จำนวนนักเรียน จำแนกตามความด้อยโอกาส


  ตารางสรุปยอดรวม : ประจำภาคเรียนที่ 2566-2

ประเภท ปฐมวัย ประถมศึกษา ม.ต้น/ขยายโอกาส ม.ปลาย/เทียบเท่า รวมทั้งสิ้น

รหัสโรงเรียนอำเภอกลุ่มประเภทปฐมวัยประถมศึกษาม.ต้น/ขยายโอกาสม.ปลาย/เทียบเท่ารวมทั้งสิ้น
22010001 วัดเกาะขวาง(สังวาลย์ราษฎร์รังสรรค์)เมืองจันทบุรีคุณภาพสัมพันธ์นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด218--20
22010001 วัดเกาะขวาง(สังวาลย์ราษฎร์รังสรรค์)เมืองจันทบุรีคุณภาพสัมพันธ์เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
22010001 วัดเกาะขวาง(สังวาลย์ราษฎร์รังสรรค์)เมืองจันทบุรีคุณภาพสัมพันธ์เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
22010001 วัดเกาะขวาง(สังวาลย์ราษฎร์รังสรรค์)เมืองจันทบุรีคุณภาพสัมพันธ์เด็กถูกทอดทิ้ง-----
22010001 วัดเกาะขวาง(สังวาลย์ราษฎร์รังสรรค์)เมืองจันทบุรีคุณภาพสัมพันธ์เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
22010001 วัดเกาะขวาง(สังวาลย์ราษฎร์รังสรรค์)เมืองจันทบุรีคุณภาพสัมพันธ์เด็กเร่ร่อน-----
22010001 วัดเกาะขวาง(สังวาลย์ราษฎร์รังสรรค์)เมืองจันทบุรีคุณภาพสัมพันธ์ผลกระทบจากเอดส์-----
22010001 วัดเกาะขวาง(สังวาลย์ราษฎร์รังสรรค์)เมืองจันทบุรีคุณภาพสัมพันธ์ชนกลุ่มน้อย-----
22010001 วัดเกาะขวาง(สังวาลย์ราษฎร์รังสรรค์)เมืองจันทบุรีคุณภาพสัมพันธ์เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
22010001 วัดเกาะขวาง(สังวาลย์ราษฎร์รังสรรค์)เมืองจันทบุรีคุณภาพสัมพันธ์เด็กยากจน218--20
22010001 วัดเกาะขวาง(สังวาลย์ราษฎร์รังสรรค์)เมืองจันทบุรีคุณภาพสัมพันธ์เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
22010001 วัดเกาะขวาง(สังวาลย์ราษฎร์รังสรรค์)เมืองจันทบุรีคุณภาพสัมพันธ์อื่นๆ-----
22010001 วัดเกาะขวาง(สังวาลย์ราษฎร์รังสรรค์)เมืองจันทบุรีคุณภาพสัมพันธ์กำพร้า-----
22010001 วัดเกาะขวาง(สังวาลย์ราษฎร์รังสรรค์)เมืองจันทบุรีคุณภาพสัมพันธ์ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
22010001 วัดเกาะขวาง(สังวาลย์ราษฎร์รังสรรค์)เมืองจันทบุรีคุณภาพสัมพันธ์มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
22010001 วัดเกาะขวาง(สังวาลย์ราษฎร์รังสรรค์)เมืองจันทบุรีคุณภาพสัมพันธ์อายุนอกเกณฑ์-----
22010002 วัดเกาะตะเคียน(วาสน์วิทยานุกูล)เมืองจันทบุรีคุณภาพสัมพันธ์นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด556--61
22010002 วัดเกาะตะเคียน(วาสน์วิทยานุกูล)เมืองจันทบุรีคุณภาพสัมพันธ์เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
22010002 วัดเกาะตะเคียน(วาสน์วิทยานุกูล)เมืองจันทบุรีคุณภาพสัมพันธ์เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
22010002 วัดเกาะตะเคียน(วาสน์วิทยานุกูล)เมืองจันทบุรีคุณภาพสัมพันธ์เด็กถูกทอดทิ้ง-----
22010002 วัดเกาะตะเคียน(วาสน์วิทยานุกูล)เมืองจันทบุรีคุณภาพสัมพันธ์เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
22010002 วัดเกาะตะเคียน(วาสน์วิทยานุกูล)เมืองจันทบุรีคุณภาพสัมพันธ์เด็กเร่ร่อน-----
22010002 วัดเกาะตะเคียน(วาสน์วิทยานุกูล)เมืองจันทบุรีคุณภาพสัมพันธ์ผลกระทบจากเอดส์-----
22010002 วัดเกาะตะเคียน(วาสน์วิทยานุกูล)เมืองจันทบุรีคุณภาพสัมพันธ์ชนกลุ่มน้อย-----
22010002 วัดเกาะตะเคียน(วาสน์วิทยานุกูล)เมืองจันทบุรีคุณภาพสัมพันธ์เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
22010002 วัดเกาะตะเคียน(วาสน์วิทยานุกูล)เมืองจันทบุรีคุณภาพสัมพันธ์เด็กยากจน556--61
22010002 วัดเกาะตะเคียน(วาสน์วิทยานุกูล)เมืองจันทบุรีคุณภาพสัมพันธ์เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
22010002 วัดเกาะตะเคียน(วาสน์วิทยานุกูล)เมืองจันทบุรีคุณภาพสัมพันธ์อื่นๆ-----
22010002 วัดเกาะตะเคียน(วาสน์วิทยานุกูล)เมืองจันทบุรีคุณภาพสัมพันธ์กำพร้า-----
22010002 วัดเกาะตะเคียน(วาสน์วิทยานุกูล)เมืองจันทบุรีคุณภาพสัมพันธ์ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
22010002 วัดเกาะตะเคียน(วาสน์วิทยานุกูล)เมืองจันทบุรีคุณภาพสัมพันธ์มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
22010002 วัดเกาะตะเคียน(วาสน์วิทยานุกูล)เมืองจันทบุรีคุณภาพสัมพันธ์อายุนอกเกณฑ์-----
22010003 วัดเกาะโตนด (จันทร์ศีลราษฏร์ประสิทธิ์)เมืองจันทบุรีคุณภาพสัมพันธ์นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด140--41
22010003 วัดเกาะโตนด (จันทร์ศีลราษฏร์ประสิทธิ์)เมืองจันทบุรีคุณภาพสัมพันธ์เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
22010003 วัดเกาะโตนด (จันทร์ศีลราษฏร์ประสิทธิ์)เมืองจันทบุรีคุณภาพสัมพันธ์เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
22010003 วัดเกาะโตนด (จันทร์ศีลราษฏร์ประสิทธิ์)เมืองจันทบุรีคุณภาพสัมพันธ์เด็กถูกทอดทิ้ง-----
22010003 วัดเกาะโตนด (จันทร์ศีลราษฏร์ประสิทธิ์)เมืองจันทบุรีคุณภาพสัมพันธ์เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
22010003 วัดเกาะโตนด (จันทร์ศีลราษฏร์ประสิทธิ์)เมืองจันทบุรีคุณภาพสัมพันธ์เด็กเร่ร่อน-----
22010003 วัดเกาะโตนด (จันทร์ศีลราษฏร์ประสิทธิ์)เมืองจันทบุรีคุณภาพสัมพันธ์ผลกระทบจากเอดส์-----
22010003 วัดเกาะโตนด (จันทร์ศีลราษฏร์ประสิทธิ์)เมืองจันทบุรีคุณภาพสัมพันธ์ชนกลุ่มน้อย-----
22010003 วัดเกาะโตนด (จันทร์ศีลราษฏร์ประสิทธิ์)เมืองจันทบุรีคุณภาพสัมพันธ์เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
22010003 วัดเกาะโตนด (จันทร์ศีลราษฏร์ประสิทธิ์)เมืองจันทบุรีคุณภาพสัมพันธ์เด็กยากจน140--41
22010003 วัดเกาะโตนด (จันทร์ศีลราษฏร์ประสิทธิ์)เมืองจันทบุรีคุณภาพสัมพันธ์เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
22010003 วัดเกาะโตนด (จันทร์ศีลราษฏร์ประสิทธิ์)เมืองจันทบุรีคุณภาพสัมพันธ์อื่นๆ-----
22010003 วัดเกาะโตนด (จันทร์ศีลราษฏร์ประสิทธิ์)เมืองจันทบุรีคุณภาพสัมพันธ์กำพร้า-----
22010003 วัดเกาะโตนด (จันทร์ศีลราษฏร์ประสิทธิ์)เมืองจันทบุรีคุณภาพสัมพันธ์ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
22010003 วัดเกาะโตนด (จันทร์ศีลราษฏร์ประสิทธิ์)เมืองจันทบุรีคุณภาพสัมพันธ์มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
22010003 วัดเกาะโตนด (จันทร์ศีลราษฏร์ประสิทธิ์)เมืองจันทบุรีคุณภาพสัมพันธ์อายุนอกเกณฑ์-----
22010005 วัดเขาน้อยเมืองจันทบุรีคุณภาพสัมพันธ์นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด-7--7
22010005 วัดเขาน้อยเมืองจันทบุรีคุณภาพสัมพันธ์เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
22010005 วัดเขาน้อยเมืองจันทบุรีคุณภาพสัมพันธ์เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
22010005 วัดเขาน้อยเมืองจันทบุรีคุณภาพสัมพันธ์เด็กถูกทอดทิ้ง-----
22010005 วัดเขาน้อยเมืองจันทบุรีคุณภาพสัมพันธ์เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
22010005 วัดเขาน้อยเมืองจันทบุรีคุณภาพสัมพันธ์เด็กเร่ร่อน-----
22010005 วัดเขาน้อยเมืองจันทบุรีคุณภาพสัมพันธ์ผลกระทบจากเอดส์-----
22010005 วัดเขาน้อยเมืองจันทบุรีคุณภาพสัมพันธ์ชนกลุ่มน้อย-----
22010005 วัดเขาน้อยเมืองจันทบุรีคุณภาพสัมพันธ์เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
22010005 วัดเขาน้อยเมืองจันทบุรีคุณภาพสัมพันธ์เด็กยากจน-7--7
22010005 วัดเขาน้อยเมืองจันทบุรีคุณภาพสัมพันธ์เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
22010005 วัดเขาน้อยเมืองจันทบุรีคุณภาพสัมพันธ์อื่นๆ-----
22010005 วัดเขาน้อยเมืองจันทบุรีคุณภาพสัมพันธ์กำพร้า-----
22010005 วัดเขาน้อยเมืองจันทบุรีคุณภาพสัมพันธ์ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
22010005 วัดเขาน้อยเมืองจันทบุรีคุณภาพสัมพันธ์มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
22010005 วัดเขาน้อยเมืองจันทบุรีคุณภาพสัมพันธ์อายุนอกเกณฑ์-----
22010006 วัดคมบาง(เพิ่มพิทยากร)เมืองจันทบุรี9 วัดพัฒนาวิชาการนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด18--9
22010006 วัดคมบาง(เพิ่มพิทยากร)เมืองจันทบุรี9 วัดพัฒนาวิชาการเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
22010006 วัดคมบาง(เพิ่มพิทยากร)เมืองจันทบุรี9 วัดพัฒนาวิชาการเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
22010006 วัดคมบาง(เพิ่มพิทยากร)เมืองจันทบุรี9 วัดพัฒนาวิชาการเด็กถูกทอดทิ้ง-----
22010006 วัดคมบาง(เพิ่มพิทยากร)เมืองจันทบุรี9 วัดพัฒนาวิชาการเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
22010006 วัดคมบาง(เพิ่มพิทยากร)เมืองจันทบุรี9 วัดพัฒนาวิชาการเด็กเร่ร่อน-----
22010006 วัดคมบาง(เพิ่มพิทยากร)เมืองจันทบุรี9 วัดพัฒนาวิชาการผลกระทบจากเอดส์-----
22010006 วัดคมบาง(เพิ่มพิทยากร)เมืองจันทบุรี9 วัดพัฒนาวิชาการชนกลุ่มน้อย-----
22010006 วัดคมบาง(เพิ่มพิทยากร)เมืองจันทบุรี9 วัดพัฒนาวิชาการเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
22010006 วัดคมบาง(เพิ่มพิทยากร)เมืองจันทบุรี9 วัดพัฒนาวิชาการเด็กยากจน18--9
22010006 วัดคมบาง(เพิ่มพิทยากร)เมืองจันทบุรี9 วัดพัฒนาวิชาการเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
22010006 วัดคมบาง(เพิ่มพิทยากร)เมืองจันทบุรี9 วัดพัฒนาวิชาการอื่นๆ-----
22010006 วัดคมบาง(เพิ่มพิทยากร)เมืองจันทบุรี9 วัดพัฒนาวิชาการกำพร้า-----
22010006 วัดคมบาง(เพิ่มพิทยากร)เมืองจันทบุรี9 วัดพัฒนาวิชาการทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
22010006 วัดคมบาง(เพิ่มพิทยากร)เมืองจันทบุรี9 วัดพัฒนาวิชาการมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
22010006 วัดคมบาง(เพิ่มพิทยากร)เมืองจันทบุรี9 วัดพัฒนาวิชาการอายุนอกเกณฑ์-----
22010007 วัดเนินยางเมืองจันทบุรี9 วัดพัฒนาวิชาการนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด1241--53
22010007 วัดเนินยางเมืองจันทบุรี9 วัดพัฒนาวิชาการเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
22010007 วัดเนินยางเมืองจันทบุรี9 วัดพัฒนาวิชาการเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
22010007 วัดเนินยางเมืองจันทบุรี9 วัดพัฒนาวิชาการเด็กถูกทอดทิ้ง-----
22010007 วัดเนินยางเมืองจันทบุรี9 วัดพัฒนาวิชาการเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
22010007 วัดเนินยางเมืองจันทบุรี9 วัดพัฒนาวิชาการเด็กเร่ร่อน-----
22010007 วัดเนินยางเมืองจันทบุรี9 วัดพัฒนาวิชาการผลกระทบจากเอดส์-----
22010007 วัดเนินยางเมืองจันทบุรี9 วัดพัฒนาวิชาการชนกลุ่มน้อย-----
22010007 วัดเนินยางเมืองจันทบุรี9 วัดพัฒนาวิชาการเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
22010007 วัดเนินยางเมืองจันทบุรี9 วัดพัฒนาวิชาการเด็กยากจน1241--53
22010007 วัดเนินยางเมืองจันทบุรี9 วัดพัฒนาวิชาการเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
22010007 วัดเนินยางเมืองจันทบุรี9 วัดพัฒนาวิชาการอื่นๆ-----
22010007 วัดเนินยางเมืองจันทบุรี9 วัดพัฒนาวิชาการกำพร้า-----
22010007 วัดเนินยางเมืองจันทบุรี9 วัดพัฒนาวิชาการทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
22010007 วัดเนินยางเมืองจันทบุรี9 วัดพัฒนาวิชาการมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
22010007 วัดเนินยางเมืองจันทบุรี9 วัดพัฒนาวิชาการอายุนอกเกณฑ์-----
22010008 วัดทองทั่ว (เอครพานิช)เมืองจันทบุรี9 วัดพัฒนาวิชาการนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด-20--20
22010008 วัดทองทั่ว (เอครพานิช)เมืองจันทบุรี9 วัดพัฒนาวิชาการเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
22010008 วัดทองทั่ว (เอครพานิช)เมืองจันทบุรี9 วัดพัฒนาวิชาการเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
22010008 วัดทองทั่ว (เอครพานิช)เมืองจันทบุรี9 วัดพัฒนาวิชาการเด็กถูกทอดทิ้ง-----
22010008 วัดทองทั่ว (เอครพานิช)เมืองจันทบุรี9 วัดพัฒนาวิชาการเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
22010008 วัดทองทั่ว (เอครพานิช)เมืองจันทบุรี9 วัดพัฒนาวิชาการเด็กเร่ร่อน-----
22010008 วัดทองทั่ว (เอครพานิช)เมืองจันทบุรี9 วัดพัฒนาวิชาการผลกระทบจากเอดส์-----
22010008 วัดทองทั่ว (เอครพานิช)เมืองจันทบุรี9 วัดพัฒนาวิชาการชนกลุ่มน้อย-----
22010008 วัดทองทั่ว (เอครพานิช)เมืองจันทบุรี9 วัดพัฒนาวิชาการเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
22010008 วัดทองทั่ว (เอครพานิช)เมืองจันทบุรี9 วัดพัฒนาวิชาการเด็กยากจน-20--20
22010008 วัดทองทั่ว (เอครพานิช)เมืองจันทบุรี9 วัดพัฒนาวิชาการเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
22010008 วัดทองทั่ว (เอครพานิช)เมืองจันทบุรี9 วัดพัฒนาวิชาการอื่นๆ-----
22010008 วัดทองทั่ว (เอครพานิช)เมืองจันทบุรี9 วัดพัฒนาวิชาการกำพร้า-----
22010008 วัดทองทั่ว (เอครพานิช)เมืองจันทบุรี9 วัดพัฒนาวิชาการทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
22010008 วัดทองทั่ว (เอครพานิช)เมืองจันทบุรี9 วัดพัฒนาวิชาการมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
22010008 วัดทองทั่ว (เอครพานิช)เมืองจันทบุรี9 วัดพัฒนาวิชาการอายุนอกเกณฑ์-----
22010009 วัดเนินสูง(วิชัยนารายณ์ราษฎร์บำรุง)เมืองจันทบุรี9 วัดพัฒนาวิชาการนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด-19--19
22010009 วัดเนินสูง(วิชัยนารายณ์ราษฎร์บำรุง)เมืองจันทบุรี9 วัดพัฒนาวิชาการเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
22010009 วัดเนินสูง(วิชัยนารายณ์ราษฎร์บำรุง)เมืองจันทบุรี9 วัดพัฒนาวิชาการเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
22010009 วัดเนินสูง(วิชัยนารายณ์ราษฎร์บำรุง)เมืองจันทบุรี9 วัดพัฒนาวิชาการเด็กถูกทอดทิ้ง-----
22010009 วัดเนินสูง(วิชัยนารายณ์ราษฎร์บำรุง)เมืองจันทบุรี9 วัดพัฒนาวิชาการเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
22010009 วัดเนินสูง(วิชัยนารายณ์ราษฎร์บำรุง)เมืองจันทบุรี9 วัดพัฒนาวิชาการเด็กเร่ร่อน-----
22010009 วัดเนินสูง(วิชัยนารายณ์ราษฎร์บำรุง)เมืองจันทบุรี9 วัดพัฒนาวิชาการผลกระทบจากเอดส์-----
22010009 วัดเนินสูง(วิชัยนารายณ์ราษฎร์บำรุง)เมืองจันทบุรี9 วัดพัฒนาวิชาการชนกลุ่มน้อย-----
22010009 วัดเนินสูง(วิชัยนารายณ์ราษฎร์บำรุง)เมืองจันทบุรี9 วัดพัฒนาวิชาการเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
22010009 วัดเนินสูง(วิชัยนารายณ์ราษฎร์บำรุง)เมืองจันทบุรี9 วัดพัฒนาวิชาการเด็กยากจน-19--19
22010009 วัดเนินสูง(วิชัยนารายณ์ราษฎร์บำรุง)เมืองจันทบุรี9 วัดพัฒนาวิชาการเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
22010009 วัดเนินสูง(วิชัยนารายณ์ราษฎร์บำรุง)เมืองจันทบุรี9 วัดพัฒนาวิชาการอื่นๆ-----
22010009 วัดเนินสูง(วิชัยนารายณ์ราษฎร์บำรุง)เมืองจันทบุรี9 วัดพัฒนาวิชาการกำพร้า-----
22010009 วัดเนินสูง(วิชัยนารายณ์ราษฎร์บำรุง)เมืองจันทบุรี9 วัดพัฒนาวิชาการทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
22010009 วัดเนินสูง(วิชัยนารายณ์ราษฎร์บำรุง)เมืองจันทบุรี9 วัดพัฒนาวิชาการมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
22010009 วัดเนินสูง(วิชัยนารายณ์ราษฎร์บำรุง)เมืองจันทบุรี9 วัดพัฒนาวิชาการอายุนอกเกณฑ์-----
22010011 วัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)เมืองจันทบุรี9 วัดพัฒนาวิชาการนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด27753-132
22010011 วัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)เมืองจันทบุรี9 วัดพัฒนาวิชาการเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
22010011 วัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)เมืองจันทบุรี9 วัดพัฒนาวิชาการเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
22010011 วัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)เมืองจันทบุรี9 วัดพัฒนาวิชาการเด็กถูกทอดทิ้ง-----
22010011 วัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)เมืองจันทบุรี9 วัดพัฒนาวิชาการเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
22010011 วัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)เมืองจันทบุรี9 วัดพัฒนาวิชาการเด็กเร่ร่อน-----
22010011 วัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)เมืองจันทบุรี9 วัดพัฒนาวิชาการผลกระทบจากเอดส์-----
22010011 วัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)เมืองจันทบุรี9 วัดพัฒนาวิชาการชนกลุ่มน้อย-----
22010011 วัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)เมืองจันทบุรี9 วัดพัฒนาวิชาการเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
22010011 วัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)เมืองจันทบุรี9 วัดพัฒนาวิชาการเด็กยากจน27753-132
22010011 วัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)เมืองจันทบุรี9 วัดพัฒนาวิชาการเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
22010011 วัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)เมืองจันทบุรี9 วัดพัฒนาวิชาการอื่นๆ-----
22010011 วัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)เมืองจันทบุรี9 วัดพัฒนาวิชาการกำพร้า-----
22010011 วัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)เมืองจันทบุรี9 วัดพัฒนาวิชาการทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
22010011 วัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)เมืองจันทบุรี9 วัดพัฒนาวิชาการมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
22010011 วัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)เมืองจันทบุรี9 วัดพัฒนาวิชาการอายุนอกเกณฑ์-----
22010012 วัดไผ่ล้อม (อินทก์อุทัย)เมืองจันทบุรีคุณภาพสัมพันธ์นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด44841-93
22010012 วัดไผ่ล้อม (อินทก์อุทัย)เมืองจันทบุรีคุณภาพสัมพันธ์เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
22010012 วัดไผ่ล้อม (อินทก์อุทัย)เมืองจันทบุรีคุณภาพสัมพันธ์เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
22010012 วัดไผ่ล้อม (อินทก์อุทัย)เมืองจันทบุรีคุณภาพสัมพันธ์เด็กถูกทอดทิ้ง-----
22010012 วัดไผ่ล้อม (อินทก์อุทัย)เมืองจันทบุรีคุณภาพสัมพันธ์เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
22010012 วัดไผ่ล้อม (อินทก์อุทัย)เมืองจันทบุรีคุณภาพสัมพันธ์เด็กเร่ร่อน-----
22010012 วัดไผ่ล้อม (อินทก์อุทัย)เมืองจันทบุรีคุณภาพสัมพันธ์ผลกระทบจากเอดส์-----
22010012 วัดไผ่ล้อม (อินทก์อุทัย)เมืองจันทบุรีคุณภาพสัมพันธ์ชนกลุ่มน้อย-----
22010012 วัดไผ่ล้อม (อินทก์อุทัย)เมืองจันทบุรีคุณภาพสัมพันธ์เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
22010012 วัดไผ่ล้อม (อินทก์อุทัย)เมืองจันทบุรีคุณภาพสัมพันธ์เด็กยากจน44841-93
22010012 วัดไผ่ล้อม (อินทก์อุทัย)เมืองจันทบุรีคุณภาพสัมพันธ์เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
22010012 วัดไผ่ล้อม (อินทก์อุทัย)เมืองจันทบุรีคุณภาพสัมพันธ์อื่นๆ-----
22010012 วัดไผ่ล้อม (อินทก์อุทัย)เมืองจันทบุรีคุณภาพสัมพันธ์กำพร้า-----
22010012 วัดไผ่ล้อม (อินทก์อุทัย)เมืองจันทบุรีคุณภาพสัมพันธ์ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
22010012 วัดไผ่ล้อม (อินทก์อุทัย)เมืองจันทบุรีคุณภาพสัมพันธ์มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
22010012 วัดไผ่ล้อม (อินทก์อุทัย)เมืองจันทบุรีคุณภาพสัมพันธ์อายุนอกเกณฑ์-----
22010013 บ้านคลองน้ำใส (บุญประชานุกูล)เมืองจันทบุรีจันท์ธานีนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด336--39
22010013 บ้านคลองน้ำใส (บุญประชานุกูล)เมืองจันทบุรีจันท์ธานีเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
22010013 บ้านคลองน้ำใส (บุญประชานุกูล)เมืองจันทบุรีจันท์ธานีเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
22010013 บ้านคลองน้ำใส (บุญประชานุกูล)เมืองจันทบุรีจันท์ธานีเด็กถูกทอดทิ้ง-----
22010013 บ้านคลองน้ำใส (บุญประชานุกูล)เมืองจันทบุรีจันท์ธานีเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
22010013 บ้านคลองน้ำใส (บุญประชานุกูล)เมืองจันทบุรีจันท์ธานีเด็กเร่ร่อน-----
22010013 บ้านคลองน้ำใส (บุญประชานุกูล)เมืองจันทบุรีจันท์ธานีผลกระทบจากเอดส์-----
22010013 บ้านคลองน้ำใส (บุญประชานุกูล)เมืองจันทบุรีจันท์ธานีชนกลุ่มน้อย-----
22010013 บ้านคลองน้ำใส (บุญประชานุกูล)เมืองจันทบุรีจันท์ธานีเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
22010013 บ้านคลองน้ำใส (บุญประชานุกูล)เมืองจันทบุรีจันท์ธานีเด็กยากจน336--39
22010013 บ้านคลองน้ำใส (บุญประชานุกูล)เมืองจันทบุรีจันท์ธานีเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
22010013 บ้านคลองน้ำใส (บุญประชานุกูล)เมืองจันทบุรีจันท์ธานีอื่นๆ-----
22010013 บ้านคลองน้ำใส (บุญประชานุกูล)เมืองจันทบุรีจันท์ธานีกำพร้า-----
22010013 บ้านคลองน้ำใส (บุญประชานุกูล)เมืองจันทบุรีจันท์ธานีทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
22010013 บ้านคลองน้ำใส (บุญประชานุกูล)เมืองจันทบุรีจันท์ธานีมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
22010013 บ้านคลองน้ำใส (บุญประชานุกูล)เมืองจันทบุรีจันท์ธานีอายุนอกเกณฑ์-----
22010014 บ้านแก้วเมืองจันทบุรีจันท์ธานีนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด-5879-137
22010014 บ้านแก้วเมืองจันทบุรีจันท์ธานีเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
22010014 บ้านแก้วเมืองจันทบุรีจันท์ธานีเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
22010014 บ้านแก้วเมืองจันทบุรีจันท์ธานีเด็กถูกทอดทิ้ง-----
22010014 บ้านแก้วเมืองจันทบุรีจันท์ธานีเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
22010014 บ้านแก้วเมืองจันทบุรีจันท์ธานีเด็กเร่ร่อน-----
22010014 บ้านแก้วเมืองจันทบุรีจันท์ธานีผลกระทบจากเอดส์-----
22010014 บ้านแก้วเมืองจันทบุรีจันท์ธานีชนกลุ่มน้อย-----
22010014 บ้านแก้วเมืองจันทบุรีจันท์ธานีเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
22010014 บ้านแก้วเมืองจันทบุรีจันท์ธานีเด็กยากจน-5879-137
22010014 บ้านแก้วเมืองจันทบุรีจันท์ธานีเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
22010014 บ้านแก้วเมืองจันทบุรีจันท์ธานีอื่นๆ-----
22010014 บ้านแก้วเมืองจันทบุรีจันท์ธานีกำพร้า-----
22010014 บ้านแก้วเมืองจันทบุรีจันท์ธานีทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
22010014 บ้านแก้วเมืองจันทบุรีจันท์ธานีมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
22010014 บ้านแก้วเมืองจันทบุรีจันท์ธานีอายุนอกเกณฑ์-----
22010017 วัดสิงห์เมืองจันทบุรีจันท์ธานีนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด2481--105
22010017 วัดสิงห์เมืองจันทบุรีจันท์ธานีเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
22010017 วัดสิงห์เมืองจันทบุรีจันท์ธานีเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
22010017 วัดสิงห์เมืองจันทบุรีจันท์ธานีเด็กถูกทอดทิ้ง-----
22010017 วัดสิงห์เมืองจันทบุรีจันท์ธานีเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
22010017 วัดสิงห์เมืองจันทบุรีจันท์ธานีเด็กเร่ร่อน-----
22010017 วัดสิงห์เมืองจันทบุรีจันท์ธานีผลกระทบจากเอดส์-----
22010017 วัดสิงห์เมืองจันทบุรีจันท์ธานีชนกลุ่มน้อย-----
22010017 วัดสิงห์เมืองจันทบุรีจันท์ธานีเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
22010017 วัดสิงห์เมืองจันทบุรีจันท์ธานีเด็กยากจน2481--105
22010017 วัดสิงห์เมืองจันทบุรีจันท์ธานีเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
22010017 วัดสิงห์เมืองจันทบุรีจันท์ธานีอื่นๆ-----
22010017 วัดสิงห์เมืองจันทบุรีจันท์ธานีกำพร้า-----
22010017 วัดสิงห์เมืองจันทบุรีจันท์ธานีทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
22010017 วัดสิงห์เมืองจันทบุรีจันท์ธานีมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
22010017 วัดสิงห์เมืองจันทบุรีจันท์ธานีอายุนอกเกณฑ์-----
22010018 วัดพลับ(จันทบุรชีบาอุทิศ)เมืองจันทบุรีจันท์ธานีนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด731--38
22010018 วัดพลับ(จันทบุรชีบาอุทิศ)เมืองจันทบุรีจันท์ธานีเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
22010018 วัดพลับ(จันทบุรชีบาอุทิศ)เมืองจันทบุรีจันท์ธานีเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
22010018 วัดพลับ(จันทบุรชีบาอุทิศ)เมืองจันทบุรีจันท์ธานีเด็กถูกทอดทิ้ง-----
22010018 วัดพลับ(จันทบุรชีบาอุทิศ)เมืองจันทบุรีจันท์ธานีเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
22010018 วัดพลับ(จันทบุรชีบาอุทิศ)เมืองจันทบุรีจันท์ธานีเด็กเร่ร่อน-----
22010018 วัดพลับ(จันทบุรชีบาอุทิศ)เมืองจันทบุรีจันท์ธานีผลกระทบจากเอดส์-----
22010018 วัดพลับ(จันทบุรชีบาอุทิศ)เมืองจันทบุรีจันท์ธานีชนกลุ่มน้อย-----
22010018 วัดพลับ(จันทบุรชีบาอุทิศ)เมืองจันทบุรีจันท์ธานีเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
22010018 วัดพลับ(จันทบุรชีบาอุทิศ)เมืองจันทบุรีจันท์ธานีเด็กยากจน731--38
22010018 วัดพลับ(จันทบุรชีบาอุทิศ)เมืองจันทบุรีจันท์ธานีเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
22010018 วัดพลับ(จันทบุรชีบาอุทิศ)เมืองจันทบุรีจันท์ธานีอื่นๆ-----
22010018 วัดพลับ(จันทบุรชีบาอุทิศ)เมืองจันทบุรีจันท์ธานีกำพร้า-----
22010018 วัดพลับ(จันทบุรชีบาอุทิศ)เมืองจันทบุรีจันท์ธานีทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
22010018 วัดพลับ(จันทบุรชีบาอุทิศ)เมืองจันทบุรีจันท์ธานีมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
22010018 วัดพลับ(จันทบุรชีบาอุทิศ)เมืองจันทบุรีจันท์ธานีอายุนอกเกณฑ์-----
22010019 บ้านท่าแฉลบเมืองจันทบุรีจันท์ธานีนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด628--34
22010019 บ้านท่าแฉลบเมืองจันทบุรีจันท์ธานีเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
22010019 บ้านท่าแฉลบเมืองจันทบุรีจันท์ธานีเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
22010019 บ้านท่าแฉลบเมืองจันทบุรีจันท์ธานีเด็กถูกทอดทิ้ง-----
22010019 บ้านท่าแฉลบเมืองจันทบุรีจันท์ธานีเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
22010019 บ้านท่าแฉลบเมืองจันทบุรีจันท์ธานีเด็กเร่ร่อน-----
22010019 บ้านท่าแฉลบเมืองจันทบุรีจันท์ธานีผลกระทบจากเอดส์-----
22010019 บ้านท่าแฉลบเมืองจันทบุรีจันท์ธานีชนกลุ่มน้อย-----
22010019 บ้านท่าแฉลบเมืองจันทบุรีจันท์ธานีเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
22010019 บ้านท่าแฉลบเมืองจันทบุรีจันท์ธานีเด็กยากจน628--34
22010019 บ้านท่าแฉลบเมืองจันทบุรีจันท์ธานีเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
22010019 บ้านท่าแฉลบเมืองจันทบุรีจันท์ธานีอื่นๆ-----
22010019 บ้านท่าแฉลบเมืองจันทบุรีจันท์ธานีกำพร้า-----
22010019 บ้านท่าแฉลบเมืองจันทบุรีจันท์ธานีทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
22010019 บ้านท่าแฉลบเมืองจันทบุรีจันท์ธานีมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
22010019 บ้านท่าแฉลบเมืองจันทบุรีจันท์ธานีอายุนอกเกณฑ์-----
22010020 วัดดอนตาลเมืองจันทบุรี9 วัดพัฒนาวิชาการนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด547--52
22010020 วัดดอนตาลเมืองจันทบุรี9 วัดพัฒนาวิชาการเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
22010020 วัดดอนตาลเมืองจันทบุรี9 วัดพัฒนาวิชาการเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
22010020 วัดดอนตาลเมืองจันทบุรี9 วัดพัฒนาวิชาการเด็กถูกทอดทิ้ง-----
22010020 วัดดอนตาลเมืองจันทบุรี9 วัดพัฒนาวิชาการเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
22010020 วัดดอนตาลเมืองจันทบุรี9 วัดพัฒนาวิชาการเด็กเร่ร่อน-----
22010020 วัดดอนตาลเมืองจันทบุรี9 วัดพัฒนาวิชาการผลกระทบจากเอดส์-----
22010020 วัดดอนตาลเมืองจันทบุรี9 วัดพัฒนาวิชาการชนกลุ่มน้อย-----
22010020 วัดดอนตาลเมืองจันทบุรี9 วัดพัฒนาวิชาการเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
22010020 วัดดอนตาลเมืองจันทบุรี9 วัดพัฒนาวิชาการเด็กยากจน547--52
22010020 วัดดอนตาลเมืองจันทบุรี9 วัดพัฒนาวิชาการเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
22010020 วัดดอนตาลเมืองจันทบุรี9 วัดพัฒนาวิชาการอื่นๆ-----
22010020 วัดดอนตาลเมืองจันทบุรี9 วัดพัฒนาวิชาการกำพร้า-----
22010020 วัดดอนตาลเมืองจันทบุรี9 วัดพัฒนาวิชาการทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
22010020 วัดดอนตาลเมืองจันทบุรี9 วัดพัฒนาวิชาการมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
22010020 วัดดอนตาลเมืองจันทบุรี9 วัดพัฒนาวิชาการอายุนอกเกณฑ์-----
22010021 วัดพลับพลาเมืองจันทบุรี9 วัดพัฒนาวิชาการนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด-1230-42
22010021 วัดพลับพลาเมืองจันทบุรี9 วัดพัฒนาวิชาการเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
22010021 วัดพลับพลาเมืองจันทบุรี9 วัดพัฒนาวิชาการเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
22010021 วัดพลับพลาเมืองจันทบุรี9 วัดพัฒนาวิชาการเด็กถูกทอดทิ้ง-----
22010021 วัดพลับพลาเมืองจันทบุรี9 วัดพัฒนาวิชาการเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
22010021 วัดพลับพลาเมืองจันทบุรี9 วัดพัฒนาวิชาการเด็กเร่ร่อน-----
22010021 วัดพลับพลาเมืองจันทบุรี9 วัดพัฒนาวิชาการผลกระทบจากเอดส์-----
22010021 วัดพลับพลาเมืองจันทบุรี9 วัดพัฒนาวิชาการชนกลุ่มน้อย-----
22010021 วัดพลับพลาเมืองจันทบุรี9 วัดพัฒนาวิชาการเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
22010021 วัดพลับพลาเมืองจันทบุรี9 วัดพัฒนาวิชาการเด็กยากจน-1230-42
22010021 วัดพลับพลาเมืองจันทบุรี9 วัดพัฒนาวิชาการเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
22010021 วัดพลับพลาเมืองจันทบุรี9 วัดพัฒนาวิชาการอื่นๆ-----
22010021 วัดพลับพลาเมืองจันทบุรี9 วัดพัฒนาวิชาการกำพร้า-----
22010021 วัดพลับพลาเมืองจันทบุรี9 วัดพัฒนาวิชาการทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
22010021 วัดพลับพลาเมืองจันทบุรี9 วัดพัฒนาวิชาการมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
22010021 วัดพลับพลาเมืองจันทบุรี9 วัดพัฒนาวิชาการอายุนอกเกณฑ์-----
22010022 วัดโป่งแรด(ปคุณวิทยาคาร)เมืองจันทบุรี9 วัดพัฒนาวิชาการนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด119--20
22010022 วัดโป่งแรด(ปคุณวิทยาคาร)เมืองจันทบุรี9 วัดพัฒนาวิชาการเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
22010022 วัดโป่งแรด(ปคุณวิทยาคาร)เมืองจันทบุรี9 วัดพัฒนาวิชาการเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
22010022 วัดโป่งแรด(ปคุณวิทยาคาร)เมืองจันทบุรี9 วัดพัฒนาวิชาการเด็กถูกทอดทิ้ง-----
22010022 วัดโป่งแรด(ปคุณวิทยาคาร)เมืองจันทบุรี9 วัดพัฒนาวิชาการเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
22010022 วัดโป่งแรด(ปคุณวิทยาคาร)เมืองจันทบุรี9 วัดพัฒนาวิชาการเด็กเร่ร่อน-----
22010022 วัดโป่งแรด(ปคุณวิทยาคาร)เมืองจันทบุรี9 วัดพัฒนาวิชาการผลกระทบจากเอดส์-----
22010022 วัดโป่งแรด(ปคุณวิทยาคาร)เมืองจันทบุรี9 วัดพัฒนาวิชาการชนกลุ่มน้อย-----
22010022 วัดโป่งแรด(ปคุณวิทยาคาร)เมืองจันทบุรี9 วัดพัฒนาวิชาการเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
22010022 วัดโป่งแรด(ปคุณวิทยาคาร)เมืองจันทบุรี9 วัดพัฒนาวิชาการเด็กยากจน119--20
22010022 วัดโป่งแรด(ปคุณวิทยาคาร)เมืองจันทบุรี9 วัดพัฒนาวิชาการเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
22010022 วัดโป่งแรด(ปคุณวิทยาคาร)เมืองจันทบุรี9 วัดพัฒนาวิชาการอื่นๆ-----
22010022 วัดโป่งแรด(ปคุณวิทยาคาร)เมืองจันทบุรี9 วัดพัฒนาวิชาการกำพร้า-----
22010022 วัดโป่งแรด(ปคุณวิทยาคาร)เมืองจันทบุรี9 วัดพัฒนาวิชาการทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
22010022 วัดโป่งแรด(ปคุณวิทยาคาร)เมืองจันทบุรี9 วัดพัฒนาวิชาการมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
22010022 วัดโป่งแรด(ปคุณวิทยาคาร)เมืองจันทบุรี9 วัดพัฒนาวิชาการอายุนอกเกณฑ์-----
22010023 อนุบาลจันทบุรีเมืองจันทบุรีจันท์ธานีนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด-----
22010023 อนุบาลจันทบุรีเมืองจันทบุรีจันท์ธานีเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
22010023 อนุบาลจันทบุรีเมืองจันทบุรีจันท์ธานีเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
22010023 อนุบาลจันทบุรีเมืองจันทบุรีจันท์ธานีเด็กถูกทอดทิ้ง-----
22010023 อนุบาลจันทบุรีเมืองจันทบุรีจันท์ธานีเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
22010023 อนุบาลจันทบุรีเมืองจันทบุรีจันท์ธานีเด็กเร่ร่อน-----
22010023 อนุบาลจันทบุรีเมืองจันทบุรีจันท์ธานีผลกระทบจากเอดส์-----
22010023 อนุบาลจันทบุรีเมืองจันทบุรีจันท์ธานีชนกลุ่มน้อย-----
22010023 อนุบาลจันทบุรีเมืองจันทบุรีจันท์ธานีเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
22010023 อนุบาลจันทบุรีเมืองจันทบุรีจันท์ธานีเด็กยากจน-----
22010023 อนุบาลจันทบุรีเมืองจันทบุรีจันท์ธานีเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
22010023 อนุบาลจันทบุรีเมืองจันทบุรีจันท์ธานีอื่นๆ-----
22010023 อนุบาลจันทบุรีเมืองจันทบุรีจันท์ธานีกำพร้า-----
22010023 อนุบาลจันทบุรีเมืองจันทบุรีจันท์ธานีทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
22010023 อนุบาลจันทบุรีเมืองจันทบุรีจันท์ธานีมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
22010023 อนุบาลจันทบุรีเมืองจันทบุรีจันท์ธานีอายุนอกเกณฑ์-----
22010024 สฤษดิเดชเมืองจันทบุรีคุณภาพสัมพันธ์นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด-2--2
22010024 สฤษดิเดชเมืองจันทบุรีคุณภาพสัมพันธ์เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
22010024 สฤษดิเดชเมืองจันทบุรีคุณภาพสัมพันธ์เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
22010024 สฤษดิเดชเมืองจันทบุรีคุณภาพสัมพันธ์เด็กถูกทอดทิ้ง-1--1
22010024 สฤษดิเดชเมืองจันทบุรีคุณภาพสัมพันธ์เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
22010024 สฤษดิเดชเมืองจันทบุรีคุณภาพสัมพันธ์เด็กเร่ร่อน-----
22010024 สฤษดิเดชเมืองจันทบุรีคุณภาพสัมพันธ์ผลกระทบจากเอดส์-----
22010024 สฤษดิเดชเมืองจันทบุรีคุณภาพสัมพันธ์ชนกลุ่มน้อย-----
22010024 สฤษดิเดชเมืองจันทบุรีคุณภาพสัมพันธ์เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
22010024 สฤษดิเดชเมืองจันทบุรีคุณภาพสัมพันธ์เด็กยากจน-1--1
22010024 สฤษดิเดชเมืองจันทบุรีคุณภาพสัมพันธ์เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
22010024 สฤษดิเดชเมืองจันทบุรีคุณภาพสัมพันธ์อื่นๆ-----
22010024 สฤษดิเดชเมืองจันทบุรีคุณภาพสัมพันธ์กำพร้า-----
22010024 สฤษดิเดชเมืองจันทบุรีคุณภาพสัมพันธ์ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
22010024 สฤษดิเดชเมืองจันทบุรีคุณภาพสัมพันธ์มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
22010024 สฤษดิเดชเมืองจันทบุรีคุณภาพสัมพันธ์อายุนอกเกณฑ์-----
22010025 บ้านชำโสมเมืองจันทบุรีจันท์ธานีนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด-----
22010025 บ้านชำโสมเมืองจันทบุรีจันท์ธานีเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
22010025 บ้านชำโสมเมืองจันทบุรีจันท์ธานีเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
22010025 บ้านชำโสมเมืองจันทบุรีจันท์ธานีเด็กถูกทอดทิ้ง-----
22010025 บ้านชำโสมเมืองจันทบุรีจันท์ธานีเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
22010025 บ้านชำโสมเมืองจันทบุรีจันท์ธานีเด็กเร่ร่อน-----
22010025 บ้านชำโสมเมืองจันทบุรีจันท์ธานีผลกระทบจากเอดส์-----
22010025 บ้านชำโสมเมืองจันทบุรีจันท์ธานีชนกลุ่มน้อย-----
22010025 บ้านชำโสมเมืองจันทบุรีจันท์ธานีเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
22010025 บ้านชำโสมเมืองจันทบุรีจันท์ธานีเด็กยากจน-----
22010025 บ้านชำโสมเมืองจันทบุรีจันท์ธานีเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
22010025 บ้านชำโสมเมืองจันทบุรีจันท์ธานีอื่นๆ-----
22010025 บ้านชำโสมเมืองจันทบุรีจันท์ธานีกำพร้า-----
22010025 บ้านชำโสมเมืองจันทบุรีจันท์ธานีทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
22010025 บ้านชำโสมเมืองจันทบุรีจันท์ธานีมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
22010025 บ้านชำโสมเมืองจันทบุรีจันท์ธานีอายุนอกเกณฑ์-----
22010026 วัดแสลงเมืองจันทบุรี9 วัดพัฒนาวิชาการนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด-15--15
22010026 วัดแสลงเมืองจันทบุรี9 วัดพัฒนาวิชาการเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
22010026 วัดแสลงเมืองจันทบุรี9 วัดพัฒนาวิชาการเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
22010026 วัดแสลงเมืองจันทบุรี9 วัดพัฒนาวิชาการเด็กถูกทอดทิ้ง-----
22010026 วัดแสลงเมืองจันทบุรี9 วัดพัฒนาวิชาการเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
22010026 วัดแสลงเมืองจันทบุรี9 วัดพัฒนาวิชาการเด็กเร่ร่อน-----
22010026 วัดแสลงเมืองจันทบุรี9 วัดพัฒนาวิชาการผลกระทบจากเอดส์-----
22010026 วัดแสลงเมืองจันทบุรี9 วัดพัฒนาวิชาการชนกลุ่มน้อย-----
22010026 วัดแสลงเมืองจันทบุรี9 วัดพัฒนาวิชาการเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
22010026 วัดแสลงเมืองจันทบุรี9 วัดพัฒนาวิชาการเด็กยากจน-14--14
22010026 วัดแสลงเมืองจันทบุรี9 วัดพัฒนาวิชาการเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
22010026 วัดแสลงเมืองจันทบุรี9 วัดพัฒนาวิชาการอื่นๆ-----
22010026 วัดแสลงเมืองจันทบุรี9 วัดพัฒนาวิชาการกำพร้า-----
22010026 วัดแสลงเมืองจันทบุรี9 วัดพัฒนาวิชาการทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
22010026 วัดแสลงเมืองจันทบุรี9 วัดพัฒนาวิชาการมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-1--1
22010026 วัดแสลงเมืองจันทบุรี9 วัดพัฒนาวิชาการอายุนอกเกณฑ์-----
22010027 วัดหนองบัว(ปทุมาภิพัฒน์)เมืองจันทบุรีคุณภาพสัมพันธ์นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด112715-53
22010027 วัดหนองบัว(ปทุมาภิพัฒน์)เมืองจันทบุรีคุณภาพสัมพันธ์เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
22010027 วัดหนองบัว(ปทุมาภิพัฒน์)เมืองจันทบุรีคุณภาพสัมพันธ์เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
22010027 วัดหนองบัว(ปทุมาภิพัฒน์)เมืองจันทบุรีคุณภาพสัมพันธ์เด็กถูกทอดทิ้ง-----
22010027 วัดหนองบัว(ปทุมาภิพัฒน์)เมืองจันทบุรีคุณภาพสัมพันธ์เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
22010027 วัดหนองบัว(ปทุมาภิพัฒน์)เมืองจันทบุรีคุณภาพสัมพันธ์เด็กเร่ร่อน-----
22010027 วัดหนองบัว(ปทุมาภิพัฒน์)เมืองจันทบุรีคุณภาพสัมพันธ์ผลกระทบจากเอดส์-----
22010027 วัดหนองบัว(ปทุมาภิพัฒน์)เมืองจันทบุรีคุณภาพสัมพันธ์ชนกลุ่มน้อย-----
22010027 วัดหนองบัว(ปทุมาภิพัฒน์)เมืองจันทบุรีคุณภาพสัมพันธ์เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
22010027 วัดหนองบัว(ปทุมาภิพัฒน์)เมืองจันทบุรีคุณภาพสัมพันธ์เด็กยากจน112715-53
22010027 วัดหนองบัว(ปทุมาภิพัฒน์)เมืองจันทบุรีคุณภาพสัมพันธ์เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
22010027 วัดหนองบัว(ปทุมาภิพัฒน์)เมืองจันทบุรีคุณภาพสัมพันธ์อื่นๆ-----
22010027 วัดหนองบัว(ปทุมาภิพัฒน์)เมืองจันทบุรีคุณภาพสัมพันธ์กำพร้า-----
22010027 วัดหนองบัว(ปทุมาภิพัฒน์)เมืองจันทบุรีคุณภาพสัมพันธ์ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
22010027 วัดหนองบัว(ปทุมาภิพัฒน์)เมืองจันทบุรีคุณภาพสัมพันธ์มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
22010027 วัดหนองบัว(ปทุมาภิพัฒน์)เมืองจันทบุรีคุณภาพสัมพันธ์อายุนอกเกณฑ์-----
22010028 วัดเสม็ดงามเมืองจันทบุรีคุณภาพสัมพันธ์นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด16--7
22010028 วัดเสม็ดงามเมืองจันทบุรีคุณภาพสัมพันธ์เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
22010028 วัดเสม็ดงามเมืองจันทบุรีคุณภาพสัมพันธ์เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
22010028 วัดเสม็ดงามเมืองจันทบุรีคุณภาพสัมพันธ์เด็กถูกทอดทิ้ง-----
22010028 วัดเสม็ดงามเมืองจันทบุรีคุณภาพสัมพันธ์เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
22010028 วัดเสม็ดงามเมืองจันทบุรีคุณภาพสัมพันธ์เด็กเร่ร่อน-----
22010028 วัดเสม็ดงามเมืองจันทบุรีคุณภาพสัมพันธ์ผลกระทบจากเอดส์-----
22010028 วัดเสม็ดงามเมืองจันทบุรีคุณภาพสัมพันธ์ชนกลุ่มน้อย-----
22010028 วัดเสม็ดงามเมืองจันทบุรีคุณภาพสัมพันธ์เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
22010028 วัดเสม็ดงามเมืองจันทบุรีคุณภาพสัมพันธ์เด็กยากจน15--6
22010028 วัดเสม็ดงามเมืองจันทบุรีคุณภาพสัมพันธ์เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
22010028 วัดเสม็ดงามเมืองจันทบุรีคุณภาพสัมพันธ์อื่นๆ-----
22010028 วัดเสม็ดงามเมืองจันทบุรีคุณภาพสัมพันธ์กำพร้า-----
22010028 วัดเสม็ดงามเมืองจันทบุรีคุณภาพสัมพันธ์ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
22010028 วัดเสม็ดงามเมืองจันทบุรีคุณภาพสัมพันธ์มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-1--1
22010028 วัดเสม็ดงามเมืองจันทบุรีคุณภาพสัมพันธ์อายุนอกเกณฑ์-----
22010030 บ้านศรัทธาตะพงท่าใหม่เบญจไตรภาคีนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด4577--122
22010030 บ้านศรัทธาตะพงท่าใหม่เบญจไตรภาคีเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
22010030 บ้านศรัทธาตะพงท่าใหม่เบญจไตรภาคีเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
22010030 บ้านศรัทธาตะพงท่าใหม่เบญจไตรภาคีเด็กถูกทอดทิ้ง-----
22010030 บ้านศรัทธาตะพงท่าใหม่เบญจไตรภาคีเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
22010030 บ้านศรัทธาตะพงท่าใหม่เบญจไตรภาคีเด็กเร่ร่อน-----
22010030 บ้านศรัทธาตะพงท่าใหม่เบญจไตรภาคีผลกระทบจากเอดส์-----
22010030 บ้านศรัทธาตะพงท่าใหม่เบญจไตรภาคีชนกลุ่มน้อย-----
22010030 บ้านศรัทธาตะพงท่าใหม่เบญจไตรภาคีเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
22010030 บ้านศรัทธาตะพงท่าใหม่เบญจไตรภาคีเด็กยากจน4577--122
22010030 บ้านศรัทธาตะพงท่าใหม่เบญจไตรภาคีเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
22010030 บ้านศรัทธาตะพงท่าใหม่เบญจไตรภาคีอื่นๆ-----
22010030 บ้านศรัทธาตะพงท่าใหม่เบญจไตรภาคีกำพร้า-----
22010030 บ้านศรัทธาตะพงท่าใหม่เบญจไตรภาคีทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
22010030 บ้านศรัทธาตะพงท่าใหม่เบญจไตรภาคีมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
22010030 บ้านศรัทธาตะพงท่าใหม่เบญจไตรภาคีอายุนอกเกณฑ์-----
22010032 บ้านตาเลียวท่าใหม่เบญจไตรภาคีนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด64104--168
22010032 บ้านตาเลียวท่าใหม่เบญจไตรภาคีเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
22010032 บ้านตาเลียวท่าใหม่เบญจไตรภาคีเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
22010032 บ้านตาเลียวท่าใหม่เบญจไตรภาคีเด็กถูกทอดทิ้ง-----
22010032 บ้านตาเลียวท่าใหม่เบญจไตรภาคีเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
22010032 บ้านตาเลียวท่าใหม่เบญจไตรภาคีเด็กเร่ร่อน-----
22010032 บ้านตาเลียวท่าใหม่เบญจไตรภาคีผลกระทบจากเอดส์-----
22010032 บ้านตาเลียวท่าใหม่เบญจไตรภาคีชนกลุ่มน้อย-----
22010032 บ้านตาเลียวท่าใหม่เบญจไตรภาคีเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
22010032 บ้านตาเลียวท่าใหม่เบญจไตรภาคีเด็กยากจน64104--168
22010032 บ้านตาเลียวท่าใหม่เบญจไตรภาคีเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
22010032 บ้านตาเลียวท่าใหม่เบญจไตรภาคีอื่นๆ-----
22010032 บ้านตาเลียวท่าใหม่เบญจไตรภาคีกำพร้า-----
22010032 บ้านตาเลียวท่าใหม่เบญจไตรภาคีทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
22010032 บ้านตาเลียวท่าใหม่เบญจไตรภาคีมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
22010032 บ้านตาเลียวท่าใหม่เบญจไตรภาคีอายุนอกเกณฑ์-----
22010033 บ้านวังปลาท่าใหม่เบญจไตรภาคีนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด210--12
22010033 บ้านวังปลาท่าใหม่เบญจไตรภาคีเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
22010033 บ้านวังปลาท่าใหม่เบญจไตรภาคีเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
22010033 บ้านวังปลาท่าใหม่เบญจไตรภาคีเด็กถูกทอดทิ้ง-----
22010033 บ้านวังปลาท่าใหม่เบญจไตรภาคีเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
22010033 บ้านวังปลาท่าใหม่เบญจไตรภาคีเด็กเร่ร่อน-----
22010033 บ้านวังปลาท่าใหม่เบญจไตรภาคีผลกระทบจากเอดส์-----
22010033 บ้านวังปลาท่าใหม่เบญจไตรภาคีชนกลุ่มน้อย-----
22010033 บ้านวังปลาท่าใหม่เบญจไตรภาคีเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
22010033 บ้านวังปลาท่าใหม่เบญจไตรภาคีเด็กยากจน210--12
22010033 บ้านวังปลาท่าใหม่เบญจไตรภาคีเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
22010033 บ้านวังปลาท่าใหม่เบญจไตรภาคีอื่นๆ-----
22010033 บ้านวังปลาท่าใหม่เบญจไตรภาคีกำพร้า-----
22010033 บ้านวังปลาท่าใหม่เบญจไตรภาคีทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
22010033 บ้านวังปลาท่าใหม่เบญจไตรภาคีมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
22010033 บ้านวังปลาท่าใหม่เบญจไตรภาคีอายุนอกเกณฑ์-----
22010034 บ้านแก่งน้อยท่าใหม่เบญจไตรภาคีนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด114--15
22010034 บ้านแก่งน้อยท่าใหม่เบญจไตรภาคีเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
22010034 บ้านแก่งน้อยท่าใหม่เบญจไตรภาคีเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
22010034 บ้านแก่งน้อยท่าใหม่เบญจไตรภาคีเด็กถูกทอดทิ้ง-----
22010034 บ้านแก่งน้อยท่าใหม่เบญจไตรภาคีเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
22010034 บ้านแก่งน้อยท่าใหม่เบญจไตรภาคีเด็กเร่ร่อน-----
22010034 บ้านแก่งน้อยท่าใหม่เบญจไตรภาคีผลกระทบจากเอดส์-----
22010034 บ้านแก่งน้อยท่าใหม่เบญจไตรภาคีชนกลุ่มน้อย-----
22010034 บ้านแก่งน้อยท่าใหม่เบญจไตรภาคีเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
22010034 บ้านแก่งน้อยท่าใหม่เบญจไตรภาคีเด็กยากจน114--15
22010034 บ้านแก่งน้อยท่าใหม่เบญจไตรภาคีเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
22010034 บ้านแก่งน้อยท่าใหม่เบญจไตรภาคีอื่นๆ-----
22010034 บ้านแก่งน้อยท่าใหม่เบญจไตรภาคีกำพร้า-----
22010034 บ้านแก่งน้อยท่าใหม่เบญจไตรภาคีทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
22010034 บ้านแก่งน้อยท่าใหม่เบญจไตรภาคีมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
22010034 บ้านแก่งน้อยท่าใหม่เบญจไตรภาคีอายุนอกเกณฑ์-----
22010036 บ้านเขาแก้ววิทยาท่าใหม่เบญจไตรภาคีนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด12520-46
22010036 บ้านเขาแก้ววิทยาท่าใหม่เบญจไตรภาคีเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
22010036 บ้านเขาแก้ววิทยาท่าใหม่เบญจไตรภาคีเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
22010036 บ้านเขาแก้ววิทยาท่าใหม่เบญจไตรภาคีเด็กถูกทอดทิ้ง-----
22010036 บ้านเขาแก้ววิทยาท่าใหม่เบญจไตรภาคีเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
22010036 บ้านเขาแก้ววิทยาท่าใหม่เบญจไตรภาคีเด็กเร่ร่อน-----
22010036 บ้านเขาแก้ววิทยาท่าใหม่เบญจไตรภาคีผลกระทบจากเอดส์-----
22010036 บ้านเขาแก้ววิทยาท่าใหม่เบญจไตรภาคีชนกลุ่มน้อย-----
22010036 บ้านเขาแก้ววิทยาท่าใหม่เบญจไตรภาคีเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
22010036 บ้านเขาแก้ววิทยาท่าใหม่เบญจไตรภาคีเด็กยากจน12520-46
22010036 บ้านเขาแก้ววิทยาท่าใหม่เบญจไตรภาคีเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
22010036 บ้านเขาแก้ววิทยาท่าใหม่เบญจไตรภาคีอื่นๆ-----
22010036 บ้านเขาแก้ววิทยาท่าใหม่เบญจไตรภาคีกำพร้า-----
22010036 บ้านเขาแก้ววิทยาท่าใหม่เบญจไตรภาคีทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
22010036 บ้านเขาแก้ววิทยาท่าใหม่เบญจไตรภาคีมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
22010036 บ้านเขาแก้ววิทยาท่าใหม่เบญจไตรภาคีอายุนอกเกณฑ์-----
22010038 บ้านคลองกะพงท่าใหม่มิติใหม่ ท่าใหม่ 4นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด915--24
22010038 บ้านคลองกะพงท่าใหม่มิติใหม่ ท่าใหม่ 4เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
22010038 บ้านคลองกะพงท่าใหม่มิติใหม่ ท่าใหม่ 4เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
22010038 บ้านคลองกะพงท่าใหม่มิติใหม่ ท่าใหม่ 4เด็กถูกทอดทิ้ง-----
22010038 บ้านคลองกะพงท่าใหม่มิติใหม่ ท่าใหม่ 4เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
22010038 บ้านคลองกะพงท่าใหม่มิติใหม่ ท่าใหม่ 4เด็กเร่ร่อน-----
22010038 บ้านคลองกะพงท่าใหม่มิติใหม่ ท่าใหม่ 4ผลกระทบจากเอดส์-----
22010038 บ้านคลองกะพงท่าใหม่มิติใหม่ ท่าใหม่ 4ชนกลุ่มน้อย-----
22010038 บ้านคลองกะพงท่าใหม่มิติใหม่ ท่าใหม่ 4เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
22010038 บ้านคลองกะพงท่าใหม่มิติใหม่ ท่าใหม่ 4เด็กยากจน915--24
22010038 บ้านคลองกะพงท่าใหม่มิติใหม่ ท่าใหม่ 4เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
22010038 บ้านคลองกะพงท่าใหม่มิติใหม่ ท่าใหม่ 4อื่นๆ-----
22010038 บ้านคลองกะพงท่าใหม่มิติใหม่ ท่าใหม่ 4กำพร้า-----
22010038 บ้านคลองกะพงท่าใหม่มิติใหม่ ท่าใหม่ 4ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
22010038 บ้านคลองกะพงท่าใหม่มิติใหม่ ท่าใหม่ 4มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
22010038 บ้านคลองกะพงท่าใหม่มิติใหม่ ท่าใหม่ 4อายุนอกเกณฑ์-----
22010040 บ้านเนินดินแดงท่าใหม่มิติใหม่ ท่าใหม่ 4นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด752--59
22010040 บ้านเนินดินแดงท่าใหม่มิติใหม่ ท่าใหม่ 4เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
22010040 บ้านเนินดินแดงท่าใหม่มิติใหม่ ท่าใหม่ 4เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
22010040 บ้านเนินดินแดงท่าใหม่มิติใหม่ ท่าใหม่ 4เด็กถูกทอดทิ้ง-----
22010040 บ้านเนินดินแดงท่าใหม่มิติใหม่ ท่าใหม่ 4เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
22010040 บ้านเนินดินแดงท่าใหม่มิติใหม่ ท่าใหม่ 4เด็กเร่ร่อน-----
22010040 บ้านเนินดินแดงท่าใหม่มิติใหม่ ท่าใหม่ 4ผลกระทบจากเอดส์-----
22010040 บ้านเนินดินแดงท่าใหม่มิติใหม่ ท่าใหม่ 4ชนกลุ่มน้อย-----
22010040 บ้านเนินดินแดงท่าใหม่มิติใหม่ ท่าใหม่ 4เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
22010040 บ้านเนินดินแดงท่าใหม่มิติใหม่ ท่าใหม่ 4เด็กยากจน752--59
22010040 บ้านเนินดินแดงท่าใหม่มิติใหม่ ท่าใหม่ 4เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
22010040 บ้านเนินดินแดงท่าใหม่มิติใหม่ ท่าใหม่ 4อื่นๆ-----
22010040 บ้านเนินดินแดงท่าใหม่มิติใหม่ ท่าใหม่ 4กำพร้า-----
22010040 บ้านเนินดินแดงท่าใหม่มิติใหม่ ท่าใหม่ 4ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
22010040 บ้านเนินดินแดงท่าใหม่มิติใหม่ ท่าใหม่ 4มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
22010040 บ้านเนินดินแดงท่าใหม่มิติใหม่ ท่าใหม่ 4อายุนอกเกณฑ์-----
22010041 บ้านมาบโอนท่าใหม่มิติใหม่ ท่าใหม่ 4นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด-20--20
22010041 บ้านมาบโอนท่าใหม่มิติใหม่ ท่าใหม่ 4เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
22010041 บ้านมาบโอนท่าใหม่มิติใหม่ ท่าใหม่ 4เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
22010041 บ้านมาบโอนท่าใหม่มิติใหม่ ท่าใหม่ 4เด็กถูกทอดทิ้ง-----
22010041 บ้านมาบโอนท่าใหม่มิติใหม่ ท่าใหม่ 4เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
22010041 บ้านมาบโอนท่าใหม่มิติใหม่ ท่าใหม่ 4เด็กเร่ร่อน-----
22010041 บ้านมาบโอนท่าใหม่มิติใหม่ ท่าใหม่ 4ผลกระทบจากเอดส์-----
22010041 บ้านมาบโอนท่าใหม่มิติใหม่ ท่าใหม่ 4ชนกลุ่มน้อย-----
22010041 บ้านมาบโอนท่าใหม่มิติใหม่ ท่าใหม่ 4เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
22010041 บ้านมาบโอนท่าใหม่มิติใหม่ ท่าใหม่ 4เด็กยากจน-20--20
22010041 บ้านมาบโอนท่าใหม่มิติใหม่ ท่าใหม่ 4เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
22010041 บ้านมาบโอนท่าใหม่มิติใหม่ ท่าใหม่ 4อื่นๆ-----
22010041 บ้านมาบโอนท่าใหม่มิติใหม่ ท่าใหม่ 4กำพร้า-----
22010041 บ้านมาบโอนท่าใหม่มิติใหม่ ท่าใหม่ 4ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
22010041 บ้านมาบโอนท่าใหม่มิติใหม่ ท่าใหม่ 4มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
22010041 บ้านมาบโอนท่าใหม่มิติใหม่ ท่าใหม่ 4อายุนอกเกณฑ์-----
22010042 วัดบูรพาพิทยารามท่าใหม่มิติใหม่ ท่าใหม่ 4นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด239338-154
22010042 วัดบูรพาพิทยารามท่าใหม่มิติใหม่ ท่าใหม่ 4เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
22010042 วัดบูรพาพิทยารามท่าใหม่มิติใหม่ ท่าใหม่ 4เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
22010042 วัดบูรพาพิทยารามท่าใหม่มิติใหม่ ท่าใหม่ 4เด็กถูกทอดทิ้ง1---1
22010042 วัดบูรพาพิทยารามท่าใหม่มิติใหม่ ท่าใหม่ 4เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
22010042 วัดบูรพาพิทยารามท่าใหม่มิติใหม่ ท่าใหม่ 4เด็กเร่ร่อน-----
22010042 วัดบูรพาพิทยารามท่าใหม่มิติใหม่ ท่าใหม่ 4ผลกระทบจากเอดส์-----
22010042 วัดบูรพาพิทยารามท่าใหม่มิติใหม่ ท่าใหม่ 4ชนกลุ่มน้อย-----
22010042 วัดบูรพาพิทยารามท่าใหม่มิติใหม่ ท่าใหม่ 4เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
22010042 วัดบูรพาพิทยารามท่าใหม่มิติใหม่ ท่าใหม่ 4เด็กยากจน229338-153
22010042 วัดบูรพาพิทยารามท่าใหม่มิติใหม่ ท่าใหม่ 4เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
22010042 วัดบูรพาพิทยารามท่าใหม่มิติใหม่ ท่าใหม่ 4อื่นๆ-----
22010042 วัดบูรพาพิทยารามท่าใหม่มิติใหม่ ท่าใหม่ 4กำพร้า-----
22010042 วัดบูรพาพิทยารามท่าใหม่มิติใหม่ ท่าใหม่ 4ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
22010042 วัดบูรพาพิทยารามท่าใหม่มิติใหม่ ท่าใหม่ 4มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
22010042 วัดบูรพาพิทยารามท่าใหม่มิติใหม่ ท่าใหม่ 4อายุนอกเกณฑ์-----
22010043 วัดเสม็ดโพธิ์ศรี(อุชุกวิทยาคาร)ท่าใหม่เพื่อนช่วยเพื่อนนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด2534--59
22010043 วัดเสม็ดโพธิ์ศรี(อุชุกวิทยาคาร)ท่าใหม่เพื่อนช่วยเพื่อนเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
22010043 วัดเสม็ดโพธิ์ศรี(อุชุกวิทยาคาร)ท่าใหม่เพื่อนช่วยเพื่อนเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
22010043 วัดเสม็ดโพธิ์ศรี(อุชุกวิทยาคาร)ท่าใหม่เพื่อนช่วยเพื่อนเด็กถูกทอดทิ้ง-----
22010043 วัดเสม็ดโพธิ์ศรี(อุชุกวิทยาคาร)ท่าใหม่เพื่อนช่วยเพื่อนเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
22010043 วัดเสม็ดโพธิ์ศรี(อุชุกวิทยาคาร)ท่าใหม่เพื่อนช่วยเพื่อนเด็กเร่ร่อน-----
22010043 วัดเสม็ดโพธิ์ศรี(อุชุกวิทยาคาร)ท่าใหม่เพื่อนช่วยเพื่อนผลกระทบจากเอดส์-----
22010043 วัดเสม็ดโพธิ์ศรี(อุชุกวิทยาคาร)ท่าใหม่เพื่อนช่วยเพื่อนชนกลุ่มน้อย-----
22010043 วัดเสม็ดโพธิ์ศรี(อุชุกวิทยาคาร)ท่าใหม่เพื่อนช่วยเพื่อนเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
22010043 วัดเสม็ดโพธิ์ศรี(อุชุกวิทยาคาร)ท่าใหม่เพื่อนช่วยเพื่อนเด็กยากจน2534--59
22010043 วัดเสม็ดโพธิ์ศรี(อุชุกวิทยาคาร)ท่าใหม่เพื่อนช่วยเพื่อนเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
22010043 วัดเสม็ดโพธิ์ศรี(อุชุกวิทยาคาร)ท่าใหม่เพื่อนช่วยเพื่อนอื่นๆ-----
22010043 วัดเสม็ดโพธิ์ศรี(อุชุกวิทยาคาร)ท่าใหม่เพื่อนช่วยเพื่อนกำพร้า-----
22010043 วัดเสม็ดโพธิ์ศรี(อุชุกวิทยาคาร)ท่าใหม่เพื่อนช่วยเพื่อนทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
22010043 วัดเสม็ดโพธิ์ศรี(อุชุกวิทยาคาร)ท่าใหม่เพื่อนช่วยเพื่อนมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
22010043 วัดเสม็ดโพธิ์ศรี(อุชุกวิทยาคาร)ท่าใหม่เพื่อนช่วยเพื่อนอายุนอกเกณฑ์-----
22010044 วัดโขมง(แจงพิทยาคาร)ท่าใหม่เพื่อนช่วยเพื่อนนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด717--24
22010044 วัดโขมง(แจงพิทยาคาร)ท่าใหม่เพื่อนช่วยเพื่อนเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
22010044 วัดโขมง(แจงพิทยาคาร)ท่าใหม่เพื่อนช่วยเพื่อนเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
22010044 วัดโขมง(แจงพิทยาคาร)ท่าใหม่เพื่อนช่วยเพื่อนเด็กถูกทอดทิ้ง-----
22010044 วัดโขมง(แจงพิทยาคาร)ท่าใหม่เพื่อนช่วยเพื่อนเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
22010044 วัดโขมง(แจงพิทยาคาร)ท่าใหม่เพื่อนช่วยเพื่อนเด็กเร่ร่อน-----
22010044 วัดโขมง(แจงพิทยาคาร)ท่าใหม่เพื่อนช่วยเพื่อนผลกระทบจากเอดส์-----
22010044 วัดโขมง(แจงพิทยาคาร)ท่าใหม่เพื่อนช่วยเพื่อนชนกลุ่มน้อย-----
22010044 วัดโขมง(แจงพิทยาคาร)ท่าใหม่เพื่อนช่วยเพื่อนเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
22010044 วัดโขมง(แจงพิทยาคาร)ท่าใหม่เพื่อนช่วยเพื่อนเด็กยากจน717--24
22010044 วัดโขมง(แจงพิทยาคาร)ท่าใหม่เพื่อนช่วยเพื่อนเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
22010044 วัดโขมง(แจงพิทยาคาร)ท่าใหม่เพื่อนช่วยเพื่อนอื่นๆ-----
22010044 วัดโขมง(แจงพิทยาคาร)ท่าใหม่เพื่อนช่วยเพื่อนกำพร้า-----
22010044 วัดโขมง(แจงพิทยาคาร)ท่าใหม่เพื่อนช่วยเพื่อนทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
22010044 วัดโขมง(แจงพิทยาคาร)ท่าใหม่เพื่อนช่วยเพื่อนมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
22010044 วัดโขมง(แจงพิทยาคาร)ท่าใหม่เพื่อนช่วยเพื่อนอายุนอกเกณฑ์-----
22010045 วัดคลองขุดท่าใหม่เพื่อนช่วยเพื่อนนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด-19--19
22010045 วัดคลองขุดท่าใหม่เพื่อนช่วยเพื่อนเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
22010045 วัดคลองขุดท่าใหม่เพื่อนช่วยเพื่อนเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
22010045 วัดคลองขุดท่าใหม่เพื่อนช่วยเพื่อนเด็กถูกทอดทิ้ง-----
22010045 วัดคลองขุดท่าใหม่เพื่อนช่วยเพื่อนเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
22010045 วัดคลองขุดท่าใหม่เพื่อนช่วยเพื่อนเด็กเร่ร่อน-----
22010045 วัดคลองขุดท่าใหม่เพื่อนช่วยเพื่อนผลกระทบจากเอดส์-----
22010045 วัดคลองขุดท่าใหม่เพื่อนช่วยเพื่อนชนกลุ่มน้อย-----
22010045 วัดคลองขุดท่าใหม่เพื่อนช่วยเพื่อนเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
22010045 วัดคลองขุดท่าใหม่เพื่อนช่วยเพื่อนเด็กยากจน-19--19
22010045 วัดคลองขุดท่าใหม่เพื่อนช่วยเพื่อนเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
22010045 วัดคลองขุดท่าใหม่เพื่อนช่วยเพื่อนอื่นๆ-----
22010045 วัดคลองขุดท่าใหม่เพื่อนช่วยเพื่อนกำพร้า-----
22010045 วัดคลองขุดท่าใหม่เพื่อนช่วยเพื่อนทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
22010045 วัดคลองขุดท่าใหม่เพื่อนช่วยเพื่อนมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
22010045 วัดคลองขุดท่าใหม่เพื่อนช่วยเพื่อนอายุนอกเกณฑ์-----
22010046 วัดหมูดุดท่าใหม่เพื่อนช่วยเพื่อนนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด111--12
22010046 วัดหมูดุดท่าใหม่เพื่อนช่วยเพื่อนเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
22010046 วัดหมูดุดท่าใหม่เพื่อนช่วยเพื่อนเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
22010046 วัดหมูดุดท่าใหม่เพื่อนช่วยเพื่อนเด็กถูกทอดทิ้ง-----
22010046 วัดหมูดุดท่าใหม่เพื่อนช่วยเพื่อนเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
22010046 วัดหมูดุดท่าใหม่เพื่อนช่วยเพื่อนเด็กเร่ร่อน-----
22010046 วัดหมูดุดท่าใหม่เพื่อนช่วยเพื่อนผลกระทบจากเอดส์-----
22010046 วัดหมูดุดท่าใหม่เพื่อนช่วยเพื่อนชนกลุ่มน้อย-----
22010046 วัดหมูดุดท่าใหม่เพื่อนช่วยเพื่อนเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
22010046 วัดหมูดุดท่าใหม่เพื่อนช่วยเพื่อนเด็กยากจน111--12
22010046 วัดหมูดุดท่าใหม่เพื่อนช่วยเพื่อนเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
22010046 วัดหมูดุดท่าใหม่เพื่อนช่วยเพื่อนอื่นๆ-----
22010046 วัดหมูดุดท่าใหม่เพื่อนช่วยเพื่อนกำพร้า-----
22010046 วัดหมูดุดท่าใหม่เพื่อนช่วยเพื่อนทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
22010046 วัดหมูดุดท่าใหม่เพื่อนช่วยเพื่อนมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
22010046 วัดหมูดุดท่าใหม่เพื่อนช่วยเพื่อนอายุนอกเกณฑ์-----
22010047 บ้านเจ้าหลาวท่าใหม่มิติใหม่ ท่าใหม่ 4นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด3350--83
22010047 บ้านเจ้าหลาวท่าใหม่มิติใหม่ ท่าใหม่ 4เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
22010047 บ้านเจ้าหลาวท่าใหม่มิติใหม่ ท่าใหม่ 4เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
22010047 บ้านเจ้าหลาวท่าใหม่มิติใหม่ ท่าใหม่ 4เด็กถูกทอดทิ้ง-----
22010047 บ้านเจ้าหลาวท่าใหม่มิติใหม่ ท่าใหม่ 4เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
22010047 บ้านเจ้าหลาวท่าใหม่มิติใหม่ ท่าใหม่ 4เด็กเร่ร่อน-----
22010047 บ้านเจ้าหลาวท่าใหม่มิติใหม่ ท่าใหม่ 4ผลกระทบจากเอดส์-----
22010047 บ้านเจ้าหลาวท่าใหม่มิติใหม่ ท่าใหม่ 4ชนกลุ่มน้อย-----
22010047 บ้านเจ้าหลาวท่าใหม่มิติใหม่ ท่าใหม่ 4เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
22010047 บ้านเจ้าหลาวท่าใหม่มิติใหม่ ท่าใหม่ 4เด็กยากจน3350--83
22010047 บ้านเจ้าหลาวท่าใหม่มิติใหม่ ท่าใหม่ 4เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
22010047 บ้านเจ้าหลาวท่าใหม่มิติใหม่ ท่าใหม่ 4อื่นๆ-----
22010047 บ้านเจ้าหลาวท่าใหม่มิติใหม่ ท่าใหม่ 4กำพร้า-----
22010047 บ้านเจ้าหลาวท่าใหม่มิติใหม่ ท่าใหม่ 4ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
22010047 บ้านเจ้าหลาวท่าใหม่มิติใหม่ ท่าใหม่ 4มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
22010047 บ้านเจ้าหลาวท่าใหม่มิติใหม่ ท่าใหม่ 4อายุนอกเกณฑ์-----
22010050 บ้านสังข์ทองท่าใหม่มิติใหม่ ท่าใหม่ 4นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด-16--16
22010050 บ้านสังข์ทองท่าใหม่มิติใหม่ ท่าใหม่ 4เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
22010050 บ้านสังข์ทองท่าใหม่มิติใหม่ ท่าใหม่ 4เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
22010050 บ้านสังข์ทองท่าใหม่มิติใหม่ ท่าใหม่ 4เด็กถูกทอดทิ้ง-----
22010050 บ้านสังข์ทองท่าใหม่มิติใหม่ ท่าใหม่ 4เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
22010050 บ้านสังข์ทองท่าใหม่มิติใหม่ ท่าใหม่ 4เด็กเร่ร่อน-----
22010050 บ้านสังข์ทองท่าใหม่มิติใหม่ ท่าใหม่ 4ผลกระทบจากเอดส์-----
22010050 บ้านสังข์ทองท่าใหม่มิติใหม่ ท่าใหม่ 4ชนกลุ่มน้อย-----
22010050 บ้านสังข์ทองท่าใหม่มิติใหม่ ท่าใหม่ 4เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
22010050 บ้านสังข์ทองท่าใหม่มิติใหม่ ท่าใหม่ 4เด็กยากจน-16--16
22010050 บ้านสังข์ทองท่าใหม่มิติใหม่ ท่าใหม่ 4เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
22010050 บ้านสังข์ทองท่าใหม่มิติใหม่ ท่าใหม่ 4อื่นๆ-----
22010050 บ้านสังข์ทองท่าใหม่มิติใหม่ ท่าใหม่ 4กำพร้า-----
22010050 บ้านสังข์ทองท่าใหม่มิติใหม่ ท่าใหม่ 4ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
22010050 บ้านสังข์ทองท่าใหม่มิติใหม่ ท่าใหม่ 4มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
22010050 บ้านสังข์ทองท่าใหม่มิติใหม่ ท่าใหม่ 4อายุนอกเกณฑ์-----
22010055 อนุบาลบ้านหนองคล้าท่าใหม่เพื่อนช่วยเพื่อนนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด2142111-255
22010055 อนุบาลบ้านหนองคล้าท่าใหม่เพื่อนช่วยเพื่อนเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
22010055 อนุบาลบ้านหนองคล้าท่าใหม่เพื่อนช่วยเพื่อนเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
22010055 อนุบาลบ้านหนองคล้าท่าใหม่เพื่อนช่วยเพื่อนเด็กถูกทอดทิ้ง-----
22010055 อนุบาลบ้านหนองคล้าท่าใหม่เพื่อนช่วยเพื่อนเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
22010055 อนุบาลบ้านหนองคล้าท่าใหม่เพื่อนช่วยเพื่อนเด็กเร่ร่อน-----
22010055 อนุบาลบ้านหนองคล้าท่าใหม่เพื่อนช่วยเพื่อนผลกระทบจากเอดส์-----
22010055 อนุบาลบ้านหนองคล้าท่าใหม่เพื่อนช่วยเพื่อนชนกลุ่มน้อย-----
22010055 อนุบาลบ้านหนองคล้าท่าใหม่เพื่อนช่วยเพื่อนเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
22010055 อนุบาลบ้านหนองคล้าท่าใหม่เพื่อนช่วยเพื่อนเด็กยากจน2142111-255
22010055 อนุบาลบ้านหนองคล้าท่าใหม่เพื่อนช่วยเพื่อนเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
22010055 อนุบาลบ้านหนองคล้าท่าใหม่เพื่อนช่วยเพื่อนอื่นๆ-----
22010055 อนุบาลบ้านหนองคล้าท่าใหม่เพื่อนช่วยเพื่อนกำพร้า-----
22010055 อนุบาลบ้านหนองคล้าท่าใหม่เพื่อนช่วยเพื่อนทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
22010055 อนุบาลบ้านหนองคล้าท่าใหม่เพื่อนช่วยเพื่อนมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
22010055 อนุบาลบ้านหนองคล้าท่าใหม่เพื่อนช่วยเพื่อนอายุนอกเกณฑ์-----
22010056 วัดทุ่งเบญจาท่าใหม่เพื่อนช่วยเพื่อนนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด812--20
22010056 วัดทุ่งเบญจาท่าใหม่เพื่อนช่วยเพื่อนเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
22010056 วัดทุ่งเบญจาท่าใหม่เพื่อนช่วยเพื่อนเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
22010056 วัดทุ่งเบญจาท่าใหม่เพื่อนช่วยเพื่อนเด็กถูกทอดทิ้ง-----
22010056 วัดทุ่งเบญจาท่าใหม่เพื่อนช่วยเพื่อนเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
22010056 วัดทุ่งเบญจาท่าใหม่เพื่อนช่วยเพื่อนเด็กเร่ร่อน-----
22010056 วัดทุ่งเบญจาท่าใหม่เพื่อนช่วยเพื่อนผลกระทบจากเอดส์-----
22010056 วัดทุ่งเบญจาท่าใหม่เพื่อนช่วยเพื่อนชนกลุ่มน้อย-----
22010056 วัดทุ่งเบญจาท่าใหม่เพื่อนช่วยเพื่อนเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
22010056 วัดทุ่งเบญจาท่าใหม่เพื่อนช่วยเพื่อนเด็กยากจน812--20
22010056 วัดทุ่งเบญจาท่าใหม่เพื่อนช่วยเพื่อนเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
22010056 วัดทุ่งเบญจาท่าใหม่เพื่อนช่วยเพื่อนอื่นๆ-----
22010056 วัดทุ่งเบญจาท่าใหม่เพื่อนช่วยเพื่อนกำพร้า-----
22010056 วัดทุ่งเบญจาท่าใหม่เพื่อนช่วยเพื่อนทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
22010056 วัดทุ่งเบญจาท่าใหม่เพื่อนช่วยเพื่อนมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
22010056 วัดทุ่งเบญจาท่าใหม่เพื่อนช่วยเพื่อนอายุนอกเกณฑ์-----
22010057 บ้านสะพานเลือกท่าใหม่เบญจไตรภาคีนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด113--14
22010057 บ้านสะพานเลือกท่าใหม่เบญจไตรภาคีเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
22010057 บ้านสะพานเลือกท่าใหม่เบญจไตรภาคีเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
22010057 บ้านสะพานเลือกท่าใหม่เบญจไตรภาคีเด็กถูกทอดทิ้ง-----
22010057 บ้านสะพานเลือกท่าใหม่เบญจไตรภาคีเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
22010057 บ้านสะพานเลือกท่าใหม่เบญจไตรภาคีเด็กเร่ร่อน-----
22010057 บ้านสะพานเลือกท่าใหม่เบญจไตรภาคีผลกระทบจากเอดส์-----
22010057 บ้านสะพานเลือกท่าใหม่เบญจไตรภาคีชนกลุ่มน้อย-----
22010057 บ้านสะพานเลือกท่าใหม่เบญจไตรภาคีเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
22010057 บ้านสะพานเลือกท่าใหม่เบญจไตรภาคีเด็กยากจน113--14
22010057 บ้านสะพานเลือกท่าใหม่เบญจไตรภาคีเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
22010057 บ้านสะพานเลือกท่าใหม่เบญจไตรภาคีอื่นๆ-----
22010057 บ้านสะพานเลือกท่าใหม่เบญจไตรภาคีกำพร้า-----
22010057 บ้านสะพานเลือกท่าใหม่เบญจไตรภาคีทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
22010057 บ้านสะพานเลือกท่าใหม่เบญจไตรภาคีมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
22010057 บ้านสะพานเลือกท่าใหม่เบญจไตรภาคีอายุนอกเกณฑ์-----
22010059 วัดรำพัน(สุขสวัสดิพิชาญราษฎร์)ท่าใหม่เพื่อนช่วยเพื่อนนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด143-8
22010059 วัดรำพัน(สุขสวัสดิพิชาญราษฎร์)ท่าใหม่เพื่อนช่วยเพื่อนเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
22010059 วัดรำพัน(สุขสวัสดิพิชาญราษฎร์)ท่าใหม่เพื่อนช่วยเพื่อนเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
22010059 วัดรำพัน(สุขสวัสดิพิชาญราษฎร์)ท่าใหม่เพื่อนช่วยเพื่อนเด็กถูกทอดทิ้ง-----
22010059 วัดรำพัน(สุขสวัสดิพิชาญราษฎร์)ท่าใหม่เพื่อนช่วยเพื่อนเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
22010059 วัดรำพัน(สุขสวัสดิพิชาญราษฎร์)ท่าใหม่เพื่อนช่วยเพื่อนเด็กเร่ร่อน-----
22010059 วัดรำพัน(สุขสวัสดิพิชาญราษฎร์)ท่าใหม่เพื่อนช่วยเพื่อนผลกระทบจากเอดส์-----
22010059 วัดรำพัน(สุขสวัสดิพิชาญราษฎร์)ท่าใหม่เพื่อนช่วยเพื่อนชนกลุ่มน้อย-----
22010059 วัดรำพัน(สุขสวัสดิพิชาญราษฎร์)ท่าใหม่เพื่อนช่วยเพื่อนเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
22010059 วัดรำพัน(สุขสวัสดิพิชาญราษฎร์)ท่าใหม่เพื่อนช่วยเพื่อนเด็กยากจน143-8
22010059 วัดรำพัน(สุขสวัสดิพิชาญราษฎร์)ท่าใหม่เพื่อนช่วยเพื่อนเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
22010059 วัดรำพัน(สุขสวัสดิพิชาญราษฎร์)ท่าใหม่เพื่อนช่วยเพื่อนอื่นๆ-----
22010059 วัดรำพัน(สุขสวัสดิพิชาญราษฎร์)ท่าใหม่เพื่อนช่วยเพื่อนกำพร้า-----
22010059 วัดรำพัน(สุขสวัสดิพิชาญราษฎร์)ท่าใหม่เพื่อนช่วยเพื่อนทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
22010059 วัดรำพัน(สุขสวัสดิพิชาญราษฎร์)ท่าใหม่เพื่อนช่วยเพื่อนมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
22010059 วัดรำพัน(สุขสวัสดิพิชาญราษฎร์)ท่าใหม่เพื่อนช่วยเพื่อนอายุนอกเกณฑ์-----
22010060 วัดท่าศาลาท่าใหม่เพื่อนช่วยเพื่อนนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด1720--37
22010060 วัดท่าศาลาท่าใหม่เพื่อนช่วยเพื่อนเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
22010060 วัดท่าศาลาท่าใหม่เพื่อนช่วยเพื่อนเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
22010060 วัดท่าศาลาท่าใหม่เพื่อนช่วยเพื่อนเด็กถูกทอดทิ้ง-----
22010060 วัดท่าศาลาท่าใหม่เพื่อนช่วยเพื่อนเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
22010060 วัดท่าศาลาท่าใหม่เพื่อนช่วยเพื่อนเด็กเร่ร่อน-----
22010060 วัดท่าศาลาท่าใหม่เพื่อนช่วยเพื่อนผลกระทบจากเอดส์-----
22010060 วัดท่าศาลาท่าใหม่เพื่อนช่วยเพื่อนชนกลุ่มน้อย-----
22010060 วัดท่าศาลาท่าใหม่เพื่อนช่วยเพื่อนเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
22010060 วัดท่าศาลาท่าใหม่เพื่อนช่วยเพื่อนเด็กยากจน1720--37
22010060 วัดท่าศาลาท่าใหม่เพื่อนช่วยเพื่อนเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
22010060 วัดท่าศาลาท่าใหม่เพื่อนช่วยเพื่อนอื่นๆ-----
22010060 วัดท่าศาลาท่าใหม่เพื่อนช่วยเพื่อนกำพร้า-----
22010060 วัดท่าศาลาท่าใหม่เพื่อนช่วยเพื่อนทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
22010060 วัดท่าศาลาท่าใหม่เพื่อนช่วยเพื่อนมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
22010060 วัดท่าศาลาท่าใหม่เพื่อนช่วยเพื่อนอายุนอกเกณฑ์-----
22010063 ไทยรัฐวิทยา 14 (ท่าใหม่บ้านสิ้ว)ท่าใหม่เบญจไตรภาคีนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด1423--37
22010063 ไทยรัฐวิทยา 14 (ท่าใหม่บ้านสิ้ว)ท่าใหม่เบญจไตรภาคีเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
22010063 ไทยรัฐวิทยา 14 (ท่าใหม่บ้านสิ้ว)ท่าใหม่เบญจไตรภาคีเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
22010063 ไทยรัฐวิทยา 14 (ท่าใหม่บ้านสิ้ว)ท่าใหม่เบญจไตรภาคีเด็กถูกทอดทิ้ง-----
22010063 ไทยรัฐวิทยา 14 (ท่าใหม่บ้านสิ้ว)ท่าใหม่เบญจไตรภาคีเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
22010063 ไทยรัฐวิทยา 14 (ท่าใหม่บ้านสิ้ว)ท่าใหม่เบญจไตรภาคีเด็กเร่ร่อน-----
22010063 ไทยรัฐวิทยา 14 (ท่าใหม่บ้านสิ้ว)ท่าใหม่เบญจไตรภาคีผลกระทบจากเอดส์-----
22010063 ไทยรัฐวิทยา 14 (ท่าใหม่บ้านสิ้ว)ท่าใหม่เบญจไตรภาคีชนกลุ่มน้อย-----
22010063 ไทยรัฐวิทยา 14 (ท่าใหม่บ้านสิ้ว)ท่าใหม่เบญจไตรภาคีเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
22010063 ไทยรัฐวิทยา 14 (ท่าใหม่บ้านสิ้ว)ท่าใหม่เบญจไตรภาคีเด็กยากจน1423--37
22010063 ไทยรัฐวิทยา 14 (ท่าใหม่บ้านสิ้ว)ท่าใหม่เบญจไตรภาคีเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
22010063 ไทยรัฐวิทยา 14 (ท่าใหม่บ้านสิ้ว)ท่าใหม่เบญจไตรภาคีอื่นๆ-----
22010063 ไทยรัฐวิทยา 14 (ท่าใหม่บ้านสิ้ว)ท่าใหม่เบญจไตรภาคีกำพร้า-----
22010063 ไทยรัฐวิทยา 14 (ท่าใหม่บ้านสิ้ว)ท่าใหม่เบญจไตรภาคีทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
22010063 ไทยรัฐวิทยา 14 (ท่าใหม่บ้านสิ้ว)ท่าใหม่เบญจไตรภาคีมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
22010063 ไทยรัฐวิทยา 14 (ท่าใหม่บ้านสิ้ว)ท่าใหม่เบญจไตรภาคีอายุนอกเกณฑ์-----
22010065 วัดสามผานท่าใหม่เบญจไตรภาคีนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด-1314-27
22010065 วัดสามผานท่าใหม่เบญจไตรภาคีเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
22010065 วัดสามผานท่าใหม่เบญจไตรภาคีเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
22010065 วัดสามผานท่าใหม่เบญจไตรภาคีเด็กถูกทอดทิ้ง-----
22010065 วัดสามผานท่าใหม่เบญจไตรภาคีเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
22010065 วัดสามผานท่าใหม่เบญจไตรภาคีเด็กเร่ร่อน-----
22010065 วัดสามผานท่าใหม่เบญจไตรภาคีผลกระทบจากเอดส์-----
22010065 วัดสามผานท่าใหม่เบญจไตรภาคีชนกลุ่มน้อย-----
22010065 วัดสามผานท่าใหม่เบญจไตรภาคีเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
22010065 วัดสามผานท่าใหม่เบญจไตรภาคีเด็กยากจน-1314-27
22010065 วัดสามผานท่าใหม่เบญจไตรภาคีเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
22010065 วัดสามผานท่าใหม่เบญจไตรภาคีอื่นๆ-----
22010065 วัดสามผานท่าใหม่เบญจไตรภาคีกำพร้า-----
22010065 วัดสามผานท่าใหม่เบญจไตรภาคีทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
22010065 วัดสามผานท่าใหม่เบญจไตรภาคีมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
22010065 วัดสามผานท่าใหม่เบญจไตรภาคีอายุนอกเกณฑ์-----
22010066 บ้านช่องกะพัดแก่งหางแมวพลังแก่งฯนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด43210--253
22010066 บ้านช่องกะพัดแก่งหางแมวพลังแก่งฯเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
22010066 บ้านช่องกะพัดแก่งหางแมวพลังแก่งฯเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
22010066 บ้านช่องกะพัดแก่งหางแมวพลังแก่งฯเด็กถูกทอดทิ้ง-----
22010066 บ้านช่องกะพัดแก่งหางแมวพลังแก่งฯเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
22010066 บ้านช่องกะพัดแก่งหางแมวพลังแก่งฯเด็กเร่ร่อน-----
22010066 บ้านช่องกะพัดแก่งหางแมวพลังแก่งฯผลกระทบจากเอดส์-----
22010066 บ้านช่องกะพัดแก่งหางแมวพลังแก่งฯชนกลุ่มน้อย-----
22010066 บ้านช่องกะพัดแก่งหางแมวพลังแก่งฯเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
22010066 บ้านช่องกะพัดแก่งหางแมวพลังแก่งฯเด็กยากจน43210--253
22010066 บ้านช่องกะพัดแก่งหางแมวพลังแก่งฯเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
22010066 บ้านช่องกะพัดแก่งหางแมวพลังแก่งฯอื่นๆ-----
22010066 บ้านช่องกะพัดแก่งหางแมวพลังแก่งฯกำพร้า-----
22010066 บ้านช่องกะพัดแก่งหางแมวพลังแก่งฯทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
22010066 บ้านช่องกะพัดแก่งหางแมวพลังแก่งฯมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
22010066 บ้านช่องกะพัดแก่งหางแมวพลังแก่งฯอายุนอกเกณฑ์-----
22010067 วัดแก่งหางแมวแก่งหางแมวพลังแก่งฯนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด429--33
22010067 วัดแก่งหางแมวแก่งหางแมวพลังแก่งฯเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
22010067 วัดแก่งหางแมวแก่งหางแมวพลังแก่งฯเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
22010067 วัดแก่งหางแมวแก่งหางแมวพลังแก่งฯเด็กถูกทอดทิ้ง-----
22010067 วัดแก่งหางแมวแก่งหางแมวพลังแก่งฯเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
22010067 วัดแก่งหางแมวแก่งหางแมวพลังแก่งฯเด็กเร่ร่อน-----
22010067 วัดแก่งหางแมวแก่งหางแมวพลังแก่งฯผลกระทบจากเอดส์-----
22010067 วัดแก่งหางแมวแก่งหางแมวพลังแก่งฯชนกลุ่มน้อย-----
22010067 วัดแก่งหางแมวแก่งหางแมวพลังแก่งฯเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
22010067 วัดแก่งหางแมวแก่งหางแมวพลังแก่งฯเด็กยากจน429--33
22010067 วัดแก่งหางแมวแก่งหางแมวพลังแก่งฯเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
22010067 วัดแก่งหางแมวแก่งหางแมวพลังแก่งฯอื่นๆ-----
22010067 วัดแก่งหางแมวแก่งหางแมวพลังแก่งฯกำพร้า-----
22010067 วัดแก่งหางแมวแก่งหางแมวพลังแก่งฯทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
22010067 วัดแก่งหางแมวแก่งหางแมวพลังแก่งฯมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
22010067 วัดแก่งหางแมวแก่งหางแมวพลังแก่งฯอายุนอกเกณฑ์-----
22010068 บ้านโป่งวัวแก่งหางแมวพลังแก่งฯนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด223--25
22010068 บ้านโป่งวัวแก่งหางแมวพลังแก่งฯเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
22010068 บ้านโป่งวัวแก่งหางแมวพลังแก่งฯเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
22010068 บ้านโป่งวัวแก่งหางแมวพลังแก่งฯเด็กถูกทอดทิ้ง-----
22010068 บ้านโป่งวัวแก่งหางแมวพลังแก่งฯเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
22010068 บ้านโป่งวัวแก่งหางแมวพลังแก่งฯเด็กเร่ร่อน-----
22010068 บ้านโป่งวัวแก่งหางแมวพลังแก่งฯผลกระทบจากเอดส์-----
22010068 บ้านโป่งวัวแก่งหางแมวพลังแก่งฯชนกลุ่มน้อย-----
22010068 บ้านโป่งวัวแก่งหางแมวพลังแก่งฯเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
22010068 บ้านโป่งวัวแก่งหางแมวพลังแก่งฯเด็กยากจน223--25
22010068 บ้านโป่งวัวแก่งหางแมวพลังแก่งฯเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
22010068 บ้านโป่งวัวแก่งหางแมวพลังแก่งฯอื่นๆ-----
22010068 บ้านโป่งวัวแก่งหางแมวพลังแก่งฯกำพร้า-----
22010068 บ้านโป่งวัวแก่งหางแมวพลังแก่งฯทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
22010068 บ้านโป่งวัวแก่งหางแมวพลังแก่งฯมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
22010068 บ้านโป่งวัวแก่งหางแมวพลังแก่งฯอายุนอกเกณฑ์-----
22010069 บ้านหนองบัวทองแก่งหางแมวพลังแก่งฯนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด2865--93
22010069 บ้านหนองบัวทองแก่งหางแมวพลังแก่งฯเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
22010069 บ้านหนองบัวทองแก่งหางแมวพลังแก่งฯเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
22010069 บ้านหนองบัวทองแก่งหางแมวพลังแก่งฯเด็กถูกทอดทิ้ง-----
22010069 บ้านหนองบัวทองแก่งหางแมวพลังแก่งฯเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
22010069 บ้านหนองบัวทองแก่งหางแมวพลังแก่งฯเด็กเร่ร่อน-----
22010069 บ้านหนองบัวทองแก่งหางแมวพลังแก่งฯผลกระทบจากเอดส์-----
22010069 บ้านหนองบัวทองแก่งหางแมวพลังแก่งฯชนกลุ่มน้อย-----
22010069 บ้านหนองบัวทองแก่งหางแมวพลังแก่งฯเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
22010069 บ้านหนองบัวทองแก่งหางแมวพลังแก่งฯเด็กยากจน2863--91
22010069 บ้านหนองบัวทองแก่งหางแมวพลังแก่งฯเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
22010069 บ้านหนองบัวทองแก่งหางแมวพลังแก่งฯอื่นๆ-----
22010069 บ้านหนองบัวทองแก่งหางแมวพลังแก่งฯกำพร้า-----
22010069 บ้านหนองบัวทองแก่งหางแมวพลังแก่งฯทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
22010069 บ้านหนองบัวทองแก่งหางแมวพลังแก่งฯมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-2--2
22010069 บ้านหนองบัวทองแก่งหางแมวพลังแก่งฯอายุนอกเกณฑ์-----
22010070 บ้านโคกวัดแก่งหางแมวพลังแก่งฯนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด244913-86
22010070 บ้านโคกวัดแก่งหางแมวพลังแก่งฯเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
22010070 บ้านโคกวัดแก่งหางแมวพลังแก่งฯเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
22010070 บ้านโคกวัดแก่งหางแมวพลังแก่งฯเด็กถูกทอดทิ้ง-----
22010070 บ้านโคกวัดแก่งหางแมวพลังแก่งฯเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
22010070 บ้านโคกวัดแก่งหางแมวพลังแก่งฯเด็กเร่ร่อน-----
22010070 บ้านโคกวัดแก่งหางแมวพลังแก่งฯผลกระทบจากเอดส์-----
22010070 บ้านโคกวัดแก่งหางแมวพลังแก่งฯชนกลุ่มน้อย-----
22010070 บ้านโคกวัดแก่งหางแมวพลังแก่งฯเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
22010070 บ้านโคกวัดแก่งหางแมวพลังแก่งฯเด็กยากจน244913-86
22010070 บ้านโคกวัดแก่งหางแมวพลังแก่งฯเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
22010070 บ้านโคกวัดแก่งหางแมวพลังแก่งฯอื่นๆ-----
22010070 บ้านโคกวัดแก่งหางแมวพลังแก่งฯกำพร้า-----
22010070 บ้านโคกวัดแก่งหางแมวพลังแก่งฯทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
22010070 บ้านโคกวัดแก่งหางแมวพลังแก่งฯมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
22010070 บ้านโคกวัดแก่งหางแมวพลังแก่งฯอายุนอกเกณฑ์-----
22010071 วัดขุนซ่องแก่งหางแมวพลังแก่งฯนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด36188105-329
22010071 วัดขุนซ่องแก่งหางแมวพลังแก่งฯเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
22010071 วัดขุนซ่องแก่งหางแมวพลังแก่งฯเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
22010071 วัดขุนซ่องแก่งหางแมวพลังแก่งฯเด็กถูกทอดทิ้ง-----
22010071 วัดขุนซ่องแก่งหางแมวพลังแก่งฯเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
22010071 วัดขุนซ่องแก่งหางแมวพลังแก่งฯเด็กเร่ร่อน-----
22010071 วัดขุนซ่องแก่งหางแมวพลังแก่งฯผลกระทบจากเอดส์-----
22010071 วัดขุนซ่องแก่งหางแมวพลังแก่งฯชนกลุ่มน้อย-----
22010071 วัดขุนซ่องแก่งหางแมวพลังแก่งฯเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
22010071 วัดขุนซ่องแก่งหางแมวพลังแก่งฯเด็กยากจน36188105-329
22010071 วัดขุนซ่องแก่งหางแมวพลังแก่งฯเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
22010071 วัดขุนซ่องแก่งหางแมวพลังแก่งฯอื่นๆ-----
22010071 วัดขุนซ่องแก่งหางแมวพลังแก่งฯกำพร้า-----
22010071 วัดขุนซ่องแก่งหางแมวพลังแก่งฯทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
22010071 วัดขุนซ่องแก่งหางแมวพลังแก่งฯมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
22010071 วัดขุนซ่องแก่งหางแมวพลังแก่งฯอายุนอกเกณฑ์-----
22010072 วัดขุนซ่องสาขาบ้านโป่งเกตุ
# วัดขุนซ่อง
แก่งหางแมวพลังแก่งฯนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด1374--87
22010072 วัดขุนซ่องสาขาบ้านโป่งเกตุ
# วัดขุนซ่อง
แก่งหางแมวพลังแก่งฯเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
22010072 วัดขุนซ่องสาขาบ้านโป่งเกตุ
# วัดขุนซ่อง
แก่งหางแมวพลังแก่งฯเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
22010072 วัดขุนซ่องสาขาบ้านโป่งเกตุ
# วัดขุนซ่อง
แก่งหางแมวพลังแก่งฯเด็กถูกทอดทิ้ง-----
22010072 วัดขุนซ่องสาขาบ้านโป่งเกตุ
# วัดขุนซ่อง
แก่งหางแมวพลังแก่งฯเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
22010072 วัดขุนซ่องสาขาบ้านโป่งเกตุ
# วัดขุนซ่อง
แก่งหางแมวพลังแก่งฯเด็กเร่ร่อน-----
22010072 วัดขุนซ่องสาขาบ้านโป่งเกตุ
# วัดขุนซ่อง
แก่งหางแมวพลังแก่งฯผลกระทบจากเอดส์-----
22010072 วัดขุนซ่องสาขาบ้านโป่งเกตุ
# วัดขุนซ่อง
แก่งหางแมวพลังแก่งฯชนกลุ่มน้อย-----
22010072 วัดขุนซ่องสาขาบ้านโป่งเกตุ
# วัดขุนซ่อง
แก่งหางแมวพลังแก่งฯเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
22010072 วัดขุนซ่องสาขาบ้านโป่งเกตุ
# วัดขุนซ่อง
แก่งหางแมวพลังแก่งฯเด็กยากจน1374--87
22010072 วัดขุนซ่องสาขาบ้านโป่งเกตุ
# วัดขุนซ่อง
แก่งหางแมวพลังแก่งฯเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
22010072 วัดขุนซ่องสาขาบ้านโป่งเกตุ
# วัดขุนซ่อง
แก่งหางแมวพลังแก่งฯอื่นๆ-----
22010072 วัดขุนซ่องสาขาบ้านโป่งเกตุ
# วัดขุนซ่อง
แก่งหางแมวพลังแก่งฯกำพร้า-----
22010072 วัดขุนซ่องสาขาบ้านโป่งเกตุ
# วัดขุนซ่อง
แก่งหางแมวพลังแก่งฯทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
22010072 วัดขุนซ่องสาขาบ้านโป่งเกตุ
# วัดขุนซ่อง
แก่งหางแมวพลังแก่งฯมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
22010072 วัดขุนซ่องสาขาบ้านโป่งเกตุ
# วัดขุนซ่อง
แก่งหางแมวพลังแก่งฯอายุนอกเกณฑ์-----
22010073 วัดเขาวงกตแก่งหางแมวแก่งก้าวหน้านักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด-33--33
22010073 วัดเขาวงกตแก่งหางแมวแก่งก้าวหน้าเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
22010073 วัดเขาวงกตแก่งหางแมวแก่งก้าวหน้าเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
22010073 วัดเขาวงกตแก่งหางแมวแก่งก้าวหน้าเด็กถูกทอดทิ้ง-----
22010073 วัดเขาวงกตแก่งหางแมวแก่งก้าวหน้าเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
22010073 วัดเขาวงกตแก่งหางแมวแก่งก้าวหน้าเด็กเร่ร่อน-----
22010073 วัดเขาวงกตแก่งหางแมวแก่งก้าวหน้าผลกระทบจากเอดส์-----
22010073 วัดเขาวงกตแก่งหางแมวแก่งก้าวหน้าชนกลุ่มน้อย-----
22010073 วัดเขาวงกตแก่งหางแมวแก่งก้าวหน้าเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
22010073 วัดเขาวงกตแก่งหางแมวแก่งก้าวหน้าเด็กยากจน-32--32
22010073 วัดเขาวงกตแก่งหางแมวแก่งก้าวหน้าเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
22010073 วัดเขาวงกตแก่งหางแมวแก่งก้าวหน้าอื่นๆ-----
22010073 วัดเขาวงกตแก่งหางแมวแก่งก้าวหน้ากำพร้า-1--1
22010073 วัดเขาวงกตแก่งหางแมวแก่งก้าวหน้าทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
22010073 วัดเขาวงกตแก่งหางแมวแก่งก้าวหน้ามีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
22010073 วัดเขาวงกตแก่งหางแมวแก่งก้าวหน้าอายุนอกเกณฑ์-----
22010074 บ้านหนองเจ๊กสร้อยแก่งหางแมวแก่งก้าวหน้านักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด213621-78
22010074 บ้านหนองเจ๊กสร้อยแก่งหางแมวแก่งก้าวหน้าเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
22010074 บ้านหนองเจ๊กสร้อยแก่งหางแมวแก่งก้าวหน้าเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
22010074 บ้านหนองเจ๊กสร้อยแก่งหางแมวแก่งก้าวหน้าเด็กถูกทอดทิ้ง-----
22010074 บ้านหนองเจ๊กสร้อยแก่งหางแมวแก่งก้าวหน้าเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
22010074 บ้านหนองเจ๊กสร้อยแก่งหางแมวแก่งก้าวหน้าเด็กเร่ร่อน-----
22010074 บ้านหนองเจ๊กสร้อยแก่งหางแมวแก่งก้าวหน้าผลกระทบจากเอดส์-----
22010074 บ้านหนองเจ๊กสร้อยแก่งหางแมวแก่งก้าวหน้าชนกลุ่มน้อย-----
22010074 บ้านหนองเจ๊กสร้อยแก่งหางแมวแก่งก้าวหน้าเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
22010074 บ้านหนองเจ๊กสร้อยแก่งหางแมวแก่งก้าวหน้าเด็กยากจน213621-78
22010074 บ้านหนองเจ๊กสร้อยแก่งหางแมวแก่งก้าวหน้าเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
22010074 บ้านหนองเจ๊กสร้อยแก่งหางแมวแก่งก้าวหน้าอื่นๆ-----
22010074 บ้านหนองเจ๊กสร้อยแก่งหางแมวแก่งก้าวหน้ากำพร้า-----
22010074 บ้านหนองเจ๊กสร้อยแก่งหางแมวแก่งก้าวหน้าทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
22010074 บ้านหนองเจ๊กสร้อยแก่งหางแมวแก่งก้าวหน้ามีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
22010074 บ้านหนองเจ๊กสร้อยแก่งหางแมวแก่งก้าวหน้าอายุนอกเกณฑ์-----
22010075 บ้านเนินจำปาแก่งหางแมวแก่งก้าวหน้านักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด-926-35
22010075 บ้านเนินจำปาแก่งหางแมวแก่งก้าวหน้าเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
22010075 บ้านเนินจำปาแก่งหางแมวแก่งก้าวหน้าเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
22010075 บ้านเนินจำปาแก่งหางแมวแก่งก้าวหน้าเด็กถูกทอดทิ้ง-----
22010075 บ้านเนินจำปาแก่งหางแมวแก่งก้าวหน้าเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
22010075 บ้านเนินจำปาแก่งหางแมวแก่งก้าวหน้าเด็กเร่ร่อน-----
22010075 บ้านเนินจำปาแก่งหางแมวแก่งก้าวหน้าผลกระทบจากเอดส์-----
22010075 บ้านเนินจำปาแก่งหางแมวแก่งก้าวหน้าชนกลุ่มน้อย-----
22010075 บ้านเนินจำปาแก่งหางแมวแก่งก้าวหน้าเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
22010075 บ้านเนินจำปาแก่งหางแมวแก่งก้าวหน้าเด็กยากจน-926-35
22010075 บ้านเนินจำปาแก่งหางแมวแก่งก้าวหน้าเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
22010075 บ้านเนินจำปาแก่งหางแมวแก่งก้าวหน้าอื่นๆ-----
22010075 บ้านเนินจำปาแก่งหางแมวแก่งก้าวหน้ากำพร้า-----
22010075 บ้านเนินจำปาแก่งหางแมวแก่งก้าวหน้าทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
22010075 บ้านเนินจำปาแก่งหางแมวแก่งก้าวหน้ามีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
22010075 บ้านเนินจำปาแก่งหางแมวแก่งก้าวหน้าอายุนอกเกณฑ์-----
22010076 บ้านวังอีแอ่นแก่งหางแมวแก่งก้าวหน้านักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด26612-80
22010076 บ้านวังอีแอ่นแก่งหางแมวแก่งก้าวหน้าเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
22010076 บ้านวังอีแอ่นแก่งหางแมวแก่งก้าวหน้าเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
22010076 บ้านวังอีแอ่นแก่งหางแมวแก่งก้าวหน้าเด็กถูกทอดทิ้ง-----
22010076 บ้านวังอีแอ่นแก่งหางแมวแก่งก้าวหน้าเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
22010076 บ้านวังอีแอ่นแก่งหางแมวแก่งก้าวหน้าเด็กเร่ร่อน-----
22010076 บ้านวังอีแอ่นแก่งหางแมวแก่งก้าวหน้าผลกระทบจากเอดส์-----
22010076 บ้านวังอีแอ่นแก่งหางแมวแก่งก้าวหน้าชนกลุ่มน้อย-----
22010076 บ้านวังอีแอ่นแก่งหางแมวแก่งก้าวหน้าเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
22010076 บ้านวังอีแอ่นแก่งหางแมวแก่งก้าวหน้าเด็กยากจน26612-80
22010076 บ้านวังอีแอ่นแก่งหางแมวแก่งก้าวหน้าเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
22010076 บ้านวังอีแอ่นแก่งหางแมวแก่งก้าวหน้าอื่นๆ-----
22010076 บ้านวังอีแอ่นแก่งหางแมวแก่งก้าวหน้ากำพร้า-----
22010076 บ้านวังอีแอ่นแก่งหางแมวแก่งก้าวหน้าทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
22010076 บ้านวังอีแอ่นแก่งหางแมวแก่งก้าวหน้ามีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
22010076 บ้านวังอีแอ่นแก่งหางแมวแก่งก้าวหน้าอายุนอกเกณฑ์-----
22010077 บ้านบ่อไฟไหม้แก่งหางแมวแก่งก้าวหน้านักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด-42--42
22010077 บ้านบ่อไฟไหม้แก่งหางแมวแก่งก้าวหน้าเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
22010077 บ้านบ่อไฟไหม้แก่งหางแมวแก่งก้าวหน้าเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
22010077 บ้านบ่อไฟไหม้แก่งหางแมวแก่งก้าวหน้าเด็กถูกทอดทิ้ง-----
22010077 บ้านบ่อไฟไหม้แก่งหางแมวแก่งก้าวหน้าเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
22010077 บ้านบ่อไฟไหม้แก่งหางแมวแก่งก้าวหน้าเด็กเร่ร่อน-----
22010077 บ้านบ่อไฟไหม้แก่งหางแมวแก่งก้าวหน้าผลกระทบจากเอดส์-----
22010077 บ้านบ่อไฟไหม้แก่งหางแมวแก่งก้าวหน้าชนกลุ่มน้อย-----
22010077 บ้านบ่อไฟไหม้แก่งหางแมวแก่งก้าวหน้าเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
22010077 บ้านบ่อไฟไหม้แก่งหางแมวแก่งก้าวหน้าเด็กยากจน-42--42
22010077 บ้านบ่อไฟไหม้แก่งหางแมวแก่งก้าวหน้าเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
22010077 บ้านบ่อไฟไหม้แก่งหางแมวแก่งก้าวหน้าอื่นๆ-----
22010077 บ้านบ่อไฟไหม้แก่งหางแมวแก่งก้าวหน้ากำพร้า-----
22010077 บ้านบ่อไฟไหม้แก่งหางแมวแก่งก้าวหน้าทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
22010077 บ้านบ่อไฟไหม้แก่งหางแมวแก่งก้าวหน้ามีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
22010077 บ้านบ่อไฟไหม้แก่งหางแมวแก่งก้าวหน้าอายุนอกเกณฑ์-----
22010078 บ้านคลองครกแก่งหางแมวแก่งก้าวหน้านักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด-3625-61
22010078 บ้านคลองครกแก่งหางแมวแก่งก้าวหน้าเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
22010078 บ้านคลองครกแก่งหางแมวแก่งก้าวหน้าเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
22010078 บ้านคลองครกแก่งหางแมวแก่งก้าวหน้าเด็กถูกทอดทิ้ง-----
22010078 บ้านคลองครกแก่งหางแมวแก่งก้าวหน้าเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
22010078 บ้านคลองครกแก่งหางแมวแก่งก้าวหน้าเด็กเร่ร่อน-----
22010078 บ้านคลองครกแก่งหางแมวแก่งก้าวหน้าผลกระทบจากเอดส์-----
22010078 บ้านคลองครกแก่งหางแมวแก่งก้าวหน้าชนกลุ่มน้อย-----
22010078 บ้านคลองครกแก่งหางแมวแก่งก้าวหน้าเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
22010078 บ้านคลองครกแก่งหางแมวแก่งก้าวหน้าเด็กยากจน-3425-59
22010078 บ้านคลองครกแก่งหางแมวแก่งก้าวหน้าเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
22010078 บ้านคลองครกแก่งหางแมวแก่งก้าวหน้าอื่นๆ-----
22010078 บ้านคลองครกแก่งหางแมวแก่งก้าวหน้ากำพร้า-2--2
22010078 บ้านคลองครกแก่งหางแมวแก่งก้าวหน้าทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
22010078 บ้านคลองครกแก่งหางแมวแก่งก้าวหน้ามีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
22010078 บ้านคลองครกแก่งหางแมวแก่งก้าวหน้าอายุนอกเกณฑ์-----
22010079 บ้านวังไม้แดงแก่งหางแมวแก่งก้าวหน้านักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด3514175-251
22010079 บ้านวังไม้แดงแก่งหางแมวแก่งก้าวหน้าเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
22010079 บ้านวังไม้แดงแก่งหางแมวแก่งก้าวหน้าเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
22010079 บ้านวังไม้แดงแก่งหางแมวแก่งก้าวหน้าเด็กถูกทอดทิ้ง-----
22010079 บ้านวังไม้แดงแก่งหางแมวแก่งก้าวหน้าเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
22010079 บ้านวังไม้แดงแก่งหางแมวแก่งก้าวหน้าเด็กเร่ร่อน-----
22010079 บ้านวังไม้แดงแก่งหางแมวแก่งก้าวหน้าผลกระทบจากเอดส์-----
22010079 บ้านวังไม้แดงแก่งหางแมวแก่งก้าวหน้าชนกลุ่มน้อย-----
22010079 บ้านวังไม้แดงแก่งหางแมวแก่งก้าวหน้าเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
22010079 บ้านวังไม้แดงแก่งหางแมวแก่งก้าวหน้าเด็กยากจน3514175-251
22010079 บ้านวังไม้แดงแก่งหางแมวแก่งก้าวหน้าเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
22010079 บ้านวังไม้แดงแก่งหางแมวแก่งก้าวหน้าอื่นๆ-----
22010079 บ้านวังไม้แดงแก่งหางแมวแก่งก้าวหน้ากำพร้า-----
22010079 บ้านวังไม้แดงแก่งหางแมวแก่งก้าวหน้าทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
22010079 บ้านวังไม้แดงแก่งหางแมวแก่งก้าวหน้ามีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
22010079 บ้านวังไม้แดงแก่งหางแมวแก่งก้าวหน้าอายุนอกเกณฑ์-----
22010080 บ้านซอยสอง (อภิชาติราษฎร์อุปถัมภ์)แก่งหางแมวแก่งก้าวหน้านักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด1283--95
22010080 บ้านซอยสอง (อภิชาติราษฎร์อุปถัมภ์)แก่งหางแมวแก่งก้าวหน้าเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
22010080 บ้านซอยสอง (อภิชาติราษฎร์อุปถัมภ์)แก่งหางแมวแก่งก้าวหน้าเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
22010080 บ้านซอยสอง (อภิชาติราษฎร์อุปถัมภ์)แก่งหางแมวแก่งก้าวหน้าเด็กถูกทอดทิ้ง-----
22010080 บ้านซอยสอง (อภิชาติราษฎร์อุปถัมภ์)แก่งหางแมวแก่งก้าวหน้าเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
22010080 บ้านซอยสอง (อภิชาติราษฎร์อุปถัมภ์)แก่งหางแมวแก่งก้าวหน้าเด็กเร่ร่อน-----
22010080 บ้านซอยสอง (อภิชาติราษฎร์อุปถัมภ์)แก่งหางแมวแก่งก้าวหน้าผลกระทบจากเอดส์-----
22010080 บ้านซอยสอง (อภิชาติราษฎร์อุปถัมภ์)แก่งหางแมวแก่งก้าวหน้าชนกลุ่มน้อย-----
22010080 บ้านซอยสอง (อภิชาติราษฎร์อุปถัมภ์)แก่งหางแมวแก่งก้าวหน้าเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
22010080 บ้านซอยสอง (อภิชาติราษฎร์อุปถัมภ์)แก่งหางแมวแก่งก้าวหน้าเด็กยากจน1283--95
22010080 บ้านซอยสอง (อภิชาติราษฎร์อุปถัมภ์)แก่งหางแมวแก่งก้าวหน้าเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
22010080 บ้านซอยสอง (อภิชาติราษฎร์อุปถัมภ์)แก่งหางแมวแก่งก้าวหน้าอื่นๆ-----
22010080 บ้านซอยสอง (อภิชาติราษฎร์อุปถัมภ์)แก่งหางแมวแก่งก้าวหน้ากำพร้า-----
22010080 บ้านซอยสอง (อภิชาติราษฎร์อุปถัมภ์)แก่งหางแมวแก่งก้าวหน้าทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
22010080 บ้านซอยสอง (อภิชาติราษฎร์อุปถัมภ์)แก่งหางแมวแก่งก้าวหน้ามีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
22010080 บ้านซอยสอง (อภิชาติราษฎร์อุปถัมภ์)แก่งหางแมวแก่งก้าวหน้าอายุนอกเกณฑ์-----
22010081 บ้านประแกตแก่งหางแมวพลังแก่งฯนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด120--21
22010081 บ้านประแกตแก่งหางแมวพลังแก่งฯเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
22010081 บ้านประแกตแก่งหางแมวพลังแก่งฯเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
22010081 บ้านประแกตแก่งหางแมวพลังแก่งฯเด็กถูกทอดทิ้ง-----
22010081 บ้านประแกตแก่งหางแมวพลังแก่งฯเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
22010081 บ้านประแกตแก่งหางแมวพลังแก่งฯเด็กเร่ร่อน-----
22010081 บ้านประแกตแก่งหางแมวพลังแก่งฯผลกระทบจากเอดส์-----
22010081 บ้านประแกตแก่งหางแมวพลังแก่งฯชนกลุ่มน้อย-----
22010081 บ้านประแกตแก่งหางแมวพลังแก่งฯเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
22010081 บ้านประแกตแก่งหางแมวพลังแก่งฯเด็กยากจน120--21
22010081 บ้านประแกตแก่งหางแมวพลังแก่งฯเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
22010081 บ้านประแกตแก่งหางแมวพลังแก่งฯอื่นๆ-----
22010081 บ้านประแกตแก่งหางแมวพลังแก่งฯกำพร้า-----
22010081 บ้านประแกตแก่งหางแมวพลังแก่งฯทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
22010081 บ้านประแกตแก่งหางแมวพลังแก่งฯมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
22010081 บ้านประแกตแก่งหางแมวพลังแก่งฯอายุนอกเกณฑ์-----
22010082 วัดหนองแหวนนายายอามคุ้งวิมานนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด122626-64
22010082 วัดหนองแหวนนายายอามคุ้งวิมานเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
22010082 วัดหนองแหวนนายายอามคุ้งวิมานเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
22010082 วัดหนองแหวนนายายอามคุ้งวิมานเด็กถูกทอดทิ้ง-----
22010082 วัดหนองแหวนนายายอามคุ้งวิมานเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
22010082 วัดหนองแหวนนายายอามคุ้งวิมานเด็กเร่ร่อน-----
22010082 วัดหนองแหวนนายายอามคุ้งวิมานผลกระทบจากเอดส์-----
22010082 วัดหนองแหวนนายายอามคุ้งวิมานชนกลุ่มน้อย-----
22010082 วัดหนองแหวนนายายอามคุ้งวิมานเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
22010082 วัดหนองแหวนนายายอามคุ้งวิมานเด็กยากจน122626-64
22010082 วัดหนองแหวนนายายอามคุ้งวิมานเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
22010082 วัดหนองแหวนนายายอามคุ้งวิมานอื่นๆ-----
22010082 วัดหนองแหวนนายายอามคุ้งวิมานกำพร้า-----
22010082 วัดหนองแหวนนายายอามคุ้งวิมานทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
22010082 วัดหนองแหวนนายายอามคุ้งวิมานมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
22010082 วัดหนองแหวนนายายอามคุ้งวิมานอายุนอกเกณฑ์-----
22010083 วัดโขดหอย (ละเมียดราษฎร์นุเคราะห์)นายายอามคุ้งวิมานนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด16--7
22010083 วัดโขดหอย (ละเมียดราษฎร์นุเคราะห์)นายายอามคุ้งวิมานเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
22010083 วัดโขดหอย (ละเมียดราษฎร์นุเคราะห์)นายายอามคุ้งวิมานเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
22010083 วัดโขดหอย (ละเมียดราษฎร์นุเคราะห์)นายายอามคุ้งวิมานเด็กถูกทอดทิ้ง-----
22010083 วัดโขดหอย (ละเมียดราษฎร์นุเคราะห์)นายายอามคุ้งวิมานเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
22010083 วัดโขดหอย (ละเมียดราษฎร์นุเคราะห์)นายายอามคุ้งวิมานเด็กเร่ร่อน-----
22010083 วัดโขดหอย (ละเมียดราษฎร์นุเคราะห์)นายายอามคุ้งวิมานผลกระทบจากเอดส์-----
22010083 วัดโขดหอย (ละเมียดราษฎร์นุเคราะห์)นายายอามคุ้งวิมานชนกลุ่มน้อย-----
22010083 วัดโขดหอย (ละเมียดราษฎร์นุเคราะห์)นายายอามคุ้งวิมานเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
22010083 วัดโขดหอย (ละเมียดราษฎร์นุเคราะห์)นายายอามคุ้งวิมานเด็กยากจน16--7
22010083 วัดโขดหอย (ละเมียดราษฎร์นุเคราะห์)นายายอามคุ้งวิมานเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
22010083 วัดโขดหอย (ละเมียดราษฎร์นุเคราะห์)นายายอามคุ้งวิมานอื่นๆ-----
22010083 วัดโขดหอย (ละเมียดราษฎร์นุเคราะห์)นายายอามคุ้งวิมานกำพร้า-----
22010083 วัดโขดหอย (ละเมียดราษฎร์นุเคราะห์)นายายอามคุ้งวิมานทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
22010083 วัดโขดหอย (ละเมียดราษฎร์นุเคราะห์)นายายอามคุ้งวิมานมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
22010083 วัดโขดหอย (ละเมียดราษฎร์นุเคราะห์)นายายอามคุ้งวิมานอายุนอกเกณฑ์-----
22010084 วัดนาซานายายอามคุ้งวิมานนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด622--28
22010084 วัดนาซานายายอามคุ้งวิมานเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
22010084 วัดนาซานายายอามคุ้งวิมานเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
22010084 วัดนาซานายายอามคุ้งวิมานเด็กถูกทอดทิ้ง-----
22010084 วัดนาซานายายอามคุ้งวิมานเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
22010084 วัดนาซานายายอามคุ้งวิมานเด็กเร่ร่อน-----
22010084 วัดนาซานายายอามคุ้งวิมานผลกระทบจากเอดส์-----
22010084 วัดนาซานายายอามคุ้งวิมานชนกลุ่มน้อย-----
22010084 วัดนาซานายายอามคุ้งวิมานเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
22010084 วัดนาซานายายอามคุ้งวิมานเด็กยากจน622--28
22010084 วัดนาซานายายอามคุ้งวิมานเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
22010084 วัดนาซานายายอามคุ้งวิมานอื่นๆ-----
22010084 วัดนาซานายายอามคุ้งวิมานกำพร้า-----
22010084 วัดนาซานายายอามคุ้งวิมานทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
22010084 วัดนาซานายายอามคุ้งวิมานมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
22010084 วัดนาซานายายอามคุ้งวิมานอายุนอกเกณฑ์-----
22010085 บ้านยางระหงนายายอามนายายอามก้าวหน้านักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด1120--31
22010085 บ้านยางระหงนายายอามนายายอามก้าวหน้าเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
22010085 บ้านยางระหงนายายอามนายายอามก้าวหน้าเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
22010085 บ้านยางระหงนายายอามนายายอามก้าวหน้าเด็กถูกทอดทิ้ง-----
22010085 บ้านยางระหงนายายอามนายายอามก้าวหน้าเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
22010085 บ้านยางระหงนายายอามนายายอามก้าวหน้าเด็กเร่ร่อน-----
22010085 บ้านยางระหงนายายอามนายายอามก้าวหน้าผลกระทบจากเอดส์-----
22010085 บ้านยางระหงนายายอามนายายอามก้าวหน้าชนกลุ่มน้อย-----
22010085 บ้านยางระหงนายายอามนายายอามก้าวหน้าเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
22010085 บ้านยางระหงนายายอามนายายอามก้าวหน้าเด็กยากจน1120--31
22010085 บ้านยางระหงนายายอามนายายอามก้าวหน้าเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
22010085 บ้านยางระหงนายายอามนายายอามก้าวหน้าอื่นๆ-----
22010085 บ้านยางระหงนายายอามนายายอามก้าวหน้ากำพร้า-----
22010085 บ้านยางระหงนายายอามนายายอามก้าวหน้าทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
22010085 บ้านยางระหงนายายอามนายายอามก้าวหน้ามีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
22010085 บ้านยางระหงนายายอามนายายอามก้าวหน้าอายุนอกเกณฑ์-----
22010086 วัดช้างข้ามนายายอามคุ้งวิมานนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด-21--21
22010086 วัดช้างข้ามนายายอามคุ้งวิมานเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
22010086 วัดช้างข้ามนายายอามคุ้งวิมานเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
22010086 วัดช้างข้ามนายายอามคุ้งวิมานเด็กถูกทอดทิ้ง-----
22010086 วัดช้างข้ามนายายอามคุ้งวิมานเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
22010086 วัดช้างข้ามนายายอามคุ้งวิมานเด็กเร่ร่อน-----
22010086 วัดช้างข้ามนายายอามคุ้งวิมานผลกระทบจากเอดส์-----
22010086 วัดช้างข้ามนายายอามคุ้งวิมานชนกลุ่มน้อย-----
22010086 วัดช้างข้ามนายายอามคุ้งวิมานเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
22010086 วัดช้างข้ามนายายอามคุ้งวิมานเด็กยากจน-21--21
22010086 วัดช้างข้ามนายายอามคุ้งวิมานเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
22010086 วัดช้างข้ามนายายอามคุ้งวิมานอื่นๆ-----
22010086 วัดช้างข้ามนายายอามคุ้งวิมานกำพร้า-----
22010086 วัดช้างข้ามนายายอามคุ้งวิมานทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
22010086 วัดช้างข้ามนายายอามคุ้งวิมานมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
22010086 วัดช้างข้ามนายายอามคุ้งวิมานอายุนอกเกณฑ์-----
22010088 วัดหนองไทรนายายอามคุ้งวิมานนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด536--41
22010088 วัดหนองไทรนายายอามคุ้งวิมานเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
22010088 วัดหนองไทรนายายอามคุ้งวิมานเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
22010088 วัดหนองไทรนายายอามคุ้งวิมานเด็กถูกทอดทิ้ง-----
22010088 วัดหนองไทรนายายอามคุ้งวิมานเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
22010088 วัดหนองไทรนายายอามคุ้งวิมานเด็กเร่ร่อน-----
22010088 วัดหนองไทรนายายอามคุ้งวิมานผลกระทบจากเอดส์-----
22010088 วัดหนองไทรนายายอามคุ้งวิมานชนกลุ่มน้อย-----
22010088 วัดหนองไทรนายายอามคุ้งวิมานเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
22010088 วัดหนองไทรนายายอามคุ้งวิมานเด็กยากจน536--41
22010088 วัดหนองไทรนายายอามคุ้งวิมานเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
22010088 วัดหนองไทรนายายอามคุ้งวิมานอื่นๆ-----
22010088 วัดหนองไทรนายายอามคุ้งวิมานกำพร้า-----
22010088 วัดหนองไทรนายายอามคุ้งวิมานทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
22010088 วัดหนองไทรนายายอามคุ้งวิมานมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
22010088 วัดหนองไทรนายายอามคุ้งวิมานอายุนอกเกณฑ์-----
22010089 บ้านเขามะปริงนายายอามคุ้งวิมานนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด115--16
22010089 บ้านเขามะปริงนายายอามคุ้งวิมานเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
22010089 บ้านเขามะปริงนายายอามคุ้งวิมานเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
22010089 บ้านเขามะปริงนายายอามคุ้งวิมานเด็กถูกทอดทิ้ง-----
22010089 บ้านเขามะปริงนายายอามคุ้งวิมานเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
22010089 บ้านเขามะปริงนายายอามคุ้งวิมานเด็กเร่ร่อน-----
22010089 บ้านเขามะปริงนายายอามคุ้งวิมานผลกระทบจากเอดส์-----
22010089 บ้านเขามะปริงนายายอามคุ้งวิมานชนกลุ่มน้อย-----
22010089 บ้านเขามะปริงนายายอามคุ้งวิมานเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
22010089 บ้านเขามะปริงนายายอามคุ้งวิมานเด็กยากจน115--16
22010089 บ้านเขามะปริงนายายอามคุ้งวิมานเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
22010089 บ้านเขามะปริงนายายอามคุ้งวิมานอื่นๆ-----
22010089 บ้านเขามะปริงนายายอามคุ้งวิมานกำพร้า-----
22010089 บ้านเขามะปริงนายายอามคุ้งวิมานทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
22010089 บ้านเขามะปริงนายายอามคุ้งวิมานมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
22010089 บ้านเขามะปริงนายายอามคุ้งวิมานอายุนอกเกณฑ์-----
22010090 วัดนายายอามนายายอามนายายอามก้าวหน้านักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด117--18
22010090 วัดนายายอามนายายอามนายายอามก้าวหน้าเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
22010090 วัดนายายอามนายายอามนายายอามก้าวหน้าเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
22010090 วัดนายายอามนายายอามนายายอามก้าวหน้าเด็กถูกทอดทิ้ง-----
22010090 วัดนายายอามนายายอามนายายอามก้าวหน้าเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
22010090 วัดนายายอามนายายอามนายายอามก้าวหน้าเด็กเร่ร่อน-----
22010090 วัดนายายอามนายายอามนายายอามก้าวหน้าผลกระทบจากเอดส์-----
22010090 วัดนายายอามนายายอามนายายอามก้าวหน้าชนกลุ่มน้อย-----
22010090 วัดนายายอามนายายอามนายายอามก้าวหน้าเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
22010090 วัดนายายอามนายายอามนายายอามก้าวหน้าเด็กยากจน116--17
22010090 วัดนายายอามนายายอามนายายอามก้าวหน้าเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
22010090 วัดนายายอามนายายอามนายายอามก้าวหน้าอื่นๆ-----
22010090 วัดนายายอามนายายอามนายายอามก้าวหน้ากำพร้า-----
22010090 วัดนายายอามนายายอามนายายอามก้าวหน้าทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
22010090 วัดนายายอามนายายอามนายายอามก้าวหน้ามีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-1--1
22010090 วัดนายายอามนายายอามนายายอามก้าวหน้าอายุนอกเกณฑ์-----
22010091 บ้านต้นกระบกนายายอามนายายอามก้าวหน้านักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด42233-59
22010091 บ้านต้นกระบกนายายอามนายายอามก้าวหน้าเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
22010091 บ้านต้นกระบกนายายอามนายายอามก้าวหน้าเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
22010091 บ้านต้นกระบกนายายอามนายายอามก้าวหน้าเด็กถูกทอดทิ้ง-----
22010091 บ้านต้นกระบกนายายอามนายายอามก้าวหน้าเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
22010091 บ้านต้นกระบกนายายอามนายายอามก้าวหน้าเด็กเร่ร่อน-----
22010091 บ้านต้นกระบกนายายอามนายายอามก้าวหน้าผลกระทบจากเอดส์-----
22010091 บ้านต้นกระบกนายายอามนายายอามก้าวหน้าชนกลุ่มน้อย-----
22010091 บ้านต้นกระบกนายายอามนายายอามก้าวหน้าเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
22010091 บ้านต้นกระบกนายายอามนายายอามก้าวหน้าเด็กยากจน42233-59
22010091 บ้านต้นกระบกนายายอามนายายอามก้าวหน้าเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
22010091 บ้านต้นกระบกนายายอามนายายอามก้าวหน้าอื่นๆ-----
22010091 บ้านต้นกระบกนายายอามนายายอามก้าวหน้ากำพร้า-----
22010091 บ้านต้นกระบกนายายอามนายายอามก้าวหน้าทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
22010091 บ้านต้นกระบกนายายอามนายายอามก้าวหน้ามีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
22010091 บ้านต้นกระบกนายายอามนายายอามก้าวหน้าอายุนอกเกณฑ์-----
22010092 วัดโพธิ์ลังกามิตรภาพที่ 171นายายอามนายายอามก้าวหน้านักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด663--69
22010092 วัดโพธิ์ลังกามิตรภาพที่ 171นายายอามนายายอามก้าวหน้าเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
22010092 วัดโพธิ์ลังกามิตรภาพที่ 171นายายอามนายายอามก้าวหน้าเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
22010092 วัดโพธิ์ลังกามิตรภาพที่ 171นายายอามนายายอามก้าวหน้าเด็กถูกทอดทิ้ง-----
22010092 วัดโพธิ์ลังกามิตรภาพที่ 171นายายอามนายายอามก้าวหน้าเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
22010092 วัดโพธิ์ลังกามิตรภาพที่ 171นายายอามนายายอามก้าวหน้าเด็กเร่ร่อน-----
22010092 วัดโพธิ์ลังกามิตรภาพที่ 171นายายอามนายายอามก้าวหน้าผลกระทบจากเอดส์-----
22010092 วัดโพธิ์ลังกามิตรภาพที่ 171นายายอามนายายอามก้าวหน้าชนกลุ่มน้อย-----
22010092 วัดโพธิ์ลังกามิตรภาพที่ 171นายายอามนายายอามก้าวหน้าเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
22010092 วัดโพธิ์ลังกามิตรภาพที่ 171นายายอามนายายอามก้าวหน้าเด็กยากจน663--69
22010092 วัดโพธิ์ลังกามิตรภาพที่ 171นายายอามนายายอามก้าวหน้าเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
22010092 วัดโพธิ์ลังกามิตรภาพที่ 171นายายอามนายายอามก้าวหน้าอื่นๆ-----
22010092 วัดโพธิ์ลังกามิตรภาพที่ 171นายายอามนายายอามก้าวหน้ากำพร้า-----
22010092 วัดโพธิ์ลังกามิตรภาพที่ 171นายายอามนายายอามก้าวหน้าทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
22010092 วัดโพธิ์ลังกามิตรภาพที่ 171นายายอามนายายอามก้าวหน้ามีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
22010092 วัดโพธิ์ลังกามิตรภาพที่ 171นายายอามนายายอามก้าวหน้าอายุนอกเกณฑ์-----
22010094 บ้านห้วงกระแจะนายายอามนายายอามก้าวหน้านักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด23435-71
22010094 บ้านห้วงกระแจะนายายอามนายายอามก้าวหน้าเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
22010094 บ้านห้วงกระแจะนายายอามนายายอามก้าวหน้าเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
22010094 บ้านห้วงกระแจะนายายอามนายายอามก้าวหน้าเด็กถูกทอดทิ้ง-----
22010094 บ้านห้วงกระแจะนายายอามนายายอามก้าวหน้าเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
22010094 บ้านห้วงกระแจะนายายอามนายายอามก้าวหน้าเด็กเร่ร่อน-----
22010094 บ้านห้วงกระแจะนายายอามนายายอามก้าวหน้าผลกระทบจากเอดส์-----
22010094 บ้านห้วงกระแจะนายายอามนายายอามก้าวหน้าชนกลุ่มน้อย-----
22010094 บ้านห้วงกระแจะนายายอามนายายอามก้าวหน้าเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
22010094 บ้านห้วงกระแจะนายายอามนายายอามก้าวหน้าเด็กยากจน23435-71
22010094 บ้านห้วงกระแจะนายายอามนายายอามก้าวหน้าเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
22010094 บ้านห้วงกระแจะนายายอามนายายอามก้าวหน้าอื่นๆ-----
22010094 บ้านห้วงกระแจะนายายอามนายายอามก้าวหน้ากำพร้า-----
22010094 บ้านห้วงกระแจะนายายอามนายายอามก้าวหน้าทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
22010094 บ้านห้วงกระแจะนายายอามนายายอามก้าวหน้ามีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
22010094 บ้านห้วงกระแจะนายายอามนายายอามก้าวหน้าอายุนอกเกณฑ์-----
22010095 วัดวังหินนายายอามนายายอามก้าวหน้านักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด11--2
22010095 วัดวังหินนายายอามนายายอามก้าวหน้าเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
22010095 วัดวังหินนายายอามนายายอามก้าวหน้าเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
22010095 วัดวังหินนายายอามนายายอามก้าวหน้าเด็กถูกทอดทิ้ง-----
22010095 วัดวังหินนายายอามนายายอามก้าวหน้าเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
22010095 วัดวังหินนายายอามนายายอามก้าวหน้าเด็กเร่ร่อน-----
22010095 วัดวังหินนายายอามนายายอามก้าวหน้าผลกระทบจากเอดส์-----
22010095 วัดวังหินนายายอามนายายอามก้าวหน้าชนกลุ่มน้อย-----
22010095 วัดวังหินนายายอามนายายอามก้าวหน้าเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
22010095 วัดวังหินนายายอามนายายอามก้าวหน้าเด็กยากจน11--2
22010095 วัดวังหินนายายอามนายายอามก้าวหน้าเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
22010095 วัดวังหินนายายอามนายายอามก้าวหน้าอื่นๆ-----
22010095 วัดวังหินนายายอามนายายอามก้าวหน้ากำพร้า-----
22010095 วัดวังหินนายายอามนายายอามก้าวหน้าทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
22010095 วัดวังหินนายายอามนายายอามก้าวหน้ามีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
22010095 วัดวังหินนายายอามนายายอามก้าวหน้าอายุนอกเกณฑ์-----
22010096 วัดหนองสีงานายายอามนายายอามก้าวหน้านักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด-12--12
22010096 วัดหนองสีงานายายอามนายายอามก้าวหน้าเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
22010096 วัดหนองสีงานายายอามนายายอามก้าวหน้าเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
22010096 วัดหนองสีงานายายอามนายายอามก้าวหน้าเด็กถูกทอดทิ้ง-1--1
22010096 วัดหนองสีงานายายอามนายายอามก้าวหน้าเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
22010096 วัดหนองสีงานายายอามนายายอามก้าวหน้าเด็กเร่ร่อน-----
22010096 วัดหนองสีงานายายอามนายายอามก้าวหน้าผลกระทบจากเอดส์-----
22010096 วัดหนองสีงานายายอามนายายอามก้าวหน้าชนกลุ่มน้อย-----
22010096 วัดหนองสีงานายายอามนายายอามก้าวหน้าเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
22010096 วัดหนองสีงานายายอามนายายอามก้าวหน้าเด็กยากจน-11--11
22010096 วัดหนองสีงานายายอามนายายอามก้าวหน้าเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
22010096 วัดหนองสีงานายายอามนายายอามก้าวหน้าอื่นๆ-----
22010096 วัดหนองสีงานายายอามนายายอามก้าวหน้ากำพร้า-----
22010096 วัดหนองสีงานายายอามนายายอามก้าวหน้าทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
22010096 วัดหนองสีงานายายอามนายายอามก้าวหน้ามีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
22010096 วัดหนองสีงานายายอามนายายอามก้าวหน้าอายุนอกเกณฑ์-----
22010097 บ้านคลองลาวนายายอามนายายอามก้าวหน้านักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด29121--150
22010097 บ้านคลองลาวนายายอามนายายอามก้าวหน้าเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
22010097 บ้านคลองลาวนายายอามนายายอามก้าวหน้าเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
22010097 บ้านคลองลาวนายายอามนายายอามก้าวหน้าเด็กถูกทอดทิ้ง-----
22010097 บ้านคลองลาวนายายอามนายายอามก้าวหน้าเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
22010097 บ้านคลองลาวนายายอามนายายอามก้าวหน้าเด็กเร่ร่อน-----
22010097 บ้านคลองลาวนายายอามนายายอามก้าวหน้าผลกระทบจากเอดส์-----
22010097 บ้านคลองลาวนายายอามนายายอามก้าวหน้าชนกลุ่มน้อย-----
22010097 บ้านคลองลาวนายายอามนายายอามก้าวหน้าเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
22010097 บ้านคลองลาวนายายอามนายายอามก้าวหน้าเด็กยากจน29121--150
22010097 บ้านคลองลาวนายายอามนายายอามก้าวหน้าเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
22010097 บ้านคลองลาวนายายอามนายายอามก้าวหน้าอื่นๆ-----
22010097 บ้านคลองลาวนายายอามนายายอามก้าวหน้ากำพร้า-----
22010097 บ้านคลองลาวนายายอามนายายอามก้าวหน้าทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
22010097 บ้านคลองลาวนายายอามนายายอามก้าวหน้ามีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
22010097 บ้านคลองลาวนายายอามนายายอามก้าวหน้าอายุนอกเกณฑ์-----
22010101 วัดท่าแคลง(ท่าแคลงวิทยาคาร)นายายอามคุ้งวิมานนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด2683--109
22010101 วัดท่าแคลง(ท่าแคลงวิทยาคาร)นายายอามคุ้งวิมานเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
22010101 วัดท่าแคลง(ท่าแคลงวิทยาคาร)นายายอามคุ้งวิมานเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
22010101 วัดท่าแคลง(ท่าแคลงวิทยาคาร)นายายอามคุ้งวิมานเด็กถูกทอดทิ้ง-----
22010101 วัดท่าแคลง(ท่าแคลงวิทยาคาร)นายายอามคุ้งวิมานเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
22010101 วัดท่าแคลง(ท่าแคลงวิทยาคาร)นายายอามคุ้งวิมานเด็กเร่ร่อน-----
22010101 วัดท่าแคลง(ท่าแคลงวิทยาคาร)นายายอามคุ้งวิมานผลกระทบจากเอดส์-----
22010101 วัดท่าแคลง(ท่าแคลงวิทยาคาร)นายายอามคุ้งวิมานชนกลุ่มน้อย-----
22010101 วัดท่าแคลง(ท่าแคลงวิทยาคาร)นายายอามคุ้งวิมานเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
22010101 วัดท่าแคลง(ท่าแคลงวิทยาคาร)นายายอามคุ้งวิมานเด็กยากจน2683--109
22010101 วัดท่าแคลง(ท่าแคลงวิทยาคาร)นายายอามคุ้งวิมานเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
22010101 วัดท่าแคลง(ท่าแคลงวิทยาคาร)นายายอามคุ้งวิมานอื่นๆ-----
22010101 วัดท่าแคลง(ท่าแคลงวิทยาคาร)นายายอามคุ้งวิมานกำพร้า-----
22010101 วัดท่าแคลง(ท่าแคลงวิทยาคาร)นายายอามคุ้งวิมานทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
22010101 วัดท่าแคลง(ท่าแคลงวิทยาคาร)นายายอามคุ้งวิมานมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
22010101 วัดท่าแคลง(ท่าแคลงวิทยาคาร)นายายอามคุ้งวิมานอายุนอกเกณฑ์-----
22010051 วัดหนองคัน (ไจ พิทยาคาร)ท่าใหม่มิติใหม่ ท่าใหม่ 4นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด248141-146
22010051 วัดหนองคัน (ไจ พิทยาคาร)ท่าใหม่มิติใหม่ ท่าใหม่ 4เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
22010051 วัดหนองคัน (ไจ พิทยาคาร)ท่าใหม่มิติใหม่ ท่าใหม่ 4เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
22010051 วัดหนองคัน (ไจ พิทยาคาร)ท่าใหม่มิติใหม่ ท่าใหม่ 4เด็กถูกทอดทิ้ง-----
22010051 วัดหนองคัน (ไจ พิทยาคาร)ท่าใหม่มิติใหม่ ท่าใหม่ 4เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
22010051 วัดหนองคัน (ไจ พิทยาคาร)ท่าใหม่มิติใหม่ ท่าใหม่ 4เด็กเร่ร่อน-----
22010051 วัดหนองคัน (ไจ พิทยาคาร)ท่าใหม่มิติใหม่ ท่าใหม่ 4ผลกระทบจากเอดส์-----
22010051 วัดหนองคัน (ไจ พิทยาคาร)ท่าใหม่มิติใหม่ ท่าใหม่ 4ชนกลุ่มน้อย-----
22010051 วัดหนองคัน (ไจ พิทยาคาร)ท่าใหม่มิติใหม่ ท่าใหม่ 4เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
22010051 วัดหนองคัน (ไจ พิทยาคาร)ท่าใหม่มิติใหม่ ท่าใหม่ 4เด็กยากจน248041-145
22010051 วัดหนองคัน (ไจ พิทยาคาร)ท่าใหม่มิติใหม่ ท่าใหม่ 4เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
22010051 วัดหนองคัน (ไจ พิทยาคาร)ท่าใหม่มิติใหม่ ท่าใหม่ 4อื่นๆ-----
22010051 วัดหนองคัน (ไจ พิทยาคาร)ท่าใหม่มิติใหม่ ท่าใหม่ 4กำพร้า-----
22010051 วัดหนองคัน (ไจ พิทยาคาร)ท่าใหม่มิติใหม่ ท่าใหม่ 4ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
22010051 วัดหนองคัน (ไจ พิทยาคาร)ท่าใหม่มิติใหม่ ท่าใหม่ 4มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-1--1
22010051 วัดหนองคัน (ไจ พิทยาคาร)ท่าใหม่มิติใหม่ ท่าใหม่ 4อายุนอกเกณฑ์-----
22010029 วัดเนินโพธิ์ (สวาสดิ์ราษฎร์อุปถัมภ์)เมืองจันทบุรีคุณภาพสัมพันธ์นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด117--18
22010029 วัดเนินโพธิ์ (สวาสดิ์ราษฎร์อุปถัมภ์)เมืองจันทบุรีคุณภาพสัมพันธ์เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
22010029 วัดเนินโพธิ์ (สวาสดิ์ราษฎร์อุปถัมภ์)เมืองจันทบุรีคุณภาพสัมพันธ์เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
22010029 วัดเนินโพธิ์ (สวาสดิ์ราษฎร์อุปถัมภ์)เมืองจันทบุรีคุณภาพสัมพันธ์เด็กถูกทอดทิ้ง-1--1
22010029 วัดเนินโพธิ์ (สวาสดิ์ราษฎร์อุปถัมภ์)เมืองจันทบุรีคุณภาพสัมพันธ์เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
22010029 วัดเนินโพธิ์ (สวาสดิ์ราษฎร์อุปถัมภ์)เมืองจันทบุรีคุณภาพสัมพันธ์เด็กเร่ร่อน-----
22010029 วัดเนินโพธิ์ (สวาสดิ์ราษฎร์อุปถัมภ์)เมืองจันทบุรีคุณภาพสัมพันธ์ผลกระทบจากเอดส์-----
22010029 วัดเนินโพธิ์ (สวาสดิ์ราษฎร์อุปถัมภ์)เมืองจันทบุรีคุณภาพสัมพันธ์ชนกลุ่มน้อย-----
22010029 วัดเนินโพธิ์ (สวาสดิ์ราษฎร์อุปถัมภ์)เมืองจันทบุรีคุณภาพสัมพันธ์เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
22010029 วัดเนินโพธิ์ (สวาสดิ์ราษฎร์อุปถัมภ์)เมืองจันทบุรีคุณภาพสัมพันธ์เด็กยากจน116--17
22010029 วัดเนินโพธิ์ (สวาสดิ์ราษฎร์อุปถัมภ์)เมืองจันทบุรีคุณภาพสัมพันธ์เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
22010029 วัดเนินโพธิ์ (สวาสดิ์ราษฎร์อุปถัมภ์)เมืองจันทบุรีคุณภาพสัมพันธ์อื่นๆ-----
22010029 วัดเนินโพธิ์ (สวาสดิ์ราษฎร์อุปถัมภ์)เมืองจันทบุรีคุณภาพสัมพันธ์กำพร้า-----
22010029 วัดเนินโพธิ์ (สวาสดิ์ราษฎร์อุปถัมภ์)เมืองจันทบุรีคุณภาพสัมพันธ์ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
22010029 วัดเนินโพธิ์ (สวาสดิ์ราษฎร์อุปถัมภ์)เมืองจันทบุรีคุณภาพสัมพันธ์มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
22010029 วัดเนินโพธิ์ (สวาสดิ์ราษฎร์อุปถัมภ์)เมืองจันทบุรีคุณภาพสัมพันธ์อายุนอกเกณฑ์-----


บ้านเลขที่ 1 ถนนตากสิน ตำบลตลาด อำเภอเมืองจันทบุรี จันทบุรี 22000
Version.2022.1.KAOPUNHOT