จำนวนนักเรียน จำแนกตามความพิการ


  ตารางสรุปยอดรวม : ประจำภาคเรียนที่ 2566-2

ประเภท ปฐมวัย ประถมศึกษา ม.ต้น/ขยายโอกาส ม.ปลาย/เทียบเท่า รวมทั้งสิ้น

รหัสโรงเรียนอำเภอกลุ่มประเภทปฐมวัยประถมศึกษาม.ต้น/ขยายโอกาสม.ปลาย/เทียบเท่ารวมทั้งสิ้น
22010001 วัดเกาะขวาง(สังวาลย์ราษฎร์รังสรรค์)เมืองจันทบุรีคุณภาพสัมพันธ์นักเรียนพิการทั้งหมด-----
22010001 วัดเกาะขวาง(สังวาลย์ราษฎร์รังสรรค์)เมืองจันทบุรีคุณภาพสัมพันธ์ความพิการทางการมองเห็น-----
22010001 วัดเกาะขวาง(สังวาลย์ราษฎร์รังสรรค์)เมืองจันทบุรีคุณภาพสัมพันธ์ความพิการทางการได้ยิน-----
22010001 วัดเกาะขวาง(สังวาลย์ราษฎร์รังสรรค์)เมืองจันทบุรีคุณภาพสัมพันธ์ความพิการทางสติปัญญา-----
22010001 วัดเกาะขวาง(สังวาลย์ราษฎร์รังสรรค์)เมืองจันทบุรีคุณภาพสัมพันธ์ความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
22010001 วัดเกาะขวาง(สังวาลย์ราษฎร์รังสรรค์)เมืองจันทบุรีคุณภาพสัมพันธ์ความพิการทางการเรียนรู้-----
22010001 วัดเกาะขวาง(สังวาลย์ราษฎร์รังสรรค์)เมืองจันทบุรีคุณภาพสัมพันธ์ความพิการทางการพูดและภาษา-----
22010001 วัดเกาะขวาง(สังวาลย์ราษฎร์รังสรรค์)เมืองจันทบุรีคุณภาพสัมพันธ์ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
22010001 วัดเกาะขวาง(สังวาลย์ราษฎร์รังสรรค์)เมืองจันทบุรีคุณภาพสัมพันธ์ความพิการทางการออทิสติก-----
22010001 วัดเกาะขวาง(สังวาลย์ราษฎร์รังสรรค์)เมืองจันทบุรีคุณภาพสัมพันธ์ความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
22010001 วัดเกาะขวาง(สังวาลย์ราษฎร์รังสรรค์)เมืองจันทบุรีคุณภาพสัมพันธ์อื่นๆ-----
22010001 วัดเกาะขวาง(สังวาลย์ราษฎร์รังสรรค์)เมืองจันทบุรีคุณภาพสัมพันธ์ข้อมูลผิดปกติ-----
22010001 วัดเกาะขวาง(สังวาลย์ราษฎร์รังสรรค์)เมืองจันทบุรีคุณภาพสัมพันธ์อายุนอกเกณฑ์-----
22010002 วัดเกาะตะเคียน(วาสน์วิทยานุกูล)เมืองจันทบุรีคุณภาพสัมพันธ์นักเรียนพิการทั้งหมด-----
22010002 วัดเกาะตะเคียน(วาสน์วิทยานุกูล)เมืองจันทบุรีคุณภาพสัมพันธ์ความพิการทางการมองเห็น-----
22010002 วัดเกาะตะเคียน(วาสน์วิทยานุกูล)เมืองจันทบุรีคุณภาพสัมพันธ์ความพิการทางการได้ยิน-----
22010002 วัดเกาะตะเคียน(วาสน์วิทยานุกูล)เมืองจันทบุรีคุณภาพสัมพันธ์ความพิการทางสติปัญญา-----
22010002 วัดเกาะตะเคียน(วาสน์วิทยานุกูล)เมืองจันทบุรีคุณภาพสัมพันธ์ความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
22010002 วัดเกาะตะเคียน(วาสน์วิทยานุกูล)เมืองจันทบุรีคุณภาพสัมพันธ์ความพิการทางการเรียนรู้-----
22010002 วัดเกาะตะเคียน(วาสน์วิทยานุกูล)เมืองจันทบุรีคุณภาพสัมพันธ์ความพิการทางการพูดและภาษา-----
22010002 วัดเกาะตะเคียน(วาสน์วิทยานุกูล)เมืองจันทบุรีคุณภาพสัมพันธ์ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
22010002 วัดเกาะตะเคียน(วาสน์วิทยานุกูล)เมืองจันทบุรีคุณภาพสัมพันธ์ความพิการทางการออทิสติก-----
22010002 วัดเกาะตะเคียน(วาสน์วิทยานุกูล)เมืองจันทบุรีคุณภาพสัมพันธ์ความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
22010002 วัดเกาะตะเคียน(วาสน์วิทยานุกูล)เมืองจันทบุรีคุณภาพสัมพันธ์อื่นๆ-----
22010002 วัดเกาะตะเคียน(วาสน์วิทยานุกูล)เมืองจันทบุรีคุณภาพสัมพันธ์ข้อมูลผิดปกติ-----
22010002 วัดเกาะตะเคียน(วาสน์วิทยานุกูล)เมืองจันทบุรีคุณภาพสัมพันธ์อายุนอกเกณฑ์-----
22010003 วัดเกาะโตนด (จันทร์ศีลราษฏร์ประสิทธิ์)เมืองจันทบุรีคุณภาพสัมพันธ์นักเรียนพิการทั้งหมด-----
22010003 วัดเกาะโตนด (จันทร์ศีลราษฏร์ประสิทธิ์)เมืองจันทบุรีคุณภาพสัมพันธ์ความพิการทางการมองเห็น-----
22010003 วัดเกาะโตนด (จันทร์ศีลราษฏร์ประสิทธิ์)เมืองจันทบุรีคุณภาพสัมพันธ์ความพิการทางการได้ยิน-----
22010003 วัดเกาะโตนด (จันทร์ศีลราษฏร์ประสิทธิ์)เมืองจันทบุรีคุณภาพสัมพันธ์ความพิการทางสติปัญญา-----
22010003 วัดเกาะโตนด (จันทร์ศีลราษฏร์ประสิทธิ์)เมืองจันทบุรีคุณภาพสัมพันธ์ความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
22010003 วัดเกาะโตนด (จันทร์ศีลราษฏร์ประสิทธิ์)เมืองจันทบุรีคุณภาพสัมพันธ์ความพิการทางการเรียนรู้-----
22010003 วัดเกาะโตนด (จันทร์ศีลราษฏร์ประสิทธิ์)เมืองจันทบุรีคุณภาพสัมพันธ์ความพิการทางการพูดและภาษา-----
22010003 วัดเกาะโตนด (จันทร์ศีลราษฏร์ประสิทธิ์)เมืองจันทบุรีคุณภาพสัมพันธ์ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
22010003 วัดเกาะโตนด (จันทร์ศีลราษฏร์ประสิทธิ์)เมืองจันทบุรีคุณภาพสัมพันธ์ความพิการทางการออทิสติก-----
22010003 วัดเกาะโตนด (จันทร์ศีลราษฏร์ประสิทธิ์)เมืองจันทบุรีคุณภาพสัมพันธ์ความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
22010003 วัดเกาะโตนด (จันทร์ศีลราษฏร์ประสิทธิ์)เมืองจันทบุรีคุณภาพสัมพันธ์อื่นๆ-----
22010003 วัดเกาะโตนด (จันทร์ศีลราษฏร์ประสิทธิ์)เมืองจันทบุรีคุณภาพสัมพันธ์ข้อมูลผิดปกติ-----
22010003 วัดเกาะโตนด (จันทร์ศีลราษฏร์ประสิทธิ์)เมืองจันทบุรีคุณภาพสัมพันธ์อายุนอกเกณฑ์-----
22010005 วัดเขาน้อยเมืองจันทบุรีคุณภาพสัมพันธ์นักเรียนพิการทั้งหมด-----
22010005 วัดเขาน้อยเมืองจันทบุรีคุณภาพสัมพันธ์ความพิการทางการมองเห็น-----
22010005 วัดเขาน้อยเมืองจันทบุรีคุณภาพสัมพันธ์ความพิการทางการได้ยิน-----
22010005 วัดเขาน้อยเมืองจันทบุรีคุณภาพสัมพันธ์ความพิการทางสติปัญญา-----
22010005 วัดเขาน้อยเมืองจันทบุรีคุณภาพสัมพันธ์ความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
22010005 วัดเขาน้อยเมืองจันทบุรีคุณภาพสัมพันธ์ความพิการทางการเรียนรู้-----
22010005 วัดเขาน้อยเมืองจันทบุรีคุณภาพสัมพันธ์ความพิการทางการพูดและภาษา-----
22010005 วัดเขาน้อยเมืองจันทบุรีคุณภาพสัมพันธ์ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
22010005 วัดเขาน้อยเมืองจันทบุรีคุณภาพสัมพันธ์ความพิการทางการออทิสติก-----
22010005 วัดเขาน้อยเมืองจันทบุรีคุณภาพสัมพันธ์ความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
22010005 วัดเขาน้อยเมืองจันทบุรีคุณภาพสัมพันธ์อื่นๆ-----
22010005 วัดเขาน้อยเมืองจันทบุรีคุณภาพสัมพันธ์ข้อมูลผิดปกติ-----
22010005 วัดเขาน้อยเมืองจันทบุรีคุณภาพสัมพันธ์อายุนอกเกณฑ์-----
22010006 วัดคมบาง(เพิ่มพิทยากร)เมืองจันทบุรี9 วัดพัฒนาวิชาการนักเรียนพิการทั้งหมด-----
22010006 วัดคมบาง(เพิ่มพิทยากร)เมืองจันทบุรี9 วัดพัฒนาวิชาการความพิการทางการมองเห็น-----
22010006 วัดคมบาง(เพิ่มพิทยากร)เมืองจันทบุรี9 วัดพัฒนาวิชาการความพิการทางการได้ยิน-----
22010006 วัดคมบาง(เพิ่มพิทยากร)เมืองจันทบุรี9 วัดพัฒนาวิชาการความพิการทางสติปัญญา-----
22010006 วัดคมบาง(เพิ่มพิทยากร)เมืองจันทบุรี9 วัดพัฒนาวิชาการความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
22010006 วัดคมบาง(เพิ่มพิทยากร)เมืองจันทบุรี9 วัดพัฒนาวิชาการความพิการทางการเรียนรู้-----
22010006 วัดคมบาง(เพิ่มพิทยากร)เมืองจันทบุรี9 วัดพัฒนาวิชาการความพิการทางการพูดและภาษา-----
22010006 วัดคมบาง(เพิ่มพิทยากร)เมืองจันทบุรี9 วัดพัฒนาวิชาการความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
22010006 วัดคมบาง(เพิ่มพิทยากร)เมืองจันทบุรี9 วัดพัฒนาวิชาการความพิการทางการออทิสติก-----
22010006 วัดคมบาง(เพิ่มพิทยากร)เมืองจันทบุรี9 วัดพัฒนาวิชาการความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
22010006 วัดคมบาง(เพิ่มพิทยากร)เมืองจันทบุรี9 วัดพัฒนาวิชาการอื่นๆ-----
22010006 วัดคมบาง(เพิ่มพิทยากร)เมืองจันทบุรี9 วัดพัฒนาวิชาการข้อมูลผิดปกติ-----
22010006 วัดคมบาง(เพิ่มพิทยากร)เมืองจันทบุรี9 วัดพัฒนาวิชาการอายุนอกเกณฑ์-----
22010007 วัดเนินยางเมืองจันทบุรี9 วัดพัฒนาวิชาการนักเรียนพิการทั้งหมด-----
22010007 วัดเนินยางเมืองจันทบุรี9 วัดพัฒนาวิชาการความพิการทางการมองเห็น-----
22010007 วัดเนินยางเมืองจันทบุรี9 วัดพัฒนาวิชาการความพิการทางการได้ยิน-----
22010007 วัดเนินยางเมืองจันทบุรี9 วัดพัฒนาวิชาการความพิการทางสติปัญญา-----
22010007 วัดเนินยางเมืองจันทบุรี9 วัดพัฒนาวิชาการความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
22010007 วัดเนินยางเมืองจันทบุรี9 วัดพัฒนาวิชาการความพิการทางการเรียนรู้-----
22010007 วัดเนินยางเมืองจันทบุรี9 วัดพัฒนาวิชาการความพิการทางการพูดและภาษา-----
22010007 วัดเนินยางเมืองจันทบุรี9 วัดพัฒนาวิชาการความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
22010007 วัดเนินยางเมืองจันทบุรี9 วัดพัฒนาวิชาการความพิการทางการออทิสติก-----
22010007 วัดเนินยางเมืองจันทบุรี9 วัดพัฒนาวิชาการความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
22010007 วัดเนินยางเมืองจันทบุรี9 วัดพัฒนาวิชาการอื่นๆ-----
22010007 วัดเนินยางเมืองจันทบุรี9 วัดพัฒนาวิชาการข้อมูลผิดปกติ-----
22010007 วัดเนินยางเมืองจันทบุรี9 วัดพัฒนาวิชาการอายุนอกเกณฑ์-----
22010008 วัดทองทั่ว (เอครพานิช)เมืองจันทบุรี9 วัดพัฒนาวิชาการนักเรียนพิการทั้งหมด-3--3
22010008 วัดทองทั่ว (เอครพานิช)เมืองจันทบุรี9 วัดพัฒนาวิชาการความพิการทางการมองเห็น-----
22010008 วัดทองทั่ว (เอครพานิช)เมืองจันทบุรี9 วัดพัฒนาวิชาการความพิการทางการได้ยิน-----
22010008 วัดทองทั่ว (เอครพานิช)เมืองจันทบุรี9 วัดพัฒนาวิชาการความพิการทางสติปัญญา-----
22010008 วัดทองทั่ว (เอครพานิช)เมืองจันทบุรี9 วัดพัฒนาวิชาการความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
22010008 วัดทองทั่ว (เอครพานิช)เมืองจันทบุรี9 วัดพัฒนาวิชาการความพิการทางการเรียนรู้-3--3
22010008 วัดทองทั่ว (เอครพานิช)เมืองจันทบุรี9 วัดพัฒนาวิชาการความพิการทางการพูดและภาษา-----
22010008 วัดทองทั่ว (เอครพานิช)เมืองจันทบุรี9 วัดพัฒนาวิชาการความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
22010008 วัดทองทั่ว (เอครพานิช)เมืองจันทบุรี9 วัดพัฒนาวิชาการความพิการทางการออทิสติก-----
22010008 วัดทองทั่ว (เอครพานิช)เมืองจันทบุรี9 วัดพัฒนาวิชาการความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
22010008 วัดทองทั่ว (เอครพานิช)เมืองจันทบุรี9 วัดพัฒนาวิชาการอื่นๆ-----
22010008 วัดทองทั่ว (เอครพานิช)เมืองจันทบุรี9 วัดพัฒนาวิชาการข้อมูลผิดปกติ-----
22010008 วัดทองทั่ว (เอครพานิช)เมืองจันทบุรี9 วัดพัฒนาวิชาการอายุนอกเกณฑ์-----
22010009 วัดเนินสูง(วิชัยนารายณ์ราษฎร์บำรุง)เมืองจันทบุรี9 วัดพัฒนาวิชาการนักเรียนพิการทั้งหมด-----
22010009 วัดเนินสูง(วิชัยนารายณ์ราษฎร์บำรุง)เมืองจันทบุรี9 วัดพัฒนาวิชาการความพิการทางการมองเห็น-----
22010009 วัดเนินสูง(วิชัยนารายณ์ราษฎร์บำรุง)เมืองจันทบุรี9 วัดพัฒนาวิชาการความพิการทางการได้ยิน-----
22010009 วัดเนินสูง(วิชัยนารายณ์ราษฎร์บำรุง)เมืองจันทบุรี9 วัดพัฒนาวิชาการความพิการทางสติปัญญา-----
22010009 วัดเนินสูง(วิชัยนารายณ์ราษฎร์บำรุง)เมืองจันทบุรี9 วัดพัฒนาวิชาการความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
22010009 วัดเนินสูง(วิชัยนารายณ์ราษฎร์บำรุง)เมืองจันทบุรี9 วัดพัฒนาวิชาการความพิการทางการเรียนรู้-----
22010009 วัดเนินสูง(วิชัยนารายณ์ราษฎร์บำรุง)เมืองจันทบุรี9 วัดพัฒนาวิชาการความพิการทางการพูดและภาษา-----
22010009 วัดเนินสูง(วิชัยนารายณ์ราษฎร์บำรุง)เมืองจันทบุรี9 วัดพัฒนาวิชาการความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
22010009 วัดเนินสูง(วิชัยนารายณ์ราษฎร์บำรุง)เมืองจันทบุรี9 วัดพัฒนาวิชาการความพิการทางการออทิสติก-----
22010009 วัดเนินสูง(วิชัยนารายณ์ราษฎร์บำรุง)เมืองจันทบุรี9 วัดพัฒนาวิชาการความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
22010009 วัดเนินสูง(วิชัยนารายณ์ราษฎร์บำรุง)เมืองจันทบุรี9 วัดพัฒนาวิชาการอื่นๆ-----
22010009 วัดเนินสูง(วิชัยนารายณ์ราษฎร์บำรุง)เมืองจันทบุรี9 วัดพัฒนาวิชาการข้อมูลผิดปกติ-----
22010009 วัดเนินสูง(วิชัยนารายณ์ราษฎร์บำรุง)เมืองจันทบุรี9 วัดพัฒนาวิชาการอายุนอกเกณฑ์-----
22010011 วัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)เมืองจันทบุรี9 วัดพัฒนาวิชาการนักเรียนพิการทั้งหมด13420-55
22010011 วัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)เมืองจันทบุรี9 วัดพัฒนาวิชาการความพิการทางการมองเห็น-----
22010011 วัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)เมืองจันทบุรี9 วัดพัฒนาวิชาการความพิการทางการได้ยิน-2--2
22010011 วัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)เมืองจันทบุรี9 วัดพัฒนาวิชาการความพิการทางสติปัญญา-1710-27
22010011 วัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)เมืองจันทบุรี9 วัดพัฒนาวิชาการความพิการร่างกายและสุขภาพ-1--1
22010011 วัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)เมืองจันทบุรี9 วัดพัฒนาวิชาการความพิการทางการเรียนรู้-2--2
22010011 วัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)เมืองจันทบุรี9 วัดพัฒนาวิชาการความพิการทางการพูดและภาษา-----
22010011 วัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)เมืองจันทบุรี9 วัดพัฒนาวิชาการความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-1--1
22010011 วัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)เมืองจันทบุรี9 วัดพัฒนาวิชาการความพิการทางการออทิสติก1105-16
22010011 วัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)เมืองจันทบุรี9 วัดพัฒนาวิชาการความพิการทางการซ้ำซ้อน-15-6
22010011 วัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)เมืองจันทบุรี9 วัดพัฒนาวิชาการอื่นๆ-----
22010011 วัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)เมืองจันทบุรี9 วัดพัฒนาวิชาการข้อมูลผิดปกติ-----
22010011 วัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)เมืองจันทบุรี9 วัดพัฒนาวิชาการอายุนอกเกณฑ์-----
22010012 วัดไผ่ล้อม (อินทก์อุทัย)เมืองจันทบุรีคุณภาพสัมพันธ์นักเรียนพิการทั้งหมด-327-30
22010012 วัดไผ่ล้อม (อินทก์อุทัย)เมืองจันทบุรีคุณภาพสัมพันธ์ความพิการทางการมองเห็น-----
22010012 วัดไผ่ล้อม (อินทก์อุทัย)เมืองจันทบุรีคุณภาพสัมพันธ์ความพิการทางการได้ยิน-----
22010012 วัดไผ่ล้อม (อินทก์อุทัย)เมืองจันทบุรีคุณภาพสัมพันธ์ความพิการทางสติปัญญา-----
22010012 วัดไผ่ล้อม (อินทก์อุทัย)เมืองจันทบุรีคุณภาพสัมพันธ์ความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
22010012 วัดไผ่ล้อม (อินทก์อุทัย)เมืองจันทบุรีคุณภาพสัมพันธ์ความพิการทางการเรียนรู้-327-30
22010012 วัดไผ่ล้อม (อินทก์อุทัย)เมืองจันทบุรีคุณภาพสัมพันธ์ความพิการทางการพูดและภาษา-----
22010012 วัดไผ่ล้อม (อินทก์อุทัย)เมืองจันทบุรีคุณภาพสัมพันธ์ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
22010012 วัดไผ่ล้อม (อินทก์อุทัย)เมืองจันทบุรีคุณภาพสัมพันธ์ความพิการทางการออทิสติก-----
22010012 วัดไผ่ล้อม (อินทก์อุทัย)เมืองจันทบุรีคุณภาพสัมพันธ์ความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
22010012 วัดไผ่ล้อม (อินทก์อุทัย)เมืองจันทบุรีคุณภาพสัมพันธ์อื่นๆ-----
22010012 วัดไผ่ล้อม (อินทก์อุทัย)เมืองจันทบุรีคุณภาพสัมพันธ์ข้อมูลผิดปกติ-----
22010012 วัดไผ่ล้อม (อินทก์อุทัย)เมืองจันทบุรีคุณภาพสัมพันธ์อายุนอกเกณฑ์-----
22010013 บ้านคลองน้ำใส (บุญประชานุกูล)เมืองจันทบุรีจันท์ธานีนักเรียนพิการทั้งหมด-10--10
22010013 บ้านคลองน้ำใส (บุญประชานุกูล)เมืองจันทบุรีจันท์ธานีความพิการทางการมองเห็น-----
22010013 บ้านคลองน้ำใส (บุญประชานุกูล)เมืองจันทบุรีจันท์ธานีความพิการทางการได้ยิน-----
22010013 บ้านคลองน้ำใส (บุญประชานุกูล)เมืองจันทบุรีจันท์ธานีความพิการทางสติปัญญา-1--1
22010013 บ้านคลองน้ำใส (บุญประชานุกูล)เมืองจันทบุรีจันท์ธานีความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
22010013 บ้านคลองน้ำใส (บุญประชานุกูล)เมืองจันทบุรีจันท์ธานีความพิการทางการเรียนรู้-9--9
22010013 บ้านคลองน้ำใส (บุญประชานุกูล)เมืองจันทบุรีจันท์ธานีความพิการทางการพูดและภาษา-----
22010013 บ้านคลองน้ำใส (บุญประชานุกูล)เมืองจันทบุรีจันท์ธานีความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
22010013 บ้านคลองน้ำใส (บุญประชานุกูล)เมืองจันทบุรีจันท์ธานีความพิการทางการออทิสติก-----
22010013 บ้านคลองน้ำใส (บุญประชานุกูล)เมืองจันทบุรีจันท์ธานีความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
22010013 บ้านคลองน้ำใส (บุญประชานุกูล)เมืองจันทบุรีจันท์ธานีอื่นๆ-----
22010013 บ้านคลองน้ำใส (บุญประชานุกูล)เมืองจันทบุรีจันท์ธานีข้อมูลผิดปกติ-----
22010013 บ้านคลองน้ำใส (บุญประชานุกูล)เมืองจันทบุรีจันท์ธานีอายุนอกเกณฑ์-----
22010014 บ้านแก้วเมืองจันทบุรีจันท์ธานีนักเรียนพิการทั้งหมด-1425-39
22010014 บ้านแก้วเมืองจันทบุรีจันท์ธานีความพิการทางการมองเห็น-----
22010014 บ้านแก้วเมืองจันทบุรีจันท์ธานีความพิการทางการได้ยิน-----
22010014 บ้านแก้วเมืองจันทบุรีจันท์ธานีความพิการทางสติปัญญา-12-3
22010014 บ้านแก้วเมืองจันทบุรีจันท์ธานีความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
22010014 บ้านแก้วเมืองจันทบุรีจันท์ธานีความพิการทางการเรียนรู้-1122-33
22010014 บ้านแก้วเมืองจันทบุรีจันท์ธานีความพิการทางการพูดและภาษา--1-1
22010014 บ้านแก้วเมืองจันทบุรีจันท์ธานีความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
22010014 บ้านแก้วเมืองจันทบุรีจันท์ธานีความพิการทางการออทิสติก-2--2
22010014 บ้านแก้วเมืองจันทบุรีจันท์ธานีความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
22010014 บ้านแก้วเมืองจันทบุรีจันท์ธานีอื่นๆ-----
22010014 บ้านแก้วเมืองจันทบุรีจันท์ธานีข้อมูลผิดปกติ-----
22010014 บ้านแก้วเมืองจันทบุรีจันท์ธานีอายุนอกเกณฑ์-----
22010017 วัดสิงห์เมืองจันทบุรีจันท์ธานีนักเรียนพิการทั้งหมด-24--24
22010017 วัดสิงห์เมืองจันทบุรีจันท์ธานีความพิการทางการมองเห็น-----
22010017 วัดสิงห์เมืองจันทบุรีจันท์ธานีความพิการทางการได้ยิน-----
22010017 วัดสิงห์เมืองจันทบุรีจันท์ธานีความพิการทางสติปัญญา-----
22010017 วัดสิงห์เมืองจันทบุรีจันท์ธานีความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
22010017 วัดสิงห์เมืองจันทบุรีจันท์ธานีความพิการทางการเรียนรู้-24--24
22010017 วัดสิงห์เมืองจันทบุรีจันท์ธานีความพิการทางการพูดและภาษา-----
22010017 วัดสิงห์เมืองจันทบุรีจันท์ธานีความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
22010017 วัดสิงห์เมืองจันทบุรีจันท์ธานีความพิการทางการออทิสติก-----
22010017 วัดสิงห์เมืองจันทบุรีจันท์ธานีความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
22010017 วัดสิงห์เมืองจันทบุรีจันท์ธานีอื่นๆ-----
22010017 วัดสิงห์เมืองจันทบุรีจันท์ธานีข้อมูลผิดปกติ-----
22010017 วัดสิงห์เมืองจันทบุรีจันท์ธานีอายุนอกเกณฑ์-----
22010018 วัดพลับ(จันทบุรชีบาอุทิศ)เมืองจันทบุรีจันท์ธานีนักเรียนพิการทั้งหมด-----
22010018 วัดพลับ(จันทบุรชีบาอุทิศ)เมืองจันทบุรีจันท์ธานีความพิการทางการมองเห็น-----
22010018 วัดพลับ(จันทบุรชีบาอุทิศ)เมืองจันทบุรีจันท์ธานีความพิการทางการได้ยิน-----
22010018 วัดพลับ(จันทบุรชีบาอุทิศ)เมืองจันทบุรีจันท์ธานีความพิการทางสติปัญญา-----
22010018 วัดพลับ(จันทบุรชีบาอุทิศ)เมืองจันทบุรีจันท์ธานีความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
22010018 วัดพลับ(จันทบุรชีบาอุทิศ)เมืองจันทบุรีจันท์ธานีความพิการทางการเรียนรู้-----
22010018 วัดพลับ(จันทบุรชีบาอุทิศ)เมืองจันทบุรีจันท์ธานีความพิการทางการพูดและภาษา-----
22010018 วัดพลับ(จันทบุรชีบาอุทิศ)เมืองจันทบุรีจันท์ธานีความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
22010018 วัดพลับ(จันทบุรชีบาอุทิศ)เมืองจันทบุรีจันท์ธานีความพิการทางการออทิสติก-----
22010018 วัดพลับ(จันทบุรชีบาอุทิศ)เมืองจันทบุรีจันท์ธานีความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
22010018 วัดพลับ(จันทบุรชีบาอุทิศ)เมืองจันทบุรีจันท์ธานีอื่นๆ-----
22010018 วัดพลับ(จันทบุรชีบาอุทิศ)เมืองจันทบุรีจันท์ธานีข้อมูลผิดปกติ-----
22010018 วัดพลับ(จันทบุรชีบาอุทิศ)เมืองจันทบุรีจันท์ธานีอายุนอกเกณฑ์-----
22010019 บ้านท่าแฉลบเมืองจันทบุรีจันท์ธานีนักเรียนพิการทั้งหมด-----
22010019 บ้านท่าแฉลบเมืองจันทบุรีจันท์ธานีความพิการทางการมองเห็น-----
22010019 บ้านท่าแฉลบเมืองจันทบุรีจันท์ธานีความพิการทางการได้ยิน-----
22010019 บ้านท่าแฉลบเมืองจันทบุรีจันท์ธานีความพิการทางสติปัญญา-----
22010019 บ้านท่าแฉลบเมืองจันทบุรีจันท์ธานีความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
22010019 บ้านท่าแฉลบเมืองจันทบุรีจันท์ธานีความพิการทางการเรียนรู้-----
22010019 บ้านท่าแฉลบเมืองจันทบุรีจันท์ธานีความพิการทางการพูดและภาษา-----
22010019 บ้านท่าแฉลบเมืองจันทบุรีจันท์ธานีความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
22010019 บ้านท่าแฉลบเมืองจันทบุรีจันท์ธานีความพิการทางการออทิสติก-----
22010019 บ้านท่าแฉลบเมืองจันทบุรีจันท์ธานีความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
22010019 บ้านท่าแฉลบเมืองจันทบุรีจันท์ธานีอื่นๆ-----
22010019 บ้านท่าแฉลบเมืองจันทบุรีจันท์ธานีข้อมูลผิดปกติ-----
22010019 บ้านท่าแฉลบเมืองจันทบุรีจันท์ธานีอายุนอกเกณฑ์-----
22010020 วัดดอนตาลเมืองจันทบุรี9 วัดพัฒนาวิชาการนักเรียนพิการทั้งหมด-13--13
22010020 วัดดอนตาลเมืองจันทบุรี9 วัดพัฒนาวิชาการความพิการทางการมองเห็น-----
22010020 วัดดอนตาลเมืองจันทบุรี9 วัดพัฒนาวิชาการความพิการทางการได้ยิน-----
22010020 วัดดอนตาลเมืองจันทบุรี9 วัดพัฒนาวิชาการความพิการทางสติปัญญา-2--2
22010020 วัดดอนตาลเมืองจันทบุรี9 วัดพัฒนาวิชาการความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
22010020 วัดดอนตาลเมืองจันทบุรี9 วัดพัฒนาวิชาการความพิการทางการเรียนรู้-4--4
22010020 วัดดอนตาลเมืองจันทบุรี9 วัดพัฒนาวิชาการความพิการทางการพูดและภาษา-----
22010020 วัดดอนตาลเมืองจันทบุรี9 วัดพัฒนาวิชาการความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-1--1
22010020 วัดดอนตาลเมืองจันทบุรี9 วัดพัฒนาวิชาการความพิการทางการออทิสติก-5--5
22010020 วัดดอนตาลเมืองจันทบุรี9 วัดพัฒนาวิชาการความพิการทางการซ้ำซ้อน-1--1
22010020 วัดดอนตาลเมืองจันทบุรี9 วัดพัฒนาวิชาการอื่นๆ-----
22010020 วัดดอนตาลเมืองจันทบุรี9 วัดพัฒนาวิชาการข้อมูลผิดปกติ-----
22010020 วัดดอนตาลเมืองจันทบุรี9 วัดพัฒนาวิชาการอายุนอกเกณฑ์-----
22010021 วัดพลับพลาเมืองจันทบุรี9 วัดพัฒนาวิชาการนักเรียนพิการทั้งหมด-820-28
22010021 วัดพลับพลาเมืองจันทบุรี9 วัดพัฒนาวิชาการความพิการทางการมองเห็น-----
22010021 วัดพลับพลาเมืองจันทบุรี9 วัดพัฒนาวิชาการความพิการทางการได้ยิน-----
22010021 วัดพลับพลาเมืองจันทบุรี9 วัดพัฒนาวิชาการความพิการทางสติปัญญา-----
22010021 วัดพลับพลาเมืองจันทบุรี9 วัดพัฒนาวิชาการความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
22010021 วัดพลับพลาเมืองจันทบุรี9 วัดพัฒนาวิชาการความพิการทางการเรียนรู้-520-25
22010021 วัดพลับพลาเมืองจันทบุรี9 วัดพัฒนาวิชาการความพิการทางการพูดและภาษา-----
22010021 วัดพลับพลาเมืองจันทบุรี9 วัดพัฒนาวิชาการความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-3--3
22010021 วัดพลับพลาเมืองจันทบุรี9 วัดพัฒนาวิชาการความพิการทางการออทิสติก-----
22010021 วัดพลับพลาเมืองจันทบุรี9 วัดพัฒนาวิชาการความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
22010021 วัดพลับพลาเมืองจันทบุรี9 วัดพัฒนาวิชาการอื่นๆ-----
22010021 วัดพลับพลาเมืองจันทบุรี9 วัดพัฒนาวิชาการข้อมูลผิดปกติ-----
22010021 วัดพลับพลาเมืองจันทบุรี9 วัดพัฒนาวิชาการอายุนอกเกณฑ์-----
22010022 วัดโป่งแรด(ปคุณวิทยาคาร)เมืองจันทบุรี9 วัดพัฒนาวิชาการนักเรียนพิการทั้งหมด-----
22010022 วัดโป่งแรด(ปคุณวิทยาคาร)เมืองจันทบุรี9 วัดพัฒนาวิชาการความพิการทางการมองเห็น-----
22010022 วัดโป่งแรด(ปคุณวิทยาคาร)เมืองจันทบุรี9 วัดพัฒนาวิชาการความพิการทางการได้ยิน-----
22010022 วัดโป่งแรด(ปคุณวิทยาคาร)เมืองจันทบุรี9 วัดพัฒนาวิชาการความพิการทางสติปัญญา-----
22010022 วัดโป่งแรด(ปคุณวิทยาคาร)เมืองจันทบุรี9 วัดพัฒนาวิชาการความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
22010022 วัดโป่งแรด(ปคุณวิทยาคาร)เมืองจันทบุรี9 วัดพัฒนาวิชาการความพิการทางการเรียนรู้-----
22010022 วัดโป่งแรด(ปคุณวิทยาคาร)เมืองจันทบุรี9 วัดพัฒนาวิชาการความพิการทางการพูดและภาษา-----
22010022 วัดโป่งแรด(ปคุณวิทยาคาร)เมืองจันทบุรี9 วัดพัฒนาวิชาการความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
22010022 วัดโป่งแรด(ปคุณวิทยาคาร)เมืองจันทบุรี9 วัดพัฒนาวิชาการความพิการทางการออทิสติก-----
22010022 วัดโป่งแรด(ปคุณวิทยาคาร)เมืองจันทบุรี9 วัดพัฒนาวิชาการความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
22010022 วัดโป่งแรด(ปคุณวิทยาคาร)เมืองจันทบุรี9 วัดพัฒนาวิชาการอื่นๆ-----
22010022 วัดโป่งแรด(ปคุณวิทยาคาร)เมืองจันทบุรี9 วัดพัฒนาวิชาการข้อมูลผิดปกติ-----
22010022 วัดโป่งแรด(ปคุณวิทยาคาร)เมืองจันทบุรี9 วัดพัฒนาวิชาการอายุนอกเกณฑ์-----
22010023 อนุบาลจันทบุรีเมืองจันทบุรีจันท์ธานีนักเรียนพิการทั้งหมด-42-6
22010023 อนุบาลจันทบุรีเมืองจันทบุรีจันท์ธานีความพิการทางการมองเห็น-----
22010023 อนุบาลจันทบุรีเมืองจันทบุรีจันท์ธานีความพิการทางการได้ยิน-----
22010023 อนุบาลจันทบุรีเมืองจันทบุรีจันท์ธานีความพิการทางสติปัญญา--1-1
22010023 อนุบาลจันทบุรีเมืองจันทบุรีจันท์ธานีความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
22010023 อนุบาลจันทบุรีเมืองจันทบุรีจันท์ธานีความพิการทางการเรียนรู้-31-4
22010023 อนุบาลจันทบุรีเมืองจันทบุรีจันท์ธานีความพิการทางการพูดและภาษา-----
22010023 อนุบาลจันทบุรีเมืองจันทบุรีจันท์ธานีความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-1--1
22010023 อนุบาลจันทบุรีเมืองจันทบุรีจันท์ธานีความพิการทางการออทิสติก-----
22010023 อนุบาลจันทบุรีเมืองจันทบุรีจันท์ธานีความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
22010023 อนุบาลจันทบุรีเมืองจันทบุรีจันท์ธานีอื่นๆ-----
22010023 อนุบาลจันทบุรีเมืองจันทบุรีจันท์ธานีข้อมูลผิดปกติ-----
22010023 อนุบาลจันทบุรีเมืองจันทบุรีจันท์ธานีอายุนอกเกณฑ์-----
22010024 สฤษดิเดชเมืองจันทบุรีคุณภาพสัมพันธ์นักเรียนพิการทั้งหมด-1--1
22010024 สฤษดิเดชเมืองจันทบุรีคุณภาพสัมพันธ์ความพิการทางการมองเห็น-----
22010024 สฤษดิเดชเมืองจันทบุรีคุณภาพสัมพันธ์ความพิการทางการได้ยิน-----
22010024 สฤษดิเดชเมืองจันทบุรีคุณภาพสัมพันธ์ความพิการทางสติปัญญา-----
22010024 สฤษดิเดชเมืองจันทบุรีคุณภาพสัมพันธ์ความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
22010024 สฤษดิเดชเมืองจันทบุรีคุณภาพสัมพันธ์ความพิการทางการเรียนรู้-1--1
22010024 สฤษดิเดชเมืองจันทบุรีคุณภาพสัมพันธ์ความพิการทางการพูดและภาษา-----
22010024 สฤษดิเดชเมืองจันทบุรีคุณภาพสัมพันธ์ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
22010024 สฤษดิเดชเมืองจันทบุรีคุณภาพสัมพันธ์ความพิการทางการออทิสติก-----
22010024 สฤษดิเดชเมืองจันทบุรีคุณภาพสัมพันธ์ความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
22010024 สฤษดิเดชเมืองจันทบุรีคุณภาพสัมพันธ์อื่นๆ-----
22010024 สฤษดิเดชเมืองจันทบุรีคุณภาพสัมพันธ์ข้อมูลผิดปกติ-----
22010024 สฤษดิเดชเมืองจันทบุรีคุณภาพสัมพันธ์อายุนอกเกณฑ์-----
22010025 บ้านชำโสมเมืองจันทบุรีจันท์ธานีนักเรียนพิการทั้งหมด-1--1
22010025 บ้านชำโสมเมืองจันทบุรีจันท์ธานีความพิการทางการมองเห็น-----
22010025 บ้านชำโสมเมืองจันทบุรีจันท์ธานีความพิการทางการได้ยิน-----
22010025 บ้านชำโสมเมืองจันทบุรีจันท์ธานีความพิการทางสติปัญญา-----
22010025 บ้านชำโสมเมืองจันทบุรีจันท์ธานีความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
22010025 บ้านชำโสมเมืองจันทบุรีจันท์ธานีความพิการทางการเรียนรู้-1--1
22010025 บ้านชำโสมเมืองจันทบุรีจันท์ธานีความพิการทางการพูดและภาษา-----
22010025 บ้านชำโสมเมืองจันทบุรีจันท์ธานีความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
22010025 บ้านชำโสมเมืองจันทบุรีจันท์ธานีความพิการทางการออทิสติก-----
22010025 บ้านชำโสมเมืองจันทบุรีจันท์ธานีความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
22010025 บ้านชำโสมเมืองจันทบุรีจันท์ธานีอื่นๆ-----
22010025 บ้านชำโสมเมืองจันทบุรีจันท์ธานีข้อมูลผิดปกติ-----
22010025 บ้านชำโสมเมืองจันทบุรีจันท์ธานีอายุนอกเกณฑ์-----
22010026 วัดแสลงเมืองจันทบุรี9 วัดพัฒนาวิชาการนักเรียนพิการทั้งหมด-14--14
22010026 วัดแสลงเมืองจันทบุรี9 วัดพัฒนาวิชาการความพิการทางการมองเห็น-----
22010026 วัดแสลงเมืองจันทบุรี9 วัดพัฒนาวิชาการความพิการทางการได้ยิน-----
22010026 วัดแสลงเมืองจันทบุรี9 วัดพัฒนาวิชาการความพิการทางสติปัญญา-----
22010026 วัดแสลงเมืองจันทบุรี9 วัดพัฒนาวิชาการความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
22010026 วัดแสลงเมืองจันทบุรี9 วัดพัฒนาวิชาการความพิการทางการเรียนรู้-13--13
22010026 วัดแสลงเมืองจันทบุรี9 วัดพัฒนาวิชาการความพิการทางการพูดและภาษา-----
22010026 วัดแสลงเมืองจันทบุรี9 วัดพัฒนาวิชาการความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
22010026 วัดแสลงเมืองจันทบุรี9 วัดพัฒนาวิชาการความพิการทางการออทิสติก-1--1
22010026 วัดแสลงเมืองจันทบุรี9 วัดพัฒนาวิชาการความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
22010026 วัดแสลงเมืองจันทบุรี9 วัดพัฒนาวิชาการอื่นๆ-----
22010026 วัดแสลงเมืองจันทบุรี9 วัดพัฒนาวิชาการข้อมูลผิดปกติ-----
22010026 วัดแสลงเมืองจันทบุรี9 วัดพัฒนาวิชาการอายุนอกเกณฑ์-----
22010027 วัดหนองบัว(ปทุมาภิพัฒน์)เมืองจันทบุรีคุณภาพสัมพันธ์นักเรียนพิการทั้งหมด-66-12
22010027 วัดหนองบัว(ปทุมาภิพัฒน์)เมืองจันทบุรีคุณภาพสัมพันธ์ความพิการทางการมองเห็น-----
22010027 วัดหนองบัว(ปทุมาภิพัฒน์)เมืองจันทบุรีคุณภาพสัมพันธ์ความพิการทางการได้ยิน-----
22010027 วัดหนองบัว(ปทุมาภิพัฒน์)เมืองจันทบุรีคุณภาพสัมพันธ์ความพิการทางสติปัญญา--1-1
22010027 วัดหนองบัว(ปทุมาภิพัฒน์)เมืองจันทบุรีคุณภาพสัมพันธ์ความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
22010027 วัดหนองบัว(ปทุมาภิพัฒน์)เมืองจันทบุรีคุณภาพสัมพันธ์ความพิการทางการเรียนรู้-65-11
22010027 วัดหนองบัว(ปทุมาภิพัฒน์)เมืองจันทบุรีคุณภาพสัมพันธ์ความพิการทางการพูดและภาษา-----
22010027 วัดหนองบัว(ปทุมาภิพัฒน์)เมืองจันทบุรีคุณภาพสัมพันธ์ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
22010027 วัดหนองบัว(ปทุมาภิพัฒน์)เมืองจันทบุรีคุณภาพสัมพันธ์ความพิการทางการออทิสติก-----
22010027 วัดหนองบัว(ปทุมาภิพัฒน์)เมืองจันทบุรีคุณภาพสัมพันธ์ความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
22010027 วัดหนองบัว(ปทุมาภิพัฒน์)เมืองจันทบุรีคุณภาพสัมพันธ์อื่นๆ-----
22010027 วัดหนองบัว(ปทุมาภิพัฒน์)เมืองจันทบุรีคุณภาพสัมพันธ์ข้อมูลผิดปกติ-----
22010027 วัดหนองบัว(ปทุมาภิพัฒน์)เมืองจันทบุรีคุณภาพสัมพันธ์อายุนอกเกณฑ์-----
22010028 วัดเสม็ดงามเมืองจันทบุรีคุณภาพสัมพันธ์นักเรียนพิการทั้งหมด-----
22010028 วัดเสม็ดงามเมืองจันทบุรีคุณภาพสัมพันธ์ความพิการทางการมองเห็น-----
22010028 วัดเสม็ดงามเมืองจันทบุรีคุณภาพสัมพันธ์ความพิการทางการได้ยิน-----
22010028 วัดเสม็ดงามเมืองจันทบุรีคุณภาพสัมพันธ์ความพิการทางสติปัญญา-----
22010028 วัดเสม็ดงามเมืองจันทบุรีคุณภาพสัมพันธ์ความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
22010028 วัดเสม็ดงามเมืองจันทบุรีคุณภาพสัมพันธ์ความพิการทางการเรียนรู้-----
22010028 วัดเสม็ดงามเมืองจันทบุรีคุณภาพสัมพันธ์ความพิการทางการพูดและภาษา-----
22010028 วัดเสม็ดงามเมืองจันทบุรีคุณภาพสัมพันธ์ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
22010028 วัดเสม็ดงามเมืองจันทบุรีคุณภาพสัมพันธ์ความพิการทางการออทิสติก-----
22010028 วัดเสม็ดงามเมืองจันทบุรีคุณภาพสัมพันธ์ความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
22010028 วัดเสม็ดงามเมืองจันทบุรีคุณภาพสัมพันธ์อื่นๆ-----
22010028 วัดเสม็ดงามเมืองจันทบุรีคุณภาพสัมพันธ์ข้อมูลผิดปกติ-----
22010028 วัดเสม็ดงามเมืองจันทบุรีคุณภาพสัมพันธ์อายุนอกเกณฑ์-----
22010030 บ้านศรัทธาตะพงท่าใหม่เบญจไตรภาคีนักเรียนพิการทั้งหมด-----
22010030 บ้านศรัทธาตะพงท่าใหม่เบญจไตรภาคีความพิการทางการมองเห็น-----
22010030 บ้านศรัทธาตะพงท่าใหม่เบญจไตรภาคีความพิการทางการได้ยิน-----
22010030 บ้านศรัทธาตะพงท่าใหม่เบญจไตรภาคีความพิการทางสติปัญญา-----
22010030 บ้านศรัทธาตะพงท่าใหม่เบญจไตรภาคีความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
22010030 บ้านศรัทธาตะพงท่าใหม่เบญจไตรภาคีความพิการทางการเรียนรู้-----
22010030 บ้านศรัทธาตะพงท่าใหม่เบญจไตรภาคีความพิการทางการพูดและภาษา-----
22010030 บ้านศรัทธาตะพงท่าใหม่เบญจไตรภาคีความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
22010030 บ้านศรัทธาตะพงท่าใหม่เบญจไตรภาคีความพิการทางการออทิสติก-----
22010030 บ้านศรัทธาตะพงท่าใหม่เบญจไตรภาคีความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
22010030 บ้านศรัทธาตะพงท่าใหม่เบญจไตรภาคีอื่นๆ-----
22010030 บ้านศรัทธาตะพงท่าใหม่เบญจไตรภาคีข้อมูลผิดปกติ-----
22010030 บ้านศรัทธาตะพงท่าใหม่เบญจไตรภาคีอายุนอกเกณฑ์-----
22010032 บ้านตาเลียวท่าใหม่เบญจไตรภาคีนักเรียนพิการทั้งหมด-14--14
22010032 บ้านตาเลียวท่าใหม่เบญจไตรภาคีความพิการทางการมองเห็น-----
22010032 บ้านตาเลียวท่าใหม่เบญจไตรภาคีความพิการทางการได้ยิน-----
22010032 บ้านตาเลียวท่าใหม่เบญจไตรภาคีความพิการทางสติปัญญา-----
22010032 บ้านตาเลียวท่าใหม่เบญจไตรภาคีความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
22010032 บ้านตาเลียวท่าใหม่เบญจไตรภาคีความพิการทางการเรียนรู้-14--14
22010032 บ้านตาเลียวท่าใหม่เบญจไตรภาคีความพิการทางการพูดและภาษา-----
22010032 บ้านตาเลียวท่าใหม่เบญจไตรภาคีความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
22010032 บ้านตาเลียวท่าใหม่เบญจไตรภาคีความพิการทางการออทิสติก-----
22010032 บ้านตาเลียวท่าใหม่เบญจไตรภาคีความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
22010032 บ้านตาเลียวท่าใหม่เบญจไตรภาคีอื่นๆ-----
22010032 บ้านตาเลียวท่าใหม่เบญจไตรภาคีข้อมูลผิดปกติ-----
22010032 บ้านตาเลียวท่าใหม่เบญจไตรภาคีอายุนอกเกณฑ์-----
22010033 บ้านวังปลาท่าใหม่เบญจไตรภาคีนักเรียนพิการทั้งหมด-----
22010033 บ้านวังปลาท่าใหม่เบญจไตรภาคีความพิการทางการมองเห็น-----
22010033 บ้านวังปลาท่าใหม่เบญจไตรภาคีความพิการทางการได้ยิน-----
22010033 บ้านวังปลาท่าใหม่เบญจไตรภาคีความพิการทางสติปัญญา-----
22010033 บ้านวังปลาท่าใหม่เบญจไตรภาคีความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
22010033 บ้านวังปลาท่าใหม่เบญจไตรภาคีความพิการทางการเรียนรู้-----
22010033 บ้านวังปลาท่าใหม่เบญจไตรภาคีความพิการทางการพูดและภาษา-----
22010033 บ้านวังปลาท่าใหม่เบญจไตรภาคีความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
22010033 บ้านวังปลาท่าใหม่เบญจไตรภาคีความพิการทางการออทิสติก-----
22010033 บ้านวังปลาท่าใหม่เบญจไตรภาคีความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
22010033 บ้านวังปลาท่าใหม่เบญจไตรภาคีอื่นๆ-----
22010033 บ้านวังปลาท่าใหม่เบญจไตรภาคีข้อมูลผิดปกติ-----
22010033 บ้านวังปลาท่าใหม่เบญจไตรภาคีอายุนอกเกณฑ์-----
22010034 บ้านแก่งน้อยท่าใหม่เบญจไตรภาคีนักเรียนพิการทั้งหมด-----
22010034 บ้านแก่งน้อยท่าใหม่เบญจไตรภาคีความพิการทางการมองเห็น-----
22010034 บ้านแก่งน้อยท่าใหม่เบญจไตรภาคีความพิการทางการได้ยิน-----
22010034 บ้านแก่งน้อยท่าใหม่เบญจไตรภาคีความพิการทางสติปัญญา-----
22010034 บ้านแก่งน้อยท่าใหม่เบญจไตรภาคีความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
22010034 บ้านแก่งน้อยท่าใหม่เบญจไตรภาคีความพิการทางการเรียนรู้-----
22010034 บ้านแก่งน้อยท่าใหม่เบญจไตรภาคีความพิการทางการพูดและภาษา-----
22010034 บ้านแก่งน้อยท่าใหม่เบญจไตรภาคีความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
22010034 บ้านแก่งน้อยท่าใหม่เบญจไตรภาคีความพิการทางการออทิสติก-----
22010034 บ้านแก่งน้อยท่าใหม่เบญจไตรภาคีความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
22010034 บ้านแก่งน้อยท่าใหม่เบญจไตรภาคีอื่นๆ-----
22010034 บ้านแก่งน้อยท่าใหม่เบญจไตรภาคีข้อมูลผิดปกติ-----
22010034 บ้านแก่งน้อยท่าใหม่เบญจไตรภาคีอายุนอกเกณฑ์-----
22010036 บ้านเขาแก้ววิทยาท่าใหม่เบญจไตรภาคีนักเรียนพิการทั้งหมด-----
22010036 บ้านเขาแก้ววิทยาท่าใหม่เบญจไตรภาคีความพิการทางการมองเห็น-----
22010036 บ้านเขาแก้ววิทยาท่าใหม่เบญจไตรภาคีความพิการทางการได้ยิน-----
22010036 บ้านเขาแก้ววิทยาท่าใหม่เบญจไตรภาคีความพิการทางสติปัญญา-----
22010036 บ้านเขาแก้ววิทยาท่าใหม่เบญจไตรภาคีความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
22010036 บ้านเขาแก้ววิทยาท่าใหม่เบญจไตรภาคีความพิการทางการเรียนรู้-----
22010036 บ้านเขาแก้ววิทยาท่าใหม่เบญจไตรภาคีความพิการทางการพูดและภาษา-----
22010036 บ้านเขาแก้ววิทยาท่าใหม่เบญจไตรภาคีความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
22010036 บ้านเขาแก้ววิทยาท่าใหม่เบญจไตรภาคีความพิการทางการออทิสติก-----
22010036 บ้านเขาแก้ววิทยาท่าใหม่เบญจไตรภาคีความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
22010036 บ้านเขาแก้ววิทยาท่าใหม่เบญจไตรภาคีอื่นๆ-----
22010036 บ้านเขาแก้ววิทยาท่าใหม่เบญจไตรภาคีข้อมูลผิดปกติ-----
22010036 บ้านเขาแก้ววิทยาท่าใหม่เบญจไตรภาคีอายุนอกเกณฑ์-----
22010038 บ้านคลองกะพงท่าใหม่มิติใหม่ ท่าใหม่ 4นักเรียนพิการทั้งหมด1---1
22010038 บ้านคลองกะพงท่าใหม่มิติใหม่ ท่าใหม่ 4ความพิการทางการมองเห็น-----
22010038 บ้านคลองกะพงท่าใหม่มิติใหม่ ท่าใหม่ 4ความพิการทางการได้ยิน-----
22010038 บ้านคลองกะพงท่าใหม่มิติใหม่ ท่าใหม่ 4ความพิการทางสติปัญญา1---1
22010038 บ้านคลองกะพงท่าใหม่มิติใหม่ ท่าใหม่ 4ความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
22010038 บ้านคลองกะพงท่าใหม่มิติใหม่ ท่าใหม่ 4ความพิการทางการเรียนรู้-----
22010038 บ้านคลองกะพงท่าใหม่มิติใหม่ ท่าใหม่ 4ความพิการทางการพูดและภาษา-----
22010038 บ้านคลองกะพงท่าใหม่มิติใหม่ ท่าใหม่ 4ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
22010038 บ้านคลองกะพงท่าใหม่มิติใหม่ ท่าใหม่ 4ความพิการทางการออทิสติก-----
22010038 บ้านคลองกะพงท่าใหม่มิติใหม่ ท่าใหม่ 4ความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
22010038 บ้านคลองกะพงท่าใหม่มิติใหม่ ท่าใหม่ 4อื่นๆ-----
22010038 บ้านคลองกะพงท่าใหม่มิติใหม่ ท่าใหม่ 4ข้อมูลผิดปกติ-----
22010038 บ้านคลองกะพงท่าใหม่มิติใหม่ ท่าใหม่ 4อายุนอกเกณฑ์-----
22010040 บ้านเนินดินแดงท่าใหม่มิติใหม่ ท่าใหม่ 4นักเรียนพิการทั้งหมด-20--20
22010040 บ้านเนินดินแดงท่าใหม่มิติใหม่ ท่าใหม่ 4ความพิการทางการมองเห็น-----
22010040 บ้านเนินดินแดงท่าใหม่มิติใหม่ ท่าใหม่ 4ความพิการทางการได้ยิน-----
22010040 บ้านเนินดินแดงท่าใหม่มิติใหม่ ท่าใหม่ 4ความพิการทางสติปัญญา-----
22010040 บ้านเนินดินแดงท่าใหม่มิติใหม่ ท่าใหม่ 4ความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
22010040 บ้านเนินดินแดงท่าใหม่มิติใหม่ ท่าใหม่ 4ความพิการทางการเรียนรู้-20--20
22010040 บ้านเนินดินแดงท่าใหม่มิติใหม่ ท่าใหม่ 4ความพิการทางการพูดและภาษา-----
22010040 บ้านเนินดินแดงท่าใหม่มิติใหม่ ท่าใหม่ 4ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
22010040 บ้านเนินดินแดงท่าใหม่มิติใหม่ ท่าใหม่ 4ความพิการทางการออทิสติก-----
22010040 บ้านเนินดินแดงท่าใหม่มิติใหม่ ท่าใหม่ 4ความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
22010040 บ้านเนินดินแดงท่าใหม่มิติใหม่ ท่าใหม่ 4อื่นๆ-----
22010040 บ้านเนินดินแดงท่าใหม่มิติใหม่ ท่าใหม่ 4ข้อมูลผิดปกติ-----
22010040 บ้านเนินดินแดงท่าใหม่มิติใหม่ ท่าใหม่ 4อายุนอกเกณฑ์-----
22010041 บ้านมาบโอนท่าใหม่มิติใหม่ ท่าใหม่ 4นักเรียนพิการทั้งหมด-1--1
22010041 บ้านมาบโอนท่าใหม่มิติใหม่ ท่าใหม่ 4ความพิการทางการมองเห็น-----
22010041 บ้านมาบโอนท่าใหม่มิติใหม่ ท่าใหม่ 4ความพิการทางการได้ยิน-----
22010041 บ้านมาบโอนท่าใหม่มิติใหม่ ท่าใหม่ 4ความพิการทางสติปัญญา-----
22010041 บ้านมาบโอนท่าใหม่มิติใหม่ ท่าใหม่ 4ความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
22010041 บ้านมาบโอนท่าใหม่มิติใหม่ ท่าใหม่ 4ความพิการทางการเรียนรู้-1--1
22010041 บ้านมาบโอนท่าใหม่มิติใหม่ ท่าใหม่ 4ความพิการทางการพูดและภาษา-----
22010041 บ้านมาบโอนท่าใหม่มิติใหม่ ท่าใหม่ 4ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
22010041 บ้านมาบโอนท่าใหม่มิติใหม่ ท่าใหม่ 4ความพิการทางการออทิสติก-----
22010041 บ้านมาบโอนท่าใหม่มิติใหม่ ท่าใหม่ 4ความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
22010041 บ้านมาบโอนท่าใหม่มิติใหม่ ท่าใหม่ 4อื่นๆ-----
22010041 บ้านมาบโอนท่าใหม่มิติใหม่ ท่าใหม่ 4ข้อมูลผิดปกติ-----
22010041 บ้านมาบโอนท่าใหม่มิติใหม่ ท่าใหม่ 4อายุนอกเกณฑ์-----
22010042 วัดบูรพาพิทยารามท่าใหม่มิติใหม่ ท่าใหม่ 4นักเรียนพิการทั้งหมด-----
22010042 วัดบูรพาพิทยารามท่าใหม่มิติใหม่ ท่าใหม่ 4ความพิการทางการมองเห็น-----
22010042 วัดบูรพาพิทยารามท่าใหม่มิติใหม่ ท่าใหม่ 4ความพิการทางการได้ยิน-----
22010042 วัดบูรพาพิทยารามท่าใหม่มิติใหม่ ท่าใหม่ 4ความพิการทางสติปัญญา-----
22010042 วัดบูรพาพิทยารามท่าใหม่มิติใหม่ ท่าใหม่ 4ความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
22010042 วัดบูรพาพิทยารามท่าใหม่มิติใหม่ ท่าใหม่ 4ความพิการทางการเรียนรู้-----
22010042 วัดบูรพาพิทยารามท่าใหม่มิติใหม่ ท่าใหม่ 4ความพิการทางการพูดและภาษา-----
22010042 วัดบูรพาพิทยารามท่าใหม่มิติใหม่ ท่าใหม่ 4ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
22010042 วัดบูรพาพิทยารามท่าใหม่มิติใหม่ ท่าใหม่ 4ความพิการทางการออทิสติก-----
22010042 วัดบูรพาพิทยารามท่าใหม่มิติใหม่ ท่าใหม่ 4ความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
22010042 วัดบูรพาพิทยารามท่าใหม่มิติใหม่ ท่าใหม่ 4อื่นๆ-----
22010042 วัดบูรพาพิทยารามท่าใหม่มิติใหม่ ท่าใหม่ 4ข้อมูลผิดปกติ-----
22010042 วัดบูรพาพิทยารามท่าใหม่มิติใหม่ ท่าใหม่ 4อายุนอกเกณฑ์-----
22010043 วัดเสม็ดโพธิ์ศรี(อุชุกวิทยาคาร)ท่าใหม่เพื่อนช่วยเพื่อนนักเรียนพิการทั้งหมด-----
22010043 วัดเสม็ดโพธิ์ศรี(อุชุกวิทยาคาร)ท่าใหม่เพื่อนช่วยเพื่อนความพิการทางการมองเห็น-----
22010043 วัดเสม็ดโพธิ์ศรี(อุชุกวิทยาคาร)ท่าใหม่เพื่อนช่วยเพื่อนความพิการทางการได้ยิน-----
22010043 วัดเสม็ดโพธิ์ศรี(อุชุกวิทยาคาร)ท่าใหม่เพื่อนช่วยเพื่อนความพิการทางสติปัญญา-----
22010043 วัดเสม็ดโพธิ์ศรี(อุชุกวิทยาคาร)ท่าใหม่เพื่อนช่วยเพื่อนความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
22010043 วัดเสม็ดโพธิ์ศรี(อุชุกวิทยาคาร)ท่าใหม่เพื่อนช่วยเพื่อนความพิการทางการเรียนรู้-----
22010043 วัดเสม็ดโพธิ์ศรี(อุชุกวิทยาคาร)ท่าใหม่เพื่อนช่วยเพื่อนความพิการทางการพูดและภาษา-----
22010043 วัดเสม็ดโพธิ์ศรี(อุชุกวิทยาคาร)ท่าใหม่เพื่อนช่วยเพื่อนความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
22010043 วัดเสม็ดโพธิ์ศรี(อุชุกวิทยาคาร)ท่าใหม่เพื่อนช่วยเพื่อนความพิการทางการออทิสติก-----
22010043 วัดเสม็ดโพธิ์ศรี(อุชุกวิทยาคาร)ท่าใหม่เพื่อนช่วยเพื่อนความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
22010043 วัดเสม็ดโพธิ์ศรี(อุชุกวิทยาคาร)ท่าใหม่เพื่อนช่วยเพื่อนอื่นๆ-----
22010043 วัดเสม็ดโพธิ์ศรี(อุชุกวิทยาคาร)ท่าใหม่เพื่อนช่วยเพื่อนข้อมูลผิดปกติ-----
22010043 วัดเสม็ดโพธิ์ศรี(อุชุกวิทยาคาร)ท่าใหม่เพื่อนช่วยเพื่อนอายุนอกเกณฑ์-----
22010044 วัดโขมง(แจงพิทยาคาร)ท่าใหม่เพื่อนช่วยเพื่อนนักเรียนพิการทั้งหมด-----
22010044 วัดโขมง(แจงพิทยาคาร)ท่าใหม่เพื่อนช่วยเพื่อนความพิการทางการมองเห็น-----
22010044 วัดโขมง(แจงพิทยาคาร)ท่าใหม่เพื่อนช่วยเพื่อนความพิการทางการได้ยิน-----
22010044 วัดโขมง(แจงพิทยาคาร)ท่าใหม่เพื่อนช่วยเพื่อนความพิการทางสติปัญญา-----
22010044 วัดโขมง(แจงพิทยาคาร)ท่าใหม่เพื่อนช่วยเพื่อนความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
22010044 วัดโขมง(แจงพิทยาคาร)ท่าใหม่เพื่อนช่วยเพื่อนความพิการทางการเรียนรู้-----
22010044 วัดโขมง(แจงพิทยาคาร)ท่าใหม่เพื่อนช่วยเพื่อนความพิการทางการพูดและภาษา-----
22010044 วัดโขมง(แจงพิทยาคาร)ท่าใหม่เพื่อนช่วยเพื่อนความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
22010044 วัดโขมง(แจงพิทยาคาร)ท่าใหม่เพื่อนช่วยเพื่อนความพิการทางการออทิสติก-----
22010044 วัดโขมง(แจงพิทยาคาร)ท่าใหม่เพื่อนช่วยเพื่อนความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
22010044 วัดโขมง(แจงพิทยาคาร)ท่าใหม่เพื่อนช่วยเพื่อนอื่นๆ-----
22010044 วัดโขมง(แจงพิทยาคาร)ท่าใหม่เพื่อนช่วยเพื่อนข้อมูลผิดปกติ-----
22010044 วัดโขมง(แจงพิทยาคาร)ท่าใหม่เพื่อนช่วยเพื่อนอายุนอกเกณฑ์-----
22010045 วัดคลองขุดท่าใหม่เพื่อนช่วยเพื่อนนักเรียนพิการทั้งหมด-----
22010045 วัดคลองขุดท่าใหม่เพื่อนช่วยเพื่อนความพิการทางการมองเห็น-----
22010045 วัดคลองขุดท่าใหม่เพื่อนช่วยเพื่อนความพิการทางการได้ยิน-----
22010045 วัดคลองขุดท่าใหม่เพื่อนช่วยเพื่อนความพิการทางสติปัญญา-----
22010045 วัดคลองขุดท่าใหม่เพื่อนช่วยเพื่อนความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
22010045 วัดคลองขุดท่าใหม่เพื่อนช่วยเพื่อนความพิการทางการเรียนรู้-----
22010045 วัดคลองขุดท่าใหม่เพื่อนช่วยเพื่อนความพิการทางการพูดและภาษา-----
22010045 วัดคลองขุดท่าใหม่เพื่อนช่วยเพื่อนความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
22010045 วัดคลองขุดท่าใหม่เพื่อนช่วยเพื่อนความพิการทางการออทิสติก-----
22010045 วัดคลองขุดท่าใหม่เพื่อนช่วยเพื่อนความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
22010045 วัดคลองขุดท่าใหม่เพื่อนช่วยเพื่อนอื่นๆ-----
22010045 วัดคลองขุดท่าใหม่เพื่อนช่วยเพื่อนข้อมูลผิดปกติ-----
22010045 วัดคลองขุดท่าใหม่เพื่อนช่วยเพื่อนอายุนอกเกณฑ์-----
22010046 วัดหมูดุดท่าใหม่เพื่อนช่วยเพื่อนนักเรียนพิการทั้งหมด-----
22010046 วัดหมูดุดท่าใหม่เพื่อนช่วยเพื่อนความพิการทางการมองเห็น-----
22010046 วัดหมูดุดท่าใหม่เพื่อนช่วยเพื่อนความพิการทางการได้ยิน-----
22010046 วัดหมูดุดท่าใหม่เพื่อนช่วยเพื่อนความพิการทางสติปัญญา-----
22010046 วัดหมูดุดท่าใหม่เพื่อนช่วยเพื่อนความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
22010046 วัดหมูดุดท่าใหม่เพื่อนช่วยเพื่อนความพิการทางการเรียนรู้-----
22010046 วัดหมูดุดท่าใหม่เพื่อนช่วยเพื่อนความพิการทางการพูดและภาษา-----
22010046 วัดหมูดุดท่าใหม่เพื่อนช่วยเพื่อนความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
22010046 วัดหมูดุดท่าใหม่เพื่อนช่วยเพื่อนความพิการทางการออทิสติก-----
22010046 วัดหมูดุดท่าใหม่เพื่อนช่วยเพื่อนความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
22010046 วัดหมูดุดท่าใหม่เพื่อนช่วยเพื่อนอื่นๆ-----
22010046 วัดหมูดุดท่าใหม่เพื่อนช่วยเพื่อนข้อมูลผิดปกติ-----
22010046 วัดหมูดุดท่าใหม่เพื่อนช่วยเพื่อนอายุนอกเกณฑ์-----
22010047 บ้านเจ้าหลาวท่าใหม่มิติใหม่ ท่าใหม่ 4นักเรียนพิการทั้งหมด-7--7
22010047 บ้านเจ้าหลาวท่าใหม่มิติใหม่ ท่าใหม่ 4ความพิการทางการมองเห็น-----
22010047 บ้านเจ้าหลาวท่าใหม่มิติใหม่ ท่าใหม่ 4ความพิการทางการได้ยิน-----
22010047 บ้านเจ้าหลาวท่าใหม่มิติใหม่ ท่าใหม่ 4ความพิการทางสติปัญญา-----
22010047 บ้านเจ้าหลาวท่าใหม่มิติใหม่ ท่าใหม่ 4ความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
22010047 บ้านเจ้าหลาวท่าใหม่มิติใหม่ ท่าใหม่ 4ความพิการทางการเรียนรู้-6--6
22010047 บ้านเจ้าหลาวท่าใหม่มิติใหม่ ท่าใหม่ 4ความพิการทางการพูดและภาษา-----
22010047 บ้านเจ้าหลาวท่าใหม่มิติใหม่ ท่าใหม่ 4ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
22010047 บ้านเจ้าหลาวท่าใหม่มิติใหม่ ท่าใหม่ 4ความพิการทางการออทิสติก-----
22010047 บ้านเจ้าหลาวท่าใหม่มิติใหม่ ท่าใหม่ 4ความพิการทางการซ้ำซ้อน-1--1
22010047 บ้านเจ้าหลาวท่าใหม่มิติใหม่ ท่าใหม่ 4อื่นๆ-----
22010047 บ้านเจ้าหลาวท่าใหม่มิติใหม่ ท่าใหม่ 4ข้อมูลผิดปกติ-----
22010047 บ้านเจ้าหลาวท่าใหม่มิติใหม่ ท่าใหม่ 4อายุนอกเกณฑ์-----
22010050 บ้านสังข์ทองท่าใหม่มิติใหม่ ท่าใหม่ 4นักเรียนพิการทั้งหมด-----
22010050 บ้านสังข์ทองท่าใหม่มิติใหม่ ท่าใหม่ 4ความพิการทางการมองเห็น-----
22010050 บ้านสังข์ทองท่าใหม่มิติใหม่ ท่าใหม่ 4ความพิการทางการได้ยิน-----
22010050 บ้านสังข์ทองท่าใหม่มิติใหม่ ท่าใหม่ 4ความพิการทางสติปัญญา-----
22010050 บ้านสังข์ทองท่าใหม่มิติใหม่ ท่าใหม่ 4ความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
22010050 บ้านสังข์ทองท่าใหม่มิติใหม่ ท่าใหม่ 4ความพิการทางการเรียนรู้-----
22010050 บ้านสังข์ทองท่าใหม่มิติใหม่ ท่าใหม่ 4ความพิการทางการพูดและภาษา-----
22010050 บ้านสังข์ทองท่าใหม่มิติใหม่ ท่าใหม่ 4ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
22010050 บ้านสังข์ทองท่าใหม่มิติใหม่ ท่าใหม่ 4ความพิการทางการออทิสติก-----
22010050 บ้านสังข์ทองท่าใหม่มิติใหม่ ท่าใหม่ 4ความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
22010050 บ้านสังข์ทองท่าใหม่มิติใหม่ ท่าใหม่ 4อื่นๆ-----
22010050 บ้านสังข์ทองท่าใหม่มิติใหม่ ท่าใหม่ 4ข้อมูลผิดปกติ-----
22010050 บ้านสังข์ทองท่าใหม่มิติใหม่ ท่าใหม่ 4อายุนอกเกณฑ์-----
22010055 อนุบาลบ้านหนองคล้าท่าใหม่เพื่อนช่วยเพื่อนนักเรียนพิการทั้งหมด-3624-60
22010055 อนุบาลบ้านหนองคล้าท่าใหม่เพื่อนช่วยเพื่อนความพิการทางการมองเห็น-----
22010055 อนุบาลบ้านหนองคล้าท่าใหม่เพื่อนช่วยเพื่อนความพิการทางการได้ยิน-----
22010055 อนุบาลบ้านหนองคล้าท่าใหม่เพื่อนช่วยเพื่อนความพิการทางสติปัญญา-1--1
22010055 อนุบาลบ้านหนองคล้าท่าใหม่เพื่อนช่วยเพื่อนความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
22010055 อนุบาลบ้านหนองคล้าท่าใหม่เพื่อนช่วยเพื่อนความพิการทางการเรียนรู้-3524-59
22010055 อนุบาลบ้านหนองคล้าท่าใหม่เพื่อนช่วยเพื่อนความพิการทางการพูดและภาษา-----
22010055 อนุบาลบ้านหนองคล้าท่าใหม่เพื่อนช่วยเพื่อนความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
22010055 อนุบาลบ้านหนองคล้าท่าใหม่เพื่อนช่วยเพื่อนความพิการทางการออทิสติก-----
22010055 อนุบาลบ้านหนองคล้าท่าใหม่เพื่อนช่วยเพื่อนความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
22010055 อนุบาลบ้านหนองคล้าท่าใหม่เพื่อนช่วยเพื่อนอื่นๆ-----
22010055 อนุบาลบ้านหนองคล้าท่าใหม่เพื่อนช่วยเพื่อนข้อมูลผิดปกติ-----
22010055 อนุบาลบ้านหนองคล้าท่าใหม่เพื่อนช่วยเพื่อนอายุนอกเกณฑ์-----
22010056 วัดทุ่งเบญจาท่าใหม่เพื่อนช่วยเพื่อนนักเรียนพิการทั้งหมด-----
22010056 วัดทุ่งเบญจาท่าใหม่เพื่อนช่วยเพื่อนความพิการทางการมองเห็น-----
22010056 วัดทุ่งเบญจาท่าใหม่เพื่อนช่วยเพื่อนความพิการทางการได้ยิน-----
22010056 วัดทุ่งเบญจาท่าใหม่เพื่อนช่วยเพื่อนความพิการทางสติปัญญา-----
22010056 วัดทุ่งเบญจาท่าใหม่เพื่อนช่วยเพื่อนความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
22010056 วัดทุ่งเบญจาท่าใหม่เพื่อนช่วยเพื่อนความพิการทางการเรียนรู้-----
22010056 วัดทุ่งเบญจาท่าใหม่เพื่อนช่วยเพื่อนความพิการทางการพูดและภาษา-----
22010056 วัดทุ่งเบญจาท่าใหม่เพื่อนช่วยเพื่อนความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
22010056 วัดทุ่งเบญจาท่าใหม่เพื่อนช่วยเพื่อนความพิการทางการออทิสติก-----
22010056 วัดทุ่งเบญจาท่าใหม่เพื่อนช่วยเพื่อนความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
22010056 วัดทุ่งเบญจาท่าใหม่เพื่อนช่วยเพื่อนอื่นๆ-----
22010056 วัดทุ่งเบญจาท่าใหม่เพื่อนช่วยเพื่อนข้อมูลผิดปกติ-----
22010056 วัดทุ่งเบญจาท่าใหม่เพื่อนช่วยเพื่อนอายุนอกเกณฑ์-----
22010057 บ้านสะพานเลือกท่าใหม่เบญจไตรภาคีนักเรียนพิการทั้งหมด-----
22010057 บ้านสะพานเลือกท่าใหม่เบญจไตรภาคีความพิการทางการมองเห็น-----
22010057 บ้านสะพานเลือกท่าใหม่เบญจไตรภาคีความพิการทางการได้ยิน-----
22010057 บ้านสะพานเลือกท่าใหม่เบญจไตรภาคีความพิการทางสติปัญญา-----
22010057 บ้านสะพานเลือกท่าใหม่เบญจไตรภาคีความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
22010057 บ้านสะพานเลือกท่าใหม่เบญจไตรภาคีความพิการทางการเรียนรู้-----
22010057 บ้านสะพานเลือกท่าใหม่เบญจไตรภาคีความพิการทางการพูดและภาษา-----
22010057 บ้านสะพานเลือกท่าใหม่เบญจไตรภาคีความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
22010057 บ้านสะพานเลือกท่าใหม่เบญจไตรภาคีความพิการทางการออทิสติก-----
22010057 บ้านสะพานเลือกท่าใหม่เบญจไตรภาคีความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
22010057 บ้านสะพานเลือกท่าใหม่เบญจไตรภาคีอื่นๆ-----
22010057 บ้านสะพานเลือกท่าใหม่เบญจไตรภาคีข้อมูลผิดปกติ-----
22010057 บ้านสะพานเลือกท่าใหม่เบญจไตรภาคีอายุนอกเกณฑ์-----
22010059 วัดรำพัน(สุขสวัสดิพิชาญราษฎร์)ท่าใหม่เพื่อนช่วยเพื่อนนักเรียนพิการทั้งหมด-----
22010059 วัดรำพัน(สุขสวัสดิพิชาญราษฎร์)ท่าใหม่เพื่อนช่วยเพื่อนความพิการทางการมองเห็น-----
22010059 วัดรำพัน(สุขสวัสดิพิชาญราษฎร์)ท่าใหม่เพื่อนช่วยเพื่อนความพิการทางการได้ยิน-----
22010059 วัดรำพัน(สุขสวัสดิพิชาญราษฎร์)ท่าใหม่เพื่อนช่วยเพื่อนความพิการทางสติปัญญา-----
22010059 วัดรำพัน(สุขสวัสดิพิชาญราษฎร์)ท่าใหม่เพื่อนช่วยเพื่อนความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
22010059 วัดรำพัน(สุขสวัสดิพิชาญราษฎร์)ท่าใหม่เพื่อนช่วยเพื่อนความพิการทางการเรียนรู้-----
22010059 วัดรำพัน(สุขสวัสดิพิชาญราษฎร์)ท่าใหม่เพื่อนช่วยเพื่อนความพิการทางการพูดและภาษา-----
22010059 วัดรำพัน(สุขสวัสดิพิชาญราษฎร์)ท่าใหม่เพื่อนช่วยเพื่อนความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
22010059 วัดรำพัน(สุขสวัสดิพิชาญราษฎร์)ท่าใหม่เพื่อนช่วยเพื่อนความพิการทางการออทิสติก-----
22010059 วัดรำพัน(สุขสวัสดิพิชาญราษฎร์)ท่าใหม่เพื่อนช่วยเพื่อนความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
22010059 วัดรำพัน(สุขสวัสดิพิชาญราษฎร์)ท่าใหม่เพื่อนช่วยเพื่อนอื่นๆ-----
22010059 วัดรำพัน(สุขสวัสดิพิชาญราษฎร์)ท่าใหม่เพื่อนช่วยเพื่อนข้อมูลผิดปกติ-----
22010059 วัดรำพัน(สุขสวัสดิพิชาญราษฎร์)ท่าใหม่เพื่อนช่วยเพื่อนอายุนอกเกณฑ์-----
22010060 วัดท่าศาลาท่าใหม่เพื่อนช่วยเพื่อนนักเรียนพิการทั้งหมด-----
22010060 วัดท่าศาลาท่าใหม่เพื่อนช่วยเพื่อนความพิการทางการมองเห็น-----
22010060 วัดท่าศาลาท่าใหม่เพื่อนช่วยเพื่อนความพิการทางการได้ยิน-----
22010060 วัดท่าศาลาท่าใหม่เพื่อนช่วยเพื่อนความพิการทางสติปัญญา-----
22010060 วัดท่าศาลาท่าใหม่เพื่อนช่วยเพื่อนความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
22010060 วัดท่าศาลาท่าใหม่เพื่อนช่วยเพื่อนความพิการทางการเรียนรู้-----
22010060 วัดท่าศาลาท่าใหม่เพื่อนช่วยเพื่อนความพิการทางการพูดและภาษา-----
22010060 วัดท่าศาลาท่าใหม่เพื่อนช่วยเพื่อนความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
22010060 วัดท่าศาลาท่าใหม่เพื่อนช่วยเพื่อนความพิการทางการออทิสติก-----
22010060 วัดท่าศาลาท่าใหม่เพื่อนช่วยเพื่อนความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
22010060 วัดท่าศาลาท่าใหม่เพื่อนช่วยเพื่อนอื่นๆ-----
22010060 วัดท่าศาลาท่าใหม่เพื่อนช่วยเพื่อนข้อมูลผิดปกติ-----
22010060 วัดท่าศาลาท่าใหม่เพื่อนช่วยเพื่อนอายุนอกเกณฑ์-----
22010063 ไทยรัฐวิทยา 14 (ท่าใหม่บ้านสิ้ว)ท่าใหม่เบญจไตรภาคีนักเรียนพิการทั้งหมด-----
22010063 ไทยรัฐวิทยา 14 (ท่าใหม่บ้านสิ้ว)ท่าใหม่เบญจไตรภาคีความพิการทางการมองเห็น-----
22010063 ไทยรัฐวิทยา 14 (ท่าใหม่บ้านสิ้ว)ท่าใหม่เบญจไตรภาคีความพิการทางการได้ยิน-----
22010063 ไทยรัฐวิทยา 14 (ท่าใหม่บ้านสิ้ว)ท่าใหม่เบญจไตรภาคีความพิการทางสติปัญญา-----
22010063 ไทยรัฐวิทยา 14 (ท่าใหม่บ้านสิ้ว)ท่าใหม่เบญจไตรภาคีความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
22010063 ไทยรัฐวิทยา 14 (ท่าใหม่บ้านสิ้ว)ท่าใหม่เบญจไตรภาคีความพิการทางการเรียนรู้-----
22010063 ไทยรัฐวิทยา 14 (ท่าใหม่บ้านสิ้ว)ท่าใหม่เบญจไตรภาคีความพิการทางการพูดและภาษา-----
22010063 ไทยรัฐวิทยา 14 (ท่าใหม่บ้านสิ้ว)ท่าใหม่เบญจไตรภาคีความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
22010063 ไทยรัฐวิทยา 14 (ท่าใหม่บ้านสิ้ว)ท่าใหม่เบญจไตรภาคีความพิการทางการออทิสติก-----
22010063 ไทยรัฐวิทยา 14 (ท่าใหม่บ้านสิ้ว)ท่าใหม่เบญจไตรภาคีความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
22010063 ไทยรัฐวิทยา 14 (ท่าใหม่บ้านสิ้ว)ท่าใหม่เบญจไตรภาคีอื่นๆ-----
22010063 ไทยรัฐวิทยา 14 (ท่าใหม่บ้านสิ้ว)ท่าใหม่เบญจไตรภาคีข้อมูลผิดปกติ-----
22010063 ไทยรัฐวิทยา 14 (ท่าใหม่บ้านสิ้ว)ท่าใหม่เบญจไตรภาคีอายุนอกเกณฑ์-----
22010065 วัดสามผานท่าใหม่เบญจไตรภาคีนักเรียนพิการทั้งหมด-1--1
22010065 วัดสามผานท่าใหม่เบญจไตรภาคีความพิการทางการมองเห็น-----
22010065 วัดสามผานท่าใหม่เบญจไตรภาคีความพิการทางการได้ยิน-----
22010065 วัดสามผานท่าใหม่เบญจไตรภาคีความพิการทางสติปัญญา-----
22010065 วัดสามผานท่าใหม่เบญจไตรภาคีความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
22010065 วัดสามผานท่าใหม่เบญจไตรภาคีความพิการทางการเรียนรู้-1--1
22010065 วัดสามผานท่าใหม่เบญจไตรภาคีความพิการทางการพูดและภาษา-----
22010065 วัดสามผานท่าใหม่เบญจไตรภาคีความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
22010065 วัดสามผานท่าใหม่เบญจไตรภาคีความพิการทางการออทิสติก-----
22010065 วัดสามผานท่าใหม่เบญจไตรภาคีความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
22010065 วัดสามผานท่าใหม่เบญจไตรภาคีอื่นๆ-----
22010065 วัดสามผานท่าใหม่เบญจไตรภาคีข้อมูลผิดปกติ-----
22010065 วัดสามผานท่าใหม่เบญจไตรภาคีอายุนอกเกณฑ์-----
22010066 บ้านช่องกะพัดแก่งหางแมวพลังแก่งฯนักเรียนพิการทั้งหมด363--66
22010066 บ้านช่องกะพัดแก่งหางแมวพลังแก่งฯความพิการทางการมองเห็น-1--1
22010066 บ้านช่องกะพัดแก่งหางแมวพลังแก่งฯความพิการทางการได้ยิน-----
22010066 บ้านช่องกะพัดแก่งหางแมวพลังแก่งฯความพิการทางสติปัญญา13--4
22010066 บ้านช่องกะพัดแก่งหางแมวพลังแก่งฯความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
22010066 บ้านช่องกะพัดแก่งหางแมวพลังแก่งฯความพิการทางการเรียนรู้-58--58
22010066 บ้านช่องกะพัดแก่งหางแมวพลังแก่งฯความพิการทางการพูดและภาษา-----
22010066 บ้านช่องกะพัดแก่งหางแมวพลังแก่งฯความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-1--1
22010066 บ้านช่องกะพัดแก่งหางแมวพลังแก่งฯความพิการทางการออทิสติก2---2
22010066 บ้านช่องกะพัดแก่งหางแมวพลังแก่งฯความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
22010066 บ้านช่องกะพัดแก่งหางแมวพลังแก่งฯอื่นๆ-----
22010066 บ้านช่องกะพัดแก่งหางแมวพลังแก่งฯข้อมูลผิดปกติ-----
22010066 บ้านช่องกะพัดแก่งหางแมวพลังแก่งฯอายุนอกเกณฑ์-----
22010067 วัดแก่งหางแมวแก่งหางแมวพลังแก่งฯนักเรียนพิการทั้งหมด-----
22010067 วัดแก่งหางแมวแก่งหางแมวพลังแก่งฯความพิการทางการมองเห็น-----
22010067 วัดแก่งหางแมวแก่งหางแมวพลังแก่งฯความพิการทางการได้ยิน-----
22010067 วัดแก่งหางแมวแก่งหางแมวพลังแก่งฯความพิการทางสติปัญญา-----
22010067 วัดแก่งหางแมวแก่งหางแมวพลังแก่งฯความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
22010067 วัดแก่งหางแมวแก่งหางแมวพลังแก่งฯความพิการทางการเรียนรู้-----
22010067 วัดแก่งหางแมวแก่งหางแมวพลังแก่งฯความพิการทางการพูดและภาษา-----
22010067 วัดแก่งหางแมวแก่งหางแมวพลังแก่งฯความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
22010067 วัดแก่งหางแมวแก่งหางแมวพลังแก่งฯความพิการทางการออทิสติก-----
22010067 วัดแก่งหางแมวแก่งหางแมวพลังแก่งฯความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
22010067 วัดแก่งหางแมวแก่งหางแมวพลังแก่งฯอื่นๆ-----
22010067 วัดแก่งหางแมวแก่งหางแมวพลังแก่งฯข้อมูลผิดปกติ-----
22010067 วัดแก่งหางแมวแก่งหางแมวพลังแก่งฯอายุนอกเกณฑ์-----
22010068 บ้านโป่งวัวแก่งหางแมวพลังแก่งฯนักเรียนพิการทั้งหมด-2--2
22010068 บ้านโป่งวัวแก่งหางแมวพลังแก่งฯความพิการทางการมองเห็น-----
22010068 บ้านโป่งวัวแก่งหางแมวพลังแก่งฯความพิการทางการได้ยิน-----
22010068 บ้านโป่งวัวแก่งหางแมวพลังแก่งฯความพิการทางสติปัญญา-----
22010068 บ้านโป่งวัวแก่งหางแมวพลังแก่งฯความพิการร่างกายและสุขภาพ-1--1
22010068 บ้านโป่งวัวแก่งหางแมวพลังแก่งฯความพิการทางการเรียนรู้-1--1
22010068 บ้านโป่งวัวแก่งหางแมวพลังแก่งฯความพิการทางการพูดและภาษา-----
22010068 บ้านโป่งวัวแก่งหางแมวพลังแก่งฯความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
22010068 บ้านโป่งวัวแก่งหางแมวพลังแก่งฯความพิการทางการออทิสติก-----
22010068 บ้านโป่งวัวแก่งหางแมวพลังแก่งฯความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
22010068 บ้านโป่งวัวแก่งหางแมวพลังแก่งฯอื่นๆ-----
22010068 บ้านโป่งวัวแก่งหางแมวพลังแก่งฯข้อมูลผิดปกติ-----
22010068 บ้านโป่งวัวแก่งหางแมวพลังแก่งฯอายุนอกเกณฑ์-----
22010069 บ้านหนองบัวทองแก่งหางแมวพลังแก่งฯนักเรียนพิการทั้งหมด-----
22010069 บ้านหนองบัวทองแก่งหางแมวพลังแก่งฯความพิการทางการมองเห็น-----
22010069 บ้านหนองบัวทองแก่งหางแมวพลังแก่งฯความพิการทางการได้ยิน-----
22010069 บ้านหนองบัวทองแก่งหางแมวพลังแก่งฯความพิการทางสติปัญญา-----
22010069 บ้านหนองบัวทองแก่งหางแมวพลังแก่งฯความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
22010069 บ้านหนองบัวทองแก่งหางแมวพลังแก่งฯความพิการทางการเรียนรู้-----
22010069 บ้านหนองบัวทองแก่งหางแมวพลังแก่งฯความพิการทางการพูดและภาษา-----
22010069 บ้านหนองบัวทองแก่งหางแมวพลังแก่งฯความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
22010069 บ้านหนองบัวทองแก่งหางแมวพลังแก่งฯความพิการทางการออทิสติก-----
22010069 บ้านหนองบัวทองแก่งหางแมวพลังแก่งฯความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
22010069 บ้านหนองบัวทองแก่งหางแมวพลังแก่งฯอื่นๆ-----
22010069 บ้านหนองบัวทองแก่งหางแมวพลังแก่งฯข้อมูลผิดปกติ-----
22010069 บ้านหนองบัวทองแก่งหางแมวพลังแก่งฯอายุนอกเกณฑ์-----
22010070 บ้านโคกวัดแก่งหางแมวพลังแก่งฯนักเรียนพิการทั้งหมด-----
22010070 บ้านโคกวัดแก่งหางแมวพลังแก่งฯความพิการทางการมองเห็น-----
22010070 บ้านโคกวัดแก่งหางแมวพลังแก่งฯความพิการทางการได้ยิน-----
22010070 บ้านโคกวัดแก่งหางแมวพลังแก่งฯความพิการทางสติปัญญา-----
22010070 บ้านโคกวัดแก่งหางแมวพลังแก่งฯความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
22010070 บ้านโคกวัดแก่งหางแมวพลังแก่งฯความพิการทางการเรียนรู้-----
22010070 บ้านโคกวัดแก่งหางแมวพลังแก่งฯความพิการทางการพูดและภาษา-----
22010070 บ้านโคกวัดแก่งหางแมวพลังแก่งฯความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
22010070 บ้านโคกวัดแก่งหางแมวพลังแก่งฯความพิการทางการออทิสติก-----
22010070 บ้านโคกวัดแก่งหางแมวพลังแก่งฯความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
22010070 บ้านโคกวัดแก่งหางแมวพลังแก่งฯอื่นๆ-----
22010070 บ้านโคกวัดแก่งหางแมวพลังแก่งฯข้อมูลผิดปกติ-----
22010070 บ้านโคกวัดแก่งหางแมวพลังแก่งฯอายุนอกเกณฑ์-----
22010071 วัดขุนซ่องแก่งหางแมวพลังแก่งฯนักเรียนพิการทั้งหมด-4126-67
22010071 วัดขุนซ่องแก่งหางแมวพลังแก่งฯความพิการทางการมองเห็น-----
22010071 วัดขุนซ่องแก่งหางแมวพลังแก่งฯความพิการทางการได้ยิน-----
22010071 วัดขุนซ่องแก่งหางแมวพลังแก่งฯความพิการทางสติปัญญา-1--1
22010071 วัดขุนซ่องแก่งหางแมวพลังแก่งฯความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
22010071 วัดขุนซ่องแก่งหางแมวพลังแก่งฯความพิการทางการเรียนรู้-3926-65
22010071 วัดขุนซ่องแก่งหางแมวพลังแก่งฯความพิการทางการพูดและภาษา-----
22010071 วัดขุนซ่องแก่งหางแมวพลังแก่งฯความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
22010071 วัดขุนซ่องแก่งหางแมวพลังแก่งฯความพิการทางการออทิสติก-1--1
22010071 วัดขุนซ่องแก่งหางแมวพลังแก่งฯความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
22010071 วัดขุนซ่องแก่งหางแมวพลังแก่งฯอื่นๆ-----
22010071 วัดขุนซ่องแก่งหางแมวพลังแก่งฯข้อมูลผิดปกติ-----
22010071 วัดขุนซ่องแก่งหางแมวพลังแก่งฯอายุนอกเกณฑ์-----
22010072 วัดขุนซ่องสาขาบ้านโป่งเกตุ
# วัดขุนซ่อง
แก่งหางแมวพลังแก่งฯนักเรียนพิการทั้งหมด-22--22
22010072 วัดขุนซ่องสาขาบ้านโป่งเกตุ
# วัดขุนซ่อง
แก่งหางแมวพลังแก่งฯความพิการทางการมองเห็น-----
22010072 วัดขุนซ่องสาขาบ้านโป่งเกตุ
# วัดขุนซ่อง
แก่งหางแมวพลังแก่งฯความพิการทางการได้ยิน-----
22010072 วัดขุนซ่องสาขาบ้านโป่งเกตุ
# วัดขุนซ่อง
แก่งหางแมวพลังแก่งฯความพิการทางสติปัญญา-1--1
22010072 วัดขุนซ่องสาขาบ้านโป่งเกตุ
# วัดขุนซ่อง
แก่งหางแมวพลังแก่งฯความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
22010072 วัดขุนซ่องสาขาบ้านโป่งเกตุ
# วัดขุนซ่อง
แก่งหางแมวพลังแก่งฯความพิการทางการเรียนรู้-21--21
22010072 วัดขุนซ่องสาขาบ้านโป่งเกตุ
# วัดขุนซ่อง
แก่งหางแมวพลังแก่งฯความพิการทางการพูดและภาษา-----
22010072 วัดขุนซ่องสาขาบ้านโป่งเกตุ
# วัดขุนซ่อง
แก่งหางแมวพลังแก่งฯความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
22010072 วัดขุนซ่องสาขาบ้านโป่งเกตุ
# วัดขุนซ่อง
แก่งหางแมวพลังแก่งฯความพิการทางการออทิสติก-----
22010072 วัดขุนซ่องสาขาบ้านโป่งเกตุ
# วัดขุนซ่อง
แก่งหางแมวพลังแก่งฯความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
22010072 วัดขุนซ่องสาขาบ้านโป่งเกตุ
# วัดขุนซ่อง
แก่งหางแมวพลังแก่งฯอื่นๆ-----
22010072 วัดขุนซ่องสาขาบ้านโป่งเกตุ
# วัดขุนซ่อง
แก่งหางแมวพลังแก่งฯข้อมูลผิดปกติ-----
22010072 วัดขุนซ่องสาขาบ้านโป่งเกตุ
# วัดขุนซ่อง
แก่งหางแมวพลังแก่งฯอายุนอกเกณฑ์-----
22010073 วัดเขาวงกตแก่งหางแมวแก่งก้าวหน้านักเรียนพิการทั้งหมด-----
22010073 วัดเขาวงกตแก่งหางแมวแก่งก้าวหน้าความพิการทางการมองเห็น-----
22010073 วัดเขาวงกตแก่งหางแมวแก่งก้าวหน้าความพิการทางการได้ยิน-----
22010073 วัดเขาวงกตแก่งหางแมวแก่งก้าวหน้าความพิการทางสติปัญญา-----
22010073 วัดเขาวงกตแก่งหางแมวแก่งก้าวหน้าความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
22010073 วัดเขาวงกตแก่งหางแมวแก่งก้าวหน้าความพิการทางการเรียนรู้-----
22010073 วัดเขาวงกตแก่งหางแมวแก่งก้าวหน้าความพิการทางการพูดและภาษา-----
22010073 วัดเขาวงกตแก่งหางแมวแก่งก้าวหน้าความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
22010073 วัดเขาวงกตแก่งหางแมวแก่งก้าวหน้าความพิการทางการออทิสติก-----
22010073 วัดเขาวงกตแก่งหางแมวแก่งก้าวหน้าความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
22010073 วัดเขาวงกตแก่งหางแมวแก่งก้าวหน้าอื่นๆ-----
22010073 วัดเขาวงกตแก่งหางแมวแก่งก้าวหน้าข้อมูลผิดปกติ-----
22010073 วัดเขาวงกตแก่งหางแมวแก่งก้าวหน้าอายุนอกเกณฑ์-----
22010074 บ้านหนองเจ๊กสร้อยแก่งหางแมวแก่งก้าวหน้านักเรียนพิการทั้งหมด-128-20
22010074 บ้านหนองเจ๊กสร้อยแก่งหางแมวแก่งก้าวหน้าความพิการทางการมองเห็น-----
22010074 บ้านหนองเจ๊กสร้อยแก่งหางแมวแก่งก้าวหน้าความพิการทางการได้ยิน-----
22010074 บ้านหนองเจ๊กสร้อยแก่งหางแมวแก่งก้าวหน้าความพิการทางสติปัญญา-----
22010074 บ้านหนองเจ๊กสร้อยแก่งหางแมวแก่งก้าวหน้าความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
22010074 บ้านหนองเจ๊กสร้อยแก่งหางแมวแก่งก้าวหน้าความพิการทางการเรียนรู้-108-18
22010074 บ้านหนองเจ๊กสร้อยแก่งหางแมวแก่งก้าวหน้าความพิการทางการพูดและภาษา-----
22010074 บ้านหนองเจ๊กสร้อยแก่งหางแมวแก่งก้าวหน้าความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
22010074 บ้านหนองเจ๊กสร้อยแก่งหางแมวแก่งก้าวหน้าความพิการทางการออทิสติก-----
22010074 บ้านหนองเจ๊กสร้อยแก่งหางแมวแก่งก้าวหน้าความพิการทางการซ้ำซ้อน-2--2
22010074 บ้านหนองเจ๊กสร้อยแก่งหางแมวแก่งก้าวหน้าอื่นๆ-----
22010074 บ้านหนองเจ๊กสร้อยแก่งหางแมวแก่งก้าวหน้าข้อมูลผิดปกติ-----
22010074 บ้านหนองเจ๊กสร้อยแก่งหางแมวแก่งก้าวหน้าอายุนอกเกณฑ์-----
22010075 บ้านเนินจำปาแก่งหางแมวแก่งก้าวหน้านักเรียนพิการทั้งหมด-3211-43
22010075 บ้านเนินจำปาแก่งหางแมวแก่งก้าวหน้าความพิการทางการมองเห็น-----
22010075 บ้านเนินจำปาแก่งหางแมวแก่งก้าวหน้าความพิการทางการได้ยิน-----
22010075 บ้านเนินจำปาแก่งหางแมวแก่งก้าวหน้าความพิการทางสติปัญญา--1-1
22010075 บ้านเนินจำปาแก่งหางแมวแก่งก้าวหน้าความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
22010075 บ้านเนินจำปาแก่งหางแมวแก่งก้าวหน้าความพิการทางการเรียนรู้-327-39
22010075 บ้านเนินจำปาแก่งหางแมวแก่งก้าวหน้าความพิการทางการพูดและภาษา-----
22010075 บ้านเนินจำปาแก่งหางแมวแก่งก้าวหน้าความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์--1-1
22010075 บ้านเนินจำปาแก่งหางแมวแก่งก้าวหน้าความพิการทางการออทิสติก-----
22010075 บ้านเนินจำปาแก่งหางแมวแก่งก้าวหน้าความพิการทางการซ้ำซ้อน--2-2
22010075 บ้านเนินจำปาแก่งหางแมวแก่งก้าวหน้าอื่นๆ-----
22010075 บ้านเนินจำปาแก่งหางแมวแก่งก้าวหน้าข้อมูลผิดปกติ-----
22010075 บ้านเนินจำปาแก่งหางแมวแก่งก้าวหน้าอายุนอกเกณฑ์-----
22010076 บ้านวังอีแอ่นแก่งหางแมวแก่งก้าวหน้านักเรียนพิการทั้งหมด-----
22010076 บ้านวังอีแอ่นแก่งหางแมวแก่งก้าวหน้าความพิการทางการมองเห็น-----
22010076 บ้านวังอีแอ่นแก่งหางแมวแก่งก้าวหน้าความพิการทางการได้ยิน-----
22010076 บ้านวังอีแอ่นแก่งหางแมวแก่งก้าวหน้าความพิการทางสติปัญญา-----
22010076 บ้านวังอีแอ่นแก่งหางแมวแก่งก้าวหน้าความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
22010076 บ้านวังอีแอ่นแก่งหางแมวแก่งก้าวหน้าความพิการทางการเรียนรู้-----
22010076 บ้านวังอีแอ่นแก่งหางแมวแก่งก้าวหน้าความพิการทางการพูดและภาษา-----
22010076 บ้านวังอีแอ่นแก่งหางแมวแก่งก้าวหน้าความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
22010076 บ้านวังอีแอ่นแก่งหางแมวแก่งก้าวหน้าความพิการทางการออทิสติก-----
22010076 บ้านวังอีแอ่นแก่งหางแมวแก่งก้าวหน้าความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
22010076 บ้านวังอีแอ่นแก่งหางแมวแก่งก้าวหน้าอื่นๆ-----
22010076 บ้านวังอีแอ่นแก่งหางแมวแก่งก้าวหน้าข้อมูลผิดปกติ-----
22010076 บ้านวังอีแอ่นแก่งหางแมวแก่งก้าวหน้าอายุนอกเกณฑ์-----
22010077 บ้านบ่อไฟไหม้แก่งหางแมวแก่งก้าวหน้านักเรียนพิการทั้งหมด-14--14
22010077 บ้านบ่อไฟไหม้แก่งหางแมวแก่งก้าวหน้าความพิการทางการมองเห็น-----
22010077 บ้านบ่อไฟไหม้แก่งหางแมวแก่งก้าวหน้าความพิการทางการได้ยิน-----
22010077 บ้านบ่อไฟไหม้แก่งหางแมวแก่งก้าวหน้าความพิการทางสติปัญญา-1--1
22010077 บ้านบ่อไฟไหม้แก่งหางแมวแก่งก้าวหน้าความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
22010077 บ้านบ่อไฟไหม้แก่งหางแมวแก่งก้าวหน้าความพิการทางการเรียนรู้-13--13
22010077 บ้านบ่อไฟไหม้แก่งหางแมวแก่งก้าวหน้าความพิการทางการพูดและภาษา-----
22010077 บ้านบ่อไฟไหม้แก่งหางแมวแก่งก้าวหน้าความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
22010077 บ้านบ่อไฟไหม้แก่งหางแมวแก่งก้าวหน้าความพิการทางการออทิสติก-----
22010077 บ้านบ่อไฟไหม้แก่งหางแมวแก่งก้าวหน้าความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
22010077 บ้านบ่อไฟไหม้แก่งหางแมวแก่งก้าวหน้าอื่นๆ-----
22010077 บ้านบ่อไฟไหม้แก่งหางแมวแก่งก้าวหน้าข้อมูลผิดปกติ-----
22010077 บ้านบ่อไฟไหม้แก่งหางแมวแก่งก้าวหน้าอายุนอกเกณฑ์-----
22010078 บ้านคลองครกแก่งหางแมวแก่งก้าวหน้านักเรียนพิการทั้งหมด-103-13
22010078 บ้านคลองครกแก่งหางแมวแก่งก้าวหน้าความพิการทางการมองเห็น-----
22010078 บ้านคลองครกแก่งหางแมวแก่งก้าวหน้าความพิการทางการได้ยิน-----
22010078 บ้านคลองครกแก่งหางแมวแก่งก้าวหน้าความพิการทางสติปัญญา-----
22010078 บ้านคลองครกแก่งหางแมวแก่งก้าวหน้าความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
22010078 บ้านคลองครกแก่งหางแมวแก่งก้าวหน้าความพิการทางการเรียนรู้-93-12
22010078 บ้านคลองครกแก่งหางแมวแก่งก้าวหน้าความพิการทางการพูดและภาษา-----
22010078 บ้านคลองครกแก่งหางแมวแก่งก้าวหน้าความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-1--1
22010078 บ้านคลองครกแก่งหางแมวแก่งก้าวหน้าความพิการทางการออทิสติก-----
22010078 บ้านคลองครกแก่งหางแมวแก่งก้าวหน้าความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
22010078 บ้านคลองครกแก่งหางแมวแก่งก้าวหน้าอื่นๆ-----
22010078 บ้านคลองครกแก่งหางแมวแก่งก้าวหน้าข้อมูลผิดปกติ-----
22010078 บ้านคลองครกแก่งหางแมวแก่งก้าวหน้าอายุนอกเกณฑ์-----
22010079 บ้านวังไม้แดงแก่งหางแมวแก่งก้าวหน้านักเรียนพิการทั้งหมด-1517-32
22010079 บ้านวังไม้แดงแก่งหางแมวแก่งก้าวหน้าความพิการทางการมองเห็น-----
22010079 บ้านวังไม้แดงแก่งหางแมวแก่งก้าวหน้าความพิการทางการได้ยิน-2--2
22010079 บ้านวังไม้แดงแก่งหางแมวแก่งก้าวหน้าความพิการทางสติปัญญา-----
22010079 บ้านวังไม้แดงแก่งหางแมวแก่งก้าวหน้าความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
22010079 บ้านวังไม้แดงแก่งหางแมวแก่งก้าวหน้าความพิการทางการเรียนรู้-1217-29
22010079 บ้านวังไม้แดงแก่งหางแมวแก่งก้าวหน้าความพิการทางการพูดและภาษา-1--1
22010079 บ้านวังไม้แดงแก่งหางแมวแก่งก้าวหน้าความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
22010079 บ้านวังไม้แดงแก่งหางแมวแก่งก้าวหน้าความพิการทางการออทิสติก-----
22010079 บ้านวังไม้แดงแก่งหางแมวแก่งก้าวหน้าความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
22010079 บ้านวังไม้แดงแก่งหางแมวแก่งก้าวหน้าอื่นๆ-----
22010079 บ้านวังไม้แดงแก่งหางแมวแก่งก้าวหน้าข้อมูลผิดปกติ-----
22010079 บ้านวังไม้แดงแก่งหางแมวแก่งก้าวหน้าอายุนอกเกณฑ์-----
22010080 บ้านซอยสอง (อภิชาติราษฎร์อุปถัมภ์)แก่งหางแมวแก่งก้าวหน้านักเรียนพิการทั้งหมด-43--43
22010080 บ้านซอยสอง (อภิชาติราษฎร์อุปถัมภ์)แก่งหางแมวแก่งก้าวหน้าความพิการทางการมองเห็น-----
22010080 บ้านซอยสอง (อภิชาติราษฎร์อุปถัมภ์)แก่งหางแมวแก่งก้าวหน้าความพิการทางการได้ยิน-----
22010080 บ้านซอยสอง (อภิชาติราษฎร์อุปถัมภ์)แก่งหางแมวแก่งก้าวหน้าความพิการทางสติปัญญา-----
22010080 บ้านซอยสอง (อภิชาติราษฎร์อุปถัมภ์)แก่งหางแมวแก่งก้าวหน้าความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
22010080 บ้านซอยสอง (อภิชาติราษฎร์อุปถัมภ์)แก่งหางแมวแก่งก้าวหน้าความพิการทางการเรียนรู้-43--43
22010080 บ้านซอยสอง (อภิชาติราษฎร์อุปถัมภ์)แก่งหางแมวแก่งก้าวหน้าความพิการทางการพูดและภาษา-----
22010080 บ้านซอยสอง (อภิชาติราษฎร์อุปถัมภ์)แก่งหางแมวแก่งก้าวหน้าความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
22010080 บ้านซอยสอง (อภิชาติราษฎร์อุปถัมภ์)แก่งหางแมวแก่งก้าวหน้าความพิการทางการออทิสติก-----
22010080 บ้านซอยสอง (อภิชาติราษฎร์อุปถัมภ์)แก่งหางแมวแก่งก้าวหน้าความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
22010080 บ้านซอยสอง (อภิชาติราษฎร์อุปถัมภ์)แก่งหางแมวแก่งก้าวหน้าอื่นๆ-----
22010080 บ้านซอยสอง (อภิชาติราษฎร์อุปถัมภ์)แก่งหางแมวแก่งก้าวหน้าข้อมูลผิดปกติ-----
22010080 บ้านซอยสอง (อภิชาติราษฎร์อุปถัมภ์)แก่งหางแมวแก่งก้าวหน้าอายุนอกเกณฑ์-----
22010081 บ้านประแกตแก่งหางแมวพลังแก่งฯนักเรียนพิการทั้งหมด-----
22010081 บ้านประแกตแก่งหางแมวพลังแก่งฯความพิการทางการมองเห็น-----
22010081 บ้านประแกตแก่งหางแมวพลังแก่งฯความพิการทางการได้ยิน-----
22010081 บ้านประแกตแก่งหางแมวพลังแก่งฯความพิการทางสติปัญญา-----
22010081 บ้านประแกตแก่งหางแมวพลังแก่งฯความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
22010081 บ้านประแกตแก่งหางแมวพลังแก่งฯความพิการทางการเรียนรู้-----
22010081 บ้านประแกตแก่งหางแมวพลังแก่งฯความพิการทางการพูดและภาษา-----
22010081 บ้านประแกตแก่งหางแมวพลังแก่งฯความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
22010081 บ้านประแกตแก่งหางแมวพลังแก่งฯความพิการทางการออทิสติก-----
22010081 บ้านประแกตแก่งหางแมวพลังแก่งฯความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
22010081 บ้านประแกตแก่งหางแมวพลังแก่งฯอื่นๆ-----
22010081 บ้านประแกตแก่งหางแมวพลังแก่งฯข้อมูลผิดปกติ-----
22010081 บ้านประแกตแก่งหางแมวพลังแก่งฯอายุนอกเกณฑ์-----
22010082 วัดหนองแหวนนายายอามคุ้งวิมานนักเรียนพิการทั้งหมด--1-1
22010082 วัดหนองแหวนนายายอามคุ้งวิมานความพิการทางการมองเห็น-----
22010082 วัดหนองแหวนนายายอามคุ้งวิมานความพิการทางการได้ยิน-----
22010082 วัดหนองแหวนนายายอามคุ้งวิมานความพิการทางสติปัญญา-----
22010082 วัดหนองแหวนนายายอามคุ้งวิมานความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
22010082 วัดหนองแหวนนายายอามคุ้งวิมานความพิการทางการเรียนรู้--1-1
22010082 วัดหนองแหวนนายายอามคุ้งวิมานความพิการทางการพูดและภาษา-----
22010082 วัดหนองแหวนนายายอามคุ้งวิมานความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
22010082 วัดหนองแหวนนายายอามคุ้งวิมานความพิการทางการออทิสติก-----
22010082 วัดหนองแหวนนายายอามคุ้งวิมานความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
22010082 วัดหนองแหวนนายายอามคุ้งวิมานอื่นๆ-----
22010082 วัดหนองแหวนนายายอามคุ้งวิมานข้อมูลผิดปกติ-----
22010082 วัดหนองแหวนนายายอามคุ้งวิมานอายุนอกเกณฑ์-----
22010083 วัดโขดหอย (ละเมียดราษฎร์นุเคราะห์)นายายอามคุ้งวิมานนักเรียนพิการทั้งหมด-----
22010083 วัดโขดหอย (ละเมียดราษฎร์นุเคราะห์)นายายอามคุ้งวิมานความพิการทางการมองเห็น-----
22010083 วัดโขดหอย (ละเมียดราษฎร์นุเคราะห์)นายายอามคุ้งวิมานความพิการทางการได้ยิน-----
22010083 วัดโขดหอย (ละเมียดราษฎร์นุเคราะห์)นายายอามคุ้งวิมานความพิการทางสติปัญญา-----
22010083 วัดโขดหอย (ละเมียดราษฎร์นุเคราะห์)นายายอามคุ้งวิมานความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
22010083 วัดโขดหอย (ละเมียดราษฎร์นุเคราะห์)นายายอามคุ้งวิมานความพิการทางการเรียนรู้-----
22010083 วัดโขดหอย (ละเมียดราษฎร์นุเคราะห์)นายายอามคุ้งวิมานความพิการทางการพูดและภาษา-----
22010083 วัดโขดหอย (ละเมียดราษฎร์นุเคราะห์)นายายอามคุ้งวิมานความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
22010083 วัดโขดหอย (ละเมียดราษฎร์นุเคราะห์)นายายอามคุ้งวิมานความพิการทางการออทิสติก-----
22010083 วัดโขดหอย (ละเมียดราษฎร์นุเคราะห์)นายายอามคุ้งวิมานความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
22010083 วัดโขดหอย (ละเมียดราษฎร์นุเคราะห์)นายายอามคุ้งวิมานอื่นๆ-----
22010083 วัดโขดหอย (ละเมียดราษฎร์นุเคราะห์)นายายอามคุ้งวิมานข้อมูลผิดปกติ-----
22010083 วัดโขดหอย (ละเมียดราษฎร์นุเคราะห์)นายายอามคุ้งวิมานอายุนอกเกณฑ์-----
22010084 วัดนาซานายายอามคุ้งวิมานนักเรียนพิการทั้งหมด-2--2
22010084 วัดนาซานายายอามคุ้งวิมานความพิการทางการมองเห็น-----
22010084 วัดนาซานายายอามคุ้งวิมานความพิการทางการได้ยิน-----
22010084 วัดนาซานายายอามคุ้งวิมานความพิการทางสติปัญญา-----
22010084 วัดนาซานายายอามคุ้งวิมานความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
22010084 วัดนาซานายายอามคุ้งวิมานความพิการทางการเรียนรู้-2--2
22010084 วัดนาซานายายอามคุ้งวิมานความพิการทางการพูดและภาษา-----
22010084 วัดนาซานายายอามคุ้งวิมานความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
22010084 วัดนาซานายายอามคุ้งวิมานความพิการทางการออทิสติก-----
22010084 วัดนาซานายายอามคุ้งวิมานความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
22010084 วัดนาซานายายอามคุ้งวิมานอื่นๆ-----
22010084 วัดนาซานายายอามคุ้งวิมานข้อมูลผิดปกติ-----
22010084 วัดนาซานายายอามคุ้งวิมานอายุนอกเกณฑ์-----
22010085 บ้านยางระหงนายายอามนายายอามก้าวหน้านักเรียนพิการทั้งหมด-5--5
22010085 บ้านยางระหงนายายอามนายายอามก้าวหน้าความพิการทางการมองเห็น-----
22010085 บ้านยางระหงนายายอามนายายอามก้าวหน้าความพิการทางการได้ยิน-----
22010085 บ้านยางระหงนายายอามนายายอามก้าวหน้าความพิการทางสติปัญญา-----
22010085 บ้านยางระหงนายายอามนายายอามก้าวหน้าความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
22010085 บ้านยางระหงนายายอามนายายอามก้าวหน้าความพิการทางการเรียนรู้-5--5
22010085 บ้านยางระหงนายายอามนายายอามก้าวหน้าความพิการทางการพูดและภาษา-----
22010085 บ้านยางระหงนายายอามนายายอามก้าวหน้าความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
22010085 บ้านยางระหงนายายอามนายายอามก้าวหน้าความพิการทางการออทิสติก-----
22010085 บ้านยางระหงนายายอามนายายอามก้าวหน้าความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
22010085 บ้านยางระหงนายายอามนายายอามก้าวหน้าอื่นๆ-----
22010085 บ้านยางระหงนายายอามนายายอามก้าวหน้าข้อมูลผิดปกติ-----
22010085 บ้านยางระหงนายายอามนายายอามก้าวหน้าอายุนอกเกณฑ์-----
22010086 วัดช้างข้ามนายายอามคุ้งวิมานนักเรียนพิการทั้งหมด-1--1
22010086 วัดช้างข้ามนายายอามคุ้งวิมานความพิการทางการมองเห็น-----
22010086 วัดช้างข้ามนายายอามคุ้งวิมานความพิการทางการได้ยิน-----
22010086 วัดช้างข้ามนายายอามคุ้งวิมานความพิการทางสติปัญญา-----
22010086 วัดช้างข้ามนายายอามคุ้งวิมานความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
22010086 วัดช้างข้ามนายายอามคุ้งวิมานความพิการทางการเรียนรู้-1--1
22010086 วัดช้างข้ามนายายอามคุ้งวิมานความพิการทางการพูดและภาษา-----
22010086 วัดช้างข้ามนายายอามคุ้งวิมานความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
22010086 วัดช้างข้ามนายายอามคุ้งวิมานความพิการทางการออทิสติก-----
22010086 วัดช้างข้ามนายายอามคุ้งวิมานความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
22010086 วัดช้างข้ามนายายอามคุ้งวิมานอื่นๆ-----
22010086 วัดช้างข้ามนายายอามคุ้งวิมานข้อมูลผิดปกติ-----
22010086 วัดช้างข้ามนายายอามคุ้งวิมานอายุนอกเกณฑ์-----
22010088 วัดหนองไทรนายายอามคุ้งวิมานนักเรียนพิการทั้งหมด-----
22010088 วัดหนองไทรนายายอามคุ้งวิมานความพิการทางการมองเห็น-----
22010088 วัดหนองไทรนายายอามคุ้งวิมานความพิการทางการได้ยิน-----
22010088 วัดหนองไทรนายายอามคุ้งวิมานความพิการทางสติปัญญา-----
22010088 วัดหนองไทรนายายอามคุ้งวิมานความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
22010088 วัดหนองไทรนายายอามคุ้งวิมานความพิการทางการเรียนรู้-----
22010088 วัดหนองไทรนายายอามคุ้งวิมานความพิการทางการพูดและภาษา-----
22010088 วัดหนองไทรนายายอามคุ้งวิมานความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
22010088 วัดหนองไทรนายายอามคุ้งวิมานความพิการทางการออทิสติก-----
22010088 วัดหนองไทรนายายอามคุ้งวิมานความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
22010088 วัดหนองไทรนายายอามคุ้งวิมานอื่นๆ-----
22010088 วัดหนองไทรนายายอามคุ้งวิมานข้อมูลผิดปกติ-----
22010088 วัดหนองไทรนายายอามคุ้งวิมานอายุนอกเกณฑ์-----
22010089 บ้านเขามะปริงนายายอามคุ้งวิมานนักเรียนพิการทั้งหมด-1--1
22010089 บ้านเขามะปริงนายายอามคุ้งวิมานความพิการทางการมองเห็น-----
22010089 บ้านเขามะปริงนายายอามคุ้งวิมานความพิการทางการได้ยิน-----
22010089 บ้านเขามะปริงนายายอามคุ้งวิมานความพิการทางสติปัญญา-----
22010089 บ้านเขามะปริงนายายอามคุ้งวิมานความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
22010089 บ้านเขามะปริงนายายอามคุ้งวิมานความพิการทางการเรียนรู้-1--1
22010089 บ้านเขามะปริงนายายอามคุ้งวิมานความพิการทางการพูดและภาษา-----
22010089 บ้านเขามะปริงนายายอามคุ้งวิมานความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
22010089 บ้านเขามะปริงนายายอามคุ้งวิมานความพิการทางการออทิสติก-----
22010089 บ้านเขามะปริงนายายอามคุ้งวิมานความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
22010089 บ้านเขามะปริงนายายอามคุ้งวิมานอื่นๆ-----
22010089 บ้านเขามะปริงนายายอามคุ้งวิมานข้อมูลผิดปกติ-----
22010089 บ้านเขามะปริงนายายอามคุ้งวิมานอายุนอกเกณฑ์-----
22010090 วัดนายายอามนายายอามนายายอามก้าวหน้านักเรียนพิการทั้งหมด-----
22010090 วัดนายายอามนายายอามนายายอามก้าวหน้าความพิการทางการมองเห็น-----
22010090 วัดนายายอามนายายอามนายายอามก้าวหน้าความพิการทางการได้ยิน-----
22010090 วัดนายายอามนายายอามนายายอามก้าวหน้าความพิการทางสติปัญญา-----
22010090 วัดนายายอามนายายอามนายายอามก้าวหน้าความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
22010090 วัดนายายอามนายายอามนายายอามก้าวหน้าความพิการทางการเรียนรู้-----
22010090 วัดนายายอามนายายอามนายายอามก้าวหน้าความพิการทางการพูดและภาษา-----
22010090 วัดนายายอามนายายอามนายายอามก้าวหน้าความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
22010090 วัดนายายอามนายายอามนายายอามก้าวหน้าความพิการทางการออทิสติก-----
22010090 วัดนายายอามนายายอามนายายอามก้าวหน้าความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
22010090 วัดนายายอามนายายอามนายายอามก้าวหน้าอื่นๆ-----
22010090 วัดนายายอามนายายอามนายายอามก้าวหน้าข้อมูลผิดปกติ-----
22010090 วัดนายายอามนายายอามนายายอามก้าวหน้าอายุนอกเกณฑ์-----
22010091 บ้านต้นกระบกนายายอามนายายอามก้าวหน้านักเรียนพิการทั้งหมด-6--6
22010091 บ้านต้นกระบกนายายอามนายายอามก้าวหน้าความพิการทางการมองเห็น-----
22010091 บ้านต้นกระบกนายายอามนายายอามก้าวหน้าความพิการทางการได้ยิน-----
22010091 บ้านต้นกระบกนายายอามนายายอามก้าวหน้าความพิการทางสติปัญญา-----
22010091 บ้านต้นกระบกนายายอามนายายอามก้าวหน้าความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
22010091 บ้านต้นกระบกนายายอามนายายอามก้าวหน้าความพิการทางการเรียนรู้-6--6
22010091 บ้านต้นกระบกนายายอามนายายอามก้าวหน้าความพิการทางการพูดและภาษา-----
22010091 บ้านต้นกระบกนายายอามนายายอามก้าวหน้าความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
22010091 บ้านต้นกระบกนายายอามนายายอามก้าวหน้าความพิการทางการออทิสติก-----
22010091 บ้านต้นกระบกนายายอามนายายอามก้าวหน้าความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
22010091 บ้านต้นกระบกนายายอามนายายอามก้าวหน้าอื่นๆ-----
22010091 บ้านต้นกระบกนายายอามนายายอามก้าวหน้าข้อมูลผิดปกติ-----
22010091 บ้านต้นกระบกนายายอามนายายอามก้าวหน้าอายุนอกเกณฑ์-----
22010092 วัดโพธิ์ลังกามิตรภาพที่ 171นายายอามนายายอามก้าวหน้านักเรียนพิการทั้งหมด-56--56
22010092 วัดโพธิ์ลังกามิตรภาพที่ 171นายายอามนายายอามก้าวหน้าความพิการทางการมองเห็น-----
22010092 วัดโพธิ์ลังกามิตรภาพที่ 171นายายอามนายายอามก้าวหน้าความพิการทางการได้ยิน-----
22010092 วัดโพธิ์ลังกามิตรภาพที่ 171นายายอามนายายอามก้าวหน้าความพิการทางสติปัญญา-1--1
22010092 วัดโพธิ์ลังกามิตรภาพที่ 171นายายอามนายายอามก้าวหน้าความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
22010092 วัดโพธิ์ลังกามิตรภาพที่ 171นายายอามนายายอามก้าวหน้าความพิการทางการเรียนรู้-55--55
22010092 วัดโพธิ์ลังกามิตรภาพที่ 171นายายอามนายายอามก้าวหน้าความพิการทางการพูดและภาษา-----
22010092 วัดโพธิ์ลังกามิตรภาพที่ 171นายายอามนายายอามก้าวหน้าความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
22010092 วัดโพธิ์ลังกามิตรภาพที่ 171นายายอามนายายอามก้าวหน้าความพิการทางการออทิสติก-----
22010092 วัดโพธิ์ลังกามิตรภาพที่ 171นายายอามนายายอามก้าวหน้าความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
22010092 วัดโพธิ์ลังกามิตรภาพที่ 171นายายอามนายายอามก้าวหน้าอื่นๆ-----
22010092 วัดโพธิ์ลังกามิตรภาพที่ 171นายายอามนายายอามก้าวหน้าข้อมูลผิดปกติ-----
22010092 วัดโพธิ์ลังกามิตรภาพที่ 171นายายอามนายายอามก้าวหน้าอายุนอกเกณฑ์-----
22010094 บ้านห้วงกระแจะนายายอามนายายอามก้าวหน้านักเรียนพิการทั้งหมด-2317-40
22010094 บ้านห้วงกระแจะนายายอามนายายอามก้าวหน้าความพิการทางการมองเห็น-----
22010094 บ้านห้วงกระแจะนายายอามนายายอามก้าวหน้าความพิการทางการได้ยิน-----
22010094 บ้านห้วงกระแจะนายายอามนายายอามก้าวหน้าความพิการทางสติปัญญา-----
22010094 บ้านห้วงกระแจะนายายอามนายายอามก้าวหน้าความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
22010094 บ้านห้วงกระแจะนายายอามนายายอามก้าวหน้าความพิการทางการเรียนรู้-2316-39
22010094 บ้านห้วงกระแจะนายายอามนายายอามก้าวหน้าความพิการทางการพูดและภาษา-----
22010094 บ้านห้วงกระแจะนายายอามนายายอามก้าวหน้าความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
22010094 บ้านห้วงกระแจะนายายอามนายายอามก้าวหน้าความพิการทางการออทิสติก-----
22010094 บ้านห้วงกระแจะนายายอามนายายอามก้าวหน้าความพิการทางการซ้ำซ้อน--1-1
22010094 บ้านห้วงกระแจะนายายอามนายายอามก้าวหน้าอื่นๆ-----
22010094 บ้านห้วงกระแจะนายายอามนายายอามก้าวหน้าข้อมูลผิดปกติ-----
22010094 บ้านห้วงกระแจะนายายอามนายายอามก้าวหน้าอายุนอกเกณฑ์-----
22010095 วัดวังหินนายายอามนายายอามก้าวหน้านักเรียนพิการทั้งหมด-----
22010095 วัดวังหินนายายอามนายายอามก้าวหน้าความพิการทางการมองเห็น-----
22010095 วัดวังหินนายายอามนายายอามก้าวหน้าความพิการทางการได้ยิน-----
22010095 วัดวังหินนายายอามนายายอามก้าวหน้าความพิการทางสติปัญญา-----
22010095 วัดวังหินนายายอามนายายอามก้าวหน้าความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
22010095 วัดวังหินนายายอามนายายอามก้าวหน้าความพิการทางการเรียนรู้-----
22010095 วัดวังหินนายายอามนายายอามก้าวหน้าความพิการทางการพูดและภาษา-----
22010095 วัดวังหินนายายอามนายายอามก้าวหน้าความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
22010095 วัดวังหินนายายอามนายายอามก้าวหน้าความพิการทางการออทิสติก-----
22010095 วัดวังหินนายายอามนายายอามก้าวหน้าความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
22010095 วัดวังหินนายายอามนายายอามก้าวหน้าอื่นๆ-----
22010095 วัดวังหินนายายอามนายายอามก้าวหน้าข้อมูลผิดปกติ-----
22010095 วัดวังหินนายายอามนายายอามก้าวหน้าอายุนอกเกณฑ์-----
22010096 วัดหนองสีงานายายอามนายายอามก้าวหน้านักเรียนพิการทั้งหมด-----
22010096 วัดหนองสีงานายายอามนายายอามก้าวหน้าความพิการทางการมองเห็น-----
22010096 วัดหนองสีงานายายอามนายายอามก้าวหน้าความพิการทางการได้ยิน-----
22010096 วัดหนองสีงานายายอามนายายอามก้าวหน้าความพิการทางสติปัญญา-----
22010096 วัดหนองสีงานายายอามนายายอามก้าวหน้าความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
22010096 วัดหนองสีงานายายอามนายายอามก้าวหน้าความพิการทางการเรียนรู้-----
22010096 วัดหนองสีงานายายอามนายายอามก้าวหน้าความพิการทางการพูดและภาษา-----
22010096 วัดหนองสีงานายายอามนายายอามก้าวหน้าความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
22010096 วัดหนองสีงานายายอามนายายอามก้าวหน้าความพิการทางการออทิสติก-----
22010096 วัดหนองสีงานายายอามนายายอามก้าวหน้าความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
22010096 วัดหนองสีงานายายอามนายายอามก้าวหน้าอื่นๆ-----
22010096 วัดหนองสีงานายายอามนายายอามก้าวหน้าข้อมูลผิดปกติ-----
22010096 วัดหนองสีงานายายอามนายายอามก้าวหน้าอายุนอกเกณฑ์-----
22010097 บ้านคลองลาวนายายอามนายายอามก้าวหน้านักเรียนพิการทั้งหมด-20--20
22010097 บ้านคลองลาวนายายอามนายายอามก้าวหน้าความพิการทางการมองเห็น-----
22010097 บ้านคลองลาวนายายอามนายายอามก้าวหน้าความพิการทางการได้ยิน-----
22010097 บ้านคลองลาวนายายอามนายายอามก้าวหน้าความพิการทางสติปัญญา-----
22010097 บ้านคลองลาวนายายอามนายายอามก้าวหน้าความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
22010097 บ้านคลองลาวนายายอามนายายอามก้าวหน้าความพิการทางการเรียนรู้-20--20
22010097 บ้านคลองลาวนายายอามนายายอามก้าวหน้าความพิการทางการพูดและภาษา-----
22010097 บ้านคลองลาวนายายอามนายายอามก้าวหน้าความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
22010097 บ้านคลองลาวนายายอามนายายอามก้าวหน้าความพิการทางการออทิสติก-----
22010097 บ้านคลองลาวนายายอามนายายอามก้าวหน้าความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
22010097 บ้านคลองลาวนายายอามนายายอามก้าวหน้าอื่นๆ-----
22010097 บ้านคลองลาวนายายอามนายายอามก้าวหน้าข้อมูลผิดปกติ-----
22010097 บ้านคลองลาวนายายอามนายายอามก้าวหน้าอายุนอกเกณฑ์-----
22010101 วัดท่าแคลง(ท่าแคลงวิทยาคาร)นายายอามคุ้งวิมานนักเรียนพิการทั้งหมด-10--10
22010101 วัดท่าแคลง(ท่าแคลงวิทยาคาร)นายายอามคุ้งวิมานความพิการทางการมองเห็น-----
22010101 วัดท่าแคลง(ท่าแคลงวิทยาคาร)นายายอามคุ้งวิมานความพิการทางการได้ยิน-----
22010101 วัดท่าแคลง(ท่าแคลงวิทยาคาร)นายายอามคุ้งวิมานความพิการทางสติปัญญา-1--1
22010101 วัดท่าแคลง(ท่าแคลงวิทยาคาร)นายายอามคุ้งวิมานความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
22010101 วัดท่าแคลง(ท่าแคลงวิทยาคาร)นายายอามคุ้งวิมานความพิการทางการเรียนรู้-9--9
22010101 วัดท่าแคลง(ท่าแคลงวิทยาคาร)นายายอามคุ้งวิมานความพิการทางการพูดและภาษา-----
22010101 วัดท่าแคลง(ท่าแคลงวิทยาคาร)นายายอามคุ้งวิมานความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
22010101 วัดท่าแคลง(ท่าแคลงวิทยาคาร)นายายอามคุ้งวิมานความพิการทางการออทิสติก-----
22010101 วัดท่าแคลง(ท่าแคลงวิทยาคาร)นายายอามคุ้งวิมานความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
22010101 วัดท่าแคลง(ท่าแคลงวิทยาคาร)นายายอามคุ้งวิมานอื่นๆ-----
22010101 วัดท่าแคลง(ท่าแคลงวิทยาคาร)นายายอามคุ้งวิมานข้อมูลผิดปกติ-----
22010101 วัดท่าแคลง(ท่าแคลงวิทยาคาร)นายายอามคุ้งวิมานอายุนอกเกณฑ์-----
22010051 วัดหนองคัน (ไจ พิทยาคาร)ท่าใหม่มิติใหม่ ท่าใหม่ 4นักเรียนพิการทั้งหมด-1110-21
22010051 วัดหนองคัน (ไจ พิทยาคาร)ท่าใหม่มิติใหม่ ท่าใหม่ 4ความพิการทางการมองเห็น-----
22010051 วัดหนองคัน (ไจ พิทยาคาร)ท่าใหม่มิติใหม่ ท่าใหม่ 4ความพิการทางการได้ยิน-----
22010051 วัดหนองคัน (ไจ พิทยาคาร)ท่าใหม่มิติใหม่ ท่าใหม่ 4ความพิการทางสติปัญญา-----
22010051 วัดหนองคัน (ไจ พิทยาคาร)ท่าใหม่มิติใหม่ ท่าใหม่ 4ความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
22010051 วัดหนองคัน (ไจ พิทยาคาร)ท่าใหม่มิติใหม่ ท่าใหม่ 4ความพิการทางการเรียนรู้-1110-21
22010051 วัดหนองคัน (ไจ พิทยาคาร)ท่าใหม่มิติใหม่ ท่าใหม่ 4ความพิการทางการพูดและภาษา-----
22010051 วัดหนองคัน (ไจ พิทยาคาร)ท่าใหม่มิติใหม่ ท่าใหม่ 4ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
22010051 วัดหนองคัน (ไจ พิทยาคาร)ท่าใหม่มิติใหม่ ท่าใหม่ 4ความพิการทางการออทิสติก-----
22010051 วัดหนองคัน (ไจ พิทยาคาร)ท่าใหม่มิติใหม่ ท่าใหม่ 4ความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
22010051 วัดหนองคัน (ไจ พิทยาคาร)ท่าใหม่มิติใหม่ ท่าใหม่ 4อื่นๆ-----
22010051 วัดหนองคัน (ไจ พิทยาคาร)ท่าใหม่มิติใหม่ ท่าใหม่ 4ข้อมูลผิดปกติ-----
22010051 วัดหนองคัน (ไจ พิทยาคาร)ท่าใหม่มิติใหม่ ท่าใหม่ 4อายุนอกเกณฑ์-----
22010029 วัดเนินโพธิ์ (สวาสดิ์ราษฎร์อุปถัมภ์)เมืองจันทบุรีคุณภาพสัมพันธ์นักเรียนพิการทั้งหมด-----
22010029 วัดเนินโพธิ์ (สวาสดิ์ราษฎร์อุปถัมภ์)เมืองจันทบุรีคุณภาพสัมพันธ์ความพิการทางการมองเห็น-----
22010029 วัดเนินโพธิ์ (สวาสดิ์ราษฎร์อุปถัมภ์)เมืองจันทบุรีคุณภาพสัมพันธ์ความพิการทางการได้ยิน-----
22010029 วัดเนินโพธิ์ (สวาสดิ์ราษฎร์อุปถัมภ์)เมืองจันทบุรีคุณภาพสัมพันธ์ความพิการทางสติปัญญา-----
22010029 วัดเนินโพธิ์ (สวาสดิ์ราษฎร์อุปถัมภ์)เมืองจันทบุรีคุณภาพสัมพันธ์ความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
22010029 วัดเนินโพธิ์ (สวาสดิ์ราษฎร์อุปถัมภ์)เมืองจันทบุรีคุณภาพสัมพันธ์ความพิการทางการเรียนรู้-----
22010029 วัดเนินโพธิ์ (สวาสดิ์ราษฎร์อุปถัมภ์)เมืองจันทบุรีคุณภาพสัมพันธ์ความพิการทางการพูดและภาษา-----
22010029 วัดเนินโพธิ์ (สวาสดิ์ราษฎร์อุปถัมภ์)เมืองจันทบุรีคุณภาพสัมพันธ์ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
22010029 วัดเนินโพธิ์ (สวาสดิ์ราษฎร์อุปถัมภ์)เมืองจันทบุรีคุณภาพสัมพันธ์ความพิการทางการออทิสติก-----
22010029 วัดเนินโพธิ์ (สวาสดิ์ราษฎร์อุปถัมภ์)เมืองจันทบุรีคุณภาพสัมพันธ์ความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
22010029 วัดเนินโพธิ์ (สวาสดิ์ราษฎร์อุปถัมภ์)เมืองจันทบุรีคุณภาพสัมพันธ์อื่นๆ-----
22010029 วัดเนินโพธิ์ (สวาสดิ์ราษฎร์อุปถัมภ์)เมืองจันทบุรีคุณภาพสัมพันธ์ข้อมูลผิดปกติ-----
22010029 วัดเนินโพธิ์ (สวาสดิ์ราษฎร์อุปถัมภ์)เมืองจันทบุรีคุณภาพสัมพันธ์อายุนอกเกณฑ์-----


บ้านเลขที่ 1 ถนนตากสิน ตำบลตลาด อำเภอเมืองจันทบุรี จันทบุรี 22000
Version.2022.1.KAOPUNHOT