ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ในสำนักงาน

26

เพศชาย 3 /12%
เพศหญิง 23 /88%

ในโรงเรียน

897

เพศชาย 210 /23%
เพศหญิง 687 /77%

ในสำนักงาน

72

ศึกษานิเทศก์10 /14%
นักทรัพยากรบุคคล7 /10%
เจ้าพนักงานธุรการ7 /10%
นักวิชาการเงินและบัญชี6 /8%
ผู้อำนวยการกลุ่ม4 /6%
นักวิชาการศึกษา4 /6%
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา3 /4%
พนักงานขับรถยนต์3 /4%
พนักงานราชการ3 /4%
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน3 /4%
นักวิชาการคอมพิวเตอร์2 /3%
นิติกร2 /3%
นักจัดการงานทั่วไป2 /3%
นักวิชาการตรวจสอบภายใน2 /3%
นักวิชาการพัสดุ2 /3%
พนักงานพัสดุ2 /3%
พนักงานพิมพ์ดีด2 /3%
เจ้าหน้าที่ลูกเสือ1 /1%
นักการภารโรง1 /1%
นักประชาสัมพันธ์1 /1%
แม่บ้าน1 /1%
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา1 /1%
นักจิตวิทยา1 /1%
พนักงานธุรการ1 /1%
พนักงานการเงินและบัญชี1 /1%

ในโรงเรียน

1,491

ครู801 /54%
ผู้อำนวยการโรงเรียน171 /11%
ครูผู้ช่วย169 /11%
ลูกจ้างชั่วคราว(ครู)146 /10%
ลูกจ้างชั่วคราว(เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน)57 /4%
ลูกจ้างชั่วคราว(อื่น ๆ)56 /4%
ลูกจ้างชั่วคราว(นักการภารโรง)33 /2%
ลูกจ้างประจำ(อื่น ๆ)20 /1%
พนักงานราชการ(ครูผู้สอน)17 /1%
รองผู้อำนวยการโรงเรียน11 /1%
พนักงานราชการ(อื่น ๆ)3 /0%
ลูกจ้างประจำ(ช่างครุภัณฑ์)3 /0%
พนักงานราชการ(ครูพี่เลี้ยง)2 /0%
ลูกจ้างประจำ(พนักงานธุรการ)1 /0%
ลูกจ้างประจำ(พนักงานขับรถยนต์)1 /0%

ในสำนักงาน

72

44 /61%
ชำนาญการพิเศษ8 /11%
ชำนาญการ7 /10%
ปฏิบัติงาน7 /10%
ไม่มีวิทยฐานะ4 /6%
เชี่ยวชาญพิเศษ2 /3%

ในโรงเรียน

1,491

566 /38%
ไม่มีวิทยฐานะ455 /31%
ชำนาญการพิเศษ243 /16%
ชำนาญการ172 /12%
เชี่ยวชาญพิเศษ29 /2%
ปฏิบัติงาน15 /1%
เชี่ยวชาญ6 /0%
ชำนาญงาน3 /0%
อาวุโส1 /0%
1 /0%

ในสำนักงาน

72

44 /61%
ปริญญาตรี17 /24%
ปริญญาโท8 /11%
ปริญญาเอก2 /3%
ต่ำกว่าอนุปริญญา1 /1%

ในโรงเรียน

1,491

ปริญญาตรี624 /42%
566 /38%
ปริญญาโท231 /15%
ต่ำกว่าอนุปริญญา33 /2%
ปริญญาเอก27 /2%
อนุปริญญาหรือเทียบเท่า9 /1%
1 /0%

ในสำนักงาน

0

ที่ชื่อหน่วยงาน
ไม่มีข้อมูล - บุคลากรในสำนักงาน

ในโรงเรียน

0

ที่ชื่อหน่วยงาน
ไม่มีข้อมูล - บุคลากรในสถานศึกษา
บ้านเลขที่ 1 ถนนตากสิน ตำบลตลาด อำเภอเมืองจันทบุรี จันทบุรี 22000
Version.2022.1.KAOPUNHOT