4,313

ครั้ง/Times

ข้อมูลที่มีผู้รับบริการเข้าดู TOP TEN

รายการจำนวน(ครั้ง)
ทะเบียนโรงเรียน93921.77%
ครูและบุคลากรทางการศึกษา3618.37%
นร.จำแนกระดับชั้น/ขนาด3417.91%
ข้อมูลสถานศึกษา3307.65%
สรุป นร.รายชั้นเรียน2245.19%
ที่อยู่และการติดต่อโรงเรียน1603.71%
คณะกรรมการ1353.13%
สรุปจำนวน นร.รายชั้นเรียน ระดับจังหวัด1262.92%
ภาพรวมระดับจังหวัด1232.85%
ผลสอบ O-Net1122.60%

ข้อมูลที่มีผู้รับบริการเข้าดูในส่วนอื่นๆ

รายการจำนวน(ครั้ง)
นร.จำแนกรายช่วงชั้น1002.32%
สถิติ/บริการ972.25%
แผนที่ภูมิศาสตร์/การเดินทาง902.09%
โครงการในโรงเรียน882.04%
ตารางจำแนก.เพศ861.99%
เครือข่ายเว็บไซต์โรงเรียน861.99%
ตารางจำแนก.ตำแหน่ง721.67%
แนวโน้ม จำนวน นร.651.51%
วิธีปฏิบัติที่ดี/ที่เป็นเลิศ631.46%
แผนอัตรากำลังข้าราชการ621.44%
นร.จำแนกตามอายุ581.34%
ข้อมูล.เลิกสถานศึกษา501.16%
ตารางจำแนก.วิทยฐานะ461.07%
ตารางจำแนก.วุฒิการศึกษา400.93%
ผลสอบ NT400.93%
รายงานบริหารงบประมาณ390.90%
นร.จำแนกตามความพิการ390.90%
แนวโน้ม จำนวนห้องเรียน360.83%
บุคลากรเกษียณอายุ350.81%
ข้อมูล นร./ห้องเรียนรายช่วงชั้น ระดับจังหวัด330.77%
ข้อมูล นร./ห้องเรียนรายชั้น ระดับจังหวัด310.72%
อาคารและสิ่งปลูกสร้าง280.65%
นร.จำแนกตามสัญชาติ270.63%
ผลสอบ RT250.58%
นร.จำแนกความด้อยโอกาส240.56%
นร.จำแนกตามศาสนา180.42%
ภาวะโภชนาการ ส่วนสูงตามเกณฑ์อายุ180.42%
นร.เดินทางเกิน 3 กม.180.42%
ตรวจผลการเรียน นร.170.39%
นร.เทียบน้ำหนักส่วนสูงกับเกณฑ์มาตรฐาน160.37%
ภาวะโภชนาการ น้ำหนักตามเกณฑ์ความสูง150.35%