหางแมวพลังแก่งฯ13 ปี-2--2
22010066 บ้านช่องกะพัดแก่งหางแมวพลังแก่งฯ14 ปี-----
22010066 บ้านช่องกะพัดแก่งหางแมวพลังแก่งฯ15 ปี-----
22010066 บ้านช่องกะพัดแก่งหางแมวพลังแก่งฯ16 ปี-----
22010066 บ้านช่องกะพัดแก่งหางแมวพลังแก่งฯ17 ปี-----
22010066 บ้านช่องกะพัดแก่งหางแมวพลังแก่งฯ18 ปี-----
22010066 บ้านช่องกะพัดแก่งหางแมวพลังแก่งฯ19 ปี-----
22010066 บ้านช่องกะพัดแก่งหางแมวพลังแก่งฯ20 ปี-----
22010066 บ้านช่องกะพัดแก่งหางแมวพลังแก่งฯ20 ปีขึ้นไป-----
22010067 วัดแก่งหางแมวแก่งหางแมวพลังแก่งฯนักเรียนทั้งหมด61216--277
22010067 วัดแก่งหางแมวแก่งหางแมวพลังแก่งฯน้อยกว่า 2 ปี-----
22010067 วัดแก่งหางแมวแก่งหางแมวพลังแก่งฯ2 ปี-----
22010067 วัดแก่งหางแมวแก่งหางแมวพลังแก่งฯ3 ปี1---1
22010067 วัดแก่งหางแมวแก่งหางแมวพลังแก่งฯ4 ปี18---18
22010067 วัดแก่งหางแมวแก่งหางแมวพลังแก่งฯ5 ปี27---27
22010067 วัดแก่งหางแมวแก่งหางแมวพลังแก่งฯ6 ปี156--21
22010067 วัดแก่งหางแมวแก่งหางแมวพลังแก่งฯ7 ปี-27--27
22010067 วัดแก่งหางแมวแก่งหางแมวพลังแก่งฯ8 ปี-27--27
22010067 วัดแก่งหางแมวแก่งหางแมวพลังแก่งฯ9 ปี-46--46
22010067 วัดแก่งหางแมวแก่งหางแมวพลังแก่งฯ10 ปี-45--45
22010067 วัดแก่งหางแมวแก่งหางแมวพลังแก่งฯ11 ปี-30--30
22010067 วัดแก่งหางแมวแก่งหางแมวพลังแก่งฯ12 ปี-34--34
22010067 วัดแก่งหางแมวแก่งหางแมวพลังแก่งฯ13 ปี-1--1
22010067 วัดแก่งหางแมวแก่งหางแมวพลังแก่งฯ14 ปี-----
22010067 วัดแก่งหางแมวแก่งหางแมวพลังแก่งฯ15 ปี-----
22010067 วัดแก่งหางแมวแก่งหางแมวพลังแก่งฯ16 ปี-----
22010067 วัดแก่งหางแมวแก่งหางแมวพลังแก่งฯ17 ปี-----
22010067 วัดแก่งหางแมวแก่งหางแมวพลังแก่งฯ18 ปี-----
22010067 วัดแก่งหางแมวแก่งหางแมวพลังแก่งฯ19 ปี-----
22010067 วัดแก่งหางแมวแก่งหางแมวพลังแก่งฯ20 ปี-----
22010067 วัดแก่งหางแมวแก่งหางแมวพลังแก่งฯ20 ปีขึ้นไป-----
22010068 บ้านโป่งวัวแก่งหางแมวพลังแก่งฯนักเรียนทั้งหมด4379--122
22010068 บ้านโป่งวัวแก่งหางแมวพลังแก่งฯน้อยกว่า 2 ปี-----
22010068 บ้านโป่งวัวแก่งหางแมวพลังแก่งฯ2 ปี-----
22010068 บ้านโป่งวัวแก่งหางแมวพลังแก่งฯ3 ปี2---2
22010068 บ้านโป่งวัวแก่งหางแมวพลังแก่งฯ4 ปี16---16
22010068 บ้านโป่งวัวแก่งหางแมวพลังแก่งฯ5 ปี12---12
22010068 บ้านโป่งวัวแก่งหางแมวพลังแก่งฯ6 ปี124--16
22010068 บ้านโป่งวัวแก่งหางแมวพลังแก่งฯ7 ปี111--12
22010068 บ้านโป่งวัวแก่งหางแมวพลังแก่งฯ8 ปี-14--14
22010068 บ้านโป่งวัวแก่งหางแมวพลังแก่งฯ9 ปี-17--17
22010068 บ้านโป่งวัวแก่งหางแมวพลังแก่งฯ10 ปี-14--14
22010068 บ้านโป่งวัวแก่งหางแมวพลังแก่งฯ11 ปี-11--11
22010068 บ้านโป่งวัวแก่งหางแมวพลังแก่งฯ12 ปี-5--5
22010068 บ้านโป่งวัวแก่งหางแมวพลังแก่งฯ13 ปี-2--2
22010068 บ้านโป่งวัวแก่งหางแมวพลังแก่งฯ14 ปี-1--1
22010068 บ้านโป่งวัวแก่งหางแมวพลังแก่งฯ15 ปี-----
22010068 บ้านโป่งวัวแก่งหางแมวพลังแก่งฯ16 ปี-----
22010068 บ้านโป่งวัวแก่งหางแมวพลังแก่งฯ17 ปี-----
22010068 บ้านโป่งวัวแก่งหางแมวพลังแก่งฯ18 ปี-----
22010068 บ้านโป่งวัวแก่งหางแมวพลังแก่งฯ19 ปี-----
22010068 บ้านโป่งวัวแก่งหางแมวพลังแก่งฯ20 ปี-----
22010068 บ้านโป่งวัวแก่งหางแมวพลังแก่งฯ20 ปีขึ้นไป-----
22010069 บ้านหนองบัวทองแก่งหางแมวพลังแก่งฯนักเรียนทั้งหมด3488--122
22010069 บ้านหนองบัวทองแก่งหางแมวพลังแก่งฯน้อยกว่า 2 ปี-----
22010069 บ้านหนองบัวทองแก่งหางแมวพลังแก่งฯ2 ปี-----
22010069 บ้านหนองบัวทองแก่งหางแมวพลังแก่งฯ3 ปี5---5
22010069 บ้านหนองบัวทองแก่งหางแมวพลังแก่งฯ4 ปี6---6
22010069 บ้านหนองบัวทองแก่งหางแมวพลังแก่งฯ5 ปี12---12
22010069 บ้านหนองบัวทองแก่งหางแมวพลังแก่งฯ6 ปี112--13
22010069 บ้านหนองบัวทองแก่งหางแมวพลังแก่งฯ7 ปี-14--14
22010069 บ้านหนองบัวทองแก่งหางแมวพลังแก่งฯ8 ปี-22--22
22010069 บ้านหนองบัวทองแก่งหางแมวพลังแก่งฯ9 ปี-13--13
22010069 บ้านหนองบัวทองแก่งหางแมวพลังแก่งฯ10 ปี-15--15
22010069 บ้านหนองบัวทองแก่งหางแมวพลังแก่งฯ11 ปี-16--16
22010069 บ้านหนองบัวทองแก่งหางแมวพลังแก่งฯ12 ปี-6--6
22010069 บ้านหนองบัวทองแก่งหางแมวพลังแก่งฯ13 ปี-----
22010069 บ้านหนองบัวทองแก่งหางแมวพลังแก่งฯ14 ปี-----
22010069 บ้านหนองบัวทองแก่งหางแมวพลังแก่งฯ15 ปี-----
22010069 บ้านหนองบัวทองแก่งหางแมวพลังแก่งฯ16 ปี-----
22010069 บ้านหนองบัวทองแก่งหางแมวพลังแก่งฯ17 ปี-----
22010069 บ้านหนองบัวทองแก่งหางแมวพลังแก่งฯ18 ปี-----
22010069 บ้านหนองบัวทองแก่งหางแมวพลังแก่งฯ19 ปี-----
22010069 บ้านหนองบัวทองแก่งหางแมวพลังแก่งฯ20 ปี-----
22010069 บ้านหนองบัวทองแก่งหางแมวพลังแก่งฯ20 ปีขึ้นไป-----
22010070 บ้านโคกวัดแก่งหางแมวพลังแก่งฯนักเรียนทั้งหมด358318-136
22010070 บ้านโคกวัดแก่งหางแมวพลังแก่งฯน้อยกว่า 2 ปี-----
22010070 บ้านโคกวัดแก่งหางแมวพลังแก่งฯ2 ปี-----
22010070 บ้านโคกวัดแก่งหางแมวพลังแก่งฯ3 ปี2---2
22010070 บ้านโคกวัดแก่งหางแมวพลังแก่งฯ4 ปี11---11
22010070 บ้านโคกวัดแก่งหางแมวพลังแก่งฯ5 ปี15---15
22010070 บ้านโคกวัดแก่งหางแมวพลังแก่งฯ6 ปี62--8
22010070 บ้านโคกวัดแก่งหางแมวพลังแก่งฯ7 ปี18--9
22010070 บ้านโคกวัดแก่งหางแมวพลังแก่งฯ8 ปี-16--16
22010070 บ้านโคกวัดแก่งหางแมวพลังแก่งฯ9 ปี-17--17
22010070 บ้านโคกวัดแก่งหางแมวพลังแก่งฯ10 ปี-16--16
22010070 บ้านโคกวัดแก่งหางแมวพลังแก่งฯ11 ปี-14--14
22010070 บ้านโคกวัดแก่งหางแมวพลังแก่งฯ12 ปี-82-10
22010070 บ้านโคกวัดแก่งหางแมวพลังแก่งฯ13 ปี-24-6
22010070 บ้านโคกวัดแก่งหางแมวพลังแก่งฯ14 ปี--6-6
22010070 บ้านโคกวัดแก่งหางแมวพลังแก่งฯ15 ปี--6-6
22010070 บ้านโคกวัดแก่งหางแมวพลังแก่งฯ16 ปี-----
22010070 บ้านโคกวัดแก่งหางแมวพลังแก่งฯ17 ปี-----
22010070 บ้านโคกวัดแก่งหางแมวพลังแก่งฯ18 ปี-----
22010070 บ้านโคกวัดแก่งหางแมวพลังแก่งฯ19 ปี-----
22010070 บ้านโคกวัดแก่งหางแมวพลังแก่งฯ20 ปี-----
22010070 บ้านโคกวัดแก่งหางแมวพลังแก่งฯ20 ปีขึ้นไป-----
22010071 วัดขุนซ่องแก่งหางแมวพลังแก่งฯนักเรียนทั้งหมด106276119-501
22010071 วัดขุนซ่องแก่งหางแมวพลังแก่งฯน้อยกว่า 2 ปี-----
22010071 วัดขุนซ่องแก่งหางแมวพลังแก่งฯ2 ปี-----
22010071 วัดขุนซ่องแก่งหางแมวพลังแก่งฯ3 ปี5---5
22010071 วัดขุนซ่องแก่งหางแมวพลังแก่งฯ4 ปี36---36
22010071 วัดขุนซ่องแก่งหางแมวพลังแก่งฯ5 ปี37---37
22010071 วัดขุนซ่องแก่งหางแมวพลังแก่งฯ6 ปี256--31
22010071 วัดขุนซ่องแก่งหางแมวพลังแก่งฯ7 ปี336--39
22010071 วัดขุนซ่องแก่งหางแมวพลังแก่งฯ8 ปี-46--46
22010071 วัดขุนซ่องแก่งหางแมวพลังแก่งฯ9 ปี-47--47
22010071 วัดขุนซ่องแก่งหางแมวพลังแก่งฯ10 ปี-49--49
22010071 วัดขุนซ่องแก่งหางแมวพลังแก่งฯ11 ปี-54--54
22010071 วัดขุนซ่องแก่งหางแมวพลังแก่งฯ12 ปี-3610-46
22010071 วัดขุนซ่องแก่งหางแมวพลังแก่งฯ13 ปี-143-44
22010071 วัดขุนซ่องแก่งหางแมวพลังแก่งฯ14 ปี-140-41
22010071 วัดขุนซ่องแก่งหางแมวพลังแก่งฯ15 ปี--19-19
22010071 วัดขุนซ่องแก่งหางแมวพลังแก่งฯ16 ปี--7-7
22010071 วัดขุนซ่องแก่งหางแมวพลังแก่งฯ17 ปี-----
22010071 วัดขุนซ่องแก่งหางแมวพลังแก่งฯ18 ปี-----
22010071 วัดขุนซ่องแก่งหางแมวพลังแก่งฯ19 ปี-----
22010071 วัดขุนซ่องแก่งหางแมวพลังแก่งฯ20 ปี-----
22010071 วัดขุนซ่องแก่งหางแมวพลังแก่งฯ20 ปีขึ้นไป-----
22010072 วัดขุนซ่องสาขาบ้านโป่งเกตุ
# วัดขุนซ่อง
แก่งหางแมวพลังแก่งฯนักเรียนทั้งหมด2096--116
22010072 วัดขุนซ่องสาขาบ้านโป่งเกตุ
# วัดขุนซ่อง
แก่งหางแมวพลังแก่งฯน้อยกว่า 2 ปี-----
22010072 วัดขุนซ่องสาขาบ้านโป่งเกตุ
# วัดขุนซ่อง
แก่งหางแมวพลังแก่งฯ2 ปี-----
22010072 วัดขุนซ่องสาขาบ้านโป่งเกตุ
# วัดขุนซ่อง
แก่งหางแมวพลังแก่งฯ3 ปี-----
22010072 วัดขุนซ่องสาขาบ้านโป่งเกตุ
# วัดขุนซ่อง
แก่งหางแมวพลังแก่งฯ4 ปี3---3
22010072 วัดขุนซ่องสาขาบ้านโป่งเกตุ
# วัดขุนซ่อง
แก่งหางแมวพลังแก่งฯ5 ปี8---8
22010072 วัดขุนซ่องสาขาบ้านโป่งเกตุ
# วัดขุนซ่อง
แก่งหางแมวพลังแก่งฯ6 ปี82--10
22010072 วัดขุนซ่องสาขาบ้านโป่งเกตุ
# วัดขุนซ่อง
แก่งหางแมวพลังแก่งฯ7 ปี-21--21
22010072 วัดขุนซ่องสาขาบ้านโป่งเกตุ
# วัดขุนซ่อง
แก่งหางแมวพลังแก่งฯ8 ปี-15--15
22010072 วัดขุนซ่องสาขาบ้านโป่งเกตุ
# วัดขุนซ่อง
แก่งหางแมวพลังแก่งฯ9 ปี120--21
22010072 วัดขุนซ่องสาขาบ้านโป่งเกตุ
# วัดขุนซ่อง
แก่งหางแมวพลังแก่งฯ10 ปี-10--10
22010072 วัดขุนซ่องสาขาบ้านโป่งเกตุ
# วัดขุนซ่อง
แก่งหางแมวพลังแก่งฯ11 ปี-14--14
22010072 วัดขุนซ่องสาขาบ้านโป่งเกตุ
# วัดขุนซ่อง
แก่งหางแมวพลังแก่งฯ12 ปี-12--12
22010072 วัดขุนซ่องสาขาบ้านโป่งเกตุ
# วัดขุนซ่อง
แก่งหางแมวพลังแก่งฯ13 ปี-----
22010072 วัดขุนซ่องสาขาบ้านโป่งเกตุ
# วัดขุนซ่อง
แก่งหางแมวพลังแก่งฯ14 ปี-----
22010072 วัดขุนซ่องสาขาบ้านโป่งเกตุ
# วัดขุนซ่อง
แก่งหางแมวพลังแก่งฯ15 ปี-2--2
22010072 วัดขุนซ่องสาขาบ้านโป่งเกตุ
# วัดขุนซ่อง
แก่งหางแมวพลังแก่งฯ16 ปี-----
22010072 วัดขุนซ่องสาขาบ้านโป่งเกตุ
# วัดขุนซ่อง
แก่งหางแมวพลังแก่งฯ17 ปี-----
22010072 วัดขุนซ่องสาขาบ้านโป่งเกตุ
# วัดขุนซ่อง
แก่งหางแมวพลังแก่งฯ18 ปี-----
22010072 วัดขุนซ่องสาขาบ้านโป่งเกตุ
# วัดขุนซ่อง
แก่งหางแมวพลังแก่งฯ19 ปี-----
22010072 วัดขุนซ่องสาขาบ้านโป่งเกตุ
# วัดขุนซ่อง
แก่งหางแมวพลังแก่งฯ20 ปี-----
22010072 วัดขุนซ่องสาขาบ้านโป่งเกตุ
# วัดขุนซ่อง
แก่งหางแมวพลังแก่งฯ20 ปีขึ้นไป-----
22010073 วัดเขาวงกตแก่งหางแมวแก่งก้าวหน้านักเรียนทั้งหมด2497--121
22010073 วัดเขาวงกตแก่งหางแมวแก่งก้าวหน้าน้อยกว่า 2 ปี-----
22010073 วัดเขาวงกตแก่งหางแมวแก่งก้าวหน้า2 ปี-----
22010073 วัดเขาวงกตแก่งหางแมวแก่งก้าวหน้า3 ปี-----
22010073 วัดเขาวงกตแก่งหางแมวแก่งก้าวหน้า4 ปี6---6
22010073 วัดเขาวงกตแก่งหางแมวแก่งก้าวหน้า5 ปี11---11
22010073 วัดเขาวงกตแก่งหางแมวแก่งก้าวหน้า6 ปี68--14
22010073 วัดเขาวงกตแก่งหางแมวแก่งก้าวหน้า7 ปี-11--11
22010073 วัดเขาวงกตแก่งหางแมวแก่งก้าวหน้า8 ปี17--8
22010073 วัดเขาวงกตแก่งหางแมวแก่งก้าวหน้า9 ปี-18--18
22010073 วัดเขาวงกตแก่งหางแมวแก่งก้าวหน้า10 ปี-17--17
22010073 วัดเขาวงกตแก่งหางแมวแก่งก้าวหน้า11 ปี-22--22
22010073 วัดเขาวงกตแก่งหางแมวแก่งก้าวหน้า12 ปี-13--13
22010073 วัดเขาวงกตแก่งหางแมวแก่งก้าวหน้า13 ปี-1--1
22010073 วัดเขาวงกตแก่งหางแมวแก่งก้าวหน้า14 ปี-----
22010073 วัดเขาวงกตแก่งหางแมวแก่งก้าวหน้า15 ปี-----
22010073 วัดเขาวงกตแก่งหางแมวแก่งก้าวหน้า16 ปี-----
22010073 วัดเขาวงกตแก่งหางแมวแก่งก้าวหน้า17 ปี-----
22010073 วัดเขาวงกตแก่งหางแมวแก่งก้าวหน้า18 ปี-----
22010073 วัดเขาวงกตแก่งหางแมวแก่งก้าวหน้า19 ปี-----
22010073 วัดเขาวงกตแก่งหางแมวแก่งก้าวหน้า20 ปี-----
22010073 วัดเขาวงกตแก่งหางแมวแก่งก้าวหน้า20 ปีขึ้นไป-----
22010074 บ้านหนองเจ๊กสร้อยแก่งหางแมวแก่งก้าวหน้านักเรียนทั้งหมด3313154-218
22010074 บ้านหนองเจ๊กสร้อยแก่งหางแมวแก่งก้าวหน้าน้อยกว่า 2 ปี-----
22010074 บ้านหนองเจ๊กสร้อยแก่งหางแมวแก่งก้าวหน้า2 ปี-----
22010074 บ้านหนองเจ๊กสร้อยแก่งหางแมวแก่งก้าวหน้า3 ปี-----
22010074 บ้านหนองเจ๊กสร้อยแก่งหางแมวแก่งก้าวหน้า4 ปี3---3
22010074 บ้านหนองเจ๊กสร้อยแก่งหางแมวแก่งก้าวหน้า5 ปี19---19
22010074 บ้านหนองเจ๊กสร้อยแก่งหางแมวแก่งก้าวหน้า6 ปี106--16
22010074 บ้านหนองเจ๊กสร้อยแก่งหางแมวแก่งก้าวหน้า7 ปี114--15
22010074 บ้านหนองเจ๊กสร้อยแก่งหางแมวแก่งก้าวหน้า8 ปี-10--10
22010074 บ้านหนองเจ๊กสร้อยแก่งหางแมวแก่งก้าวหน้า9 ปี-23--23
22010074 บ้านหนองเจ๊กสร้อยแก่งหางแมวแก่งก้าวหน้า10 ปี-27--27
22010074 บ้านหนองเจ๊กสร้อยแก่งหางแมวแก่งก้าวหน้า11 ปี-27--27
22010074 บ้านหนองเจ๊กสร้อยแก่งหางแมวแก่งก้าวหน้า12 ปี-203-23
22010074 บ้านหนองเจ๊กสร้อยแก่งหางแมวแก่งก้าวหน้า13 ปี-415-19
22010074 บ้านหนองเจ๊กสร้อยแก่งหางแมวแก่งก้าวหน้า14 ปี--19-19
22010074 บ้านหนองเจ๊กสร้อยแก่งหางแมวแก่งก้าวหน้า15 ปี--16-16
22010074 บ้านหนองเจ๊กสร้อยแก่งหางแมวแก่งก้าวหน้า16 ปี--1-1
22010074 บ้านหนองเจ๊กสร้อยแก่งหางแมวแก่งก้าวหน้า17 ปี-----
22010074 บ้านหนองเจ๊กสร้อยแก่งหางแมวแก่งก้าวหน้า18 ปี-----
22010074 บ้านหนองเจ๊กสร้อยแก่งหางแมวแก่งก้าวหน้า19 ปี-----
22010074 บ้านหนองเจ๊กสร้อยแก่งหางแมวแก่งก้าวหน้า20 ปี-----
22010074 บ้านหนองเจ๊กสร้อยแก่งหางแมวแก่งก้าวหน้า20 ปีขึ้นไป-----
22010075 บ้านเนินจำปาแก่งหางแมวแก่งก้าวหน้านักเรียนทั้งหมด76258187-521
22010075 บ้านเนินจำปาแก่งหางแมวแก่งก้าวหน้าน้อยกว่า 2 ปี-----
22010075 บ้านเนินจำปาแก่งหางแมวแก่งก้าวหน้า2 ปี-----
22010075 บ้านเนินจำปาแก่งหางแมวแก่งก้าวหน้า3 ปี-----
22010075 บ้านเนินจำปาแก่งหางแมวแก่งก้าวหน้า4 ปี12---12
22010075 บ้านเนินจำปาแก่งหางแมวแก่งก้าวหน้า5 ปี39---39
22010075 บ้านเนินจำปาแก่งหางแมวแก่งก้าวหน้า6 ปี2412--36
22010075 บ้านเนินจำปาแก่งหางแมวแก่งก้าวหน้า7 ปี-29--29
22010075 บ้านเนินจำปาแก่งหางแมวแก่งก้าวหน้า8 ปี131--32
22010075 บ้านเนินจำปาแก่งหางแมวแก่งก้าวหน้า9 ปี-44--44
22010075 บ้านเนินจำปาแก่งหางแมวแก่งก้าวหน้า10 ปี-37--37
22010075 บ้านเนินจำปาแก่งหางแมวแก่งก้าวหน้า11 ปี-67--67
22010075 บ้านเนินจำปาแก่งหางแมวแก่งก้าวหน้า12 ปี-3626-62
22010075 บ้านเนินจำปาแก่งหางแมวแก่งก้าวหน้า13 ปี-149-50
22010075 บ้านเนินจำปาแก่งหางแมวแก่งก้าวหน้า14 ปี--62-62
22010075 บ้านเนินจำปาแก่งหางแมวแก่งก้าวหน้า15 ปี-147-48
22010075 บ้านเนินจำปาแก่งหางแมวแก่งก้าวหน้า16 ปี--3-3
22010075 บ้านเนินจำปาแก่งหางแมวแก่งก้าวหน้า17 ปี-----
22010075 บ้านเนินจำปาแก่งหางแมวแก่งก้าวหน้า18 ปี-----
22010075 บ้านเนินจำปาแก่งหางแมวแก่งก้าวหน้า19 ปี-----
22010075 บ้านเนินจำปาแก่งหางแมวแก่งก้าวหน้า20 ปี-----
22010075 บ้านเนินจำปาแก่งหางแมวแก่งก้าวหน้า20 ปีขึ้นไป-----
22010076 บ้านวังอีแอ่นแก่งหางแมวแก่งก้าวหน้านักเรียนทั้งหมด8619778-361
22010076 บ้านวังอีแอ่นแก่งหางแมวแก่งก้าวหน้าน้อยกว่า 2 ปี-----
22010076 บ้านวังอีแอ่นแก่งหางแมวแก่งก้าวหน้า2 ปี-----
22010076 บ้านวังอีแอ่นแก่งหางแมวแก่งก้าวหน้า3 ปี9---9
22010076 บ้านวังอีแอ่นแก่งหางแมวแก่งก้าวหน้า4 ปี20---20
22010076 บ้านวังอีแอ่นแก่งหางแมวแก่งก้าวหน้า5 ปี37---37
22010076 บ้านวังอีแอ่นแก่งหางแมวแก่งก้าวหน้า6 ปี1611--27
22010076 บ้านวังอีแอ่นแก่งหางแมวแก่งก้าวหน้า7 ปี234--36
22010076 บ้านวังอีแอ่นแก่งหางแมวแก่งก้าวหน้า8 ปี130--31
22010076 บ้านวังอีแอ่นแก่งหางแมวแก่งก้าวหน้า9 ปี-30--30
22010076 บ้านวังอีแอ่นแก่งหางแมวแก่งก้าวหน้า10 ปี-37--37
22010076 บ้านวังอีแอ่นแก่งหางแมวแก่งก้าวหน้า11 ปี134--35
22010076 บ้านวังอีแอ่นแก่งหางแมวแก่งก้าวหน้า12 ปี-208-28
22010076 บ้านวังอีแอ่นแก่งหางแมวแก่งก้าวหน้า13 ปี--30-30
22010076 บ้านวังอีแอ่นแก่งหางแมวแก่งก้าวหน้า14 ปี-127-28
22010076 บ้านวังอีแอ่นแก่งหางแมวแก่งก้าวหน้า15 ปี--11-11
22010076 บ้านวังอีแอ่นแก่งหางแมวแก่งก้าวหน้า16 ปี--2-2
22010076 บ้านวังอีแอ่นแก่งหางแมวแก่งก้าวหน้า17 ปี-----
22010076 บ้านวังอีแอ่นแก่งหางแมวแก่งก้าวหน้า18 ปี-----
22010076 บ้านวังอีแอ่นแก่งหางแมวแก่งก้าวหน้า19 ปี-----
22010076 บ้านวังอีแอ่นแก่งหางแมวแก่งก้าวหน้า20 ปี-----
22010076 บ้านวังอีแอ่นแก่งหางแมวแก่งก้าวหน้า20 ปีขึ้นไป-----
22010077 บ้านบ่อไฟไหม้แก่งหางแมวแก่งก้าวหน้านักเรียนทั้งหมด31101--132
22010077 บ้านบ่อไฟไหม้แก่งหางแมวแก่งก้าวหน้าน้อยกว่า 2 ปี-----
22010077 บ้านบ่อไฟไหม้แก่งหางแมวแก่งก้าวหน้า2 ปี-----
22010077 บ้านบ่อไฟไหม้แก่งหางแมวแก่งก้าวหน้า3 ปี-----
22010077 บ้านบ่อไฟไหม้แก่งหางแมวแก่งก้าวหน้า4 ปี8---8
22010077 บ้านบ่อไฟไหม้แก่งหางแมวแก่งก้าวหน้า5 ปี16---16
22010077 บ้านบ่อไฟไหม้แก่งหางแมวแก่งก้าวหน้า6 ปี76--13
22010077 บ้านบ่อไฟไหม้แก่งหางแมวแก่งก้าวหน้า7 ปี-15--15
22010077 บ้านบ่อไฟไหม้แก่งหางแมวแก่งก้าวหน้า8 ปี-15--15
22010077 บ้านบ่อไฟไหม้แก่งหางแมวแก่งก้าวหน้า9 ปี-23--23
22010077 บ้านบ่อไฟไหม้แก่งหางแมวแก่งก้าวหน้า10 ปี-17--17
22010077 บ้านบ่อไฟไหม้แก่งหางแมวแก่งก้าวหน้า11 ปี-17--17
22010077 บ้านบ่อไฟไหม้แก่งหางแมวแก่งก้าวหน้า12 ปี-8--8
22010077 บ้านบ่อไฟไหม้แก่งหางแมวแก่งก้าวหน้า13 ปี-----
22010077 บ้านบ่อไฟไหม้แก่งหางแมวแก่งก้าวหน้า14 ปี-----
22010077 บ้านบ่อไฟไหม้แก่งหางแมวแก่งก้าวหน้า15 ปี-----
22010077 บ้านบ่อไฟไหม้แก่งหางแมวแก่งก้าวหน้า16 ปี-----
22010077 บ้านบ่อไฟไหม้แก่งหางแมวแก่งก้าวหน้า17 ปี-----
22010077 บ้านบ่อไฟไหม้แก่งหางแมวแก่งก้าวหน้า18 ปี-----
22010077 บ้านบ่อไฟไหม้แก่งหางแมวแก่งก้าวหน้า19 ปี-----
22010077 บ้านบ่อไฟไหม้แก่งหางแมวแก่งก้าวหน้า20 ปี-----
22010077 บ้านบ่อไฟไหม้แก่งหางแมวแก่งก้าวหน้า20 ปีขึ้นไป-----
22010078 บ้านคลองครกแก่งหางแมวแก่งก้าวหน้านักเรียนทั้งหมด1115766-234
22010078 บ้านคลองครกแก่งหางแมวแก่งก้าวหน้าน้อยกว่า 2 ปี-----
22010078 บ้านคลองครกแก่งหางแมวแก่งก้าวหน้า2 ปี-----
22010078 บ้านคลองครกแก่งหางแมวแก่งก้าวหน้า3 ปี-----
22010078 บ้านคลองครกแก่งหางแมวแก่งก้าวหน้า4 ปี1---1
22010078 บ้านคลองครกแก่งหางแมวแก่งก้าวหน้า5 ปี5---5
22010078 บ้านคลองครกแก่งหางแมวแก่งก้าวหน้า6 ปี411--15
22010078 บ้านคลองครกแก่งหางแมวแก่งก้าวหน้า7 ปี120--21
22010078 บ้านคลองครกแก่งหางแมวแก่งก้าวหน้า8 ปี-19--19
22010078 บ้านคลองครกแก่งหางแมวแก่งก้าวหน้า9 ปี-19--19
22010078 บ้านคลองครกแก่งหางแมวแก่งก้าวหน้า10 ปี-36--36
22010078 บ้านคลองครกแก่งหางแมวแก่งก้าวหน้า11 ปี-31--31
22010078 บ้านคลองครกแก่งหางแมวแก่งก้าวหน้า12 ปี-202-22
22010078 บ้านคลองครกแก่งหางแมวแก่งก้าวหน้า13 ปี--24-24
22010078 บ้านคลองครกแก่งหางแมวแก่งก้าวหน้า14 ปี-128-29
22010078 บ้านคลองครกแก่งหางแมวแก่งก้าวหน้า15 ปี--8-8
22010078 บ้านคลองครกแก่งหางแมวแก่งก้าวหน้า16 ปี--2-2
22010078 บ้านคลองครกแก่งหางแมวแก่งก้าวหน้า17 ปี--2-2
22010078 บ้านคลองครกแก่งหางแมวแก่งก้าวหน้า18 ปี-----
22010078 บ้านคลองครกแก่งหางแมวแก่งก้าวหน้า19 ปี-----
22010078 บ้านคลองครกแก่งหางแมวแก่งก้าวหน้า20 ปี-----
22010078 บ้านคลองครกแก่งหางแมวแก่งก้าวหน้า20 ปีขึ้นไป-----
22010079 บ้านวังไม้แดงแก่งหางแมวแก่งก้าวหน้านักเรียนทั้งหมด4016481-285
22010079 บ้านวังไม้แดงแก่งหางแมวแก่งก้าวหน้าน้อยกว่า 2 ปี-----
22010079 บ้านวังไม้แดงแก่งหางแมวแก่งก้าวหน้า2 ปี-----
22010079 บ้านวังไม้แดงแก่งหางแมวแก่งก้าวหน้า3 ปี-----
22010079 บ้านวังไม้แดงแก่งหางแมวแก่งก้าวหน้า4 ปี8---8
22010079 บ้านวังไม้แดงแก่งหางแมวแก่งก้าวหน้า5 ปี21---21
22010079 บ้านวังไม้แดงแก่งหางแมวแก่งก้าวหน้า6 ปี117--18
22010079 บ้านวังไม้แดงแก่งหางแมวแก่งก้าวหน้า7 ปี-20--20
22010079 บ้านวังไม้แดงแก่งหางแมวแก่งก้าวหน้า8 ปี-22--22
22010079 บ้านวังไม้แดงแก่งหางแมวแก่งก้าวหน้า9 ปี-27--27
22010079 บ้านวังไม้แดงแก่งหางแมวแก่งก้าวหน้า10 ปี-31--31
22010079 บ้านวังไม้แดงแก่งหางแมวแก่งก้าวหน้า11 ปี-35--35
22010079 บ้านวังไม้แดงแก่งหางแมวแก่งก้าวหน้า12 ปี-2014-34
22010079 บ้านวังไม้แดงแก่งหางแมวแก่งก้าวหน้า13 ปี-227-29
22010079 บ้านวังไม้แดงแก่งหางแมวแก่งก้าวหน้า14 ปี--26-26
22010079 บ้านวังไม้แดงแก่งหางแมวแก่งก้าวหน้า15 ปี--13-13
22010079 บ้านวังไม้แดงแก่งหางแมวแก่งก้าวหน้า16 ปี--1-1
22010079 บ้านวังไม้แดงแก่งหางแมวแก่งก้าวหน้า17 ปี-----
22010079 บ้านวังไม้แดงแก่งหางแมวแก่งก้าวหน้า18 ปี-----
22010079 บ้านวังไม้แดงแก่งหางแมวแก่งก้าวหน้า19 ปี-----
22010079 บ้านวังไม้แดงแก่งหางแมวแก่งก้าวหน้า20 ปี-----
22010079 บ้านวังไม้แดงแก่งหางแมวแก่งก้าวหน้า20 ปีขึ้นไป-----
22010080 บ้านซอยสอง (อภิชาติราษฎร์อุปถัมภ์)แก่งหางแมวแก่งก้าวหน้านักเรียนทั้งหมด43128--171
22010080 บ้านซอยสอง (อภิชาติราษฎร์อุปถัมภ์)แก่งหางแมวแก่งก้าวหน้าน้อยกว่า 2 ปี-----
22010080 บ้านซอยสอง (อภิชาติราษฎร์อุปถัมภ์)แก่งหางแมวแก่งก้าวหน้า2 ปี-----
22010080 บ้านซอยสอง (อภิชาติราษฎร์อุปถัมภ์)แก่งหางแมวแก่งก้าวหน้า3 ปี6---6
22010080 บ้านซอยสอง (อภิชาติราษฎร์อุปถัมภ์)แก่งหางแมวแก่งก้าวหน้า4 ปี11---11
22010080 บ้านซอยสอง (อภิชาติราษฎร์อุปถัมภ์)แก่งหางแมวแก่งก้าวหน้า5 ปี16---16
22010080 บ้านซอยสอง (อภิชาติราษฎร์อุปถัมภ์)แก่งหางแมวแก่งก้าวหน้า6 ปี109--19
22010080 บ้านซอยสอง (อภิชาติราษฎร์อุปถัมภ์)แก่งหางแมวแก่งก้าวหน้า7 ปี-15--15
22010080 บ้านซอยสอง (อภิชาติราษฎร์อุปถัมภ์)แก่งหางแมวแก่งก้าวหน้า8 ปี-16--16
22010080 บ้านซอยสอง (อภิชาติราษฎร์อุปถัมภ์)แก่งหางแมวแก่งก้าวหน้า9 ปี-20--20
22010080 บ้านซอยสอง (อภิชาติราษฎร์อุปถัมภ์)แก่งหางแมวแก่งก้าวหน้า10 ปี-29--29
22010080 บ้านซอยสอง (อภิชาติราษฎร์อุปถัมภ์)แก่งหางแมวแก่งก้าวหน้า11 ปี-21--21
22010080 บ้านซอยสอง (อภิชาติราษฎร์อุปถัมภ์)แก่งหางแมวแก่งก้าวหน้า12 ปี-16--16
22010080 บ้านซอยสอง (อภิชาติราษฎร์อุปถัมภ์)แก่งหางแมวแก่งก้าวหน้า13 ปี-2--2
22010080 บ้านซอยสอง (อภิชาติราษฎร์อุปถัมภ์)แก่งหางแมวแก่งก้าวหน้า14 ปี-----
22010080 บ้านซอยสอง (อภิชาติราษฎร์อุปถัมภ์)แก่งหางแมวแก่งก้าวหน้า15 ปี-----
22010080 บ้านซอยสอง (อภิชาติราษฎร์อุปถัมภ์)แก่งหางแมวแก่งก้าวหน้า16 ปี-----
22010080 บ้านซอยสอง (อภิชาติราษฎร์อุปถัมภ์)แก่งหางแมวแก่งก้าวหน้า17 ปี-----
22010080 บ้านซอยสอง (อภิชาติราษฎร์อุปถัมภ์)แก่งหางแมวแก่งก้าวหน้า18 ปี-----
22010080 บ้านซอยสอง (อภิชาติราษฎร์อุปถัมภ์)แก่งหางแมวแก่งก้าวหน้า19 ปี-----
22010080 บ้านซอยสอง (อภิชาติราษฎร์อุปถัมภ์)แก่งหางแมวแก่งก้าวหน้า20 ปี-----
22010080 บ้านซอยสอง (อภิชาติราษฎร์อุปถัมภ์)แก่งหางแมวแก่งก้าวหน้า20 ปีขึ้นไป-----
22010081 บ้านประแกตแก่งหางแมวพลังแก่งฯนักเรียนทั้งหมด1855--73
22010081 บ้านประแกตแก่งหางแมวพลังแก่งฯน้อยกว่า 2 ปี-----
22010081 บ้านประแกตแก่งหางแมวพลังแก่งฯ2 ปี-----
22010081 บ้านประแกตแก่งหางแมวพลังแก่งฯ3 ปี-----
22010081 บ้านประแกตแก่งหางแมวพลังแก่งฯ4 ปี8---8
22010081 บ้านประแกตแก่งหางแมวพลังแก่งฯ5 ปี6---6
22010081 บ้านประแกตแก่งหางแมวพลังแก่งฯ6 ปี41--5
22010081 บ้านประแกตแก่งหางแมวพลังแก่งฯ7 ปี-8--8
22010081 บ้านประแกตแก่งหางแมวพลังแก่งฯ8 ปี-13--13
22010081 บ้านประแกตแก่งหางแมวพลังแก่งฯ9 ปี-7--7
22010081 บ้านประแกตแก่งหางแมวพลังแก่งฯ10 ปี-14--14
22010081 บ้านประแกตแก่งหางแมวพลังแก่งฯ11 ปี-7--7
22010081 บ้านประแกตแก่งหางแมวพลังแก่งฯ12 ปี-4--4
22010081 บ้านประแกตแก่งหางแมวพลังแก่งฯ13 ปี-1--1
22010081 บ้านประแกตแก่งหางแมวพลังแก่งฯ14 ปี-----
22010081 บ้านประแกตแก่งหางแมวพลังแก่งฯ15 ปี-----
22010081 บ้านประแกตแก่งหางแมวพลังแก่งฯ16 ปี-----
22010081 บ้านประแกตแก่งหางแมวพลังแก่งฯ17 ปี-----
22010081 บ้านประแกตแก่งหางแมวพลังแก่งฯ18 ปี-----
22010081 บ้านประแกตแก่งหางแมวพลังแก่งฯ19 ปี-----
22010081 บ้านประแกตแก่งหางแมวพลังแก่งฯ20 ปี-----
22010081 บ้านประแกตแก่งหางแมวพลังแก่งฯ20 ปีขึ้นไป-----
22010082 วัดหนองแหวนนายายอามคุ้งวิมานนักเรียนทั้งหมด6014456-260
22010082 วัดหนองแหวนนายายอามคุ้งวิมานน้อยกว่า 2 ปี-----
22010082 วัดหนองแหวนนายายอามคุ้งวิมาน2 ปี-----
22010082 วัดหนองแหวนนายายอามคุ้งวิมาน3 ปี-----
22010082 วัดหนองแหวนนายายอามคุ้งวิมาน4 ปี5---5
22010082 วัดหนองแหวนนายายอามคุ้งวิมาน5 ปี29---29
22010082 วัดหนองแหวนนายายอามคุ้งวิมาน6 ปี239--32
22010082 วัดหนองแหวนนายายอามคุ้งวิมาน7 ปี330--33
22010082 วัดหนองแหวนนายายอามคุ้งวิมาน8 ปี-26--26
22010082 วัดหนองแหวนนายายอามคุ้งวิมาน9 ปี-22--22
22010082 วัดหนองแหวนนายายอามคุ้งวิมาน10 ปี-24--24
22010082 วัดหนองแหวนนายายอามคุ้งวิมาน11 ปี-18--18
22010082 วัดหนองแหวนนายายอามคุ้งวิมาน12 ปี-148-22
22010082 วัดหนองแหวนนายายอามคุ้งวิมาน13 ปี-117-18
22010082 วัดหนองแหวนนายายอามคุ้งวิมาน14 ปี--29-29
22010082 วัดหนองแหวนนายายอามคุ้งวิมาน15 ปี--2-2
22010082 วัดหนองแหวนนายายอามคุ้งวิมาน16 ปี-----
22010082 วัดหนองแหวนนายายอามคุ้งวิมาน17 ปี-----
22010082 วัดหนองแหวนนายายอามคุ้งวิมาน18 ปี-----
22010082 วัดหนองแหวนนายายอามคุ้งวิมาน19 ปี-----
22010082 วัดหนองแหวนนายายอามคุ้งวิมาน20 ปี-----
22010082 วัดหนองแหวนนายายอามคุ้งวิมาน20 ปีขึ้นไป-----
22010083 วัดโขดหอย (ละเมียดราษฎร์นุเคราะห์)นายายอามคุ้งวิมานนักเรียนทั้งหมด2217--39
22010083 วัดโขดหอย (ละเมียดราษฎร์นุเคราะห์)นายายอามคุ้งวิมานน้อยกว่า 2 ปี-----
22010083 วัดโขดหอย (ละเมียดราษฎร์นุเคราะห์)นายายอามคุ้งวิมาน2 ปี-----
22010083 วัดโขดหอย (ละเมียดราษฎร์นุเคราะห์)นายายอามคุ้งวิมาน3 ปี5---5
22010083 วัดโขดหอย (ละเมียดราษฎร์นุเคราะห์)นายายอามคุ้งวิมาน4 ปี6---6
22010083 วัดโขดหอย (ละเมียดราษฎร์นุเคราะห์)นายายอามคุ้งวิมาน5 ปี8---8
22010083 วัดโขดหอย (ละเมียดราษฎร์นุเคราะห์)นายายอามคุ้งวิมาน6 ปี2---2
22010083 วัดโขดหอย (ละเมียดราษฎร์นุเคราะห์)นายายอามคุ้งวิมาน7 ปี12--3
22010083 วัดโขดหอย (ละเมียดราษฎร์นุเคราะห์)นายายอามคุ้งวิมาน8 ปี-4--4
22010083 วัดโขดหอย (ละเมียดราษฎร์นุเคราะห์)นายายอามคุ้งวิมาน9 ปี-3--3
22010083 วัดโขดหอย (ละเมียดราษฎร์นุเคราะห์)นายายอามคุ้งวิมาน10 ปี-5--5
22010083 วัดโขดหอย (ละเมียดราษฎร์นุเคราะห์)นายายอามคุ้งวิมาน11 ปี-3--3
22010083 วัดโขดหอย (ละเมียดราษฎร์นุเคราะห์)นายายอามคุ้งวิมาน12 ปี-----
22010083 วัดโขดหอย (ละเมียดราษฎร์นุเคราะห์)นายายอามคุ้งวิมาน13 ปี-----
22010083 วัดโขดหอย (ละเมียดราษฎร์นุเคราะห์)นายายอามคุ้งวิมาน14 ปี-----
22010083 วัดโขดหอย (ละเมียดราษฎร์นุเคราะห์)นายายอามคุ้งวิมาน15 ปี-----
22010083 วัดโขดหอย (ละเมียดราษฎร์นุเคราะห์)นายายอามคุ้งวิมาน16 ปี-----
22010083 วัดโขดหอย (ละเมียดราษฎร์นุเคราะห์)นายายอามคุ้งวิมาน17 ปี-----
22010083 วัดโขดหอย (ละเมียดราษฎร์นุเคราะห์)นายายอามคุ้งวิมาน18 ปี-----
22010083 วัดโขดหอย (ละเมียดราษฎร์นุเคราะห์)นายายอามคุ้งวิมาน19 ปี-----
22010083 วัดโขดหอย (ละเมียดราษฎร์นุเคราะห์)นายายอามคุ้งวิมาน20 ปี-----
22010083 วัดโขดหอย (ละเมียดราษฎร์นุเคราะห์)นายายอามคุ้งวิมาน20 ปีขึ้นไป-----
22010084 วัดนาซานายายอามคุ้งวิมานนักเรียนทั้งหมด622--28
22010084 วัดนาซานายายอามคุ้งวิมานน้อยกว่า 2 ปี-----
22010084 วัดนาซานายายอามคุ้งวิมาน2 ปี-----
22010084 วัดนาซานายายอามคุ้งวิมาน3 ปี-----
22010084 วัดนาซานายายอามคุ้งวิมาน4 ปี4---4
22010084 วัดนาซานายายอามคุ้งวิมาน5 ปี1---1
22010084 วัดนาซานายายอามคุ้งวิมาน6 ปี1---1
22010084 วัดนาซานายายอามคุ้งวิมาน7 ปี-4--4
22010084 วัดนาซานายายอามคุ้งวิมาน8 ปี-3--3
22010084 วัดนาซานายายอามคุ้งวิมาน9 ปี-6--6
22010084 วัดนาซานายายอามคุ้งวิมาน10 ปี-2--2
22010084 วัดนาซานายายอามคุ้งวิมาน11 ปี-5--5
22010084 วัดนาซานายายอามคุ้งวิมาน12 ปี-2--2
22010084 วัดนาซานายายอามคุ้งวิมาน13 ปี-----
22010084 วัดนาซานายายอามคุ้งวิมาน14 ปี-----
22010084 วัดนาซานายายอามคุ้งวิมาน15 ปี-----
22010084 วัดนาซานายายอามคุ้งวิมาน16 ปี-----
22010084 วัดนาซานายายอามคุ้งวิมาน17 ปี-----
22010084 วัดนาซานายายอามคุ้งวิมาน18 ปี-----
22010084 วัดนาซานายายอามคุ้งวิมาน19 ปี-----
22010084 วัดนาซานายายอามคุ้งวิมาน20 ปี-----
22010084 วัดนาซานายายอามคุ้งวิมาน20 ปีขึ้นไป-----
22010085 บ้านยางระหงนายายอามนายายอามก้าวหน้านักเรียนทั้งหมด3653--89
22010085 บ้านยางระหงนายายอามนายายอามก้าวหน้าน้อยกว่า 2 ปี-----
22010085 บ้านยางระหงนายายอามนายายอามก้าวหน้า2 ปี-----
22010085 บ้านยางระหงนายายอามนายายอามก้าวหน้า3 ปี4---4
22010085 บ้านยางระหงนายายอามนายายอามก้าวหน้า4 ปี7---7
22010085 บ้านยางระหงนายายอามนายายอามก้าวหน้า5 ปี13---13
22010085 บ้านยางระหงนายายอามนายายอามก้าวหน้า6 ปี122--14
22010085 บ้านยางระหงนายายอามนายายอามก้าวหน้า7 ปี-10--10
22010085 บ้านยางระหงนายายอามนายายอามก้าวหน้า8 ปี-12--12
22010085 บ้านยางระหงนายายอามนายายอามก้าวหน้า9 ปี-6--6
22010085 บ้านยางระหงนายายอามนายายอามก้าวหน้า10 ปี-6--6
22010085 บ้านยางระหงนายายอามนายายอามก้าวหน้า11 ปี-10--10
22010085 บ้านยางระหงนายายอามนายายอามก้าวหน้า12 ปี-6--6
22010085 บ้านยางระหงนายายอามนายายอามก้าวหน้า13 ปี-1--1
22010085 บ้านยางระหงนายายอามนายายอามก้าวหน้า14 ปี-----
22010085 บ้านยางระหงนายายอามนายายอามก้าวหน้า15 ปี-----
22010085 บ้านยางระหงนายายอามนายายอามก้าวหน้า16 ปี-----
22010085 บ้านยางระหงนายายอามนายายอามก้าวหน้า17 ปี-----
22010085 บ้านยางระหงนายายอามนายายอามก้าวหน้า18 ปี-----
22010085 บ้านยางระหงนายายอามนายายอามก้าวหน้า19 ปี-----
22010085 บ้านยางระหงนายายอามนายายอามก้าวหน้า20 ปี-----
22010085 บ้านยางระหงนายายอามนายายอามก้าวหน้า20 ปีขึ้นไป-----
22010086 วัดช้างข้ามนายายอามคุ้งวิมานนักเรียนทั้งหมด37119--156
22010086 วัดช้างข้ามนายายอามคุ้งวิมานน้อยกว่า 2 ปี-----
22010086 วัดช้างข้ามนายายอามคุ้งวิมาน2 ปี-----
22010086 วัดช้างข้ามนายายอามคุ้งวิมาน3 ปี-----
22010086 วัดช้างข้ามนายายอามคุ้งวิมาน4 ปี10---10
22010086 วัดช้างข้ามนายายอามคุ้งวิมาน5 ปี13---13
22010086 วัดช้างข้ามนายายอามคุ้งวิมาน6 ปี149--23
22010086 วัดช้างข้ามนายายอามคุ้งวิมาน7 ปี-18--18
22010086 วัดช้างข้ามนายายอามคุ้งวิมาน8 ปี-15--15
22010086 วัดช้างข้ามนายายอามคุ้งวิมาน9 ปี-18--18
22010086 วัดช้างข้ามนายายอามคุ้งวิมาน10 ปี-13--13
22010086 วัดช้างข้ามนายายอามคุ้งวิมาน11 ปี-27--27
22010086 วัดช้างข้ามนายายอามคุ้งวิมาน12 ปี-17--17
22010086 วัดช้างข้ามนายายอามคุ้งวิมาน13 ปี-2--2
22010086 วัดช้างข้ามนายายอามคุ้งวิมาน14 ปี-----
22010086 วัดช้างข้ามนายายอามคุ้งวิมาน15 ปี-----
22010086 วัดช้างข้ามนายายอามคุ้งวิมาน16 ปี-----
22010086 วัดช้างข้ามนายายอามคุ้งวิมาน17 ปี-----
22010086 วัดช้างข้ามนายายอามคุ้งวิมาน18 ปี-----
22010086 วัดช้างข้ามนายายอามคุ้งวิมาน19 ปี-----
22010086 วัดช้างข้ามนายายอามคุ้งวิมาน20 ปี-----
22010086 วัดช้างข้ามนายายอามคุ้งวิมาน20 ปีขึ้นไป-----
22010088 วัดหนองไทรนายายอามคุ้งวิมานนักเรียนทั้งหมด2471--95
22010088 วัดหนองไทรนายายอามคุ้งวิมานน้อยกว่า 2 ปี-----
22010088 วัดหนองไทรนายายอามคุ้งวิมาน2 ปี-----
22010088 วัดหนองไทรนายายอามคุ้งวิมาน3 ปี1---1
22010088 วัดหนองไทรนายายอามคุ้งวิมาน4 ปี3---3
22010088 วัดหนองไทรนายายอามคุ้งวิมาน5 ปี14---14
22010088 วัดหนองไทรนายายอามคุ้งวิมาน6 ปี62--8
22010088 วัดหนองไทรนายายอามคุ้งวิมาน7 ปี-11--11
22010088 วัดหนองไทรนายายอามคุ้งวิมาน8 ปี-10--10
22010088 วัดหนองไทรนายายอามคุ้งวิมาน9 ปี-12--12
22010088 วัดหนองไทรนายายอามคุ้งวิมาน10 ปี-14--14
22010088 วัดหนองไทรนายายอามคุ้งวิมาน11 ปี-14--14
22010088 วัดหนองไทรนายายอามคุ้งวิมาน12 ปี-8--8
22010088 วัดหนองไทรนายายอามคุ้งวิมาน13 ปี-----
22010088 วัดหนองไทรนายายอามคุ้งวิมาน14 ปี-----
22010088 วัดหนองไทรนายายอามคุ้งวิมาน15 ปี-----
22010088 วัดหนองไทรนายายอามคุ้งวิมาน16 ปี-----
22010088 วัดหนองไทรนายายอามคุ้งวิมาน17 ปี-----
22010088 วัดหนองไทรนายายอามคุ้งวิมาน18 ปี-----
22010088 วัดหนองไทรนายายอามคุ้งวิมาน19 ปี-----
22010088 วัดหนองไทรนายายอามคุ้งวิมาน20 ปี-----
22010088 วัดหนองไทรนายายอามคุ้งวิมาน20 ปีขึ้นไป-----
22010089 บ้านเขามะปริงนายายอามคุ้งวิมานนักเรียนทั้งหมด1759--76
22010089 บ้านเขามะปริงนายายอามคุ้งวิมานน้อยกว่า 2 ปี-----
22010089 บ้านเขามะปริงนายายอามคุ้งวิมาน2 ปี-----
22010089 บ้านเขามะปริงนายายอามคุ้งวิมาน3 ปี-----
22010089 บ้านเขามะปริงนายายอามคุ้งวิมาน4 ปี3---3
22010089 บ้านเขามะปริงนายายอามคุ้งวิมาน5 ปี5---5
22010089 บ้านเขามะปริงนายายอามคุ้งวิมาน6 ปี73--10
22010089 บ้านเขามะปริงนายายอามคุ้งวิมาน7 ปี-11--11
22010089 บ้านเขามะปริงนายายอามคุ้งวิมาน8 ปี-9--9
22010089 บ้านเขามะปริงนายายอามคุ้งวิมาน9 ปี16--7
22010089 บ้านเขามะปริงนายายอามคุ้งวิมาน10 ปี-12--12
22010089 บ้านเขามะปริงนายายอามคุ้งวิมาน11 ปี17--8
22010089 บ้านเขามะปริงนายายอามคุ้งวิมาน12 ปี-8--8
22010089 บ้านเขามะปริงนายายอามคุ้งวิมาน13 ปี-2--2
22010089 บ้านเขามะปริงนายายอามคุ้งวิมาน14 ปี-1--1
22010089 บ้านเขามะปริงนายายอามคุ้งวิมาน15 ปี-----
22010089 บ้านเขามะปริงนายายอามคุ้งวิมาน16 ปี-----
22010089 บ้านเขามะปริงนายายอามคุ้งวิมาน17 ปี-----
22010089 บ้านเขามะปริงนายายอามคุ้งวิมาน18 ปี-----
22010089 บ้านเขามะปริงนายายอามคุ้งวิมาน19 ปี-----
22010089 บ้านเขามะปริงนายายอามคุ้งวิมาน20 ปี-----
22010089 บ้านเขามะปริงนายายอามคุ้งวิมาน20 ปีขึ้นไป-----
22010090 วัดนายายอามนายายอามนายายอามก้าวหน้านักเรียนทั้งหมด629--35
22010090 วัดนายายอามนายายอามนายายอามก้าวหน้าน้อยกว่า 2 ปี-----
22010090 วัดนายายอามนายายอามนายายอามก้าวหน้า2 ปี-----
22010090 วัดนายายอามนายายอามนายายอามก้าวหน้า3 ปี-----
22010090 วัดนายายอามนายายอามนายายอามก้าวหน้า4 ปี-----
22010090 วัดนายายอามนายายอามนายายอามก้าวหน้า5 ปี4---4
22010090 วัดนายายอามนายายอามนายายอามก้าวหน้า6 ปี2---2
22010090 วัดนายายอามนายายอามนายายอามก้าวหน้า7 ปี-2--2
22010090 วัดนายายอามนายายอามนายายอามก้าวหน้า8 ปี-5--5
22010090 วัดนายายอามนายายอามนายายอามก้าวหน้า9 ปี-6--6
22010090 วัดนายายอามนายายอามนายายอามก้าวหน้า10 ปี-6--6
22010090 วัดนายายอามนายายอามนายายอามก้าวหน้า11 ปี-6--6
22010090 วัดนายายอามนายายอามนายายอามก้าวหน้า12 ปี-4--4
22010090 วัดนายายอามนายายอามนายายอามก้าวหน้า13 ปี-----
22010090 วัดนายายอามนายายอามนายายอามก้าวหน้า14 ปี-----
22010090 วัดนายายอามนายายอามนายายอามก้าวหน้า15 ปี-----
22010090 วัดนายายอามนายายอามนายายอามก้าวหน้า16 ปี-----
22010090 วัดนายายอามนายายอามนายายอามก้าวหน้า17 ปี-----
22010090 วัดนายายอามนายายอามนายายอามก้าวหน้า18 ปี-----
22010090 วัดนายายอามนายายอามนายายอามก้าวหน้า19 ปี-----
22010090 วัดนายายอามนายายอามนายายอามก้าวหน้า20 ปี-----
22010090 วัดนายายอามนายายอามนายายอามก้าวหน้า20 ปีขึ้นไป-----
22010091 บ้านต้นกระบกนายายอามนายายอามก้าวหน้านักเรียนทั้งหมด278163-171
22010091 บ้านต้นกระบกนายายอามนายายอามก้าวหน้าน้อยกว่า 2 ปี-----
22010091 บ้านต้นกระบกนายายอามนายายอามก้าวหน้า2 ปี-----
22010091 บ้านต้นกระบกนายายอามนายายอามก้าวหน้า3 ปี4---4
22010091 บ้านต้นกระบกนายายอามนายายอามก้าวหน้า4 ปี8---8
22010091 บ้านต้นกระบกนายายอามนายายอามก้าวหน้า5 ปี7---7
22010091 บ้านต้นกระบกนายายอามนายายอามก้าวหน้า6 ปี84--12
22010091 บ้านต้นกระบกนายายอามนายายอามก้าวหน้า7 ปี-9--9
22010091 บ้านต้นกระบกนายายอามนายายอามก้าวหน้า8 ปี-17--17
22010091 บ้านต้นกระบกนายายอามนายายอามก้าวหน้า9 ปี-13--13
22010091 บ้านต้นกระบกนายายอามนายายอามก้าวหน้า10 ปี-19--19
22010091 บ้านต้นกระบกนายายอามนายายอามก้าวหน้า11 ปี-10--10
22010091 บ้านต้นกระบกนายายอามนายายอามก้าวหน้า12 ปี-73-10
22010091 บ้านต้นกระบกนายายอามนายายอามก้าวหน้า13 ปี--21-21
22010091 บ้านต้นกระบกนายายอามนายายอามก้าวหน้า14 ปี--20-20
22010091 บ้านต้นกระบกนายายอามนายายอามก้าวหน้า15 ปี-215-17
22010091 บ้านต้นกระบกนายายอามนายายอามก้าวหน้า16 ปี--2-2
22010091 บ้านต้นกระบกนายายอามนายายอามก้าวหน้า17 ปี--2-2
22010091 บ้านต้นกระบกนายายอามนายายอามก้าวหน้า18 ปี-----
22010091 บ้านต้นกระบกนายายอามนายายอามก้าวหน้า19 ปี-----
22010091 บ้านต้นกระบกนายายอามนายายอามก้าวหน้า20 ปี-----
22010091 บ้านต้นกระบกนายายอามนายายอามก้าวหน้า20 ปีขึ้นไป-----
22010092 วัดโพธิ์ลังกามิตรภาพที่ 171นายายอามนายายอามก้าวหน้านักเรียนทั้งหมด94395--489
22010092 วัดโพธิ์ลังกามิตรภาพที่ 171นายายอามนายายอามก้าวหน้าน้อยกว่า 2 ปี-----
22010092 วัดโพธิ์ลังกามิตรภาพที่ 171นายายอามนายายอามก้าวหน้า2 ปี-----
22010092 วัดโพธิ์ลังกามิตรภาพที่ 171นายายอามนายายอามก้าวหน้า3 ปี-----
22010092 วัดโพธิ์ลังกามิตรภาพที่ 171นายายอามนายายอามก้าวหน้า4 ปี15---15
22010092 วัดโพธิ์ลังกามิตรภาพที่ 171นายายอามนายายอามก้าวหน้า5 ปี41---41
22010092 วัดโพธิ์ลังกามิตรภาพที่ 171นายายอามนายายอามก้าวหน้า6 ปี3720--57
22010092 วัดโพธิ์ลังกามิตรภาพที่ 171นายายอามนายายอามก้าวหน้า7 ปี152--53
22010092 วัดโพธิ์ลังกามิตรภาพที่ 171นายายอามนายายอามก้าวหน้า8 ปี-65--65
22010092 วัดโพธิ์ลังกามิตรภาพที่ 171นายายอามนายายอามก้าวหน้า9 ปี-65--65
22010092 วัดโพธิ์ลังกามิตรภาพที่ 171นายายอามนายายอามก้าวหน้า10 ปี-77--77
22010092 วัดโพธิ์ลังกามิตรภาพที่ 171นายายอามนายายอามก้าวหน้า11 ปี-62--62
22010092 วัดโพธิ์ลังกามิตรภาพที่ 171นายายอามนายายอามก้าวหน้า12 ปี-50--50
22010092 วัดโพธิ์ลังกามิตรภาพที่ 171นายายอามนายายอามก้าวหน้า13 ปี-2--2
22010092 วัดโพธิ์ลังกามิตรภาพที่ 171นายายอามนายายอามก้าวหน้า14 ปี-1--1
22010092 วัดโพธิ์ลังกามิตรภาพที่ 171นายายอามนายายอามก้าวหน้า15 ปี-1--1
22010092 วัดโพธิ์ลังกามิตรภาพที่ 171นายายอามนายายอามก้าวหน้า16 ปี-----
22010092 วัดโพธิ์ลังกามิตรภาพที่ 171นายายอามนายายอามก้าวหน้า17 ปี-----
22010092 วัดโพธิ์ลังกามิตรภาพที่ 171นายายอามนายายอามก้าวหน้า18 ปี-----
22010092 วัดโพธิ์ลังกามิตรภาพที่ 171นายายอามนายายอามก้าวหน้า19 ปี-----
22010092 วัดโพธิ์ลังกามิตรภาพที่ 171นายายอามนายายอามก้าวหน้า20 ปี-----
22010092 วัดโพธิ์ลังกามิตรภาพที่ 171นายายอามนายายอามก้าวหน้า20 ปีขึ้นไป-----
22010094 บ้านห้วงกระแจะนายายอามนายายอามก้าวหน้านักเรียนทั้งหมด5212774-253
22010094 บ้านห้วงกระแจะนายายอามนายายอามก้าวหน้าน้อยกว่า 2 ปี-----
22010094 บ้านห้วงกระแจะนายายอามนายายอามก้าวหน้า2 ปี-----
22010094 บ้านห้วงกระแจะนายายอามนายายอามก้าวหน้า3 ปี4---4
22010094 บ้านห้วงกระแจะนายายอามนายายอามก้าวหน้า4 ปี15---15
22010094 บ้านห้วงกระแจะนายายอามนายายอามก้าวหน้า5 ปี16---16
22010094 บ้านห้วงกระแจะนายายอามนายายอามก้าวหน้า6 ปี165--21
22010094 บ้านห้วงกระแจะนายายอามนายายอามก้าวหน้า7 ปี116--17
22010094 บ้านห้วงกระแจะนายายอามนายายอามก้าวหน้า8 ปี-17--17
22010094 บ้านห้วงกระแจะนายายอามนายายอามก้าวหน้า9 ปี-23--23
22010094 บ้านห้วงกระแจะนายายอามนายายอามก้าวหน้า10 ปี-21--21
22010094 บ้านห้วงกระแจะนายายอามนายายอามก้าวหน้า11 ปี-25--25
22010094 บ้านห้วงกระแจะนายายอามนายายอามก้าวหน้า12 ปี-185-23
22010094 บ้านห้วงกระแจะนายายอามนายายอามก้าวหน้า13 ปี-220-22
22010094 บ้านห้วงกระแจะนายายอามนายายอามก้าวหน้า14 ปี--32-32
22010094 บ้านห้วงกระแจะนายายอามนายายอามก้าวหน้า15 ปี--14-14
22010094 บ้านห้วงกระแจะนายายอามนายายอามก้าวหน้า16 ปี--2-2
22010094 บ้านห้วงกระแจะนายายอามนายายอามก้าวหน้า17 ปี--1-1
22010094 บ้านห้วงกระแจะนายายอามนายายอามก้าวหน้า18 ปี-----
22010094 บ้านห้วงกระแจะนายายอามนายายอามก้าวหน้า19 ปี-----
22010094 บ้านห้วงกระแจะนายายอามนายายอามก้าวหน้า20 ปี-----
22010094 บ้านห้วงกระแจะนายายอามนายายอามก้าวหน้า20 ปีขึ้นไป-----
22010095 วัดวังหินนายายอามนายายอามก้าวหน้านักเรียนทั้งหมด1963--82
22010095 วัดวังหินนายายอามนายายอามก้าวหน้าน้อยกว่า 2 ปี-----
22010095 วัดวังหินนายายอามนายายอามก้าวหน้า2 ปี-----
22010095 วัดวังหินนายายอามนายายอามก้าวหน้า3 ปี-----
22010095 วัดวังหินนายายอามนายายอามก้าวหน้า4 ปี4---4
22010095 วัดวังหินนายายอามนายายอามก้าวหน้า5 ปี8---8
22010095 วัดวังหินนายายอามนายายอามก้าวหน้า6 ปี52--7
22010095 วัดวังหินนายายอามนายายอามก้าวหน้า7 ปี-4--4
22010095 วัดวังหินนายายอามนายายอามก้าวหน้า8 ปี210--12
22010095 วัดวังหินนายายอามนายายอามก้าวหน้า9 ปี-15--15
22010095 วัดวังหินนายายอามนายายอามก้าวหน้า10 ปี-11--11
22010095 วัดวังหินนายายอามนายายอามก้าวหน้า11 ปี-13--13
22010095 วัดวังหินนายายอามนายายอามก้าวหน้า12 ปี-7--7
22010095 วัดวังหินนายายอามนายายอามก้าวหน้า13 ปี-1--1
22010095 วัดวังหินนายายอามนายายอามก้าวหน้า14 ปี-----
22010095 วัดวังหินนายายอามนายายอามก้าวหน้า15 ปี-----
22010095 วัดวังหินนายายอามนายายอามก้าวหน้า16 ปี-----
22010095 วัดวังหินนายายอามนายายอามก้าวหน้า17 ปี-----
22010095 วัดวังหินนายายอามนายายอามก้าวหน้า18 ปี-----
22010095 วัดวังหินนายายอามนายายอามก้าวหน้า19 ปี-----
22010095 วัดวังหินนายายอามนายายอามก้าวหน้า20 ปี-----
22010095 วัดวังหินนายายอามนายายอามก้าวหน้า20 ปีขึ้นไป-----
22010096 วัดหนองสีงานายายอามนายายอามก้าวหน้านักเรียนทั้งหมด1931--50
22010096 วัดหนองสีงานายายอามนายายอามก้าวหน้าน้อยกว่า 2 ปี-----
22010096 วัดหนองสีงานายายอามนายายอามก้าวหน้า2 ปี-----
22010096 วัดหนองสีงานายายอามนายายอามก้าวหน้า3 ปี-----
22010096 วัดหนองสีงานายายอามนายายอามก้าวหน้า4 ปี4---4
22010096 วัดหนองสีงานายายอามนายายอามก้าวหน้า5 ปี5---5
22010096 วัดหนองสีงานายายอามนายายอามก้าวหน้า6 ปี81--9
22010096 วัดหนองสีงานายายอามนายายอามก้าวหน้า7 ปี17--8
22010096 วัดหนองสีงานายายอามนายายอามก้าวหน้า8 ปี-3--3
22010096 วัดหนองสีงานายายอามนายายอามก้าวหน้า9 ปี13--4
22010096 วัดหนองสีงานายายอามนายายอามก้าวหน้า10 ปี-7--7
22010096 วัดหนองสีงานายายอามนายายอามก้าวหน้า11 ปี-8--8
22010096 วัดหนองสีงานายายอามนายายอามก้าวหน้า12 ปี-2--2
22010096 วัดหนองสีงานายายอามนายายอามก้าวหน้า13 ปี-----
22010096 วัดหนองสีงานายายอามนายายอามก้าวหน้า14 ปี-----
22010096 วัดหนองสีงานายายอามนายายอามก้าวหน้า15 ปี-----
22010096 วัดหนองสีงานายายอามนายายอามก้าวหน้า16 ปี-----
22010096 วัดหนองสีงานายายอามนายายอามก้าวหน้า17 ปี-----
22010096 วัดหนองสีงานายายอามนายายอามก้าวหน้า18 ปี-----
22010096 วัดหนองสีงานายายอามนายายอามก้าวหน้า19 ปี-----
22010096 วัดหนองสีงานายายอามนายายอามก้าวหน้า20 ปี-----
22010096 วัดหนองสีงานายายอามนายายอามก้าวหน้า20 ปีขึ้นไป-----
22010097 บ้านคลองลาวนายายอามนายายอามก้าวหน้านักเรียนทั้งหมด106279--385
22010097 บ้านคลองลาวนายายอามนายายอามก้าวหน้าน้อยกว่า 2 ปี-----
22010097 บ้านคลองลาวนายายอามนายายอามก้าวหน้า2 ปี-----
22010097 บ้านคลองลาวนายายอามนายายอามก้าวหน้า3 ปี2---2
22010097 บ้านคลองลาวนายายอามนายายอามก้าวหน้า4 ปี20---20
22010097 บ้านคลองลาวนายายอามนายายอามก้าวหน้า5 ปี51---51
22010097 บ้านคลองลาวนายายอามนายายอามก้าวหน้า6 ปี3221--53
22010097 บ้านคลองลาวนายายอามนายายอามก้าวหน้า7 ปี139--40
22010097 บ้านคลองลาวนายายอามนายายอามก้าวหน้า8 ปี-46--46
22010097 บ้านคลองลาวนายายอามนายายอามก้าวหน้า9 ปี-47--47
22010097 บ้านคลองลาวนายายอามนายายอามก้าวหน้า10 ปี-44--44
22010097 บ้านคลองลาวนายายอามนายายอามก้าวหน้า11 ปี-47--47
22010097 บ้านคลองลาวนายายอามนายายอามก้าวหน้า12 ปี-34--34
22010097 บ้านคลองลาวนายายอามนายายอามก้าวหน้า13 ปี-----
22010097 บ้านคลองลาวนายายอามนายายอามก้าวหน้า14 ปี-1--1
22010097 บ้านคลองลาวนายายอามนายายอามก้าวหน้า15 ปี-----
22010097 บ้านคลองลาวนายายอามนายายอามก้าวหน้า16 ปี-----
22010097 บ้านคลองลาวนายายอามนายายอามก้าวหน้า17 ปี-----
22010097 บ้านคลองลาวนายายอามนายายอามก้าวหน้า18 ปี-----
22010097 บ้านคลองลาวนายายอามนายายอามก้าวหน้า19 ปี-----
22010097 บ้านคลองลาวนายายอามนายายอามก้าวหน้า20 ปี-----
22010097 บ้านคลองลาวนายายอามนายายอามก้าวหน้า20 ปีขึ้นไป-----
22010101 วัดท่าแคลง(ท่าแคลงวิทยาคาร)นายายอามคุ้งวิมานนักเรียนทั้งหมด3393--126
22010101 วัดท่าแคลง(ท่าแคลงวิทยาคาร)นายายอามคุ้งวิมานน้อยกว่า 2 ปี-----
22010101 วัดท่าแคลง(ท่าแคลงวิทยาคาร)นายายอามคุ้งวิมาน2 ปี-----
22010101 วัดท่าแคลง(ท่าแคลงวิทยาคาร)นายายอามคุ้งวิมาน3 ปี-----
22010101 วัดท่าแคลง(ท่าแคลงวิทยาคาร)นายายอามคุ้งวิมาน4 ปี5---5
22010101 วัดท่าแคลง(ท่าแคลงวิทยาคาร)นายายอามคุ้งวิมาน5 ปี17---17
22010101 วัดท่าแคลง(ท่าแคลงวิทยาคาร)นายายอามคุ้งวิมาน6 ปี102--12
22010101 วัดท่าแคลง(ท่าแคลงวิทยาคาร)นายายอามคุ้งวิมาน7 ปี115--16
22010101 วัดท่าแคลง(ท่าแคลงวิทยาคาร)นายายอามคุ้งวิมาน8 ปี-14--14
22010101 วัดท่าแคลง(ท่าแคลงวิทยาคาร)นายายอามคุ้งวิมาน9 ปี-18--18
22010101 วัดท่าแคลง(ท่าแคลงวิทยาคาร)นายายอามคุ้งวิมาน10 ปี-14--14
22010101 วัดท่าแคลง(ท่าแคลงวิทยาคาร)นายายอามคุ้งวิมาน11 ปี-22--22
22010101 วัดท่าแคลง(ท่าแคลงวิทยาคาร)นายายอามคุ้งวิมาน12 ปี-8--8
22010101 วัดท่าแคลง(ท่าแคลงวิทยาคาร)นายายอามคุ้งวิมาน13 ปี-----
22010101 วัดท่าแคลง(ท่าแคลงวิทยาคาร)นายายอามคุ้งวิมาน14 ปี-----
22010101 วัดท่าแคลง(ท่าแคลงวิทยาคาร)นายายอามคุ้งวิมาน15 ปี-----
22010101 วัดท่าแคลง(ท่าแคลงวิทยาคาร)นายายอามคุ้งวิมาน16 ปี-----
22010101 วัดท่าแคลง(ท่าแคลงวิทยาคาร)นายายอามคุ้งวิมาน17 ปี-----
22010101 วัดท่าแคลง(ท่าแคลงวิทยาคาร)นายายอามคุ้งวิมาน18 ปี-----
22010101 วัดท่าแคลง(ท่าแคลงวิทยาคาร)นายายอามคุ้งวิมาน19 ปี-----
22010101 วัดท่าแคลง(ท่าแคลงวิทยาคาร)นายายอามคุ้งวิมาน20 ปี-----
22010101 วัดท่าแคลง(ท่าแคลงวิทยาคาร)นายายอามคุ้งวิมาน20 ปีขึ้นไป-----
22010051 วัดหนองคัน (ไจ พิทยาคาร)ท่าใหม่มิติใหม่ ท่าใหม่ 4นักเรียนทั้งหมด4912451-224
22010051 วัดหนองคัน (ไจ พิทยาคาร)ท่าใหม่มิติใหม่ ท่าใหม่ 4น้อยกว่า 2 ปี-----
22010051 วัดหนองคัน (ไจ พิทยาคาร)ท่าใหม่มิติใหม่ ท่าใหม่ 42 ปี-----
22010051 วัดหนองคัน (ไจ พิทยาคาร)ท่าใหม่มิติใหม่ ท่าใหม่ 43 ปี-----
22010051 วัดหนองคัน (ไจ พิทยาคาร)ท่าใหม่มิติใหม่ ท่าใหม่ 44 ปี6---6
22010051 วัดหนองคัน (ไจ พิทยาคาร)ท่าใหม่มิติใหม่ ท่าใหม่ 45 ปี22---22
22010051 วัดหนองคัน (ไจ พิทยาคาร)ท่าใหม่มิติใหม่ ท่าใหม่ 46 ปี196--25
22010051 วัดหนองคัน (ไจ พิทยาคาร)ท่าใหม่มิติใหม่ ท่าใหม่ 47 ปี118--19
22010051 วัดหนองคัน (ไจ พิทยาคาร)ท่าใหม่มิติใหม่ ท่าใหม่ 48 ปี118--19
22010051 วัดหนองคัน (ไจ พิทยาคาร)ท่าใหม่มิติใหม่ ท่าใหม่ 49 ปี-22--22
22010051 วัดหนองคัน (ไจ พิทยาคาร)ท่าใหม่มิติใหม่ ท่าใหม่ 410 ปี-18--18
22010051 วัดหนองคัน (ไจ พิทยาคาร)ท่าใหม่มิติใหม่ ท่าใหม่ 411 ปี-26--26
22010051 วัดหนองคัน (ไจ พิทยาคาร)ท่าใหม่มิติใหม่ ท่าใหม่ 412 ปี-153-18
22010051 วัดหนองคัน (ไจ พิทยาคาร)ท่าใหม่มิติใหม่ ท่าใหม่ 413 ปี-116-17
22010051 วัดหนองคัน (ไจ พิทยาคาร)ท่าใหม่มิติใหม่ ท่าใหม่ 414 ปี--15-15
22010051 วัดหนองคัน (ไจ พิทยาคาร)ท่าใหม่มิติใหม่ ท่าใหม่ 415 ปี--14-14
22010051 วัดหนองคัน (ไจ พิทยาคาร)ท่าใหม่มิติใหม่ ท่าใหม่ 416 ปี--3-3
22010051 วัดหนองคัน (ไจ พิทยาคาร)ท่าใหม่มิติใหม่ ท่าใหม่ 417 ปี-----
22010051 วัดหนองคัน (ไจ พิทยาคาร)ท่าใหม่มิติใหม่ ท่าใหม่ 418 ปี-----
22010051 วัดหนองคัน (ไจ พิทยาคาร)ท่าใหม่มิติใหม่ ท่าใหม่ 419 ปี-----
22010051 วัดหนองคัน (ไจ พิทยาคาร)ท่าใหม่มิติใหม่ ท่าใหม่ 420 ปี-----
22010051 วัดหนองคัน (ไจ พิทยาคาร)ท่าใหม่มิติใหม่ ท่าใหม่ 420 ปีขึ้นไป-----
22010029 วัดเนินโพธิ์ (สวาสดิ์ราษฎร์อุปถัมภ์)เมืองจันทบุรีคุณภาพสัมพันธ์นักเรียนทั้งหมด950--59
22010029 วัดเนินโพธิ์ (สวาสดิ์ราษฎร์อุปถัมภ์)เมืองจันทบุรีคุณภาพสัมพันธ์น้อยกว่า 2 ปี-----
22010029 วัดเนินโพธิ์ (สวาสดิ์ราษฎร์อุปถัมภ์)เมืองจันทบุรีคุณภาพสัมพันธ์2 ปี-----
22010029 วัดเนินโพธิ์ (สวาสดิ์ราษฎร์อุปถัมภ์)เมืองจันทบุรีคุณภาพสัมพันธ์3 ปี-----
22010029 วัดเนินโพธิ์ (สวาสดิ์ราษฎร์อุปถัมภ์)เมืองจันทบุรีคุณภาพสัมพันธ์4 ปี4---4
22010029 วัดเนินโพธิ์ (สวาสดิ์ราษฎร์อุปถัมภ์)เมืองจันทบุรีคุณภาพสัมพันธ์5 ปี3---3
22010029 วัดเนินโพธิ์ (สวาสดิ์ราษฎร์อุปถัมภ์)เมืองจันทบุรีคุณภาพสัมพันธ์6 ปี24--6
22010029 วัดเนินโพธิ์ (สวาสดิ์ราษฎร์อุปถัมภ์)เมืองจันทบุรีคุณภาพสัมพันธ์7 ปี-6--6
22010029 วัดเนินโพธิ์ (สวาสดิ์ราษฎร์อุปถัมภ์)เมืองจันทบุรีคุณภาพสัมพันธ์8 ปี-6--6
22010029 วัดเนินโพธิ์ (สวาสดิ์ราษฎร์อุปถัมภ์)เมืองจันทบุรีคุณภาพสัมพันธ์9 ปี-10--10
22010029 วัดเนินโพธิ์ (สวาสดิ์ราษฎร์อุปถัมภ์)เมืองจันทบุรีคุณภาพสัมพันธ์10 ปี-7--7
22010029 วัดเนินโพธิ์ (สวาสดิ์ราษฎร์อุปถัมภ์)เมืองจันทบุรีคุณภาพสัมพันธ์11 ปี-9--9
22010029 วัดเนินโพธิ์ (สวาสดิ์ราษฎร์อุปถัมภ์)เมืองจันทบุรีคุณภาพสัมพันธ์12 ปี-5--5
22010029 วัดเนินโพธิ์ (สวาสดิ์ราษฎร์อุปถัมภ์)เมืองจันทบุรีคุณภาพสัมพันธ์13 ปี-3--3
22010029 วัดเนินโพธิ์ (สวาสดิ์ราษฎร์อุปถัมภ์)เมืองจันทบุรีคุณภาพสัมพันธ์14 ปี-----
22010029 วัดเนินโพธิ์ (สวาสดิ์ราษฎร์อุปถัมภ์)เมืองจันทบุรีคุณภาพสัมพันธ์15 ปี-----
22010029 วัดเนินโพธิ์ (สวาสดิ์ราษฎร์อุปถัมภ์)เมืองจันทบุรีคุณภาพสัมพันธ์16 ปี-----
22010029 วัดเนินโพธิ์ (สวาสดิ์ราษฎร์อุปถัมภ์)เมืองจันทบุรีคุณภาพสัมพันธ์17 ปี-----
22010029 วัดเนินโพธิ์ (สวาสดิ์ราษฎร์อุปถัมภ์)เมืองจันทบุรีคุณภาพสัมพันธ์18 ปี-----
22010029 วัดเนินโพธิ์ (สวาสดิ์ราษฎร์อุปถัมภ์)เมืองจันทบุรีคุณภาพสัมพันธ์19 ปี-----
22010029 วัดเนินโพธิ์ (สวาสดิ์ราษฎร์อุปถัมภ์)เมืองจันทบุรีคุณภาพสัมพันธ์20 ปี-----
22010029 วัดเนินโพธิ์ (สวาสดิ์ราษฎร์อุปถัมภ์)เมืองจันทบุรีคุณภาพสัมพันธ์20 ปีขึ้นไป-----


บ้านเลขที่ 1 ถนนตากสิน ตำบลตลาด อำเภอเมืองจันทบุรี จันทบุรี 22000
Version.2022.1.KAOPUNHOT