จำนวนนักเรียน จำแนกตามสัญชาติ


  ตารางสรุปยอดรวม : ประจำภาคเรียนที่ 2566-2

สัญชาติ ปฐมวัย ประถมศึกษา ม.ต้น/ขยายโอกาส ม.ปลาย/เทียบเท่า รวมทั้งสิ้น

รหัสโรงเรียนอำเภอกลุ่มประเภทปฐมวัยประถมศึกษาม.ต้น/ขยายโกาสม.ปลาย/เทียบเท่ารวมทั้งสิ้น
22010001 วัดเกาะขวาง(สังวาลย์ราษฎร์รังสรรค์)เมืองจันทบุรีคุณภาพสัมพันธ์นักเรียนทั้งหมด33100--133
22010001 วัดเกาะขวาง(สังวาลย์ราษฎร์รังสรรค์)เมืองจันทบุรีคุณภาพสัมพันธ์ไทย2880--108
22010001 วัดเกาะขวาง(สังวาลย์ราษฎร์รังสรรค์)เมืองจันทบุรีคุณภาพสัมพันธ์กัมพูชา418--22
22010001 วัดเกาะขวาง(สังวาลย์ราษฎร์รังสรรค์)เมืองจันทบุรีคุณภาพสัมพันธ์เกาหลีใต้-----
22010001 วัดเกาะขวาง(สังวาลย์ราษฎร์รังสรรค์)เมืองจันทบุรีคุณภาพสัมพันธ์จีน-----
22010001 วัดเกาะขวาง(สังวาลย์ราษฎร์รังสรรค์)เมืองจันทบุรีคุณภาพสัมพันธ์ซาอุดีอาระเบีย-----
22010001 วัดเกาะขวาง(สังวาลย์ราษฎร์รังสรรค์)เมืองจันทบุรีคุณภาพสัมพันธ์ญี่ปุ่น-----
22010001 วัดเกาะขวาง(สังวาลย์ราษฎร์รังสรรค์)เมืองจันทบุรีคุณภาพสัมพันธ์เนปาล-----
22010001 วัดเกาะขวาง(สังวาลย์ราษฎร์รังสรรค์)เมืองจันทบุรีคุณภาพสัมพันธ์ปากีสถาน-----
22010001 วัดเกาะขวาง(สังวาลย์ราษฎร์รังสรรค์)เมืองจันทบุรีคุณภาพสัมพันธ์เมียนมา-1--1
22010001 วัดเกาะขวาง(สังวาลย์ราษฎร์รังสรรค์)เมืองจันทบุรีคุณภาพสัมพันธ์ฟิลิปปิน-----
22010001 วัดเกาะขวาง(สังวาลย์ราษฎร์รังสรรค์)เมืองจันทบุรีคุณภาพสัมพันธ์มาเลเซีย-----
22010001 วัดเกาะขวาง(สังวาลย์ราษฎร์รังสรรค์)เมืองจันทบุรีคุณภาพสัมพันธ์ลาว-----
22010001 วัดเกาะขวาง(สังวาลย์ราษฎร์รังสรรค์)เมืองจันทบุรีคุณภาพสัมพันธ์เวียดนาม-----
22010001 วัดเกาะขวาง(สังวาลย์ราษฎร์รังสรรค์)เมืองจันทบุรีคุณภาพสัมพันธ์ศรีลังกา-----
22010001 วัดเกาะขวาง(สังวาลย์ราษฎร์รังสรรค์)เมืองจันทบุรีคุณภาพสัมพันธ์สิงคโปร์-----
22010001 วัดเกาะขวาง(สังวาลย์ราษฎร์รังสรรค์)เมืองจันทบุรีคุณภาพสัมพันธ์อินเดีย-----
22010001 วัดเกาะขวาง(สังวาลย์ราษฎร์รังสรรค์)เมืองจันทบุรีคุณภาพสัมพันธ์อินโดนีเซีย-----
22010001 วัดเกาะขวาง(สังวาลย์ราษฎร์รังสรรค์)เมืองจันทบุรีคุณภาพสัมพันธ์ไม่ปรากฎสัญชาติ-----
22010001 วัดเกาะขวาง(สังวาลย์ราษฎร์รังสรรค์)เมืองจันทบุรีคุณภาพสัมพันธ์อื่นๆ11--2
22010001 วัดเกาะขวาง(สังวาลย์ราษฎร์รังสรรค์)เมืองจันทบุรีคุณภาพสัมพันธ์ข้อมูลผิดปกติ-----
22010001 วัดเกาะขวาง(สังวาลย์ราษฎร์รังสรรค์)เมืองจันทบุรีคุณภาพสัมพันธ์อายุนอกเกณฑ์-----
22010002 วัดเกาะตะเคียน(วาสน์วิทยานุกูล)เมืองจันทบุรีคุณภาพสัมพันธ์นักเรียนทั้งหมด40100--140
22010002 วัดเกาะตะเคียน(วาสน์วิทยานุกูล)เมืองจันทบุรีคุณภาพสัมพันธ์ไทย2879--107
22010002 วัดเกาะตะเคียน(วาสน์วิทยานุกูล)เมืองจันทบุรีคุณภาพสัมพันธ์กัมพูชา1021--31
22010002 วัดเกาะตะเคียน(วาสน์วิทยานุกูล)เมืองจันทบุรีคุณภาพสัมพันธ์เกาหลีใต้-----
22010002 วัดเกาะตะเคียน(วาสน์วิทยานุกูล)เมืองจันทบุรีคุณภาพสัมพันธ์จีน-----
22010002 วัดเกาะตะเคียน(วาสน์วิทยานุกูล)เมืองจันทบุรีคุณภาพสัมพันธ์ซาอุดีอาระเบีย-----
22010002 วัดเกาะตะเคียน(วาสน์วิทยานุกูล)เมืองจันทบุรีคุณภาพสัมพันธ์ญี่ปุ่น-----
22010002 วัดเกาะตะเคียน(วาสน์วิทยานุกูล)เมืองจันทบุรีคุณภาพสัมพันธ์เนปาล-----
22010002 วัดเกาะตะเคียน(วาสน์วิทยานุกูล)เมืองจันทบุรีคุณภาพสัมพันธ์ปากีสถาน-----
22010002 วัดเกาะตะเคียน(วาสน์วิทยานุกูล)เมืองจันทบุรีคุณภาพสัมพันธ์เมียนมา-----
22010002 วัดเกาะตะเคียน(วาสน์วิทยานุกูล)เมืองจันทบุรีคุณภาพสัมพันธ์ฟิลิปปิน-----
22010002 วัดเกาะตะเคียน(วาสน์วิทยานุกูล)เมืองจันทบุรีคุณภาพสัมพันธ์มาเลเซีย-----
22010002 วัดเกาะตะเคียน(วาสน์วิทยานุกูล)เมืองจันทบุรีคุณภาพสัมพันธ์ลาว-----
22010002 วัดเกาะตะเคียน(วาสน์วิทยานุกูล)เมืองจันทบุรีคุณภาพสัมพันธ์เวียดนาม-----
22010002 วัดเกาะตะเคียน(วาสน์วิทยานุกูล)เมืองจันทบุรีคุณภาพสัมพันธ์ศรีลังกา-----
22010002 วัดเกาะตะเคียน(วาสน์วิทยานุกูล)เมืองจันทบุรีคุณภาพสัมพันธ์สิงคโปร์-----
22010002 วัดเกาะตะเคียน(วาสน์วิทยานุกูล)เมืองจันทบุรีคุณภาพสัมพันธ์อินเดีย-----
22010002 วัดเกาะตะเคียน(วาสน์วิทยานุกูล)เมืองจันทบุรีคุณภาพสัมพันธ์อินโดนีเซีย-----
22010002 วัดเกาะตะเคียน(วาสน์วิทยานุกูล)เมืองจันทบุรีคุณภาพสัมพันธ์ไม่ปรากฎสัญชาติ1---1
22010002 วัดเกาะตะเคียน(วาสน์วิทยานุกูล)เมืองจันทบุรีคุณภาพสัมพันธ์อื่นๆ1---1
22010002 วัดเกาะตะเคียน(วาสน์วิทยานุกูล)เมืองจันทบุรีคุณภาพสัมพันธ์ข้อมูลผิดปกติ-----
22010002 วัดเกาะตะเคียน(วาสน์วิทยานุกูล)เมืองจันทบุรีคุณภาพสัมพันธ์อายุนอกเกณฑ์-----
22010003 วัดเกาะโตนด (จันทร์ศีลราษฏร์ประสิทธิ์)เมืองจันทบุรีคุณภาพสัมพันธ์นักเรียนทั้งหมด2074--94
22010003 วัดเกาะโตนด (จันทร์ศีลราษฏร์ประสิทธิ์)เมืองจันทบุรีคุณภาพสัมพันธ์ไทย1160--71
22010003 วัดเกาะโตนด (จันทร์ศีลราษฏร์ประสิทธิ์)เมืองจันทบุรีคุณภาพสัมพันธ์กัมพูชา75--12
22010003 วัดเกาะโตนด (จันทร์ศีลราษฏร์ประสิทธิ์)เมืองจันทบุรีคุณภาพสัมพันธ์เกาหลีใต้-----
22010003 วัดเกาะโตนด (จันทร์ศีลราษฏร์ประสิทธิ์)เมืองจันทบุรีคุณภาพสัมพันธ์จีน-----
22010003 วัดเกาะโตนด (จันทร์ศีลราษฏร์ประสิทธิ์)เมืองจันทบุรีคุณภาพสัมพันธ์ซาอุดีอาระเบีย-----
22010003 วัดเกาะโตนด (จันทร์ศีลราษฏร์ประสิทธิ์)เมืองจันทบุรีคุณภาพสัมพันธ์ญี่ปุ่น-----
22010003 วัดเกาะโตนด (จันทร์ศีลราษฏร์ประสิทธิ์)เมืองจันทบุรีคุณภาพสัมพันธ์เนปาล-----
22010003 วัดเกาะโตนด (จันทร์ศีลราษฏร์ประสิทธิ์)เมืองจันทบุรีคุณภาพสัมพันธ์ปากีสถาน-----
22010003 วัดเกาะโตนด (จันทร์ศีลราษฏร์ประสิทธิ์)เมืองจันทบุรีคุณภาพสัมพันธ์เมียนมา-1--1
22010003 วัดเกาะโตนด (จันทร์ศีลราษฏร์ประสิทธิ์)เมืองจันทบุรีคุณภาพสัมพันธ์ฟิลิปปิน-----
22010003 วัดเกาะโตนด (จันทร์ศีลราษฏร์ประสิทธิ์)เมืองจันทบุรีคุณภาพสัมพันธ์มาเลเซีย-----
22010003 วัดเกาะโตนด (จันทร์ศีลราษฏร์ประสิทธิ์)เมืองจันทบุรีคุณภาพสัมพันธ์ลาว17--8
22010003 วัดเกาะโตนด (จันทร์ศีลราษฏร์ประสิทธิ์)เมืองจันทบุรีคุณภาพสัมพันธ์เวียดนาม-----
22010003 วัดเกาะโตนด (จันทร์ศีลราษฏร์ประสิทธิ์)เมืองจันทบุรีคุณภาพสัมพันธ์ศรีลังกา-----
22010003 วัดเกาะโตนด (จันทร์ศีลราษฏร์ประสิทธิ์)เมืองจันทบุรีคุณภาพสัมพันธ์สิงคโปร์-----
22010003 วัดเกาะโตนด (จันทร์ศีลราษฏร์ประสิทธิ์)เมืองจันทบุรีคุณภาพสัมพันธ์อินเดีย-----
22010003 วัดเกาะโตนด (จันทร์ศีลราษฏร์ประสิทธิ์)เมืองจันทบุรีคุณภาพสัมพันธ์อินโดนีเซีย-----
22010003 วัดเกาะโตนด (จันทร์ศีลราษฏร์ประสิทธิ์)เมืองจันทบุรีคุณภาพสัมพันธ์ไม่ปรากฎสัญชาติ-----
22010003 วัดเกาะโตนด (จันทร์ศีลราษฏร์ประสิทธิ์)เมืองจันทบุรีคุณภาพสัมพันธ์อื่นๆ11--2
22010003 วัดเกาะโตนด (จันทร์ศีลราษฏร์ประสิทธิ์)เมืองจันทบุรีคุณภาพสัมพันธ์ข้อมูลผิดปกติ-----
22010003 วัดเกาะโตนด (จันทร์ศีลราษฏร์ประสิทธิ์)เมืองจันทบุรีคุณภาพสัมพันธ์อายุนอกเกณฑ์-----
22010005 วัดเขาน้อยเมืองจันทบุรีคุณภาพสัมพันธ์นักเรียนทั้งหมด2152--73
22010005 วัดเขาน้อยเมืองจันทบุรีคุณภาพสัมพันธ์ไทย2036--56
22010005 วัดเขาน้อยเมืองจันทบุรีคุณภาพสัมพันธ์กัมพูชา19--10
22010005 วัดเขาน้อยเมืองจันทบุรีคุณภาพสัมพันธ์เกาหลีใต้-----
22010005 วัดเขาน้อยเมืองจันทบุรีคุณภาพสัมพันธ์จีน-----
22010005 วัดเขาน้อยเมืองจันทบุรีคุณภาพสัมพันธ์ซาอุดีอาระเบีย-----
22010005 วัดเขาน้อยเมืองจันทบุรีคุณภาพสัมพันธ์ญี่ปุ่น-----
22010005 วัดเขาน้อยเมืองจันทบุรีคุณภาพสัมพันธ์เนปาล-----
22010005 วัดเขาน้อยเมืองจันทบุรีคุณภาพสัมพันธ์ปากีสถาน-----
22010005 วัดเขาน้อยเมืองจันทบุรีคุณภาพสัมพันธ์เมียนมา-----
22010005 วัดเขาน้อยเมืองจันทบุรีคุณภาพสัมพันธ์ฟิลิปปิน-----
22010005 วัดเขาน้อยเมืองจันทบุรีคุณภาพสัมพันธ์มาเลเซีย-----
22010005 วัดเขาน้อยเมืองจันทบุรีคุณภาพสัมพันธ์ลาว-6--6
22010005 วัดเขาน้อยเมืองจันทบุรีคุณภาพสัมพันธ์เวียดนาม-----
22010005 วัดเขาน้อยเมืองจันทบุรีคุณภาพสัมพันธ์ศรีลังกา-----
22010005 วัดเขาน้อยเมืองจันทบุรีคุณภาพสัมพันธ์สิงคโปร์-----
22010005 วัดเขาน้อยเมืองจันทบุรีคุณภาพสัมพันธ์อินเดีย-----
22010005 วัดเขาน้อยเมืองจันทบุรีคุณภาพสัมพันธ์อินโดนีเซีย-----
22010005 วัดเขาน้อยเมืองจันทบุรีคุณภาพสัมพันธ์ไม่ปรากฎสัญชาติ-----
22010005 วัดเขาน้อยเมืองจันทบุรีคุณภาพสัมพันธ์อื่นๆ-1--1
22010005 วัดเขาน้อยเมืองจันทบุรีคุณภาพสัมพันธ์ข้อมูลผิดปกติ-----
22010005 วัดเขาน้อยเมืองจันทบุรีคุณภาพสัมพันธ์อายุนอกเกณฑ์-----
22010006 วัดคมบาง(เพิ่มพิทยากร)เมืองจันทบุรี9 วัดพัฒนาวิชาการนักเรียนทั้งหมด1018--28
22010006 วัดคมบาง(เพิ่มพิทยากร)เมืองจันทบุรี9 วัดพัฒนาวิชาการไทย814--22
22010006 วัดคมบาง(เพิ่มพิทยากร)เมืองจันทบุรี9 วัดพัฒนาวิชาการกัมพูชา24--6
22010006 วัดคมบาง(เพิ่มพิทยากร)เมืองจันทบุรี9 วัดพัฒนาวิชาการเกาหลีใต้-----
22010006 วัดคมบาง(เพิ่มพิทยากร)เมืองจันทบุรี9 วัดพัฒนาวิชาการจีน-----
22010006 วัดคมบาง(เพิ่มพิทยากร)เมืองจันทบุรี9 วัดพัฒนาวิชาการซาอุดีอาระเบีย-----
22010006 วัดคมบาง(เพิ่มพิทยากร)เมืองจันทบุรี9 วัดพัฒนาวิชาการญี่ปุ่น-----
22010006 วัดคมบาง(เพิ่มพิทยากร)เมืองจันทบุรี9 วัดพัฒนาวิชาการเนปาล-----
22010006 วัดคมบาง(เพิ่มพิทยากร)เมืองจันทบุรี9 วัดพัฒนาวิชาการปากีสถาน-----
22010006 วัดคมบาง(เพิ่มพิทยากร)เมืองจันทบุรี9 วัดพัฒนาวิชาการเมียนมา-----
22010006 วัดคมบาง(เพิ่มพิทยากร)เมืองจันทบุรี9 วัดพัฒนาวิชาการฟิลิปปิน-----
22010006 วัดคมบาง(เพิ่มพิทยากร)เมืองจันทบุรี9 วัดพัฒนาวิชาการมาเลเซีย-----
22010006 วัดคมบาง(เพิ่มพิทยากร)เมืองจันทบุรี9 วัดพัฒนาวิชาการลาว-----
22010006 วัดคมบาง(เพิ่มพิทยากร)เมืองจันทบุรี9 วัดพัฒนาวิชาการเวียดนาม-----
22010006 วัดคมบาง(เพิ่มพิทยากร)เมืองจันทบุรี9 วัดพัฒนาวิชาการศรีลังกา-----
22010006 วัดคมบาง(เพิ่มพิทยากร)เมืองจันทบุรี9 วัดพัฒนาวิชาการสิงคโปร์-----
22010006 วัดคมบาง(เพิ่มพิทยากร)เมืองจันทบุรี9 วัดพัฒนาวิชาการอินเดีย-----
22010006 วัดคมบาง(เพิ่มพิทยากร)เมืองจันทบุรี9 วัดพัฒนาวิชาการอินโดนีเซีย-----
22010006 วัดคมบาง(เพิ่มพิทยากร)เมืองจันทบุรี9 วัดพัฒนาวิชาการไม่ปรากฎสัญชาติ-----
22010006 วัดคมบาง(เพิ่มพิทยากร)เมืองจันทบุรี9 วัดพัฒนาวิชาการอื่นๆ-----
22010006 วัดคมบาง(เพิ่มพิทยากร)เมืองจันทบุรี9 วัดพัฒนาวิชาการข้อมูลผิดปกติ-----
22010006 วัดคมบาง(เพิ่มพิทยากร)เมืองจันทบุรี9 วัดพัฒนาวิชาการอายุนอกเกณฑ์-----
22010007 วัดเนินยางเมืองจันทบุรี9 วัดพัฒนาวิชาการนักเรียนทั้งหมด5345--98
22010007 วัดเนินยางเมืองจันทบุรี9 วัดพัฒนาวิชาการไทย5139--90
22010007 วัดเนินยางเมืองจันทบุรี9 วัดพัฒนาวิชาการกัมพูชา26--8
22010007 วัดเนินยางเมืองจันทบุรี9 วัดพัฒนาวิชาการเกาหลีใต้-----
22010007 วัดเนินยางเมืองจันทบุรี9 วัดพัฒนาวิชาการจีน-----
22010007 วัดเนินยางเมืองจันทบุรี9 วัดพัฒนาวิชาการซาอุดีอาระเบีย-----
22010007 วัดเนินยางเมืองจันทบุรี9 วัดพัฒนาวิชาการญี่ปุ่น-----
22010007 วัดเนินยางเมืองจันทบุรี9 วัดพัฒนาวิชาการเนปาล-----
22010007 วัดเนินยางเมืองจันทบุรี9 วัดพัฒนาวิชาการปากีสถาน-----
22010007 วัดเนินยางเมืองจันทบุรี9 วัดพัฒนาวิชาการเมียนมา-----
22010007 วัดเนินยางเมืองจันทบุรี9 วัดพัฒนาวิชาการฟิลิปปิน-----
22010007 วัดเนินยางเมืองจันทบุรี9 วัดพัฒนาวิชาการมาเลเซีย-----
22010007 วัดเนินยางเมืองจันทบุรี9 วัดพัฒนาวิชาการลาว-----
22010007 วัดเนินยางเมืองจันทบุรี9 วัดพัฒนาวิชาการเวียดนาม-----
22010007 วัดเนินยางเมืองจันทบุรี9 วัดพัฒนาวิชาการศรีลังกา-----
22010007 วัดเนินยางเมืองจันทบุรี9 วัดพัฒนาวิชาการสิงคโปร์-----
22010007 วัดเนินยางเมืองจันทบุรี9 วัดพัฒนาวิชาการอินเดีย-----
22010007 วัดเนินยางเมืองจันทบุรี9 วัดพัฒนาวิชาการอินโดนีเซีย-----
22010007 วัดเนินยางเมืองจันทบุรี9 วัดพัฒนาวิชาการไม่ปรากฎสัญชาติ-----
22010007 วัดเนินยางเมืองจันทบุรี9 วัดพัฒนาวิชาการอื่นๆ-----
22010007 วัดเนินยางเมืองจันทบุรี9 วัดพัฒนาวิชาการข้อมูลผิดปกติ-----
22010007 วัดเนินยางเมืองจันทบุรี9 วัดพัฒนาวิชาการอายุนอกเกณฑ์-----
22010008 วัดทองทั่ว (เอครพานิช)เมืองจันทบุรี9 วัดพัฒนาวิชาการนักเรียนทั้งหมด47135--182
22010008 วัดทองทั่ว (เอครพานิช)เมืองจันทบุรี9 วัดพัฒนาวิชาการไทย46134--180
22010008 วัดทองทั่ว (เอครพานิช)เมืองจันทบุรี9 วัดพัฒนาวิชาการกัมพูชา-----
22010008 วัดทองทั่ว (เอครพานิช)เมืองจันทบุรี9 วัดพัฒนาวิชาการเกาหลีใต้-----
22010008 วัดทองทั่ว (เอครพานิช)เมืองจันทบุรี9 วัดพัฒนาวิชาการจีน-----
22010008 วัดทองทั่ว (เอครพานิช)เมืองจันทบุรี9 วัดพัฒนาวิชาการซาอุดีอาระเบีย-----
22010008 วัดทองทั่ว (เอครพานิช)เมืองจันทบุรี9 วัดพัฒนาวิชาการญี่ปุ่น-----
22010008 วัดทองทั่ว (เอครพานิช)เมืองจันทบุรี9 วัดพัฒนาวิชาการเนปาล-----
22010008 วัดทองทั่ว (เอครพานิช)เมืองจันทบุรี9 วัดพัฒนาวิชาการปากีสถาน-----
22010008 วัดทองทั่ว (เอครพานิช)เมืองจันทบุรี9 วัดพัฒนาวิชาการเมียนมา-----
22010008 วัดทองทั่ว (เอครพานิช)เมืองจันทบุรี9 วัดพัฒนาวิชาการฟิลิปปิน-----
22010008 วัดทองทั่ว (เอครพานิช)เมืองจันทบุรี9 วัดพัฒนาวิชาการมาเลเซีย-----
22010008 วัดทองทั่ว (เอครพานิช)เมืองจันทบุรี9 วัดพัฒนาวิชาการลาว11--2
22010008 วัดทองทั่ว (เอครพานิช)เมืองจันทบุรี9 วัดพัฒนาวิชาการเวียดนาม-----
22010008 วัดทองทั่ว (เอครพานิช)เมืองจันทบุรี9 วัดพัฒนาวิชาการศรีลังกา-----
22010008 วัดทองทั่ว (เอครพานิช)เมืองจันทบุรี9 วัดพัฒนาวิชาการสิงคโปร์-----
22010008 วัดทองทั่ว (เอครพานิช)เมืองจันทบุรี9 วัดพัฒนาวิชาการอินเดีย-----
22010008 วัดทองทั่ว (เอครพานิช)เมืองจันทบุรี9 วัดพัฒนาวิชาการอินโดนีเซีย-----
22010008 วัดทองทั่ว (เอครพานิช)เมืองจันทบุรี9 วัดพัฒนาวิชาการไม่ปรากฎสัญชาติ-----
22010008 วัดทองทั่ว (เอครพานิช)เมืองจันทบุรี9 วัดพัฒนาวิชาการอื่นๆ-----
22010008 วัดทองทั่ว (เอครพานิช)เมืองจันทบุรี9 วัดพัฒนาวิชาการข้อมูลผิดปกติ-----
22010008 วัดทองทั่ว (เอครพานิช)เมืองจันทบุรี9 วัดพัฒนาวิชาการอายุนอกเกณฑ์-----
22010009 วัดเนินสูง(วิชัยนารายณ์ราษฎร์บำรุง)เมืองจันทบุรี9 วัดพัฒนาวิชาการนักเรียนทั้งหมด3293--125
22010009 วัดเนินสูง(วิชัยนารายณ์ราษฎร์บำรุง)เมืองจันทบุรี9 วัดพัฒนาวิชาการไทย2580--105
22010009 วัดเนินสูง(วิชัยนารายณ์ราษฎร์บำรุง)เมืองจันทบุรี9 วัดพัฒนาวิชาการกัมพูชา711--18
22010009 วัดเนินสูง(วิชัยนารายณ์ราษฎร์บำรุง)เมืองจันทบุรี9 วัดพัฒนาวิชาการเกาหลีใต้-----
22010009 วัดเนินสูง(วิชัยนารายณ์ราษฎร์บำรุง)เมืองจันทบุรี9 วัดพัฒนาวิชาการจีน-----
22010009 วัดเนินสูง(วิชัยนารายณ์ราษฎร์บำรุง)เมืองจันทบุรี9 วัดพัฒนาวิชาการซาอุดีอาระเบีย-----
22010009 วัดเนินสูง(วิชัยนารายณ์ราษฎร์บำรุง)เมืองจันทบุรี9 วัดพัฒนาวิชาการญี่ปุ่น-----
22010009 วัดเนินสูง(วิชัยนารายณ์ราษฎร์บำรุง)เมืองจันทบุรี9 วัดพัฒนาวิชาการเนปาล-----
22010009 วัดเนินสูง(วิชัยนารายณ์ราษฎร์บำรุง)เมืองจันทบุรี9 วัดพัฒนาวิชาการปากีสถาน-----
22010009 วัดเนินสูง(วิชัยนารายณ์ราษฎร์บำรุง)เมืองจันทบุรี9 วัดพัฒนาวิชาการเมียนมา-1--1
22010009 วัดเนินสูง(วิชัยนารายณ์ราษฎร์บำรุง)เมืองจันทบุรี9 วัดพัฒนาวิชาการฟิลิปปิน-----
22010009 วัดเนินสูง(วิชัยนารายณ์ราษฎร์บำรุง)เมืองจันทบุรี9 วัดพัฒนาวิชาการมาเลเซีย-----
22010009 วัดเนินสูง(วิชัยนารายณ์ราษฎร์บำรุง)เมืองจันทบุรี9 วัดพัฒนาวิชาการลาว-1--1
22010009 วัดเนินสูง(วิชัยนารายณ์ราษฎร์บำรุง)เมืองจันทบุรี9 วัดพัฒนาวิชาการเวียดนาม-----
22010009 วัดเนินสูง(วิชัยนารายณ์ราษฎร์บำรุง)เมืองจันทบุรี9 วัดพัฒนาวิชาการศรีลังกา-----
22010009 วัดเนินสูง(วิชัยนารายณ์ราษฎร์บำรุง)เมืองจันทบุรี9 วัดพัฒนาวิชาการสิงคโปร์-----
22010009 วัดเนินสูง(วิชัยนารายณ์ราษฎร์บำรุง)เมืองจันทบุรี9 วัดพัฒนาวิชาการอินเดีย-----
22010009 วัดเนินสูง(วิชัยนารายณ์ราษฎร์บำรุง)เมืองจันทบุรี9 วัดพัฒนาวิชาการอินโดนีเซีย-----
22010009 วัดเนินสูง(วิชัยนารายณ์ราษฎร์บำรุง)เมืองจันทบุรี9 วัดพัฒนาวิชาการไม่ปรากฎสัญชาติ-----
22010009 วัดเนินสูง(วิชัยนารายณ์ราษฎร์บำรุง)เมืองจันทบุรี9 วัดพัฒนาวิชาการอื่นๆ-----
22010009 วัดเนินสูง(วิชัยนารายณ์ราษฎร์บำรุง)เมืองจันทบุรี9 วัดพัฒนาวิชาการข้อมูลผิดปกติ-----
22010009 วัดเนินสูง(วิชัยนารายณ์ราษฎร์บำรุง)เมืองจันทบุรี9 วัดพัฒนาวิชาการอายุนอกเกณฑ์-----
22010011 วัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)เมืองจันทบุรี9 วัดพัฒนาวิชาการนักเรียนทั้งหมด62219109-390
22010011 วัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)เมืองจันทบุรี9 วัดพัฒนาวิชาการไทย58210107-375
22010011 วัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)เมืองจันทบุรี9 วัดพัฒนาวิชาการกัมพูชา47--11
22010011 วัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)เมืองจันทบุรี9 วัดพัฒนาวิชาการเกาหลีใต้-----
22010011 วัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)เมืองจันทบุรี9 วัดพัฒนาวิชาการจีน-----
22010011 วัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)เมืองจันทบุรี9 วัดพัฒนาวิชาการซาอุดีอาระเบีย-----
22010011 วัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)เมืองจันทบุรี9 วัดพัฒนาวิชาการญี่ปุ่น-----
22010011 วัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)เมืองจันทบุรี9 วัดพัฒนาวิชาการเนปาล-----
22010011 วัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)เมืองจันทบุรี9 วัดพัฒนาวิชาการปากีสถาน-----
22010011 วัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)เมืองจันทบุรี9 วัดพัฒนาวิชาการเมียนมา-1--1
22010011 วัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)เมืองจันทบุรี9 วัดพัฒนาวิชาการฟิลิปปิน-----
22010011 วัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)เมืองจันทบุรี9 วัดพัฒนาวิชาการมาเลเซีย-----
22010011 วัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)เมืองจันทบุรี9 วัดพัฒนาวิชาการลาว-12-3
22010011 วัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)เมืองจันทบุรี9 วัดพัฒนาวิชาการเวียดนาม-----
22010011 วัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)เมืองจันทบุรี9 วัดพัฒนาวิชาการศรีลังกา-----
22010011 วัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)เมืองจันทบุรี9 วัดพัฒนาวิชาการสิงคโปร์-----
22010011 วัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)เมืองจันทบุรี9 วัดพัฒนาวิชาการอินเดีย-----
22010011 วัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)เมืองจันทบุรี9 วัดพัฒนาวิชาการอินโดนีเซีย-----
22010011 วัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)เมืองจันทบุรี9 วัดพัฒนาวิชาการไม่ปรากฎสัญชาติ-----
22010011 วัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)เมืองจันทบุรี9 วัดพัฒนาวิชาการอื่นๆ-----
22010011 วัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)เมืองจันทบุรี9 วัดพัฒนาวิชาการข้อมูลผิดปกติ-----
22010011 วัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)เมืองจันทบุรี9 วัดพัฒนาวิชาการอายุนอกเกณฑ์-----
22010012 วัดไผ่ล้อม (อินทก์อุทัย)เมืองจันทบุรีคุณภาพสัมพันธ์นักเรียนทั้งหมด61150104-315
22010012 วัดไผ่ล้อม (อินทก์อุทัย)เมืองจันทบุรีคุณภาพสัมพันธ์ไทย4712698-271
22010012 วัดไผ่ล้อม (อินทก์อุทัย)เมืองจันทบุรีคุณภาพสัมพันธ์กัมพูชา9226-37
22010012 วัดไผ่ล้อม (อินทก์อุทัย)เมืองจันทบุรีคุณภาพสัมพันธ์เกาหลีใต้-----
22010012 วัดไผ่ล้อม (อินทก์อุทัย)เมืองจันทบุรีคุณภาพสัมพันธ์จีน-----
22010012 วัดไผ่ล้อม (อินทก์อุทัย)เมืองจันทบุรีคุณภาพสัมพันธ์ซาอุดีอาระเบีย-----
22010012 วัดไผ่ล้อม (อินทก์อุทัย)เมืองจันทบุรีคุณภาพสัมพันธ์ญี่ปุ่น-----
22010012 วัดไผ่ล้อม (อินทก์อุทัย)เมืองจันทบุรีคุณภาพสัมพันธ์เนปาล-----
22010012 วัดไผ่ล้อม (อินทก์อุทัย)เมืองจันทบุรีคุณภาพสัมพันธ์ปากีสถาน-----
22010012 วัดไผ่ล้อม (อินทก์อุทัย)เมืองจันทบุรีคุณภาพสัมพันธ์เมียนมา-----
22010012 วัดไผ่ล้อม (อินทก์อุทัย)เมืองจันทบุรีคุณภาพสัมพันธ์ฟิลิปปิน-----
22010012 วัดไผ่ล้อม (อินทก์อุทัย)เมืองจันทบุรีคุณภาพสัมพันธ์มาเลเซีย-----
22010012 วัดไผ่ล้อม (อินทก์อุทัย)เมืองจันทบุรีคุณภาพสัมพันธ์ลาว12--3
22010012 วัดไผ่ล้อม (อินทก์อุทัย)เมืองจันทบุรีคุณภาพสัมพันธ์เวียดนาม-----
22010012 วัดไผ่ล้อม (อินทก์อุทัย)เมืองจันทบุรีคุณภาพสัมพันธ์ศรีลังกา-----
22010012 วัดไผ่ล้อม (อินทก์อุทัย)เมืองจันทบุรีคุณภาพสัมพันธ์สิงคโปร์-----
22010012 วัดไผ่ล้อม (อินทก์อุทัย)เมืองจันทบุรีคุณภาพสัมพันธ์อินเดีย-----
22010012 วัดไผ่ล้อม (อินทก์อุทัย)เมืองจันทบุรีคุณภาพสัมพันธ์อินโดนีเซีย-----
22010012 วัดไผ่ล้อม (อินทก์อุทัย)เมืองจันทบุรีคุณภาพสัมพันธ์ไม่ปรากฎสัญชาติ1---1
22010012 วัดไผ่ล้อม (อินทก์อุทัย)เมืองจันทบุรีคุณภาพสัมพันธ์อื่นๆ3---3
22010012 วัดไผ่ล้อม (อินทก์อุทัย)เมืองจันทบุรีคุณภาพสัมพันธ์ข้อมูลผิดปกติ-----
22010012 วัดไผ่ล้อม (อินทก์อุทัย)เมืองจันทบุรีคุณภาพสัมพันธ์อายุนอกเกณฑ์-----
22010013 บ้านคลองน้ำใส (บุญประชานุกูล)เมืองจันทบุรีจันท์ธานีนักเรียนทั้งหมด65166--231
22010013 บ้านคลองน้ำใส (บุญประชานุกูล)เมืองจันทบุรีจันท์ธานีไทย62162--224
22010013 บ้านคลองน้ำใส (บุญประชานุกูล)เมืองจันทบุรีจันท์ธานีกัมพูชา13--4
22010013 บ้านคลองน้ำใส (บุญประชานุกูล)เมืองจันทบุรีจันท์ธานีเกาหลีใต้-----
22010013 บ้านคลองน้ำใส (บุญประชานุกูล)เมืองจันทบุรีจันท์ธานีจีน-----
22010013 บ้านคลองน้ำใส (บุญประชานุกูล)เมืองจันทบุรีจันท์ธานีซาอุดีอาระเบีย-----
22010013 บ้านคลองน้ำใส (บุญประชานุกูล)เมืองจันทบุรีจันท์ธานีญี่ปุ่น-----
22010013 บ้านคลองน้ำใส (บุญประชานุกูล)เมืองจันทบุรีจันท์ธานีเนปาล-----
22010013 บ้านคลองน้ำใส (บุญประชานุกูล)เมืองจันทบุรีจันท์ธานีปากีสถาน-----
22010013 บ้านคลองน้ำใส (บุญประชานุกูล)เมืองจันทบุรีจันท์ธานีเมียนมา-----
22010013 บ้านคลองน้ำใส (บุญประชานุกูล)เมืองจันทบุรีจันท์ธานีฟิลิปปิน-----
22010013 บ้านคลองน้ำใส (บุญประชานุกูล)เมืองจันทบุรีจันท์ธานีมาเลเซีย-----
22010013 บ้านคลองน้ำใส (บุญประชานุกูล)เมืองจันทบุรีจันท์ธานีลาว11--2
22010013 บ้านคลองน้ำใส (บุญประชานุกูล)เมืองจันทบุรีจันท์ธานีเวียดนาม-----
22010013 บ้านคลองน้ำใส (บุญประชานุกูล)เมืองจันทบุรีจันท์ธานีศรีลังกา-----
22010013 บ้านคลองน้ำใส (บุญประชานุกูล)เมืองจันทบุรีจันท์ธานีสิงคโปร์-----
22010013 บ้านคลองน้ำใส (บุญประชานุกูล)เมืองจันทบุรีจันท์ธานีอินเดีย-----
22010013 บ้านคลองน้ำใส (บุญประชานุกูล)เมืองจันทบุรีจันท์ธานีอินโดนีเซีย-----
22010013 บ้านคลองน้ำใส (บุญประชานุกูล)เมืองจันทบุรีจันท์ธานีไม่ปรากฎสัญชาติ-----
22010013 บ้านคลองน้ำใส (บุญประชานุกูล)เมืองจันทบุรีจันท์ธานีอื่นๆ1---1
22010013 บ้านคลองน้ำใส (บุญประชานุกูล)เมืองจันทบุรีจันท์ธานีข้อมูลผิดปกติ-----
22010013 บ้านคลองน้ำใส (บุญประชานุกูล)เมืองจันทบุรีจันท์ธานีอายุนอกเกณฑ์-----
22010014 บ้านแก้วเมืองจันทบุรีจันท์ธานีนักเรียนทั้งหมด63500225-788
22010014 บ้านแก้วเมืองจันทบุรีจันท์ธานีไทย58462207-727
22010014 บ้านแก้วเมืองจันทบุรีจันท์ธานีกัมพูชา33318-54
22010014 บ้านแก้วเมืองจันทบุรีจันท์ธานีเกาหลีใต้-----
22010014 บ้านแก้วเมืองจันทบุรีจันท์ธานีจีน-----
22010014 บ้านแก้วเมืองจันทบุรีจันท์ธานีซาอุดีอาระเบีย-----
22010014 บ้านแก้วเมืองจันทบุรีจันท์ธานีญี่ปุ่น-----
22010014 บ้านแก้วเมืองจันทบุรีจันท์ธานีเนปาล-----
22010014 บ้านแก้วเมืองจันทบุรีจันท์ธานีปากีสถาน-----
22010014 บ้านแก้วเมืองจันทบุรีจันท์ธานีเมียนมา11--2
22010014 บ้านแก้วเมืองจันทบุรีจันท์ธานีฟิลิปปิน-----
22010014 บ้านแก้วเมืองจันทบุรีจันท์ธานีมาเลเซีย-----
22010014 บ้านแก้วเมืองจันทบุรีจันท์ธานีลาว13--4
22010014 บ้านแก้วเมืองจันทบุรีจันท์ธานีเวียดนาม-----
22010014 บ้านแก้วเมืองจันทบุรีจันท์ธานีศรีลังกา-----
22010014 บ้านแก้วเมืองจันทบุรีจันท์ธานีสิงคโปร์-----
22010014 บ้านแก้วเมืองจันทบุรีจันท์ธานีอินเดีย-----
22010014 บ้านแก้วเมืองจันทบุรีจันท์ธานีอินโดนีเซีย-----
22010014 บ้านแก้วเมืองจันทบุรีจันท์ธานีไม่ปรากฎสัญชาติ-----
22010014 บ้านแก้วเมืองจันทบุรีจันท์ธานีอื่นๆ-1--1
22010014 บ้านแก้วเมืองจันทบุรีจันท์ธานีข้อมูลผิดปกติ-----
22010014 บ้านแก้วเมืองจันทบุรีจันท์ธานีอายุนอกเกณฑ์-----
22010017 วัดสิงห์เมืองจันทบุรีจันท์ธานีนักเรียนทั้งหมด99179--278
22010017 วัดสิงห์เมืองจันทบุรีจันท์ธานีไทย78157--235
22010017 วัดสิงห์เมืองจันทบุรีจันท์ธานีกัมพูชา1514--29
22010017 วัดสิงห์เมืองจันทบุรีจันท์ธานีเกาหลีใต้-----
22010017 วัดสิงห์เมืองจันทบุรีจันท์ธานีจีน-----
22010017 วัดสิงห์เมืองจันทบุรีจันท์ธานีซาอุดีอาระเบีย-----
22010017 วัดสิงห์เมืองจันทบุรีจันท์ธานีญี่ปุ่น-----
22010017 วัดสิงห์เมืองจันทบุรีจันท์ธานีเนปาล-----
22010017 วัดสิงห์เมืองจันทบุรีจันท์ธานีปากีสถาน-----
22010017 วัดสิงห์เมืองจันทบุรีจันท์ธานีเมียนมา-----
22010017 วัดสิงห์เมืองจันทบุรีจันท์ธานีฟิลิปปิน-----
22010017 วัดสิงห์เมืองจันทบุรีจันท์ธานีมาเลเซีย-----
22010017 วัดสิงห์เมืองจันทบุรีจันท์ธานีลาว55--10
22010017 วัดสิงห์เมืองจันทบุรีจันท์ธานีเวียดนาม-----
22010017 วัดสิงห์เมืองจันทบุรีจันท์ธานีศรีลังกา-----
22010017 วัดสิงห์เมืองจันทบุรีจันท์ธานีสิงคโปร์-----
22010017 วัดสิงห์เมืองจันทบุรีจันท์ธานีอินเดีย-----
22010017 วัดสิงห์เมืองจันทบุรีจันท์ธานีอินโดนีเซีย-----
22010017 วัดสิงห์เมืองจันทบุรีจันท์ธานีไม่ปรากฎสัญชาติ-2--2
22010017 วัดสิงห์เมืองจันทบุรีจันท์ธานีอื่นๆ11--2
22010017 วัดสิงห์เมืองจันทบุรีจันท์ธานีข้อมูลผิดปกติ-----
22010017 วัดสิงห์เมืองจันทบุรีจันท์ธานีอายุนอกเกณฑ์-----
22010018 วัดพลับ(จันทบุรชีบาอุทิศ)เมืองจันทบุรีจันท์ธานีนักเรียนทั้งหมด1249--61
22010018 วัดพลับ(จันทบุรชีบาอุทิศ)เมืองจันทบุรีจันท์ธานีไทย734--41
22010018 วัดพลับ(จันทบุรชีบาอุทิศ)เมืองจันทบุรีจันท์ธานีกัมพูชา110--11
22010018 วัดพลับ(จันทบุรชีบาอุทิศ)เมืองจันทบุรีจันท์ธานีเกาหลีใต้-----
22010018 วัดพลับ(จันทบุรชีบาอุทิศ)เมืองจันทบุรีจันท์ธานีจีน-----
22010018 วัดพลับ(จันทบุรชีบาอุทิศ)เมืองจันทบุรีจันท์ธานีซาอุดีอาระเบีย-----
22010018 วัดพลับ(จันทบุรชีบาอุทิศ)เมืองจันทบุรีจันท์ธานีญี่ปุ่น-----
22010018 วัดพลับ(จันทบุรชีบาอุทิศ)เมืองจันทบุรีจันท์ธานีเนปาล-----
22010018 วัดพลับ(จันทบุรชีบาอุทิศ)เมืองจันทบุรีจันท์ธานีปากีสถาน-----
22010018 วัดพลับ(จันทบุรชีบาอุทิศ)เมืองจันทบุรีจันท์ธานีเมียนมา-----
22010018 วัดพลับ(จันทบุรชีบาอุทิศ)เมืองจันทบุรีจันท์ธานีฟิลิปปิน-----
22010018 วัดพลับ(จันทบุรชีบาอุทิศ)เมืองจันทบุรีจันท์ธานีมาเลเซีย-----
22010018 วัดพลับ(จันทบุรชีบาอุทิศ)เมืองจันทบุรีจันท์ธานีลาว14--5
22010018 วัดพลับ(จันทบุรชีบาอุทิศ)เมืองจันทบุรีจันท์ธานีเวียดนาม-----
22010018 วัดพลับ(จันทบุรชีบาอุทิศ)เมืองจันทบุรีจันท์ธานีศรีลังกา-----
22010018 วัดพลับ(จันทบุรชีบาอุทิศ)เมืองจันทบุรีจันท์ธานีสิงคโปร์-----
22010018 วัดพลับ(จันทบุรชีบาอุทิศ)เมืองจันทบุรีจันท์ธานีอินเดีย-----
22010018 วัดพลับ(จันทบุรชีบาอุทิศ)เมืองจันทบุรีจันท์ธานีอินโดนีเซีย-----
22010018 วัดพลับ(จันทบุรชีบาอุทิศ)เมืองจันทบุรีจันท์ธานีไม่ปรากฎสัญชาติ-----
22010018 วัดพลับ(จันทบุรชีบาอุทิศ)เมืองจันทบุรีจันท์ธานีอื่นๆ31--4
22010018 วัดพลับ(จันทบุรชีบาอุทิศ)เมืองจันทบุรีจันท์ธานีข้อมูลผิดปกติ-----
22010018 วัดพลับ(จันทบุรชีบาอุทิศ)เมืองจันทบุรีจันท์ธานีอายุนอกเกณฑ์-----
22010019 บ้านท่าแฉลบเมืองจันทบุรีจันท์ธานีนักเรียนทั้งหมด1935--54
22010019 บ้านท่าแฉลบเมืองจันทบุรีจันท์ธานีไทย1835--53
22010019 บ้านท่าแฉลบเมืองจันทบุรีจันท์ธานีกัมพูชา1---1
22010019 บ้านท่าแฉลบเมืองจันทบุรีจันท์ธานีเกาหลีใต้-----
22010019 บ้านท่าแฉลบเมืองจันทบุรีจันท์ธานีจีน-----
22010019 บ้านท่าแฉลบเมืองจันทบุรีจันท์ธานีซาอุดีอาระเบีย-----
22010019 บ้านท่าแฉลบเมืองจันทบุรีจันท์ธานีญี่ปุ่น-----
22010019 บ้านท่าแฉลบเมืองจันทบุรีจันท์ธานีเนปาล-----
22010019 บ้านท่าแฉลบเมืองจันทบุรีจันท์ธานีปากีสถาน-----
22010019 บ้านท่าแฉลบเมืองจันทบุรีจันท์ธานีเมียนมา-----
22010019 บ้านท่าแฉลบเมืองจันทบุรีจันท์ธานีฟิลิปปิน-----
22010019 บ้านท่าแฉลบเมืองจันทบุรีจันท์ธานีมาเลเซีย-----
22010019 บ้านท่าแฉลบเมืองจันทบุรีจันท์ธานีลาว-----
22010019 บ้านท่าแฉลบเมืองจันทบุรีจันท์ธานีเวียดนาม-----
22010019 บ้านท่าแฉลบเมืองจันทบุรีจันท์ธานีศรีลังกา-----
22010019 บ้านท่าแฉลบเมืองจันทบุรีจันท์ธานีสิงคโปร์-----
22010019 บ้านท่าแฉลบเมืองจันทบุรีจันท์ธานีอินเดีย-----
22010019 บ้านท่าแฉลบเมืองจันทบุรีจันท์ธานีอินโดนีเซีย-----
22010019 บ้านท่าแฉลบเมืองจันทบุรีจันท์ธานีไม่ปรากฎสัญชาติ-----
22010019 บ้านท่าแฉลบเมืองจันทบุรีจันท์ธานีอื่นๆ-----
22010019 บ้านท่าแฉลบเมืองจันทบุรีจันท์ธานีข้อมูลผิดปกติ-----
22010019 บ้านท่าแฉลบเมืองจันทบุรีจันท์ธานีอายุนอกเกณฑ์-----
22010020 วัดดอนตาลเมืองจันทบุรี9 วัดพัฒนาวิชาการนักเรียนทั้งหมด43155--198
22010020 วัดดอนตาลเมืองจันทบุรี9 วัดพัฒนาวิชาการไทย38147--185
22010020 วัดดอนตาลเมืองจันทบุรี9 วัดพัฒนาวิชาการกัมพูชา47--11
22010020 วัดดอนตาลเมืองจันทบุรี9 วัดพัฒนาวิชาการเกาหลีใต้-----
22010020 วัดดอนตาลเมืองจันทบุรี9 วัดพัฒนาวิชาการจีน-----
22010020 วัดดอนตาลเมืองจันทบุรี9 วัดพัฒนาวิชาการซาอุดีอาระเบีย-----
22010020 วัดดอนตาลเมืองจันทบุรี9 วัดพัฒนาวิชาการญี่ปุ่น-----
22010020 วัดดอนตาลเมืองจันทบุรี9 วัดพัฒนาวิชาการเนปาล-----
22010020 วัดดอนตาลเมืองจันทบุรี9 วัดพัฒนาวิชาการปากีสถาน-----
22010020 วัดดอนตาลเมืองจันทบุรี9 วัดพัฒนาวิชาการเมียนมา-----
22010020 วัดดอนตาลเมืองจันทบุรี9 วัดพัฒนาวิชาการฟิลิปปิน-----
22010020 วัดดอนตาลเมืองจันทบุรี9 วัดพัฒนาวิชาการมาเลเซีย-----
22010020 วัดดอนตาลเมืองจันทบุรี9 วัดพัฒนาวิชาการลาว1---1
22010020 วัดดอนตาลเมืองจันทบุรี9 วัดพัฒนาวิชาการเวียดนาม-----
22010020 วัดดอนตาลเมืองจันทบุรี9 วัดพัฒนาวิชาการศรีลังกา-----
22010020 วัดดอนตาลเมืองจันทบุรี9 วัดพัฒนาวิชาการสิงคโปร์-----
22010020 วัดดอนตาลเมืองจันทบุรี9 วัดพัฒนาวิชาการอินเดีย-----
22010020 วัดดอนตาลเมืองจันทบุรี9 วัดพัฒนาวิชาการอินโดนีเซีย-----
22010020 วัดดอนตาลเมืองจันทบุรี9 วัดพัฒนาวิชาการไม่ปรากฎสัญชาติ-----
22010020 วัดดอนตาลเมืองจันทบุรี9 วัดพัฒนาวิชาการอื่นๆ-1--1
22010020 วัดดอนตาลเมืองจันทบุรี9 วัดพัฒนาวิชาการข้อมูลผิดปกติ-----
22010020 วัดดอนตาลเมืองจันทบุรี9 วัดพัฒนาวิชาการอายุนอกเกณฑ์-----
22010021 วัดพลับพลาเมืองจันทบุรี9 วัดพัฒนาวิชาการนักเรียนทั้งหมด-369163-532
22010021 วัดพลับพลาเมืองจันทบุรี9 วัดพัฒนาวิชาการไทย-360155-515
22010021 วัดพลับพลาเมืองจันทบุรี9 วัดพัฒนาวิชาการกัมพูชา-25-7
22010021 วัดพลับพลาเมืองจันทบุรี9 วัดพัฒนาวิชาการเกาหลีใต้-----
22010021 วัดพลับพลาเมืองจันทบุรี9 วัดพัฒนาวิชาการจีน-----
22010021 วัดพลับพลาเมืองจันทบุรี9 วัดพัฒนาวิชาการซาอุดีอาระเบีย-----
22010021 วัดพลับพลาเมืองจันทบุรี9 วัดพัฒนาวิชาการญี่ปุ่น-----
22010021 วัดพลับพลาเมืองจันทบุรี9 วัดพัฒนาวิชาการเนปาล-----
22010021 วัดพลับพลาเมืองจันทบุรี9 วัดพัฒนาวิชาการปากีสถาน-----
22010021 วัดพลับพลาเมืองจันทบุรี9 วัดพัฒนาวิชาการเมียนมา-2--2
22010021 วัดพลับพลาเมืองจันทบุรี9 วัดพัฒนาวิชาการฟิลิปปิน-----
22010021 วัดพลับพลาเมืองจันทบุรี9 วัดพัฒนาวิชาการมาเลเซีย-----
22010021 วัดพลับพลาเมืองจันทบุรี9 วัดพัฒนาวิชาการลาว-32-5
22010021 วัดพลับพลาเมืองจันทบุรี9 วัดพัฒนาวิชาการเวียดนาม-----
22010021 วัดพลับพลาเมืองจันทบุรี9 วัดพัฒนาวิชาการศรีลังกา-----
22010021 วัดพลับพลาเมืองจันทบุรี9 วัดพัฒนาวิชาการสิงคโปร์-----
22010021 วัดพลับพลาเมืองจันทบุรี9 วัดพัฒนาวิชาการอินเดีย-----
22010021 วัดพลับพลาเมืองจันทบุรี9 วัดพัฒนาวิชาการอินโดนีเซีย-----
22010021 วัดพลับพลาเมืองจันทบุรี9 วัดพัฒนาวิชาการไม่ปรากฎสัญชาติ--1-1
22010021 วัดพลับพลาเมืองจันทบุรี9 วัดพัฒนาวิชาการอื่นๆ-2--2
22010021 วัดพลับพลาเมืองจันทบุรี9 วัดพัฒนาวิชาการข้อมูลผิดปกติ-----
22010021 วัดพลับพลาเมืองจันทบุรี9 วัดพัฒนาวิชาการอายุนอกเกณฑ์-----
22010022 วัดโป่งแรด(ปคุณวิทยาคาร)เมืองจันทบุรี9 วัดพัฒนาวิชาการนักเรียนทั้งหมด2856--84
22010022 วัดโป่งแรด(ปคุณวิทยาคาร)เมืองจันทบุรี9 วัดพัฒนาวิชาการไทย1328--41
22010022 วัดโป่งแรด(ปคุณวิทยาคาร)เมืองจันทบุรี9 วัดพัฒนาวิชาการกัมพูชา713--20
22010022 วัดโป่งแรด(ปคุณวิทยาคาร)เมืองจันทบุรี9 วัดพัฒนาวิชาการเกาหลีใต้-----
22010022 วัดโป่งแรด(ปคุณวิทยาคาร)เมืองจันทบุรี9 วัดพัฒนาวิชาการจีน-----
22010022 วัดโป่งแรด(ปคุณวิทยาคาร)เมืองจันทบุรี9 วัดพัฒนาวิชาการซาอุดีอาระเบีย-----
22010022 วัดโป่งแรด(ปคุณวิทยาคาร)เมืองจันทบุรี9 วัดพัฒนาวิชาการญี่ปุ่น-----
22010022 วัดโป่งแรด(ปคุณวิทยาคาร)เมืองจันทบุรี9 วัดพัฒนาวิชาการเนปาล-----
22010022 วัดโป่งแรด(ปคุณวิทยาคาร)เมืองจันทบุรี9 วัดพัฒนาวิชาการปากีสถาน-----
22010022 วัดโป่งแรด(ปคุณวิทยาคาร)เมืองจันทบุรี9 วัดพัฒนาวิชาการเมียนมา-1--1
22010022 วัดโป่งแรด(ปคุณวิทยาคาร)เมืองจันทบุรี9 วัดพัฒนาวิชาการฟิลิปปิน-----
22010022 วัดโป่งแรด(ปคุณวิทยาคาร)เมืองจันทบุรี9 วัดพัฒนาวิชาการมาเลเซีย-----
22010022 วัดโป่งแรด(ปคุณวิทยาคาร)เมืองจันทบุรี9 วัดพัฒนาวิชาการลาว814--22
22010022 วัดโป่งแรด(ปคุณวิทยาคาร)เมืองจันทบุรี9 วัดพัฒนาวิชาการเวียดนาม-----
22010022 วัดโป่งแรด(ปคุณวิทยาคาร)เมืองจันทบุรี9 วัดพัฒนาวิชาการศรีลังกา-----
22010022 วัดโป่งแรด(ปคุณวิทยาคาร)เมืองจันทบุรี9 วัดพัฒนาวิชาการสิงคโปร์-----
22010022 วัดโป่งแรด(ปคุณวิทยาคาร)เมืองจันทบุรี9 วัดพัฒนาวิชาการอินเดีย-----
22010022 วัดโป่งแรด(ปคุณวิทยาคาร)เมืองจันทบุรี9 วัดพัฒนาวิชาการอินโดนีเซีย-----
22010022 วัดโป่งแรด(ปคุณวิทยาคาร)เมืองจันทบุรี9 วัดพัฒนาวิชาการไม่ปรากฎสัญชาติ-----
22010022 วัดโป่งแรด(ปคุณวิทยาคาร)เมืองจันทบุรี9 วัดพัฒนาวิชาการอื่นๆ-----
22010022 วัดโป่งแรด(ปคุณวิทยาคาร)เมืองจันทบุรี9 วัดพัฒนาวิชาการข้อมูลผิดปกติ-----
22010022 วัดโป่งแรด(ปคุณวิทยาคาร)เมืองจันทบุรี9 วัดพัฒนาวิชาการอายุนอกเกณฑ์-----
22010023 อนุบาลจันทบุรีเมืองจันทบุรีจันท์ธานีนักเรียนทั้งหมด393975275-1,643
22010023 อนุบาลจันทบุรีเมืองจันทบุรีจันท์ธานีไทย391972275-1,638
22010023 อนุบาลจันทบุรีเมืองจันทบุรีจันท์ธานีกัมพูชา-1--1
22010023 อนุบาลจันทบุรีเมืองจันทบุรีจันท์ธานีเกาหลีใต้-----
22010023 อนุบาลจันทบุรีเมืองจันทบุรีจันท์ธานีจีน-----
22010023 อนุบาลจันทบุรีเมืองจันทบุรีจันท์ธานีซาอุดีอาระเบีย-----
22010023 อนุบาลจันทบุรีเมืองจันทบุรีจันท์ธานีญี่ปุ่น-----
22010023 อนุบาลจันทบุรีเมืองจันทบุรีจันท์ธานีเนปาล-----
22010023 อนุบาลจันทบุรีเมืองจันทบุรีจันท์ธานีปากีสถาน-----
22010023 อนุบาลจันทบุรีเมืองจันทบุรีจันท์ธานีเมียนมา-----
22010023 อนุบาลจันทบุรีเมืองจันทบุรีจันท์ธานีฟิลิปปิน-1--1
22010023 อนุบาลจันทบุรีเมืองจันทบุรีจันท์ธานีมาเลเซีย-----
22010023 อนุบาลจันทบุรีเมืองจันทบุรีจันท์ธานีลาว1---1
22010023 อนุบาลจันทบุรีเมืองจันทบุรีจันท์ธานีเวียดนาม-----
22010023 อนุบาลจันทบุรีเมืองจันทบุรีจันท์ธานีศรีลังกา-----
22010023 อนุบาลจันทบุรีเมืองจันทบุรีจันท์ธานีสิงคโปร์-----
22010023 อนุบาลจันทบุรีเมืองจันทบุรีจันท์ธานีอินเดีย-----
22010023 อนุบาลจันทบุรีเมืองจันทบุรีจันท์ธานีอินโดนีเซีย-----
22010023 อนุบาลจันทบุรีเมืองจันทบุรีจันท์ธานีไม่ปรากฎสัญชาติ-----
22010023 อนุบาลจันทบุรีเมืองจันทบุรีจันท์ธานีอื่นๆ11--2
22010023 อนุบาลจันทบุรีเมืองจันทบุรีจันท์ธานีข้อมูลผิดปกติ-----
22010023 อนุบาลจันทบุรีเมืองจันทบุรีจันท์ธานีอายุนอกเกณฑ์-----
22010024 สฤษดิเดชเมืองจันทบุรีคุณภาพสัมพันธ์นักเรียนทั้งหมด-2,854168-3,022
22010024 สฤษดิเดชเมืองจันทบุรีคุณภาพสัมพันธ์ไทย-2,851165-3,016
22010024 สฤษดิเดชเมืองจันทบุรีคุณภาพสัมพันธ์กัมพูชา-1--1
22010024 สฤษดิเดชเมืองจันทบุรีคุณภาพสัมพันธ์เกาหลีใต้-----
22010024 สฤษดิเดชเมืองจันทบุรีคุณภาพสัมพันธ์จีน--1-1
22010024 สฤษดิเดชเมืองจันทบุรีคุณภาพสัมพันธ์ซาอุดีอาระเบีย-----
22010024 สฤษดิเดชเมืองจันทบุรีคุณภาพสัมพันธ์ญี่ปุ่น-----
22010024 สฤษดิเดชเมืองจันทบุรีคุณภาพสัมพันธ์เนปาล-----
22010024 สฤษดิเดชเมืองจันทบุรีคุณภาพสัมพันธ์ปากีสถาน-----
22010024 สฤษดิเดชเมืองจันทบุรีคุณภาพสัมพันธ์เมียนมา-----
22010024 สฤษดิเดชเมืองจันทบุรีคุณภาพสัมพันธ์ฟิลิปปิน--1-1
22010024 สฤษดิเดชเมืองจันทบุรีคุณภาพสัมพันธ์มาเลเซีย-----
22010024 สฤษดิเดชเมืองจันทบุรีคุณภาพสัมพันธ์ลาว-----
22010024 สฤษดิเดชเมืองจันทบุรีคุณภาพสัมพันธ์เวียดนาม-----
22010024 สฤษดิเดชเมืองจันทบุรีคุณภาพสัมพันธ์ศรีลังกา-----
22010024 สฤษดิเดชเมืองจันทบุรีคุณภาพสัมพันธ์สิงคโปร์-----
22010024 สฤษดิเดชเมืองจันทบุรีคุณภาพสัมพันธ์อินเดีย-----
22010024 สฤษดิเดชเมืองจันทบุรีคุณภาพสัมพันธ์อินโดนีเซีย-----
22010024 สฤษดิเดชเมืองจันทบุรีคุณภาพสัมพันธ์ไม่ปรากฎสัญชาติ-1--1
22010024 สฤษดิเดชเมืองจันทบุรีคุณภาพสัมพันธ์อื่นๆ-11-2
22010024 สฤษดิเดชเมืองจันทบุรีคุณภาพสัมพันธ์ข้อมูลผิดปกติ-----
22010024 สฤษดิเดชเมืองจันทบุรีคุณภาพสัมพันธ์อายุนอกเกณฑ์-----
22010025 บ้านชำโสมเมืองจันทบุรีจันท์ธานีนักเรียนทั้งหมด3659--95
22010025 บ้านชำโสมเมืองจันทบุรีจันท์ธานีไทย2447--71
22010025 บ้านชำโสมเมืองจันทบุรีจันท์ธานีกัมพูชา82--10
22010025 บ้านชำโสมเมืองจันทบุรีจันท์ธานีเกาหลีใต้-----
22010025 บ้านชำโสมเมืองจันทบุรีจันท์ธานีจีน-----
22010025 บ้านชำโสมเมืองจันทบุรีจันท์ธานีซาอุดีอาระเบีย-----
22010025 บ้านชำโสมเมืองจันทบุรีจันท์ธานีญี่ปุ่น-----
22010025 บ้านชำโสมเมืองจันทบุรีจันท์ธานีเนปาล-----
22010025 บ้านชำโสมเมืองจันทบุรีจันท์ธานีปากีสถาน-----
22010025 บ้านชำโสมเมืองจันทบุรีจันท์ธานีเมียนมา-1--1
22010025 บ้านชำโสมเมืองจันทบุรีจันท์ธานีฟิลิปปิน-----
22010025 บ้านชำโสมเมืองจันทบุรีจันท์ธานีมาเลเซีย-----
22010025 บ้านชำโสมเมืองจันทบุรีจันท์ธานีลาว39--12
22010025 บ้านชำโสมเมืองจันทบุรีจันท์ธานีเวียดนาม-----
22010025 บ้านชำโสมเมืองจันทบุรีจันท์ธานีศรีลังกา-----
22010025 บ้านชำโสมเมืองจันทบุรีจันท์ธานีสิงคโปร์-----
22010025 บ้านชำโสมเมืองจันทบุรีจันท์ธานีอินเดีย-----
22010025 บ้านชำโสมเมืองจันทบุรีจันท์ธานีอินโดนีเซีย-----
22010025 บ้านชำโสมเมืองจันทบุรีจันท์ธานีไม่ปรากฎสัญชาติ-----
22010025 บ้านชำโสมเมืองจันทบุรีจันท์ธานีอื่นๆ1---1
22010025 บ้านชำโสมเมืองจันทบุรีจันท์ธานีข้อมูลผิดปกติ-----
22010025 บ้านชำโสมเมืองจันทบุรีจันท์ธานีอายุนอกเกณฑ์-----
22010026 วัดแสลงเมืองจันทบุรี9 วัดพัฒนาวิชาการนักเรียนทั้งหมด105175--280
22010026 วัดแสลงเมืองจันทบุรี9 วัดพัฒนาวิชาการไทย102159--261
22010026 วัดแสลงเมืองจันทบุรี9 วัดพัฒนาวิชาการกัมพูชา-11--11
22010026 วัดแสลงเมืองจันทบุรี9 วัดพัฒนาวิชาการเกาหลีใต้-----
22010026 วัดแสลงเมืองจันทบุรี9 วัดพัฒนาวิชาการจีน-----
22010026 วัดแสลงเมืองจันทบุรี9 วัดพัฒนาวิชาการซาอุดีอาระเบีย-----
22010026 วัดแสลงเมืองจันทบุรี9 วัดพัฒนาวิชาการญี่ปุ่น-----
22010026 วัดแสลงเมืองจันทบุรี9 วัดพัฒนาวิชาการเนปาล-----
22010026 วัดแสลงเมืองจันทบุรี9 วัดพัฒนาวิชาการปากีสถาน-----
22010026 วัดแสลงเมืองจันทบุรี9 วัดพัฒนาวิชาการเมียนมา-2--2
22010026 วัดแสลงเมืองจันทบุรี9 วัดพัฒนาวิชาการฟิลิปปิน-----
22010026 วัดแสลงเมืองจันทบุรี9 วัดพัฒนาวิชาการมาเลเซีย-----
22010026 วัดแสลงเมืองจันทบุรี9 วัดพัฒนาวิชาการลาว13--4
22010026 วัดแสลงเมืองจันทบุรี9 วัดพัฒนาวิชาการเวียดนาม-----
22010026 วัดแสลงเมืองจันทบุรี9 วัดพัฒนาวิชาการศรีลังกา-----
22010026 วัดแสลงเมืองจันทบุรี9 วัดพัฒนาวิชาการสิงคโปร์-----
22010026 วัดแสลงเมืองจันทบุรี9 วัดพัฒนาวิชาการอินเดีย-----
22010026 วัดแสลงเมืองจันทบุรี9 วัดพัฒนาวิชาการอินโดนีเซีย-----
22010026 วัดแสลงเมืองจันทบุรี9 วัดพัฒนาวิชาการไม่ปรากฎสัญชาติ-----
22010026 วัดแสลงเมืองจันทบุรี9 วัดพัฒนาวิชาการอื่นๆ2---2
22010026 วัดแสลงเมืองจันทบุรี9 วัดพัฒนาวิชาการข้อมูลผิดปกติ-----
22010026 วัดแสลงเมืองจันทบุรี9 วัดพัฒนาวิชาการอายุนอกเกณฑ์-----
22010027 วัดหนองบัว(ปทุมาภิพัฒน์)เมืองจันทบุรีคุณภาพสัมพันธ์นักเรียนทั้งหมด367559-170
22010027 วัดหนองบัว(ปทุมาภิพัฒน์)เมืองจันทบุรีคุณภาพสัมพันธ์ไทย337256-161
22010027 วัดหนองบัว(ปทุมาภิพัฒน์)เมืองจันทบุรีคุณภาพสัมพันธ์กัมพูชา333-9
22010027 วัดหนองบัว(ปทุมาภิพัฒน์)เมืองจันทบุรีคุณภาพสัมพันธ์เกาหลีใต้-----
22010027 วัดหนองบัว(ปทุมาภิพัฒน์)เมืองจันทบุรีคุณภาพสัมพันธ์จีน-----
22010027 วัดหนองบัว(ปทุมาภิพัฒน์)เมืองจันทบุรีคุณภาพสัมพันธ์ซาอุดีอาระเบีย-----
22010027 วัดหนองบัว(ปทุมาภิพัฒน์)เมืองจันทบุรีคุณภาพสัมพันธ์ญี่ปุ่น-----
22010027 วัดหนองบัว(ปทุมาภิพัฒน์)เมืองจันทบุรีคุณภาพสัมพันธ์เนปาล-----
22010027 วัดหนองบัว(ปทุมาภิพัฒน์)เมืองจันทบุรีคุณภาพสัมพันธ์ปากีสถาน-----
22010027 วัดหนองบัว(ปทุมาภิพัฒน์)เมืองจันทบุรีคุณภาพสัมพันธ์เมียนมา-----
22010027 วัดหนองบัว(ปทุมาภิพัฒน์)เมืองจันทบุรีคุณภาพสัมพันธ์ฟิลิปปิน-----
22010027 วัดหนองบัว(ปทุมาภิพัฒน์)เมืองจันทบุรีคุณภาพสัมพันธ์มาเลเซีย-----
22010027 วัดหนองบัว(ปทุมาภิพัฒน์)เมืองจันทบุรีคุณภาพสัมพันธ์ลาว-----
22010027 วัดหนองบัว(ปทุมาภิพัฒน์)เมืองจันทบุรีคุณภาพสัมพันธ์เวียดนาม-----
22010027 วัดหนองบัว(ปทุมาภิพัฒน์)เมืองจันทบุรีคุณภาพสัมพันธ์ศรีลังกา-----
22010027 วัดหนองบัว(ปทุมาภิพัฒน์)เมืองจันทบุรีคุณภาพสัมพันธ์สิงคโปร์-----
22010027 วัดหนองบัว(ปทุมาภิพัฒน์)เมืองจันทบุรีคุณภาพสัมพันธ์อินเดีย-----
22010027 วัดหนองบัว(ปทุมาภิพัฒน์)เมืองจันทบุรีคุณภาพสัมพันธ์อินโดนีเซีย-----
22010027 วัดหนองบัว(ปทุมาภิพัฒน์)เมืองจันทบุรีคุณภาพสัมพันธ์ไม่ปรากฎสัญชาติ-----
22010027 วัดหนองบัว(ปทุมาภิพัฒน์)เมืองจันทบุรีคุณภาพสัมพันธ์อื่นๆ-----
22010027 วัดหนองบัว(ปทุมาภิพัฒน์)เมืองจันทบุรีคุณภาพสัมพันธ์ข้อมูลผิดปกติ-----
22010027 วัดหนองบัว(ปทุมาภิพัฒน์)เมืองจันทบุรีคุณภาพสัมพันธ์อายุนอกเกณฑ์-----
22010028 วัดเสม็ดงามเมืองจันทบุรีคุณภาพสัมพันธ์นักเรียนทั้งหมด813--21
22010028 วัดเสม็ดงามเมืองจันทบุรีคุณภาพสัมพันธ์ไทย612--18
22010028 วัดเสม็ดงามเมืองจันทบุรีคุณภาพสัมพันธ์กัมพูชา2---2
22010028 วัดเสม็ดงามเมืองจันทบุรีคุณภาพสัมพันธ์เกาหลีใต้-----
22010028 วัดเสม็ดงามเมืองจันทบุรีคุณภาพสัมพันธ์จีน-----
22010028 วัดเสม็ดงามเมืองจันทบุรีคุณภาพสัมพันธ์ซาอุดีอาระเบีย-----
22010028 วัดเสม็ดงามเมืองจันทบุรีคุณภาพสัมพันธ์ญี่ปุ่น-----
22010028 วัดเสม็ดงามเมืองจันทบุรีคุณภาพสัมพันธ์เนปาล-----
22010028 วัดเสม็ดงามเมืองจันทบุรีคุณภาพสัมพันธ์ปากีสถาน-----
22010028 วัดเสม็ดงามเมืองจันทบุรีคุณภาพสัมพันธ์เมียนมา-----
22010028 วัดเสม็ดงามเมืองจันทบุรีคุณภาพสัมพันธ์ฟิลิปปิน-----
22010028 วัดเสม็ดงามเมืองจันทบุรีคุณภาพสัมพันธ์มาเลเซีย-----
22010028 วัดเสม็ดงามเมืองจันทบุรีคุณภาพสัมพันธ์ลาว-1--1
22010028 วัดเสม็ดงามเมืองจันทบุรีคุณภาพสัมพันธ์เวียดนาม-----
22010028 วัดเสม็ดงามเมืองจันทบุรีคุณภาพสัมพันธ์ศรีลังกา-----
22010028 วัดเสม็ดงามเมืองจันทบุรีคุณภาพสัมพันธ์สิงคโปร์-----
22010028 วัดเสม็ดงามเมืองจันทบุรีคุณภาพสัมพันธ์อินเดีย-----
22010028 วัดเสม็ดงามเมืองจันทบุรีคุณภาพสัมพันธ์อินโดนีเซีย-----
22010028 วัดเสม็ดงามเมืองจันทบุรีคุณภาพสัมพันธ์ไม่ปรากฎสัญชาติ-----
22010028 วัดเสม็ดงามเมืองจันทบุรีคุณภาพสัมพันธ์อื่นๆ-----
22010028 วัดเสม็ดงามเมืองจันทบุรีคุณภาพสัมพันธ์ข้อมูลผิดปกติ-----
22010028 วัดเสม็ดงามเมืองจันทบุรีคุณภาพสัมพันธ์อายุนอกเกณฑ์-----
22010030 บ้านศรัทธาตะพงท่าใหม่เบญจไตรภาคีนักเรียนทั้งหมด4577--122
22010030 บ้านศรัทธาตะพงท่าใหม่เบญจไตรภาคีไทย3261--93
22010030 บ้านศรัทธาตะพงท่าใหม่เบญจไตรภาคีกัมพูชา72--9
22010030 บ้านศรัทธาตะพงท่าใหม่เบญจไตรภาคีเกาหลีใต้-----
22010030 บ้านศรัทธาตะพงท่าใหม่เบญจไตรภาคีจีน-----
22010030 บ้านศรัทธาตะพงท่าใหม่เบญจไตรภาคีซาอุดีอาระเบีย-----
22010030 บ้านศรัทธาตะพงท่าใหม่เบญจไตรภาคีญี่ปุ่น-----
22010030 บ้านศรัทธาตะพงท่าใหม่เบญจไตรภาคีเนปาล-----
22010030 บ้านศรัทธาตะพงท่าใหม่เบญจไตรภาคีปากีสถาน-----
22010030 บ้านศรัทธาตะพงท่าใหม่เบญจไตรภาคีเมียนมา1---1
22010030 บ้านศรัทธาตะพงท่าใหม่เบญจไตรภาคีฟิลิปปิน-----
22010030 บ้านศรัทธาตะพงท่าใหม่เบญจไตรภาคีมาเลเซีย-----
22010030 บ้านศรัทธาตะพงท่าใหม่เบญจไตรภาคีลาว513--18
22010030 บ้านศรัทธาตะพงท่าใหม่เบญจไตรภาคีเวียดนาม-----
22010030 บ้านศรัทธาตะพงท่าใหม่เบญจไตรภาคีศรีลังกา-----
22010030 บ้านศรัทธาตะพงท่าใหม่เบญจไตรภาคีสิงคโปร์-----
22010030 บ้านศรัทธาตะพงท่าใหม่เบญจไตรภาคีอินเดีย-----
22010030 บ้านศรัทธาตะพงท่าใหม่เบญจไตรภาคีอินโดนีเซีย-----
22010030 บ้านศรัทธาตะพงท่าใหม่เบญจไตรภาคีไม่ปรากฎสัญชาติ-1--1
22010030 บ้านศรัทธาตะพงท่าใหม่เบญจไตรภาคีอื่นๆ-----
22010030 บ้านศรัทธาตะพงท่าใหม่เบญจไตรภาคีข้อมูลผิดปกติ-----
22010030 บ้านศรัทธาตะพงท่าใหม่เบญจไตรภาคีอายุนอกเกณฑ์-----
22010032 บ้านตาเลียวท่าใหม่เบญจไตรภาคีนักเรียนทั้งหมด64104--168
22010032 บ้านตาเลียวท่าใหม่เบญจไตรภาคีไทย5484--138
22010032 บ้านตาเลียวท่าใหม่เบญจไตรภาคีกัมพูชา14--5
22010032 บ้านตาเลียวท่าใหม่เบญจไตรภาคีเกาหลีใต้-----
22010032 บ้านตาเลียวท่าใหม่เบญจไตรภาคีจีน-----
22010032 บ้านตาเลียวท่าใหม่เบญจไตรภาคีซาอุดีอาระเบีย-----
22010032 บ้านตาเลียวท่าใหม่เบญจไตรภาคีญี่ปุ่น-----
22010032 บ้านตาเลียวท่าใหม่เบญจไตรภาคีเนปาล-----
22010032 บ้านตาเลียวท่าใหม่เบญจไตรภาคีปากีสถาน-----
22010032 บ้านตาเลียวท่าใหม่เบญจไตรภาคีเมียนมา-----
22010032 บ้านตาเลียวท่าใหม่เบญจไตรภาคีฟิลิปปิน-----
22010032 บ้านตาเลียวท่าใหม่เบญจไตรภาคีมาเลเซีย-----
22010032 บ้านตาเลียวท่าใหม่เบญจไตรภาคีลาว816--24
22010032 บ้านตาเลียวท่าใหม่เบญจไตรภาคีเวียดนาม-----
22010032 บ้านตาเลียวท่าใหม่เบญจไตรภาคีศรีลังกา-----
22010032 บ้านตาเลียวท่าใหม่เบญจไตรภาคีสิงคโปร์-----
22010032 บ้านตาเลียวท่าใหม่เบญจไตรภาคีอินเดีย-----
22010032 บ้านตาเลียวท่าใหม่เบญจไตรภาคีอินโดนีเซีย-----
22010032 บ้านตาเลียวท่าใหม่เบญจไตรภาคีไม่ปรากฎสัญชาติ-----
22010032 บ้านตาเลียวท่าใหม่เบญจไตรภาคีอื่นๆ1---1
22010032 บ้านตาเลียวท่าใหม่เบญจไตรภาคีข้อมูลผิดปกติ-----
22010032 บ้านตาเลียวท่าใหม่เบญจไตรภาคีอายุนอกเกณฑ์-----
22010033 บ้านวังปลาท่าใหม่เบญจไตรภาคีนักเรียนทั้งหมด2544--69
22010033 บ้านวังปลาท่าใหม่เบญจไตรภาคีไทย1339--52
22010033 บ้านวังปลาท่าใหม่เบญจไตรภาคีกัมพูชา1---1
22010033 บ้านวังปลาท่าใหม่เบญจไตรภาคีเกาหลีใต้-----
22010033 บ้านวังปลาท่าใหม่เบญจไตรภาคีจีน-----
22010033 บ้านวังปลาท่าใหม่เบญจไตรภาคีซาอุดีอาระเบีย-----
22010033 บ้านวังปลาท่าใหม่เบญจไตรภาคีญี่ปุ่น-----
22010033 บ้านวังปลาท่าใหม่เบญจไตรภาคีเนปาล-----
22010033 บ้านวังปลาท่าใหม่เบญจไตรภาคีปากีสถาน-----
22010033 บ้านวังปลาท่าใหม่เบญจไตรภาคีเมียนมา-----
22010033 บ้านวังปลาท่าใหม่เบญจไตรภาคีฟิลิปปิน-----
22010033 บ้านวังปลาท่าใหม่เบญจไตรภาคีมาเลเซีย-----
22010033 บ้านวังปลาท่าใหม่เบญจไตรภาคีลาว105--15
22010033 บ้านวังปลาท่าใหม่เบญจไตรภาคีเวียดนาม-----
22010033 บ้านวังปลาท่าใหม่เบญจไตรภาคีศรีลังกา-----
22010033 บ้านวังปลาท่าใหม่เบญจไตรภาคีสิงคโปร์-----
22010033 บ้านวังปลาท่าใหม่เบญจไตรภาคีอินเดีย-----
22010033 บ้านวังปลาท่าใหม่เบญจไตรภาคีอินโดนีเซีย-----
22010033 บ้านวังปลาท่าใหม่เบญจไตรภาคีไม่ปรากฎสัญชาติ-----
22010033 บ้านวังปลาท่าใหม่เบญจไตรภาคีอื่นๆ1---1
22010033 บ้านวังปลาท่าใหม่เบญจไตรภาคีข้อมูลผิดปกติ-----
22010033 บ้านวังปลาท่าใหม่เบญจไตรภาคีอายุนอกเกณฑ์-----
22010034 บ้านแก่งน้อยท่าใหม่เบญจไตรภาคีนักเรียนทั้งหมด2141--62
22010034 บ้านแก่งน้อยท่าใหม่เบญจไตรภาคีไทย1530--45
22010034 บ้านแก่งน้อยท่าใหม่เบญจไตรภาคีกัมพูชา-4--4
22010034 บ้านแก่งน้อยท่าใหม่เบญจไตรภาคีเกาหลีใต้-----
22010034 บ้านแก่งน้อยท่าใหม่เบญจไตรภาคีจีน-----
22010034 บ้านแก่งน้อยท่าใหม่เบญจไตรภาคีซาอุดีอาระเบีย-----
22010034 บ้านแก่งน้อยท่าใหม่เบญจไตรภาคีญี่ปุ่น-----
22010034 บ้านแก่งน้อยท่าใหม่เบญจไตรภาคีเนปาล-----
22010034 บ้านแก่งน้อยท่าใหม่เบญจไตรภาคีปากีสถาน-----
22010034 บ้านแก่งน้อยท่าใหม่เบญจไตรภาคีเมียนมา-3--3
22010034 บ้านแก่งน้อยท่าใหม่เบญจไตรภาคีฟิลิปปิน-----
22010034 บ้านแก่งน้อยท่าใหม่เบญจไตรภาคีมาเลเซีย-----
22010034 บ้านแก่งน้อยท่าใหม่เบญจไตรภาคีลาว34--7
22010034 บ้านแก่งน้อยท่าใหม่เบญจไตรภาคีเวียดนาม-----
22010034 บ้านแก่งน้อยท่าใหม่เบญจไตรภาคีศรีลังกา-----
22010034 บ้านแก่งน้อยท่าใหม่เบญจไตรภาคีสิงคโปร์-----
22010034 บ้านแก่งน้อยท่าใหม่เบญจไตรภาคีอินเดีย-----
22010034 บ้านแก่งน้อยท่าใหม่เบญจไตรภาคีอินโดนีเซีย-----
22010034 บ้านแก่งน้อยท่าใหม่เบญจไตรภาคีไม่ปรากฎสัญชาติ-----
22010034 บ้านแก่งน้อยท่าใหม่เบญจไตรภาคีอื่นๆ3---3
22010034 บ้านแก่งน้อยท่าใหม่เบญจไตรภาคีข้อมูลผิดปกติ-----
22010034 บ้านแก่งน้อยท่าใหม่เบญจไตรภาคีอายุนอกเกณฑ์-----
22010036 บ้านเขาแก้ววิทยาท่าใหม่เบญจไตรภาคีนักเรียนทั้งหมด5011364-227
22010036 บ้านเขาแก้ววิทยาท่าใหม่เบญจไตรภาคีไทย418760-188
22010036 บ้านเขาแก้ววิทยาท่าใหม่เบญจไตรภาคีกัมพูชา-41-5
22010036 บ้านเขาแก้ววิทยาท่าใหม่เบญจไตรภาคีเกาหลีใต้-----
22010036 บ้านเขาแก้ววิทยาท่าใหม่เบญจไตรภาคีจีน-----
22010036 บ้านเขาแก้ววิทยาท่าใหม่เบญจไตรภาคีซาอุดีอาระเบีย-----
22010036 บ้านเขาแก้ววิทยาท่าใหม่เบญจไตรภาคีญี่ปุ่น-----
22010036 บ้านเขาแก้ววิทยาท่าใหม่เบญจไตรภาคีเนปาล-----
22010036 บ้านเขาแก้ววิทยาท่าใหม่เบญจไตรภาคีปากีสถาน-----
22010036 บ้านเขาแก้ววิทยาท่าใหม่เบญจไตรภาคีเมียนมา251-8
22010036 บ้านเขาแก้ววิทยาท่าใหม่เบญจไตรภาคีฟิลิปปิน-----
22010036 บ้านเขาแก้ววิทยาท่าใหม่เบญจไตรภาคีมาเลเซีย-----
22010036 บ้านเขาแก้ววิทยาท่าใหม่เบญจไตรภาคีลาว5152-22
22010036 บ้านเขาแก้ววิทยาท่าใหม่เบญจไตรภาคีเวียดนาม-----
22010036 บ้านเขาแก้ววิทยาท่าใหม่เบญจไตรภาคีศรีลังกา-----
22010036 บ้านเขาแก้ววิทยาท่าใหม่เบญจไตรภาคีสิงคโปร์-----
22010036 บ้านเขาแก้ววิทยาท่าใหม่เบญจไตรภาคีอินเดีย-----
22010036 บ้านเขาแก้ววิทยาท่าใหม่เบญจไตรภาคีอินโดนีเซีย-----
22010036 บ้านเขาแก้ววิทยาท่าใหม่เบญจไตรภาคีไม่ปรากฎสัญชาติ12--3
22010036 บ้านเขาแก้ววิทยาท่าใหม่เบญจไตรภาคีอื่นๆ1---1
22010036 บ้านเขาแก้ววิทยาท่าใหม่เบญจไตรภาคีข้อมูลผิดปกติ-----
22010036 บ้านเขาแก้ววิทยาท่าใหม่เบญจไตรภาคีอายุนอกเกณฑ์-----
22010038 บ้านคลองกะพงท่าใหม่มิติใหม่ ท่าใหม่ 4นักเรียนทั้งหมด3961--100
22010038 บ้านคลองกะพงท่าใหม่มิติใหม่ ท่าใหม่ 4ไทย3048--78
22010038 บ้านคลองกะพงท่าใหม่มิติใหม่ ท่าใหม่ 4กัมพูชา38--11
22010038 บ้านคลองกะพงท่าใหม่มิติใหม่ ท่าใหม่ 4เกาหลีใต้-----
22010038 บ้านคลองกะพงท่าใหม่มิติใหม่ ท่าใหม่ 4จีน-----
22010038 บ้านคลองกะพงท่าใหม่มิติใหม่ ท่าใหม่ 4ซาอุดีอาระเบีย-----
22010038 บ้านคลองกะพงท่าใหม่มิติใหม่ ท่าใหม่ 4ญี่ปุ่น-----
22010038 บ้านคลองกะพงท่าใหม่มิติใหม่ ท่าใหม่ 4เนปาล-----
22010038 บ้านคลองกะพงท่าใหม่มิติใหม่ ท่าใหม่ 4ปากีสถาน-----
22010038 บ้านคลองกะพงท่าใหม่มิติใหม่ ท่าใหม่ 4เมียนมา-----
22010038 บ้านคลองกะพงท่าใหม่มิติใหม่ ท่าใหม่ 4ฟิลิปปิน-----
22010038 บ้านคลองกะพงท่าใหม่มิติใหม่ ท่าใหม่ 4มาเลเซีย-----
22010038 บ้านคลองกะพงท่าใหม่มิติใหม่ ท่าใหม่ 4ลาว55--10
22010038 บ้านคลองกะพงท่าใหม่มิติใหม่ ท่าใหม่ 4เวียดนาม-----
22010038 บ้านคลองกะพงท่าใหม่มิติใหม่ ท่าใหม่ 4ศรีลังกา-----
22010038 บ้านคลองกะพงท่าใหม่มิติใหม่ ท่าใหม่ 4สิงคโปร์-----
22010038 บ้านคลองกะพงท่าใหม่มิติใหม่ ท่าใหม่ 4อินเดีย-----
22010038 บ้านคลองกะพงท่าใหม่มิติใหม่ ท่าใหม่ 4อินโดนีเซีย-----
22010038 บ้านคลองกะพงท่าใหม่มิติใหม่ ท่าใหม่ 4ไม่ปรากฎสัญชาติ1---1
22010038 บ้านคลองกะพงท่าใหม่มิติใหม่ ท่าใหม่ 4อื่นๆ-----
22010038 บ้านคลองกะพงท่าใหม่มิติใหม่ ท่าใหม่ 4ข้อมูลผิดปกติ-----
22010038 บ้านคลองกะพงท่าใหม่มิติใหม่ ท่าใหม่ 4อายุนอกเกณฑ์-----
22010040 บ้านเนินดินแดงท่าใหม่มิติใหม่ ท่าใหม่ 4นักเรียนทั้งหมด42129--171
22010040 บ้านเนินดินแดงท่าใหม่มิติใหม่ ท่าใหม่ 4ไทย2482--106
22010040 บ้านเนินดินแดงท่าใหม่มิติใหม่ ท่าใหม่ 4กัมพูชา28--10
22010040 บ้านเนินดินแดงท่าใหม่มิติใหม่ ท่าใหม่ 4เกาหลีใต้-----
22010040 บ้านเนินดินแดงท่าใหม่มิติใหม่ ท่าใหม่ 4จีน-----
22010040 บ้านเนินดินแดงท่าใหม่มิติใหม่ ท่าใหม่ 4ซาอุดีอาระเบีย-----
22010040 บ้านเนินดินแดงท่าใหม่มิติใหม่ ท่าใหม่ 4ญี่ปุ่น-----
22010040 บ้านเนินดินแดงท่าใหม่มิติใหม่ ท่าใหม่ 4เนปาล-----
22010040 บ้านเนินดินแดงท่าใหม่มิติใหม่ ท่าใหม่ 4ปากีสถาน-----
22010040 บ้านเนินดินแดงท่าใหม่มิติใหม่ ท่าใหม่ 4เมียนมา-----
22010040 บ้านเนินดินแดงท่าใหม่มิติใหม่ ท่าใหม่ 4ฟิลิปปิน-----
22010040 บ้านเนินดินแดงท่าใหม่มิติใหม่ ท่าใหม่ 4มาเลเซีย-----
22010040 บ้านเนินดินแดงท่าใหม่มิติใหม่ ท่าใหม่ 4ลาว938--47
22010040 บ้านเนินดินแดงท่าใหม่มิติใหม่ ท่าใหม่ 4เวียดนาม-----
22010040 บ้านเนินดินแดงท่าใหม่มิติใหม่ ท่าใหม่ 4ศรีลังกา-----
22010040 บ้านเนินดินแดงท่าใหม่มิติใหม่ ท่าใหม่ 4สิงคโปร์-----
22010040 บ้านเนินดินแดงท่าใหม่มิติใหม่ ท่าใหม่ 4อินเดีย-----
22010040 บ้านเนินดินแดงท่าใหม่มิติใหม่ ท่าใหม่ 4อินโดนีเซีย-----
22010040 บ้านเนินดินแดงท่าใหม่มิติใหม่ ท่าใหม่ 4ไม่ปรากฎสัญชาติ-----
22010040 บ้านเนินดินแดงท่าใหม่มิติใหม่ ท่าใหม่ 4อื่นๆ71--8
22010040 บ้านเนินดินแดงท่าใหม่มิติใหม่ ท่าใหม่ 4ข้อมูลผิดปกติ-----
22010040 บ้านเนินดินแดงท่าใหม่มิติใหม่ ท่าใหม่ 4อายุนอกเกณฑ์-----
22010041 บ้านมาบโอนท่าใหม่มิติใหม่ ท่าใหม่ 4นักเรียนทั้งหมด1626--42
22010041 บ้านมาบโอนท่าใหม่มิติใหม่ ท่าใหม่ 4ไทย621--27
22010041 บ้านมาบโอนท่าใหม่มิติใหม่ ท่าใหม่ 4กัมพูชา41--5
22010041 บ้านมาบโอนท่าใหม่มิติใหม่ ท่าใหม่ 4เกาหลีใต้-----
22010041 บ้านมาบโอนท่าใหม่มิติใหม่ ท่าใหม่ 4จีน-----
22010041 บ้านมาบโอนท่าใหม่มิติใหม่ ท่าใหม่ 4ซาอุดีอาระเบีย-----
22010041 บ้านมาบโอนท่าใหม่มิติใหม่ ท่าใหม่ 4ญี่ปุ่น-----
22010041 บ้านมาบโอนท่าใหม่มิติใหม่ ท่าใหม่ 4เนปาล-----
22010041 บ้านมาบโอนท่าใหม่มิติใหม่ ท่าใหม่ 4ปากีสถาน-----
22010041 บ้านมาบโอนท่าใหม่มิติใหม่ ท่าใหม่ 4เมียนมา12--3
22010041 บ้านมาบโอนท่าใหม่มิติใหม่ ท่าใหม่ 4ฟิลิปปิน-----
22010041 บ้านมาบโอนท่าใหม่มิติใหม่ ท่าใหม่ 4มาเลเซีย-----
22010041 บ้านมาบโอนท่าใหม่มิติใหม่ ท่าใหม่ 4ลาว42--6
22010041 บ้านมาบโอนท่าใหม่มิติใหม่ ท่าใหม่ 4เวียดนาม-----
22010041 บ้านมาบโอนท่าใหม่มิติใหม่ ท่าใหม่ 4ศรีลังกา-----
22010041 บ้านมาบโอนท่าใหม่มิติใหม่ ท่าใหม่ 4สิงคโปร์-----
22010041 บ้านมาบโอนท่าใหม่มิติใหม่ ท่าใหม่ 4อินเดีย-----
22010041 บ้านมาบโอนท่าใหม่มิติใหม่ ท่าใหม่ 4อินโดนีเซีย-----
22010041 บ้านมาบโอนท่าใหม่มิติใหม่ ท่าใหม่ 4ไม่ปรากฎสัญชาติ-----
22010041 บ้านมาบโอนท่าใหม่มิติใหม่ ท่าใหม่ 4อื่นๆ1---1
22010041 บ้านมาบโอนท่าใหม่มิติใหม่ ท่าใหม่ 4ข้อมูลผิดปกติ-----
22010041 บ้านมาบโอนท่าใหม่มิติใหม่ ท่าใหม่ 4อายุนอกเกณฑ์-----
22010042 วัดบูรพาพิทยารามท่าใหม่มิติใหม่ ท่าใหม่ 4นักเรียนทั้งหมด259643-164
22010042 วัดบูรพาพิทยารามท่าใหม่มิติใหม่ ท่าใหม่ 4ไทย216538-124
22010042 วัดบูรพาพิทยารามท่าใหม่มิติใหม่ ท่าใหม่ 4กัมพูชา2183-23
22010042 วัดบูรพาพิทยารามท่าใหม่มิติใหม่ ท่าใหม่ 4เกาหลีใต้-----
22010042 วัดบูรพาพิทยารามท่าใหม่มิติใหม่ ท่าใหม่ 4จีน-----
22010042 วัดบูรพาพิทยารามท่าใหม่มิติใหม่ ท่าใหม่ 4ซาอุดีอาระเบีย-----
22010042 วัดบูรพาพิทยารามท่าใหม่มิติใหม่ ท่าใหม่ 4ญี่ปุ่น-----
22010042 วัดบูรพาพิทยารามท่าใหม่มิติใหม่ ท่าใหม่ 4เนปาล-----
22010042 วัดบูรพาพิทยารามท่าใหม่มิติใหม่ ท่าใหม่ 4ปากีสถาน-----
22010042 วัดบูรพาพิทยารามท่าใหม่มิติใหม่ ท่าใหม่ 4เมียนมา-----
22010042 วัดบูรพาพิทยารามท่าใหม่มิติใหม่ ท่าใหม่ 4ฟิลิปปิน-----
22010042 วัดบูรพาพิทยารามท่าใหม่มิติใหม่ ท่าใหม่ 4มาเลเซีย-----
22010042 วัดบูรพาพิทยารามท่าใหม่มิติใหม่ ท่าใหม่ 4ลาว2122-16
22010042 วัดบูรพาพิทยารามท่าใหม่มิติใหม่ ท่าใหม่ 4เวียดนาม-----
22010042 วัดบูรพาพิทยารามท่าใหม่มิติใหม่ ท่าใหม่ 4ศรีลังกา-----
22010042 วัดบูรพาพิทยารามท่าใหม่มิติใหม่ ท่าใหม่ 4สิงคโปร์-----
22010042 วัดบูรพาพิทยารามท่าใหม่มิติใหม่ ท่าใหม่ 4อินเดีย-----
22010042 วัดบูรพาพิทยารามท่าใหม่มิติใหม่ ท่าใหม่ 4อินโดนีเซีย-----
22010042 วัดบูรพาพิทยารามท่าใหม่มิติใหม่ ท่าใหม่ 4ไม่ปรากฎสัญชาติ-----
22010042 วัดบูรพาพิทยารามท่าใหม่มิติใหม่ ท่าใหม่ 4อื่นๆ-1--1
22010042 วัดบูรพาพิทยารามท่าใหม่มิติใหม่ ท่าใหม่ 4ข้อมูลผิดปกติ-----
22010042 วัดบูรพาพิทยารามท่าใหม่มิติใหม่ ท่าใหม่ 4อายุนอกเกณฑ์-----
22010043 วัดเสม็ดโพธิ์ศรี(อุชุกวิทยาคาร)ท่าใหม่เพื่อนช่วยเพื่อนนักเรียนทั้งหมด2535--60
22010043 วัดเสม็ดโพธิ์ศรี(อุชุกวิทยาคาร)ท่าใหม่เพื่อนช่วยเพื่อนไทย2535--60
22010043 วัดเสม็ดโพธิ์ศรี(อุชุกวิทยาคาร)ท่าใหม่เพื่อนช่วยเพื่อนกัมพูชา-----
22010043 วัดเสม็ดโพธิ์ศรี(อุชุกวิทยาคาร)ท่าใหม่เพื่อนช่วยเพื่อนเกาหลีใต้-----
22010043 วัดเสม็ดโพธิ์ศรี(อุชุกวิทยาคาร)ท่าใหม่เพื่อนช่วยเพื่อนจีน-----
22010043 วัดเสม็ดโพธิ์ศรี(อุชุกวิทยาคาร)ท่าใหม่เพื่อนช่วยเพื่อนซาอุดีอาระเบีย-----
22010043 วัดเสม็ดโพธิ์ศรี(อุชุกวิทยาคาร)ท่าใหม่เพื่อนช่วยเพื่อนญี่ปุ่น-----
22010043 วัดเสม็ดโพธิ์ศรี(อุชุกวิทยาคาร)ท่าใหม่เพื่อนช่วยเพื่อนเนปาล-----
22010043 วัดเสม็ดโพธิ์ศรี(อุชุกวิทยาคาร)ท่าใหม่เพื่อนช่วยเพื่อนปากีสถาน-----
22010043 วัดเสม็ดโพธิ์ศรี(อุชุกวิทยาคาร)ท่าใหม่เพื่อนช่วยเพื่อนเมียนมา-----
22010043 วัดเสม็ดโพธิ์ศรี(อุชุกวิทยาคาร)ท่าใหม่เพื่อนช่วยเพื่อนฟิลิปปิน-----
22010043 วัดเสม็ดโพธิ์ศรี(อุชุกวิทยาคาร)ท่าใหม่เพื่อนช่วยเพื่อนมาเลเซีย-----
22010043 วัดเสม็ดโพธิ์ศรี(อุชุกวิทยาคาร)ท่าใหม่เพื่อนช่วยเพื่อนลาว-----
22010043 วัดเสม็ดโพธิ์ศรี(อุชุกวิทยาคาร)ท่าใหม่เพื่อนช่วยเพื่อนเวียดนาม-----
22010043 วัดเสม็ดโพธิ์ศรี(อุชุกวิทยาคาร)ท่าใหม่เพื่อนช่วยเพื่อนศรีลังกา-----
22010043 วัดเสม็ดโพธิ์ศรี(อุชุกวิทยาคาร)ท่าใหม่เพื่อนช่วยเพื่อนสิงคโปร์-----
22010043 วัดเสม็ดโพธิ์ศรี(อุชุกวิทยาคาร)ท่าใหม่เพื่อนช่วยเพื่อนอินเดีย-----
22010043 วัดเสม็ดโพธิ์ศรี(อุชุกวิทยาคาร)ท่าใหม่เพื่อนช่วยเพื่อนอินโดนีเซีย-----
22010043 วัดเสม็ดโพธิ์ศรี(อุชุกวิทยาคาร)ท่าใหม่เพื่อนช่วยเพื่อนไม่ปรากฎสัญชาติ-----
22010043 วัดเสม็ดโพธิ์ศรี(อุชุกวิทยาคาร)ท่าใหม่เพื่อนช่วยเพื่อนอื่นๆ-----
22010043 วัดเสม็ดโพธิ์ศรี(อุชุกวิทยาคาร)ท่าใหม่เพื่อนช่วยเพื่อนข้อมูลผิดปกติ-----
22010043 วัดเสม็ดโพธิ์ศรี(อุชุกวิทยาคาร)ท่าใหม่เพื่อนช่วยเพื่อนอายุนอกเกณฑ์-----
22010044 วัดโขมง(แจงพิทยาคาร)ท่าใหม่เพื่อนช่วยเพื่อนนักเรียนทั้งหมด823--31
22010044 วัดโขมง(แจงพิทยาคาร)ท่าใหม่เพื่อนช่วยเพื่อนไทย821--29
22010044 วัดโขมง(แจงพิทยาคาร)ท่าใหม่เพื่อนช่วยเพื่อนกัมพูชา-2--2
22010044 วัดโขมง(แจงพิทยาคาร)ท่าใหม่เพื่อนช่วยเพื่อนเกาหลีใต้-----
22010044 วัดโขมง(แจงพิทยาคาร)ท่าใหม่เพื่อนช่วยเพื่อนจีน-----
22010044 วัดโขมง(แจงพิทยาคาร)ท่าใหม่เพื่อนช่วยเพื่อนซาอุดีอาระเบีย-----
22010044 วัดโขมง(แจงพิทยาคาร)ท่าใหม่เพื่อนช่วยเพื่อนญี่ปุ่น-----
22010044 วัดโขมง(แจงพิทยาคาร)ท่าใหม่เพื่อนช่วยเพื่อนเนปาล-----
22010044 วัดโขมง(แจงพิทยาคาร)ท่าใหม่เพื่อนช่วยเพื่อนปากีสถาน-----
22010044 วัดโขมง(แจงพิทยาคาร)ท่าใหม่เพื่อนช่วยเพื่อนเมียนมา-----
22010044 วัดโขมง(แจงพิทยาคาร)ท่าใหม่เพื่อนช่วยเพื่อนฟิลิปปิน-----
22010044 วัดโขมง(แจงพิทยาคาร)ท่าใหม่เพื่อนช่วยเพื่อนมาเลเซีย-----
22010044 วัดโขมง(แจงพิทยาคาร)ท่าใหม่เพื่อนช่วยเพื่อนลาว-----
22010044 วัดโขมง(แจงพิทยาคาร)ท่าใหม่เพื่อนช่วยเพื่อนเวียดนาม-----
22010044 วัดโขมง(แจงพิทยาคาร)ท่าใหม่เพื่อนช่วยเพื่อนศรีลังกา-----
22010044 วัดโขมง(แจงพิทยาคาร)ท่าใหม่เพื่อนช่วยเพื่อนสิงคโปร์-----
22010044 วัดโขมง(แจงพิทยาคาร)ท่าใหม่เพื่อนช่วยเพื่อนอินเดีย-----
22010044 วัดโขมง(แจงพิทยาคาร)ท่าใหม่เพื่อนช่วยเพื่อนอินโดนีเซีย-----
22010044 วัดโขมง(แจงพิทยาคาร)ท่าใหม่เพื่อนช่วยเพื่อนไม่ปรากฎสัญชาติ-----
22010044 วัดโขมง(แจงพิทยาคาร)ท่าใหม่เพื่อนช่วยเพื่อนอื่นๆ-----
22010044 วัดโขมง(แจงพิทยาคาร)ท่าใหม่เพื่อนช่วยเพื่อนข้อมูลผิดปกติ-----
22010044 วัดโขมง(แจงพิทยาคาร)ท่าใหม่เพื่อนช่วยเพื่อนอายุนอกเกณฑ์-----
22010045 วัดคลองขุดท่าใหม่เพื่อนช่วยเพื่อนนักเรียนทั้งหมด322--25
22010045 วัดคลองขุดท่าใหม่เพื่อนช่วยเพื่อนไทย320--23
22010045 วัดคลองขุดท่าใหม่เพื่อนช่วยเพื่อนกัมพูชา-1--1
22010045 วัดคลองขุดท่าใหม่เพื่อนช่วยเพื่อนเกาหลีใต้-----
22010045 วัดคลองขุดท่าใหม่เพื่อนช่วยเพื่อนจีน-----
22010045 วัดคลองขุดท่าใหม่เพื่อนช่วยเพื่อนซาอุดีอาระเบีย-----
22010045 วัดคลองขุดท่าใหม่เพื่อนช่วยเพื่อนญี่ปุ่น-----
22010045 วัดคลองขุดท่าใหม่เพื่อนช่วยเพื่อนเนปาล-----
22010045 วัดคลองขุดท่าใหม่เพื่อนช่วยเพื่อนปากีสถาน-----
22010045 วัดคลองขุดท่าใหม่เพื่อนช่วยเพื่อนเมียนมา-----
22010045 วัดคลองขุดท่าใหม่เพื่อนช่วยเพื่อนฟิลิปปิน-----
22010045 วัดคลองขุดท่าใหม่เพื่อนช่วยเพื่อนมาเลเซีย-----
22010045 วัดคลองขุดท่าใหม่เพื่อนช่วยเพื่อนลาว-1--1
22010045 วัดคลองขุดท่าใหม่เพื่อนช่วยเพื่อนเวียดนาม-----
22010045 วัดคลองขุดท่าใหม่เพื่อนช่วยเพื่อนศรีลังกา-----
22010045 วัดคลองขุดท่าใหม่เพื่อนช่วยเพื่อนสิงคโปร์-----
22010045 วัดคลองขุดท่าใหม่เพื่อนช่วยเพื่อนอินเดีย-----
22010045 วัดคลองขุดท่าใหม่เพื่อนช่วยเพื่อนอินโดนีเซีย-----
22010045 วัดคลองขุดท่าใหม่เพื่อนช่วยเพื่อนไม่ปรากฎสัญชาติ-----
22010045 วัดคลองขุดท่าใหม่เพื่อนช่วยเพื่อนอื่นๆ-----
22010045 วัดคลองขุดท่าใหม่เพื่อนช่วยเพื่อนข้อมูลผิดปกติ-----
22010045 วัดคลองขุดท่าใหม่เพื่อนช่วยเพื่อนอายุนอกเกณฑ์-----
22010046 วัดหมูดุดท่าใหม่เพื่อนช่วยเพื่อนนักเรียนทั้งหมด1752--69
22010046 วัดหมูดุดท่าใหม่เพื่อนช่วยเพื่อนไทย1137--48
22010046 วัดหมูดุดท่าใหม่เพื่อนช่วยเพื่อนกัมพูชา412--16
22010046 วัดหมูดุดท่าใหม่เพื่อนช่วยเพื่อนเกาหลีใต้-----
22010046 วัดหมูดุดท่าใหม่เพื่อนช่วยเพื่อนจีน-----
22010046 วัดหมูดุดท่าใหม่เพื่อนช่วยเพื่อนซาอุดีอาระเบีย-----
22010046 วัดหมูดุดท่าใหม่เพื่อนช่วยเพื่อนญี่ปุ่น-----
22010046 วัดหมูดุดท่าใหม่เพื่อนช่วยเพื่อนเนปาล-----
22010046 วัดหมูดุดท่าใหม่เพื่อนช่วยเพื่อนปากีสถาน-----
22010046 วัดหมูดุดท่าใหม่เพื่อนช่วยเพื่อนเมียนมา-----
22010046 วัดหมูดุดท่าใหม่เพื่อนช่วยเพื่อนฟิลิปปิน-----
22010046 วัดหมูดุดท่าใหม่เพื่อนช่วยเพื่อนมาเลเซีย-----
22010046 วัดหมูดุดท่าใหม่เพื่อนช่วยเพื่อนลาว23--5
22010046 วัดหมูดุดท่าใหม่เพื่อนช่วยเพื่อนเวียดนาม-----
22010046 วัดหมูดุดท่าใหม่เพื่อนช่วยเพื่อนศรีลังกา-----
22010046 วัดหมูดุดท่าใหม่เพื่อนช่วยเพื่อนสิงคโปร์-----
22010046 วัดหมูดุดท่าใหม่เพื่อนช่วยเพื่อนอินเดีย-----
22010046 วัดหมูดุดท่าใหม่เพื่อนช่วยเพื่อนอินโดนีเซีย-----
22010046 วัดหมูดุดท่าใหม่เพื่อนช่วยเพื่อนไม่ปรากฎสัญชาติ-----
22010046 วัดหมูดุดท่าใหม่เพื่อนช่วยเพื่อนอื่นๆ-----
22010046 วัดหมูดุดท่าใหม่เพื่อนช่วยเพื่อนข้อมูลผิดปกติ-----
22010046 วัดหมูดุดท่าใหม่เพื่อนช่วยเพื่อนอายุนอกเกณฑ์-----
22010047 บ้านเจ้าหลาวท่าใหม่มิติใหม่ ท่าใหม่ 4นักเรียนทั้งหมด3352--85
22010047 บ้านเจ้าหลาวท่าใหม่มิติใหม่ ท่าใหม่ 4ไทย3150--81
22010047 บ้านเจ้าหลาวท่าใหม่มิติใหม่ ท่าใหม่ 4กัมพูชา22--4
22010047 บ้านเจ้าหลาวท่าใหม่มิติใหม่ ท่าใหม่ 4เกาหลีใต้-----
22010047 บ้านเจ้าหลาวท่าใหม่มิติใหม่ ท่าใหม่ 4จีน-----
22010047 บ้านเจ้าหลาวท่าใหม่มิติใหม่ ท่าใหม่ 4ซาอุดีอาระเบีย-----
22010047 บ้านเจ้าหลาวท่าใหม่มิติใหม่ ท่าใหม่ 4ญี่ปุ่น-----
22010047 บ้านเจ้าหลาวท่าใหม่มิติใหม่ ท่าใหม่ 4เนปาล-----
22010047 บ้านเจ้าหลาวท่าใหม่มิติใหม่ ท่าใหม่ 4ปากีสถาน-----
22010047 บ้านเจ้าหลาวท่าใหม่มิติใหม่ ท่าใหม่ 4เมียนมา-----
22010047 บ้านเจ้าหลาวท่าใหม่มิติใหม่ ท่าใหม่ 4ฟิลิปปิน-----
22010047 บ้านเจ้าหลาวท่าใหม่มิติใหม่ ท่าใหม่ 4มาเลเซีย-----
22010047 บ้านเจ้าหลาวท่าใหม่มิติใหม่ ท่าใหม่ 4ลาว-----
22010047 บ้านเจ้าหลาวท่าใหม่มิติใหม่ ท่าใหม่ 4เวียดนาม-----
22010047 บ้านเจ้าหลาวท่าใหม่มิติใหม่ ท่าใหม่ 4ศรีลังกา-----
22010047 บ้านเจ้าหลาวท่าใหม่มิติใหม่ ท่าใหม่ 4สิงคโปร์-----
22010047 บ้านเจ้าหลาวท่าใหม่มิติใหม่ ท่าใหม่ 4อินเดีย-----
22010047 บ้านเจ้าหลาวท่าใหม่มิติใหม่ ท่าใหม่ 4อินโดนีเซีย-----
22010047 บ้านเจ้าหลาวท่าใหม่มิติใหม่ ท่าใหม่ 4ไม่ปรากฎสัญชาติ-----
22010047 บ้านเจ้าหลาวท่าใหม่มิติใหม่ ท่าใหม่ 4อื่นๆ-----
22010047 บ้านเจ้าหลาวท่าใหม่มิติใหม่ ท่าใหม่ 4ข้อมูลผิดปกติ-----
22010047 บ้านเจ้าหลาวท่าใหม่มิติใหม่ ท่าใหม่ 4อายุนอกเกณฑ์-----
22010050 บ้านสังข์ทองท่าใหม่มิติใหม่ ท่าใหม่ 4นักเรียนทั้งหมด2136--57
22010050 บ้านสังข์ทองท่าใหม่มิติใหม่ ท่าใหม่ 4ไทย414--18
22010050 บ้านสังข์ทองท่าใหม่มิติใหม่ ท่าใหม่ 4กัมพูชา1521--36
22010050 บ้านสังข์ทองท่าใหม่มิติใหม่ ท่าใหม่ 4เกาหลีใต้-----
22010050 บ้านสังข์ทองท่าใหม่มิติใหม่ ท่าใหม่ 4จีน-----
22010050 บ้านสังข์ทองท่าใหม่มิติใหม่ ท่าใหม่ 4ซาอุดีอาระเบีย-----
22010050 บ้านสังข์ทองท่าใหม่มิติใหม่ ท่าใหม่ 4ญี่ปุ่น-----
22010050 บ้านสังข์ทองท่าใหม่มิติใหม่ ท่าใหม่ 4เนปาล-----
22010050 บ้านสังข์ทองท่าใหม่มิติใหม่ ท่าใหม่ 4ปากีสถาน-----
22010050 บ้านสังข์ทองท่าใหม่มิติใหม่ ท่าใหม่ 4เมียนมา1---1
22010050 บ้านสังข์ทองท่าใหม่มิติใหม่ ท่าใหม่ 4ฟิลิปปิน-----
22010050 บ้านสังข์ทองท่าใหม่มิติใหม่ ท่าใหม่ 4มาเลเซีย-----
22010050 บ้านสังข์ทองท่าใหม่มิติใหม่ ท่าใหม่ 4ลาว-1--1
22010050 บ้านสังข์ทองท่าใหม่มิติใหม่ ท่าใหม่ 4เวียดนาม-----
22010050 บ้านสังข์ทองท่าใหม่มิติใหม่ ท่าใหม่ 4ศรีลังกา-----
22010050 บ้านสังข์ทองท่าใหม่มิติใหม่ ท่าใหม่ 4สิงคโปร์-----
22010050 บ้านสังข์ทองท่าใหม่มิติใหม่ ท่าใหม่ 4อินเดีย-----
22010050 บ้านสังข์ทองท่าใหม่มิติใหม่ ท่าใหม่ 4อินโดนีเซีย-----
22010050 บ้านสังข์ทองท่าใหม่มิติใหม่ ท่าใหม่ 4ไม่ปรากฎสัญชาติ1---1
22010050 บ้านสังข์ทองท่าใหม่มิติใหม่ ท่าใหม่ 4อื่นๆ-----
22010050 บ้านสังข์ทองท่าใหม่มิติใหม่ ท่าใหม่ 4ข้อมูลผิดปกติ-----
22010050 บ้านสังข์ทองท่าใหม่มิติใหม่ ท่าใหม่ 4อายุนอกเกณฑ์-----
22010055 อนุบาลบ้านหนองคล้าท่าใหม่เพื่อนช่วยเพื่อนนักเรียนทั้งหมด84400261-745
22010055 อนุบาลบ้านหนองคล้าท่าใหม่เพื่อนช่วยเพื่อนไทย75360251-686
22010055 อนุบาลบ้านหนองคล้าท่าใหม่เพื่อนช่วยเพื่อนกัมพูชา2122-16
22010055 อนุบาลบ้านหนองคล้าท่าใหม่เพื่อนช่วยเพื่อนเกาหลีใต้-----
22010055 อนุบาลบ้านหนองคล้าท่าใหม่เพื่อนช่วยเพื่อนจีน-----
22010055 อนุบาลบ้านหนองคล้าท่าใหม่เพื่อนช่วยเพื่อนซาอุดีอาระเบีย-----
22010055 อนุบาลบ้านหนองคล้าท่าใหม่เพื่อนช่วยเพื่อนญี่ปุ่น-----
22010055 อนุบาลบ้านหนองคล้าท่าใหม่เพื่อนช่วยเพื่อนเนปาล-----
22010055 อนุบาลบ้านหนองคล้าท่าใหม่เพื่อนช่วยเพื่อนปากีสถาน-----
22010055 อนุบาลบ้านหนองคล้าท่าใหม่เพื่อนช่วยเพื่อนเมียนมา-1--1
22010055 อนุบาลบ้านหนองคล้าท่าใหม่เพื่อนช่วยเพื่อนฟิลิปปิน-----
22010055 อนุบาลบ้านหนองคล้าท่าใหม่เพื่อนช่วยเพื่อนมาเลเซีย-----
22010055 อนุบาลบ้านหนองคล้าท่าใหม่เพื่อนช่วยเพื่อนลาว7278-42
22010055 อนุบาลบ้านหนองคล้าท่าใหม่เพื่อนช่วยเพื่อนเวียดนาม-----
22010055 อนุบาลบ้านหนองคล้าท่าใหม่เพื่อนช่วยเพื่อนศรีลังกา-----
22010055 อนุบาลบ้านหนองคล้าท่าใหม่เพื่อนช่วยเพื่อนสิงคโปร์-----
22010055 อนุบาลบ้านหนองคล้าท่าใหม่เพื่อนช่วยเพื่อนอินเดีย-----
22010055 อนุบาลบ้านหนองคล้าท่าใหม่เพื่อนช่วยเพื่อนอินโดนีเซีย-----
22010055 อนุบาลบ้านหนองคล้าท่าใหม่เพื่อนช่วยเพื่อนไม่ปรากฎสัญชาติ-----
22010055 อนุบาลบ้านหนองคล้าท่าใหม่เพื่อนช่วยเพื่อนอื่นๆ-----
22010055 อนุบาลบ้านหนองคล้าท่าใหม่เพื่อนช่วยเพื่อนข้อมูลผิดปกติ-----
22010055 อนุบาลบ้านหนองคล้าท่าใหม่เพื่อนช่วยเพื่อนอายุนอกเกณฑ์-----
22010056 วัดทุ่งเบญจาท่าใหม่เพื่อนช่วยเพื่อนนักเรียนทั้งหมด6758--125
22010056 วัดทุ่งเบญจาท่าใหม่เพื่อนช่วยเพื่อนไทย6250--112
22010056 วัดทุ่งเบญจาท่าใหม่เพื่อนช่วยเพื่อนกัมพูชา12--3
22010056 วัดทุ่งเบญจาท่าใหม่เพื่อนช่วยเพื่อนเกาหลีใต้-----
22010056 วัดทุ่งเบญจาท่าใหม่เพื่อนช่วยเพื่อนจีน-----
22010056 วัดทุ่งเบญจาท่าใหม่เพื่อนช่วยเพื่อนซาอุดีอาระเบีย-----
22010056 วัดทุ่งเบญจาท่าใหม่เพื่อนช่วยเพื่อนญี่ปุ่น-----
22010056 วัดทุ่งเบญจาท่าใหม่เพื่อนช่วยเพื่อนเนปาล-----
22010056 วัดทุ่งเบญจาท่าใหม่เพื่อนช่วยเพื่อนปากีสถาน-----
22010056 วัดทุ่งเบญจาท่าใหม่เพื่อนช่วยเพื่อนเมียนมา-----
22010056 วัดทุ่งเบญจาท่าใหม่เพื่อนช่วยเพื่อนฟิลิปปิน-----
22010056 วัดทุ่งเบญจาท่าใหม่เพื่อนช่วยเพื่อนมาเลเซีย-----
22010056 วัดทุ่งเบญจาท่าใหม่เพื่อนช่วยเพื่อนลาว46--10
22010056 วัดทุ่งเบญจาท่าใหม่เพื่อนช่วยเพื่อนเวียดนาม-----
22010056 วัดทุ่งเบญจาท่าใหม่เพื่อนช่วยเพื่อนศรีลังกา-----
22010056 วัดทุ่งเบญจาท่าใหม่เพื่อนช่วยเพื่อนสิงคโปร์-----
22010056 วัดทุ่งเบญจาท่าใหม่เพื่อนช่วยเพื่อนอินเดีย-----
22010056 วัดทุ่งเบญจาท่าใหม่เพื่อนช่วยเพื่อนอินโดนีเซีย-----
22010056 วัดทุ่งเบญจาท่าใหม่เพื่อนช่วยเพื่อนไม่ปรากฎสัญชาติ-----
22010056 วัดทุ่งเบญจาท่าใหม่เพื่อนช่วยเพื่อนอื่นๆ-----
22010056 วัดทุ่งเบญจาท่าใหม่เพื่อนช่วยเพื่อนข้อมูลผิดปกติ-----
22010056 วัดทุ่งเบญจาท่าใหม่เพื่อนช่วยเพื่อนอายุนอกเกณฑ์-----
22010057 บ้านสะพานเลือกท่าใหม่เบญจไตรภาคีนักเรียนทั้งหมด1971--90
22010057 บ้านสะพานเลือกท่าใหม่เบญจไตรภาคีไทย1457--71
22010057 บ้านสะพานเลือกท่าใหม่เบญจไตรภาคีกัมพูชา-3--3
22010057 บ้านสะพานเลือกท่าใหม่เบญจไตรภาคีเกาหลีใต้-----
22010057 บ้านสะพานเลือกท่าใหม่เบญจไตรภาคีจีน-----
22010057 บ้านสะพานเลือกท่าใหม่เบญจไตรภาคีซาอุดีอาระเบีย-----
22010057 บ้านสะพานเลือกท่าใหม่เบญจไตรภาคีญี่ปุ่น-----
22010057 บ้านสะพานเลือกท่าใหม่เบญจไตรภาคีเนปาล-----
22010057 บ้านสะพานเลือกท่าใหม่เบญจไตรภาคีปากีสถาน-----
22010057 บ้านสะพานเลือกท่าใหม่เบญจไตรภาคีเมียนมา-----
22010057 บ้านสะพานเลือกท่าใหม่เบญจไตรภาคีฟิลิปปิน-----
22010057 บ้านสะพานเลือกท่าใหม่เบญจไตรภาคีมาเลเซีย-----
22010057 บ้านสะพานเลือกท่าใหม่เบญจไตรภาคีลาว511--16
22010057 บ้านสะพานเลือกท่าใหม่เบญจไตรภาคีเวียดนาม-----
22010057 บ้านสะพานเลือกท่าใหม่เบญจไตรภาคีศรีลังกา-----
22010057 บ้านสะพานเลือกท่าใหม่เบญจไตรภาคีสิงคโปร์-----
22010057 บ้านสะพานเลือกท่าใหม่เบญจไตรภาคีอินเดีย-----
22010057 บ้านสะพานเลือกท่าใหม่เบญจไตรภาคีอินโดนีเซีย-----
22010057 บ้านสะพานเลือกท่าใหม่เบญจไตรภาคีไม่ปรากฎสัญชาติ-----
22010057 บ้านสะพานเลือกท่าใหม่เบญจไตรภาคีอื่นๆ-----
22010057 บ้านสะพานเลือกท่าใหม่เบญจไตรภาคีข้อมูลผิดปกติ-----
22010057 บ้านสะพานเลือกท่าใหม่เบญจไตรภาคีอายุนอกเกณฑ์-----
22010059 วัดรำพัน(สุขสวัสดิพิชาญราษฎร์)ท่าใหม่เพื่อนช่วยเพื่อนนักเรียนทั้งหมด379949-185
22010059 วัดรำพัน(สุขสวัสดิพิชาญราษฎร์)ท่าใหม่เพื่อนช่วยเพื่อนไทย349449-177
22010059 วัดรำพัน(สุขสวัสดิพิชาญราษฎร์)ท่าใหม่เพื่อนช่วยเพื่อนกัมพูชา11--2
22010059 วัดรำพัน(สุขสวัสดิพิชาญราษฎร์)ท่าใหม่เพื่อนช่วยเพื่อนเกาหลีใต้-----
22010059 วัดรำพัน(สุขสวัสดิพิชาญราษฎร์)ท่าใหม่เพื่อนช่วยเพื่อนจีน-----
22010059 วัดรำพัน(สุขสวัสดิพิชาญราษฎร์)ท่าใหม่เพื่อนช่วยเพื่อนซาอุดีอาระเบีย-----
22010059 วัดรำพัน(สุขสวัสดิพิชาญราษฎร์)ท่าใหม่เพื่อนช่วยเพื่อนญี่ปุ่น-----
22010059 วัดรำพัน(สุขสวัสดิพิชาญราษฎร์)ท่าใหม่เพื่อนช่วยเพื่อนเนปาล-----
22010059 วัดรำพัน(สุขสวัสดิพิชาญราษฎร์)ท่าใหม่เพื่อนช่วยเพื่อนปากีสถาน-----
22010059 วัดรำพัน(สุขสวัสดิพิชาญราษฎร์)ท่าใหม่เพื่อนช่วยเพื่อนเมียนมา-----
22010059 วัดรำพัน(สุขสวัสดิพิชาญราษฎร์)ท่าใหม่เพื่อนช่วยเพื่อนฟิลิปปิน-----
22010059 วัดรำพัน(สุขสวัสดิพิชาญราษฎร์)ท่าใหม่เพื่อนช่วยเพื่อนมาเลเซีย-----
22010059 วัดรำพัน(สุขสวัสดิพิชาญราษฎร์)ท่าใหม่เพื่อนช่วยเพื่อนลาว24--6
22010059 วัดรำพัน(สุขสวัสดิพิชาญราษฎร์)ท่าใหม่เพื่อนช่วยเพื่อนเวียดนาม-----
22010059 วัดรำพัน(สุขสวัสดิพิชาญราษฎร์)ท่าใหม่เพื่อนช่วยเพื่อนศรีลังกา-----
22010059 วัดรำพัน(สุขสวัสดิพิชาญราษฎร์)ท่าใหม่เพื่อนช่วยเพื่อนสิงคโปร์-----
22010059 วัดรำพัน(สุขสวัสดิพิชาญราษฎร์)ท่าใหม่เพื่อนช่วยเพื่อนอินเดีย-----
22010059 วัดรำพัน(สุขสวัสดิพิชาญราษฎร์)ท่าใหม่เพื่อนช่วยเพื่อนอินโดนีเซีย-----
22010059 วัดรำพัน(สุขสวัสดิพิชาญราษฎร์)ท่าใหม่เพื่อนช่วยเพื่อนไม่ปรากฎสัญชาติ-----
22010059 วัดรำพัน(สุขสวัสดิพิชาญราษฎร์)ท่าใหม่เพื่อนช่วยเพื่อนอื่นๆ-----
22010059 วัดรำพัน(สุขสวัสดิพิชาญราษฎร์)ท่าใหม่เพื่อนช่วยเพื่อนข้อมูลผิดปกติ-----
22010059 วัดรำพัน(สุขสวัสดิพิชาญราษฎร์)ท่าใหม่เพื่อนช่วยเพื่อนอายุนอกเกณฑ์-----
22010060 วัดท่าศาลาท่าใหม่เพื่อนช่วยเพื่อนนักเรียนทั้งหมด2939--68
22010060 วัดท่าศาลาท่าใหม่เพื่อนช่วยเพื่อนไทย2837--65
22010060 วัดท่าศาลาท่าใหม่เพื่อนช่วยเพื่อนกัมพูชา-1--1
22010060 วัดท่าศาลาท่าใหม่เพื่อนช่วยเพื่อนเกาหลีใต้-----
22010060 วัดท่าศาลาท่าใหม่เพื่อนช่วยเพื่อนจีน-----
22010060 วัดท่าศาลาท่าใหม่เพื่อนช่วยเพื่อนซาอุดีอาระเบีย-----
22010060 วัดท่าศาลาท่าใหม่เพื่อนช่วยเพื่อนญี่ปุ่น-----
22010060 วัดท่าศาลาท่าใหม่เพื่อนช่วยเพื่อนเนปาล-----
22010060 วัดท่าศาลาท่าใหม่เพื่อนช่วยเพื่อนปากีสถาน-----
22010060 วัดท่าศาลาท่าใหม่เพื่อนช่วยเพื่อนเมียนมา-----
22010060 วัดท่าศาลาท่าใหม่เพื่อนช่วยเพื่อนฟิลิปปิน-----
22010060 วัดท่าศาลาท่าใหม่เพื่อนช่วยเพื่อนมาเลเซีย-----
22010060 วัดท่าศาลาท่าใหม่เพื่อนช่วยเพื่อนลาว11--2
22010060 วัดท่าศาลาท่าใหม่เพื่อนช่วยเพื่อนเวียดนาม-----
22010060 วัดท่าศาลาท่าใหม่เพื่อนช่วยเพื่อนศรีลังกา-----
22010060 วัดท่าศาลาท่าใหม่เพื่อนช่วยเพื่อนสิงคโปร์-----
22010060 วัดท่าศาลาท่าใหม่เพื่อนช่วยเพื่อนอินเดีย-----
22010060 วัดท่าศาลาท่าใหม่เพื่อนช่วยเพื่อนอินโดนีเซีย-----
22010060 วัดท่าศาลาท่าใหม่เพื่อนช่วยเพื่อนไม่ปรากฎสัญชาติ-----
22010060 วัดท่าศาลาท่าใหม่เพื่อนช่วยเพื่อนอื่นๆ-----
22010060 วัดท่าศาลาท่าใหม่เพื่อนช่วยเพื่อนข้อมูลผิดปกติ-----
22010060 วัดท่าศาลาท่าใหม่เพื่อนช่วยเพื่อนอายุนอกเกณฑ์-----
22010063 ไทยรัฐวิทยา 14 (ท่าใหม่บ้านสิ้ว)ท่าใหม่เบญจไตรภาคีนักเรียนทั้งหมด1423--37
22010063 ไทยรัฐวิทยา 14 (ท่าใหม่บ้านสิ้ว)ท่าใหม่เบญจไตรภาคีไทย47--11
22010063 ไทยรัฐวิทยา 14 (ท่าใหม่บ้านสิ้ว)ท่าใหม่เบญจไตรภาคีกัมพูชา-1--1
22010063 ไทยรัฐวิทยา 14 (ท่าใหม่บ้านสิ้ว)ท่าใหม่เบญจไตรภาคีเกาหลีใต้-----
22010063 ไทยรัฐวิทยา 14 (ท่าใหม่บ้านสิ้ว)ท่าใหม่เบญจไตรภาคีจีน-----
22010063 ไทยรัฐวิทยา 14 (ท่าใหม่บ้านสิ้ว)ท่าใหม่เบญจไตรภาคีซาอุดีอาระเบีย-----
22010063 ไทยรัฐวิทยา 14 (ท่าใหม่บ้านสิ้ว)ท่าใหม่เบญจไตรภาคีญี่ปุ่น-----
22010063 ไทยรัฐวิทยา 14 (ท่าใหม่บ้านสิ้ว)ท่าใหม่เบญจไตรภาคีเนปาล-----
22010063 ไทยรัฐวิทยา 14 (ท่าใหม่บ้านสิ้ว)ท่าใหม่เบญจไตรภาคีปากีสถาน-----
22010063 ไทยรัฐวิทยา 14 (ท่าใหม่บ้านสิ้ว)ท่าใหม่เบญจไตรภาคีเมียนมา-----
22010063 ไทยรัฐวิทยา 14 (ท่าใหม่บ้านสิ้ว)ท่าใหม่เบญจไตรภาคีฟิลิปปิน-----
22010063 ไทยรัฐวิทยา 14 (ท่าใหม่บ้านสิ้ว)ท่าใหม่เบญจไตรภาคีมาเลเซีย-----
22010063 ไทยรัฐวิทยา 14 (ท่าใหม่บ้านสิ้ว)ท่าใหม่เบญจไตรภาคีลาว1015--25
22010063 ไทยรัฐวิทยา 14 (ท่าใหม่บ้านสิ้ว)ท่าใหม่เบญจไตรภาคีเวียดนาม-----
22010063 ไทยรัฐวิทยา 14 (ท่าใหม่บ้านสิ้ว)ท่าใหม่เบญจไตรภาคีศรีลังกา-----
22010063 ไทยรัฐวิทยา 14 (ท่าใหม่บ้านสิ้ว)ท่าใหม่เบญจไตรภาคีสิงคโปร์-----
22010063 ไทยรัฐวิทยา 14 (ท่าใหม่บ้านสิ้ว)ท่าใหม่เบญจไตรภาคีอินเดีย-----
22010063 ไทยรัฐวิทยา 14 (ท่าใหม่บ้านสิ้ว)ท่าใหม่เบญจไตรภาคีอินโดนีเซีย-----
22010063 ไทยรัฐวิทยา 14 (ท่าใหม่บ้านสิ้ว)ท่าใหม่เบญจไตรภาคีไม่ปรากฎสัญชาติ-----
22010063 ไทยรัฐวิทยา 14 (ท่าใหม่บ้านสิ้ว)ท่าใหม่เบญจไตรภาคีอื่นๆ-----
22010063 ไทยรัฐวิทยา 14 (ท่าใหม่บ้านสิ้ว)ท่าใหม่เบญจไตรภาคีข้อมูลผิดปกติ-----
22010063 ไทยรัฐวิทยา 14 (ท่าใหม่บ้านสิ้ว)ท่าใหม่เบญจไตรภาคีอายุนอกเกณฑ์-----
22010065 วัดสามผานท่าใหม่เบญจไตรภาคีนักเรียนทั้งหมด286929-126
22010065 วัดสามผานท่าใหม่เบญจไตรภาคีไทย144726-87
22010065 วัดสามผานท่าใหม่เบญจไตรภาคีกัมพูชา361-10
22010065 วัดสามผานท่าใหม่เบญจไตรภาคีเกาหลีใต้-----
22010065 วัดสามผานท่าใหม่เบญจไตรภาคีจีน--1-1
22010065 วัดสามผานท่าใหม่เบญจไตรภาคีซาอุดีอาระเบีย-----
22010065 วัดสามผานท่าใหม่เบญจไตรภาคีญี่ปุ่น-----
22010065 วัดสามผานท่าใหม่เบญจไตรภาคีเนปาล-----
22010065 วัดสามผานท่าใหม่เบญจไตรภาคีปากีสถาน-----
22010065 วัดสามผานท่าใหม่เบญจไตรภาคีเมียนมา-----
22010065 วัดสามผานท่าใหม่เบญจไตรภาคีฟิลิปปิน-----
22010065 วัดสามผานท่าใหม่เบญจไตรภาคีมาเลเซีย-----
22010065 วัดสามผานท่าใหม่เบญจไตรภาคีลาว11151-27
22010065 วัดสามผานท่าใหม่เบญจไตรภาคีเวียดนาม-----
22010065 วัดสามผานท่าใหม่เบญจไตรภาคีศรีลังกา-----
22010065 วัดสามผานท่าใหม่เบญจไตรภาคีสิงคโปร์-----
22010065 วัดสามผานท่าใหม่เบญจไตรภาคีอินเดีย-----
22010065 วัดสามผานท่าใหม่เบญจไตรภาคีอินโดนีเซีย-----
22010065 วัดสามผานท่าใหม่เบญจไตรภาคีไม่ปรากฎสัญชาติ-----
22010065 วัดสามผานท่าใหม่เบญจไตรภาคีอื่นๆ-1--1
22010065 วัดสามผานท่าใหม่เบญจไตรภาคีข้อมูลผิดปกติ-----
22010065 วัดสามผานท่าใหม่เบญจไตรภาคีอายุนอกเกณฑ์-----
22010066 บ้านช่องกะพัดแก่งหางแมวพลังแก่งฯนักเรียนทั้งหมด111399--510
22010066 บ้านช่องกะพัดแก่งหางแมวพลังแก่งฯไทย101365--466
22010066 บ้านช่องกะพัดแก่งหางแมวพลังแก่งฯกัมพูชา24--6
22010066 บ้านช่องกะพัดแก่งหางแมวพลังแก่งฯเกาหลีใต้-----
22010066 บ้านช่องกะพัดแก่งหางแมวพลังแก่งฯจีน-----
22010066 บ้านช่องกะพัดแก่งหางแมวพลังแก่งฯซาอุดีอาระเบีย-----
22010066 บ้านช่องกะพัดแก่งหางแมวพลังแก่งฯญี่ปุ่น-----
22010066 บ้านช่องกะพัดแก่งหางแมวพลังแก่งฯเนปาล-----
22010066 บ้านช่องกะพัดแก่งหางแมวพลังแก่งฯปากีสถาน-----
22010066 บ้านช่องกะพัดแก่งหางแมวพลังแก่งฯเมียนมา-14--14
22010066 บ้านช่องกะพัดแก่งหางแมวพลังแก่งฯฟิลิปปิน-----
22010066 บ้านช่องกะพัดแก่งหางแมวพลังแก่งฯมาเลเซีย-----
22010066 บ้านช่องกะพัดแก่งหางแมวพลังแก่งฯลาว615--21
22010066 บ้านช่องกะพัดแก่งหางแมวพลังแก่งฯเวียดนาม-----
22010066 บ้านช่องกะพัดแก่งหางแมวพลังแก่งฯศรีลังกา-----
22010066 บ้านช่องกะพัดแก่งหางแมวพลังแก่งฯสิงคโปร์-----
22010066 บ้านช่องกะพัดแก่งหางแมวพลังแก่งฯอินเดีย-----
22010066 บ้านช่องกะพัดแก่งหางแมวพลังแก่งฯอินโดนีเซีย-----
22010066 บ้านช่องกะพัดแก่งหางแมวพลังแก่งฯไม่ปรากฎสัญชาติ-----
22010066 บ้านช่องกะพัดแก่งหางแมวพลังแก่งฯอื่นๆ21--3
22010066 บ้านช่องกะพัดแก่งหางแมวพลังแก่งฯข้อมูลผิดปกติ-----
22010066 บ้านช่องกะพัดแก่งหางแมวพลังแก่งฯอายุนอกเกณฑ์-----
22010067 วัดแก่งหางแมวแก่งหางแมวพลังแก่งฯนักเรียนทั้งหมด61216--277
22010067 วัดแก่งหางแมวแก่งหางแมวพลังแก่งฯไทย57211--268
22010067 วัดแก่งหางแมวแก่งหางแมวพลังแก่งฯกัมพูชา21--3
22010067 วัดแก่งหางแมวแก่งหางแมวพลังแก่งฯเกาหลีใต้-----
22010067 วัดแก่งหางแมวแก่งหางแมวพลังแก่งฯจีน-----
22010067 วัดแก่งหางแมวแก่งหางแมวพลังแก่งฯซาอุดีอาระเบีย-----
22010067 วัดแก่งหางแมวแก่งหางแมวพลังแก่งฯญี่ปุ่น-----
22010067 วัดแก่งหางแมวแก่งหางแมวพลังแก่งฯเนปาล-----
22010067 วัดแก่งหางแมวแก่งหางแมวพลังแก่งฯปากีสถาน-----
22010067 วัดแก่งหางแมวแก่งหางแมวพลังแก่งฯเมียนมา12--3
22010067 วัดแก่งหางแมวแก่งหางแมวพลังแก่งฯฟิลิปปิน-----
22010067 วัดแก่งหางแมวแก่งหางแมวพลังแก่งฯมาเลเซีย-----
22010067 วัดแก่งหางแมวแก่งหางแมวพลังแก่งฯลาว-2--2
22010067 วัดแก่งหางแมวแก่งหางแมวพลังแก่งฯเวียดนาม-----
22010067 วัดแก่งหางแมวแก่งหางแมวพลังแก่งฯศรีลังกา-----
22010067 วัดแก่งหางแมวแก่งหางแมวพลังแก่งฯสิงคโปร์-----
22010067 วัดแก่งหางแมวแก่งหางแมวพลังแก่งฯอินเดีย-----
22010067 วัดแก่งหางแมวแก่งหางแมวพลังแก่งฯอินโดนีเซีย-----
22010067 วัดแก่งหางแมวแก่งหางแมวพลังแก่งฯไม่ปรากฎสัญชาติ-----
22010067 วัดแก่งหางแมวแก่งหางแมวพลังแก่งฯอื่นๆ1---1
22010067 วัดแก่งหางแมวแก่งหางแมวพลังแก่งฯข้อมูลผิดปกติ-----
22010067 วัดแก่งหางแมวแก่งหางแมวพลังแก่งฯอายุนอกเกณฑ์-----
22010068 บ้านโป่งวัวแก่งหางแมวพลังแก่งฯนักเรียนทั้งหมด4379--122
22010068 บ้านโป่งวัวแก่งหางแมวพลังแก่งฯไทย2751--78
22010068 บ้านโป่งวัวแก่งหางแมวพลังแก่งฯกัมพูชา32--5
22010068 บ้านโป่งวัวแก่งหางแมวพลังแก่งฯเกาหลีใต้-----
22010068 บ้านโป่งวัวแก่งหางแมวพลังแก่งฯจีน-----
22010068 บ้านโป่งวัวแก่งหางแมวพลังแก่งฯซาอุดีอาระเบีย-----
22010068 บ้านโป่งวัวแก่งหางแมวพลังแก่งฯญี่ปุ่น-----
22010068 บ้านโป่งวัวแก่งหางแมวพลังแก่งฯเนปาล-----
22010068 บ้านโป่งวัวแก่งหางแมวพลังแก่งฯปากีสถาน-----
22010068 บ้านโป่งวัวแก่งหางแมวพลังแก่งฯเมียนมา218--20
22010068 บ้านโป่งวัวแก่งหางแมวพลังแก่งฯฟิลิปปิน-----
22010068 บ้านโป่งวัวแก่งหางแมวพลังแก่งฯมาเลเซีย-----
22010068 บ้านโป่งวัวแก่งหางแมวพลังแก่งฯลาว47--11
22010068 บ้านโป่งวัวแก่งหางแมวพลังแก่งฯเวียดนาม-----
22010068 บ้านโป่งวัวแก่งหางแมวพลังแก่งฯศรีลังกา-----
22010068 บ้านโป่งวัวแก่งหางแมวพลังแก่งฯสิงคโปร์-----
22010068 บ้านโป่งวัวแก่งหางแมวพลังแก่งฯอินเดีย-----
22010068 บ้านโป่งวัวแก่งหางแมวพลังแก่งฯอินโดนีเซีย-----
22010068 บ้านโป่งวัวแก่งหางแมวพลังแก่งฯไม่ปรากฎสัญชาติ-----
22010068 บ้านโป่งวัวแก่งหางแมวพลังแก่งฯอื่นๆ71--8
22010068 บ้านโป่งวัวแก่งหางแมวพลังแก่งฯข้อมูลผิดปกติ-----
22010068 บ้านโป่งวัวแก่งหางแมวพลังแก่งฯอายุนอกเกณฑ์-----
22010069 บ้านหนองบัวทองแก่งหางแมวพลังแก่งฯนักเรียนทั้งหมด3488--122
22010069 บ้านหนองบัวทองแก่งหางแมวพลังแก่งฯไทย2971--100
22010069 บ้านหนองบัวทองแก่งหางแมวพลังแก่งฯกัมพูชา210--12
22010069 บ้านหนองบัวทองแก่งหางแมวพลังแก่งฯเกาหลีใต้-----
22010069 บ้านหนองบัวทองแก่งหางแมวพลังแก่งฯจีน-----
22010069 บ้านหนองบัวทองแก่งหางแมวพลังแก่งฯซาอุดีอาระเบีย-----
22010069 บ้านหนองบัวทองแก่งหางแมวพลังแก่งฯญี่ปุ่น-----
22010069 บ้านหนองบัวทองแก่งหางแมวพลังแก่งฯเนปาล-----
22010069 บ้านหนองบัวทองแก่งหางแมวพลังแก่งฯปากีสถาน-----
22010069 บ้านหนองบัวทองแก่งหางแมวพลังแก่งฯเมียนมา-1--1
22010069 บ้านหนองบัวทองแก่งหางแมวพลังแก่งฯฟิลิปปิน-----
22010069 บ้านหนองบัวทองแก่งหางแมวพลังแก่งฯมาเลเซีย-----
22010069 บ้านหนองบัวทองแก่งหางแมวพลังแก่งฯลาว36--9
22010069 บ้านหนองบัวทองแก่งหางแมวพลังแก่งฯเวียดนาม-----
22010069 บ้านหนองบัวทองแก่งหางแมวพลังแก่งฯศรีลังกา-----
22010069 บ้านหนองบัวทองแก่งหางแมวพลังแก่งฯสิงคโปร์-----
22010069 บ้านหนองบัวทองแก่งหางแมวพลังแก่งฯอินเดีย-----
22010069 บ้านหนองบัวทองแก่งหางแมวพลังแก่งฯอินโดนีเซีย-----
22010069 บ้านหนองบัวทองแก่งหางแมวพลังแก่งฯไม่ปรากฎสัญชาติ-----
22010069 บ้านหนองบัวทองแก่งหางแมวพลังแก่งฯอื่นๆ-----
22010069 บ้านหนองบัวทองแก่งหางแมวพลังแก่งฯข้อมูลผิดปกติ-----
22010069 บ้านหนองบัวทองแก่งหางแมวพลังแก่งฯอายุนอกเกณฑ์-----
22010070 บ้านโคกวัดแก่งหางแมวพลังแก่งฯนักเรียนทั้งหมด358318-136
22010070 บ้านโคกวัดแก่งหางแมวพลังแก่งฯไทย337117-121
22010070 บ้านโคกวัดแก่งหางแมวพลังแก่งฯกัมพูชา-2--2
22010070 บ้านโคกวัดแก่งหางแมวพลังแก่งฯเกาหลีใต้-----
22010070 บ้านโคกวัดแก่งหางแมวพลังแก่งฯจีน-----
22010070 บ้านโคกวัดแก่งหางแมวพลังแก่งฯซาอุดีอาระเบีย-----
22010070 บ้านโคกวัดแก่งหางแมวพลังแก่งฯญี่ปุ่น-----
22010070 บ้านโคกวัดแก่งหางแมวพลังแก่งฯเนปาล-----
22010070 บ้านโคกวัดแก่งหางแมวพลังแก่งฯปากีสถาน-----
22010070 บ้านโคกวัดแก่งหางแมวพลังแก่งฯเมียนมา231-6
22010070 บ้านโคกวัดแก่งหางแมวพลังแก่งฯฟิลิปปิน-----
22010070 บ้านโคกวัดแก่งหางแมวพลังแก่งฯมาเลเซีย-----
22010070 บ้านโคกวัดแก่งหางแมวพลังแก่งฯลาว-5--5
22010070 บ้านโคกวัดแก่งหางแมวพลังแก่งฯเวียดนาม-----
22010070 บ้านโคกวัดแก่งหางแมวพลังแก่งฯศรีลังกา-----
22010070 บ้านโคกวัดแก่งหางแมวพลังแก่งฯสิงคโปร์-----
22010070 บ้านโคกวัดแก่งหางแมวพลังแก่งฯอินเดีย-----
22010070 บ้านโคกวัดแก่งหางแมวพลังแก่งฯอินโดนีเซีย-----
22010070 บ้านโคกวัดแก่งหางแมวพลังแก่งฯไม่ปรากฎสัญชาติ-1--1
22010070 บ้านโคกวัดแก่งหางแมวพลังแก่งฯอื่นๆ-1--1
22010070 บ้านโคกวัดแก่งหางแมวพลังแก่งฯข้อมูลผิดปกติ-----
22010070 บ้านโคกวัดแก่งหางแมวพลังแก่งฯอายุนอกเกณฑ์-----
22010071 วัดขุนซ่องแก่งหางแมวพลังแก่งฯนักเรียนทั้งหมด106276119-501
22010071 วัดขุนซ่องแก่งหางแมวพลังแก่งฯไทย94249116-459
22010071 วัดขุนซ่องแก่งหางแมวพลังแก่งฯกัมพูชา23--5
22010071 วัดขุนซ่องแก่งหางแมวพลังแก่งฯเกาหลีใต้-----
22010071 วัดขุนซ่องแก่งหางแมวพลังแก่งฯจีน-----
22010071 วัดขุนซ่องแก่งหางแมวพลังแก่งฯซาอุดีอาระเบีย-----
22010071 วัดขุนซ่องแก่งหางแมวพลังแก่งฯญี่ปุ่น-----
22010071 วัดขุนซ่องแก่งหางแมวพลังแก่งฯเนปาล-----
22010071 วัดขุนซ่องแก่งหางแมวพลังแก่งฯปากีสถาน-----
22010071 วัดขุนซ่องแก่งหางแมวพลังแก่งฯเมียนมา432-9
22010071 วัดขุนซ่องแก่งหางแมวพลังแก่งฯฟิลิปปิน-----
22010071 วัดขุนซ่องแก่งหางแมวพลังแก่งฯมาเลเซีย-----
22010071 วัดขุนซ่องแก่งหางแมวพลังแก่งฯลาว4171-22
22010071 วัดขุนซ่องแก่งหางแมวพลังแก่งฯเวียดนาม-----
22010071 วัดขุนซ่องแก่งหางแมวพลังแก่งฯศรีลังกา-----
22010071 วัดขุนซ่องแก่งหางแมวพลังแก่งฯสิงคโปร์-----
22010071 วัดขุนซ่องแก่งหางแมวพลังแก่งฯอินเดีย-----
22010071 วัดขุนซ่องแก่งหางแมวพลังแก่งฯอินโดนีเซีย-----
22010071 วัดขุนซ่องแก่งหางแมวพลังแก่งฯไม่ปรากฎสัญชาติ-4--4
22010071 วัดขุนซ่องแก่งหางแมวพลังแก่งฯอื่นๆ2---2
22010071 วัดขุนซ่องแก่งหางแมวพลังแก่งฯข้อมูลผิดปกติ-----
22010071 วัดขุนซ่องแก่งหางแมวพลังแก่งฯอายุนอกเกณฑ์-----
22010072 วัดขุนซ่องสาขาบ้านโป่งเกตุ
# วัดขุนซ่อง
แก่งหางแมวพลังแก่งฯนักเรียนทั้งหมด2096--116
22010072 วัดขุนซ่องสาขาบ้านโป่งเกตุ
# วัดขุนซ่อง
แก่งหางแมวพลังแก่งฯไทย1786--103
22010072 วัดขุนซ่องสาขาบ้านโป่งเกตุ
# วัดขุนซ่อง
แก่งหางแมวพลังแก่งฯกัมพูชา14--5
22010072 วัดขุนซ่องสาขาบ้านโป่งเกตุ
# วัดขุนซ่อง
แก่งหางแมวพลังแก่งฯเกาหลีใต้-----
22010072 วัดขุนซ่องสาขาบ้านโป่งเกตุ
# วัดขุนซ่อง
แก่งหางแมวพลังแก่งฯจีน-----
22010072 วัดขุนซ่องสาขาบ้านโป่งเกตุ
# วัดขุนซ่อง
แก่งหางแมวพลังแก่งฯซาอุดีอาระเบีย-----
22010072 วัดขุนซ่องสาขาบ้านโป่งเกตุ
# วัดขุนซ่อง
แก่งหางแมวพลังแก่งฯญี่ปุ่น-----
22010072 วัดขุนซ่องสาขาบ้านโป่งเกตุ
# วัดขุนซ่อง
แก่งหางแมวพลังแก่งฯเนปาล-----
22010072 วัดขุนซ่องสาขาบ้านโป่งเกตุ
# วัดขุนซ่อง
แก่งหางแมวพลังแก่งฯปากีสถาน-----
22010072 วัดขุนซ่องสาขาบ้านโป่งเกตุ
# วัดขุนซ่อง
แก่งหางแมวพลังแก่งฯเมียนมา-3--3
22010072 วัดขุนซ่องสาขาบ้านโป่งเกตุ
# วัดขุนซ่อง
แก่งหางแมวพลังแก่งฯฟิลิปปิน-----
22010072 วัดขุนซ่องสาขาบ้านโป่งเกตุ
# วัดขุนซ่อง
แก่งหางแมวพลังแก่งฯมาเลเซีย-----
22010072 วัดขุนซ่องสาขาบ้านโป่งเกตุ
# วัดขุนซ่อง
แก่งหางแมวพลังแก่งฯลาว23--5
22010072 วัดขุนซ่องสาขาบ้านโป่งเกตุ
# วัดขุนซ่อง
แก่งหางแมวพลังแก่งฯเวียดนาม-----
22010072 วัดขุนซ่องสาขาบ้านโป่งเกตุ
# วัดขุนซ่อง
แก่งหางแมวพลังแก่งฯศรีลังกา-----
22010072 วัดขุนซ่องสาขาบ้านโป่งเกตุ
# วัดขุนซ่อง
แก่งหางแมวพลังแก่งฯสิงคโปร์-----
22010072 วัดขุนซ่องสาขาบ้านโป่งเกตุ
# วัดขุนซ่อง
แก่งหางแมวพลังแก่งฯอินเดีย-----
22010072 วัดขุนซ่องสาขาบ้านโป่งเกตุ
# วัดขุนซ่อง
แก่งหางแมวพลังแก่งฯอินโดนีเซีย-----
22010072 วัดขุนซ่องสาขาบ้านโป่งเกตุ
# วัดขุนซ่อง
แก่งหางแมวพลังแก่งฯไม่ปรากฎสัญชาติ-----
22010072 วัดขุนซ่องสาขาบ้านโป่งเกตุ
# วัดขุนซ่อง
แก่งหางแมวพลังแก่งฯอื่นๆ-----
22010072 วัดขุนซ่องสาขาบ้านโป่งเกตุ
# วัดขุนซ่อง
แก่งหางแมวพลังแก่งฯข้อมูลผิดปกติ-----
22010072 วัดขุนซ่องสาขาบ้านโป่งเกตุ
# วัดขุนซ่อง
แก่งหางแมวพลังแก่งฯอายุนอกเกณฑ์-----
22010073 วัดเขาวงกตแก่งหางแมวแก่งก้าวหน้านักเรียนทั้งหมด2497--121
22010073 วัดเขาวงกตแก่งหางแมวแก่งก้าวหน้าไทย1684--100
22010073 วัดเขาวงกตแก่งหางแมวแก่งก้าวหน้ากัมพูชา56--11
22010073 วัดเขาวงกตแก่งหางแมวแก่งก้าวหน้าเกาหลีใต้-----
22010073 วัดเขาวงกตแก่งหางแมวแก่งก้าวหน้าจีน-----
22010073 วัดเขาวงกตแก่งหางแมวแก่งก้าวหน้าซาอุดีอาระเบีย-----
22010073 วัดเขาวงกตแก่งหางแมวแก่งก้าวหน้าญี่ปุ่น-----
22010073 วัดเขาวงกตแก่งหางแมวแก่งก้าวหน้าเนปาล-----
22010073 วัดเขาวงกตแก่งหางแมวแก่งก้าวหน้าปากีสถาน-----
22010073 วัดเขาวงกตแก่งหางแมวแก่งก้าวหน้าเมียนมา22--4
22010073 วัดเขาวงกตแก่งหางแมวแก่งก้าวหน้าฟิลิปปิน-----
22010073 วัดเขาวงกตแก่งหางแมวแก่งก้าวหน้ามาเลเซีย-----
22010073 วัดเขาวงกตแก่งหางแมวแก่งก้าวหน้าลาว14--5
22010073 วัดเขาวงกตแก่งหางแมวแก่งก้าวหน้าเวียดนาม-----
22010073 วัดเขาวงกตแก่งหางแมวแก่งก้าวหน้าศรีลังกา-----
22010073 วัดเขาวงกตแก่งหางแมวแก่งก้าวหน้าสิงคโปร์-----
22010073 วัดเขาวงกตแก่งหางแมวแก่งก้าวหน้าอินเดีย-----
22010073 วัดเขาวงกตแก่งหางแมวแก่งก้าวหน้าอินโดนีเซีย-----
22010073 วัดเขาวงกตแก่งหางแมวแก่งก้าวหน้าไม่ปรากฎสัญชาติ-1--1
22010073 วัดเขาวงกตแก่งหางแมวแก่งก้าวหน้าอื่นๆ-----
22010073 วัดเขาวงกตแก่งหางแมวแก่งก้าวหน้าข้อมูลผิดปกติ-----
22010073 วัดเขาวงกตแก่งหางแมวแก่งก้าวหน้าอายุนอกเกณฑ์-----
22010074 บ้านหนองเจ๊กสร้อยแก่งหางแมวแก่งก้าวหน้านักเรียนทั้งหมด3313154-218
22010074 บ้านหนองเจ๊กสร้อยแก่งหางแมวแก่งก้าวหน้าไทย2912454-207
22010074 บ้านหนองเจ๊กสร้อยแก่งหางแมวแก่งก้าวหน้ากัมพูชา33--6
22010074 บ้านหนองเจ๊กสร้อยแก่งหางแมวแก่งก้าวหน้าเกาหลีใต้-----
22010074 บ้านหนองเจ๊กสร้อยแก่งหางแมวแก่งก้าวหน้าจีน-----
22010074 บ้านหนองเจ๊กสร้อยแก่งหางแมวแก่งก้าวหน้าซาอุดีอาระเบีย-----
22010074 บ้านหนองเจ๊กสร้อยแก่งหางแมวแก่งก้าวหน้าญี่ปุ่น-----
22010074 บ้านหนองเจ๊กสร้อยแก่งหางแมวแก่งก้าวหน้าเนปาล-----
22010074 บ้านหนองเจ๊กสร้อยแก่งหางแมวแก่งก้าวหน้าปากีสถาน-----
22010074 บ้านหนองเจ๊กสร้อยแก่งหางแมวแก่งก้าวหน้าเมียนมา-3--3
22010074 บ้านหนองเจ๊กสร้อยแก่งหางแมวแก่งก้าวหน้าฟิลิปปิน-----
22010074 บ้านหนองเจ๊กสร้อยแก่งหางแมวแก่งก้าวหน้ามาเลเซีย-----
22010074 บ้านหนองเจ๊กสร้อยแก่งหางแมวแก่งก้าวหน้าลาว1---1
22010074 บ้านหนองเจ๊กสร้อยแก่งหางแมวแก่งก้าวหน้าเวียดนาม-----
22010074 บ้านหนองเจ๊กสร้อยแก่งหางแมวแก่งก้าวหน้าศรีลังกา-----
22010074 บ้านหนองเจ๊กสร้อยแก่งหางแมวแก่งก้าวหน้าสิงคโปร์-----
22010074 บ้านหนองเจ๊กสร้อยแก่งหางแมวแก่งก้าวหน้าอินเดีย-----
22010074 บ้านหนองเจ๊กสร้อยแก่งหางแมวแก่งก้าวหน้าอินโดนีเซีย-----
22010074 บ้านหนองเจ๊กสร้อยแก่งหางแมวแก่งก้าวหน้าไม่ปรากฎสัญชาติ-1--1
22010074 บ้านหนองเจ๊กสร้อยแก่งหางแมวแก่งก้าวหน้าอื่นๆ-----
22010074 บ้านหนองเจ๊กสร้อยแก่งหางแมวแก่งก้าวหน้าข้อมูลผิดปกติ-----
22010074 บ้านหนองเจ๊กสร้อยแก่งหางแมวแก่งก้าวหน้าอายุนอกเกณฑ์-----
22010075 บ้านเนินจำปาแก่งหางแมวแก่งก้าวหน้านักเรียนทั้งหมด76258187-521
22010075 บ้านเนินจำปาแก่งหางแมวแก่งก้าวหน้าไทย73255180-508
22010075 บ้านเนินจำปาแก่งหางแมวแก่งก้าวหน้ากัมพูชา2-4-6
22010075 บ้านเนินจำปาแก่งหางแมวแก่งก้าวหน้าเกาหลีใต้-----
22010075 บ้านเนินจำปาแก่งหางแมวแก่งก้าวหน้าจีน-----
22010075 บ้านเนินจำปาแก่งหางแมวแก่งก้าวหน้าซาอุดีอาระเบีย-----
22010075 บ้านเนินจำปาแก่งหางแมวแก่งก้าวหน้าญี่ปุ่น-----
22010075 บ้านเนินจำปาแก่งหางแมวแก่งก้าวหน้าเนปาล-----
22010075 บ้านเนินจำปาแก่งหางแมวแก่งก้าวหน้าปากีสถาน-----
22010075 บ้านเนินจำปาแก่งหางแมวแก่งก้าวหน้าเมียนมา-11-2
22010075 บ้านเนินจำปาแก่งหางแมวแก่งก้าวหน้าฟิลิปปิน-----
22010075 บ้านเนินจำปาแก่งหางแมวแก่งก้าวหน้ามาเลเซีย-----
22010075 บ้านเนินจำปาแก่งหางแมวแก่งก้าวหน้าลาว112-4
22010075 บ้านเนินจำปาแก่งหางแมวแก่งก้าวหน้าเวียดนาม-----
22010075 บ้านเนินจำปาแก่งหางแมวแก่งก้าวหน้าศรีลังกา-----
22010075 บ้านเนินจำปาแก่งหางแมวแก่งก้าวหน้าสิงคโปร์-----
22010075 บ้านเนินจำปาแก่งหางแมวแก่งก้าวหน้าอินเดีย-----
22010075 บ้านเนินจำปาแก่งหางแมวแก่งก้าวหน้าอินโดนีเซีย-----
22010075 บ้านเนินจำปาแก่งหางแมวแก่งก้าวหน้าไม่ปรากฎสัญชาติ-----
22010075 บ้านเนินจำปาแก่งหางแมวแก่งก้าวหน้าอื่นๆ-1--1
22010075 บ้านเนินจำปาแก่งหางแมวแก่งก้าวหน้าข้อมูลผิดปกติ-----
22010075 บ้านเนินจำปาแก่งหางแมวแก่งก้าวหน้าอายุนอกเกณฑ์-----
22010076 บ้านวังอีแอ่นแก่งหางแมวแก่งก้าวหน้านักเรียนทั้งหมด8619778-361
22010076 บ้านวังอีแอ่นแก่งหางแมวแก่งก้าวหน้าไทย7317675-324
22010076 บ้านวังอีแอ่นแก่งหางแมวแก่งก้าวหน้ากัมพูชา1---1
22010076 บ้านวังอีแอ่นแก่งหางแมวแก่งก้าวหน้าเกาหลีใต้-----
22010076 บ้านวังอีแอ่นแก่งหางแมวแก่งก้าวหน้าจีน-----
22010076 บ้านวังอีแอ่นแก่งหางแมวแก่งก้าวหน้าซาอุดีอาระเบีย-----
22010076 บ้านวังอีแอ่นแก่งหางแมวแก่งก้าวหน้าญี่ปุ่น-----
22010076 บ้านวังอีแอ่นแก่งหางแมวแก่งก้าวหน้าเนปาล-----
22010076 บ้านวังอีแอ่นแก่งหางแมวแก่งก้าวหน้าปากีสถาน-----
22010076 บ้านวังอีแอ่นแก่งหางแมวแก่งก้าวหน้าเมียนมา27--9
22010076 บ้านวังอีแอ่นแก่งหางแมวแก่งก้าวหน้าฟิลิปปิน-----
22010076 บ้านวังอีแอ่นแก่งหางแมวแก่งก้าวหน้ามาเลเซีย-----
22010076 บ้านวังอีแอ่นแก่งหางแมวแก่งก้าวหน้าลาว8143-25
22010076 บ้านวังอีแอ่นแก่งหางแมวแก่งก้าวหน้าเวียดนาม-----
22010076 บ้านวังอีแอ่นแก่งหางแมวแก่งก้าวหน้าศรีลังกา-----
22010076 บ้านวังอีแอ่นแก่งหางแมวแก่งก้าวหน้าสิงคโปร์-----
22010076 บ้านวังอีแอ่นแก่งหางแมวแก่งก้าวหน้าอินเดีย1---1
22010076 บ้านวังอีแอ่นแก่งหางแมวแก่งก้าวหน้าอินโดนีเซีย-----
22010076 บ้านวังอีแอ่นแก่งหางแมวแก่งก้าวหน้าไม่ปรากฎสัญชาติ-----
22010076 บ้านวังอีแอ่นแก่งหางแมวแก่งก้าวหน้าอื่นๆ1---1
22010076 บ้านวังอีแอ่นแก่งหางแมวแก่งก้าวหน้าข้อมูลผิดปกติ-----
22010076 บ้านวังอีแอ่นแก่งหางแมวแก่งก้าวหน้าอายุนอกเกณฑ์-----
22010077 บ้านบ่อไฟไหม้แก่งหางแมวแก่งก้าวหน้านักเรียนทั้งหมด31101--132
22010077 บ้านบ่อไฟไหม้แก่งหางแมวแก่งก้าวหน้าไทย2996--125
22010077 บ้านบ่อไฟไหม้แก่งหางแมวแก่งก้าวหน้ากัมพูชา12--3
22010077 บ้านบ่อไฟไหม้แก่งหางแมวแก่งก้าวหน้าเกาหลีใต้-----
22010077 บ้านบ่อไฟไหม้แก่งหางแมวแก่งก้าวหน้าจีน-----
22010077 บ้านบ่อไฟไหม้แก่งหางแมวแก่งก้าวหน้าซาอุดีอาระเบีย-----
22010077 บ้านบ่อไฟไหม้แก่งหางแมวแก่งก้าวหน้าญี่ปุ่น-----
22010077 บ้านบ่อไฟไหม้แก่งหางแมวแก่งก้าวหน้าเนปาล-----
22010077 บ้านบ่อไฟไหม้แก่งหางแมวแก่งก้าวหน้าปากีสถาน-----
22010077 บ้านบ่อไฟไหม้แก่งหางแมวแก่งก้าวหน้าเมียนมา-1--1
22010077 บ้านบ่อไฟไหม้แก่งหางแมวแก่งก้าวหน้าฟิลิปปิน-----
22010077 บ้านบ่อไฟไหม้แก่งหางแมวแก่งก้าวหน้ามาเลเซีย-----
22010077 บ้านบ่อไฟไหม้แก่งหางแมวแก่งก้าวหน้าลาว1---1
22010077 บ้านบ่อไฟไหม้แก่งหางแมวแก่งก้าวหน้าเวียดนาม-----
22010077 บ้านบ่อไฟไหม้แก่งหางแมวแก่งก้าวหน้าศรีลังกา-----
22010077 บ้านบ่อไฟไหม้แก่งหางแมวแก่งก้าวหน้าสิงคโปร์-----
22010077 บ้านบ่อไฟไหม้แก่งหางแมวแก่งก้าวหน้าอินเดีย-----
22010077 บ้านบ่อไฟไหม้แก่งหางแมวแก่งก้าวหน้าอินโดนีเซีย-----
22010077 บ้านบ่อไฟไหม้แก่งหางแมวแก่งก้าวหน้าไม่ปรากฎสัญชาติ-1--1
22010077 บ้านบ่อไฟไหม้แก่งหางแมวแก่งก้าวหน้าอื่นๆ-1--1
22010077 บ้านบ่อไฟไหม้แก่งหางแมวแก่งก้าวหน้าข้อมูลผิดปกติ-----
22010077 บ้านบ่อไฟไหม้แก่งหางแมวแก่งก้าวหน้าอายุนอกเกณฑ์-----
22010078 บ้านคลองครกแก่งหางแมวแก่งก้าวหน้านักเรียนทั้งหมด1115766-234
22010078 บ้านคลองครกแก่งหางแมวแก่งก้าวหน้าไทย1014766-223
22010078 บ้านคลองครกแก่งหางแมวแก่งก้าวหน้ากัมพูชา-----
22010078 บ้านคลองครกแก่งหางแมวแก่งก้าวหน้าเกาหลีใต้-----
22010078 บ้านคลองครกแก่งหางแมวแก่งก้าวหน้าจีน-----
22010078 บ้านคลองครกแก่งหางแมวแก่งก้าวหน้าซาอุดีอาระเบีย-----
22010078 บ้านคลองครกแก่งหางแมวแก่งก้าวหน้าญี่ปุ่น-----
22010078 บ้านคลองครกแก่งหางแมวแก่งก้าวหน้าเนปาล-----
22010078 บ้านคลองครกแก่งหางแมวแก่งก้าวหน้าปากีสถาน-----
22010078 บ้านคลองครกแก่งหางแมวแก่งก้าวหน้าเมียนมา14--5
22010078 บ้านคลองครกแก่งหางแมวแก่งก้าวหน้าฟิลิปปิน-----
22010078 บ้านคลองครกแก่งหางแมวแก่งก้าวหน้ามาเลเซีย-----
22010078 บ้านคลองครกแก่งหางแมวแก่งก้าวหน้าลาว-4--4
22010078 บ้านคลองครกแก่งหางแมวแก่งก้าวหน้าเวียดนาม-----
22010078 บ้านคลองครกแก่งหางแมวแก่งก้าวหน้าศรีลังกา-----
22010078 บ้านคลองครกแก่งหางแมวแก่งก้าวหน้าสิงคโปร์-----
22010078 บ้านคลองครกแก่งหางแมวแก่งก้าวหน้าอินเดีย-----
22010078 บ้านคลองครกแก่งหางแมวแก่งก้าวหน้าอินโดนีเซีย-----
22010078 บ้านคลองครกแก่งหางแมวแก่งก้าวหน้าไม่ปรากฎสัญชาติ-1--1
22010078 บ้านคลองครกแก่งหางแมวแก่งก้าวหน้าอื่นๆ-1--1
22010078 บ้านคลองครกแก่งหางแมวแก่งก้าวหน้าข้อมูลผิดปกติ-----
22010078 บ้านคลองครกแก่งหางแมวแก่งก้าวหน้าอายุนอกเกณฑ์-----
22010079 บ้านวังไม้แดงแก่งหางแมวแก่งก้าวหน้านักเรียนทั้งหมด4016481-285
22010079 บ้านวังไม้แดงแก่งหางแมวแก่งก้าวหน้าไทย4016181-282
22010079 บ้านวังไม้แดงแก่งหางแมวแก่งก้าวหน้ากัมพูชา-1--1
22010079 บ้านวังไม้แดงแก่งหางแมวแก่งก้าวหน้าเกาหลีใต้-----
22010079 บ้านวังไม้แดงแก่งหางแมวแก่งก้าวหน้าจีน-----
22010079 บ้านวังไม้แดงแก่งหางแมวแก่งก้าวหน้าซาอุดีอาระเบีย-----
22010079 บ้านวังไม้แดงแก่งหางแมวแก่งก้าวหน้าญี่ปุ่น-----
22010079 บ้านวังไม้แดงแก่งหางแมวแก่งก้าวหน้าเนปาล-----
22010079 บ้านวังไม้แดงแก่งหางแมวแก่งก้าวหน้าปากีสถาน-----
22010079 บ้านวังไม้แดงแก่งหางแมวแก่งก้าวหน้าเมียนมา-2--2
22010079 บ้านวังไม้แดงแก่งหางแมวแก่งก้าวหน้าฟิลิปปิน-----
22010079 บ้านวังไม้แดงแก่งหางแมวแก่งก้าวหน้ามาเลเซีย-----
22010079 บ้านวังไม้แดงแก่งหางแมวแก่งก้าวหน้าลาว-----
22010079 บ้านวังไม้แดงแก่งหางแมวแก่งก้าวหน้าเวียดนาม-----
22010079 บ้านวังไม้แดงแก่งหางแมวแก่งก้าวหน้าศรีลังกา-----
22010079 บ้านวังไม้แดงแก่งหางแมวแก่งก้าวหน้าสิงคโปร์-----
22010079 บ้านวังไม้แดงแก่งหางแมวแก่งก้าวหน้าอินเดีย-----
22010079 บ้านวังไม้แดงแก่งหางแมวแก่งก้าวหน้าอินโดนีเซีย-----
22010079 บ้านวังไม้แดงแก่งหางแมวแก่งก้าวหน้าไม่ปรากฎสัญชาติ-----
22010079 บ้านวังไม้แดงแก่งหางแมวแก่งก้าวหน้าอื่นๆ-----
22010079 บ้านวังไม้แดงแก่งหางแมวแก่งก้าวหน้าข้อมูลผิดปกติ-----
22010079 บ้านวังไม้แดงแก่งหางแมวแก่งก้าวหน้าอายุนอกเกณฑ์-----
22010080 บ้านซอยสอง (อภิชาติราษฎร์อุปถัมภ์)แก่งหางแมวแก่งก้าวหน้านักเรียนทั้งหมด43128--171
22010080 บ้านซอยสอง (อภิชาติราษฎร์อุปถัมภ์)แก่งหางแมวแก่งก้าวหน้าไทย40120--160
22010080 บ้านซอยสอง (อภิชาติราษฎร์อุปถัมภ์)แก่งหางแมวแก่งก้าวหน้ากัมพูชา-2--2
22010080 บ้านซอยสอง (อภิชาติราษฎร์อุปถัมภ์)แก่งหางแมวแก่งก้าวหน้าเกาหลีใต้-----
22010080 บ้านซอยสอง (อภิชาติราษฎร์อุปถัมภ์)แก่งหางแมวแก่งก้าวหน้าจีน-----
22010080 บ้านซอยสอง (อภิชาติราษฎร์อุปถัมภ์)แก่งหางแมวแก่งก้าวหน้าซาอุดีอาระเบีย-----
22010080 บ้านซอยสอง (อภิชาติราษฎร์อุปถัมภ์)แก่งหางแมวแก่งก้าวหน้าญี่ปุ่น-----
22010080 บ้านซอยสอง (อภิชาติราษฎร์อุปถัมภ์)แก่งหางแมวแก่งก้าวหน้าเนปาล-----
22010080 บ้านซอยสอง (อภิชาติราษฎร์อุปถัมภ์)แก่งหางแมวแก่งก้าวหน้าปากีสถาน-----
22010080 บ้านซอยสอง (อภิชาติราษฎร์อุปถัมภ์)แก่งหางแมวแก่งก้าวหน้าเมียนมา15--6
22010080 บ้านซอยสอง (อภิชาติราษฎร์อุปถัมภ์)แก่งหางแมวแก่งก้าวหน้าฟิลิปปิน-----
22010080 บ้านซอยสอง (อภิชาติราษฎร์อุปถัมภ์)แก่งหางแมวแก่งก้าวหน้ามาเลเซีย-----
22010080 บ้านซอยสอง (อภิชาติราษฎร์อุปถัมภ์)แก่งหางแมวแก่งก้าวหน้าลาว-----
22010080 บ้านซอยสอง (อภิชาติราษฎร์อุปถัมภ์)แก่งหางแมวแก่งก้าวหน้าเวียดนาม-----
22010080 บ้านซอยสอง (อภิชาติราษฎร์อุปถัมภ์)แก่งหางแมวแก่งก้าวหน้าศรีลังกา-----
22010080 บ้านซอยสอง (อภิชาติราษฎร์อุปถัมภ์)แก่งหางแมวแก่งก้าวหน้าสิงคโปร์-----
22010080 บ้านซอยสอง (อภิชาติราษฎร์อุปถัมภ์)แก่งหางแมวแก่งก้าวหน้าอินเดีย-----
22010080 บ้านซอยสอง (อภิชาติราษฎร์อุปถัมภ์)แก่งหางแมวแก่งก้าวหน้าอินโดนีเซีย-----
22010080 บ้านซอยสอง (อภิชาติราษฎร์อุปถัมภ์)แก่งหางแมวแก่งก้าวหน้าไม่ปรากฎสัญชาติ1---1
22010080 บ้านซอยสอง (อภิชาติราษฎร์อุปถัมภ์)แก่งหางแมวแก่งก้าวหน้าอื่นๆ11--2
22010080 บ้านซอยสอง (อภิชาติราษฎร์อุปถัมภ์)แก่งหางแมวแก่งก้าวหน้าข้อมูลผิดปกติ-----
22010080 บ้านซอยสอง (อภิชาติราษฎร์อุปถัมภ์)แก่งหางแมวแก่งก้าวหน้าอายุนอกเกณฑ์-----
22010081 บ้านประแกตแก่งหางแมวพลังแก่งฯนักเรียนทั้งหมด1855--73
22010081 บ้านประแกตแก่งหางแมวพลังแก่งฯไทย1755--72
22010081 บ้านประแกตแก่งหางแมวพลังแก่งฯกัมพูชา1---1
22010081 บ้านประแกตแก่งหางแมวพลังแก่งฯเกาหลีใต้-----
22010081 บ้านประแกตแก่งหางแมวพลังแก่งฯจีน-----
22010081 บ้านประแกตแก่งหางแมวพลังแก่งฯซาอุดีอาระเบีย-----
22010081 บ้านประแกตแก่งหางแมวพลังแก่งฯญี่ปุ่น-----
22010081 บ้านประแกตแก่งหางแมวพลังแก่งฯเนปาล-----
22010081 บ้านประแกตแก่งหางแมวพลังแก่งฯปากีสถาน-----
22010081 บ้านประแกตแก่งหางแมวพลังแก่งฯเมียนมา-----
22010081 บ้านประแกตแก่งหางแมวพลังแก่งฯฟิลิปปิน-----
22010081 บ้านประแกตแก่งหางแมวพลังแก่งฯมาเลเซีย-----
22010081 บ้านประแกตแก่งหางแมวพลังแก่งฯลาว-----
22010081 บ้านประแกตแก่งหางแมวพลังแก่งฯเวียดนาม-----
22010081 บ้านประแกตแก่งหางแมวพลังแก่งฯศรีลังกา-----
22010081 บ้านประแกตแก่งหางแมวพลังแก่งฯสิงคโปร์-----
22010081 บ้านประแกตแก่งหางแมวพลังแก่งฯอินเดีย-----
22010081 บ้านประแกตแก่งหางแมวพลังแก่งฯอินโดนีเซีย-----
22010081 บ้านประแกตแก่งหางแมวพลังแก่งฯไม่ปรากฎสัญชาติ-----
22010081 บ้านประแกตแก่งหางแมวพลังแก่งฯอื่นๆ-----
22010081 บ้านประแกตแก่งหางแมวพลังแก่งฯข้อมูลผิดปกติ-----
22010081 บ้านประแกตแก่งหางแมวพลังแก่งฯอายุนอกเกณฑ์-----
22010082 วัดหนองแหวนนายายอามคุ้งวิมานนักเรียนทั้งหมด6014456-260
22010082 วัดหนองแหวนนายายอามคุ้งวิมานไทย5513554-244
22010082 วัดหนองแหวนนายายอามคุ้งวิมานกัมพูชา12--3
22010082 วัดหนองแหวนนายายอามคุ้งวิมานเกาหลีใต้-----
22010082 วัดหนองแหวนนายายอามคุ้งวิมานจีน-----
22010082 วัดหนองแหวนนายายอามคุ้งวิมานซาอุดีอาระเบีย-----
22010082 วัดหนองแหวนนายายอามคุ้งวิมานญี่ปุ่น-----
22010082 วัดหนองแหวนนายายอามคุ้งวิมานเนปาล-----
22010082 วัดหนองแหวนนายายอามคุ้งวิมานปากีสถาน-----
22010082 วัดหนองแหวนนายายอามคุ้งวิมานเมียนมา-----
22010082 วัดหนองแหวนนายายอามคุ้งวิมานฟิลิปปิน-----
22010082 วัดหนองแหวนนายายอามคุ้งวิมานมาเลเซีย-----
22010082 วัดหนองแหวนนายายอามคุ้งวิมานลาว472-13
22010082 วัดหนองแหวนนายายอามคุ้งวิมานเวียดนาม-----
22010082 วัดหนองแหวนนายายอามคุ้งวิมานศรีลังกา-----
22010082 วัดหนองแหวนนายายอามคุ้งวิมานสิงคโปร์-----
22010082 วัดหนองแหวนนายายอามคุ้งวิมานอินเดีย-----
22010082 วัดหนองแหวนนายายอามคุ้งวิมานอินโดนีเซีย-----
22010082 วัดหนองแหวนนายายอามคุ้งวิมานไม่ปรากฎสัญชาติ-----
22010082 วัดหนองแหวนนายายอามคุ้งวิมานอื่นๆ-----
22010082 วัดหนองแหวนนายายอามคุ้งวิมานข้อมูลผิดปกติ-----
22010082 วัดหนองแหวนนายายอามคุ้งวิมานอายุนอกเกณฑ์-----
22010083 วัดโขดหอย (ละเมียดราษฎร์นุเคราะห์)นายายอามคุ้งวิมานนักเรียนทั้งหมด2217--39
22010083 วัดโขดหอย (ละเมียดราษฎร์นุเคราะห์)นายายอามคุ้งวิมานไทย2017--37
22010083 วัดโขดหอย (ละเมียดราษฎร์นุเคราะห์)นายายอามคุ้งวิมานกัมพูชา-----
22010083 วัดโขดหอย (ละเมียดราษฎร์นุเคราะห์)นายายอามคุ้งวิมานเกาหลีใต้-----
22010083 วัดโขดหอย (ละเมียดราษฎร์นุเคราะห์)นายายอามคุ้งวิมานจีน-----
22010083 วัดโขดหอย (ละเมียดราษฎร์นุเคราะห์)นายายอามคุ้งวิมานซาอุดีอาระเบีย-----
22010083 วัดโขดหอย (ละเมียดราษฎร์นุเคราะห์)นายายอามคุ้งวิมานญี่ปุ่น-----
22010083 วัดโขดหอย (ละเมียดราษฎร์นุเคราะห์)นายายอามคุ้งวิมานเนปาล-----
22010083 วัดโขดหอย (ละเมียดราษฎร์นุเคราะห์)นายายอามคุ้งวิมานปากีสถาน-----
22010083 วัดโขดหอย (ละเมียดราษฎร์นุเคราะห์)นายายอามคุ้งวิมานเมียนมา-----
22010083 วัดโขดหอย (ละเมียดราษฎร์นุเคราะห์)นายายอามคุ้งวิมานฟิลิปปิน-----
22010083 วัดโขดหอย (ละเมียดราษฎร์นุเคราะห์)นายายอามคุ้งวิมานมาเลเซีย-----
22010083 วัดโขดหอย (ละเมียดราษฎร์นุเคราะห์)นายายอามคุ้งวิมานลาว2---2
22010083 วัดโขดหอย (ละเมียดราษฎร์นุเคราะห์)นายายอามคุ้งวิมานเวียดนาม-----
22010083 วัดโขดหอย (ละเมียดราษฎร์นุเคราะห์)นายายอามคุ้งวิมานศรีลังกา-----
22010083 วัดโขดหอย (ละเมียดราษฎร์นุเคราะห์)นายายอามคุ้งวิมานสิงคโปร์-----
22010083 วัดโขดหอย (ละเมียดราษฎร์นุเคราะห์)นายายอามคุ้งวิมานอินเดีย-----
22010083 วัดโขดหอย (ละเมียดราษฎร์นุเคราะห์)นายายอามคุ้งวิมานอินโดนีเซีย-----
22010083 วัดโขดหอย (ละเมียดราษฎร์นุเคราะห์)นายายอามคุ้งวิมานไม่ปรากฎสัญชาติ-----
22010083 วัดโขดหอย (ละเมียดราษฎร์นุเคราะห์)นายายอามคุ้งวิมานอื่นๆ-----
22010083 วัดโขดหอย (ละเมียดราษฎร์นุเคราะห์)นายายอามคุ้งวิมานข้อมูลผิดปกติ-----
22010083 วัดโขดหอย (ละเมียดราษฎร์นุเคราะห์)นายายอามคุ้งวิมานอายุนอกเกณฑ์-----
22010084 วัดนาซานายายอามคุ้งวิมานนักเรียนทั้งหมด622--28
22010084 วัดนาซานายายอามคุ้งวิมานไทย622--28
22010084 วัดนาซานายายอามคุ้งวิมานกัมพูชา-----
22010084 วัดนาซานายายอามคุ้งวิมานเกาหลีใต้-----
22010084 วัดนาซานายายอามคุ้งวิมานจีน-----
22010084 วัดนาซานายายอามคุ้งวิมานซาอุดีอาระเบีย-----
22010084 วัดนาซานายายอามคุ้งวิมานญี่ปุ่น-----
22010084 วัดนาซานายายอามคุ้งวิมานเนปาล-----
22010084 วัดนาซานายายอามคุ้งวิมานปากีสถาน-----
22010084 วัดนาซานายายอามคุ้งวิมานเมียนมา-----
22010084 วัดนาซานายายอามคุ้งวิมานฟิลิปปิน-----
22010084 วัดนาซานายายอามคุ้งวิมานมาเลเซีย-----
22010084 วัดนาซานายายอามคุ้งวิมานลาว-----
22010084 วัดนาซานายายอามคุ้งวิมานเวียดนาม-----
22010084 วัดนาซานายายอามคุ้งวิมานศรีลังกา-----
22010084 วัดนาซานายายอามคุ้งวิมานสิงคโปร์-----
22010084 วัดนาซานายายอามคุ้งวิมานอินเดีย-----
22010084 วัดนาซานายายอามคุ้งวิมานอินโดนีเซีย-----
22010084 วัดนาซานายายอามคุ้งวิมานไม่ปรากฎสัญชาติ-----
22010084 วัดนาซานายายอามคุ้งวิมานอื่นๆ-----
22010084 วัดนาซานายายอามคุ้งวิมานข้อมูลผิดปกติ-----
22010084 วัดนาซานายายอามคุ้งวิมานอายุนอกเกณฑ์-----
22010085 บ้านยางระหงนายายอามนายายอามก้าวหน้านักเรียนทั้งหมด3653--89
22010085 บ้านยางระหงนายายอามนายายอามก้าวหน้าไทย3446--80
22010085 บ้านยางระหงนายายอามนายายอามก้าวหน้ากัมพูชา14--5
22010085 บ้านยางระหงนายายอามนายายอามก้าวหน้าเกาหลีใต้-----
22010085 บ้านยางระหงนายายอามนายายอามก้าวหน้าจีน-----
22010085 บ้านยางระหงนายายอามนายายอามก้าวหน้าซาอุดีอาระเบีย-----
22010085 บ้านยางระหงนายายอามนายายอามก้าวหน้าญี่ปุ่น-----
22010085 บ้านยางระหงนายายอามนายายอามก้าวหน้าเนปาล-----
22010085 บ้านยางระหงนายายอามนายายอามก้าวหน้าปากีสถาน-----
22010085 บ้านยางระหงนายายอามนายายอามก้าวหน้าเมียนมา-1--1
22010085 บ้านยางระหงนายายอามนายายอามก้าวหน้าฟิลิปปิน-----
22010085 บ้านยางระหงนายายอามนายายอามก้าวหน้ามาเลเซีย-----
22010085 บ้านยางระหงนายายอามนายายอามก้าวหน้าลาว12--3
22010085 บ้านยางระหงนายายอามนายายอามก้าวหน้าเวียดนาม-----
22010085 บ้านยางระหงนายายอามนายายอามก้าวหน้าศรีลังกา-----
22010085 บ้านยางระหงนายายอามนายายอามก้าวหน้าสิงคโปร์-----
22010085 บ้านยางระหงนายายอามนายายอามก้าวหน้าอินเดีย-----
22010085 บ้านยางระหงนายายอามนายายอามก้าวหน้าอินโดนีเซีย-----
22010085 บ้านยางระหงนายายอามนายายอามก้าวหน้าไม่ปรากฎสัญชาติ-----
22010085 บ้านยางระหงนายายอามนายายอามก้าวหน้าอื่นๆ-----
22010085 บ้านยางระหงนายายอามนายายอามก้าวหน้าข้อมูลผิดปกติ-----
22010085 บ้านยางระหงนายายอามนายายอามก้าวหน้าอายุนอกเกณฑ์-----
22010086 วัดช้างข้ามนายายอามคุ้งวิมานนักเรียนทั้งหมด37119--156
22010086 วัดช้างข้ามนายายอามคุ้งวิมานไทย36103--139
22010086 วัดช้างข้ามนายายอามคุ้งวิมานกัมพูชา14--5
22010086 วัดช้างข้ามนายายอามคุ้งวิมานเกาหลีใต้-----
22010086 วัดช้างข้ามนายายอามคุ้งวิมานจีน-----
22010086 วัดช้างข้ามนายายอามคุ้งวิมานซาอุดีอาระเบีย-----
22010086 วัดช้างข้ามนายายอามคุ้งวิมานญี่ปุ่น-----
22010086 วัดช้างข้ามนายายอามคุ้งวิมานเนปาล-----
22010086 วัดช้างข้ามนายายอามคุ้งวิมานปากีสถาน-----
22010086 วัดช้างข้ามนายายอามคุ้งวิมานเมียนมา-----
22010086 วัดช้างข้ามนายายอามคุ้งวิมานฟิลิปปิน-----
22010086 วัดช้างข้ามนายายอามคุ้งวิมานมาเลเซีย-----
22010086 วัดช้างข้ามนายายอามคุ้งวิมานลาว-11--11
22010086 วัดช้างข้ามนายายอามคุ้งวิมานเวียดนาม-----
22010086 วัดช้างข้ามนายายอามคุ้งวิมานศรีลังกา-----
22010086 วัดช้างข้ามนายายอามคุ้งวิมานสิงคโปร์-----
22010086 วัดช้างข้ามนายายอามคุ้งวิมานอินเดีย-----
22010086 วัดช้างข้ามนายายอามคุ้งวิมานอินโดนีเซีย-----
22010086 วัดช้างข้ามนายายอามคุ้งวิมานไม่ปรากฎสัญชาติ-----
22010086 วัดช้างข้ามนายายอามคุ้งวิมานอื่นๆ-1--1
22010086 วัดช้างข้ามนายายอามคุ้งวิมานข้อมูลผิดปกติ-----
22010086 วัดช้างข้ามนายายอามคุ้งวิมานอายุนอกเกณฑ์-----
22010088 วัดหนองไทรนายายอามคุ้งวิมานนักเรียนทั้งหมด2471--95
22010088 วัดหนองไทรนายายอามคุ้งวิมานไทย1765--82
22010088 วัดหนองไทรนายายอามคุ้งวิมานกัมพูชา-----
22010088 วัดหนองไทรนายายอามคุ้งวิมานเกาหลีใต้-----
22010088 วัดหนองไทรนายายอามคุ้งวิมานจีน-----
22010088 วัดหนองไทรนายายอามคุ้งวิมานซาอุดีอาระเบีย-----
22010088 วัดหนองไทรนายายอามคุ้งวิมานญี่ปุ่น-----
22010088 วัดหนองไทรนายายอามคุ้งวิมานเนปาล-----
22010088 วัดหนองไทรนายายอามคุ้งวิมานปากีสถาน-----
22010088 วัดหนองไทรนายายอามคุ้งวิมานเมียนมา-----
22010088 วัดหนองไทรนายายอามคุ้งวิมานฟิลิปปิน-----
22010088 วัดหนองไทรนายายอามคุ้งวิมานมาเลเซีย-----
22010088 วัดหนองไทรนายายอามคุ้งวิมานลาว75--12
22010088 วัดหนองไทรนายายอามคุ้งวิมานเวียดนาม-----
22010088 วัดหนองไทรนายายอามคุ้งวิมานศรีลังกา-----
22010088 วัดหนองไทรนายายอามคุ้งวิมานสิงคโปร์-----
22010088 วัดหนองไทรนายายอามคุ้งวิมานอินเดีย-----
22010088 วัดหนองไทรนายายอามคุ้งวิมานอินโดนีเซีย-----
22010088 วัดหนองไทรนายายอามคุ้งวิมานไม่ปรากฎสัญชาติ-1--1
22010088 วัดหนองไทรนายายอามคุ้งวิมานอื่นๆ-----
22010088 วัดหนองไทรนายายอามคุ้งวิมานข้อมูลผิดปกติ-----
22010088 วัดหนองไทรนายายอามคุ้งวิมานอายุนอกเกณฑ์-----
22010089 บ้านเขามะปริงนายายอามคุ้งวิมานนักเรียนทั้งหมด1759--76
22010089 บ้านเขามะปริงนายายอามคุ้งวิมานไทย1247--59
22010089 บ้านเขามะปริงนายายอามคุ้งวิมานกัมพูชา11--2
22010089 บ้านเขามะปริงนายายอามคุ้งวิมานเกาหลีใต้-----
22010089 บ้านเขามะปริงนายายอามคุ้งวิมานจีน-----
22010089 บ้านเขามะปริงนายายอามคุ้งวิมานซาอุดีอาระเบีย-----
22010089 บ้านเขามะปริงนายายอามคุ้งวิมานญี่ปุ่น-----
22010089 บ้านเขามะปริงนายายอามคุ้งวิมานเนปาล-----
22010089 บ้านเขามะปริงนายายอามคุ้งวิมานปากีสถาน-----
22010089 บ้านเขามะปริงนายายอามคุ้งวิมานเมียนมา11--2
22010089 บ้านเขามะปริงนายายอามคุ้งวิมานฟิลิปปิน-----
22010089 บ้านเขามะปริงนายายอามคุ้งวิมานมาเลเซีย-----
22010089 บ้านเขามะปริงนายายอามคุ้งวิมานลาว38--11
22010089 บ้านเขามะปริงนายายอามคุ้งวิมานเวียดนาม-----
22010089 บ้านเขามะปริงนายายอามคุ้งวิมานศรีลังกา-----
22010089 บ้านเขามะปริงนายายอามคุ้งวิมานสิงคโปร์-----
22010089 บ้านเขามะปริงนายายอามคุ้งวิมานอินเดีย-----
22010089 บ้านเขามะปริงนายายอามคุ้งวิมานอินโดนีเซีย-----
22010089 บ้านเขามะปริงนายายอามคุ้งวิมานไม่ปรากฎสัญชาติ-----
22010089 บ้านเขามะปริงนายายอามคุ้งวิมานอื่นๆ-2--2
22010089 บ้านเขามะปริงนายายอามคุ้งวิมานข้อมูลผิดปกติ-----
22010089 บ้านเขามะปริงนายายอามคุ้งวิมานอายุนอกเกณฑ์-----
22010090 วัดนายายอามนายายอามนายายอามก้าวหน้านักเรียนทั้งหมด629--35
22010090 วัดนายายอามนายายอามนายายอามก้าวหน้าไทย529--34
22010090 วัดนายายอามนายายอามนายายอามก้าวหน้ากัมพูชา-----
22010090 วัดนายายอามนายายอามนายายอามก้าวหน้าเกาหลีใต้-----
22010090 วัดนายายอามนายายอามนายายอามก้าวหน้าจีน-----
22010090 วัดนายายอามนายายอามนายายอามก้าวหน้าซาอุดีอาระเบีย-----
22010090 วัดนายายอามนายายอามนายายอามก้าวหน้าญี่ปุ่น-----
22010090 วัดนายายอามนายายอามนายายอามก้าวหน้าเนปาล-----
22010090 วัดนายายอามนายายอามนายายอามก้าวหน้าปากีสถาน-----
22010090 วัดนายายอามนายายอามนายายอามก้าวหน้าเมียนมา-----
22010090 วัดนายายอามนายายอามนายายอามก้าวหน้าฟิลิปปิน-----
22010090 วัดนายายอามนายายอามนายายอามก้าวหน้ามาเลเซีย-----
22010090 วัดนายายอามนายายอามนายายอามก้าวหน้าลาว-----
22010090 วัดนายายอามนายายอามนายายอามก้าวหน้าเวียดนาม-----
22010090 วัดนายายอามนายายอามนายายอามก้าวหน้าศรีลังกา-----
22010090 วัดนายายอามนายายอามนายายอามก้าวหน้าสิงคโปร์-----
22010090 วัดนายายอามนายายอามนายายอามก้าวหน้าอินเดีย-----
22010090 วัดนายายอามนายายอามนายายอามก้าวหน้าอินโดนีเซีย-----
22010090 วัดนายายอามนายายอามนายายอามก้าวหน้าไม่ปรากฎสัญชาติ-----
22010090 วัดนายายอามนายายอามนายายอามก้าวหน้าอื่นๆ1---1
22010090 วัดนายายอามนายายอามนายายอามก้าวหน้าข้อมูลผิดปกติ-----
22010090 วัดนายายอามนายายอามนายายอามก้าวหน้าอายุนอกเกณฑ์-----
22010091 บ้านต้นกระบกนายายอามนายายอามก้าวหน้านักเรียนทั้งหมด278163-171
22010091 บ้านต้นกระบกนายายอามนายายอามก้าวหน้าไทย267461-161
22010091 บ้านต้นกระบกนายายอามนายายอามก้าวหน้ากัมพูชา-32-5
22010091 บ้านต้นกระบกนายายอามนายายอามก้าวหน้าเกาหลีใต้-----
22010091 บ้านต้นกระบกนายายอามนายายอามก้าวหน้าจีน-----
22010091 บ้านต้นกระบกนายายอามนายายอามก้าวหน้าซาอุดีอาระเบีย-----
22010091 บ้านต้นกระบกนายายอามนายายอามก้าวหน้าญี่ปุ่น-----
22010091 บ้านต้นกระบกนายายอามนายายอามก้าวหน้าเนปาล-----
22010091 บ้านต้นกระบกนายายอามนายายอามก้าวหน้าปากีสถาน-----
22010091 บ้านต้นกระบกนายายอามนายายอามก้าวหน้าเมียนมา-----
22010091 บ้านต้นกระบกนายายอามนายายอามก้าวหน้าฟิลิปปิน-----
22010091 บ้านต้นกระบกนายายอามนายายอามก้าวหน้ามาเลเซีย-----
22010091 บ้านต้นกระบกนายายอามนายายอามก้าวหน้าลาว14--5
22010091 บ้านต้นกระบกนายายอามนายายอามก้าวหน้าเวียดนาม-----
22010091 บ้านต้นกระบกนายายอามนายายอามก้าวหน้าศรีลังกา-----
22010091 บ้านต้นกระบกนายายอามนายายอามก้าวหน้าสิงคโปร์-----
22010091 บ้านต้นกระบกนายายอามนายายอามก้าวหน้าอินเดีย-----
22010091 บ้านต้นกระบกนายายอามนายายอามก้าวหน้าอินโดนีเซีย-----
22010091 บ้านต้นกระบกนายายอามนายายอามก้าวหน้าไม่ปรากฎสัญชาติ-----
22010091 บ้านต้นกระบกนายายอามนายายอามก้าวหน้าอื่นๆ-----
22010091 บ้านต้นกระบกนายายอามนายายอามก้าวหน้าข้อมูลผิดปกติ-----
22010091 บ้านต้นกระบกนายายอามนายายอามก้าวหน้าอายุนอกเกณฑ์-----
22010092 วัดโพธิ์ลังกามิตรภาพที่ 171นายายอามนายายอามก้าวหน้านักเรียนทั้งหมด94395--489
22010092 วัดโพธิ์ลังกามิตรภาพที่ 171นายายอามนายายอามก้าวหน้าไทย86370--456
22010092 วัดโพธิ์ลังกามิตรภาพที่ 171นายายอามนายายอามก้าวหน้ากัมพูชา114--15
22010092 วัดโพธิ์ลังกามิตรภาพที่ 171นายายอามนายายอามก้าวหน้าเกาหลีใต้-----
22010092 วัดโพธิ์ลังกามิตรภาพที่ 171นายายอามนายายอามก้าวหน้าจีน-----
22010092 วัดโพธิ์ลังกามิตรภาพที่ 171นายายอามนายายอามก้าวหน้าซาอุดีอาระเบีย-----
22010092 วัดโพธิ์ลังกามิตรภาพที่ 171นายายอามนายายอามก้าวหน้าญี่ปุ่น-----
22010092 วัดโพธิ์ลังกามิตรภาพที่ 171นายายอามนายายอามก้าวหน้าเนปาล-----
22010092 วัดโพธิ์ลังกามิตรภาพที่ 171นายายอามนายายอามก้าวหน้าปากีสถาน-----
22010092 วัดโพธิ์ลังกามิตรภาพที่ 171นายายอามนายายอามก้าวหน้าเมียนมา-----
22010092 วัดโพธิ์ลังกามิตรภาพที่ 171นายายอามนายายอามก้าวหน้าฟิลิปปิน-----
22010092 วัดโพธิ์ลังกามิตรภาพที่ 171นายายอามนายายอามก้าวหน้ามาเลเซีย-----
22010092 วัดโพธิ์ลังกามิตรภาพที่ 171นายายอามนายายอามก้าวหน้าลาว28--10
22010092 วัดโพธิ์ลังกามิตรภาพที่ 171นายายอามนายายอามก้าวหน้าเวียดนาม-----
22010092 วัดโพธิ์ลังกามิตรภาพที่ 171นายายอามนายายอามก้าวหน้าศรีลังกา-----
22010092 วัดโพธิ์ลังกามิตรภาพที่ 171นายายอามนายายอามก้าวหน้าสิงคโปร์-----
22010092 วัดโพธิ์ลังกามิตรภาพที่ 171นายายอามนายายอามก้าวหน้าอินเดีย-----
22010092 วัดโพธิ์ลังกามิตรภาพที่ 171นายายอามนายายอามก้าวหน้าอินโดนีเซีย-----
22010092 วัดโพธิ์ลังกามิตรภาพที่ 171นายายอามนายายอามก้าวหน้าไม่ปรากฎสัญชาติ-----
22010092 วัดโพธิ์ลังกามิตรภาพที่ 171นายายอามนายายอามก้าวหน้าอื่นๆ53--8
22010092 วัดโพธิ์ลังกามิตรภาพที่ 171นายายอามนายายอามก้าวหน้าข้อมูลผิดปกติ-----
22010092 วัดโพธิ์ลังกามิตรภาพที่ 171นายายอามนายายอามก้าวหน้าอายุนอกเกณฑ์-----
22010094 บ้านห้วงกระแจะนายายอามนายายอามก้าวหน้านักเรียนทั้งหมด5212774-253
22010094 บ้านห้วงกระแจะนายายอามนายายอามก้าวหน้าไทย4811870-236
22010094 บ้านห้วงกระแจะนายายอามนายายอามก้าวหน้ากัมพูชา153-9
22010094 บ้านห้วงกระแจะนายายอามนายายอามก้าวหน้าเกาหลีใต้-----
22010094 บ้านห้วงกระแจะนายายอามนายายอามก้าวหน้าจีน-----
22010094 บ้านห้วงกระแจะนายายอามนายายอามก้าวหน้าซาอุดีอาระเบีย-----
22010094 บ้านห้วงกระแจะนายายอามนายายอามก้าวหน้าญี่ปุ่น-----
22010094 บ้านห้วงกระแจะนายายอามนายายอามก้าวหน้าเนปาล-----
22010094 บ้านห้วงกระแจะนายายอามนายายอามก้าวหน้าปากีสถาน-----
22010094 บ้านห้วงกระแจะนายายอามนายายอามก้าวหน้าเมียนมา11--2
22010094 บ้านห้วงกระแจะนายายอามนายายอามก้าวหน้าฟิลิปปิน-----
22010094 บ้านห้วงกระแจะนายายอามนายายอามก้าวหน้ามาเลเซีย-----
22010094 บ้านห้วงกระแจะนายายอามนายายอามก้าวหน้าลาว231-6
22010094 บ้านห้วงกระแจะนายายอามนายายอามก้าวหน้าเวียดนาม-----
22010094 บ้านห้วงกระแจะนายายอามนายายอามก้าวหน้าศรีลังกา-----
22010094 บ้านห้วงกระแจะนายายอามนายายอามก้าวหน้าสิงคโปร์-----
22010094 บ้านห้วงกระแจะนายายอามนายายอามก้าวหน้าอินเดีย-----
22010094 บ้านห้วงกระแจะนายายอามนายายอามก้าวหน้าอินโดนีเซีย-----
22010094 บ้านห้วงกระแจะนายายอามนายายอามก้าวหน้าไม่ปรากฎสัญชาติ-----
22010094 บ้านห้วงกระแจะนายายอามนายายอามก้าวหน้าอื่นๆ-----
22010094 บ้านห้วงกระแจะนายายอามนายายอามก้าวหน้าข้อมูลผิดปกติ-----
22010094 บ้านห้วงกระแจะนายายอามนายายอามก้าวหน้าอายุนอกเกณฑ์-----
22010095 วัดวังหินนายายอามนายายอามก้าวหน้านักเรียนทั้งหมด1963--82
22010095 วัดวังหินนายายอามนายายอามก้าวหน้าไทย1654--70
22010095 วัดวังหินนายายอามนายายอามก้าวหน้ากัมพูชา2---2
22010095 วัดวังหินนายายอามนายายอามก้าวหน้าเกาหลีใต้-----
22010095 วัดวังหินนายายอามนายายอามก้าวหน้าจีน-----
22010095 วัดวังหินนายายอามนายายอามก้าวหน้าซาอุดีอาระเบีย-----
22010095 วัดวังหินนายายอามนายายอามก้าวหน้าญี่ปุ่น-----
22010095 วัดวังหินนายายอามนายายอามก้าวหน้าเนปาล-----
22010095 วัดวังหินนายายอามนายายอามก้าวหน้าปากีสถาน-----
22010095 วัดวังหินนายายอามนายายอามก้าวหน้าเมียนมา-1--1
22010095 วัดวังหินนายายอามนายายอามก้าวหน้าฟิลิปปิน-----
22010095 วัดวังหินนายายอามนายายอามก้าวหน้ามาเลเซีย-----
22010095 วัดวังหินนายายอามนายายอามก้าวหน้าลาว18--9
22010095 วัดวังหินนายายอามนายายอามก้าวหน้าเวียดนาม-----
22010095 วัดวังหินนายายอามนายายอามก้าวหน้าศรีลังกา-----
22010095 วัดวังหินนายายอามนายายอามก้าวหน้าสิงคโปร์-----
22010095 วัดวังหินนายายอามนายายอามก้าวหน้าอินเดีย-----
22010095 วัดวังหินนายายอามนายายอามก้าวหน้าอินโดนีเซีย-----
22010095 วัดวังหินนายายอามนายายอามก้าวหน้าไม่ปรากฎสัญชาติ-----
22010095 วัดวังหินนายายอามนายายอามก้าวหน้าอื่นๆ-----
22010095 วัดวังหินนายายอามนายายอามก้าวหน้าข้อมูลผิดปกติ-----
22010095 วัดวังหินนายายอามนายายอามก้าวหน้าอายุนอกเกณฑ์-----
22010096 วัดหนองสีงานายายอามนายายอามก้าวหน้านักเรียนทั้งหมด1931--50
22010096 วัดหนองสีงานายายอามนายายอามก้าวหน้าไทย1327--40
22010096 วัดหนองสีงานายายอามนายายอามก้าวหน้ากัมพูชา31--4
22010096 วัดหนองสีงานายายอามนายายอามก้าวหน้าเกาหลีใต้-----
22010096 วัดหนองสีงานายายอามนายายอามก้าวหน้าจีน-----
22010096 วัดหนองสีงานายายอามนายายอามก้าวหน้าซาอุดีอาระเบีย-----
22010096 วัดหนองสีงานายายอามนายายอามก้าวหน้าญี่ปุ่น-----
22010096 วัดหนองสีงานายายอามนายายอามก้าวหน้าเนปาล-----
22010096 วัดหนองสีงานายายอามนายายอามก้าวหน้าปากีสถาน-----
22010096 วัดหนองสีงานายายอามนายายอามก้าวหน้าเมียนมา11--2
22010096 วัดหนองสีงานายายอามนายายอามก้าวหน้าฟิลิปปิน-----
22010096 วัดหนองสีงานายายอามนายายอามก้าวหน้ามาเลเซีย-----
22010096 วัดหนองสีงานายายอามนายายอามก้าวหน้าลาว12--3
22010096 วัดหนองสีงานายายอามนายายอามก้าวหน้าเวียดนาม-----
22010096 วัดหนองสีงานายายอามนายายอามก้าวหน้าศรีลังกา-----
22010096 วัดหนองสีงานายายอามนายายอามก้าวหน้าสิงคโปร์-----
22010096 วัดหนองสีงานายายอามนายายอามก้าวหน้าอินเดีย-----
22010096 วัดหนองสีงานายายอามนายายอามก้าวหน้าอินโดนีเซีย-----
22010096 วัดหนองสีงานายายอามนายายอามก้าวหน้าไม่ปรากฎสัญชาติ-----
22010096 วัดหนองสีงานายายอามนายายอามก้าวหน้าอื่นๆ1---1
22010096 วัดหนองสีงานายายอามนายายอามก้าวหน้าข้อมูลผิดปกติ-----
22010096 วัดหนองสีงานายายอามนายายอามก้าวหน้าอายุนอกเกณฑ์-----
22010097 บ้านคลองลาวนายายอามนายายอามก้าวหน้านักเรียนทั้งหมด106279--385
22010097 บ้านคลองลาวนายายอามนายายอามก้าวหน้าไทย104267--371
22010097 บ้านคลองลาวนายายอามนายายอามก้าวหน้ากัมพูชา-4--4
22010097 บ้านคลองลาวนายายอามนายายอามก้าวหน้าเกาหลีใต้-----
22010097 บ้านคลองลาวนายายอามนายายอามก้าวหน้าจีน-----
22010097 บ้านคลองลาวนายายอามนายายอามก้าวหน้าซาอุดีอาระเบีย-----
22010097 บ้านคลองลาวนายายอามนายายอามก้าวหน้าญี่ปุ่น-----
22010097 บ้านคลองลาวนายายอามนายายอามก้าวหน้าเนปาล-----
22010097 บ้านคลองลาวนายายอามนายายอามก้าวหน้าปากีสถาน-----
22010097 บ้านคลองลาวนายายอามนายายอามก้าวหน้าเมียนมา-----
22010097 บ้านคลองลาวนายายอามนายายอามก้าวหน้าฟิลิปปิน-----
22010097 บ้านคลองลาวนายายอามนายายอามก้าวหน้ามาเลเซีย-----
22010097 บ้านคลองลาวนายายอามนายายอามก้าวหน้าลาว28--10
22010097 บ้านคลองลาวนายายอามนายายอามก้าวหน้าเวียดนาม-----
22010097 บ้านคลองลาวนายายอามนายายอามก้าวหน้าศรีลังกา-----
22010097 บ้านคลองลาวนายายอามนายายอามก้าวหน้าสิงคโปร์-----
22010097 บ้านคลองลาวนายายอามนายายอามก้าวหน้าอินเดีย-----
22010097 บ้านคลองลาวนายายอามนายายอามก้าวหน้าอินโดนีเซีย-----
22010097 บ้านคลองลาวนายายอามนายายอามก้าวหน้าไม่ปรากฎสัญชาติ-----
22010097 บ้านคลองลาวนายายอามนายายอามก้าวหน้าอื่นๆ-----
22010097 บ้านคลองลาวนายายอามนายายอามก้าวหน้าข้อมูลผิดปกติ-----
22010097 บ้านคลองลาวนายายอามนายายอามก้าวหน้าอายุนอกเกณฑ์-----
22010101 วัดท่าแคลง(ท่าแคลงวิทยาคาร)นายายอามคุ้งวิมานนักเรียนทั้งหมด3393--126
22010101 วัดท่าแคลง(ท่าแคลงวิทยาคาร)นายายอามคุ้งวิมานไทย3393--126
22010101 วัดท่าแคลง(ท่าแคลงวิทยาคาร)นายายอามคุ้งวิมานกัมพูชา-----
22010101 วัดท่าแคลง(ท่าแคลงวิทยาคาร)นายายอามคุ้งวิมานเกาหลีใต้-----
22010101 วัดท่าแคลง(ท่าแคลงวิทยาคาร)นายายอามคุ้งวิมานจีน-----
22010101 วัดท่าแคลง(ท่าแคลงวิทยาคาร)นายายอามคุ้งวิมานซาอุดีอาระเบีย-----
22010101 วัดท่าแคลง(ท่าแคลงวิทยาคาร)นายายอามคุ้งวิมานญี่ปุ่น-----
22010101 วัดท่าแคลง(ท่าแคลงวิทยาคาร)นายายอามคุ้งวิมานเนปาล-----
22010101 วัดท่าแคลง(ท่าแคลงวิทยาคาร)นายายอามคุ้งวิมานปากีสถาน-----
22010101 วัดท่าแคลง(ท่าแคลงวิทยาคาร)นายายอามคุ้งวิมานเมียนมา-----
22010101 วัดท่าแคลง(ท่าแคลงวิทยาคาร)นายายอามคุ้งวิมานฟิลิปปิน-----
22010101 วัดท่าแคลง(ท่าแคลงวิทยาคาร)นายายอามคุ้งวิมานมาเลเซีย-----
22010101 วัดท่าแคลง(ท่าแคลงวิทยาคาร)นายายอามคุ้งวิมานลาว-----
22010101 วัดท่าแคลง(ท่าแคลงวิทยาคาร)นายายอามคุ้งวิมานเวียดนาม-----
22010101 วัดท่าแคลง(ท่าแคลงวิทยาคาร)นายายอามคุ้งวิมานศรีลังกา-----
22010101 วัดท่าแคลง(ท่าแคลงวิทยาคาร)นายายอามคุ้งวิมานสิงคโปร์-----
22010101 วัดท่าแคลง(ท่าแคลงวิทยาคาร)นายายอามคุ้งวิมานอินเดีย-----
22010101 วัดท่าแคลง(ท่าแคลงวิทยาคาร)นายายอามคุ้งวิมานอินโดนีเซีย-----
22010101 วัดท่าแคลง(ท่าแคลงวิทยาคาร)นายายอามคุ้งวิมานไม่ปรากฎสัญชาติ-----
22010101 วัดท่าแคลง(ท่าแคลงวิทยาคาร)นายายอามคุ้งวิมานอื่นๆ-----
22010101 วัดท่าแคลง(ท่าแคลงวิทยาคาร)นายายอามคุ้งวิมานข้อมูลผิดปกติ-----
22010101 วัดท่าแคลง(ท่าแคลงวิทยาคาร)นายายอามคุ้งวิมานอายุนอกเกณฑ์-----
22010051 วัดหนองคัน (ไจ พิทยาคาร)ท่าใหม่มิติใหม่ ท่าใหม่ 4นักเรียนทั้งหมด4912451-224
22010051 วัดหนองคัน (ไจ พิทยาคาร)ท่าใหม่มิติใหม่ ท่าใหม่ 4ไทย4811548-211
22010051 วัดหนองคัน (ไจ พิทยาคาร)ท่าใหม่มิติใหม่ ท่าใหม่ 4กัมพูชา-72-9
22010051 วัดหนองคัน (ไจ พิทยาคาร)ท่าใหม่มิติใหม่ ท่าใหม่ 4เกาหลีใต้-----
22010051 วัดหนองคัน (ไจ พิทยาคาร)ท่าใหม่มิติใหม่ ท่าใหม่ 4จีน-----
22010051 วัดหนองคัน (ไจ พิทยาคาร)ท่าใหม่มิติใหม่ ท่าใหม่ 4ซาอุดีอาระเบีย-----
22010051 วัดหนองคัน (ไจ พิทยาคาร)ท่าใหม่มิติใหม่ ท่าใหม่ 4ญี่ปุ่น-----
22010051 วัดหนองคัน (ไจ พิทยาคาร)ท่าใหม่มิติใหม่ ท่าใหม่ 4เนปาล-----
22010051 วัดหนองคัน (ไจ พิทยาคาร)ท่าใหม่มิติใหม่ ท่าใหม่ 4ปากีสถาน-----
22010051 วัดหนองคัน (ไจ พิทยาคาร)ท่าใหม่มิติใหม่ ท่าใหม่ 4เมียนมา--1-1
22010051 วัดหนองคัน (ไจ พิทยาคาร)ท่าใหม่มิติใหม่ ท่าใหม่ 4ฟิลิปปิน-----
22010051 วัดหนองคัน (ไจ พิทยาคาร)ท่าใหม่มิติใหม่ ท่าใหม่ 4มาเลเซีย-----
22010051 วัดหนองคัน (ไจ พิทยาคาร)ท่าใหม่มิติใหม่ ท่าใหม่ 4ลาว12--3
22010051 วัดหนองคัน (ไจ พิทยาคาร)ท่าใหม่มิติใหม่ ท่าใหม่ 4เวียดนาม-----
22010051 วัดหนองคัน (ไจ พิทยาคาร)ท่าใหม่มิติใหม่ ท่าใหม่ 4ศรีลังกา-----
22010051 วัดหนองคัน (ไจ พิทยาคาร)ท่าใหม่มิติใหม่ ท่าใหม่ 4สิงคโปร์-----
22010051 วัดหนองคัน (ไจ พิทยาคาร)ท่าใหม่มิติใหม่ ท่าใหม่ 4อินเดีย-----
22010051 วัดหนองคัน (ไจ พิทยาคาร)ท่าใหม่มิติใหม่ ท่าใหม่ 4อินโดนีเซีย-----
22010051 วัดหนองคัน (ไจ พิทยาคาร)ท่าใหม่มิติใหม่ ท่าใหม่ 4ไม่ปรากฎสัญชาติ-----
22010051 วัดหนองคัน (ไจ พิทยาคาร)ท่าใหม่มิติใหม่ ท่าใหม่ 4อื่นๆ-----
22010051 วัดหนองคัน (ไจ พิทยาคาร)ท่าใหม่มิติใหม่ ท่าใหม่ 4ข้อมูลผิดปกติ-----
22010051 วัดหนองคัน (ไจ พิทยาคาร)ท่าใหม่มิติใหม่ ท่าใหม่ 4อายุนอกเกณฑ์-----
22010029 วัดเนินโพธิ์ (สวาสดิ์ราษฎร์อุปถัมภ์)เมืองจันทบุรีคุณภาพสัมพันธ์นักเรียนทั้งหมด950--59
22010029 วัดเนินโพธิ์ (สวาสดิ์ราษฎร์อุปถัมภ์)เมืองจันทบุรีคุณภาพสัมพันธ์ไทย840--48
22010029 วัดเนินโพธิ์ (สวาสดิ์ราษฎร์อุปถัมภ์)เมืองจันทบุรีคุณภาพสัมพันธ์กัมพูชา-6--6
22010029 วัดเนินโพธิ์ (สวาสดิ์ราษฎร์อุปถัมภ์)เมืองจันทบุรีคุณภาพสัมพันธ์เกาหลีใต้-----
22010029 วัดเนินโพธิ์ (สวาสดิ์ราษฎร์อุปถัมภ์)เมืองจันทบุรีคุณภาพสัมพันธ์จีน-----
22010029 วัดเนินโพธิ์ (สวาสดิ์ราษฎร์อุปถัมภ์)เมืองจันทบุรีคุณภาพสัมพันธ์ซาอุดีอาระเบีย-----
22010029 วัดเนินโพธิ์ (สวาสดิ์ราษฎร์อุปถัมภ์)เมืองจันทบุรีคุณภาพสัมพันธ์ญี่ปุ่น-----
22010029 วัดเนินโพธิ์ (สวาสดิ์ราษฎร์อุปถัมภ์)เมืองจันทบุรีคุณภาพสัมพันธ์เนปาล-----
22010029 วัดเนินโพธิ์ (สวาสดิ์ราษฎร์อุปถัมภ์)เมืองจันทบุรีคุณภาพสัมพันธ์ปากีสถาน-----
22010029 วัดเนินโพธิ์ (สวาสดิ์ราษฎร์อุปถัมภ์)เมืองจันทบุรีคุณภาพสัมพันธ์เมียนมา-----
22010029 วัดเนินโพธิ์ (สวาสดิ์ราษฎร์อุปถัมภ์)เมืองจันทบุรีคุณภาพสัมพันธ์ฟิลิปปิน-----
22010029 วัดเนินโพธิ์ (สวาสดิ์ราษฎร์อุปถัมภ์)เมืองจันทบุรีคุณภาพสัมพันธ์มาเลเซีย-----
22010029 วัดเนินโพธิ์ (สวาสดิ์ราษฎร์อุปถัมภ์)เมืองจันทบุรีคุณภาพสัมพันธ์ลาว-1--1
22010029 วัดเนินโพธิ์ (สวาสดิ์ราษฎร์อุปถัมภ์)เมืองจันทบุรีคุณภาพสัมพันธ์เวียดนาม-----
22010029 วัดเนินโพธิ์ (สวาสดิ์ราษฎร์อุปถัมภ์)เมืองจันทบุรีคุณภาพสัมพันธ์ศรีลังกา-----
22010029 วัดเนินโพธิ์ (สวาสดิ์ราษฎร์อุปถัมภ์)เมืองจันทบุรีคุณภาพสัมพันธ์สิงคโปร์-----
22010029 วัดเนินโพธิ์ (สวาสดิ์ราษฎร์อุปถัมภ์)เมืองจันทบุรีคุณภาพสัมพันธ์อินเดีย-----
22010029 วัดเนินโพธิ์ (สวาสดิ์ราษฎร์อุปถัมภ์)เมืองจันทบุรีคุณภาพสัมพันธ์อินโดนีเซีย-----
22010029 วัดเนินโพธิ์ (สวาสดิ์ราษฎร์อุปถัมภ์)เมืองจันทบุรีคุณภาพสัมพันธ์ไม่ปรากฎสัญชาติ-----
22010029 วัดเนินโพธิ์ (สวาสดิ์ราษฎร์อุปถัมภ์)เมืองจันทบุรีคุณภาพสัมพันธ์อื่นๆ13--4
22010029 วัดเนินโพธิ์ (สวาสดิ์ราษฎร์อุปถัมภ์)เมืองจันทบุรีคุณภาพสัมพันธ์ข้อมูลผิดปกติ-----
22010029 วัดเนินโพธิ์ (สวาสดิ์ราษฎร์อุปถัมภ์)เมืองจันทบุรีคุณภาพสัมพันธ์อายุนอกเกณฑ์-----


บ้านเลขที่ 1 ถนนตากสิน ตำบลตลาด อำเภอเมืองจันทบุรี จันทบุรี 22000
Version.2022.1.KAOPUNHOT