จำนวนนักเรียนเดินทางเกิน 3 กิโลเมตร


  ตารางสรุปยอดรวม : ประจำภาคเรียนที่ 2566-2

การเดินทาง ปฐมวัย ประถมศึกษา ม.ต้น/ขยายโอกาส ม.ปลาย/เทียบเท่า รวมทั้งสิ้น

รหัสโรงเรียนอำเภอกลุ่มประเภทปฐมวัยประถมศึกษาม.ต้น/ขยายโอกาสม.ปลาย/เทียบเท่ารวมทั้งสิ้น
22010001 วัดเกาะขวาง(สังวาลย์ราษฎร์รังสรรค์)เมืองจันทบุรีคุณภาพสัมพันธ์นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.314--17
22010001 วัดเกาะขวาง(สังวาลย์ราษฎร์รังสรรค์)เมืองจันทบุรีคุณภาพสัมพันธ์เดินเท้า-1--1
22010001 วัดเกาะขวาง(สังวาลย์ราษฎร์รังสรรค์)เมืองจันทบุรีคุณภาพสัมพันธ์ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ311--14
22010001 วัดเกาะขวาง(สังวาลย์ราษฎร์รังสรรค์)เมืองจันทบุรีคุณภาพสัมพันธ์เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-2--2
22010001 วัดเกาะขวาง(สังวาลย์ราษฎร์รังสรรค์)เมืองจันทบุรีคุณภาพสัมพันธ์จักรยานยืมเรียน-----
22010001 วัดเกาะขวาง(สังวาลย์ราษฎร์รังสรรค์)เมืองจันทบุรีคุณภาพสัมพันธ์ข้อมูลผิดปกติ-----
22010001 วัดเกาะขวาง(สังวาลย์ราษฎร์รังสรรค์)เมืองจันทบุรีคุณภาพสัมพันธ์อายุนอกเกณฑ์-----
22010002 วัดเกาะตะเคียน(วาสน์วิทยานุกูล)เมืองจันทบุรีคุณภาพสัมพันธ์นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-2--2
22010002 วัดเกาะตะเคียน(วาสน์วิทยานุกูล)เมืองจันทบุรีคุณภาพสัมพันธ์เดินเท้า-----
22010002 วัดเกาะตะเคียน(วาสน์วิทยานุกูล)เมืองจันทบุรีคุณภาพสัมพันธ์ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-2--2
22010002 วัดเกาะตะเคียน(วาสน์วิทยานุกูล)เมืองจันทบุรีคุณภาพสัมพันธ์เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
22010002 วัดเกาะตะเคียน(วาสน์วิทยานุกูล)เมืองจันทบุรีคุณภาพสัมพันธ์จักรยานยืมเรียน-----
22010002 วัดเกาะตะเคียน(วาสน์วิทยานุกูล)เมืองจันทบุรีคุณภาพสัมพันธ์ข้อมูลผิดปกติ-----
22010002 วัดเกาะตะเคียน(วาสน์วิทยานุกูล)เมืองจันทบุรีคุณภาพสัมพันธ์อายุนอกเกณฑ์-----
22010003 วัดเกาะโตนด (จันทร์ศีลราษฏร์ประสิทธิ์)เมืองจันทบุรีคุณภาพสัมพันธ์นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.2038--58
22010003 วัดเกาะโตนด (จันทร์ศีลราษฏร์ประสิทธิ์)เมืองจันทบุรีคุณภาพสัมพันธ์เดินเท้า-----
22010003 วัดเกาะโตนด (จันทร์ศีลราษฏร์ประสิทธิ์)เมืองจันทบุรีคุณภาพสัมพันธ์ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ1935--54
22010003 วัดเกาะโตนด (จันทร์ศีลราษฏร์ประสิทธิ์)เมืองจันทบุรีคุณภาพสัมพันธ์เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ13--4
22010003 วัดเกาะโตนด (จันทร์ศีลราษฏร์ประสิทธิ์)เมืองจันทบุรีคุณภาพสัมพันธ์จักรยานยืมเรียน-----
22010003 วัดเกาะโตนด (จันทร์ศีลราษฏร์ประสิทธิ์)เมืองจันทบุรีคุณภาพสัมพันธ์ข้อมูลผิดปกติ-----
22010003 วัดเกาะโตนด (จันทร์ศีลราษฏร์ประสิทธิ์)เมืองจันทบุรีคุณภาพสัมพันธ์อายุนอกเกณฑ์-----
22010005 วัดเขาน้อยเมืองจันทบุรีคุณภาพสัมพันธ์นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.1014--24
22010005 วัดเขาน้อยเมืองจันทบุรีคุณภาพสัมพันธ์เดินเท้า-----
22010005 วัดเขาน้อยเมืองจันทบุรีคุณภาพสัมพันธ์ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ1011--21
22010005 วัดเขาน้อยเมืองจันทบุรีคุณภาพสัมพันธ์เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-3--3
22010005 วัดเขาน้อยเมืองจันทบุรีคุณภาพสัมพันธ์จักรยานยืมเรียน-----
22010005 วัดเขาน้อยเมืองจันทบุรีคุณภาพสัมพันธ์ข้อมูลผิดปกติ-----
22010005 วัดเขาน้อยเมืองจันทบุรีคุณภาพสัมพันธ์อายุนอกเกณฑ์-----
22010006 วัดคมบาง(เพิ่มพิทยากร)เมืองจันทบุรี9 วัดพัฒนาวิชาการนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-----
22010006 วัดคมบาง(เพิ่มพิทยากร)เมืองจันทบุรี9 วัดพัฒนาวิชาการเดินเท้า-----
22010006 วัดคมบาง(เพิ่มพิทยากร)เมืองจันทบุรี9 วัดพัฒนาวิชาการไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
22010006 วัดคมบาง(เพิ่มพิทยากร)เมืองจันทบุรี9 วัดพัฒนาวิชาการเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
22010006 วัดคมบาง(เพิ่มพิทยากร)เมืองจันทบุรี9 วัดพัฒนาวิชาการจักรยานยืมเรียน-----
22010006 วัดคมบาง(เพิ่มพิทยากร)เมืองจันทบุรี9 วัดพัฒนาวิชาการข้อมูลผิดปกติ-----
22010006 วัดคมบาง(เพิ่มพิทยากร)เมืองจันทบุรี9 วัดพัฒนาวิชาการอายุนอกเกณฑ์-----
22010007 วัดเนินยางเมืองจันทบุรี9 วัดพัฒนาวิชาการนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.3616--52
22010007 วัดเนินยางเมืองจันทบุรี9 วัดพัฒนาวิชาการเดินเท้า-1--1
22010007 วัดเนินยางเมืองจันทบุรี9 วัดพัฒนาวิชาการไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ3515--50
22010007 วัดเนินยางเมืองจันทบุรี9 วัดพัฒนาวิชาการเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ1---1
22010007 วัดเนินยางเมืองจันทบุรี9 วัดพัฒนาวิชาการจักรยานยืมเรียน-----
22010007 วัดเนินยางเมืองจันทบุรี9 วัดพัฒนาวิชาการข้อมูลผิดปกติ-----
22010007 วัดเนินยางเมืองจันทบุรี9 วัดพัฒนาวิชาการอายุนอกเกณฑ์-----
22010008 วัดทองทั่ว (เอครพานิช)เมืองจันทบุรี9 วัดพัฒนาวิชาการนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.43100--143
22010008 วัดทองทั่ว (เอครพานิช)เมืองจันทบุรี9 วัดพัฒนาวิชาการเดินเท้า11--2
22010008 วัดทองทั่ว (เอครพานิช)เมืองจันทบุรี9 วัดพัฒนาวิชาการไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ4297--139
22010008 วัดทองทั่ว (เอครพานิช)เมืองจันทบุรี9 วัดพัฒนาวิชาการเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-2--2
22010008 วัดทองทั่ว (เอครพานิช)เมืองจันทบุรี9 วัดพัฒนาวิชาการจักรยานยืมเรียน-----
22010008 วัดทองทั่ว (เอครพานิช)เมืองจันทบุรี9 วัดพัฒนาวิชาการข้อมูลผิดปกติ-----
22010008 วัดทองทั่ว (เอครพานิช)เมืองจันทบุรี9 วัดพัฒนาวิชาการอายุนอกเกณฑ์-----
22010009 วัดเนินสูง(วิชัยนารายณ์ราษฎร์บำรุง)เมืองจันทบุรี9 วัดพัฒนาวิชาการนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-28--28
22010009 วัดเนินสูง(วิชัยนารายณ์ราษฎร์บำรุง)เมืองจันทบุรี9 วัดพัฒนาวิชาการเดินเท้า-----
22010009 วัดเนินสูง(วิชัยนารายณ์ราษฎร์บำรุง)เมืองจันทบุรี9 วัดพัฒนาวิชาการไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-27--27
22010009 วัดเนินสูง(วิชัยนารายณ์ราษฎร์บำรุง)เมืองจันทบุรี9 วัดพัฒนาวิชาการเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1--1
22010009 วัดเนินสูง(วิชัยนารายณ์ราษฎร์บำรุง)เมืองจันทบุรี9 วัดพัฒนาวิชาการจักรยานยืมเรียน-----
22010009 วัดเนินสูง(วิชัยนารายณ์ราษฎร์บำรุง)เมืองจันทบุรี9 วัดพัฒนาวิชาการข้อมูลผิดปกติ-----
22010009 วัดเนินสูง(วิชัยนารายณ์ราษฎร์บำรุง)เมืองจันทบุรี9 วัดพัฒนาวิชาการอายุนอกเกณฑ์-----
22010011 วัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)เมืองจันทบุรี9 วัดพัฒนาวิชาการนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.3313259-224
22010011 วัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)เมืองจันทบุรี9 วัดพัฒนาวิชาการเดินเท้า-13-4
22010011 วัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)เมืองจันทบุรี9 วัดพัฒนาวิชาการไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ3012650-206
22010011 วัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)เมืองจันทบุรี9 วัดพัฒนาวิชาการเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ356-14
22010011 วัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)เมืองจันทบุรี9 วัดพัฒนาวิชาการจักรยานยืมเรียน-----
22010011 วัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)เมืองจันทบุรี9 วัดพัฒนาวิชาการข้อมูลผิดปกติ-----
22010011 วัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)เมืองจันทบุรี9 วัดพัฒนาวิชาการอายุนอกเกณฑ์-----
22010012 วัดไผ่ล้อม (อินทก์อุทัย)เมืองจันทบุรีคุณภาพสัมพันธ์นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.526962-183
22010012 วัดไผ่ล้อม (อินทก์อุทัย)เมืองจันทบุรีคุณภาพสัมพันธ์เดินเท้า1-1-2
22010012 วัดไผ่ล้อม (อินทก์อุทัย)เมืองจันทบุรีคุณภาพสัมพันธ์ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ506248-160
22010012 วัดไผ่ล้อม (อินทก์อุทัย)เมืองจันทบุรีคุณภาพสัมพันธ์เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ1713-21
22010012 วัดไผ่ล้อม (อินทก์อุทัย)เมืองจันทบุรีคุณภาพสัมพันธ์จักรยานยืมเรียน-----
22010012 วัดไผ่ล้อม (อินทก์อุทัย)เมืองจันทบุรีคุณภาพสัมพันธ์ข้อมูลผิดปกติ-----
22010012 วัดไผ่ล้อม (อินทก์อุทัย)เมืองจันทบุรีคุณภาพสัมพันธ์อายุนอกเกณฑ์-----
22010013 บ้านคลองน้ำใส (บุญประชานุกูล)เมืองจันทบุรีจันท์ธานีนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.1858--76
22010013 บ้านคลองน้ำใส (บุญประชานุกูล)เมืองจันทบุรีจันท์ธานีเดินเท้า-1--1
22010013 บ้านคลองน้ำใส (บุญประชานุกูล)เมืองจันทบุรีจันท์ธานีไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ1756--73
22010013 บ้านคลองน้ำใส (บุญประชานุกูล)เมืองจันทบุรีจันท์ธานีเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ11--2
22010013 บ้านคลองน้ำใส (บุญประชานุกูล)เมืองจันทบุรีจันท์ธานีจักรยานยืมเรียน-----
22010013 บ้านคลองน้ำใส (บุญประชานุกูล)เมืองจันทบุรีจันท์ธานีข้อมูลผิดปกติ-----
22010013 บ้านคลองน้ำใส (บุญประชานุกูล)เมืองจันทบุรีจันท์ธานีอายุนอกเกณฑ์-----
22010014 บ้านแก้วเมืองจันทบุรีจันท์ธานีนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.2425697-377
22010014 บ้านแก้วเมืองจันทบุรีจันท์ธานีเดินเท้า261-9
22010014 บ้านแก้วเมืองจันทบุรีจันท์ธานีไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ2017662-258
22010014 บ้านแก้วเมืองจันทบุรีจันท์ธานีเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ27433-109
22010014 บ้านแก้วเมืองจันทบุรีจันท์ธานีจักรยานยืมเรียน--1-1
22010014 บ้านแก้วเมืองจันทบุรีจันท์ธานีข้อมูลผิดปกติ-----
22010014 บ้านแก้วเมืองจันทบุรีจันท์ธานีอายุนอกเกณฑ์-----
22010017 วัดสิงห์เมืองจันทบุรีจันท์ธานีนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.5878--136
22010017 วัดสิงห์เมืองจันทบุรีจันท์ธานีเดินเท้า11--2
22010017 วัดสิงห์เมืองจันทบุรีจันท์ธานีไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ5776--133
22010017 วัดสิงห์เมืองจันทบุรีจันท์ธานีเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1--1
22010017 วัดสิงห์เมืองจันทบุรีจันท์ธานีจักรยานยืมเรียน-----
22010017 วัดสิงห์เมืองจันทบุรีจันท์ธานีข้อมูลผิดปกติ-----
22010017 วัดสิงห์เมืองจันทบุรีจันท์ธานีอายุนอกเกณฑ์-----
22010018 วัดพลับ(จันทบุรชีบาอุทิศ)เมืองจันทบุรีจันท์ธานีนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.434--38
22010018 วัดพลับ(จันทบุรชีบาอุทิศ)เมืองจันทบุรีจันท์ธานีเดินเท้า-----
22010018 วัดพลับ(จันทบุรชีบาอุทิศ)เมืองจันทบุรีจันท์ธานีไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ432--36
22010018 วัดพลับ(จันทบุรชีบาอุทิศ)เมืองจันทบุรีจันท์ธานีเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-2--2
22010018 วัดพลับ(จันทบุรชีบาอุทิศ)เมืองจันทบุรีจันท์ธานีจักรยานยืมเรียน-----
22010018 วัดพลับ(จันทบุรชีบาอุทิศ)เมืองจันทบุรีจันท์ธานีข้อมูลผิดปกติ-----
22010018 วัดพลับ(จันทบุรชีบาอุทิศ)เมืองจันทบุรีจันท์ธานีอายุนอกเกณฑ์-----
22010019 บ้านท่าแฉลบเมืองจันทบุรีจันท์ธานีนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.64--10
22010019 บ้านท่าแฉลบเมืองจันทบุรีจันท์ธานีเดินเท้า-----
22010019 บ้านท่าแฉลบเมืองจันทบุรีจันท์ธานีไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ63--9
22010019 บ้านท่าแฉลบเมืองจันทบุรีจันท์ธานีเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1--1
22010019 บ้านท่าแฉลบเมืองจันทบุรีจันท์ธานีจักรยานยืมเรียน-----
22010019 บ้านท่าแฉลบเมืองจันทบุรีจันท์ธานีข้อมูลผิดปกติ-----
22010019 บ้านท่าแฉลบเมืองจันทบุรีจันท์ธานีอายุนอกเกณฑ์-----
22010020 วัดดอนตาลเมืองจันทบุรี9 วัดพัฒนาวิชาการนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.1021--31
22010020 วัดดอนตาลเมืองจันทบุรี9 วัดพัฒนาวิชาการเดินเท้า-----
22010020 วัดดอนตาลเมืองจันทบุรี9 วัดพัฒนาวิชาการไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ1021--31
22010020 วัดดอนตาลเมืองจันทบุรี9 วัดพัฒนาวิชาการเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
22010020 วัดดอนตาลเมืองจันทบุรี9 วัดพัฒนาวิชาการจักรยานยืมเรียน-----
22010020 วัดดอนตาลเมืองจันทบุรี9 วัดพัฒนาวิชาการข้อมูลผิดปกติ-----
22010020 วัดดอนตาลเมืองจันทบุรี9 วัดพัฒนาวิชาการอายุนอกเกณฑ์-----
22010021 วัดพลับพลาเมืองจันทบุรี9 วัดพัฒนาวิชาการนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-12750-177
22010021 วัดพลับพลาเมืองจันทบุรี9 วัดพัฒนาวิชาการเดินเท้า-----
22010021 วัดพลับพลาเมืองจันทบุรี9 วัดพัฒนาวิชาการไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-11746-163
22010021 วัดพลับพลาเมืองจันทบุรี9 วัดพัฒนาวิชาการเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-104-14
22010021 วัดพลับพลาเมืองจันทบุรี9 วัดพัฒนาวิชาการจักรยานยืมเรียน-----
22010021 วัดพลับพลาเมืองจันทบุรี9 วัดพัฒนาวิชาการข้อมูลผิดปกติ-----
22010021 วัดพลับพลาเมืองจันทบุรี9 วัดพัฒนาวิชาการอายุนอกเกณฑ์-----
22010022 วัดโป่งแรด(ปคุณวิทยาคาร)เมืองจันทบุรี9 วัดพัฒนาวิชาการนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.1320--33
22010022 วัดโป่งแรด(ปคุณวิทยาคาร)เมืองจันทบุรี9 วัดพัฒนาวิชาการเดินเท้า-----
22010022 วัดโป่งแรด(ปคุณวิทยาคาร)เมืองจันทบุรี9 วัดพัฒนาวิชาการไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ1320--33
22010022 วัดโป่งแรด(ปคุณวิทยาคาร)เมืองจันทบุรี9 วัดพัฒนาวิชาการเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
22010022 วัดโป่งแรด(ปคุณวิทยาคาร)เมืองจันทบุรี9 วัดพัฒนาวิชาการจักรยานยืมเรียน-----
22010022 วัดโป่งแรด(ปคุณวิทยาคาร)เมืองจันทบุรี9 วัดพัฒนาวิชาการข้อมูลผิดปกติ-----
22010022 วัดโป่งแรด(ปคุณวิทยาคาร)เมืองจันทบุรี9 วัดพัฒนาวิชาการอายุนอกเกณฑ์-----
22010023 อนุบาลจันทบุรีเมืองจันทบุรีจันท์ธานีนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.339820219-1,378
22010023 อนุบาลจันทบุรีเมืองจันทบุรีจันท์ธานีเดินเท้า-22-4
22010023 อนุบาลจันทบุรีเมืองจันทบุรีจันท์ธานีไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ319667162-1,148
22010023 อนุบาลจันทบุรีเมืองจันทบุรีจันท์ธานีเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ2015155-226
22010023 อนุบาลจันทบุรีเมืองจันทบุรีจันท์ธานีจักรยานยืมเรียน-----
22010023 อนุบาลจันทบุรีเมืองจันทบุรีจันท์ธานีข้อมูลผิดปกติ-----
22010023 อนุบาลจันทบุรีเมืองจันทบุรีจันท์ธานีอายุนอกเกณฑ์-----
22010024 สฤษดิเดชเมืองจันทบุรีคุณภาพสัมพันธ์นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-2,379144-2,523
22010024 สฤษดิเดชเมืองจันทบุรีคุณภาพสัมพันธ์เดินเท้า-1--1
22010024 สฤษดิเดชเมืองจันทบุรีคุณภาพสัมพันธ์ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1,814101-1,915
22010024 สฤษดิเดชเมืองจันทบุรีคุณภาพสัมพันธ์เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-56443-607
22010024 สฤษดิเดชเมืองจันทบุรีคุณภาพสัมพันธ์จักรยานยืมเรียน-----
22010024 สฤษดิเดชเมืองจันทบุรีคุณภาพสัมพันธ์ข้อมูลผิดปกติ-----
22010024 สฤษดิเดชเมืองจันทบุรีคุณภาพสัมพันธ์อายุนอกเกณฑ์-----
22010025 บ้านชำโสมเมืองจันทบุรีจันท์ธานีนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.1127--38
22010025 บ้านชำโสมเมืองจันทบุรีจันท์ธานีเดินเท้า1---1
22010025 บ้านชำโสมเมืองจันทบุรีจันท์ธานีไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ1026--36
22010025 บ้านชำโสมเมืองจันทบุรีจันท์ธานีเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1--1
22010025 บ้านชำโสมเมืองจันทบุรีจันท์ธานีจักรยานยืมเรียน-----
22010025 บ้านชำโสมเมืองจันทบุรีจันท์ธานีข้อมูลผิดปกติ-----
22010025 บ้านชำโสมเมืองจันทบุรีจันท์ธานีอายุนอกเกณฑ์-----
22010026 วัดแสลงเมืองจันทบุรี9 วัดพัฒนาวิชาการนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.86102--188
22010026 วัดแสลงเมืองจันทบุรี9 วัดพัฒนาวิชาการเดินเท้า11--2
22010026 วัดแสลงเมืองจันทบุรี9 วัดพัฒนาวิชาการไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ8194--175
22010026 วัดแสลงเมืองจันทบุรี9 วัดพัฒนาวิชาการเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ47--11
22010026 วัดแสลงเมืองจันทบุรี9 วัดพัฒนาวิชาการจักรยานยืมเรียน-----
22010026 วัดแสลงเมืองจันทบุรี9 วัดพัฒนาวิชาการข้อมูลผิดปกติ-----
22010026 วัดแสลงเมืองจันทบุรี9 วัดพัฒนาวิชาการอายุนอกเกณฑ์-----
22010027 วัดหนองบัว(ปทุมาภิพัฒน์)เมืองจันทบุรีคุณภาพสัมพันธ์นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.6157-28
22010027 วัดหนองบัว(ปทุมาภิพัฒน์)เมืองจันทบุรีคุณภาพสัมพันธ์เดินเท้า-----
22010027 วัดหนองบัว(ปทุมาภิพัฒน์)เมืองจันทบุรีคุณภาพสัมพันธ์ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ6137-26
22010027 วัดหนองบัว(ปทุมาภิพัฒน์)เมืองจันทบุรีคุณภาพสัมพันธ์เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-2--2
22010027 วัดหนองบัว(ปทุมาภิพัฒน์)เมืองจันทบุรีคุณภาพสัมพันธ์จักรยานยืมเรียน-----
22010027 วัดหนองบัว(ปทุมาภิพัฒน์)เมืองจันทบุรีคุณภาพสัมพันธ์ข้อมูลผิดปกติ-----
22010027 วัดหนองบัว(ปทุมาภิพัฒน์)เมืองจันทบุรีคุณภาพสัมพันธ์อายุนอกเกณฑ์-----
22010028 วัดเสม็ดงามเมืองจันทบุรีคุณภาพสัมพันธ์นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.1---1
22010028 วัดเสม็ดงามเมืองจันทบุรีคุณภาพสัมพันธ์เดินเท้า-----
22010028 วัดเสม็ดงามเมืองจันทบุรีคุณภาพสัมพันธ์ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ1---1
22010028 วัดเสม็ดงามเมืองจันทบุรีคุณภาพสัมพันธ์เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
22010028 วัดเสม็ดงามเมืองจันทบุรีคุณภาพสัมพันธ์จักรยานยืมเรียน-----
22010028 วัดเสม็ดงามเมืองจันทบุรีคุณภาพสัมพันธ์ข้อมูลผิดปกติ-----
22010028 วัดเสม็ดงามเมืองจันทบุรีคุณภาพสัมพันธ์อายุนอกเกณฑ์-----
22010030 บ้านศรัทธาตะพงท่าใหม่เบญจไตรภาคีนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.3954--93
22010030 บ้านศรัทธาตะพงท่าใหม่เบญจไตรภาคีเดินเท้า-1--1
22010030 บ้านศรัทธาตะพงท่าใหม่เบญจไตรภาคีไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ3931--70
22010030 บ้านศรัทธาตะพงท่าใหม่เบญจไตรภาคีเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-22--22
22010030 บ้านศรัทธาตะพงท่าใหม่เบญจไตรภาคีจักรยานยืมเรียน-----
22010030 บ้านศรัทธาตะพงท่าใหม่เบญจไตรภาคีข้อมูลผิดปกติ-----
22010030 บ้านศรัทธาตะพงท่าใหม่เบญจไตรภาคีอายุนอกเกณฑ์-----
22010032 บ้านตาเลียวท่าใหม่เบญจไตรภาคีนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.6266--128
22010032 บ้านตาเลียวท่าใหม่เบญจไตรภาคีเดินเท้า-----
22010032 บ้านตาเลียวท่าใหม่เบญจไตรภาคีไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ6156--117
22010032 บ้านตาเลียวท่าใหม่เบญจไตรภาคีเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ110--11
22010032 บ้านตาเลียวท่าใหม่เบญจไตรภาคีจักรยานยืมเรียน-----
22010032 บ้านตาเลียวท่าใหม่เบญจไตรภาคีข้อมูลผิดปกติ-----
22010032 บ้านตาเลียวท่าใหม่เบญจไตรภาคีอายุนอกเกณฑ์-----
22010033 บ้านวังปลาท่าใหม่เบญจไตรภาคีนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.615--21
22010033 บ้านวังปลาท่าใหม่เบญจไตรภาคีเดินเท้า-----
22010033 บ้านวังปลาท่าใหม่เบญจไตรภาคีไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ614--20
22010033 บ้านวังปลาท่าใหม่เบญจไตรภาคีเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1--1
22010033 บ้านวังปลาท่าใหม่เบญจไตรภาคีจักรยานยืมเรียน-----
22010033 บ้านวังปลาท่าใหม่เบญจไตรภาคีข้อมูลผิดปกติ-----
22010033 บ้านวังปลาท่าใหม่เบญจไตรภาคีอายุนอกเกณฑ์-----
22010034 บ้านแก่งน้อยท่าใหม่เบญจไตรภาคีนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.623--29
22010034 บ้านแก่งน้อยท่าใหม่เบญจไตรภาคีเดินเท้า-----
22010034 บ้านแก่งน้อยท่าใหม่เบญจไตรภาคีไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ515--20
22010034 บ้านแก่งน้อยท่าใหม่เบญจไตรภาคีเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ18--9
22010034 บ้านแก่งน้อยท่าใหม่เบญจไตรภาคีจักรยานยืมเรียน-----
22010034 บ้านแก่งน้อยท่าใหม่เบญจไตรภาคีข้อมูลผิดปกติ-----
22010034 บ้านแก่งน้อยท่าใหม่เบญจไตรภาคีอายุนอกเกณฑ์-----
22010036 บ้านเขาแก้ววิทยาท่าใหม่เบญจไตรภาคีนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.309744-171
22010036 บ้านเขาแก้ววิทยาท่าใหม่เบญจไตรภาคีเดินเท้า15--6
22010036 บ้านเขาแก้ววิทยาท่าใหม่เบญจไตรภาคีไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ29166-51
22010036 บ้านเขาแก้ววิทยาท่าใหม่เบญจไตรภาคีเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-7638-114
22010036 บ้านเขาแก้ววิทยาท่าใหม่เบญจไตรภาคีจักรยานยืมเรียน-----
22010036 บ้านเขาแก้ววิทยาท่าใหม่เบญจไตรภาคีข้อมูลผิดปกติ-----
22010036 บ้านเขาแก้ววิทยาท่าใหม่เบญจไตรภาคีอายุนอกเกณฑ์-----
22010038 บ้านคลองกะพงท่าใหม่มิติใหม่ ท่าใหม่ 4นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-12--12
22010038 บ้านคลองกะพงท่าใหม่มิติใหม่ ท่าใหม่ 4เดินเท้า-1--1
22010038 บ้านคลองกะพงท่าใหม่มิติใหม่ ท่าใหม่ 4ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-10--10
22010038 บ้านคลองกะพงท่าใหม่มิติใหม่ ท่าใหม่ 4เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1--1
22010038 บ้านคลองกะพงท่าใหม่มิติใหม่ ท่าใหม่ 4จักรยานยืมเรียน-----
22010038 บ้านคลองกะพงท่าใหม่มิติใหม่ ท่าใหม่ 4ข้อมูลผิดปกติ-----
22010038 บ้านคลองกะพงท่าใหม่มิติใหม่ ท่าใหม่ 4อายุนอกเกณฑ์-----
22010040 บ้านเนินดินแดงท่าใหม่มิติใหม่ ท่าใหม่ 4นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.40103--143
22010040 บ้านเนินดินแดงท่าใหม่มิติใหม่ ท่าใหม่ 4เดินเท้า-1--1
22010040 บ้านเนินดินแดงท่าใหม่มิติใหม่ ท่าใหม่ 4ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ4082--122
22010040 บ้านเนินดินแดงท่าใหม่มิติใหม่ ท่าใหม่ 4เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-20--20
22010040 บ้านเนินดินแดงท่าใหม่มิติใหม่ ท่าใหม่ 4จักรยานยืมเรียน-----
22010040 บ้านเนินดินแดงท่าใหม่มิติใหม่ ท่าใหม่ 4ข้อมูลผิดปกติ-----
22010040 บ้านเนินดินแดงท่าใหม่มิติใหม่ ท่าใหม่ 4อายุนอกเกณฑ์-----
22010041 บ้านมาบโอนท่าใหม่มิติใหม่ ท่าใหม่ 4นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.79--16
22010041 บ้านมาบโอนท่าใหม่มิติใหม่ ท่าใหม่ 4เดินเท้า2---2
22010041 บ้านมาบโอนท่าใหม่มิติใหม่ ท่าใหม่ 4ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ58--13
22010041 บ้านมาบโอนท่าใหม่มิติใหม่ ท่าใหม่ 4เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1--1
22010041 บ้านมาบโอนท่าใหม่มิติใหม่ ท่าใหม่ 4จักรยานยืมเรียน-----
22010041 บ้านมาบโอนท่าใหม่มิติใหม่ ท่าใหม่ 4ข้อมูลผิดปกติ-----
22010041 บ้านมาบโอนท่าใหม่มิติใหม่ ท่าใหม่ 4อายุนอกเกณฑ์-----
22010042 วัดบูรพาพิทยารามท่าใหม่มิติใหม่ ท่าใหม่ 4นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.94922-80
22010042 วัดบูรพาพิทยารามท่าใหม่มิติใหม่ ท่าใหม่ 4เดินเท้า-21-3
22010042 วัดบูรพาพิทยารามท่าใหม่มิติใหม่ ท่าใหม่ 4ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ13914-54
22010042 วัดบูรพาพิทยารามท่าใหม่มิติใหม่ ท่าใหม่ 4เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ887-23
22010042 วัดบูรพาพิทยารามท่าใหม่มิติใหม่ ท่าใหม่ 4จักรยานยืมเรียน-----
22010042 วัดบูรพาพิทยารามท่าใหม่มิติใหม่ ท่าใหม่ 4ข้อมูลผิดปกติ-----
22010042 วัดบูรพาพิทยารามท่าใหม่มิติใหม่ ท่าใหม่ 4อายุนอกเกณฑ์-----
22010043 วัดเสม็ดโพธิ์ศรี(อุชุกวิทยาคาร)ท่าใหม่เพื่อนช่วยเพื่อนนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.34--7
22010043 วัดเสม็ดโพธิ์ศรี(อุชุกวิทยาคาร)ท่าใหม่เพื่อนช่วยเพื่อนเดินเท้า-1--1
22010043 วัดเสม็ดโพธิ์ศรี(อุชุกวิทยาคาร)ท่าใหม่เพื่อนช่วยเพื่อนไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ31--4
22010043 วัดเสม็ดโพธิ์ศรี(อุชุกวิทยาคาร)ท่าใหม่เพื่อนช่วยเพื่อนเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-2--2
22010043 วัดเสม็ดโพธิ์ศรี(อุชุกวิทยาคาร)ท่าใหม่เพื่อนช่วยเพื่อนจักรยานยืมเรียน-----
22010043 วัดเสม็ดโพธิ์ศรี(อุชุกวิทยาคาร)ท่าใหม่เพื่อนช่วยเพื่อนข้อมูลผิดปกติ-----
22010043 วัดเสม็ดโพธิ์ศรี(อุชุกวิทยาคาร)ท่าใหม่เพื่อนช่วยเพื่อนอายุนอกเกณฑ์-----
22010044 วัดโขมง(แจงพิทยาคาร)ท่าใหม่เพื่อนช่วยเพื่อนนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-3--3
22010044 วัดโขมง(แจงพิทยาคาร)ท่าใหม่เพื่อนช่วยเพื่อนเดินเท้า-----
22010044 วัดโขมง(แจงพิทยาคาร)ท่าใหม่เพื่อนช่วยเพื่อนไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-2--2
22010044 วัดโขมง(แจงพิทยาคาร)ท่าใหม่เพื่อนช่วยเพื่อนเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1--1
22010044 วัดโขมง(แจงพิทยาคาร)ท่าใหม่เพื่อนช่วยเพื่อนจักรยานยืมเรียน-----
22010044 วัดโขมง(แจงพิทยาคาร)ท่าใหม่เพื่อนช่วยเพื่อนข้อมูลผิดปกติ-----
22010044 วัดโขมง(แจงพิทยาคาร)ท่าใหม่เพื่อนช่วยเพื่อนอายุนอกเกณฑ์-----
22010045 วัดคลองขุดท่าใหม่เพื่อนช่วยเพื่อนนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-7--7
22010045 วัดคลองขุดท่าใหม่เพื่อนช่วยเพื่อนเดินเท้า-----
22010045 วัดคลองขุดท่าใหม่เพื่อนช่วยเพื่อนไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-6--6
22010045 วัดคลองขุดท่าใหม่เพื่อนช่วยเพื่อนเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1--1
22010045 วัดคลองขุดท่าใหม่เพื่อนช่วยเพื่อนจักรยานยืมเรียน-----
22010045 วัดคลองขุดท่าใหม่เพื่อนช่วยเพื่อนข้อมูลผิดปกติ-----
22010045 วัดคลองขุดท่าใหม่เพื่อนช่วยเพื่อนอายุนอกเกณฑ์-----
22010046 วัดหมูดุดท่าใหม่เพื่อนช่วยเพื่อนนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.310--13
22010046 วัดหมูดุดท่าใหม่เพื่อนช่วยเพื่อนเดินเท้า-1--1
22010046 วัดหมูดุดท่าใหม่เพื่อนช่วยเพื่อนไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ37--10
22010046 วัดหมูดุดท่าใหม่เพื่อนช่วยเพื่อนเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-2--2
22010046 วัดหมูดุดท่าใหม่เพื่อนช่วยเพื่อนจักรยานยืมเรียน-----
22010046 วัดหมูดุดท่าใหม่เพื่อนช่วยเพื่อนข้อมูลผิดปกติ-----
22010046 วัดหมูดุดท่าใหม่เพื่อนช่วยเพื่อนอายุนอกเกณฑ์-----
22010047 บ้านเจ้าหลาวท่าใหม่มิติใหม่ ท่าใหม่ 4นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.2310--33
22010047 บ้านเจ้าหลาวท่าใหม่มิติใหม่ ท่าใหม่ 4เดินเท้า-----
22010047 บ้านเจ้าหลาวท่าใหม่มิติใหม่ ท่าใหม่ 4ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ237--30
22010047 บ้านเจ้าหลาวท่าใหม่มิติใหม่ ท่าใหม่ 4เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-3--3
22010047 บ้านเจ้าหลาวท่าใหม่มิติใหม่ ท่าใหม่ 4จักรยานยืมเรียน-----
22010047 บ้านเจ้าหลาวท่าใหม่มิติใหม่ ท่าใหม่ 4ข้อมูลผิดปกติ-----
22010047 บ้านเจ้าหลาวท่าใหม่มิติใหม่ ท่าใหม่ 4อายุนอกเกณฑ์-----
22010050 บ้านสังข์ทองท่าใหม่มิติใหม่ ท่าใหม่ 4นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.18--9
22010050 บ้านสังข์ทองท่าใหม่มิติใหม่ ท่าใหม่ 4เดินเท้า-----
22010050 บ้านสังข์ทองท่าใหม่มิติใหม่ ท่าใหม่ 4ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ17--8
22010050 บ้านสังข์ทองท่าใหม่มิติใหม่ ท่าใหม่ 4เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1--1
22010050 บ้านสังข์ทองท่าใหม่มิติใหม่ ท่าใหม่ 4จักรยานยืมเรียน-----
22010050 บ้านสังข์ทองท่าใหม่มิติใหม่ ท่าใหม่ 4ข้อมูลผิดปกติ-----
22010050 บ้านสังข์ทองท่าใหม่มิติใหม่ ท่าใหม่ 4อายุนอกเกณฑ์-----
22010055 อนุบาลบ้านหนองคล้าท่าใหม่เพื่อนช่วยเพื่อนนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.53155115-323
22010055 อนุบาลบ้านหนองคล้าท่าใหม่เพื่อนช่วยเพื่อนเดินเท้า424-10
22010055 อนุบาลบ้านหนองคล้าท่าใหม่เพื่อนช่วยเพื่อนไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ409670-206
22010055 อนุบาลบ้านหนองคล้าท่าใหม่เพื่อนช่วยเพื่อนเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ95741-107
22010055 อนุบาลบ้านหนองคล้าท่าใหม่เพื่อนช่วยเพื่อนจักรยานยืมเรียน-----
22010055 อนุบาลบ้านหนองคล้าท่าใหม่เพื่อนช่วยเพื่อนข้อมูลผิดปกติ-----
22010055 อนุบาลบ้านหนองคล้าท่าใหม่เพื่อนช่วยเพื่อนอายุนอกเกณฑ์-----
22010056 วัดทุ่งเบญจาท่าใหม่เพื่อนช่วยเพื่อนนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.3321--54
22010056 วัดทุ่งเบญจาท่าใหม่เพื่อนช่วยเพื่อนเดินเท้า-----
22010056 วัดทุ่งเบญจาท่าใหม่เพื่อนช่วยเพื่อนไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ3320--53
22010056 วัดทุ่งเบญจาท่าใหม่เพื่อนช่วยเพื่อนเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1--1
22010056 วัดทุ่งเบญจาท่าใหม่เพื่อนช่วยเพื่อนจักรยานยืมเรียน-----
22010056 วัดทุ่งเบญจาท่าใหม่เพื่อนช่วยเพื่อนข้อมูลผิดปกติ-----
22010056 วัดทุ่งเบญจาท่าใหม่เพื่อนช่วยเพื่อนอายุนอกเกณฑ์-----
22010057 บ้านสะพานเลือกท่าใหม่เบญจไตรภาคีนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.1434--48
22010057 บ้านสะพานเลือกท่าใหม่เบญจไตรภาคีเดินเท้า11--2
22010057 บ้านสะพานเลือกท่าใหม่เบญจไตรภาคีไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ1329--42
22010057 บ้านสะพานเลือกท่าใหม่เบญจไตรภาคีเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-4--4
22010057 บ้านสะพานเลือกท่าใหม่เบญจไตรภาคีจักรยานยืมเรียน-----
22010057 บ้านสะพานเลือกท่าใหม่เบญจไตรภาคีข้อมูลผิดปกติ-----
22010057 บ้านสะพานเลือกท่าใหม่เบญจไตรภาคีอายุนอกเกณฑ์-----
22010059 วัดรำพัน(สุขสวัสดิพิชาญราษฎร์)ท่าใหม่เพื่อนช่วยเพื่อนนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.264029-95
22010059 วัดรำพัน(สุขสวัสดิพิชาญราษฎร์)ท่าใหม่เพื่อนช่วยเพื่อนเดินเท้า--1-1
22010059 วัดรำพัน(สุขสวัสดิพิชาญราษฎร์)ท่าใหม่เพื่อนช่วยเพื่อนไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ263926-91
22010059 วัดรำพัน(สุขสวัสดิพิชาญราษฎร์)ท่าใหม่เพื่อนช่วยเพื่อนเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-12-3
22010059 วัดรำพัน(สุขสวัสดิพิชาญราษฎร์)ท่าใหม่เพื่อนช่วยเพื่อนจักรยานยืมเรียน-----
22010059 วัดรำพัน(สุขสวัสดิพิชาญราษฎร์)ท่าใหม่เพื่อนช่วยเพื่อนข้อมูลผิดปกติ-----
22010059 วัดรำพัน(สุขสวัสดิพิชาญราษฎร์)ท่าใหม่เพื่อนช่วยเพื่อนอายุนอกเกณฑ์-----
22010060 วัดท่าศาลาท่าใหม่เพื่อนช่วยเพื่อนนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.1111--22
22010060 วัดท่าศาลาท่าใหม่เพื่อนช่วยเพื่อนเดินเท้า-----
22010060 วัดท่าศาลาท่าใหม่เพื่อนช่วยเพื่อนไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ1111--22
22010060 วัดท่าศาลาท่าใหม่เพื่อนช่วยเพื่อนเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
22010060 วัดท่าศาลาท่าใหม่เพื่อนช่วยเพื่อนจักรยานยืมเรียน-----
22010060 วัดท่าศาลาท่าใหม่เพื่อนช่วยเพื่อนข้อมูลผิดปกติ-----
22010060 วัดท่าศาลาท่าใหม่เพื่อนช่วยเพื่อนอายุนอกเกณฑ์-----
22010063 ไทยรัฐวิทยา 14 (ท่าใหม่บ้านสิ้ว)ท่าใหม่เบญจไตรภาคีนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.1413--27
22010063 ไทยรัฐวิทยา 14 (ท่าใหม่บ้านสิ้ว)ท่าใหม่เบญจไตรภาคีเดินเท้า-2--2
22010063 ไทยรัฐวิทยา 14 (ท่าใหม่บ้านสิ้ว)ท่าใหม่เบญจไตรภาคีไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ1411--25
22010063 ไทยรัฐวิทยา 14 (ท่าใหม่บ้านสิ้ว)ท่าใหม่เบญจไตรภาคีเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
22010063 ไทยรัฐวิทยา 14 (ท่าใหม่บ้านสิ้ว)ท่าใหม่เบญจไตรภาคีจักรยานยืมเรียน-----
22010063 ไทยรัฐวิทยา 14 (ท่าใหม่บ้านสิ้ว)ท่าใหม่เบญจไตรภาคีข้อมูลผิดปกติ-----
22010063 ไทยรัฐวิทยา 14 (ท่าใหม่บ้านสิ้ว)ท่าใหม่เบญจไตรภาคีอายุนอกเกณฑ์-----
22010065 วัดสามผานท่าใหม่เบญจไตรภาคีนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.221417-53
22010065 วัดสามผานท่าใหม่เบญจไตรภาคีเดินเท้า31--4
22010065 วัดสามผานท่าใหม่เบญจไตรภาคีไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ191312-44
22010065 วัดสามผานท่าใหม่เบญจไตรภาคีเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ--5-5
22010065 วัดสามผานท่าใหม่เบญจไตรภาคีจักรยานยืมเรียน-----
22010065 วัดสามผานท่าใหม่เบญจไตรภาคีข้อมูลผิดปกติ-----
22010065 วัดสามผานท่าใหม่เบญจไตรภาคีอายุนอกเกณฑ์-----
22010066 บ้านช่องกะพัดแก่งหางแมวพลังแก่งฯนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.92306--398
22010066 บ้านช่องกะพัดแก่งหางแมวพลังแก่งฯเดินเท้า-3--3
22010066 บ้านช่องกะพัดแก่งหางแมวพลังแก่งฯไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ81193--274
22010066 บ้านช่องกะพัดแก่งหางแมวพลังแก่งฯเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ11110--121
22010066 บ้านช่องกะพัดแก่งหางแมวพลังแก่งฯจักรยานยืมเรียน-----
22010066 บ้านช่องกะพัดแก่งหางแมวพลังแก่งฯข้อมูลผิดปกติ-----
22010066 บ้านช่องกะพัดแก่งหางแมวพลังแก่งฯอายุนอกเกณฑ์-----
22010067 วัดแก่งหางแมวแก่งหางแมวพลังแก่งฯนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.43130--173
22010067 วัดแก่งหางแมวแก่งหางแมวพลังแก่งฯเดินเท้า-4--4
22010067 วัดแก่งหางแมวแก่งหางแมวพลังแก่งฯไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ42106--148
22010067 วัดแก่งหางแมวแก่งหางแมวพลังแก่งฯเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ120--21
22010067 วัดแก่งหางแมวแก่งหางแมวพลังแก่งฯจักรยานยืมเรียน-----
22010067 วัดแก่งหางแมวแก่งหางแมวพลังแก่งฯข้อมูลผิดปกติ-----
22010067 วัดแก่งหางแมวแก่งหางแมวพลังแก่งฯอายุนอกเกณฑ์-----
22010068 บ้านโป่งวัวแก่งหางแมวพลังแก่งฯนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.2653--79
22010068 บ้านโป่งวัวแก่งหางแมวพลังแก่งฯเดินเท้า-----
22010068 บ้านโป่งวัวแก่งหางแมวพลังแก่งฯไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ2651--77
22010068 บ้านโป่งวัวแก่งหางแมวพลังแก่งฯเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-2--2
22010068 บ้านโป่งวัวแก่งหางแมวพลังแก่งฯจักรยานยืมเรียน-----
22010068 บ้านโป่งวัวแก่งหางแมวพลังแก่งฯข้อมูลผิดปกติ-----
22010068 บ้านโป่งวัวแก่งหางแมวพลังแก่งฯอายุนอกเกณฑ์-----
22010069 บ้านหนองบัวทองแก่งหางแมวพลังแก่งฯนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.632--38
22010069 บ้านหนองบัวทองแก่งหางแมวพลังแก่งฯเดินเท้า-1--1
22010069 บ้านหนองบัวทองแก่งหางแมวพลังแก่งฯไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ628--34
22010069 บ้านหนองบัวทองแก่งหางแมวพลังแก่งฯเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-3--3
22010069 บ้านหนองบัวทองแก่งหางแมวพลังแก่งฯจักรยานยืมเรียน-----
22010069 บ้านหนองบัวทองแก่งหางแมวพลังแก่งฯข้อมูลผิดปกติ-----
22010069 บ้านหนองบัวทองแก่งหางแมวพลังแก่งฯอายุนอกเกณฑ์-----
22010070 บ้านโคกวัดแก่งหางแมวพลังแก่งฯนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.23668-97
22010070 บ้านโคกวัดแก่งหางแมวพลังแก่งฯเดินเท้า-2--2
22010070 บ้านโคกวัดแก่งหางแมวพลังแก่งฯไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ19615-85
22010070 บ้านโคกวัดแก่งหางแมวพลังแก่งฯเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ433-10
22010070 บ้านโคกวัดแก่งหางแมวพลังแก่งฯจักรยานยืมเรียน-----
22010070 บ้านโคกวัดแก่งหางแมวพลังแก่งฯข้อมูลผิดปกติ-----
22010070 บ้านโคกวัดแก่งหางแมวพลังแก่งฯอายุนอกเกณฑ์-----
22010071 วัดขุนซ่องแก่งหางแมวพลังแก่งฯนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.710357-167
22010071 วัดขุนซ่องแก่งหางแมวพลังแก่งฯเดินเท้า-1--1
22010071 วัดขุนซ่องแก่งหางแมวพลังแก่งฯไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ56639-110
22010071 วัดขุนซ่องแก่งหางแมวพลังแก่งฯเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ23618-56
22010071 วัดขุนซ่องแก่งหางแมวพลังแก่งฯจักรยานยืมเรียน-----
22010071 วัดขุนซ่องแก่งหางแมวพลังแก่งฯข้อมูลผิดปกติ-----
22010071 วัดขุนซ่องแก่งหางแมวพลังแก่งฯอายุนอกเกณฑ์-----
22010072 วัดขุนซ่องสาขาบ้านโป่งเกตุ
# วัดขุนซ่อง
แก่งหางแมวพลังแก่งฯนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.724--31
22010072 วัดขุนซ่องสาขาบ้านโป่งเกตุ
# วัดขุนซ่อง
แก่งหางแมวพลังแก่งฯเดินเท้า-2--2
22010072 วัดขุนซ่องสาขาบ้านโป่งเกตุ
# วัดขุนซ่อง
แก่งหางแมวพลังแก่งฯไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ722--29
22010072 วัดขุนซ่องสาขาบ้านโป่งเกตุ
# วัดขุนซ่อง
แก่งหางแมวพลังแก่งฯเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
22010072 วัดขุนซ่องสาขาบ้านโป่งเกตุ
# วัดขุนซ่อง
แก่งหางแมวพลังแก่งฯจักรยานยืมเรียน-----
22010072 วัดขุนซ่องสาขาบ้านโป่งเกตุ
# วัดขุนซ่อง
แก่งหางแมวพลังแก่งฯข้อมูลผิดปกติ-----
22010072 วัดขุนซ่องสาขาบ้านโป่งเกตุ
# วัดขุนซ่อง
แก่งหางแมวพลังแก่งฯอายุนอกเกณฑ์-----
22010073 วัดเขาวงกตแก่งหางแมวแก่งก้าวหน้านักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.119--20
22010073 วัดเขาวงกตแก่งหางแมวแก่งก้าวหน้าเดินเท้า-----
22010073 วัดเขาวงกตแก่งหางแมวแก่งก้าวหน้าไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ117--18
22010073 วัดเขาวงกตแก่งหางแมวแก่งก้าวหน้าเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-2--2
22010073 วัดเขาวงกตแก่งหางแมวแก่งก้าวหน้าจักรยานยืมเรียน-----
22010073 วัดเขาวงกตแก่งหางแมวแก่งก้าวหน้าข้อมูลผิดปกติ-----
22010073 วัดเขาวงกตแก่งหางแมวแก่งก้าวหน้าอายุนอกเกณฑ์-----
22010074 บ้านหนองเจ๊กสร้อยแก่งหางแมวแก่งก้าวหน้านักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.247021-115
22010074 บ้านหนองเจ๊กสร้อยแก่งหางแมวแก่งก้าวหน้าเดินเท้า-1--1
22010074 บ้านหนองเจ๊กสร้อยแก่งหางแมวแก่งก้าวหน้าไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ246513-102
22010074 บ้านหนองเจ๊กสร้อยแก่งหางแมวแก่งก้าวหน้าเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-48-12
22010074 บ้านหนองเจ๊กสร้อยแก่งหางแมวแก่งก้าวหน้าจักรยานยืมเรียน-----
22010074 บ้านหนองเจ๊กสร้อยแก่งหางแมวแก่งก้าวหน้าข้อมูลผิดปกติ-----
22010074 บ้านหนองเจ๊กสร้อยแก่งหางแมวแก่งก้าวหน้าอายุนอกเกณฑ์-----
22010075 บ้านเนินจำปาแก่งหางแมวแก่งก้าวหน้านักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.55186141-382
22010075 บ้านเนินจำปาแก่งหางแมวแก่งก้าวหน้าเดินเท้า1---1
22010075 บ้านเนินจำปาแก่งหางแมวแก่งก้าวหน้าไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ5115478-283
22010075 บ้านเนินจำปาแก่งหางแมวแก่งก้าวหน้าเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ33263-98
22010075 บ้านเนินจำปาแก่งหางแมวแก่งก้าวหน้าจักรยานยืมเรียน-----
22010075 บ้านเนินจำปาแก่งหางแมวแก่งก้าวหน้าข้อมูลผิดปกติ-----
22010075 บ้านเนินจำปาแก่งหางแมวแก่งก้าวหน้าอายุนอกเกณฑ์-----
22010076 บ้านวังอีแอ่นแก่งหางแมวแก่งก้าวหน้านักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.6915259-280
22010076 บ้านวังอีแอ่นแก่งหางแมวแก่งก้าวหน้าเดินเท้า-1--1
22010076 บ้านวังอีแอ่นแก่งหางแมวแก่งก้าวหน้าไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ6012150-231
22010076 บ้านวังอีแอ่นแก่งหางแมวแก่งก้าวหน้าเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ9309-48
22010076 บ้านวังอีแอ่นแก่งหางแมวแก่งก้าวหน้าจักรยานยืมเรียน-----
22010076 บ้านวังอีแอ่นแก่งหางแมวแก่งก้าวหน้าข้อมูลผิดปกติ-----
22010076 บ้านวังอีแอ่นแก่งหางแมวแก่งก้าวหน้าอายุนอกเกณฑ์-----
22010077 บ้านบ่อไฟไหม้แก่งหางแมวแก่งก้าวหน้านักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.2843--71
22010077 บ้านบ่อไฟไหม้แก่งหางแมวแก่งก้าวหน้าเดินเท้า-----
22010077 บ้านบ่อไฟไหม้แก่งหางแมวแก่งก้าวหน้าไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ2839--67
22010077 บ้านบ่อไฟไหม้แก่งหางแมวแก่งก้าวหน้าเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-4--4
22010077 บ้านบ่อไฟไหม้แก่งหางแมวแก่งก้าวหน้าจักรยานยืมเรียน-----
22010077 บ้านบ่อไฟไหม้แก่งหางแมวแก่งก้าวหน้าข้อมูลผิดปกติ-----
22010077 บ้านบ่อไฟไหม้แก่งหางแมวแก่งก้าวหน้าอายุนอกเกณฑ์-----
22010078 บ้านคลองครกแก่งหางแมวแก่งก้าวหน้านักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.911840-167
22010078 บ้านคลองครกแก่งหางแมวแก่งก้าวหน้าเดินเท้า-1--1
22010078 บ้านคลองครกแก่งหางแมวแก่งก้าวหน้าไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ810434-146
22010078 บ้านคลองครกแก่งหางแมวแก่งก้าวหน้าเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ1136-20
22010078 บ้านคลองครกแก่งหางแมวแก่งก้าวหน้าจักรยานยืมเรียน-----
22010078 บ้านคลองครกแก่งหางแมวแก่งก้าวหน้าข้อมูลผิดปกติ-----
22010078 บ้านคลองครกแก่งหางแมวแก่งก้าวหน้าอายุนอกเกณฑ์-----
22010079 บ้านวังไม้แดงแก่งหางแมวแก่งก้าวหน้านักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.208942-151
22010079 บ้านวังไม้แดงแก่งหางแมวแก่งก้าวหน้าเดินเท้า-----
22010079 บ้านวังไม้แดงแก่งหางแมวแก่งก้าวหน้าไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ208838-146
22010079 บ้านวังไม้แดงแก่งหางแมวแก่งก้าวหน้าเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-14-5
22010079 บ้านวังไม้แดงแก่งหางแมวแก่งก้าวหน้าจักรยานยืมเรียน-----
22010079 บ้านวังไม้แดงแก่งหางแมวแก่งก้าวหน้าข้อมูลผิดปกติ-----
22010079 บ้านวังไม้แดงแก่งหางแมวแก่งก้าวหน้าอายุนอกเกณฑ์-----
22010080 บ้านซอยสอง (อภิชาติราษฎร์อุปถัมภ์)แก่งหางแมวแก่งก้าวหน้านักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.2370--93
22010080 บ้านซอยสอง (อภิชาติราษฎร์อุปถัมภ์)แก่งหางแมวแก่งก้าวหน้าเดินเท้า1---1
22010080 บ้านซอยสอง (อภิชาติราษฎร์อุปถัมภ์)แก่งหางแมวแก่งก้าวหน้าไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ2268--90
22010080 บ้านซอยสอง (อภิชาติราษฎร์อุปถัมภ์)แก่งหางแมวแก่งก้าวหน้าเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-2--2
22010080 บ้านซอยสอง (อภิชาติราษฎร์อุปถัมภ์)แก่งหางแมวแก่งก้าวหน้าจักรยานยืมเรียน-----
22010080 บ้านซอยสอง (อภิชาติราษฎร์อุปถัมภ์)แก่งหางแมวแก่งก้าวหน้าข้อมูลผิดปกติ-----
22010080 บ้านซอยสอง (อภิชาติราษฎร์อุปถัมภ์)แก่งหางแมวแก่งก้าวหน้าอายุนอกเกณฑ์-----
22010081 บ้านประแกตแก่งหางแมวพลังแก่งฯนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.430--34
22010081 บ้านประแกตแก่งหางแมวพลังแก่งฯเดินเท้า-----
22010081 บ้านประแกตแก่งหางแมวพลังแก่งฯไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ430--34
22010081 บ้านประแกตแก่งหางแมวพลังแก่งฯเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
22010081 บ้านประแกตแก่งหางแมวพลังแก่งฯจักรยานยืมเรียน-----
22010081 บ้านประแกตแก่งหางแมวพลังแก่งฯข้อมูลผิดปกติ-----
22010081 บ้านประแกตแก่งหางแมวพลังแก่งฯอายุนอกเกณฑ์-----
22010082 วัดหนองแหวนนายายอามคุ้งวิมานนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.248933-146
22010082 วัดหนองแหวนนายายอามคุ้งวิมานเดินเท้า-2--2
22010082 วัดหนองแหวนนายายอามคุ้งวิมานไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ247723-124
22010082 วัดหนองแหวนนายายอามคุ้งวิมานเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1010-20
22010082 วัดหนองแหวนนายายอามคุ้งวิมานจักรยานยืมเรียน-----
22010082 วัดหนองแหวนนายายอามคุ้งวิมานข้อมูลผิดปกติ-----
22010082 วัดหนองแหวนนายายอามคุ้งวิมานอายุนอกเกณฑ์-----
22010083 วัดโขดหอย (ละเมียดราษฎร์นุเคราะห์)นายายอามคุ้งวิมานนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.1112--23
22010083 วัดโขดหอย (ละเมียดราษฎร์นุเคราะห์)นายายอามคุ้งวิมานเดินเท้า-1--1
22010083 วัดโขดหอย (ละเมียดราษฎร์นุเคราะห์)นายายอามคุ้งวิมานไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ1111--22
22010083 วัดโขดหอย (ละเมียดราษฎร์นุเคราะห์)นายายอามคุ้งวิมานเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
22010083 วัดโขดหอย (ละเมียดราษฎร์นุเคราะห์)นายายอามคุ้งวิมานจักรยานยืมเรียน-----
22010083 วัดโขดหอย (ละเมียดราษฎร์นุเคราะห์)นายายอามคุ้งวิมานข้อมูลผิดปกติ-----
22010083 วัดโขดหอย (ละเมียดราษฎร์นุเคราะห์)นายายอามคุ้งวิมานอายุนอกเกณฑ์-----
22010084 วัดนาซานายายอามคุ้งวิมานนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-1--1
22010084 วัดนาซานายายอามคุ้งวิมานเดินเท้า-----
22010084 วัดนาซานายายอามคุ้งวิมานไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1--1
22010084 วัดนาซานายายอามคุ้งวิมานเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
22010084 วัดนาซานายายอามคุ้งวิมานจักรยานยืมเรียน-----
22010084 วัดนาซานายายอามคุ้งวิมานข้อมูลผิดปกติ-----
22010084 วัดนาซานายายอามคุ้งวิมานอายุนอกเกณฑ์-----
22010085 บ้านยางระหงนายายอามนายายอามก้าวหน้านักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.922--31
22010085 บ้านยางระหงนายายอามนายายอามก้าวหน้าเดินเท้า-----
22010085 บ้านยางระหงนายายอามนายายอามก้าวหน้าไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ98--17
22010085 บ้านยางระหงนายายอามนายายอามก้าวหน้าเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-14--14
22010085 บ้านยางระหงนายายอามนายายอามก้าวหน้าจักรยานยืมเรียน-----
22010085 บ้านยางระหงนายายอามนายายอามก้าวหน้าข้อมูลผิดปกติ-----
22010085 บ้านยางระหงนายายอามนายายอามก้าวหน้าอายุนอกเกณฑ์-----
22010086 วัดช้างข้ามนายายอามคุ้งวิมานนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.1950--69
22010086 วัดช้างข้ามนายายอามคุ้งวิมานเดินเท้า-2--2
22010086 วัดช้างข้ามนายายอามคุ้งวิมานไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ1948--67
22010086 วัดช้างข้ามนายายอามคุ้งวิมานเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
22010086 วัดช้างข้ามนายายอามคุ้งวิมานจักรยานยืมเรียน-----
22010086 วัดช้างข้ามนายายอามคุ้งวิมานข้อมูลผิดปกติ-----
22010086 วัดช้างข้ามนายายอามคุ้งวิมานอายุนอกเกณฑ์-----
22010088 วัดหนองไทรนายายอามคุ้งวิมานนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.1127--38
22010088 วัดหนองไทรนายายอามคุ้งวิมานเดินเท้า1---1
22010088 วัดหนองไทรนายายอามคุ้งวิมานไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ1026--36
22010088 วัดหนองไทรนายายอามคุ้งวิมานเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1--1
22010088 วัดหนองไทรนายายอามคุ้งวิมานจักรยานยืมเรียน-----
22010088 วัดหนองไทรนายายอามคุ้งวิมานข้อมูลผิดปกติ-----
22010088 วัดหนองไทรนายายอามคุ้งวิมานอายุนอกเกณฑ์-----
22010089 บ้านเขามะปริงนายายอามคุ้งวิมานนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.238--40
22010089 บ้านเขามะปริงนายายอามคุ้งวิมานเดินเท้า-1--1
22010089 บ้านเขามะปริงนายายอามคุ้งวิมานไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ235--37
22010089 บ้านเขามะปริงนายายอามคุ้งวิมานเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-2--2
22010089 บ้านเขามะปริงนายายอามคุ้งวิมานจักรยานยืมเรียน-----
22010089 บ้านเขามะปริงนายายอามคุ้งวิมานข้อมูลผิดปกติ-----
22010089 บ้านเขามะปริงนายายอามคุ้งวิมานอายุนอกเกณฑ์-----
22010090 วัดนายายอามนายายอามนายายอามก้าวหน้านักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-6--6
22010090 วัดนายายอามนายายอามนายายอามก้าวหน้าเดินเท้า-----
22010090 วัดนายายอามนายายอามนายายอามก้าวหน้าไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-6--6
22010090 วัดนายายอามนายายอามนายายอามก้าวหน้าเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
22010090 วัดนายายอามนายายอามนายายอามก้าวหน้าจักรยานยืมเรียน-----
22010090 วัดนายายอามนายายอามนายายอามก้าวหน้าข้อมูลผิดปกติ-----
22010090 วัดนายายอามนายายอามนายายอามก้าวหน้าอายุนอกเกณฑ์-----
22010091 บ้านต้นกระบกนายายอามนายายอามก้าวหน้านักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.154936-100
22010091 บ้านต้นกระบกนายายอามนายายอามก้าวหน้าเดินเท้า-1--1
22010091 บ้านต้นกระบกนายายอามนายายอามก้าวหน้าไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ133724-74
22010091 บ้านต้นกระบกนายายอามนายายอามก้าวหน้าเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ21112-25
22010091 บ้านต้นกระบกนายายอามนายายอามก้าวหน้าจักรยานยืมเรียน-----
22010091 บ้านต้นกระบกนายายอามนายายอามก้าวหน้าข้อมูลผิดปกติ-----
22010091 บ้านต้นกระบกนายายอามนายายอามก้าวหน้าอายุนอกเกณฑ์-----
22010092 วัดโพธิ์ลังกามิตรภาพที่ 171นายายอามนายายอามก้าวหน้านักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.49163--212
22010092 วัดโพธิ์ลังกามิตรภาพที่ 171นายายอามนายายอามก้าวหน้าเดินเท้า-----
22010092 วัดโพธิ์ลังกามิตรภาพที่ 171นายายอามนายายอามก้าวหน้าไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ43102--145
22010092 วัดโพธิ์ลังกามิตรภาพที่ 171นายายอามนายายอามก้าวหน้าเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ661--67
22010092 วัดโพธิ์ลังกามิตรภาพที่ 171นายายอามนายายอามก้าวหน้าจักรยานยืมเรียน-----
22010092 วัดโพธิ์ลังกามิตรภาพที่ 171นายายอามนายายอามก้าวหน้าข้อมูลผิดปกติ-----
22010092 วัดโพธิ์ลังกามิตรภาพที่ 171นายายอามนายายอามก้าวหน้าอายุนอกเกณฑ์-----
22010094 บ้านห้วงกระแจะนายายอามนายายอามก้าวหน้านักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.346933-136
22010094 บ้านห้วงกระแจะนายายอามนายายอามก้าวหน้าเดินเท้า-32-5
22010094 บ้านห้วงกระแจะนายายอามนายายอามก้าวหน้าไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ315423-108
22010094 บ้านห้วงกระแจะนายายอามนายายอามก้าวหน้าเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ3128-23
22010094 บ้านห้วงกระแจะนายายอามนายายอามก้าวหน้าจักรยานยืมเรียน-----
22010094 บ้านห้วงกระแจะนายายอามนายายอามก้าวหน้าข้อมูลผิดปกติ-----
22010094 บ้านห้วงกระแจะนายายอามนายายอามก้าวหน้าอายุนอกเกณฑ์-----
22010095 วัดวังหินนายายอามนายายอามก้าวหน้านักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-8--8
22010095 วัดวังหินนายายอามนายายอามก้าวหน้าเดินเท้า-----
22010095 วัดวังหินนายายอามนายายอามก้าวหน้าไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-7--7
22010095 วัดวังหินนายายอามนายายอามก้าวหน้าเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1--1
22010095 วัดวังหินนายายอามนายายอามก้าวหน้าจักรยานยืมเรียน-----
22010095 วัดวังหินนายายอามนายายอามก้าวหน้าข้อมูลผิดปกติ-----
22010095 วัดวังหินนายายอามนายายอามก้าวหน้าอายุนอกเกณฑ์-----
22010096 วัดหนองสีงานายายอามนายายอามก้าวหน้านักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.17--8
22010096 วัดหนองสีงานายายอามนายายอามก้าวหน้าเดินเท้า11--2
22010096 วัดหนองสีงานายายอามนายายอามก้าวหน้าไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-4--4
22010096 วัดหนองสีงานายายอามนายายอามก้าวหน้าเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-2--2
22010096 วัดหนองสีงานายายอามนายายอามก้าวหน้าจักรยานยืมเรียน-----
22010096 วัดหนองสีงานายายอามนายายอามก้าวหน้าข้อมูลผิดปกติ-----
22010096 วัดหนองสีงานายายอามนายายอามก้าวหน้าอายุนอกเกณฑ์-----
22010097 บ้านคลองลาวนายายอามนายายอามก้าวหน้านักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.85218--303
22010097 บ้านคลองลาวนายายอามนายายอามก้าวหน้าเดินเท้า-1--1
22010097 บ้านคลองลาวนายายอามนายายอามก้าวหน้าไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ81160--241
22010097 บ้านคลองลาวนายายอามนายายอามก้าวหน้าเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ457--61
22010097 บ้านคลองลาวนายายอามนายายอามก้าวหน้าจักรยานยืมเรียน-----
22010097 บ้านคลองลาวนายายอามนายายอามก้าวหน้าข้อมูลผิดปกติ-----
22010097 บ้านคลองลาวนายายอามนายายอามก้าวหน้าอายุนอกเกณฑ์-----
22010101 วัดท่าแคลง(ท่าแคลงวิทยาคาร)นายายอามคุ้งวิมานนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.1233--45
22010101 วัดท่าแคลง(ท่าแคลงวิทยาคาร)นายายอามคุ้งวิมานเดินเท้า-----
22010101 วัดท่าแคลง(ท่าแคลงวิทยาคาร)นายายอามคุ้งวิมานไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ1129--40
22010101 วัดท่าแคลง(ท่าแคลงวิทยาคาร)นายายอามคุ้งวิมานเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ14--5
22010101 วัดท่าแคลง(ท่าแคลงวิทยาคาร)นายายอามคุ้งวิมานจักรยานยืมเรียน-----
22010101 วัดท่าแคลง(ท่าแคลงวิทยาคาร)นายายอามคุ้งวิมานข้อมูลผิดปกติ-----
22010101 วัดท่าแคลง(ท่าแคลงวิทยาคาร)นายายอามคุ้งวิมานอายุนอกเกณฑ์-----
22010051 วัดหนองคัน (ไจ พิทยาคาร)ท่าใหม่มิติใหม่ ท่าใหม่ 4นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.237122-116
22010051 วัดหนองคัน (ไจ พิทยาคาร)ท่าใหม่มิติใหม่ ท่าใหม่ 4เดินเท้า-----
22010051 วัดหนองคัน (ไจ พิทยาคาร)ท่าใหม่มิติใหม่ ท่าใหม่ 4ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ23608-91
22010051 วัดหนองคัน (ไจ พิทยาคาร)ท่าใหม่มิติใหม่ ท่าใหม่ 4เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1114-25
22010051 วัดหนองคัน (ไจ พิทยาคาร)ท่าใหม่มิติใหม่ ท่าใหม่ 4จักรยานยืมเรียน-----
22010051 วัดหนองคัน (ไจ พิทยาคาร)ท่าใหม่มิติใหม่ ท่าใหม่ 4ข้อมูลผิดปกติ-----
22010051 วัดหนองคัน (ไจ พิทยาคาร)ท่าใหม่มิติใหม่ ท่าใหม่ 4อายุนอกเกณฑ์-----
22010029 วัดเนินโพธิ์ (สวาสดิ์ราษฎร์อุปถัมภ์)เมืองจันทบุรีคุณภาพสัมพันธ์นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.23--5
22010029 วัดเนินโพธิ์ (สวาสดิ์ราษฎร์อุปถัมภ์)เมืองจันทบุรีคุณภาพสัมพันธ์เดินเท้า-----
22010029 วัดเนินโพธิ์ (สวาสดิ์ราษฎร์อุปถัมภ์)เมืองจันทบุรีคุณภาพสัมพันธ์ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ23--5
22010029 วัดเนินโพธิ์ (สวาสดิ์ราษฎร์อุปถัมภ์)เมืองจันทบุรีคุณภาพสัมพันธ์เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
22010029 วัดเนินโพธิ์ (สวาสดิ์ราษฎร์อุปถัมภ์)เมืองจันทบุรีคุณภาพสัมพันธ์จักรยานยืมเรียน-----
22010029 วัดเนินโพธิ์ (สวาสดิ์ราษฎร์อุปถัมภ์)เมืองจันทบุรีคุณภาพสัมพันธ์ข้อมูลผิดปกติ-----
22010029 วัดเนินโพธิ์ (สวาสดิ์ราษฎร์อุปถัมภ์)เมืองจันทบุรีคุณภาพสัมพันธ์อายุนอกเกณฑ์-----


บ้านเลขที่ 1 ถนนตากสิน ตำบลตลาด อำเภอเมืองจันทบุรี จันทบุรี 22000
Version.2022.1.KAOPUNHOT