โรงเรียนโครงการพิเศษ
รหัสโครงการชื่อโครงการ
8 โรงเรียนคุณภาพ
7 โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล
6 แนวทางการจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบมอนเตสซอรี Montessori
5 โครงการอัจฉริยะจรรยา
4 บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย
3 โรงเรียนสุจริต
2 โครงการสะเต็มศึกษา
1 โครงการสานอนาคตการศึกษา CONNEXT ED