0
ระบบบริการข้อมูลภาครัฐ BIG DATA

79

โรงเรียน

ตาราง
รร.ขนาดเล็ก

38

ตาราง
รร.เปิด อ.3 ขวบ

40

ตาราง
รร.เปิดปฐมวัย

77

ตาราง
รร.เปิดประถมฯ

79

ตาราง
รร.ขยายโอกาส

23

ตาราง

1,003

ห้องเรียน
2
ตาราง

18,626

นักเรียน
131
ตาราง
นร.ปฐมวัย

3,293

238
ตาราง
นร.ประถมศึกษา

12,809

-139
ตาราง
นร.ขยายโอกาส

2,524

32
ตาราง

อัตราส่วน

นร./ครู ห้องเรียน/ครู
นร./ห้องเรียน
ครู/รร. นร./รร.

0.00

O-NET ป.6

สพฐ. 0.00

ประเทศ 0.00

ตาราง

0.00

O-NET ม.3

สพฐ. 0.00

ประเทศ 0.00

ตาราง

50.48

NT ป.3 (ปรับปรุง) 50.4792

สพฐ. 52.11

-1.6308

ประเทศ 52.80

-2.3208

ตาราง

62.88

RT ป.1 (ดีมาก) 62.88

สพฐ. 0.00

62.88

ประเทศ 0.00

62.88

ตาราง

8

รร.โครงการพิเศษ

ตาราง

4

BEST PRACTICES

ตาราง

1,556

ครูและบุคลากร

สนง.
67
รร.
1,489
ตาราง

35

เกษียณอายุ 2566

ตาราง

1,556

สภาพอัตรากำลังข้าราชการ

-ขาด +เกิน
-10
อัตรา
-25%
ตาราง
รร.จำแนกตาม. ระดับช่วงชั้น
รร.จำแนกตาม. การจัดการเรียนการสอน
รร.จำแนกตาม. ระดับการศึกษาที่เปิดสอน
ปฐมวัย - ประถมฯ56 /71%
ปฐมวัย - ม.ต้น21 /27%
ประถมฯ - ม.ต้น2 /3%
รร.จำแนกตาม. ขนาดโรงเรียน 4 ขนาด
ขนาดเล็ก 38 /48%
ขนาดกลาง 37 /47%
ขนาดใหญ่ 2 /3%
ขนาดใหญ่พิเศษ 2 /3%
รร.จำแนกตาม. ขนาดโรงเรียน 7 ขนาด
ขนาดที่ 1 38 /48%
ขนาดที่ 2 17 /22%
ขนาดที่ 3 10 /13%
ขนาดที่ 4 5 /6%
ขนาดที่ 5 7 /9%
ขนาดที่ 6 1 /1%
ขนาดที่ 7 1 /1%
นร.จบการศึกษา ม.3
ยังไม่มีข้อมูล
นร.จบการศึกษา ม.6/เทียบเท่า
ยังไม่มีข้อมูล
เปรียบเทียบจำนวนนักเรียนย้อนหลัง 3 ปี
2563 2564 2565
นร.จำแนกตาม. ความพิการ
นร.จำแนกตาม. ความด้อยโอกาส
นร.เดินทางเกิน 3 กม.
ภาวะโภชนาการ-ความสูงตามเกณฑ์อายุ
นร.ชาย นร.หญิง รวม
ภาวะโภชนาการ-น้ำหนักตามเกณฑ์ความสูง
นร.ชาย นร.หญิง รวม
ที่ตั้ง
คณะกรรมการอำนวยการ
คณะกรรมการพัฒนาระบบ
79 โรงเรียน

4 อำเภอ
เมืองจันทบุรี

25 โรงเรียน

ตาราง
ท่าใหม่

23 โรงเรียน

ตาราง
นายายอาม

15 โรงเรียน

ตาราง
แก่งหางแมว

16 โรงเรียน

ตาราง

10 เครือข่าย
คุณภาพสัมพันธ์ จันท์1

9 โรงเรียน

ตาราง
พลังแก่ง

8 โรงเรียน

ตาราง
จันท์ธานี

7 โรงเรียน

ตาราง
9 วัดพัฒนาวิชาการ

9 โรงเรียน

ตาราง
มิติใหม่ ท่าใหม่ 4

7 โรงเรียน

ตาราง
เบญจไตรภาคี

8 โรงเรียน

ตาราง
เพื่อนช่วยเพื่อน

8 โรงเรียน

ตาราง
คุ้งวิมาน

7 โรงเรียน

ตาราง
นายายอามก้าวหน้า

8 โรงเรียน

ตาราง
แก่งก้าวหน้า

8 โรงเรียน

ตาราง
1 ถนนตากสิน ตำบลตลาด อำเภอเมืองจันทบุรี จันทบุรี 22000
Version.2022.1.KAOPUNHOT