ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา. จำแนกวิทยฐานะ
รหัสโรงเรียนตำบลอำเภอกลุ่ม/เครือข่ายเชี่ยวชาญพิเศษ /ชายเชี่ยวชาญพิเศษ /หญิงเชี่ยวชาญพิเศษ /รวมเชี่ยวขาญ /ชายเชี่ยวขาญ /หญิงเชี่ยวขาญ /รวมชำนาญการพิเศษ /ชายชำนาญการพิเศษ /หญิงชำนาญการพิเศษ /รวมชำนาญการ /ชายชำนาญการ /หญิงชำนาญการ /รวมไม่มี /ชายไม่มี /หญิงไม่มี /รวมรวม /ชายรวม /หญิงรวมทั้งสิ้น
2201สพป.จบ.๑---
22010001 วัดเกาะขวาง(สังวาลย์ราษฎร์รังสรรค์)เมืองจันทบุรีเกาะขวางคุณภาพสัมพันธ์
22010002 วัดเกาะตะเคียน(วาสน์วิทยานุกูล)เมืองจันทบุรีเกาะขวางคุณภาพสัมพันธ์
22010003 วัดเกาะโตนด (จันทร์ศีลราษฏร์ประสิทธิ์)เมืองจันทบุรีเกาะขวางคุณภาพสัมพันธ์
22010005 วัดเขาน้อยเมืองจันทบุรีคมบางคุณภาพสัมพันธ์
22010006 วัดคมบาง(เพิ่มพิทยากร)เมืองจันทบุรีคมบาง9 วัดพัฒนาวิชาการ
22010007 วัดเนินยางเมืองจันทบุรีคมบาง9 วัดพัฒนาวิชาการ
22010008 วัดทองทั่ว (เอครพานิช)เมืองจันทบุรีคลองนารายณ์9 วัดพัฒนาวิชาการ
22010009 วัดเนินสูง(วิชัยนารายณ์ราษฎร์บำรุง)เมืองจันทบุรีคลองนารายณ์9 วัดพัฒนาวิชาการ
22010011 วัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)เมืองจันทบุรีจันทนิมิต9 วัดพัฒนาวิชาการ
22010012 วัดไผ่ล้อม (อินทก์อุทัย)เมืองจันทบุรีจันทนิมิตคุณภาพสัมพันธ์
22010013 บ้านคลองน้ำใส (บุญประชานุกูล)เมืองจันทบุรีท่าช้างจันท์ธานี
22010014 บ้านแก้วเมืองจันทบุรีท่าช้างจันท์ธานี
22010017 วัดสิงห์เมืองจันทบุรีบางกะจะจันท์ธานี
22010018 วัดพลับ(จันทบุรชีบาอุทิศ)เมืองจันทบุรีบางกะจะจันท์ธานี
22010019 บ้านท่าแฉลบเมืองจันทบุรีบางกะจะจันท์ธานี
22010020 วัดดอนตาลเมืองจันทบุรีพลับพลา9 วัดพัฒนาวิชาการ
22010021 วัดพลับพลาเมืองจันทบุรีพลับพลา9 วัดพัฒนาวิชาการ
22010022 วัดโป่งแรด(ปคุณวิทยาคาร)เมืองจันทบุรีพลับพลา9 วัดพัฒนาวิชาการ
22010023 อนุบาลจันทบุรีเมืองจันทบุรีวัดใหม่จันท์ธานี
22010024 สฤษดิเดชเมืองจันทบุรีวัดใหม่คุณภาพสัมพันธ์
22010025 บ้านชำโสมเมืองจันทบุรีแสลงจันท์ธานี
22010026 วัดแสลงเมืองจันทบุรีแสลง9 วัดพัฒนาวิชาการ
22010027 วัดหนองบัว(ปทุมาภิพัฒน์)เมืองจันทบุรีหนองบัวคุณภาพสัมพันธ์
22010028 วัดเสม็ดงามเมืองจันทบุรีหนองบัวคุณภาพสัมพันธ์
22010030 บ้านศรัทธาตะพงท่าใหม่เขาแก้วเบญจไตรภาคี
22010032 บ้านตาเลียวท่าใหม่เขาแก้วเบญจไตรภาคี
22010033 บ้านวังปลาท่าใหม่เขาแก้วเบญจไตรภาคี
22010034 บ้านแก่งน้อยท่าใหม่เขาแก้วเบญจไตรภาคี
22010036 บ้านเขาแก้ววิทยาท่าใหม่เขาแก้วเบญจไตรภาคี
22010038 บ้านคลองกะพงท่าใหม่เขาบายศรีมิติใหม่ ท่าใหม่ 4
22010040 บ้านเนินดินแดงท่าใหม่เขาบายศรีมิติใหม่ ท่าใหม่ 4
22010041 บ้านมาบโอนท่าใหม่เขาบายศรีมิติใหม่ ท่าใหม่ 4
22010042 วัดบูรพาพิทยารามท่าใหม่เขาวัวมิติใหม่ ท่าใหม่ 4
22010043 วัดเสม็ดโพธิ์ศรี(อุชุกวิทยาคาร)ท่าใหม่โขมงเพื่อนช่วยเพื่อน
22010044 วัดโขมง(แจงพิทยาคาร)ท่าใหม่โขมงเพื่อนช่วยเพื่อน
22010046 วัดหมูดุดท่าใหม่คลองขุดเพื่อนช่วยเพื่อน
22010047 บ้านเจ้าหลาวท่าใหม่คลองขุดมิติใหม่ ท่าใหม่ 4
22010050 บ้านสังข์ทองท่าใหม่ตะกาดเง้ามิติใหม่ ท่าใหม่ 4
22010055 อนุบาลบ้านหนองคล้าท่าใหม่ทุ่งเบญจาเพื่อนช่วยเพื่อน
22010056 วัดทุ่งเบญจาท่าใหม่ท่าใหม่เพื่อนช่วยเพื่อน
22010057 บ้านสะพานเลือกท่าใหม่ทุ่งเบญจาเบญจไตรภาคี
22010059 วัดรำพัน(สุขสวัสดิพิชาญราษฎร์)ท่าใหม่รำพันเพื่อนช่วยเพื่อน
22010060 วัดท่าศาลาท่าใหม่รำพันเพื่อนช่วยเพื่อน
22010063 ไทยรัฐวิทยา 14 (ท่าใหม่บ้านสิ้ว)ท่าใหม่สองพี่น้องเบญจไตรภาคี
22010065 วัดสามผานท่าใหม่สองพี่น้องเบญจไตรภาคี
22010066 บ้านช่องกะพัดแก่งหางแมวแก่งหางแมวพลังแก่งฯ
22010067 วัดแก่งหางแมวแก่งหางแมวแก่งหางแมวพลังแก่งฯ
22010068 บ้านโป่งวัวแก่งหางแมวแก่งหางแมวพลังแก่งฯ
22010069 บ้านหนองบัวทองแก่งหางแมวแก่งหางแมวพลังแก่งฯ
22010070 บ้านโคกวัดแก่งหางแมวขุนซ่องพลังแก่งฯ
22010071 วัดขุนซ่องแก่งหางแมวขุนซ่องพลังแก่งฯ
22010072 วัดขุนซ่องสาขาบ้านโป่งเกตุแก่งหางแมวขุนซ่องพลังแก่งฯ
22010073 วัดเขาวงกตรุจิรวงศารามแก่งหางแมวเขาวงกตแก่งก้าวหน้า
22010074 บ้านหนองเจ๊กสร้อยแก่งหางแมวเขาวงกตแก่งก้าวหน้า
22010075 บ้านเนินจำปาแก่งหางแมวพวาแก่งก้าวหน้า
22010076 บ้านวังอีแอ่นแก่งหางแมวพวาแก่งก้าวหน้า
22010077 บ้านบ่อไฟไหม้แก่งหางแมวพวาแก่งก้าวหน้า
22010078 บ้านคลองครกแก่งหางแมวพวาแก่งก้าวหน้า
22010079 บ้านวังไม้แดงแก่งหางแมวสามพี่น้องแก่งก้าวหน้า
22010080 บ้านซอยสอง (อภิชาติราษฎร์อุปถัมภ์)แก่งหางแมวสามพี่น้องแก่งก้าวหน้า
22010081 บ้านประแกตแก่งหางแมวสามพี่น้องพลังแก่งฯ
22010082 วัดหนองแหวนนายายอามกระแจะคุ้งวิมาน
22010083 วัดโขดหอย (ละเมียดราษฎร์นุเคราะห์)นายายอามกระแจะคุ้งวิมาน
22010084 วัดนาซานายายอามกระแจะคุ้งวิมาน
22010085 บ้านยางระหงนายายอามกระแจะนายายอามก้าวหน้า
22010086 วัดช้างข้ามนายายอามช้างข้ามคุ้งวิมาน
22010088 วัดหนองไทรนายายอามช้างข้ามคุ้งวิมาน
22010089 บ้านเขามะปริงนายายอามนายายอามคุ้งวิมาน
22010090 วัดนายายอามนายายอามนายายอามนายายอามก้าวหน้า
22010091 บ้านต้นกระบกนายายอามนายายอามนายายอามก้าวหน้า
22010092 วัดโพธิ์ลังกามิตรภาพที่ 171นายายอามนายายอามนายายอามก้าวหน้า
22010094 บ้านห้วงกระแจะนายายอามวังโตนดนายายอามก้าวหน้า
22010095 วัดวังหินนายายอามวังโตนดนายายอามก้าวหน้า
22010096 วัดหนองสีงานายายอามวังใหม่นายายอามก้าวหน้า
22010097 บ้านคลองลาวนายายอามวังใหม่นายายอามก้าวหน้า
22010101 วัดท่าแคลง(ท่าแคลงวิทยาคาร)นายายอามสนามไชยคุ้งวิมาน
22010051 วัดหนองคัน (ไจ พิทยาคาร)ท่าใหม่ตะกาดเง้ามิติใหม่ ท่าใหม่ 4
22010029 วัดเนินโพธิ์ (สวาสดิ์ราษฎร์อุปถัมภ์)เมืองจันทบุรีหนองบัวคุณภาพสัมพันธ์
บ้านเลขที่ 1 ถนนตากสิน ตำบลตลาด อำเภอเมืองจันทบุรี จันทบุรี 22000
Version.DTE.2024.04