ระบบบริการข้อมูลภาครัฐ Big DATA

77

โรงเรียน

ตาราง
รร.ขนาดเล็ก

34

ตาราง
รร.เปิด อ.3 ขวบ

41

ตาราง
รร.เปิดปฐมวัย

75

ตาราง
รร.เปิดประถมฯ

77

ตาราง
รร.ขยายโอกาส

23

ตาราง

0

ห้องเรียน
ตาราง

0

นักเรียน
ตาราง

อัตราส่วน

นร./ครู ห้องเรียน/ครู
นร./ห้องเรียน
ครู/รร. นร./รร.

0.00

O-NET ป.6

สพฐ. 0.00

ประเทศ 0.00

ตาราง

0.00

O-NET ม.3

สพฐ. 0.00

ประเทศ 0.00

ตาราง

0.00

NT ป.3 ()

สพฐ. 52.11

-52.11

ประเทศ 52.80

-52.8

ตาราง

0.00

RT ป.1 ()

สพฐ. 0.00

ประเทศ 0.00

ตาราง

8

รร.โครงการพิเศษ

ตาราง

4

BEST PRACTICES

ตาราง

1,565

ครูและบุคลากร

สนง.
75
รร.
1,490
ตาราง

27

เกษียณอายุ 2567

ตาราง

1,565

สภาพอัตรากำลังข้าราชการ

-ขาด +เกิน
-10
อัตรา
-25%
ตาราง
รร.จำแนกตาม. ระดับช่วงชั้น
รร.จำแนกตาม. การจัดการเรียนการสอน
รร.จำแนกตาม. ระดับการศึกษาที่เปิดสอน
ปฐมวัย - ประถมฯ54 /70%
ปฐมวัย - ม.ต้น21 /27%
ประถมฯ - ม.ต้น2 /3%
รร.จำแนกตาม. ขนาดโรงเรียน 4 ขนาด
ขนาดเล็ก 34 /44%
ขนาดกลาง 39 /51%
ขนาดใหญ่ 2 /3%
ขนาดใหญ่พิเศษ 2 /3%
รร.จำแนกตาม. ขนาดโรงเรียน 7 ขนาด
ขนาดที่ 1 34 /44%
ขนาดที่ 2 18 /23%
ขนาดที่ 3 12 /16%
ขนาดที่ 4 7 /9%
ขนาดที่ 5 4 /5%
ขนาดที่ 6 1 /1%
ขนาดที่ 7 1 /1%
นร.จบการศึกษา ม.3
ยังไม่มีข้อมูล
นร.จบการศึกษา ม.6/เทียบเท่า
ยังไม่มีข้อมูล
เปรียบเทียบจำนวนนักเรียนย้อนหลัง 3 ปี
นร.จำแนกตาม. ความพิการ
นร.จำแนกตาม. ความด้อยโอกาส
นร.เดินทางเกิน 3 กม.
ภาวะโภชนาการ-ความสูงตามเกณฑ์อายุ
นร.ชาย นร.หญิง รวม
ภาวะโภชนาการ-น้ำหนักตามเกณฑ์ความสูง
นร.ชาย นร.หญิง รวม
ที่ตั้ง
คณะกรรมการอำนวยการ
คณะกรรมการพัฒนาระบบ
77 โรงเรียน

4 อำเภอ
เมืองจันทบุรี

24 โรงเรียน

ตาราง
ท่าใหม่

22 โรงเรียน

ตาราง
นายายอาม

15 โรงเรียน

ตาราง
แก่งหางแมว

16 โรงเรียน

ตาราง

10 เครือข่าย
คุณภาพสัมพันธ์

9 โรงเรียน

ตาราง
พลังแก่งฯ

8 โรงเรียน

ตาราง
จันท์ธานี

7 โรงเรียน

ตาราง
9 วัดพัฒนาวิชาการ

9 โรงเรียน

ตาราง
มิติใหม่ ท่าใหม่ 4

7 โรงเรียน

ตาราง
เบญจไตรภาคี

8 โรงเรียน

ตาราง
เพื่อนช่วยเพื่อน

7 โรงเรียน

ตาราง
คุ้งวิมาน

7 โรงเรียน

ตาราง
นายายอามก้าวหน้า

8 โรงเรียน

ตาราง
แก่งก้าวหน้า

8 โรงเรียน

ตาราง
บ้านเลขที่ 1 ถนนตากสิน ตำบลตลาด อำเภอเมืองจันทบุรี จันทบุรี 22000
Version.2022.1.KAOPUNHOT