จำนวนนักเรียน ภาวะโภชนาการ-น้ำหนักตามเกณฑ์ความสูง


  ตารางสรุปยอดรวม : ประจำภาคเรียนที่ 2566-2

ประเภท ปฐมวัย ประถมศึกษา ม.ต้น/ขยายโอกาส ม.ปลาย/เทียบเท่า รวมทั้งสิ้น

รหัสโรงเรียนอำเภอกลุ่มประเภทปฐมวัยประถมศึกษาม.ต้น/ขยายโอกาสม.ปลาย/เทียบเท่ารวมทั้งสิ้น
22010001 วัดเกาะขวาง(สังวาลย์ราษฎร์รังสรรค์)เมืองจันทบุรีคุณภาพสัมพันธ์นักเรียนทั้งหมด33100--133
22010001 วัดเกาะขวาง(สังวาลย์ราษฎร์รังสรรค์)เมืองจันทบุรีคุณภาพสัมพันธ์ผอม17--8
22010001 วัดเกาะขวาง(สังวาลย์ราษฎร์รังสรรค์)เมืองจันทบุรีคุณภาพสัมพันธ์ค่อนข้างผอม417--21
22010001 วัดเกาะขวาง(สังวาลย์ราษฎร์รังสรรค์)เมืองจันทบุรีคุณภาพสัมพันธ์สมส่วน2664--90
22010001 วัดเกาะขวาง(สังวาลย์ราษฎร์รังสรรค์)เมืองจันทบุรีคุณภาพสัมพันธ์ท้วม-4--4
22010001 วัดเกาะขวาง(สังวาลย์ราษฎร์รังสรรค์)เมืองจันทบุรีคุณภาพสัมพันธ์เริ่มอ้วน-6--6
22010001 วัดเกาะขวาง(สังวาลย์ราษฎร์รังสรรค์)เมืองจันทบุรีคุณภาพสัมพันธ์อ้วน22--4
22010001 วัดเกาะขวาง(สังวาลย์ราษฎร์รังสรรค์)เมืองจันทบุรีคุณภาพสัมพันธ์ค่านอกเกณฑ์-----
22010001 วัดเกาะขวาง(สังวาลย์ราษฎร์รังสรรค์)เมืองจันทบุรีคุณภาพสัมพันธ์อายุนอกเกณฑ์-----
22010002 วัดเกาะตะเคียน(วาสน์วิทยานุกูล)เมืองจันทบุรีคุณภาพสัมพันธ์นักเรียนทั้งหมด40100--140
22010002 วัดเกาะตะเคียน(วาสน์วิทยานุกูล)เมืองจันทบุรีคุณภาพสัมพันธ์ผอม34--7
22010002 วัดเกาะตะเคียน(วาสน์วิทยานุกูล)เมืองจันทบุรีคุณภาพสัมพันธ์ค่อนข้างผอม28--10
22010002 วัดเกาะตะเคียน(วาสน์วิทยานุกูล)เมืองจันทบุรีคุณภาพสัมพันธ์สมส่วน3569--104
22010002 วัดเกาะตะเคียน(วาสน์วิทยานุกูล)เมืองจันทบุรีคุณภาพสัมพันธ์ท้วม-3--3
22010002 วัดเกาะตะเคียน(วาสน์วิทยานุกูล)เมืองจันทบุรีคุณภาพสัมพันธ์เริ่มอ้วน-8--8
22010002 วัดเกาะตะเคียน(วาสน์วิทยานุกูล)เมืองจันทบุรีคุณภาพสัมพันธ์อ้วน-8--8
22010002 วัดเกาะตะเคียน(วาสน์วิทยานุกูล)เมืองจันทบุรีคุณภาพสัมพันธ์ค่านอกเกณฑ์-----
22010002 วัดเกาะตะเคียน(วาสน์วิทยานุกูล)เมืองจันทบุรีคุณภาพสัมพันธ์อายุนอกเกณฑ์-----
22010003 วัดเกาะโตนด (จันทร์ศีลราษฏร์ประสิทธิ์)เมืองจันทบุรีคุณภาพสัมพันธ์นักเรียนทั้งหมด2074--94
22010003 วัดเกาะโตนด (จันทร์ศีลราษฏร์ประสิทธิ์)เมืองจันทบุรีคุณภาพสัมพันธ์ผอม54--9
22010003 วัดเกาะโตนด (จันทร์ศีลราษฏร์ประสิทธิ์)เมืองจันทบุรีคุณภาพสัมพันธ์ค่อนข้างผอม38--11
22010003 วัดเกาะโตนด (จันทร์ศีลราษฏร์ประสิทธิ์)เมืองจันทบุรีคุณภาพสัมพันธ์สมส่วน1151--62
22010003 วัดเกาะโตนด (จันทร์ศีลราษฏร์ประสิทธิ์)เมืองจันทบุรีคุณภาพสัมพันธ์ท้วม-2--2
22010003 วัดเกาะโตนด (จันทร์ศีลราษฏร์ประสิทธิ์)เมืองจันทบุรีคุณภาพสัมพันธ์เริ่มอ้วน15--6
22010003 วัดเกาะโตนด (จันทร์ศีลราษฏร์ประสิทธิ์)เมืองจันทบุรีคุณภาพสัมพันธ์อ้วน-4--4
22010003 วัดเกาะโตนด (จันทร์ศีลราษฏร์ประสิทธิ์)เมืองจันทบุรีคุณภาพสัมพันธ์ค่านอกเกณฑ์-----
22010003 วัดเกาะโตนด (จันทร์ศีลราษฏร์ประสิทธิ์)เมืองจันทบุรีคุณภาพสัมพันธ์อายุนอกเกณฑ์-----
22010005 วัดเขาน้อยเมืองจันทบุรีคุณภาพสัมพันธ์นักเรียนทั้งหมด2152--73
22010005 วัดเขาน้อยเมืองจันทบุรีคุณภาพสัมพันธ์ผอม31--4
22010005 วัดเขาน้อยเมืองจันทบุรีคุณภาพสัมพันธ์ค่อนข้างผอม38--11
22010005 วัดเขาน้อยเมืองจันทบุรีคุณภาพสัมพันธ์สมส่วน1135--46
22010005 วัดเขาน้อยเมืองจันทบุรีคุณภาพสัมพันธ์ท้วม31--4
22010005 วัดเขาน้อยเมืองจันทบุรีคุณภาพสัมพันธ์เริ่มอ้วน14--5
22010005 วัดเขาน้อยเมืองจันทบุรีคุณภาพสัมพันธ์อ้วน-3--3
22010005 วัดเขาน้อยเมืองจันทบุรีคุณภาพสัมพันธ์ค่านอกเกณฑ์-----
22010005 วัดเขาน้อยเมืองจันทบุรีคุณภาพสัมพันธ์อายุนอกเกณฑ์-----
22010006 วัดคมบาง(เพิ่มพิทยากร)เมืองจันทบุรี9 วัดพัฒนาวิชาการนักเรียนทั้งหมด1018--28
22010006 วัดคมบาง(เพิ่มพิทยากร)เมืองจันทบุรี9 วัดพัฒนาวิชาการผอม-----
22010006 วัดคมบาง(เพิ่มพิทยากร)เมืองจันทบุรี9 วัดพัฒนาวิชาการค่อนข้างผอม-2--2
22010006 วัดคมบาง(เพิ่มพิทยากร)เมืองจันทบุรี9 วัดพัฒนาวิชาการสมส่วน715--22
22010006 วัดคมบาง(เพิ่มพิทยากร)เมืองจันทบุรี9 วัดพัฒนาวิชาการท้วม21--3
22010006 วัดคมบาง(เพิ่มพิทยากร)เมืองจันทบุรี9 วัดพัฒนาวิชาการเริ่มอ้วน1---1
22010006 วัดคมบาง(เพิ่มพิทยากร)เมืองจันทบุรี9 วัดพัฒนาวิชาการอ้วน-----
22010006 วัดคมบาง(เพิ่มพิทยากร)เมืองจันทบุรี9 วัดพัฒนาวิชาการค่านอกเกณฑ์-----
22010006 วัดคมบาง(เพิ่มพิทยากร)เมืองจันทบุรี9 วัดพัฒนาวิชาการอายุนอกเกณฑ์-----
22010007 วัดเนินยางเมืองจันทบุรี9 วัดพัฒนาวิชาการนักเรียนทั้งหมด5345--98
22010007 วัดเนินยางเมืองจันทบุรี9 วัดพัฒนาวิชาการผอม23--5
22010007 วัดเนินยางเมืองจันทบุรี9 วัดพัฒนาวิชาการค่อนข้างผอม75--12
22010007 วัดเนินยางเมืองจันทบุรี9 วัดพัฒนาวิชาการสมส่วน4225--67
22010007 วัดเนินยางเมืองจันทบุรี9 วัดพัฒนาวิชาการท้วม12--3
22010007 วัดเนินยางเมืองจันทบุรี9 วัดพัฒนาวิชาการเริ่มอ้วน14--5
22010007 วัดเนินยางเมืองจันทบุรี9 วัดพัฒนาวิชาการอ้วน-6--6
22010007 วัดเนินยางเมืองจันทบุรี9 วัดพัฒนาวิชาการค่านอกเกณฑ์-----
22010007 วัดเนินยางเมืองจันทบุรี9 วัดพัฒนาวิชาการอายุนอกเกณฑ์-----
22010008 วัดทองทั่ว (เอครพานิช)เมืองจันทบุรี9 วัดพัฒนาวิชาการนักเรียนทั้งหมด47135--182
22010008 วัดทองทั่ว (เอครพานิช)เมืองจันทบุรี9 วัดพัฒนาวิชาการผอม512--17
22010008 วัดทองทั่ว (เอครพานิช)เมืองจันทบุรี9 วัดพัฒนาวิชาการค่อนข้างผอม212--14
22010008 วัดทองทั่ว (เอครพานิช)เมืองจันทบุรี9 วัดพัฒนาวิชาการสมส่วน3479--113
22010008 วัดทองทั่ว (เอครพานิช)เมืองจันทบุรี9 วัดพัฒนาวิชาการท้วม110--11
22010008 วัดทองทั่ว (เอครพานิช)เมืองจันทบุรี9 วัดพัฒนาวิชาการเริ่มอ้วน314--17
22010008 วัดทองทั่ว (เอครพานิช)เมืองจันทบุรี9 วัดพัฒนาวิชาการอ้วน28--10
22010008 วัดทองทั่ว (เอครพานิช)เมืองจันทบุรี9 วัดพัฒนาวิชาการค่านอกเกณฑ์-----
22010008 วัดทองทั่ว (เอครพานิช)เมืองจันทบุรี9 วัดพัฒนาวิชาการอายุนอกเกณฑ์-----
22010009 วัดเนินสูง(วิชัยนารายณ์ราษฎร์บำรุง)เมืองจันทบุรี9 วัดพัฒนาวิชาการนักเรียนทั้งหมด3293--125
22010009 วัดเนินสูง(วิชัยนารายณ์ราษฎร์บำรุง)เมืองจันทบุรี9 วัดพัฒนาวิชาการผอม47--11
22010009 วัดเนินสูง(วิชัยนารายณ์ราษฎร์บำรุง)เมืองจันทบุรี9 วัดพัฒนาวิชาการค่อนข้างผอม49--13
22010009 วัดเนินสูง(วิชัยนารายณ์ราษฎร์บำรุง)เมืองจันทบุรี9 วัดพัฒนาวิชาการสมส่วน2264--86
22010009 วัดเนินสูง(วิชัยนารายณ์ราษฎร์บำรุง)เมืองจันทบุรี9 วัดพัฒนาวิชาการท้วม-5--5
22010009 วัดเนินสูง(วิชัยนารายณ์ราษฎร์บำรุง)เมืองจันทบุรี9 วัดพัฒนาวิชาการเริ่มอ้วน-5--5
22010009 วัดเนินสูง(วิชัยนารายณ์ราษฎร์บำรุง)เมืองจันทบุรี9 วัดพัฒนาวิชาการอ้วน23--5
22010009 วัดเนินสูง(วิชัยนารายณ์ราษฎร์บำรุง)เมืองจันทบุรี9 วัดพัฒนาวิชาการค่านอกเกณฑ์-----
22010009 วัดเนินสูง(วิชัยนารายณ์ราษฎร์บำรุง)เมืองจันทบุรี9 วัดพัฒนาวิชาการอายุนอกเกณฑ์-----
22010011 วัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)เมืองจันทบุรี9 วัดพัฒนาวิชาการนักเรียนทั้งหมด62219109-390
22010011 วัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)เมืองจันทบุรี9 วัดพัฒนาวิชาการผอม9102-21
22010011 วัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)เมืองจันทบุรี9 วัดพัฒนาวิชาการค่อนข้างผอม8195-32
22010011 วัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)เมืองจันทบุรี9 วัดพัฒนาวิชาการสมส่วน3713474-245
22010011 วัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)เมืองจันทบุรี9 วัดพัฒนาวิชาการท้วม1158-24
22010011 วัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)เมืองจันทบุรี9 วัดพัฒนาวิชาการเริ่มอ้วน52614-45
22010011 วัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)เมืองจันทบุรี9 วัดพัฒนาวิชาการอ้วน2156-23
22010011 วัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)เมืองจันทบุรี9 วัดพัฒนาวิชาการค่านอกเกณฑ์-----
22010011 วัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)เมืองจันทบุรี9 วัดพัฒนาวิชาการอายุนอกเกณฑ์-----
22010012 วัดไผ่ล้อม (อินทก์อุทัย)เมืองจันทบุรีคุณภาพสัมพันธ์นักเรียนทั้งหมด61150104-315
22010012 วัดไผ่ล้อม (อินทก์อุทัย)เมืองจันทบุรีคุณภาพสัมพันธ์ผอม2476-37
22010012 วัดไผ่ล้อม (อินทก์อุทัย)เมืองจันทบุรีคุณภาพสัมพันธ์ค่อนข้างผอม8134-25
22010012 วัดไผ่ล้อม (อินทก์อุทัย)เมืองจันทบุรีคุณภาพสัมพันธ์สมส่วน2510173-199
22010012 วัดไผ่ล้อม (อินทก์อุทัย)เมืองจันทบุรีคุณภาพสัมพันธ์ท้วม-83-11
22010012 วัดไผ่ล้อม (อินทก์อุทัย)เมืองจันทบุรีคุณภาพสัมพันธ์เริ่มอ้วน11113-25
22010012 วัดไผ่ล้อม (อินทก์อุทัย)เมืองจันทบุรีคุณภาพสัมพันธ์อ้วน3104-17
22010012 วัดไผ่ล้อม (อินทก์อุทัย)เมืองจันทบุรีคุณภาพสัมพันธ์ค่านอกเกณฑ์--1-1
22010012 วัดไผ่ล้อม (อินทก์อุทัย)เมืองจันทบุรีคุณภาพสัมพันธ์อายุนอกเกณฑ์-----
22010013 บ้านคลองน้ำใส (บุญประชานุกูล)เมืองจันทบุรีจันท์ธานีนักเรียนทั้งหมด65166--231
22010013 บ้านคลองน้ำใส (บุญประชานุกูล)เมืองจันทบุรีจันท์ธานีผอม27--9
22010013 บ้านคลองน้ำใส (บุญประชานุกูล)เมืองจันทบุรีจันท์ธานีค่อนข้างผอม714--21
22010013 บ้านคลองน้ำใส (บุญประชานุกูล)เมืองจันทบุรีจันท์ธานีสมส่วน49112--161
22010013 บ้านคลองน้ำใส (บุญประชานุกูล)เมืองจันทบุรีจันท์ธานีท้วม310--13
22010013 บ้านคลองน้ำใส (บุญประชานุกูล)เมืองจันทบุรีจันท์ธานีเริ่มอ้วน215--17
22010013 บ้านคลองน้ำใส (บุญประชานุกูล)เมืองจันทบุรีจันท์ธานีอ้วน28--10
22010013 บ้านคลองน้ำใส (บุญประชานุกูล)เมืองจันทบุรีจันท์ธานีค่านอกเกณฑ์-----
22010013 บ้านคลองน้ำใส (บุญประชานุกูล)เมืองจันทบุรีจันท์ธานีอายุนอกเกณฑ์-----
22010014 บ้านแก้วเมืองจันทบุรีจันท์ธานีนักเรียนทั้งหมด63500225-788
22010014 บ้านแก้วเมืองจันทบุรีจันท์ธานีผอม93713-59
22010014 บ้านแก้วเมืองจันทบุรีจันท์ธานีค่อนข้างผอม6438-57
22010014 บ้านแก้วเมืองจันทบุรีจันท์ธานีสมส่วน42311160-513
22010014 บ้านแก้วเมืองจันทบุรีจันท์ธานีท้วม2219-32
22010014 บ้านแก้วเมืองจันทบุรีจันท์ธานีเริ่มอ้วน14919-69
22010014 บ้านแก้วเมืองจันทบุรีจันท์ธานีอ้วน33916-58
22010014 บ้านแก้วเมืองจันทบุรีจันท์ธานีค่านอกเกณฑ์-----
22010014 บ้านแก้วเมืองจันทบุรีจันท์ธานีอายุนอกเกณฑ์-----
22010017 วัดสิงห์เมืองจันทบุรีจันท์ธานีนักเรียนทั้งหมด99179--278
22010017 วัดสิงห์เมืองจันทบุรีจันท์ธานีผอม106--16
22010017 วัดสิงห์เมืองจันทบุรีจันท์ธานีค่อนข้างผอม118--19
22010017 วัดสิงห์เมืองจันทบุรีจันท์ธานีสมส่วน74123--197
22010017 วัดสิงห์เมืองจันทบุรีจันท์ธานีท้วม210--12
22010017 วัดสิงห์เมืองจันทบุรีจันท์ธานีเริ่มอ้วน218--20
22010017 วัดสิงห์เมืองจันทบุรีจันท์ธานีอ้วน-14--14
22010017 วัดสิงห์เมืองจันทบุรีจันท์ธานีค่านอกเกณฑ์-----
22010017 วัดสิงห์เมืองจันทบุรีจันท์ธานีอายุนอกเกณฑ์-----
22010018 วัดพลับ(จันทบุรชีบาอุทิศ)เมืองจันทบุรีจันท์ธานีนักเรียนทั้งหมด1249--61
22010018 วัดพลับ(จันทบุรชีบาอุทิศ)เมืองจันทบุรีจันท์ธานีผอม66--12
22010018 วัดพลับ(จันทบุรชีบาอุทิศ)เมืองจันทบุรีจันท์ธานีค่อนข้างผอม17--8
22010018 วัดพลับ(จันทบุรชีบาอุทิศ)เมืองจันทบุรีจันท์ธานีสมส่วน529--34
22010018 วัดพลับ(จันทบุรชีบาอุทิศ)เมืองจันทบุรีจันท์ธานีท้วม-1--1
22010018 วัดพลับ(จันทบุรชีบาอุทิศ)เมืองจันทบุรีจันท์ธานีเริ่มอ้วน-4--4
22010018 วัดพลับ(จันทบุรชีบาอุทิศ)เมืองจันทบุรีจันท์ธานีอ้วน-2--2
22010018 วัดพลับ(จันทบุรชีบาอุทิศ)เมืองจันทบุรีจันท์ธานีค่านอกเกณฑ์-----
22010018 วัดพลับ(จันทบุรชีบาอุทิศ)เมืองจันทบุรีจันท์ธานีอายุนอกเกณฑ์-----
22010019 บ้านท่าแฉลบเมืองจันทบุรีจันท์ธานีนักเรียนทั้งหมด1935--54
22010019 บ้านท่าแฉลบเมืองจันทบุรีจันท์ธานีผอม12--3
22010019 บ้านท่าแฉลบเมืองจันทบุรีจันท์ธานีค่อนข้างผอม-2--2
22010019 บ้านท่าแฉลบเมืองจันทบุรีจันท์ธานีสมส่วน1524--39
22010019 บ้านท่าแฉลบเมืองจันทบุรีจันท์ธานีท้วม21--3
22010019 บ้านท่าแฉลบเมืองจันทบุรีจันท์ธานีเริ่มอ้วน-3--3
22010019 บ้านท่าแฉลบเมืองจันทบุรีจันท์ธานีอ้วน13--4
22010019 บ้านท่าแฉลบเมืองจันทบุรีจันท์ธานีค่านอกเกณฑ์-----
22010019 บ้านท่าแฉลบเมืองจันทบุรีจันท์ธานีอายุนอกเกณฑ์-----
22010020 วัดดอนตาลเมืองจันทบุรี9 วัดพัฒนาวิชาการนักเรียนทั้งหมด43155--198
22010020 วัดดอนตาลเมืองจันทบุรี9 วัดพัฒนาวิชาการผอม412--16
22010020 วัดดอนตาลเมืองจันทบุรี9 วัดพัฒนาวิชาการค่อนข้างผอม413--17
22010020 วัดดอนตาลเมืองจันทบุรี9 วัดพัฒนาวิชาการสมส่วน3393--126
22010020 วัดดอนตาลเมืองจันทบุรี9 วัดพัฒนาวิชาการท้วม111--12
22010020 วัดดอนตาลเมืองจันทบุรี9 วัดพัฒนาวิชาการเริ่มอ้วน116--17
22010020 วัดดอนตาลเมืองจันทบุรี9 วัดพัฒนาวิชาการอ้วน-10--10
22010020 วัดดอนตาลเมืองจันทบุรี9 วัดพัฒนาวิชาการค่านอกเกณฑ์-----
22010020 วัดดอนตาลเมืองจันทบุรี9 วัดพัฒนาวิชาการอายุนอกเกณฑ์-----
22010021 วัดพลับพลาเมืองจันทบุรี9 วัดพัฒนาวิชาการนักเรียนทั้งหมด-369163-532
22010021 วัดพลับพลาเมืองจันทบุรี9 วัดพัฒนาวิชาการผอม-246-30
22010021 วัดพลับพลาเมืองจันทบุรี9 วัดพัฒนาวิชาการค่อนข้างผอม-4114-55
22010021 วัดพลับพลาเมืองจันทบุรี9 วัดพัฒนาวิชาการสมส่วน-243113-356
22010021 วัดพลับพลาเมืองจันทบุรี9 วัดพัฒนาวิชาการท้วม-118-19
22010021 วัดพลับพลาเมืองจันทบุรี9 วัดพัฒนาวิชาการเริ่มอ้วน-3217-49
22010021 วัดพลับพลาเมืองจันทบุรี9 วัดพัฒนาวิชาการอ้วน-185-23
22010021 วัดพลับพลาเมืองจันทบุรี9 วัดพัฒนาวิชาการค่านอกเกณฑ์-----
22010021 วัดพลับพลาเมืองจันทบุรี9 วัดพัฒนาวิชาการอายุนอกเกณฑ์-----
22010022 วัดโป่งแรด(ปคุณวิทยาคาร)เมืองจันทบุรี9 วัดพัฒนาวิชาการนักเรียนทั้งหมด2856--84
22010022 วัดโป่งแรด(ปคุณวิทยาคาร)เมืองจันทบุรี9 วัดพัฒนาวิชาการผอม12--3
22010022 วัดโป่งแรด(ปคุณวิทยาคาร)เมืองจันทบุรี9 วัดพัฒนาวิชาการค่อนข้างผอม72--9
22010022 วัดโป่งแรด(ปคุณวิทยาคาร)เมืองจันทบุรี9 วัดพัฒนาวิชาการสมส่วน1846--64
22010022 วัดโป่งแรด(ปคุณวิทยาคาร)เมืองจันทบุรี9 วัดพัฒนาวิชาการท้วม-3--3
22010022 วัดโป่งแรด(ปคุณวิทยาคาร)เมืองจันทบุรี9 วัดพัฒนาวิชาการเริ่มอ้วน11--2
22010022 วัดโป่งแรด(ปคุณวิทยาคาร)เมืองจันทบุรี9 วัดพัฒนาวิชาการอ้วน12--3
22010022 วัดโป่งแรด(ปคุณวิทยาคาร)เมืองจันทบุรี9 วัดพัฒนาวิชาการค่านอกเกณฑ์-----
22010022 วัดโป่งแรด(ปคุณวิทยาคาร)เมืองจันทบุรี9 วัดพัฒนาวิชาการอายุนอกเกณฑ์-----
22010023 อนุบาลจันทบุรีเมืองจันทบุรีจันท์ธานีนักเรียนทั้งหมด393975275-1,643
22010023 อนุบาลจันทบุรีเมืองจันทบุรีจันท์ธานีผอม297011-110
22010023 อนุบาลจันทบุรีเมืองจันทบุรีจันท์ธานีค่อนข้างผอม256124-110
22010023 อนุบาลจันทบุรีเมืองจันทบุรีจันท์ธานีสมส่วน278605177-1,060
22010023 อนุบาลจันทบุรีเมืองจันทบุรีจันท์ธานีท้วม127322-107
22010023 อนุบาลจันทบุรีเมืองจันทบุรีจันท์ธานีเริ่มอ้วน2310731-161
22010023 อนุบาลจันทบุรีเมืองจันทบุรีจันท์ธานีอ้วน265910-95
22010023 อนุบาลจันทบุรีเมืองจันทบุรีจันท์ธานีค่านอกเกณฑ์-----
22010023 อนุบาลจันทบุรีเมืองจันทบุรีจันท์ธานีอายุนอกเกณฑ์-----
22010024 สฤษดิเดชเมืองจันทบุรีคุณภาพสัมพันธ์นักเรียนทั้งหมด-2,854168-3,022
22010024 สฤษดิเดชเมืองจันทบุรีคุณภาพสัมพันธ์ผอม-21210-222
22010024 สฤษดิเดชเมืองจันทบุรีคุณภาพสัมพันธ์ค่อนข้างผอม-2129-221
22010024 สฤษดิเดชเมืองจันทบุรีคุณภาพสัมพันธ์สมส่วน-1,778121-1,899
22010024 สฤษดิเดชเมืองจันทบุรีคุณภาพสัมพันธ์ท้วม-1646-170
22010024 สฤษดิเดชเมืองจันทบุรีคุณภาพสัมพันธ์เริ่มอ้วน-30514-319
22010024 สฤษดิเดชเมืองจันทบุรีคุณภาพสัมพันธ์อ้วน-1838-191
22010024 สฤษดิเดชเมืองจันทบุรีคุณภาพสัมพันธ์ค่านอกเกณฑ์-----
22010024 สฤษดิเดชเมืองจันทบุรีคุณภาพสัมพันธ์อายุนอกเกณฑ์-----
22010025 บ้านชำโสมเมืองจันทบุรีจันท์ธานีนักเรียนทั้งหมด3659--95
22010025 บ้านชำโสมเมืองจันทบุรีจันท์ธานีผอม61--7
22010025 บ้านชำโสมเมืองจันทบุรีจันท์ธานีค่อนข้างผอม48--12
22010025 บ้านชำโสมเมืองจันทบุรีจันท์ธานีสมส่วน2441--65
22010025 บ้านชำโสมเมืองจันทบุรีจันท์ธานีท้วม-4--4
22010025 บ้านชำโสมเมืองจันทบุรีจันท์ธานีเริ่มอ้วน22--4
22010025 บ้านชำโสมเมืองจันทบุรีจันท์ธานีอ้วน-3--3
22010025 บ้านชำโสมเมืองจันทบุรีจันท์ธานีค่านอกเกณฑ์-----
22010025 บ้านชำโสมเมืองจันทบุรีจันท์ธานีอายุนอกเกณฑ์-----
22010026 วัดแสลงเมืองจันทบุรี9 วัดพัฒนาวิชาการนักเรียนทั้งหมด105175--280
22010026 วัดแสลงเมืองจันทบุรี9 วัดพัฒนาวิชาการผอม411--15
22010026 วัดแสลงเมืองจันทบุรี9 วัดพัฒนาวิชาการค่อนข้างผอม419--23
22010026 วัดแสลงเมืองจันทบุรี9 วัดพัฒนาวิชาการสมส่วน79108--187
22010026 วัดแสลงเมืองจันทบุรี9 วัดพัฒนาวิชาการท้วม66--12
22010026 วัดแสลงเมืองจันทบุรี9 วัดพัฒนาวิชาการเริ่มอ้วน321--24
22010026 วัดแสลงเมืองจันทบุรี9 วัดพัฒนาวิชาการอ้วน910--19
22010026 วัดแสลงเมืองจันทบุรี9 วัดพัฒนาวิชาการค่านอกเกณฑ์-----
22010026 วัดแสลงเมืองจันทบุรี9 วัดพัฒนาวิชาการอายุนอกเกณฑ์-----
22010027 วัดหนองบัว(ปทุมาภิพัฒน์)เมืองจันทบุรีคุณภาพสัมพันธ์นักเรียนทั้งหมด367559-170
22010027 วัดหนองบัว(ปทุมาภิพัฒน์)เมืองจันทบุรีคุณภาพสัมพันธ์ผอม132-6
22010027 วัดหนองบัว(ปทุมาภิพัฒน์)เมืองจันทบุรีคุณภาพสัมพันธ์ค่อนข้างผอม434-11
22010027 วัดหนองบัว(ปทุมาภิพัฒน์)เมืองจันทบุรีคุณภาพสัมพันธ์สมส่วน275042-119
22010027 วัดหนองบัว(ปทุมาภิพัฒน์)เมืองจันทบุรีคุณภาพสัมพันธ์ท้วม232-7
22010027 วัดหนองบัว(ปทุมาภิพัฒน์)เมืองจันทบุรีคุณภาพสัมพันธ์เริ่มอ้วน1105-16
22010027 วัดหนองบัว(ปทุมาภิพัฒน์)เมืองจันทบุรีคุณภาพสัมพันธ์อ้วน164-11
22010027 วัดหนองบัว(ปทุมาภิพัฒน์)เมืองจันทบุรีคุณภาพสัมพันธ์ค่านอกเกณฑ์-----
22010027 วัดหนองบัว(ปทุมาภิพัฒน์)เมืองจันทบุรีคุณภาพสัมพันธ์อายุนอกเกณฑ์-----
22010028 วัดเสม็ดงามเมืองจันทบุรีคุณภาพสัมพันธ์นักเรียนทั้งหมด813--21
22010028 วัดเสม็ดงามเมืองจันทบุรีคุณภาพสัมพันธ์ผอม-----
22010028 วัดเสม็ดงามเมืองจันทบุรีคุณภาพสัมพันธ์ค่อนข้างผอม-1--1
22010028 วัดเสม็ดงามเมืองจันทบุรีคุณภาพสัมพันธ์สมส่วน79--16
22010028 วัดเสม็ดงามเมืองจันทบุรีคุณภาพสัมพันธ์ท้วม-2--2
22010028 วัดเสม็ดงามเมืองจันทบุรีคุณภาพสัมพันธ์เริ่มอ้วน-----
22010028 วัดเสม็ดงามเมืองจันทบุรีคุณภาพสัมพันธ์อ้วน11--2
22010028 วัดเสม็ดงามเมืองจันทบุรีคุณภาพสัมพันธ์ค่านอกเกณฑ์-----
22010028 วัดเสม็ดงามเมืองจันทบุรีคุณภาพสัมพันธ์อายุนอกเกณฑ์-----
22010029 วัดเนินโพธิ์ (สวาสดิ์ราษฎร์อุปถัมภ์)เมืองจันทบุรีคุณภาพสัมพันธ์นักเรียนทั้งหมด950--59
22010029 วัดเนินโพธิ์ (สวาสดิ์ราษฎร์อุปถัมภ์)เมืองจันทบุรีคุณภาพสัมพันธ์ผอม23--5
22010029 วัดเนินโพธิ์ (สวาสดิ์ราษฎร์อุปถัมภ์)เมืองจันทบุรีคุณภาพสัมพันธ์ค่อนข้างผอม-2--2
22010029 วัดเนินโพธิ์ (สวาสดิ์ราษฎร์อุปถัมภ์)เมืองจันทบุรีคุณภาพสัมพันธ์สมส่วน627--33
22010029 วัดเนินโพธิ์ (สวาสดิ์ราษฎร์อุปถัมภ์)เมืองจันทบุรีคุณภาพสัมพันธ์ท้วม-3--3
22010029 วัดเนินโพธิ์ (สวาสดิ์ราษฎร์อุปถัมภ์)เมืองจันทบุรีคุณภาพสัมพันธ์เริ่มอ้วน18--9
22010029 วัดเนินโพธิ์ (สวาสดิ์ราษฎร์อุปถัมภ์)เมืองจันทบุรีคุณภาพสัมพันธ์อ้วน-7--7
22010029 วัดเนินโพธิ์ (สวาสดิ์ราษฎร์อุปถัมภ์)เมืองจันทบุรีคุณภาพสัมพันธ์ค่านอกเกณฑ์-----
22010029 วัดเนินโพธิ์ (สวาสดิ์ราษฎร์อุปถัมภ์)เมืองจันทบุรีคุณภาพสัมพันธ์อายุนอกเกณฑ์-----
22010030 บ้านศรัทธาตะพงท่าใหม่เบญจไตรภาคีนักเรียนทั้งหมด4577--122
22010030 บ้านศรัทธาตะพงท่าใหม่เบญจไตรภาคีผอม31--4
22010030 บ้านศรัทธาตะพงท่าใหม่เบญจไตรภาคีค่อนข้างผอม26--8
22010030 บ้านศรัทธาตะพงท่าใหม่เบญจไตรภาคีสมส่วน3554--89
22010030 บ้านศรัทธาตะพงท่าใหม่เบญจไตรภาคีท้วม12--3
22010030 บ้านศรัทธาตะพงท่าใหม่เบญจไตรภาคีเริ่มอ้วน27--9
22010030 บ้านศรัทธาตะพงท่าใหม่เบญจไตรภาคีอ้วน27--9
22010030 บ้านศรัทธาตะพงท่าใหม่เบญจไตรภาคีค่านอกเกณฑ์-----
22010030 บ้านศรัทธาตะพงท่าใหม่เบญจไตรภาคีอายุนอกเกณฑ์-----
22010032 บ้านตาเลียวท่าใหม่เบญจไตรภาคีนักเรียนทั้งหมด64104--168
22010032 บ้านตาเลียวท่าใหม่เบญจไตรภาคีผอม36--9
22010032 บ้านตาเลียวท่าใหม่เบญจไตรภาคีค่อนข้างผอม39--12
22010032 บ้านตาเลียวท่าใหม่เบญจไตรภาคีสมส่วน5166--117
22010032 บ้านตาเลียวท่าใหม่เบญจไตรภาคีท้วม37--10
22010032 บ้านตาเลียวท่าใหม่เบญจไตรภาคีเริ่มอ้วน113--14
22010032 บ้านตาเลียวท่าใหม่เบญจไตรภาคีอ้วน33--6
22010032 บ้านตาเลียวท่าใหม่เบญจไตรภาคีค่านอกเกณฑ์-----
22010032 บ้านตาเลียวท่าใหม่เบญจไตรภาคีอายุนอกเกณฑ์-----
22010033 บ้านวังปลาท่าใหม่เบญจไตรภาคีนักเรียนทั้งหมด2544--69
22010033 บ้านวังปลาท่าใหม่เบญจไตรภาคีผอม12--3
22010033 บ้านวังปลาท่าใหม่เบญจไตรภาคีค่อนข้างผอม13--4
22010033 บ้านวังปลาท่าใหม่เบญจไตรภาคีสมส่วน1334--47
22010033 บ้านวังปลาท่าใหม่เบญจไตรภาคีท้วม33--6
22010033 บ้านวังปลาท่าใหม่เบญจไตรภาคีเริ่มอ้วน21--3
22010033 บ้านวังปลาท่าใหม่เบญจไตรภาคีอ้วน51--6
22010033 บ้านวังปลาท่าใหม่เบญจไตรภาคีค่านอกเกณฑ์-----
22010033 บ้านวังปลาท่าใหม่เบญจไตรภาคีอายุนอกเกณฑ์-----
22010034 บ้านแก่งน้อยท่าใหม่เบญจไตรภาคีนักเรียนทั้งหมด2141--62
22010034 บ้านแก่งน้อยท่าใหม่เบญจไตรภาคีผอม82--10
22010034 บ้านแก่งน้อยท่าใหม่เบญจไตรภาคีค่อนข้างผอม32--5
22010034 บ้านแก่งน้อยท่าใหม่เบญจไตรภาคีสมส่วน833--41
22010034 บ้านแก่งน้อยท่าใหม่เบญจไตรภาคีท้วม1---1
22010034 บ้านแก่งน้อยท่าใหม่เบญจไตรภาคีเริ่มอ้วน12--3
22010034 บ้านแก่งน้อยท่าใหม่เบญจไตรภาคีอ้วน-2--2
22010034 บ้านแก่งน้อยท่าใหม่เบญจไตรภาคีค่านอกเกณฑ์-----
22010034 บ้านแก่งน้อยท่าใหม่เบญจไตรภาคีอายุนอกเกณฑ์-----
22010036 บ้านเขาแก้ววิทยาท่าใหม่เบญจไตรภาคีนักเรียนทั้งหมด5011364-227
22010036 บ้านเขาแก้ววิทยาท่าใหม่เบญจไตรภาคีผอม17222-41
22010036 บ้านเขาแก้ววิทยาท่าใหม่เบญจไตรภาคีค่อนข้างผอม7167-30
22010036 บ้านเขาแก้ววิทยาท่าใหม่เบญจไตรภาคีสมส่วน195843-120
22010036 บ้านเขาแก้ววิทยาท่าใหม่เบญจไตรภาคีท้วม-55-10
22010036 บ้านเขาแก้ววิทยาท่าใหม่เบญจไตรภาคีเริ่มอ้วน265-13
22010036 บ้านเขาแก้ววิทยาท่าใหม่เบญจไตรภาคีอ้วน462-12
22010036 บ้านเขาแก้ววิทยาท่าใหม่เบญจไตรภาคีค่านอกเกณฑ์1---1
22010036 บ้านเขาแก้ววิทยาท่าใหม่เบญจไตรภาคีอายุนอกเกณฑ์-----
22010038 บ้านคลองกะพงท่าใหม่มิติใหม่ ท่าใหม่ 4นักเรียนทั้งหมด3961--100
22010038 บ้านคลองกะพงท่าใหม่มิติใหม่ ท่าใหม่ 4ผอม31--4
22010038 บ้านคลองกะพงท่าใหม่มิติใหม่ ท่าใหม่ 4ค่อนข้างผอม52--7
22010038 บ้านคลองกะพงท่าใหม่มิติใหม่ ท่าใหม่ 4สมส่วน3140--71
22010038 บ้านคลองกะพงท่าใหม่มิติใหม่ ท่าใหม่ 4ท้วม-1--1
22010038 บ้านคลองกะพงท่าใหม่มิติใหม่ ท่าใหม่ 4เริ่มอ้วน-8--8
22010038 บ้านคลองกะพงท่าใหม่มิติใหม่ ท่าใหม่ 4อ้วน-9--9
22010038 บ้านคลองกะพงท่าใหม่มิติใหม่ ท่าใหม่ 4ค่านอกเกณฑ์-----
22010038 บ้านคลองกะพงท่าใหม่มิติใหม่ ท่าใหม่ 4อายุนอกเกณฑ์-----
22010040 บ้านเนินดินแดงท่าใหม่มิติใหม่ ท่าใหม่ 4นักเรียนทั้งหมด42129--171
22010040 บ้านเนินดินแดงท่าใหม่มิติใหม่ ท่าใหม่ 4ผอม110--11
22010040 บ้านเนินดินแดงท่าใหม่มิติใหม่ ท่าใหม่ 4ค่อนข้างผอม25--7
22010040 บ้านเนินดินแดงท่าใหม่มิติใหม่ ท่าใหม่ 4สมส่วน3492--126
22010040 บ้านเนินดินแดงท่าใหม่มิติใหม่ ท่าใหม่ 4ท้วม24--6
22010040 บ้านเนินดินแดงท่าใหม่มิติใหม่ ท่าใหม่ 4เริ่มอ้วน111--12
22010040 บ้านเนินดินแดงท่าใหม่มิติใหม่ ท่าใหม่ 4อ้วน27--9
22010040 บ้านเนินดินแดงท่าใหม่มิติใหม่ ท่าใหม่ 4ค่านอกเกณฑ์-----
22010040 บ้านเนินดินแดงท่าใหม่มิติใหม่ ท่าใหม่ 4อายุนอกเกณฑ์-----
22010041 บ้านมาบโอนท่าใหม่มิติใหม่ ท่าใหม่ 4นักเรียนทั้งหมด1626--42
22010041 บ้านมาบโอนท่าใหม่มิติใหม่ ท่าใหม่ 4ผอม16--7
22010041 บ้านมาบโอนท่าใหม่มิติใหม่ ท่าใหม่ 4ค่อนข้างผอม2---2
22010041 บ้านมาบโอนท่าใหม่มิติใหม่ ท่าใหม่ 4สมส่วน1212--24
22010041 บ้านมาบโอนท่าใหม่มิติใหม่ ท่าใหม่ 4ท้วม-1--1
22010041 บ้านมาบโอนท่าใหม่มิติใหม่ ท่าใหม่ 4เริ่มอ้วน-5--5
22010041 บ้านมาบโอนท่าใหม่มิติใหม่ ท่าใหม่ 4อ้วน12--3
22010041 บ้านมาบโอนท่าใหม่มิติใหม่ ท่าใหม่ 4ค่านอกเกณฑ์-----
22010041 บ้านมาบโอนท่าใหม่มิติใหม่ ท่าใหม่ 4อายุนอกเกณฑ์-----
22010042 วัดบูรพาพิทยารามท่าใหม่มิติใหม่ ท่าใหม่ 4นักเรียนทั้งหมด259643-164
22010042 วัดบูรพาพิทยารามท่าใหม่มิติใหม่ ท่าใหม่ 4ผอม1111-13
22010042 วัดบูรพาพิทยารามท่าใหม่มิติใหม่ ท่าใหม่ 4ค่อนข้างผอม192-12
22010042 วัดบูรพาพิทยารามท่าใหม่มิติใหม่ ท่าใหม่ 4สมส่วน107034-114
22010042 วัดบูรพาพิทยารามท่าใหม่มิติใหม่ ท่าใหม่ 4ท้วม171-9
22010042 วัดบูรพาพิทยารามท่าใหม่มิติใหม่ ท่าใหม่ 4เริ่มอ้วน-63-9
22010042 วัดบูรพาพิทยารามท่าใหม่มิติใหม่ ท่าใหม่ 4อ้วน232-7
22010042 วัดบูรพาพิทยารามท่าใหม่มิติใหม่ ท่าใหม่ 4ค่านอกเกณฑ์-----
22010042 วัดบูรพาพิทยารามท่าใหม่มิติใหม่ ท่าใหม่ 4อายุนอกเกณฑ์-----
22010043 วัดเสม็ดโพธิ์ศรี(อุชุกวิทยาคาร)ท่าใหม่เพื่อนช่วยเพื่อนนักเรียนทั้งหมด2535--60
22010043 วัดเสม็ดโพธิ์ศรี(อุชุกวิทยาคาร)ท่าใหม่เพื่อนช่วยเพื่อนผอม11--2
22010043 วัดเสม็ดโพธิ์ศรี(อุชุกวิทยาคาร)ท่าใหม่เพื่อนช่วยเพื่อนค่อนข้างผอม-2--2
22010043 วัดเสม็ดโพธิ์ศรี(อุชุกวิทยาคาร)ท่าใหม่เพื่อนช่วยเพื่อนสมส่วน1918--37
22010043 วัดเสม็ดโพธิ์ศรี(อุชุกวิทยาคาร)ท่าใหม่เพื่อนช่วยเพื่อนท้วม-6--6
22010043 วัดเสม็ดโพธิ์ศรี(อุชุกวิทยาคาร)ท่าใหม่เพื่อนช่วยเพื่อนเริ่มอ้วน14--5
22010043 วัดเสม็ดโพธิ์ศรี(อุชุกวิทยาคาร)ท่าใหม่เพื่อนช่วยเพื่อนอ้วน44--8
22010043 วัดเสม็ดโพธิ์ศรี(อุชุกวิทยาคาร)ท่าใหม่เพื่อนช่วยเพื่อนค่านอกเกณฑ์-----
22010043 วัดเสม็ดโพธิ์ศรี(อุชุกวิทยาคาร)ท่าใหม่เพื่อนช่วยเพื่อนอายุนอกเกณฑ์-----
22010044 วัดโขมง(แจงพิทยาคาร)ท่าใหม่เพื่อนช่วยเพื่อนนักเรียนทั้งหมด823--31
22010044 วัดโขมง(แจงพิทยาคาร)ท่าใหม่เพื่อนช่วยเพื่อนผอม-----
22010044 วัดโขมง(แจงพิทยาคาร)ท่าใหม่เพื่อนช่วยเพื่อนค่อนข้างผอม-----
22010044 วัดโขมง(แจงพิทยาคาร)ท่าใหม่เพื่อนช่วยเพื่อนสมส่วน617--23
22010044 วัดโขมง(แจงพิทยาคาร)ท่าใหม่เพื่อนช่วยเพื่อนท้วม22--4
22010044 วัดโขมง(แจงพิทยาคาร)ท่าใหม่เพื่อนช่วยเพื่อนเริ่มอ้วน-4--4
22010044 วัดโขมง(แจงพิทยาคาร)ท่าใหม่เพื่อนช่วยเพื่อนอ้วน-----
22010044 วัดโขมง(แจงพิทยาคาร)ท่าใหม่เพื่อนช่วยเพื่อนค่านอกเกณฑ์-----
22010044 วัดโขมง(แจงพิทยาคาร)ท่าใหม่เพื่อนช่วยเพื่อนอายุนอกเกณฑ์-----
22010045 วัดคลองขุดท่าใหม่เพื่อนช่วยเพื่อนนักเรียนทั้งหมด322--25
22010045 วัดคลองขุดท่าใหม่เพื่อนช่วยเพื่อนผอม-----
22010045 วัดคลองขุดท่าใหม่เพื่อนช่วยเพื่อนค่อนข้างผอม-1--1
22010045 วัดคลองขุดท่าใหม่เพื่อนช่วยเพื่อนสมส่วน315--18
22010045 วัดคลองขุดท่าใหม่เพื่อนช่วยเพื่อนท้วม-2--2
22010045 วัดคลองขุดท่าใหม่เพื่อนช่วยเพื่อนเริ่มอ้วน-3--3
22010045 วัดคลองขุดท่าใหม่เพื่อนช่วยเพื่อนอ้วน-1--1
22010045 วัดคลองขุดท่าใหม่เพื่อนช่วยเพื่อนค่านอกเกณฑ์-----
22010045 วัดคลองขุดท่าใหม่เพื่อนช่วยเพื่อนอายุนอกเกณฑ์-----
22010046 วัดหมูดุดท่าใหม่เพื่อนช่วยเพื่อนนักเรียนทั้งหมด1752--69
22010046 วัดหมูดุดท่าใหม่เพื่อนช่วยเพื่อนผอม-2--2
22010046 วัดหมูดุดท่าใหม่เพื่อนช่วยเพื่อนค่อนข้างผอม17--8
22010046 วัดหมูดุดท่าใหม่เพื่อนช่วยเพื่อนสมส่วน1527--42
22010046 วัดหมูดุดท่าใหม่เพื่อนช่วยเพื่อนท้วม-4--4
22010046 วัดหมูดุดท่าใหม่เพื่อนช่วยเพื่อนเริ่มอ้วน111--12
22010046 วัดหมูดุดท่าใหม่เพื่อนช่วยเพื่อนอ้วน-1--1
22010046 วัดหมูดุดท่าใหม่เพื่อนช่วยเพื่อนค่านอกเกณฑ์-----
22010046 วัดหมูดุดท่าใหม่เพื่อนช่วยเพื่อนอายุนอกเกณฑ์-----
22010047 บ้านเจ้าหลาวท่าใหม่มิติใหม่ ท่าใหม่ 4นักเรียนทั้งหมด3352--85
22010047 บ้านเจ้าหลาวท่าใหม่มิติใหม่ ท่าใหม่ 4ผอม73--10
22010047 บ้านเจ้าหลาวท่าใหม่มิติใหม่ ท่าใหม่ 4ค่อนข้างผอม47--11
22010047 บ้านเจ้าหลาวท่าใหม่มิติใหม่ ท่าใหม่ 4สมส่วน2127--48
22010047 บ้านเจ้าหลาวท่าใหม่มิติใหม่ ท่าใหม่ 4ท้วม14--5
22010047 บ้านเจ้าหลาวท่าใหม่มิติใหม่ ท่าใหม่ 4เริ่มอ้วน-5--5
22010047 บ้านเจ้าหลาวท่าใหม่มิติใหม่ ท่าใหม่ 4อ้วน-6--6
22010047 บ้านเจ้าหลาวท่าใหม่มิติใหม่ ท่าใหม่ 4ค่านอกเกณฑ์-----
22010047 บ้านเจ้าหลาวท่าใหม่มิติใหม่ ท่าใหม่ 4อายุนอกเกณฑ์-----
22010050 บ้านสังข์ทองท่าใหม่มิติใหม่ ท่าใหม่ 4นักเรียนทั้งหมด2136--57
22010050 บ้านสังข์ทองท่าใหม่มิติใหม่ ท่าใหม่ 4ผอม-1--1
22010050 บ้านสังข์ทองท่าใหม่มิติใหม่ ท่าใหม่ 4ค่อนข้างผอม-2--2
22010050 บ้านสังข์ทองท่าใหม่มิติใหม่ ท่าใหม่ 4สมส่วน1928--47
22010050 บ้านสังข์ทองท่าใหม่มิติใหม่ ท่าใหม่ 4ท้วม-1--1
22010050 บ้านสังข์ทองท่าใหม่มิติใหม่ ท่าใหม่ 4เริ่มอ้วน12--3
22010050 บ้านสังข์ทองท่าใหม่มิติใหม่ ท่าใหม่ 4อ้วน12--3
22010050 บ้านสังข์ทองท่าใหม่มิติใหม่ ท่าใหม่ 4ค่านอกเกณฑ์-----
22010050 บ้านสังข์ทองท่าใหม่มิติใหม่ ท่าใหม่ 4อายุนอกเกณฑ์-----
22010051 วัดหนองคัน (ไจ พิทยาคาร)ท่าใหม่มิติใหม่ ท่าใหม่ 4นักเรียนทั้งหมด4912451-224
22010051 วัดหนองคัน (ไจ พิทยาคาร)ท่าใหม่มิติใหม่ ท่าใหม่ 4ผอม281-11
22010051 วัดหนองคัน (ไจ พิทยาคาร)ท่าใหม่มิติใหม่ ท่าใหม่ 4ค่อนข้างผอม3132-18
22010051 วัดหนองคัน (ไจ พิทยาคาร)ท่าใหม่มิติใหม่ ท่าใหม่ 4สมส่วน378735-159
22010051 วัดหนองคัน (ไจ พิทยาคาร)ท่าใหม่มิติใหม่ ท่าใหม่ 4ท้วม143-8
22010051 วัดหนองคัน (ไจ พิทยาคาร)ท่าใหม่มิติใหม่ ท่าใหม่ 4เริ่มอ้วน366-15
22010051 วัดหนองคัน (ไจ พิทยาคาร)ท่าใหม่มิติใหม่ ท่าใหม่ 4อ้วน364-13
22010051 วัดหนองคัน (ไจ พิทยาคาร)ท่าใหม่มิติใหม่ ท่าใหม่ 4ค่านอกเกณฑ์-----
22010051 วัดหนองคัน (ไจ พิทยาคาร)ท่าใหม่มิติใหม่ ท่าใหม่ 4อายุนอกเกณฑ์-----
22010055 อนุบาลบ้านหนองคล้าท่าใหม่เพื่อนช่วยเพื่อนนักเรียนทั้งหมด84400261-745
22010055 อนุบาลบ้านหนองคล้าท่าใหม่เพื่อนช่วยเพื่อนผอม5225-32
22010055 อนุบาลบ้านหนองคล้าท่าใหม่เพื่อนช่วยเพื่อนค่อนข้างผอม62120-47
22010055 อนุบาลบ้านหนองคล้าท่าใหม่เพื่อนช่วยเพื่อนสมส่วน64264185-513
22010055 อนุบาลบ้านหนองคล้าท่าใหม่เพื่อนช่วยเพื่อนท้วม32014-37
22010055 อนุบาลบ้านหนองคล้าท่าใหม่เพื่อนช่วยเพื่อนเริ่มอ้วน33925-67
22010055 อนุบาลบ้านหนองคล้าท่าใหม่เพื่อนช่วยเพื่อนอ้วน33411-48
22010055 อนุบาลบ้านหนองคล้าท่าใหม่เพื่อนช่วยเพื่อนค่านอกเกณฑ์--1-1
22010055 อนุบาลบ้านหนองคล้าท่าใหม่เพื่อนช่วยเพื่อนอายุนอกเกณฑ์-----
22010056 วัดทุ่งเบญจาท่าใหม่เพื่อนช่วยเพื่อนนักเรียนทั้งหมด6758--125
22010056 วัดทุ่งเบญจาท่าใหม่เพื่อนช่วยเพื่อนผอม21--3
22010056 วัดทุ่งเบญจาท่าใหม่เพื่อนช่วยเพื่อนค่อนข้างผอม-3--3
22010056 วัดทุ่งเบญจาท่าใหม่เพื่อนช่วยเพื่อนสมส่วน6039--99
22010056 วัดทุ่งเบญจาท่าใหม่เพื่อนช่วยเพื่อนท้วม-4--4
22010056 วัดทุ่งเบญจาท่าใหม่เพื่อนช่วยเพื่อนเริ่มอ้วน46--10
22010056 วัดทุ่งเบญจาท่าใหม่เพื่อนช่วยเพื่อนอ้วน15--6
22010056 วัดทุ่งเบญจาท่าใหม่เพื่อนช่วยเพื่อนค่านอกเกณฑ์-----
22010056 วัดทุ่งเบญจาท่าใหม่เพื่อนช่วยเพื่อนอายุนอกเกณฑ์-----
22010057 บ้านสะพานเลือกท่าใหม่เบญจไตรภาคีนักเรียนทั้งหมด1971--90
22010057 บ้านสะพานเลือกท่าใหม่เบญจไตรภาคีผอม42--6
22010057 บ้านสะพานเลือกท่าใหม่เบญจไตรภาคีค่อนข้างผอม14--5
22010057 บ้านสะพานเลือกท่าใหม่เบญจไตรภาคีสมส่วน1160--71
22010057 บ้านสะพานเลือกท่าใหม่เบญจไตรภาคีท้วม22--4
22010057 บ้านสะพานเลือกท่าใหม่เบญจไตรภาคีเริ่มอ้วน12--3
22010057 บ้านสะพานเลือกท่าใหม่เบญจไตรภาคีอ้วน-1--1
22010057 บ้านสะพานเลือกท่าใหม่เบญจไตรภาคีค่านอกเกณฑ์-----
22010057 บ้านสะพานเลือกท่าใหม่เบญจไตรภาคีอายุนอกเกณฑ์-----
22010059 วัดรำพัน(สุขสวัสดิพิชาญราษฎร์)ท่าใหม่เพื่อนช่วยเพื่อนนักเรียนทั้งหมด379949-185
22010059 วัดรำพัน(สุขสวัสดิพิชาญราษฎร์)ท่าใหม่เพื่อนช่วยเพื่อนผอม5101-16
22010059 วัดรำพัน(สุขสวัสดิพิชาญราษฎร์)ท่าใหม่เพื่อนช่วยเพื่อนค่อนข้างผอม45--9
22010059 วัดรำพัน(สุขสวัสดิพิชาญราษฎร์)ท่าใหม่เพื่อนช่วยเพื่อนสมส่วน246232-118
22010059 วัดรำพัน(สุขสวัสดิพิชาญราษฎร์)ท่าใหม่เพื่อนช่วยเพื่อนท้วม263-11
22010059 วัดรำพัน(สุขสวัสดิพิชาญราษฎร์)ท่าใหม่เพื่อนช่วยเพื่อนเริ่มอ้วน167-14
22010059 วัดรำพัน(สุขสวัสดิพิชาญราษฎร์)ท่าใหม่เพื่อนช่วยเพื่อนอ้วน1106-17
22010059 วัดรำพัน(สุขสวัสดิพิชาญราษฎร์)ท่าใหม่เพื่อนช่วยเพื่อนค่านอกเกณฑ์-----
22010059 วัดรำพัน(สุขสวัสดิพิชาญราษฎร์)ท่าใหม่เพื่อนช่วยเพื่อนอายุนอกเกณฑ์-----
22010060 วัดท่าศาลาท่าใหม่เพื่อนช่วยเพื่อนนักเรียนทั้งหมด2939--68
22010060 วัดท่าศาลาท่าใหม่เพื่อนช่วยเพื่อนผอม41--5
22010060 วัดท่าศาลาท่าใหม่เพื่อนช่วยเพื่อนค่อนข้างผอม22--4
22010060 วัดท่าศาลาท่าใหม่เพื่อนช่วยเพื่อนสมส่วน1629--45
22010060 วัดท่าศาลาท่าใหม่เพื่อนช่วยเพื่อนท้วม3---3
22010060 วัดท่าศาลาท่าใหม่เพื่อนช่วยเพื่อนเริ่มอ้วน-2--2
22010060 วัดท่าศาลาท่าใหม่เพื่อนช่วยเพื่อนอ้วน45--9
22010060 วัดท่าศาลาท่าใหม่เพื่อนช่วยเพื่อนค่านอกเกณฑ์-----
22010060 วัดท่าศาลาท่าใหม่เพื่อนช่วยเพื่อนอายุนอกเกณฑ์-----
22010063 ไทยรัฐวิทยา 14 (ท่าใหม่บ้านสิ้ว)ท่าใหม่เบญจไตรภาคีนักเรียนทั้งหมด1423--37
22010063 ไทยรัฐวิทยา 14 (ท่าใหม่บ้านสิ้ว)ท่าใหม่เบญจไตรภาคีผอม12--3
22010063 ไทยรัฐวิทยา 14 (ท่าใหม่บ้านสิ้ว)ท่าใหม่เบญจไตรภาคีค่อนข้างผอม2---2
22010063 ไทยรัฐวิทยา 14 (ท่าใหม่บ้านสิ้ว)ท่าใหม่เบญจไตรภาคีสมส่วน718--25
22010063 ไทยรัฐวิทยา 14 (ท่าใหม่บ้านสิ้ว)ท่าใหม่เบญจไตรภาคีท้วม11--2
22010063 ไทยรัฐวิทยา 14 (ท่าใหม่บ้านสิ้ว)ท่าใหม่เบญจไตรภาคีเริ่มอ้วน12--3
22010063 ไทยรัฐวิทยา 14 (ท่าใหม่บ้านสิ้ว)ท่าใหม่เบญจไตรภาคีอ้วน2---2
22010063 ไทยรัฐวิทยา 14 (ท่าใหม่บ้านสิ้ว)ท่าใหม่เบญจไตรภาคีค่านอกเกณฑ์-----
22010063 ไทยรัฐวิทยา 14 (ท่าใหม่บ้านสิ้ว)ท่าใหม่เบญจไตรภาคีอายุนอกเกณฑ์-----
22010065 วัดสามผานท่าใหม่เบญจไตรภาคีนักเรียนทั้งหมด286929-126
22010065 วัดสามผานท่าใหม่เบญจไตรภาคีผอม242-8
22010065 วัดสามผานท่าใหม่เบญจไตรภาคีค่อนข้างผอม381-12
22010065 วัดสามผานท่าใหม่เบญจไตรภาคีสมส่วน214223-86
22010065 วัดสามผานท่าใหม่เบญจไตรภาคีท้วม18--9
22010065 วัดสามผานท่าใหม่เบญจไตรภาคีเริ่มอ้วน132-6
22010065 วัดสามผานท่าใหม่เบญจไตรภาคีอ้วน-41-5
22010065 วัดสามผานท่าใหม่เบญจไตรภาคีค่านอกเกณฑ์-----
22010065 วัดสามผานท่าใหม่เบญจไตรภาคีอายุนอกเกณฑ์-----
22010066 บ้านช่องกะพัดแก่งหางแมวพลังแก่งฯนักเรียนทั้งหมด111399--510
22010066 บ้านช่องกะพัดแก่งหางแมวพลังแก่งฯผอม1728--45
22010066 บ้านช่องกะพัดแก่งหางแมวพลังแก่งฯค่อนข้างผอม1448--62
22010066 บ้านช่องกะพัดแก่งหางแมวพลังแก่งฯสมส่วน70247--317
22010066 บ้านช่องกะพัดแก่งหางแมวพลังแก่งฯท้วม217--19
22010066 บ้านช่องกะพัดแก่งหางแมวพลังแก่งฯเริ่มอ้วน531--36
22010066 บ้านช่องกะพัดแก่งหางแมวพลังแก่งฯอ้วน328--31
22010066 บ้านช่องกะพัดแก่งหางแมวพลังแก่งฯค่านอกเกณฑ์-----
22010066 บ้านช่องกะพัดแก่งหางแมวพลังแก่งฯอายุนอกเกณฑ์-----
22010067 วัดแก่งหางแมวแก่งหางแมวพลังแก่งฯนักเรียนทั้งหมด61216--277
22010067 วัดแก่งหางแมวแก่งหางแมวพลังแก่งฯผอม1612--28
22010067 วัดแก่งหางแมวแก่งหางแมวพลังแก่งฯค่อนข้างผอม416--20
22010067 วัดแก่งหางแมวแก่งหางแมวพลังแก่งฯสมส่วน33161--194
22010067 วัดแก่งหางแมวแก่งหางแมวพลังแก่งฯท้วม-12--12
22010067 วัดแก่งหางแมวแก่งหางแมวพลังแก่งฯเริ่มอ้วน311--14
22010067 วัดแก่งหางแมวแก่งหางแมวพลังแก่งฯอ้วน54--9
22010067 วัดแก่งหางแมวแก่งหางแมวพลังแก่งฯค่านอกเกณฑ์-----
22010067 วัดแก่งหางแมวแก่งหางแมวพลังแก่งฯอายุนอกเกณฑ์-----
22010068 บ้านโป่งวัวแก่งหางแมวพลังแก่งฯนักเรียนทั้งหมด4379--122
22010068 บ้านโป่งวัวแก่งหางแมวพลังแก่งฯผอม27--9
22010068 บ้านโป่งวัวแก่งหางแมวพลังแก่งฯค่อนข้างผอม25--7
22010068 บ้านโป่งวัวแก่งหางแมวพลังแก่งฯสมส่วน2358--81
22010068 บ้านโป่งวัวแก่งหางแมวพลังแก่งฯท้วม31--4
22010068 บ้านโป่งวัวแก่งหางแมวพลังแก่งฯเริ่มอ้วน14--5
22010068 บ้านโป่งวัวแก่งหางแมวพลังแก่งฯอ้วน124--16
22010068 บ้านโป่งวัวแก่งหางแมวพลังแก่งฯค่านอกเกณฑ์-----
22010068 บ้านโป่งวัวแก่งหางแมวพลังแก่งฯอายุนอกเกณฑ์-----
22010069 บ้านหนองบัวทองแก่งหางแมวพลังแก่งฯนักเรียนทั้งหมด3488--122
22010069 บ้านหนองบัวทองแก่งหางแมวพลังแก่งฯผอม712--19
22010069 บ้านหนองบัวทองแก่งหางแมวพลังแก่งฯค่อนข้างผอม42--6
22010069 บ้านหนองบัวทองแก่งหางแมวพลังแก่งฯสมส่วน126--18
22010069 บ้านหนองบัวทองแก่งหางแมวพลังแก่งฯท้วม31--4
22010069 บ้านหนองบัวทองแก่งหางแมวพลังแก่งฯเริ่มอ้วน51--6
22010069 บ้านหนองบัวทองแก่งหางแมวพลังแก่งฯอ้วน366--69
22010069 บ้านหนองบัวทองแก่งหางแมวพลังแก่งฯค่านอกเกณฑ์-----
22010069 บ้านหนองบัวทองแก่งหางแมวพลังแก่งฯอายุนอกเกณฑ์-----
22010070 บ้านโคกวัดแก่งหางแมวพลังแก่งฯนักเรียนทั้งหมด358318-136
22010070 บ้านโคกวัดแก่งหางแมวพลังแก่งฯผอม231-6
22010070 บ้านโคกวัดแก่งหางแมวพลังแก่งฯค่อนข้างผอม721-10
22010070 บ้านโคกวัดแก่งหางแมวพลังแก่งฯสมส่วน226314-99
22010070 บ้านโคกวัดแก่งหางแมวพลังแก่งฯท้วม-4--4
22010070 บ้านโคกวัดแก่งหางแมวพลังแก่งฯเริ่มอ้วน-62-8
22010070 บ้านโคกวัดแก่งหางแมวพลังแก่งฯอ้วน45--9
22010070 บ้านโคกวัดแก่งหางแมวพลังแก่งฯค่านอกเกณฑ์-----
22010070 บ้านโคกวัดแก่งหางแมวพลังแก่งฯอายุนอกเกณฑ์-----
22010071 วัดขุนซ่องแก่งหางแมวพลังแก่งฯนักเรียนทั้งหมด106276119-501
22010071 วัดขุนซ่องแก่งหางแมวพลังแก่งฯผอม16245-45
22010071 วัดขุนซ่องแก่งหางแมวพลังแก่งฯค่อนข้างผอม162011-47
22010071 วัดขุนซ่องแก่งหางแมวพลังแก่งฯสมส่วน6619781-344
22010071 วัดขุนซ่องแก่งหางแมวพลังแก่งฯท้วม11010-21
22010071 วัดขุนซ่องแก่งหางแมวพลังแก่งฯเริ่มอ้วน2178-27
22010071 วัดขุนซ่องแก่งหางแมวพลังแก่งฯอ้วน582-15
22010071 วัดขุนซ่องแก่งหางแมวพลังแก่งฯค่านอกเกณฑ์--2-2
22010071 วัดขุนซ่องแก่งหางแมวพลังแก่งฯอายุนอกเกณฑ์-----
22010072 วัดขุนซ่องสาขาบ้านโป่งเกตุ
# วัดขุนซ่อง
แก่งหางแมวพลังแก่งฯนักเรียนทั้งหมด2096--116
22010072 วัดขุนซ่องสาขาบ้านโป่งเกตุ
# วัดขุนซ่อง
แก่งหางแมวพลังแก่งฯผอม107--17
22010072 วัดขุนซ่องสาขาบ้านโป่งเกตุ
# วัดขุนซ่อง
แก่งหางแมวพลังแก่งฯค่อนข้างผอม48--12
22010072 วัดขุนซ่องสาขาบ้านโป่งเกตุ
# วัดขุนซ่อง
แก่งหางแมวพลังแก่งฯสมส่วน668--74
22010072 วัดขุนซ่องสาขาบ้านโป่งเกตุ
# วัดขุนซ่อง
แก่งหางแมวพลังแก่งฯท้วม-4--4
22010072 วัดขุนซ่องสาขาบ้านโป่งเกตุ
# วัดขุนซ่อง
แก่งหางแมวพลังแก่งฯเริ่มอ้วน-6--6
22010072 วัดขุนซ่องสาขาบ้านโป่งเกตุ
# วัดขุนซ่อง
แก่งหางแมวพลังแก่งฯอ้วน-3--3
22010072 วัดขุนซ่องสาขาบ้านโป่งเกตุ
# วัดขุนซ่อง
แก่งหางแมวพลังแก่งฯค่านอกเกณฑ์-----
22010072 วัดขุนซ่องสาขาบ้านโป่งเกตุ
# วัดขุนซ่อง
แก่งหางแมวพลังแก่งฯอายุนอกเกณฑ์-----
22010073 วัดเขาวงกตแก่งหางแมวแก่งก้าวหน้านักเรียนทั้งหมด2497--121
22010073 วัดเขาวงกตแก่งหางแมวแก่งก้าวหน้าผอม-4--4
22010073 วัดเขาวงกตแก่งหางแมวแก่งก้าวหน้าค่อนข้างผอม-14--14
22010073 วัดเขาวงกตแก่งหางแมวแก่งก้าวหน้าสมส่วน2460--84
22010073 วัดเขาวงกตแก่งหางแมวแก่งก้าวหน้าท้วม-2--2
22010073 วัดเขาวงกตแก่งหางแมวแก่งก้าวหน้าเริ่มอ้วน-9--9
22010073 วัดเขาวงกตแก่งหางแมวแก่งก้าวหน้าอ้วน-8--8
22010073 วัดเขาวงกตแก่งหางแมวแก่งก้าวหน้าค่านอกเกณฑ์-----
22010073 วัดเขาวงกตแก่งหางแมวแก่งก้าวหน้าอายุนอกเกณฑ์-----
22010074 บ้านหนองเจ๊กสร้อยแก่งหางแมวแก่งก้าวหน้านักเรียนทั้งหมด3313154-218
22010074 บ้านหนองเจ๊กสร้อยแก่งหางแมวแก่งก้าวหน้าผอม595-19
22010074 บ้านหนองเจ๊กสร้อยแก่งหางแมวแก่งก้าวหน้าค่อนข้างผอม1144-19
22010074 บ้านหนองเจ๊กสร้อยแก่งหางแมวแก่งก้าวหน้าสมส่วน228633-141
22010074 บ้านหนองเจ๊กสร้อยแก่งหางแมวแก่งก้าวหน้าท้วม295-16
22010074 บ้านหนองเจ๊กสร้อยแก่งหางแมวแก่งก้าวหน้าเริ่มอ้วน384-15
22010074 บ้านหนองเจ๊กสร้อยแก่งหางแมวแก่งก้าวหน้าอ้วน-53-8
22010074 บ้านหนองเจ๊กสร้อยแก่งหางแมวแก่งก้าวหน้าค่านอกเกณฑ์-----
22010074 บ้านหนองเจ๊กสร้อยแก่งหางแมวแก่งก้าวหน้าอายุนอกเกณฑ์-----
22010075 บ้านเนินจำปาแก่งหางแมวแก่งก้าวหน้านักเรียนทั้งหมด76258187-521
22010075 บ้านเนินจำปาแก่งหางแมวแก่งก้าวหน้าผอม255-12
22010075 บ้านเนินจำปาแก่งหางแมวแก่งก้าวหน้าค่อนข้างผอม4178-29
22010075 บ้านเนินจำปาแก่งหางแมวแก่งก้าวหน้าสมส่วน62179137-378
22010075 บ้านเนินจำปาแก่งหางแมวแก่งก้าวหน้าท้วม41411-29
22010075 บ้านเนินจำปาแก่งหางแมวแก่งก้าวหน้าเริ่มอ้วน12217-40
22010075 บ้านเนินจำปาแก่งหางแมวแก่งก้าวหน้าอ้วน3218-32
22010075 บ้านเนินจำปาแก่งหางแมวแก่งก้าวหน้าค่านอกเกณฑ์--1-1
22010075 บ้านเนินจำปาแก่งหางแมวแก่งก้าวหน้าอายุนอกเกณฑ์-----
22010076 บ้านวังอีแอ่นแก่งหางแมวแก่งก้าวหน้านักเรียนทั้งหมด8619778-361
22010076 บ้านวังอีแอ่นแก่งหางแมวแก่งก้าวหน้าผอม16113-30
22010076 บ้านวังอีแอ่นแก่งหางแมวแก่งก้าวหน้าค่อนข้างผอม10206-36
22010076 บ้านวังอีแอ่นแก่งหางแมวแก่งก้าวหน้าสมส่วน5012555-230
22010076 บ้านวังอีแอ่นแก่งหางแมวแก่งก้าวหน้าท้วม551-11
22010076 บ้านวังอีแอ่นแก่งหางแมวแก่งก้าวหน้าเริ่มอ้วน32111-35
22010076 บ้านวังอีแอ่นแก่งหางแมวแก่งก้าวหน้าอ้วน2152-19
22010076 บ้านวังอีแอ่นแก่งหางแมวแก่งก้าวหน้าค่านอกเกณฑ์-----
22010076 บ้านวังอีแอ่นแก่งหางแมวแก่งก้าวหน้าอายุนอกเกณฑ์-----
22010077 บ้านบ่อไฟไหม้แก่งหางแมวแก่งก้าวหน้านักเรียนทั้งหมด31101--132
22010077 บ้านบ่อไฟไหม้แก่งหางแมวแก่งก้าวหน้าผอม23--5
22010077 บ้านบ่อไฟไหม้แก่งหางแมวแก่งก้าวหน้าค่อนข้างผอม17--8
22010077 บ้านบ่อไฟไหม้แก่งหางแมวแก่งก้าวหน้าสมส่วน2573--98
22010077 บ้านบ่อไฟไหม้แก่งหางแมวแก่งก้าวหน้าท้วม-10--10
22010077 บ้านบ่อไฟไหม้แก่งหางแมวแก่งก้าวหน้าเริ่มอ้วน22--4
22010077 บ้านบ่อไฟไหม้แก่งหางแมวแก่งก้าวหน้าอ้วน16--7
22010077 บ้านบ่อไฟไหม้แก่งหางแมวแก่งก้าวหน้าค่านอกเกณฑ์-----
22010077 บ้านบ่อไฟไหม้แก่งหางแมวแก่งก้าวหน้าอายุนอกเกณฑ์-----
22010078 บ้านคลองครกแก่งหางแมวแก่งก้าวหน้านักเรียนทั้งหมด1115766-234
22010078 บ้านคลองครกแก่งหางแมวแก่งก้าวหน้าผอม-53-8
22010078 บ้านคลองครกแก่งหางแมวแก่งก้าวหน้าค่อนข้างผอม154-10
22010078 บ้านคลองครกแก่งหางแมวแก่งก้าวหน้าสมส่วน911150-170
22010078 บ้านคลองครกแก่งหางแมวแก่งก้าวหน้าท้วม172-10
22010078 บ้านคลองครกแก่งหางแมวแก่งก้าวหน้าเริ่มอ้วน-227-29
22010078 บ้านคลองครกแก่งหางแมวแก่งก้าวหน้าอ้วน-7--7
22010078 บ้านคลองครกแก่งหางแมวแก่งก้าวหน้าค่านอกเกณฑ์-----
22010078 บ้านคลองครกแก่งหางแมวแก่งก้าวหน้าอายุนอกเกณฑ์-----
22010079 บ้านวังไม้แดงแก่งหางแมวแก่งก้าวหน้านักเรียนทั้งหมด4016481-285
22010079 บ้านวังไม้แดงแก่งหางแมวแก่งก้าวหน้าผอม4121-17
22010079 บ้านวังไม้แดงแก่งหางแมวแก่งก้าวหน้าค่อนข้างผอม5166-27
22010079 บ้านวังไม้แดงแก่งหางแมวแก่งก้าวหน้าสมส่วน2510356-184
22010079 บ้านวังไม้แดงแก่งหางแมวแก่งก้าวหน้าท้วม265-13
22010079 บ้านวังไม้แดงแก่งหางแมวแก่งก้าวหน้าเริ่มอ้วน21212-26
22010079 บ้านวังไม้แดงแก่งหางแมวแก่งก้าวหน้าอ้วน2151-18
22010079 บ้านวังไม้แดงแก่งหางแมวแก่งก้าวหน้าค่านอกเกณฑ์-----
22010079 บ้านวังไม้แดงแก่งหางแมวแก่งก้าวหน้าอายุนอกเกณฑ์-----
22010080 บ้านซอยสอง (อภิชาติราษฎร์อุปถัมภ์)แก่งหางแมวแก่งก้าวหน้านักเรียนทั้งหมด43128--171
22010080 บ้านซอยสอง (อภิชาติราษฎร์อุปถัมภ์)แก่งหางแมวแก่งก้าวหน้าผอม12--3
22010080 บ้านซอยสอง (อภิชาติราษฎร์อุปถัมภ์)แก่งหางแมวแก่งก้าวหน้าค่อนข้างผอม813--21
22010080 บ้านซอยสอง (อภิชาติราษฎร์อุปถัมภ์)แก่งหางแมวแก่งก้าวหน้าสมส่วน3285--117
22010080 บ้านซอยสอง (อภิชาติราษฎร์อุปถัมภ์)แก่งหางแมวแก่งก้าวหน้าท้วม-6--6
22010080 บ้านซอยสอง (อภิชาติราษฎร์อุปถัมภ์)แก่งหางแมวแก่งก้าวหน้าเริ่มอ้วน210--12
22010080 บ้านซอยสอง (อภิชาติราษฎร์อุปถัมภ์)แก่งหางแมวแก่งก้าวหน้าอ้วน-12--12
22010080 บ้านซอยสอง (อภิชาติราษฎร์อุปถัมภ์)แก่งหางแมวแก่งก้าวหน้าค่านอกเกณฑ์-----
22010080 บ้านซอยสอง (อภิชาติราษฎร์อุปถัมภ์)แก่งหางแมวแก่งก้าวหน้าอายุนอกเกณฑ์-----
22010081 บ้านประแกตแก่งหางแมวพลังแก่งฯนักเรียนทั้งหมด1855--73
22010081 บ้านประแกตแก่งหางแมวพลังแก่งฯผอม15--6
22010081 บ้านประแกตแก่งหางแมวพลังแก่งฯค่อนข้างผอม22--4
22010081 บ้านประแกตแก่งหางแมวพลังแก่งฯสมส่วน1339--52
22010081 บ้านประแกตแก่งหางแมวพลังแก่งฯท้วม-2--2
22010081 บ้านประแกตแก่งหางแมวพลังแก่งฯเริ่มอ้วน-2--2
22010081 บ้านประแกตแก่งหางแมวพลังแก่งฯอ้วน25--7
22010081 บ้านประแกตแก่งหางแมวพลังแก่งฯค่านอกเกณฑ์-----
22010081 บ้านประแกตแก่งหางแมวพลังแก่งฯอายุนอกเกณฑ์-----
22010082 วัดหนองแหวนนายายอามคุ้งวิมานนักเรียนทั้งหมด6014456-260
22010082 วัดหนองแหวนนายายอามคุ้งวิมานผอม2133-18
22010082 วัดหนองแหวนนายายอามคุ้งวิมานค่อนข้างผอม6142-22
22010082 วัดหนองแหวนนายายอามคุ้งวิมานสมส่วน439244-179
22010082 วัดหนองแหวนนายายอามคุ้งวิมานท้วม372-12
22010082 วัดหนองแหวนนายายอามคุ้งวิมานเริ่มอ้วน3111-15
22010082 วัดหนองแหวนนายายอามคุ้งวิมานอ้วน263-11
22010082 วัดหนองแหวนนายายอามคุ้งวิมานค่านอกเกณฑ์111-3
22010082 วัดหนองแหวนนายายอามคุ้งวิมานอายุนอกเกณฑ์-----
22010083 วัดโขดหอย (ละเมียดราษฎร์นุเคราะห์)นายายอามคุ้งวิมานนักเรียนทั้งหมด2217--39
22010083 วัดโขดหอย (ละเมียดราษฎร์นุเคราะห์)นายายอามคุ้งวิมานผอม2---2
22010083 วัดโขดหอย (ละเมียดราษฎร์นุเคราะห์)นายายอามคุ้งวิมานค่อนข้างผอม41--5
22010083 วัดโขดหอย (ละเมียดราษฎร์นุเคราะห์)นายายอามคุ้งวิมานสมส่วน1311--24
22010083 วัดโขดหอย (ละเมียดราษฎร์นุเคราะห์)นายายอามคุ้งวิมานท้วม-----
22010083 วัดโขดหอย (ละเมียดราษฎร์นุเคราะห์)นายายอามคุ้งวิมานเริ่มอ้วน-3--3
22010083 วัดโขดหอย (ละเมียดราษฎร์นุเคราะห์)นายายอามคุ้งวิมานอ้วน32--5
22010083 วัดโขดหอย (ละเมียดราษฎร์นุเคราะห์)นายายอามคุ้งวิมานค่านอกเกณฑ์-----
22010083 วัดโขดหอย (ละเมียดราษฎร์นุเคราะห์)นายายอามคุ้งวิมานอายุนอกเกณฑ์-----
22010084 วัดนาซานายายอามคุ้งวิมานนักเรียนทั้งหมด622--28
22010084 วัดนาซานายายอามคุ้งวิมานผอม11--2
22010084 วัดนาซานายายอามคุ้งวิมานค่อนข้างผอม-3--3
22010084 วัดนาซานายายอามคุ้งวิมานสมส่วน517--22
22010084 วัดนาซานายายอามคุ้งวิมานท้วม-----
22010084 วัดนาซานายายอามคุ้งวิมานเริ่มอ้วน-1--1
22010084 วัดนาซานายายอามคุ้งวิมานอ้วน-----
22010084 วัดนาซานายายอามคุ้งวิมานค่านอกเกณฑ์-----
22010084 วัดนาซานายายอามคุ้งวิมานอายุนอกเกณฑ์-----
22010085 บ้านยางระหงนายายอามนายายอามก้าวหน้านักเรียนทั้งหมด3653--89
22010085 บ้านยางระหงนายายอามนายายอามก้าวหน้าผอม11--2
22010085 บ้านยางระหงนายายอามนายายอามก้าวหน้าค่อนข้างผอม33--6
22010085 บ้านยางระหงนายายอามนายายอามก้าวหน้าสมส่วน2037--57
22010085 บ้านยางระหงนายายอามนายายอามก้าวหน้าท้วม24--6
22010085 บ้านยางระหงนายายอามนายายอามก้าวหน้าเริ่มอ้วน42--6
22010085 บ้านยางระหงนายายอามนายายอามก้าวหน้าอ้วน66--12
22010085 บ้านยางระหงนายายอามนายายอามก้าวหน้าค่านอกเกณฑ์-----
22010085 บ้านยางระหงนายายอามนายายอามก้าวหน้าอายุนอกเกณฑ์-----
22010086 วัดช้างข้ามนายายอามคุ้งวิมานนักเรียนทั้งหมด37119--156
22010086 วัดช้างข้ามนายายอามคุ้งวิมานผอม219--21
22010086 วัดช้างข้ามนายายอามคุ้งวิมานค่อนข้างผอม216--18
22010086 วัดช้างข้ามนายายอามคุ้งวิมานสมส่วน2961--90
22010086 วัดช้างข้ามนายายอามคุ้งวิมานท้วม29--11
22010086 วัดช้างข้ามนายายอามคุ้งวิมานเริ่มอ้วน19--10
22010086 วัดช้างข้ามนายายอามคุ้งวิมานอ้วน15--6
22010086 วัดช้างข้ามนายายอามคุ้งวิมานค่านอกเกณฑ์-----
22010086 วัดช้างข้ามนายายอามคุ้งวิมานอายุนอกเกณฑ์-----
22010088 วัดหนองไทรนายายอามคุ้งวิมานนักเรียนทั้งหมด2471--95
22010088 วัดหนองไทรนายายอามคุ้งวิมานผอม22--4
22010088 วัดหนองไทรนายายอามคุ้งวิมานค่อนข้างผอม-3--3
22010088 วัดหนองไทรนายายอามคุ้งวิมานสมส่วน1745--62
22010088 วัดหนองไทรนายายอามคุ้งวิมานท้วม35--8
22010088 วัดหนองไทรนายายอามคุ้งวิมานเริ่มอ้วน110--11
22010088 วัดหนองไทรนายายอามคุ้งวิมานอ้วน16--7
22010088 วัดหนองไทรนายายอามคุ้งวิมานค่านอกเกณฑ์-----
22010088 วัดหนองไทรนายายอามคุ้งวิมานอายุนอกเกณฑ์-----
22010089 บ้านเขามะปริงนายายอามคุ้งวิมานนักเรียนทั้งหมด1759--76
22010089 บ้านเขามะปริงนายายอามคุ้งวิมานผอม13--4
22010089 บ้านเขามะปริงนายายอามคุ้งวิมานค่อนข้างผอม25--7
22010089 บ้านเขามะปริงนายายอามคุ้งวิมานสมส่วน1339--52
22010089 บ้านเขามะปริงนายายอามคุ้งวิมานท้วม12--3
22010089 บ้านเขามะปริงนายายอามคุ้งวิมานเริ่มอ้วน-7--7
22010089 บ้านเขามะปริงนายายอามคุ้งวิมานอ้วน-3--3
22010089 บ้านเขามะปริงนายายอามคุ้งวิมานค่านอกเกณฑ์-----
22010089 บ้านเขามะปริงนายายอามคุ้งวิมานอายุนอกเกณฑ์-----
22010090 วัดนายายอามนายายอามนายายอามก้าวหน้านักเรียนทั้งหมด629--35
22010090 วัดนายายอามนายายอามนายายอามก้าวหน้าผอม-2--2
22010090 วัดนายายอามนายายอามนายายอามก้าวหน้าค่อนข้างผอม-1--1
22010090 วัดนายายอามนายายอามนายายอามก้าวหน้าสมส่วน615--21
22010090 วัดนายายอามนายายอามนายายอามก้าวหน้าท้วม-1--1
22010090 วัดนายายอามนายายอามนายายอามก้าวหน้าเริ่มอ้วน-4--4
22010090 วัดนายายอามนายายอามนายายอามก้าวหน้าอ้วน-6--6
22010090 วัดนายายอามนายายอามนายายอามก้าวหน้าค่านอกเกณฑ์-----
22010090 วัดนายายอามนายายอามนายายอามก้าวหน้าอายุนอกเกณฑ์-----
22010091 บ้านต้นกระบกนายายอามนายายอามก้าวหน้านักเรียนทั้งหมด278163-171
22010091 บ้านต้นกระบกนายายอามนายายอามก้าวหน้าผอม243-9
22010091 บ้านต้นกระบกนายายอามนายายอามก้าวหน้าค่อนข้างผอม261-9
22010091 บ้านต้นกระบกนายายอามนายายอามก้าวหน้าสมส่วน204947-116
22010091 บ้านต้นกระบกนายายอามนายายอามก้าวหน้าท้วม-72-9
22010091 บ้านต้นกระบกนายายอามนายายอามก้าวหน้าเริ่มอ้วน-65-11
22010091 บ้านต้นกระบกนายายอามนายายอามก้าวหน้าอ้วน394-16
22010091 บ้านต้นกระบกนายายอามนายายอามก้าวหน้าค่านอกเกณฑ์--1-1
22010091 บ้านต้นกระบกนายายอามนายายอามก้าวหน้าอายุนอกเกณฑ์-----
22010092 วัดโพธิ์ลังกามิตรภาพที่ 171นายายอามนายายอามก้าวหน้านักเรียนทั้งหมด94395--489
22010092 วัดโพธิ์ลังกามิตรภาพที่ 171นายายอามนายายอามก้าวหน้าผอม738--45
22010092 วัดโพธิ์ลังกามิตรภาพที่ 171นายายอามนายายอามก้าวหน้าค่อนข้างผอม1138--49
22010092 วัดโพธิ์ลังกามิตรภาพที่ 171นายายอามนายายอามก้าวหน้าสมส่วน72236--308
22010092 วัดโพธิ์ลังกามิตรภาพที่ 171นายายอามนายายอามก้าวหน้าท้วม-27--27
22010092 วัดโพธิ์ลังกามิตรภาพที่ 171นายายอามนายายอามก้าวหน้าเริ่มอ้วน231--33
22010092 วัดโพธิ์ลังกามิตรภาพที่ 171นายายอามนายายอามก้าวหน้าอ้วน225--27
22010092 วัดโพธิ์ลังกามิตรภาพที่ 171นายายอามนายายอามก้าวหน้าค่านอกเกณฑ์-----
22010092 วัดโพธิ์ลังกามิตรภาพที่ 171นายายอามนายายอามก้าวหน้าอายุนอกเกณฑ์-----
22010094 บ้านห้วงกระแจะนายายอามนายายอามก้าวหน้านักเรียนทั้งหมด5212774-253
22010094 บ้านห้วงกระแจะนายายอามนายายอามก้าวหน้าผอม12102-24
22010094 บ้านห้วงกระแจะนายายอามนายายอามก้าวหน้าค่อนข้างผอม679-22
22010094 บ้านห้วงกระแจะนายายอามนายายอามก้าวหน้าสมส่วน288743-158
22010094 บ้านห้วงกระแจะนายายอามนายายอามก้าวหน้าท้วม167-14
22010094 บ้านห้วงกระแจะนายายอามนายายอามก้าวหน้าเริ่มอ้วน199-19
22010094 บ้านห้วงกระแจะนายายอามนายายอามก้าวหน้าอ้วน484-16
22010094 บ้านห้วงกระแจะนายายอามนายายอามก้าวหน้าค่านอกเกณฑ์-----
22010094 บ้านห้วงกระแจะนายายอามนายายอามก้าวหน้าอายุนอกเกณฑ์-----
22010095 วัดวังหินนายายอามนายายอามก้าวหน้านักเรียนทั้งหมด1963--82
22010095 วัดวังหินนายายอามนายายอามก้าวหน้าผอม13--4
22010095 วัดวังหินนายายอามนายายอามก้าวหน้าค่อนข้างผอม18--9
22010095 วัดวังหินนายายอามนายายอามก้าวหน้าสมส่วน1639--55
22010095 วัดวังหินนายายอามนายายอามก้าวหน้าท้วม12--3
22010095 วัดวังหินนายายอามนายายอามก้าวหน้าเริ่มอ้วน-7--7
22010095 วัดวังหินนายายอามนายายอามก้าวหน้าอ้วน-4--4
22010095 วัดวังหินนายายอามนายายอามก้าวหน้าค่านอกเกณฑ์-----
22010095 วัดวังหินนายายอามนายายอามก้าวหน้าอายุนอกเกณฑ์-----
22010096 วัดหนองสีงานายายอามนายายอามก้าวหน้านักเรียนทั้งหมด1931--50
22010096 วัดหนองสีงานายายอามนายายอามก้าวหน้าผอม-1--1
22010096 วัดหนองสีงานายายอามนายายอามก้าวหน้าค่อนข้างผอม32--5
22010096 วัดหนองสีงานายายอามนายายอามก้าวหน้าสมส่วน1518--33
22010096 วัดหนองสีงานายายอามนายายอามก้าวหน้าท้วม-1--1
22010096 วัดหนองสีงานายายอามนายายอามก้าวหน้าเริ่มอ้วน-4--4
22010096 วัดหนองสีงานายายอามนายายอามก้าวหน้าอ้วน15--6
22010096 วัดหนองสีงานายายอามนายายอามก้าวหน้าค่านอกเกณฑ์-----
22010096 วัดหนองสีงานายายอามนายายอามก้าวหน้าอายุนอกเกณฑ์-----
22010097 บ้านคลองลาวนายายอามนายายอามก้าวหน้านักเรียนทั้งหมด106279--385
22010097 บ้านคลองลาวนายายอามนายายอามก้าวหน้าผอม1813--31
22010097 บ้านคลองลาวนายายอามนายายอามก้าวหน้าค่อนข้างผอม1216--28
22010097 บ้านคลองลาวนายายอามนายายอามก้าวหน้าสมส่วน70177--247
22010097 บ้านคลองลาวนายายอามนายายอามก้าวหน้าท้วม220--22
22010097 บ้านคลองลาวนายายอามนายายอามก้าวหน้าเริ่มอ้วน227--29
22010097 บ้านคลองลาวนายายอามนายายอามก้าวหน้าอ้วน226--28
22010097 บ้านคลองลาวนายายอามนายายอามก้าวหน้าค่านอกเกณฑ์-----
22010097 บ้านคลองลาวนายายอามนายายอามก้าวหน้าอายุนอกเกณฑ์-----
22010101 วัดท่าแคลง(ท่าแคลงวิทยาคาร)นายายอามคุ้งวิมานนักเรียนทั้งหมด3393--126
22010101 วัดท่าแคลง(ท่าแคลงวิทยาคาร)นายายอามคุ้งวิมานผอม-----
22010101 วัดท่าแคลง(ท่าแคลงวิทยาคาร)นายายอามคุ้งวิมานค่อนข้างผอม-----
22010101 วัดท่าแคลง(ท่าแคลงวิทยาคาร)นายายอามคุ้งวิมานสมส่วน729--36
22010101 วัดท่าแคลง(ท่าแคลงวิทยาคาร)นายายอามคุ้งวิมานท้วม817--25
22010101 วัดท่าแคลง(ท่าแคลงวิทยาคาร)นายายอามคุ้งวิมานเริ่มอ้วน1122--33
22010101 วัดท่าแคลง(ท่าแคลงวิทยาคาร)นายายอามคุ้งวิมานอ้วน725--32
22010101 วัดท่าแคลง(ท่าแคลงวิทยาคาร)นายายอามคุ้งวิมานค่านอกเกณฑ์-----
22010101 วัดท่าแคลง(ท่าแคลงวิทยาคาร)นายายอามคุ้งวิมานอายุนอกเกณฑ์-----


บ้านเลขที่ 1 ถนนตากสิน ตำบลตลาด อำเภอเมืองจันทบุรี จันทบุรี 22000
Version.2022.1.KAOPUNHOT