จำนวนนักเรียน จำแนกตามการนับถือศาสนา


  ตารางสรุปยอดรวม : ประจำภาคเรียนที่ 2566-2

ศาสนา ปฐมวัย ประถมศึกษา ม.ต้น/ขยายโอกาส ม.ปลาย/เทียบเท่า รวมทั้งสิ้น

รหัสโรงเรียนอำเภอกลุ่มประเภทปฐมวัยประถมศึกษาม.ต้น/ขยายโอกาสม.ปลาย/เทียบเท่ารวมทั้งสิ้น
22010001 วัดเกาะขวาง(สังวาลย์ราษฎร์รังสรรค์)เมืองจันทบุรีคุณภาพสัมพันธ์นักเรียนทั้งหมด33100--133
22010001 วัดเกาะขวาง(สังวาลย์ราษฎร์รังสรรค์)เมืองจันทบุรีคุณภาพสัมพันธ์พุทธ3399--132
22010001 วัดเกาะขวาง(สังวาลย์ราษฎร์รังสรรค์)เมืองจันทบุรีคุณภาพสัมพันธ์อิสลาม-1--1
22010001 วัดเกาะขวาง(สังวาลย์ราษฎร์รังสรรค์)เมืองจันทบุรีคุณภาพสัมพันธ์คริสต์-----
22010001 วัดเกาะขวาง(สังวาลย์ราษฎร์รังสรรค์)เมืองจันทบุรีคุณภาพสัมพันธ์ซิกส์-----
22010001 วัดเกาะขวาง(สังวาลย์ราษฎร์รังสรรค์)เมืองจันทบุรีคุณภาพสัมพันธ์พราหมณ์/ฮินดู-----
22010001 วัดเกาะขวาง(สังวาลย์ราษฎร์รังสรรค์)เมืองจันทบุรีคุณภาพสัมพันธ์อื่นๆ-----
22010001 วัดเกาะขวาง(สังวาลย์ราษฎร์รังสรรค์)เมืองจันทบุรีคุณภาพสัมพันธ์ข้อมูลผิดปกติ-----
22010001 วัดเกาะขวาง(สังวาลย์ราษฎร์รังสรรค์)เมืองจันทบุรีคุณภาพสัมพันธ์อายุนอกเกณฑ์-----
22010002 วัดเกาะตะเคียน(วาสน์วิทยานุกูล)เมืองจันทบุรีคุณภาพสัมพันธ์นักเรียนทั้งหมด40100--140
22010002 วัดเกาะตะเคียน(วาสน์วิทยานุกูล)เมืองจันทบุรีคุณภาพสัมพันธ์พุทธ40100--140
22010002 วัดเกาะตะเคียน(วาสน์วิทยานุกูล)เมืองจันทบุรีคุณภาพสัมพันธ์อิสลาม-----
22010002 วัดเกาะตะเคียน(วาสน์วิทยานุกูล)เมืองจันทบุรีคุณภาพสัมพันธ์คริสต์-----
22010002 วัดเกาะตะเคียน(วาสน์วิทยานุกูล)เมืองจันทบุรีคุณภาพสัมพันธ์ซิกส์-----
22010002 วัดเกาะตะเคียน(วาสน์วิทยานุกูล)เมืองจันทบุรีคุณภาพสัมพันธ์พราหมณ์/ฮินดู-----
22010002 วัดเกาะตะเคียน(วาสน์วิทยานุกูล)เมืองจันทบุรีคุณภาพสัมพันธ์อื่นๆ-----
22010002 วัดเกาะตะเคียน(วาสน์วิทยานุกูล)เมืองจันทบุรีคุณภาพสัมพันธ์ข้อมูลผิดปกติ-----
22010002 วัดเกาะตะเคียน(วาสน์วิทยานุกูล)เมืองจันทบุรีคุณภาพสัมพันธ์อายุนอกเกณฑ์-----
22010003 วัดเกาะโตนด (จันทร์ศีลราษฏร์ประสิทธิ์)เมืองจันทบุรีคุณภาพสัมพันธ์นักเรียนทั้งหมด2074--94
22010003 วัดเกาะโตนด (จันทร์ศีลราษฏร์ประสิทธิ์)เมืองจันทบุรีคุณภาพสัมพันธ์พุทธ1974--93
22010003 วัดเกาะโตนด (จันทร์ศีลราษฏร์ประสิทธิ์)เมืองจันทบุรีคุณภาพสัมพันธ์อิสลาม1---1
22010003 วัดเกาะโตนด (จันทร์ศีลราษฏร์ประสิทธิ์)เมืองจันทบุรีคุณภาพสัมพันธ์คริสต์-----
22010003 วัดเกาะโตนด (จันทร์ศีลราษฏร์ประสิทธิ์)เมืองจันทบุรีคุณภาพสัมพันธ์ซิกส์-----
22010003 วัดเกาะโตนด (จันทร์ศีลราษฏร์ประสิทธิ์)เมืองจันทบุรีคุณภาพสัมพันธ์พราหมณ์/ฮินดู-----
22010003 วัดเกาะโตนด (จันทร์ศีลราษฏร์ประสิทธิ์)เมืองจันทบุรีคุณภาพสัมพันธ์อื่นๆ-----
22010003 วัดเกาะโตนด (จันทร์ศีลราษฏร์ประสิทธิ์)เมืองจันทบุรีคุณภาพสัมพันธ์ข้อมูลผิดปกติ-----
22010003 วัดเกาะโตนด (จันทร์ศีลราษฏร์ประสิทธิ์)เมืองจันทบุรีคุณภาพสัมพันธ์อายุนอกเกณฑ์-----
22010005 วัดเขาน้อยเมืองจันทบุรีคุณภาพสัมพันธ์นักเรียนทั้งหมด2152--73
22010005 วัดเขาน้อยเมืองจันทบุรีคุณภาพสัมพันธ์พุทธ2152--73
22010005 วัดเขาน้อยเมืองจันทบุรีคุณภาพสัมพันธ์อิสลาม-----
22010005 วัดเขาน้อยเมืองจันทบุรีคุณภาพสัมพันธ์คริสต์-----
22010005 วัดเขาน้อยเมืองจันทบุรีคุณภาพสัมพันธ์ซิกส์-----
22010005 วัดเขาน้อยเมืองจันทบุรีคุณภาพสัมพันธ์พราหมณ์/ฮินดู-----
22010005 วัดเขาน้อยเมืองจันทบุรีคุณภาพสัมพันธ์อื่นๆ-----
22010005 วัดเขาน้อยเมืองจันทบุรีคุณภาพสัมพันธ์ข้อมูลผิดปกติ-----
22010005 วัดเขาน้อยเมืองจันทบุรีคุณภาพสัมพันธ์อายุนอกเกณฑ์-----
22010006 วัดคมบาง(เพิ่มพิทยากร)เมืองจันทบุรี9 วัดพัฒนาวิชาการนักเรียนทั้งหมด1018--28
22010006 วัดคมบาง(เพิ่มพิทยากร)เมืองจันทบุรี9 วัดพัฒนาวิชาการพุทธ1018--28
22010006 วัดคมบาง(เพิ่มพิทยากร)เมืองจันทบุรี9 วัดพัฒนาวิชาการอิสลาม-----
22010006 วัดคมบาง(เพิ่มพิทยากร)เมืองจันทบุรี9 วัดพัฒนาวิชาการคริสต์-----
22010006 วัดคมบาง(เพิ่มพิทยากร)เมืองจันทบุรี9 วัดพัฒนาวิชาการซิกส์-----
22010006 วัดคมบาง(เพิ่มพิทยากร)เมืองจันทบุรี9 วัดพัฒนาวิชาการพราหมณ์/ฮินดู-----
22010006 วัดคมบาง(เพิ่มพิทยากร)เมืองจันทบุรี9 วัดพัฒนาวิชาการอื่นๆ-----
22010006 วัดคมบาง(เพิ่มพิทยากร)เมืองจันทบุรี9 วัดพัฒนาวิชาการข้อมูลผิดปกติ-----
22010006 วัดคมบาง(เพิ่มพิทยากร)เมืองจันทบุรี9 วัดพัฒนาวิชาการอายุนอกเกณฑ์-----
22010007 วัดเนินยางเมืองจันทบุรี9 วัดพัฒนาวิชาการนักเรียนทั้งหมด5345--98
22010007 วัดเนินยางเมืองจันทบุรี9 วัดพัฒนาวิชาการพุทธ5345--98
22010007 วัดเนินยางเมืองจันทบุรี9 วัดพัฒนาวิชาการอิสลาม-----
22010007 วัดเนินยางเมืองจันทบุรี9 วัดพัฒนาวิชาการคริสต์-----
22010007 วัดเนินยางเมืองจันทบุรี9 วัดพัฒนาวิชาการซิกส์-----
22010007 วัดเนินยางเมืองจันทบุรี9 วัดพัฒนาวิชาการพราหมณ์/ฮินดู-----
22010007 วัดเนินยางเมืองจันทบุรี9 วัดพัฒนาวิชาการอื่นๆ-----
22010007 วัดเนินยางเมืองจันทบุรี9 วัดพัฒนาวิชาการข้อมูลผิดปกติ-----
22010007 วัดเนินยางเมืองจันทบุรี9 วัดพัฒนาวิชาการอายุนอกเกณฑ์-----
22010008 วัดทองทั่ว (เอครพานิช)เมืองจันทบุรี9 วัดพัฒนาวิชาการนักเรียนทั้งหมด47135--182
22010008 วัดทองทั่ว (เอครพานิช)เมืองจันทบุรี9 วัดพัฒนาวิชาการพุทธ47134--181
22010008 วัดทองทั่ว (เอครพานิช)เมืองจันทบุรี9 วัดพัฒนาวิชาการอิสลาม-1--1
22010008 วัดทองทั่ว (เอครพานิช)เมืองจันทบุรี9 วัดพัฒนาวิชาการคริสต์-----
22010008 วัดทองทั่ว (เอครพานิช)เมืองจันทบุรี9 วัดพัฒนาวิชาการซิกส์-----
22010008 วัดทองทั่ว (เอครพานิช)เมืองจันทบุรี9 วัดพัฒนาวิชาการพราหมณ์/ฮินดู-----
22010008 วัดทองทั่ว (เอครพานิช)เมืองจันทบุรี9 วัดพัฒนาวิชาการอื่นๆ-----
22010008 วัดทองทั่ว (เอครพานิช)เมืองจันทบุรี9 วัดพัฒนาวิชาการข้อมูลผิดปกติ-----
22010008 วัดทองทั่ว (เอครพานิช)เมืองจันทบุรี9 วัดพัฒนาวิชาการอายุนอกเกณฑ์-----
22010009 วัดเนินสูง(วิชัยนารายณ์ราษฎร์บำรุง)เมืองจันทบุรี9 วัดพัฒนาวิชาการนักเรียนทั้งหมด3293--125
22010009 วัดเนินสูง(วิชัยนารายณ์ราษฎร์บำรุง)เมืองจันทบุรี9 วัดพัฒนาวิชาการพุทธ3293--125
22010009 วัดเนินสูง(วิชัยนารายณ์ราษฎร์บำรุง)เมืองจันทบุรี9 วัดพัฒนาวิชาการอิสลาม-----
22010009 วัดเนินสูง(วิชัยนารายณ์ราษฎร์บำรุง)เมืองจันทบุรี9 วัดพัฒนาวิชาการคริสต์-----
22010009 วัดเนินสูง(วิชัยนารายณ์ราษฎร์บำรุง)เมืองจันทบุรี9 วัดพัฒนาวิชาการซิกส์-----
22010009 วัดเนินสูง(วิชัยนารายณ์ราษฎร์บำรุง)เมืองจันทบุรี9 วัดพัฒนาวิชาการพราหมณ์/ฮินดู-----
22010009 วัดเนินสูง(วิชัยนารายณ์ราษฎร์บำรุง)เมืองจันทบุรี9 วัดพัฒนาวิชาการอื่นๆ-----
22010009 วัดเนินสูง(วิชัยนารายณ์ราษฎร์บำรุง)เมืองจันทบุรี9 วัดพัฒนาวิชาการข้อมูลผิดปกติ-----
22010009 วัดเนินสูง(วิชัยนารายณ์ราษฎร์บำรุง)เมืองจันทบุรี9 วัดพัฒนาวิชาการอายุนอกเกณฑ์-----
22010011 วัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)เมืองจันทบุรี9 วัดพัฒนาวิชาการนักเรียนทั้งหมด62219109-390
22010011 วัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)เมืองจันทบุรี9 วัดพัฒนาวิชาการพุทธ62211106-379
22010011 วัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)เมืองจันทบุรี9 วัดพัฒนาวิชาการอิสลาม-71-8
22010011 วัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)เมืองจันทบุรี9 วัดพัฒนาวิชาการคริสต์-12-3
22010011 วัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)เมืองจันทบุรี9 วัดพัฒนาวิชาการซิกส์-----
22010011 วัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)เมืองจันทบุรี9 วัดพัฒนาวิชาการพราหมณ์/ฮินดู-----
22010011 วัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)เมืองจันทบุรี9 วัดพัฒนาวิชาการอื่นๆ-----
22010011 วัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)เมืองจันทบุรี9 วัดพัฒนาวิชาการข้อมูลผิดปกติ-----
22010011 วัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)เมืองจันทบุรี9 วัดพัฒนาวิชาการอายุนอกเกณฑ์-----
22010012 วัดไผ่ล้อม (อินทก์อุทัย)เมืองจันทบุรีคุณภาพสัมพันธ์นักเรียนทั้งหมด61150104-315
22010012 วัดไผ่ล้อม (อินทก์อุทัย)เมืองจันทบุรีคุณภาพสัมพันธ์พุทธ59145103-307
22010012 วัดไผ่ล้อม (อินทก์อุทัย)เมืองจันทบุรีคุณภาพสัมพันธ์อิสลาม-3--3
22010012 วัดไผ่ล้อม (อินทก์อุทัย)เมืองจันทบุรีคุณภาพสัมพันธ์คริสต์221-5
22010012 วัดไผ่ล้อม (อินทก์อุทัย)เมืองจันทบุรีคุณภาพสัมพันธ์ซิกส์-----
22010012 วัดไผ่ล้อม (อินทก์อุทัย)เมืองจันทบุรีคุณภาพสัมพันธ์พราหมณ์/ฮินดู-----
22010012 วัดไผ่ล้อม (อินทก์อุทัย)เมืองจันทบุรีคุณภาพสัมพันธ์อื่นๆ-----
22010012 วัดไผ่ล้อม (อินทก์อุทัย)เมืองจันทบุรีคุณภาพสัมพันธ์ข้อมูลผิดปกติ-----
22010012 วัดไผ่ล้อม (อินทก์อุทัย)เมืองจันทบุรีคุณภาพสัมพันธ์อายุนอกเกณฑ์-----
22010013 บ้านคลองน้ำใส (บุญประชานุกูล)เมืองจันทบุรีจันท์ธานีนักเรียนทั้งหมด65166--231
22010013 บ้านคลองน้ำใส (บุญประชานุกูล)เมืองจันทบุรีจันท์ธานีพุทธ65164--229
22010013 บ้านคลองน้ำใส (บุญประชานุกูล)เมืองจันทบุรีจันท์ธานีอิสลาม-----
22010013 บ้านคลองน้ำใส (บุญประชานุกูล)เมืองจันทบุรีจันท์ธานีคริสต์-2--2
22010013 บ้านคลองน้ำใส (บุญประชานุกูล)เมืองจันทบุรีจันท์ธานีซิกส์-----
22010013 บ้านคลองน้ำใส (บุญประชานุกูล)เมืองจันทบุรีจันท์ธานีพราหมณ์/ฮินดู-----
22010013 บ้านคลองน้ำใส (บุญประชานุกูล)เมืองจันทบุรีจันท์ธานีอื่นๆ-----
22010013 บ้านคลองน้ำใส (บุญประชานุกูล)เมืองจันทบุรีจันท์ธานีข้อมูลผิดปกติ-----
22010013 บ้านคลองน้ำใส (บุญประชานุกูล)เมืองจันทบุรีจันท์ธานีอายุนอกเกณฑ์-----
22010014 บ้านแก้วเมืองจันทบุรีจันท์ธานีนักเรียนทั้งหมด63500225-788
22010014 บ้านแก้วเมืองจันทบุรีจันท์ธานีพุทธ63498223-784
22010014 บ้านแก้วเมืองจันทบุรีจันท์ธานีอิสลาม-12-3
22010014 บ้านแก้วเมืองจันทบุรีจันท์ธานีคริสต์-1--1
22010014 บ้านแก้วเมืองจันทบุรีจันท์ธานีซิกส์-----
22010014 บ้านแก้วเมืองจันทบุรีจันท์ธานีพราหมณ์/ฮินดู-----
22010014 บ้านแก้วเมืองจันทบุรีจันท์ธานีอื่นๆ-----
22010014 บ้านแก้วเมืองจันทบุรีจันท์ธานีข้อมูลผิดปกติ-----
22010014 บ้านแก้วเมืองจันทบุรีจันท์ธานีอายุนอกเกณฑ์-----
22010017 วัดสิงห์เมืองจันทบุรีจันท์ธานีนักเรียนทั้งหมด99179--278
22010017 วัดสิงห์เมืองจันทบุรีจันท์ธานีพุทธ98177--275
22010017 วัดสิงห์เมืองจันทบุรีจันท์ธานีอิสลาม11--2
22010017 วัดสิงห์เมืองจันทบุรีจันท์ธานีคริสต์-----
22010017 วัดสิงห์เมืองจันทบุรีจันท์ธานีซิกส์-----
22010017 วัดสิงห์เมืองจันทบุรีจันท์ธานีพราหมณ์/ฮินดู-----
22010017 วัดสิงห์เมืองจันทบุรีจันท์ธานีอื่นๆ-1--1
22010017 วัดสิงห์เมืองจันทบุรีจันท์ธานีข้อมูลผิดปกติ-----
22010017 วัดสิงห์เมืองจันทบุรีจันท์ธานีอายุนอกเกณฑ์-----
22010018 วัดพลับ(จันทบุรชีบาอุทิศ)เมืองจันทบุรีจันท์ธานีนักเรียนทั้งหมด1249--61
22010018 วัดพลับ(จันทบุรชีบาอุทิศ)เมืองจันทบุรีจันท์ธานีพุทธ1249--61
22010018 วัดพลับ(จันทบุรชีบาอุทิศ)เมืองจันทบุรีจันท์ธานีอิสลาม-----
22010018 วัดพลับ(จันทบุรชีบาอุทิศ)เมืองจันทบุรีจันท์ธานีคริสต์-----
22010018 วัดพลับ(จันทบุรชีบาอุทิศ)เมืองจันทบุรีจันท์ธานีซิกส์-----
22010018 วัดพลับ(จันทบุรชีบาอุทิศ)เมืองจันทบุรีจันท์ธานีพราหมณ์/ฮินดู-----
22010018 วัดพลับ(จันทบุรชีบาอุทิศ)เมืองจันทบุรีจันท์ธานีอื่นๆ-----
22010018 วัดพลับ(จันทบุรชีบาอุทิศ)เมืองจันทบุรีจันท์ธานีข้อมูลผิดปกติ-----
22010018 วัดพลับ(จันทบุรชีบาอุทิศ)เมืองจันทบุรีจันท์ธานีอายุนอกเกณฑ์-----
22010019 บ้านท่าแฉลบเมืองจันทบุรีจันท์ธานีนักเรียนทั้งหมด1935--54
22010019 บ้านท่าแฉลบเมืองจันทบุรีจันท์ธานีพุทธ1933--52
22010019 บ้านท่าแฉลบเมืองจันทบุรีจันท์ธานีอิสลาม-1--1
22010019 บ้านท่าแฉลบเมืองจันทบุรีจันท์ธานีคริสต์-1--1
22010019 บ้านท่าแฉลบเมืองจันทบุรีจันท์ธานีซิกส์-----
22010019 บ้านท่าแฉลบเมืองจันทบุรีจันท์ธานีพราหมณ์/ฮินดู-----
22010019 บ้านท่าแฉลบเมืองจันทบุรีจันท์ธานีอื่นๆ-----
22010019 บ้านท่าแฉลบเมืองจันทบุรีจันท์ธานีข้อมูลผิดปกติ-----
22010019 บ้านท่าแฉลบเมืองจันทบุรีจันท์ธานีอายุนอกเกณฑ์-----
22010020 วัดดอนตาลเมืองจันทบุรี9 วัดพัฒนาวิชาการนักเรียนทั้งหมด43155--198
22010020 วัดดอนตาลเมืองจันทบุรี9 วัดพัฒนาวิชาการพุทธ43155--198
22010020 วัดดอนตาลเมืองจันทบุรี9 วัดพัฒนาวิชาการอิสลาม-----
22010020 วัดดอนตาลเมืองจันทบุรี9 วัดพัฒนาวิชาการคริสต์-----
22010020 วัดดอนตาลเมืองจันทบุรี9 วัดพัฒนาวิชาการซิกส์-----
22010020 วัดดอนตาลเมืองจันทบุรี9 วัดพัฒนาวิชาการพราหมณ์/ฮินดู-----
22010020 วัดดอนตาลเมืองจันทบุรี9 วัดพัฒนาวิชาการอื่นๆ-----
22010020 วัดดอนตาลเมืองจันทบุรี9 วัดพัฒนาวิชาการข้อมูลผิดปกติ-----
22010020 วัดดอนตาลเมืองจันทบุรี9 วัดพัฒนาวิชาการอายุนอกเกณฑ์-----
22010021 วัดพลับพลาเมืองจันทบุรี9 วัดพัฒนาวิชาการนักเรียนทั้งหมด-369163-532
22010021 วัดพลับพลาเมืองจันทบุรี9 วัดพัฒนาวิชาการพุทธ-366163-529
22010021 วัดพลับพลาเมืองจันทบุรี9 วัดพัฒนาวิชาการอิสลาม-2--2
22010021 วัดพลับพลาเมืองจันทบุรี9 วัดพัฒนาวิชาการคริสต์-1--1
22010021 วัดพลับพลาเมืองจันทบุรี9 วัดพัฒนาวิชาการซิกส์-----
22010021 วัดพลับพลาเมืองจันทบุรี9 วัดพัฒนาวิชาการพราหมณ์/ฮินดู-----
22010021 วัดพลับพลาเมืองจันทบุรี9 วัดพัฒนาวิชาการอื่นๆ-----
22010021 วัดพลับพลาเมืองจันทบุรี9 วัดพัฒนาวิชาการข้อมูลผิดปกติ-----
22010021 วัดพลับพลาเมืองจันทบุรี9 วัดพัฒนาวิชาการอายุนอกเกณฑ์-----
22010022 วัดโป่งแรด(ปคุณวิทยาคาร)เมืองจันทบุรี9 วัดพัฒนาวิชาการนักเรียนทั้งหมด2856--84
22010022 วัดโป่งแรด(ปคุณวิทยาคาร)เมืองจันทบุรี9 วัดพัฒนาวิชาการพุทธ2854--82
22010022 วัดโป่งแรด(ปคุณวิทยาคาร)เมืองจันทบุรี9 วัดพัฒนาวิชาการอิสลาม-2--2
22010022 วัดโป่งแรด(ปคุณวิทยาคาร)เมืองจันทบุรี9 วัดพัฒนาวิชาการคริสต์-----
22010022 วัดโป่งแรด(ปคุณวิทยาคาร)เมืองจันทบุรี9 วัดพัฒนาวิชาการซิกส์-----
22010022 วัดโป่งแรด(ปคุณวิทยาคาร)เมืองจันทบุรี9 วัดพัฒนาวิชาการพราหมณ์/ฮินดู-----
22010022 วัดโป่งแรด(ปคุณวิทยาคาร)เมืองจันทบุรี9 วัดพัฒนาวิชาการอื่นๆ-----
22010022 วัดโป่งแรด(ปคุณวิทยาคาร)เมืองจันทบุรี9 วัดพัฒนาวิชาการข้อมูลผิดปกติ-----
22010022 วัดโป่งแรด(ปคุณวิทยาคาร)เมืองจันทบุรี9 วัดพัฒนาวิชาการอายุนอกเกณฑ์-----
22010023 อนุบาลจันทบุรีเมืองจันทบุรีจันท์ธานีนักเรียนทั้งหมด393975275-1,643
22010023 อนุบาลจันทบุรีเมืองจันทบุรีจันท์ธานีพุทธ389962274-1,625
22010023 อนุบาลจันทบุรีเมืองจันทบุรีจันท์ธานีอิสลาม-2--2
22010023 อนุบาลจันทบุรีเมืองจันทบุรีจันท์ธานีคริสต์411--15
22010023 อนุบาลจันทบุรีเมืองจันทบุรีจันท์ธานีซิกส์-----
22010023 อนุบาลจันทบุรีเมืองจันทบุรีจันท์ธานีพราหมณ์/ฮินดู-----
22010023 อนุบาลจันทบุรีเมืองจันทบุรีจันท์ธานีอื่นๆ--1-1
22010023 อนุบาลจันทบุรีเมืองจันทบุรีจันท์ธานีข้อมูลผิดปกติ-----
22010023 อนุบาลจันทบุรีเมืองจันทบุรีจันท์ธานีอายุนอกเกณฑ์-----
22010024 สฤษดิเดชเมืองจันทบุรีคุณภาพสัมพันธ์นักเรียนทั้งหมด-2,854168-3,022
22010024 สฤษดิเดชเมืองจันทบุรีคุณภาพสัมพันธ์พุทธ-2,827165-2,992
22010024 สฤษดิเดชเมืองจันทบุรีคุณภาพสัมพันธ์อิสลาม-8--8
22010024 สฤษดิเดชเมืองจันทบุรีคุณภาพสัมพันธ์คริสต์-193-22
22010024 สฤษดิเดชเมืองจันทบุรีคุณภาพสัมพันธ์ซิกส์-----
22010024 สฤษดิเดชเมืองจันทบุรีคุณภาพสัมพันธ์พราหมณ์/ฮินดู-----
22010024 สฤษดิเดชเมืองจันทบุรีคุณภาพสัมพันธ์อื่นๆ-----
22010024 สฤษดิเดชเมืองจันทบุรีคุณภาพสัมพันธ์ข้อมูลผิดปกติ-----
22010024 สฤษดิเดชเมืองจันทบุรีคุณภาพสัมพันธ์อายุนอกเกณฑ์-----
22010025 บ้านชำโสมเมืองจันทบุรีจันท์ธานีนักเรียนทั้งหมด3659--95
22010025 บ้านชำโสมเมืองจันทบุรีจันท์ธานีพุทธ2758--85
22010025 บ้านชำโสมเมืองจันทบุรีจันท์ธานีอิสลาม-----
22010025 บ้านชำโสมเมืองจันทบุรีจันท์ธานีคริสต์-----
22010025 บ้านชำโสมเมืองจันทบุรีจันท์ธานีซิกส์-----
22010025 บ้านชำโสมเมืองจันทบุรีจันท์ธานีพราหมณ์/ฮินดู-----
22010025 บ้านชำโสมเมืองจันทบุรีจันท์ธานีอื่นๆ91--10
22010025 บ้านชำโสมเมืองจันทบุรีจันท์ธานีข้อมูลผิดปกติ-----
22010025 บ้านชำโสมเมืองจันทบุรีจันท์ธานีอายุนอกเกณฑ์-----
22010026 วัดแสลงเมืองจันทบุรี9 วัดพัฒนาวิชาการนักเรียนทั้งหมด105175--280
22010026 วัดแสลงเมืองจันทบุรี9 วัดพัฒนาวิชาการพุทธ104172--276
22010026 วัดแสลงเมืองจันทบุรี9 วัดพัฒนาวิชาการอิสลาม-1--1
22010026 วัดแสลงเมืองจันทบุรี9 วัดพัฒนาวิชาการคริสต์-----
22010026 วัดแสลงเมืองจันทบุรี9 วัดพัฒนาวิชาการซิกส์-----
22010026 วัดแสลงเมืองจันทบุรี9 วัดพัฒนาวิชาการพราหมณ์/ฮินดู-----
22010026 วัดแสลงเมืองจันทบุรี9 วัดพัฒนาวิชาการอื่นๆ12--3
22010026 วัดแสลงเมืองจันทบุรี9 วัดพัฒนาวิชาการข้อมูลผิดปกติ-----
22010026 วัดแสลงเมืองจันทบุรี9 วัดพัฒนาวิชาการอายุนอกเกณฑ์-----
22010027 วัดหนองบัว(ปทุมาภิพัฒน์)เมืองจันทบุรีคุณภาพสัมพันธ์นักเรียนทั้งหมด367559-170
22010027 วัดหนองบัว(ปทุมาภิพัฒน์)เมืองจันทบุรีคุณภาพสัมพันธ์พุทธ367559-170
22010027 วัดหนองบัว(ปทุมาภิพัฒน์)เมืองจันทบุรีคุณภาพสัมพันธ์อิสลาม-----
22010027 วัดหนองบัว(ปทุมาภิพัฒน์)เมืองจันทบุรีคุณภาพสัมพันธ์คริสต์-----
22010027 วัดหนองบัว(ปทุมาภิพัฒน์)เมืองจันทบุรีคุณภาพสัมพันธ์ซิกส์-----
22010027 วัดหนองบัว(ปทุมาภิพัฒน์)เมืองจันทบุรีคุณภาพสัมพันธ์พราหมณ์/ฮินดู-----
22010027 วัดหนองบัว(ปทุมาภิพัฒน์)เมืองจันทบุรีคุณภาพสัมพันธ์อื่นๆ-----
22010027 วัดหนองบัว(ปทุมาภิพัฒน์)เมืองจันทบุรีคุณภาพสัมพันธ์ข้อมูลผิดปกติ-----
22010027 วัดหนองบัว(ปทุมาภิพัฒน์)เมืองจันทบุรีคุณภาพสัมพันธ์อายุนอกเกณฑ์-----
22010028 วัดเสม็ดงามเมืองจันทบุรีคุณภาพสัมพันธ์นักเรียนทั้งหมด813--21
22010028 วัดเสม็ดงามเมืองจันทบุรีคุณภาพสัมพันธ์พุทธ813--21
22010028 วัดเสม็ดงามเมืองจันทบุรีคุณภาพสัมพันธ์อิสลาม-----
22010028 วัดเสม็ดงามเมืองจันทบุรีคุณภาพสัมพันธ์คริสต์-----
22010028 วัดเสม็ดงามเมืองจันทบุรีคุณภาพสัมพันธ์ซิกส์-----
22010028 วัดเสม็ดงามเมืองจันทบุรีคุณภาพสัมพันธ์พราหมณ์/ฮินดู-----
22010028 วัดเสม็ดงามเมืองจันทบุรีคุณภาพสัมพันธ์อื่นๆ-----
22010028 วัดเสม็ดงามเมืองจันทบุรีคุณภาพสัมพันธ์ข้อมูลผิดปกติ-----
22010028 วัดเสม็ดงามเมืองจันทบุรีคุณภาพสัมพันธ์อายุนอกเกณฑ์-----
22010030 บ้านศรัทธาตะพงท่าใหม่เบญจไตรภาคีนักเรียนทั้งหมด4577--122
22010030 บ้านศรัทธาตะพงท่าใหม่เบญจไตรภาคีพุทธ4577--122
22010030 บ้านศรัทธาตะพงท่าใหม่เบญจไตรภาคีอิสลาม-----
22010030 บ้านศรัทธาตะพงท่าใหม่เบญจไตรภาคีคริสต์-----
22010030 บ้านศรัทธาตะพงท่าใหม่เบญจไตรภาคีซิกส์-----
22010030 บ้านศรัทธาตะพงท่าใหม่เบญจไตรภาคีพราหมณ์/ฮินดู-----
22010030 บ้านศรัทธาตะพงท่าใหม่เบญจไตรภาคีอื่นๆ-----
22010030 บ้านศรัทธาตะพงท่าใหม่เบญจไตรภาคีข้อมูลผิดปกติ-----
22010030 บ้านศรัทธาตะพงท่าใหม่เบญจไตรภาคีอายุนอกเกณฑ์-----
22010032 บ้านตาเลียวท่าใหม่เบญจไตรภาคีนักเรียนทั้งหมด64104--168
22010032 บ้านตาเลียวท่าใหม่เบญจไตรภาคีพุทธ64104--168
22010032 บ้านตาเลียวท่าใหม่เบญจไตรภาคีอิสลาม-----
22010032 บ้านตาเลียวท่าใหม่เบญจไตรภาคีคริสต์-----
22010032 บ้านตาเลียวท่าใหม่เบญจไตรภาคีซิกส์-----
22010032 บ้านตาเลียวท่าใหม่เบญจไตรภาคีพราหมณ์/ฮินดู-----
22010032 บ้านตาเลียวท่าใหม่เบญจไตรภาคีอื่นๆ-----
22010032 บ้านตาเลียวท่าใหม่เบญจไตรภาคีข้อมูลผิดปกติ-----
22010032 บ้านตาเลียวท่าใหม่เบญจไตรภาคีอายุนอกเกณฑ์-----
22010033 บ้านวังปลาท่าใหม่เบญจไตรภาคีนักเรียนทั้งหมด2544--69
22010033 บ้านวังปลาท่าใหม่เบญจไตรภาคีพุทธ2544--69
22010033 บ้านวังปลาท่าใหม่เบญจไตรภาคีอิสลาม-----
22010033 บ้านวังปลาท่าใหม่เบญจไตรภาคีคริสต์-----
22010033 บ้านวังปลาท่าใหม่เบญจไตรภาคีซิกส์-----
22010033 บ้านวังปลาท่าใหม่เบญจไตรภาคีพราหมณ์/ฮินดู-----
22010033 บ้านวังปลาท่าใหม่เบญจไตรภาคีอื่นๆ-----
22010033 บ้านวังปลาท่าใหม่เบญจไตรภาคีข้อมูลผิดปกติ-----
22010033 บ้านวังปลาท่าใหม่เบญจไตรภาคีอายุนอกเกณฑ์-----
22010034 บ้านแก่งน้อยท่าใหม่เบญจไตรภาคีนักเรียนทั้งหมด2141--62
22010034 บ้านแก่งน้อยท่าใหม่เบญจไตรภาคีพุทธ2141--62
22010034 บ้านแก่งน้อยท่าใหม่เบญจไตรภาคีอิสลาม-----
22010034 บ้านแก่งน้อยท่าใหม่เบญจไตรภาคีคริสต์-----
22010034 บ้านแก่งน้อยท่าใหม่เบญจไตรภาคีซิกส์-----
22010034 บ้านแก่งน้อยท่าใหม่เบญจไตรภาคีพราหมณ์/ฮินดู-----
22010034 บ้านแก่งน้อยท่าใหม่เบญจไตรภาคีอื่นๆ-----
22010034 บ้านแก่งน้อยท่าใหม่เบญจไตรภาคีข้อมูลผิดปกติ-----
22010034 บ้านแก่งน้อยท่าใหม่เบญจไตรภาคีอายุนอกเกณฑ์-----
22010036 บ้านเขาแก้ววิทยาท่าใหม่เบญจไตรภาคีนักเรียนทั้งหมด5011364-227
22010036 บ้านเขาแก้ววิทยาท่าใหม่เบญจไตรภาคีพุทธ5011363-226
22010036 บ้านเขาแก้ววิทยาท่าใหม่เบญจไตรภาคีอิสลาม--1-1
22010036 บ้านเขาแก้ววิทยาท่าใหม่เบญจไตรภาคีคริสต์-----
22010036 บ้านเขาแก้ววิทยาท่าใหม่เบญจไตรภาคีซิกส์-----
22010036 บ้านเขาแก้ววิทยาท่าใหม่เบญจไตรภาคีพราหมณ์/ฮินดู-----
22010036 บ้านเขาแก้ววิทยาท่าใหม่เบญจไตรภาคีอื่นๆ-----
22010036 บ้านเขาแก้ววิทยาท่าใหม่เบญจไตรภาคีข้อมูลผิดปกติ-----
22010036 บ้านเขาแก้ววิทยาท่าใหม่เบญจไตรภาคีอายุนอกเกณฑ์-----
22010038 บ้านคลองกะพงท่าใหม่มิติใหม่ ท่าใหม่ 4นักเรียนทั้งหมด3961--100
22010038 บ้านคลองกะพงท่าใหม่มิติใหม่ ท่าใหม่ 4พุทธ3961--100
22010038 บ้านคลองกะพงท่าใหม่มิติใหม่ ท่าใหม่ 4อิสลาม-----
22010038 บ้านคลองกะพงท่าใหม่มิติใหม่ ท่าใหม่ 4คริสต์-----
22010038 บ้านคลองกะพงท่าใหม่มิติใหม่ ท่าใหม่ 4ซิกส์-----
22010038 บ้านคลองกะพงท่าใหม่มิติใหม่ ท่าใหม่ 4พราหมณ์/ฮินดู-----
22010038 บ้านคลองกะพงท่าใหม่มิติใหม่ ท่าใหม่ 4อื่นๆ-----
22010038 บ้านคลองกะพงท่าใหม่มิติใหม่ ท่าใหม่ 4ข้อมูลผิดปกติ-----
22010038 บ้านคลองกะพงท่าใหม่มิติใหม่ ท่าใหม่ 4อายุนอกเกณฑ์-----
22010040 บ้านเนินดินแดงท่าใหม่มิติใหม่ ท่าใหม่ 4นักเรียนทั้งหมด42129--171
22010040 บ้านเนินดินแดงท่าใหม่มิติใหม่ ท่าใหม่ 4พุทธ42129--171
22010040 บ้านเนินดินแดงท่าใหม่มิติใหม่ ท่าใหม่ 4อิสลาม-----
22010040 บ้านเนินดินแดงท่าใหม่มิติใหม่ ท่าใหม่ 4คริสต์-----
22010040 บ้านเนินดินแดงท่าใหม่มิติใหม่ ท่าใหม่ 4ซิกส์-----
22010040 บ้านเนินดินแดงท่าใหม่มิติใหม่ ท่าใหม่ 4พราหมณ์/ฮินดู-----
22010040 บ้านเนินดินแดงท่าใหม่มิติใหม่ ท่าใหม่ 4อื่นๆ-----
22010040 บ้านเนินดินแดงท่าใหม่มิติใหม่ ท่าใหม่ 4ข้อมูลผิดปกติ-----
22010040 บ้านเนินดินแดงท่าใหม่มิติใหม่ ท่าใหม่ 4อายุนอกเกณฑ์-----
22010041 บ้านมาบโอนท่าใหม่มิติใหม่ ท่าใหม่ 4นักเรียนทั้งหมด1626--42
22010041 บ้านมาบโอนท่าใหม่มิติใหม่ ท่าใหม่ 4พุทธ1626--42
22010041 บ้านมาบโอนท่าใหม่มิติใหม่ ท่าใหม่ 4อิสลาม-----
22010041 บ้านมาบโอนท่าใหม่มิติใหม่ ท่าใหม่ 4คริสต์-----
22010041 บ้านมาบโอนท่าใหม่มิติใหม่ ท่าใหม่ 4ซิกส์-----
22010041 บ้านมาบโอนท่าใหม่มิติใหม่ ท่าใหม่ 4พราหมณ์/ฮินดู-----
22010041 บ้านมาบโอนท่าใหม่มิติใหม่ ท่าใหม่ 4อื่นๆ-----
22010041 บ้านมาบโอนท่าใหม่มิติใหม่ ท่าใหม่ 4ข้อมูลผิดปกติ-----
22010041 บ้านมาบโอนท่าใหม่มิติใหม่ ท่าใหม่ 4อายุนอกเกณฑ์-----
22010042 วัดบูรพาพิทยารามท่าใหม่มิติใหม่ ท่าใหม่ 4นักเรียนทั้งหมด259643-164
22010042 วัดบูรพาพิทยารามท่าใหม่มิติใหม่ ท่าใหม่ 4พุทธ259243-160
22010042 วัดบูรพาพิทยารามท่าใหม่มิติใหม่ ท่าใหม่ 4อิสลาม-2--2
22010042 วัดบูรพาพิทยารามท่าใหม่มิติใหม่ ท่าใหม่ 4คริสต์-2--2
22010042 วัดบูรพาพิทยารามท่าใหม่มิติใหม่ ท่าใหม่ 4ซิกส์-----
22010042 วัดบูรพาพิทยารามท่าใหม่มิติใหม่ ท่าใหม่ 4พราหมณ์/ฮินดู-----
22010042 วัดบูรพาพิทยารามท่าใหม่มิติใหม่ ท่าใหม่ 4อื่นๆ-----
22010042 วัดบูรพาพิทยารามท่าใหม่มิติใหม่ ท่าใหม่ 4ข้อมูลผิดปกติ-----
22010042 วัดบูรพาพิทยารามท่าใหม่มิติใหม่ ท่าใหม่ 4อายุนอกเกณฑ์-----
22010043 วัดเสม็ดโพธิ์ศรี(อุชุกวิทยาคาร)ท่าใหม่เพื่อนช่วยเพื่อนนักเรียนทั้งหมด2535--60
22010043 วัดเสม็ดโพธิ์ศรี(อุชุกวิทยาคาร)ท่าใหม่เพื่อนช่วยเพื่อนพุทธ2535--60
22010043 วัดเสม็ดโพธิ์ศรี(อุชุกวิทยาคาร)ท่าใหม่เพื่อนช่วยเพื่อนอิสลาม-----
22010043 วัดเสม็ดโพธิ์ศรี(อุชุกวิทยาคาร)ท่าใหม่เพื่อนช่วยเพื่อนคริสต์-----
22010043 วัดเสม็ดโพธิ์ศรี(อุชุกวิทยาคาร)ท่าใหม่เพื่อนช่วยเพื่อนซิกส์-----
22010043 วัดเสม็ดโพธิ์ศรี(อุชุกวิทยาคาร)ท่าใหม่เพื่อนช่วยเพื่อนพราหมณ์/ฮินดู-----
22010043 วัดเสม็ดโพธิ์ศรี(อุชุกวิทยาคาร)ท่าใหม่เพื่อนช่วยเพื่อนอื่นๆ-----
22010043 วัดเสม็ดโพธิ์ศรี(อุชุกวิทยาคาร)ท่าใหม่เพื่อนช่วยเพื่อนข้อมูลผิดปกติ-----
22010043 วัดเสม็ดโพธิ์ศรี(อุชุกวิทยาคาร)ท่าใหม่เพื่อนช่วยเพื่อนอายุนอกเกณฑ์-----
22010044 วัดโขมง(แจงพิทยาคาร)ท่าใหม่เพื่อนช่วยเพื่อนนักเรียนทั้งหมด823--31
22010044 วัดโขมง(แจงพิทยาคาร)ท่าใหม่เพื่อนช่วยเพื่อนพุทธ823--31
22010044 วัดโขมง(แจงพิทยาคาร)ท่าใหม่เพื่อนช่วยเพื่อนอิสลาม-----
22010044 วัดโขมง(แจงพิทยาคาร)ท่าใหม่เพื่อนช่วยเพื่อนคริสต์-----
22010044 วัดโขมง(แจงพิทยาคาร)ท่าใหม่เพื่อนช่วยเพื่อนซิกส์-----
22010044 วัดโขมง(แจงพิทยาคาร)ท่าใหม่เพื่อนช่วยเพื่อนพราหมณ์/ฮินดู-----
22010044 วัดโขมง(แจงพิทยาคาร)ท่าใหม่เพื่อนช่วยเพื่อนอื่นๆ-----
22010044 วัดโขมง(แจงพิทยาคาร)ท่าใหม่เพื่อนช่วยเพื่อนข้อมูลผิดปกติ-----
22010044 วัดโขมง(แจงพิทยาคาร)ท่าใหม่เพื่อนช่วยเพื่อนอายุนอกเกณฑ์-----
22010045 วัดคลองขุดท่าใหม่เพื่อนช่วยเพื่อนนักเรียนทั้งหมด322--25
22010045 วัดคลองขุดท่าใหม่เพื่อนช่วยเพื่อนพุทธ322--25
22010045 วัดคลองขุดท่าใหม่เพื่อนช่วยเพื่อนอิสลาม-----
22010045 วัดคลองขุดท่าใหม่เพื่อนช่วยเพื่อนคริสต์-----
22010045 วัดคลองขุดท่าใหม่เพื่อนช่วยเพื่อนซิกส์-----
22010045 วัดคลองขุดท่าใหม่เพื่อนช่วยเพื่อนพราหมณ์/ฮินดู-----
22010045 วัดคลองขุดท่าใหม่เพื่อนช่วยเพื่อนอื่นๆ-----
22010045 วัดคลองขุดท่าใหม่เพื่อนช่วยเพื่อนข้อมูลผิดปกติ-----
22010045 วัดคลองขุดท่าใหม่เพื่อนช่วยเพื่อนอายุนอกเกณฑ์-----
22010046 วัดหมูดุดท่าใหม่เพื่อนช่วยเพื่อนนักเรียนทั้งหมด1752--69
22010046 วัดหมูดุดท่าใหม่เพื่อนช่วยเพื่อนพุทธ1751--68
22010046 วัดหมูดุดท่าใหม่เพื่อนช่วยเพื่อนอิสลาม-----
22010046 วัดหมูดุดท่าใหม่เพื่อนช่วยเพื่อนคริสต์-1--1
22010046 วัดหมูดุดท่าใหม่เพื่อนช่วยเพื่อนซิกส์-----
22010046 วัดหมูดุดท่าใหม่เพื่อนช่วยเพื่อนพราหมณ์/ฮินดู-----
22010046 วัดหมูดุดท่าใหม่เพื่อนช่วยเพื่อนอื่นๆ-----
22010046 วัดหมูดุดท่าใหม่เพื่อนช่วยเพื่อนข้อมูลผิดปกติ-----
22010046 วัดหมูดุดท่าใหม่เพื่อนช่วยเพื่อนอายุนอกเกณฑ์-----
22010047 บ้านเจ้าหลาวท่าใหม่มิติใหม่ ท่าใหม่ 4นักเรียนทั้งหมด3352--85
22010047 บ้านเจ้าหลาวท่าใหม่มิติใหม่ ท่าใหม่ 4พุทธ3352--85
22010047 บ้านเจ้าหลาวท่าใหม่มิติใหม่ ท่าใหม่ 4อิสลาม-----
22010047 บ้านเจ้าหลาวท่าใหม่มิติใหม่ ท่าใหม่ 4คริสต์-----
22010047 บ้านเจ้าหลาวท่าใหม่มิติใหม่ ท่าใหม่ 4ซิกส์-----
22010047 บ้านเจ้าหลาวท่าใหม่มิติใหม่ ท่าใหม่ 4พราหมณ์/ฮินดู-----
22010047 บ้านเจ้าหลาวท่าใหม่มิติใหม่ ท่าใหม่ 4อื่นๆ-----
22010047 บ้านเจ้าหลาวท่าใหม่มิติใหม่ ท่าใหม่ 4ข้อมูลผิดปกติ-----
22010047 บ้านเจ้าหลาวท่าใหม่มิติใหม่ ท่าใหม่ 4อายุนอกเกณฑ์-----
22010050 บ้านสังข์ทองท่าใหม่มิติใหม่ ท่าใหม่ 4นักเรียนทั้งหมด2136--57
22010050 บ้านสังข์ทองท่าใหม่มิติใหม่ ท่าใหม่ 4พุทธ2035--55
22010050 บ้านสังข์ทองท่าใหม่มิติใหม่ ท่าใหม่ 4อิสลาม-----
22010050 บ้านสังข์ทองท่าใหม่มิติใหม่ ท่าใหม่ 4คริสต์-----
22010050 บ้านสังข์ทองท่าใหม่มิติใหม่ ท่าใหม่ 4ซิกส์-----
22010050 บ้านสังข์ทองท่าใหม่มิติใหม่ ท่าใหม่ 4พราหมณ์/ฮินดู-----
22010050 บ้านสังข์ทองท่าใหม่มิติใหม่ ท่าใหม่ 4อื่นๆ11--2
22010050 บ้านสังข์ทองท่าใหม่มิติใหม่ ท่าใหม่ 4ข้อมูลผิดปกติ-----
22010050 บ้านสังข์ทองท่าใหม่มิติใหม่ ท่าใหม่ 4อายุนอกเกณฑ์-----
22010055 อนุบาลบ้านหนองคล้าท่าใหม่เพื่อนช่วยเพื่อนนักเรียนทั้งหมด84400261-745
22010055 อนุบาลบ้านหนองคล้าท่าใหม่เพื่อนช่วยเพื่อนพุทธ84397260-741
22010055 อนุบาลบ้านหนองคล้าท่าใหม่เพื่อนช่วยเพื่อนอิสลาม-11-2
22010055 อนุบาลบ้านหนองคล้าท่าใหม่เพื่อนช่วยเพื่อนคริสต์-----
22010055 อนุบาลบ้านหนองคล้าท่าใหม่เพื่อนช่วยเพื่อนซิกส์-----
22010055 อนุบาลบ้านหนองคล้าท่าใหม่เพื่อนช่วยเพื่อนพราหมณ์/ฮินดู-----
22010055 อนุบาลบ้านหนองคล้าท่าใหม่เพื่อนช่วยเพื่อนอื่นๆ-2--2
22010055 อนุบาลบ้านหนองคล้าท่าใหม่เพื่อนช่วยเพื่อนข้อมูลผิดปกติ-----
22010055 อนุบาลบ้านหนองคล้าท่าใหม่เพื่อนช่วยเพื่อนอายุนอกเกณฑ์-----
22010056 วัดทุ่งเบญจาท่าใหม่เพื่อนช่วยเพื่อนนักเรียนทั้งหมด6758--125
22010056 วัดทุ่งเบญจาท่าใหม่เพื่อนช่วยเพื่อนพุทธ6758--125
22010056 วัดทุ่งเบญจาท่าใหม่เพื่อนช่วยเพื่อนอิสลาม-----
22010056 วัดทุ่งเบญจาท่าใหม่เพื่อนช่วยเพื่อนคริสต์-----
22010056 วัดทุ่งเบญจาท่าใหม่เพื่อนช่วยเพื่อนซิกส์-----
22010056 วัดทุ่งเบญจาท่าใหม่เพื่อนช่วยเพื่อนพราหมณ์/ฮินดู-----
22010056 วัดทุ่งเบญจาท่าใหม่เพื่อนช่วยเพื่อนอื่นๆ-----
22010056 วัดทุ่งเบญจาท่าใหม่เพื่อนช่วยเพื่อนข้อมูลผิดปกติ-----
22010056 วัดทุ่งเบญจาท่าใหม่เพื่อนช่วยเพื่อนอายุนอกเกณฑ์-----
22010057 บ้านสะพานเลือกท่าใหม่เบญจไตรภาคีนักเรียนทั้งหมด1971--90
22010057 บ้านสะพานเลือกท่าใหม่เบญจไตรภาคีพุทธ1970--89
22010057 บ้านสะพานเลือกท่าใหม่เบญจไตรภาคีอิสลาม-1--1
22010057 บ้านสะพานเลือกท่าใหม่เบญจไตรภาคีคริสต์-----
22010057 บ้านสะพานเลือกท่าใหม่เบญจไตรภาคีซิกส์-----
22010057 บ้านสะพานเลือกท่าใหม่เบญจไตรภาคีพราหมณ์/ฮินดู-----
22010057 บ้านสะพานเลือกท่าใหม่เบญจไตรภาคีอื่นๆ-----
22010057 บ้านสะพานเลือกท่าใหม่เบญจไตรภาคีข้อมูลผิดปกติ-----
22010057 บ้านสะพานเลือกท่าใหม่เบญจไตรภาคีอายุนอกเกณฑ์-----
22010059 วัดรำพัน(สุขสวัสดิพิชาญราษฎร์)ท่าใหม่เพื่อนช่วยเพื่อนนักเรียนทั้งหมด379949-185
22010059 วัดรำพัน(สุขสวัสดิพิชาญราษฎร์)ท่าใหม่เพื่อนช่วยเพื่อนพุทธ379848-183
22010059 วัดรำพัน(สุขสวัสดิพิชาญราษฎร์)ท่าใหม่เพื่อนช่วยเพื่อนอิสลาม-11-2
22010059 วัดรำพัน(สุขสวัสดิพิชาญราษฎร์)ท่าใหม่เพื่อนช่วยเพื่อนคริสต์-----
22010059 วัดรำพัน(สุขสวัสดิพิชาญราษฎร์)ท่าใหม่เพื่อนช่วยเพื่อนซิกส์-----
22010059 วัดรำพัน(สุขสวัสดิพิชาญราษฎร์)ท่าใหม่เพื่อนช่วยเพื่อนพราหมณ์/ฮินดู-----
22010059 วัดรำพัน(สุขสวัสดิพิชาญราษฎร์)ท่าใหม่เพื่อนช่วยเพื่อนอื่นๆ-----
22010059 วัดรำพัน(สุขสวัสดิพิชาญราษฎร์)ท่าใหม่เพื่อนช่วยเพื่อนข้อมูลผิดปกติ-----
22010059 วัดรำพัน(สุขสวัสดิพิชาญราษฎร์)ท่าใหม่เพื่อนช่วยเพื่อนอายุนอกเกณฑ์-----
22010060 วัดท่าศาลาท่าใหม่เพื่อนช่วยเพื่อนนักเรียนทั้งหมด2939--68
22010060 วัดท่าศาลาท่าใหม่เพื่อนช่วยเพื่อนพุทธ2938--67
22010060 วัดท่าศาลาท่าใหม่เพื่อนช่วยเพื่อนอิสลาม-1--1
22010060 วัดท่าศาลาท่าใหม่เพื่อนช่วยเพื่อนคริสต์-----
22010060 วัดท่าศาลาท่าใหม่เพื่อนช่วยเพื่อนซิกส์-----
22010060 วัดท่าศาลาท่าใหม่เพื่อนช่วยเพื่อนพราหมณ์/ฮินดู-----
22010060 วัดท่าศาลาท่าใหม่เพื่อนช่วยเพื่อนอื่นๆ-----
22010060 วัดท่าศาลาท่าใหม่เพื่อนช่วยเพื่อนข้อมูลผิดปกติ-----
22010060 วัดท่าศาลาท่าใหม่เพื่อนช่วยเพื่อนอายุนอกเกณฑ์-----
22010063 ไทยรัฐวิทยา 14 (ท่าใหม่บ้านสิ้ว)ท่าใหม่เบญจไตรภาคีนักเรียนทั้งหมด1423--37
22010063 ไทยรัฐวิทยา 14 (ท่าใหม่บ้านสิ้ว)ท่าใหม่เบญจไตรภาคีพุทธ1423--37
22010063 ไทยรัฐวิทยา 14 (ท่าใหม่บ้านสิ้ว)ท่าใหม่เบญจไตรภาคีอิสลาม-----
22010063 ไทยรัฐวิทยา 14 (ท่าใหม่บ้านสิ้ว)ท่าใหม่เบญจไตรภาคีคริสต์-----
22010063 ไทยรัฐวิทยา 14 (ท่าใหม่บ้านสิ้ว)ท่าใหม่เบญจไตรภาคีซิกส์-----
22010063 ไทยรัฐวิทยา 14 (ท่าใหม่บ้านสิ้ว)ท่าใหม่เบญจไตรภาคีพราหมณ์/ฮินดู-----
22010063 ไทยรัฐวิทยา 14 (ท่าใหม่บ้านสิ้ว)ท่าใหม่เบญจไตรภาคีอื่นๆ-----
22010063 ไทยรัฐวิทยา 14 (ท่าใหม่บ้านสิ้ว)ท่าใหม่เบญจไตรภาคีข้อมูลผิดปกติ-----
22010063 ไทยรัฐวิทยา 14 (ท่าใหม่บ้านสิ้ว)ท่าใหม่เบญจไตรภาคีอายุนอกเกณฑ์-----
22010065 วัดสามผานท่าใหม่เบญจไตรภาคีนักเรียนทั้งหมด286929-126
22010065 วัดสามผานท่าใหม่เบญจไตรภาคีพุทธ286929-126
22010065 วัดสามผานท่าใหม่เบญจไตรภาคีอิสลาม-----
22010065 วัดสามผานท่าใหม่เบญจไตรภาคีคริสต์-----
22010065 วัดสามผานท่าใหม่เบญจไตรภาคีซิกส์-----
22010065 วัดสามผานท่าใหม่เบญจไตรภาคีพราหมณ์/ฮินดู-----
22010065 วัดสามผานท่าใหม่เบญจไตรภาคีอื่นๆ-----
22010065 วัดสามผานท่าใหม่เบญจไตรภาคีข้อมูลผิดปกติ-----
22010065 วัดสามผานท่าใหม่เบญจไตรภาคีอายุนอกเกณฑ์-----
22010066 บ้านช่องกะพัดแก่งหางแมวพลังแก่งฯนักเรียนทั้งหมด111399--510
22010066 บ้านช่องกะพัดแก่งหางแมวพลังแก่งฯพุทธ109399--508
22010066 บ้านช่องกะพัดแก่งหางแมวพลังแก่งฯอิสลาม1---1
22010066 บ้านช่องกะพัดแก่งหางแมวพลังแก่งฯคริสต์1---1
22010066 บ้านช่องกะพัดแก่งหางแมวพลังแก่งฯซิกส์-----
22010066 บ้านช่องกะพัดแก่งหางแมวพลังแก่งฯพราหมณ์/ฮินดู-----
22010066 บ้านช่องกะพัดแก่งหางแมวพลังแก่งฯอื่นๆ-----
22010066 บ้านช่องกะพัดแก่งหางแมวพลังแก่งฯข้อมูลผิดปกติ-----
22010066 บ้านช่องกะพัดแก่งหางแมวพลังแก่งฯอายุนอกเกณฑ์-----
22010067 วัดแก่งหางแมวแก่งหางแมวพลังแก่งฯนักเรียนทั้งหมด61216--277
22010067 วัดแก่งหางแมวแก่งหางแมวพลังแก่งฯพุทธ59214--273
22010067 วัดแก่งหางแมวแก่งหางแมวพลังแก่งฯอิสลาม11--2
22010067 วัดแก่งหางแมวแก่งหางแมวพลังแก่งฯคริสต์-1--1
22010067 วัดแก่งหางแมวแก่งหางแมวพลังแก่งฯซิกส์-----
22010067 วัดแก่งหางแมวแก่งหางแมวพลังแก่งฯพราหมณ์/ฮินดู-----
22010067 วัดแก่งหางแมวแก่งหางแมวพลังแก่งฯอื่นๆ1---1
22010067 วัดแก่งหางแมวแก่งหางแมวพลังแก่งฯข้อมูลผิดปกติ-----
22010067 วัดแก่งหางแมวแก่งหางแมวพลังแก่งฯอายุนอกเกณฑ์-----
22010068 บ้านโป่งวัวแก่งหางแมวพลังแก่งฯนักเรียนทั้งหมด4379--122
22010068 บ้านโป่งวัวแก่งหางแมวพลังแก่งฯพุทธ4279--121
22010068 บ้านโป่งวัวแก่งหางแมวพลังแก่งฯอิสลาม1---1
22010068 บ้านโป่งวัวแก่งหางแมวพลังแก่งฯคริสต์-----
22010068 บ้านโป่งวัวแก่งหางแมวพลังแก่งฯซิกส์-----
22010068 บ้านโป่งวัวแก่งหางแมวพลังแก่งฯพราหมณ์/ฮินดู-----
22010068 บ้านโป่งวัวแก่งหางแมวพลังแก่งฯอื่นๆ-----
22010068 บ้านโป่งวัวแก่งหางแมวพลังแก่งฯข้อมูลผิดปกติ-----
22010068 บ้านโป่งวัวแก่งหางแมวพลังแก่งฯอายุนอกเกณฑ์-----
22010069 บ้านหนองบัวทองแก่งหางแมวพลังแก่งฯนักเรียนทั้งหมด3488--122
22010069 บ้านหนองบัวทองแก่งหางแมวพลังแก่งฯพุทธ3488--122
22010069 บ้านหนองบัวทองแก่งหางแมวพลังแก่งฯอิสลาม-----
22010069 บ้านหนองบัวทองแก่งหางแมวพลังแก่งฯคริสต์-----
22010069 บ้านหนองบัวทองแก่งหางแมวพลังแก่งฯซิกส์-----
22010069 บ้านหนองบัวทองแก่งหางแมวพลังแก่งฯพราหมณ์/ฮินดู-----
22010069 บ้านหนองบัวทองแก่งหางแมวพลังแก่งฯอื่นๆ-----
22010069 บ้านหนองบัวทองแก่งหางแมวพลังแก่งฯข้อมูลผิดปกติ-----
22010069 บ้านหนองบัวทองแก่งหางแมวพลังแก่งฯอายุนอกเกณฑ์-----
22010070 บ้านโคกวัดแก่งหางแมวพลังแก่งฯนักเรียนทั้งหมด358318-136
22010070 บ้านโคกวัดแก่งหางแมวพลังแก่งฯพุทธ358317-135
22010070 บ้านโคกวัดแก่งหางแมวพลังแก่งฯอิสลาม--1-1
22010070 บ้านโคกวัดแก่งหางแมวพลังแก่งฯคริสต์-----
22010070 บ้านโคกวัดแก่งหางแมวพลังแก่งฯซิกส์-----
22010070 บ้านโคกวัดแก่งหางแมวพลังแก่งฯพราหมณ์/ฮินดู-----
22010070 บ้านโคกวัดแก่งหางแมวพลังแก่งฯอื่นๆ-----
22010070 บ้านโคกวัดแก่งหางแมวพลังแก่งฯข้อมูลผิดปกติ-----
22010070 บ้านโคกวัดแก่งหางแมวพลังแก่งฯอายุนอกเกณฑ์-----
22010071 วัดขุนซ่องแก่งหางแมวพลังแก่งฯนักเรียนทั้งหมด106276119-501
22010071 วัดขุนซ่องแก่งหางแมวพลังแก่งฯพุทธ106275119-500
22010071 วัดขุนซ่องแก่งหางแมวพลังแก่งฯอิสลาม-1--1
22010071 วัดขุนซ่องแก่งหางแมวพลังแก่งฯคริสต์-----
22010071 วัดขุนซ่องแก่งหางแมวพลังแก่งฯซิกส์-----
22010071 วัดขุนซ่องแก่งหางแมวพลังแก่งฯพราหมณ์/ฮินดู-----
22010071 วัดขุนซ่องแก่งหางแมวพลังแก่งฯอื่นๆ-----
22010071 วัดขุนซ่องแก่งหางแมวพลังแก่งฯข้อมูลผิดปกติ-----
22010071 วัดขุนซ่องแก่งหางแมวพลังแก่งฯอายุนอกเกณฑ์-----
22010072 วัดขุนซ่องสาขาบ้านโป่งเกตุ
# วัดขุนซ่อง
แก่งหางแมวพลังแก่งฯนักเรียนทั้งหมด2096--116
22010072 วัดขุนซ่องสาขาบ้านโป่งเกตุ
# วัดขุนซ่อง
แก่งหางแมวพลังแก่งฯพุทธ2096--116
22010072 วัดขุนซ่องสาขาบ้านโป่งเกตุ
# วัดขุนซ่อง
แก่งหางแมวพลังแก่งฯอิสลาม-----
22010072 วัดขุนซ่องสาขาบ้านโป่งเกตุ
# วัดขุนซ่อง
แก่งหางแมวพลังแก่งฯคริสต์-----
22010072 วัดขุนซ่องสาขาบ้านโป่งเกตุ
# วัดขุนซ่อง
แก่งหางแมวพลังแก่งฯซิกส์-----
22010072 วัดขุนซ่องสาขาบ้านโป่งเกตุ
# วัดขุนซ่อง
แก่งหางแมวพลังแก่งฯพราหมณ์/ฮินดู-----
22010072 วัดขุนซ่องสาขาบ้านโป่งเกตุ
# วัดขุนซ่อง
แก่งหางแมวพลังแก่งฯอื่นๆ-----
22010072 วัดขุนซ่องสาขาบ้านโป่งเกตุ
# วัดขุนซ่อง
แก่งหางแมวพลังแก่งฯข้อมูลผิดปกติ-----
22010072 วัดขุนซ่องสาขาบ้านโป่งเกตุ
# วัดขุนซ่อง
แก่งหางแมวพลังแก่งฯอายุนอกเกณฑ์-----
22010073 วัดเขาวงกตแก่งหางแมวแก่งก้าวหน้านักเรียนทั้งหมด2497--121
22010073 วัดเขาวงกตแก่งหางแมวแก่งก้าวหน้าพุทธ2497--121
22010073 วัดเขาวงกตแก่งหางแมวแก่งก้าวหน้าอิสลาม-----
22010073 วัดเขาวงกตแก่งหางแมวแก่งก้าวหน้าคริสต์-----
22010073 วัดเขาวงกตแก่งหางแมวแก่งก้าวหน้าซิกส์-----
22010073 วัดเขาวงกตแก่งหางแมวแก่งก้าวหน้าพราหมณ์/ฮินดู-----
22010073 วัดเขาวงกตแก่งหางแมวแก่งก้าวหน้าอื่นๆ-----
22010073 วัดเขาวงกตแก่งหางแมวแก่งก้าวหน้าข้อมูลผิดปกติ-----
22010073 วัดเขาวงกตแก่งหางแมวแก่งก้าวหน้าอายุนอกเกณฑ์-----
22010074 บ้านหนองเจ๊กสร้อยแก่งหางแมวแก่งก้าวหน้านักเรียนทั้งหมด3313154-218
22010074 บ้านหนองเจ๊กสร้อยแก่งหางแมวแก่งก้าวหน้าพุทธ3213054-216
22010074 บ้านหนองเจ๊กสร้อยแก่งหางแมวแก่งก้าวหน้าอิสลาม-----
22010074 บ้านหนองเจ๊กสร้อยแก่งหางแมวแก่งก้าวหน้าคริสต์-----
22010074 บ้านหนองเจ๊กสร้อยแก่งหางแมวแก่งก้าวหน้าซิกส์-----
22010074 บ้านหนองเจ๊กสร้อยแก่งหางแมวแก่งก้าวหน้าพราหมณ์/ฮินดู-----
22010074 บ้านหนองเจ๊กสร้อยแก่งหางแมวแก่งก้าวหน้าอื่นๆ11--2
22010074 บ้านหนองเจ๊กสร้อยแก่งหางแมวแก่งก้าวหน้าข้อมูลผิดปกติ-----
22010074 บ้านหนองเจ๊กสร้อยแก่งหางแมวแก่งก้าวหน้าอายุนอกเกณฑ์-----
22010075 บ้านเนินจำปาแก่งหางแมวแก่งก้าวหน้านักเรียนทั้งหมด76258187-521
22010075 บ้านเนินจำปาแก่งหางแมวแก่งก้าวหน้าพุทธ76258187-521
22010075 บ้านเนินจำปาแก่งหางแมวแก่งก้าวหน้าอิสลาม-----
22010075 บ้านเนินจำปาแก่งหางแมวแก่งก้าวหน้าคริสต์-----
22010075 บ้านเนินจำปาแก่งหางแมวแก่งก้าวหน้าซิกส์-----
22010075 บ้านเนินจำปาแก่งหางแมวแก่งก้าวหน้าพราหมณ์/ฮินดู-----
22010075 บ้านเนินจำปาแก่งหางแมวแก่งก้าวหน้าอื่นๆ-----
22010075 บ้านเนินจำปาแก่งหางแมวแก่งก้าวหน้าข้อมูลผิดปกติ-----
22010075 บ้านเนินจำปาแก่งหางแมวแก่งก้าวหน้าอายุนอกเกณฑ์-----
22010076 บ้านวังอีแอ่นแก่งหางแมวแก่งก้าวหน้านักเรียนทั้งหมด8619778-361
22010076 บ้านวังอีแอ่นแก่งหางแมวแก่งก้าวหน้าพุทธ8619478-358
22010076 บ้านวังอีแอ่นแก่งหางแมวแก่งก้าวหน้าอิสลาม-2--2
22010076 บ้านวังอีแอ่นแก่งหางแมวแก่งก้าวหน้าคริสต์-1--1
22010076 บ้านวังอีแอ่นแก่งหางแมวแก่งก้าวหน้าซิกส์-----
22010076 บ้านวังอีแอ่นแก่งหางแมวแก่งก้าวหน้าพราหมณ์/ฮินดู-----
22010076 บ้านวังอีแอ่นแก่งหางแมวแก่งก้าวหน้าอื่นๆ-----
22010076 บ้านวังอีแอ่นแก่งหางแมวแก่งก้าวหน้าข้อมูลผิดปกติ-----
22010076 บ้านวังอีแอ่นแก่งหางแมวแก่งก้าวหน้าอายุนอกเกณฑ์-----
22010077 บ้านบ่อไฟไหม้แก่งหางแมวแก่งก้าวหน้านักเรียนทั้งหมด31101--132
22010077 บ้านบ่อไฟไหม้แก่งหางแมวแก่งก้าวหน้าพุทธ31100--131
22010077 บ้านบ่อไฟไหม้แก่งหางแมวแก่งก้าวหน้าอิสลาม-----
22010077 บ้านบ่อไฟไหม้แก่งหางแมวแก่งก้าวหน้าคริสต์-----
22010077 บ้านบ่อไฟไหม้แก่งหางแมวแก่งก้าวหน้าซิกส์-----
22010077 บ้านบ่อไฟไหม้แก่งหางแมวแก่งก้าวหน้าพราหมณ์/ฮินดู-----
22010077 บ้านบ่อไฟไหม้แก่งหางแมวแก่งก้าวหน้าอื่นๆ-1--1
22010077 บ้านบ่อไฟไหม้แก่งหางแมวแก่งก้าวหน้าข้อมูลผิดปกติ-----
22010077 บ้านบ่อไฟไหม้แก่งหางแมวแก่งก้าวหน้าอายุนอกเกณฑ์-----
22010078 บ้านคลองครกแก่งหางแมวแก่งก้าวหน้านักเรียนทั้งหมด1115766-234
22010078 บ้านคลองครกแก่งหางแมวแก่งก้าวหน้าพุทธ1115766-234
22010078 บ้านคลองครกแก่งหางแมวแก่งก้าวหน้าอิสลาม-----
22010078 บ้านคลองครกแก่งหางแมวแก่งก้าวหน้าคริสต์-----
22010078 บ้านคลองครกแก่งหางแมวแก่งก้าวหน้าซิกส์-----
22010078 บ้านคลองครกแก่งหางแมวแก่งก้าวหน้าพราหมณ์/ฮินดู-----
22010078 บ้านคลองครกแก่งหางแมวแก่งก้าวหน้าอื่นๆ-----
22010078 บ้านคลองครกแก่งหางแมวแก่งก้าวหน้าข้อมูลผิดปกติ-----
22010078 บ้านคลองครกแก่งหางแมวแก่งก้าวหน้าอายุนอกเกณฑ์-----
22010079 บ้านวังไม้แดงแก่งหางแมวแก่งก้าวหน้านักเรียนทั้งหมด4016481-285
22010079 บ้านวังไม้แดงแก่งหางแมวแก่งก้าวหน้าพุทธ3916480-283
22010079 บ้านวังไม้แดงแก่งหางแมวแก่งก้าวหน้าอิสลาม1-1-2
22010079 บ้านวังไม้แดงแก่งหางแมวแก่งก้าวหน้าคริสต์-----
22010079 บ้านวังไม้แดงแก่งหางแมวแก่งก้าวหน้าซิกส์-----
22010079 บ้านวังไม้แดงแก่งหางแมวแก่งก้าวหน้าพราหมณ์/ฮินดู-----
22010079 บ้านวังไม้แดงแก่งหางแมวแก่งก้าวหน้าอื่นๆ-----
22010079 บ้านวังไม้แดงแก่งหางแมวแก่งก้าวหน้าข้อมูลผิดปกติ-----
22010079 บ้านวังไม้แดงแก่งหางแมวแก่งก้าวหน้าอายุนอกเกณฑ์-----
22010080 บ้านซอยสอง (อภิชาติราษฎร์อุปถัมภ์)แก่งหางแมวแก่งก้าวหน้านักเรียนทั้งหมด43128--171
22010080 บ้านซอยสอง (อภิชาติราษฎร์อุปถัมภ์)แก่งหางแมวแก่งก้าวหน้าพุทธ43128--171
22010080 บ้านซอยสอง (อภิชาติราษฎร์อุปถัมภ์)แก่งหางแมวแก่งก้าวหน้าอิสลาม-----
22010080 บ้านซอยสอง (อภิชาติราษฎร์อุปถัมภ์)แก่งหางแมวแก่งก้าวหน้าคริสต์-----
22010080 บ้านซอยสอง (อภิชาติราษฎร์อุปถัมภ์)แก่งหางแมวแก่งก้าวหน้าซิกส์-----
22010080 บ้านซอยสอง (อภิชาติราษฎร์อุปถัมภ์)แก่งหางแมวแก่งก้าวหน้าพราหมณ์/ฮินดู-----
22010080 บ้านซอยสอง (อภิชาติราษฎร์อุปถัมภ์)แก่งหางแมวแก่งก้าวหน้าอื่นๆ-----
22010080 บ้านซอยสอง (อภิชาติราษฎร์อุปถัมภ์)แก่งหางแมวแก่งก้าวหน้าข้อมูลผิดปกติ-----
22010080 บ้านซอยสอง (อภิชาติราษฎร์อุปถัมภ์)แก่งหางแมวแก่งก้าวหน้าอายุนอกเกณฑ์-----
22010081 บ้านประแกตแก่งหางแมวพลังแก่งฯนักเรียนทั้งหมด1855--73
22010081 บ้านประแกตแก่งหางแมวพลังแก่งฯพุทธ1854--72
22010081 บ้านประแกตแก่งหางแมวพลังแก่งฯอิสลาม-1--1
22010081 บ้านประแกตแก่งหางแมวพลังแก่งฯคริสต์-----
22010081 บ้านประแกตแก่งหางแมวพลังแก่งฯซิกส์-----
22010081 บ้านประแกตแก่งหางแมวพลังแก่งฯพราหมณ์/ฮินดู-----
22010081 บ้านประแกตแก่งหางแมวพลังแก่งฯอื่นๆ-----
22010081 บ้านประแกตแก่งหางแมวพลังแก่งฯข้อมูลผิดปกติ-----
22010081 บ้านประแกตแก่งหางแมวพลังแก่งฯอายุนอกเกณฑ์-----
22010082 วัดหนองแหวนนายายอามคุ้งวิมานนักเรียนทั้งหมด6014456-260
22010082 วัดหนองแหวนนายายอามคุ้งวิมานพุทธ6014356-259
22010082 วัดหนองแหวนนายายอามคุ้งวิมานอิสลาม-1--1
22010082 วัดหนองแหวนนายายอามคุ้งวิมานคริสต์-----
22010082 วัดหนองแหวนนายายอามคุ้งวิมานซิกส์-----
22010082 วัดหนองแหวนนายายอามคุ้งวิมานพราหมณ์/ฮินดู-----
22010082 วัดหนองแหวนนายายอามคุ้งวิมานอื่นๆ-----
22010082 วัดหนองแหวนนายายอามคุ้งวิมานข้อมูลผิดปกติ-----
22010082 วัดหนองแหวนนายายอามคุ้งวิมานอายุนอกเกณฑ์-----
22010083 วัดโขดหอย (ละเมียดราษฎร์นุเคราะห์)นายายอามคุ้งวิมานนักเรียนทั้งหมด2217--39
22010083 วัดโขดหอย (ละเมียดราษฎร์นุเคราะห์)นายายอามคุ้งวิมานพุทธ2217--39
22010083 วัดโขดหอย (ละเมียดราษฎร์นุเคราะห์)นายายอามคุ้งวิมานอิสลาม-----
22010083 วัดโขดหอย (ละเมียดราษฎร์นุเคราะห์)นายายอามคุ้งวิมานคริสต์-----
22010083 วัดโขดหอย (ละเมียดราษฎร์นุเคราะห์)นายายอามคุ้งวิมานซิกส์-----
22010083 วัดโขดหอย (ละเมียดราษฎร์นุเคราะห์)นายายอามคุ้งวิมานพราหมณ์/ฮินดู-----
22010083 วัดโขดหอย (ละเมียดราษฎร์นุเคราะห์)นายายอามคุ้งวิมานอื่นๆ-----
22010083 วัดโขดหอย (ละเมียดราษฎร์นุเคราะห์)นายายอามคุ้งวิมานข้อมูลผิดปกติ-----
22010083 วัดโขดหอย (ละเมียดราษฎร์นุเคราะห์)นายายอามคุ้งวิมานอายุนอกเกณฑ์-----
22010084 วัดนาซานายายอามคุ้งวิมานนักเรียนทั้งหมด622--28
22010084 วัดนาซานายายอามคุ้งวิมานพุทธ622--28
22010084 วัดนาซานายายอามคุ้งวิมานอิสลาม-----
22010084 วัดนาซานายายอามคุ้งวิมานคริสต์-----
22010084 วัดนาซานายายอามคุ้งวิมานซิกส์-----
22010084 วัดนาซานายายอามคุ้งวิมานพราหมณ์/ฮินดู-----
22010084 วัดนาซานายายอามคุ้งวิมานอื่นๆ-----
22010084 วัดนาซานายายอามคุ้งวิมานข้อมูลผิดปกติ-----
22010084 วัดนาซานายายอามคุ้งวิมานอายุนอกเกณฑ์-----
22010085 บ้านยางระหงนายายอามนายายอามก้าวหน้านักเรียนทั้งหมด3653--89
22010085 บ้านยางระหงนายายอามนายายอามก้าวหน้าพุทธ3653--89
22010085 บ้านยางระหงนายายอามนายายอามก้าวหน้าอิสลาม-----
22010085 บ้านยางระหงนายายอามนายายอามก้าวหน้าคริสต์-----
22010085 บ้านยางระหงนายายอามนายายอามก้าวหน้าซิกส์-----
22010085 บ้านยางระหงนายายอามนายายอามก้าวหน้าพราหมณ์/ฮินดู-----
22010085 บ้านยางระหงนายายอามนายายอามก้าวหน้าอื่นๆ-----
22010085 บ้านยางระหงนายายอามนายายอามก้าวหน้าข้อมูลผิดปกติ-----
22010085 บ้านยางระหงนายายอามนายายอามก้าวหน้าอายุนอกเกณฑ์-----
22010086 วัดช้างข้ามนายายอามคุ้งวิมานนักเรียนทั้งหมด37119--156
22010086 วัดช้างข้ามนายายอามคุ้งวิมานพุทธ37118--155
22010086 วัดช้างข้ามนายายอามคุ้งวิมานอิสลาม-1--1
22010086 วัดช้างข้ามนายายอามคุ้งวิมานคริสต์-----
22010086 วัดช้างข้ามนายายอามคุ้งวิมานซิกส์-----
22010086 วัดช้างข้ามนายายอามคุ้งวิมานพราหมณ์/ฮินดู-----
22010086 วัดช้างข้ามนายายอามคุ้งวิมานอื่นๆ-----
22010086 วัดช้างข้ามนายายอามคุ้งวิมานข้อมูลผิดปกติ-----
22010086 วัดช้างข้ามนายายอามคุ้งวิมานอายุนอกเกณฑ์-----
22010088 วัดหนองไทรนายายอามคุ้งวิมานนักเรียนทั้งหมด2471--95
22010088 วัดหนองไทรนายายอามคุ้งวิมานพุทธ2470--94
22010088 วัดหนองไทรนายายอามคุ้งวิมานอิสลาม-----
22010088 วัดหนองไทรนายายอามคุ้งวิมานคริสต์-1--1
22010088 วัดหนองไทรนายายอามคุ้งวิมานซิกส์-----
22010088 วัดหนองไทรนายายอามคุ้งวิมานพราหมณ์/ฮินดู-----
22010088 วัดหนองไทรนายายอามคุ้งวิมานอื่นๆ-----
22010088 วัดหนองไทรนายายอามคุ้งวิมานข้อมูลผิดปกติ-----
22010088 วัดหนองไทรนายายอามคุ้งวิมานอายุนอกเกณฑ์-----
22010089 บ้านเขามะปริงนายายอามคุ้งวิมานนักเรียนทั้งหมด1759--76
22010089 บ้านเขามะปริงนายายอามคุ้งวิมานพุทธ1759--76
22010089 บ้านเขามะปริงนายายอามคุ้งวิมานอิสลาม-----
22010089 บ้านเขามะปริงนายายอามคุ้งวิมานคริสต์-----
22010089 บ้านเขามะปริงนายายอามคุ้งวิมานซิกส์-----
22010089 บ้านเขามะปริงนายายอามคุ้งวิมานพราหมณ์/ฮินดู-----
22010089 บ้านเขามะปริงนายายอามคุ้งวิมานอื่นๆ-----
22010089 บ้านเขามะปริงนายายอามคุ้งวิมานข้อมูลผิดปกติ-----
22010089 บ้านเขามะปริงนายายอามคุ้งวิมานอายุนอกเกณฑ์-----
22010090 วัดนายายอามนายายอามนายายอามก้าวหน้านักเรียนทั้งหมด629--35
22010090 วัดนายายอามนายายอามนายายอามก้าวหน้าพุทธ529--34
22010090 วัดนายายอามนายายอามนายายอามก้าวหน้าอิสลาม-----
22010090 วัดนายายอามนายายอามนายายอามก้าวหน้าคริสต์-----
22010090 วัดนายายอามนายายอามนายายอามก้าวหน้าซิกส์-----
22010090 วัดนายายอามนายายอามนายายอามก้าวหน้าพราหมณ์/ฮินดู-----
22010090 วัดนายายอามนายายอามนายายอามก้าวหน้าอื่นๆ1---1
22010090 วัดนายายอามนายายอามนายายอามก้าวหน้าข้อมูลผิดปกติ-----
22010090 วัดนายายอามนายายอามนายายอามก้าวหน้าอายุนอกเกณฑ์-----
22010091 บ้านต้นกระบกนายายอามนายายอามก้าวหน้านักเรียนทั้งหมด278163-171
22010091 บ้านต้นกระบกนายายอามนายายอามก้าวหน้าพุทธ278163-171
22010091 บ้านต้นกระบกนายายอามนายายอามก้าวหน้าอิสลาม-----
22010091 บ้านต้นกระบกนายายอามนายายอามก้าวหน้าคริสต์-----
22010091 บ้านต้นกระบกนายายอามนายายอามก้าวหน้าซิกส์-----
22010091 บ้านต้นกระบกนายายอามนายายอามก้าวหน้าพราหมณ์/ฮินดู-----
22010091 บ้านต้นกระบกนายายอามนายายอามก้าวหน้าอื่นๆ-----
22010091 บ้านต้นกระบกนายายอามนายายอามก้าวหน้าข้อมูลผิดปกติ-----
22010091 บ้านต้นกระบกนายายอามนายายอามก้าวหน้าอายุนอกเกณฑ์-----
22010092 วัดโพธิ์ลังกามิตรภาพที่ 171นายายอามนายายอามก้าวหน้านักเรียนทั้งหมด94395--489
22010092 วัดโพธิ์ลังกามิตรภาพที่ 171นายายอามนายายอามก้าวหน้าพุทธ92391--483
22010092 วัดโพธิ์ลังกามิตรภาพที่ 171นายายอามนายายอามก้าวหน้าอิสลาม-4--4
22010092 วัดโพธิ์ลังกามิตรภาพที่ 171นายายอามนายายอามก้าวหน้าคริสต์-----
22010092 วัดโพธิ์ลังกามิตรภาพที่ 171นายายอามนายายอามก้าวหน้าซิกส์-----
22010092 วัดโพธิ์ลังกามิตรภาพที่ 171นายายอามนายายอามก้าวหน้าพราหมณ์/ฮินดู-----
22010092 วัดโพธิ์ลังกามิตรภาพที่ 171นายายอามนายายอามก้าวหน้าอื่นๆ2---2
22010092 วัดโพธิ์ลังกามิตรภาพที่ 171นายายอามนายายอามก้าวหน้าข้อมูลผิดปกติ-----
22010092 วัดโพธิ์ลังกามิตรภาพที่ 171นายายอามนายายอามก้าวหน้าอายุนอกเกณฑ์-----
22010094 บ้านห้วงกระแจะนายายอามนายายอามก้าวหน้านักเรียนทั้งหมด5212774-253
22010094 บ้านห้วงกระแจะนายายอามนายายอามก้าวหน้าพุทธ5212474-250
22010094 บ้านห้วงกระแจะนายายอามนายายอามก้าวหน้าอิสลาม-3--3
22010094 บ้านห้วงกระแจะนายายอามนายายอามก้าวหน้าคริสต์-----
22010094 บ้านห้วงกระแจะนายายอามนายายอามก้าวหน้าซิกส์-----
22010094 บ้านห้วงกระแจะนายายอามนายายอามก้าวหน้าพราหมณ์/ฮินดู-----
22010094 บ้านห้วงกระแจะนายายอามนายายอามก้าวหน้าอื่นๆ-----
22010094 บ้านห้วงกระแจะนายายอามนายายอามก้าวหน้าข้อมูลผิดปกติ-----
22010094 บ้านห้วงกระแจะนายายอามนายายอามก้าวหน้าอายุนอกเกณฑ์-----
22010095 วัดวังหินนายายอามนายายอามก้าวหน้านักเรียนทั้งหมด1963--82
22010095 วัดวังหินนายายอามนายายอามก้าวหน้าพุทธ1963--82
22010095 วัดวังหินนายายอามนายายอามก้าวหน้าอิสลาม-----
22010095 วัดวังหินนายายอามนายายอามก้าวหน้าคริสต์-----
22010095 วัดวังหินนายายอามนายายอามก้าวหน้าซิกส์-----
22010095 วัดวังหินนายายอามนายายอามก้าวหน้าพราหมณ์/ฮินดู-----
22010095 วัดวังหินนายายอามนายายอามก้าวหน้าอื่นๆ-----
22010095 วัดวังหินนายายอามนายายอามก้าวหน้าข้อมูลผิดปกติ-----
22010095 วัดวังหินนายายอามนายายอามก้าวหน้าอายุนอกเกณฑ์-----
22010096 วัดหนองสีงานายายอามนายายอามก้าวหน้านักเรียนทั้งหมด1931--50
22010096 วัดหนองสีงานายายอามนายายอามก้าวหน้าพุทธ1931--50
22010096 วัดหนองสีงานายายอามนายายอามก้าวหน้าอิสลาม-----
22010096 วัดหนองสีงานายายอามนายายอามก้าวหน้าคริสต์-----
22010096 วัดหนองสีงานายายอามนายายอามก้าวหน้าซิกส์-----
22010096 วัดหนองสีงานายายอามนายายอามก้าวหน้าพราหมณ์/ฮินดู-----
22010096 วัดหนองสีงานายายอามนายายอามก้าวหน้าอื่นๆ-----
22010096 วัดหนองสีงานายายอามนายายอามก้าวหน้าข้อมูลผิดปกติ-----
22010096 วัดหนองสีงานายายอามนายายอามก้าวหน้าอายุนอกเกณฑ์-----
22010097 บ้านคลองลาวนายายอามนายายอามก้าวหน้านักเรียนทั้งหมด106279--385
22010097 บ้านคลองลาวนายายอามนายายอามก้าวหน้าพุทธ106279--385
22010097 บ้านคลองลาวนายายอามนายายอามก้าวหน้าอิสลาม-----
22010097 บ้านคลองลาวนายายอามนายายอามก้าวหน้าคริสต์-----
22010097 บ้านคลองลาวนายายอามนายายอามก้าวหน้าซิกส์-----
22010097 บ้านคลองลาวนายายอามนายายอามก้าวหน้าพราหมณ์/ฮินดู-----
22010097 บ้านคลองลาวนายายอามนายายอามก้าวหน้าอื่นๆ-----
22010097 บ้านคลองลาวนายายอามนายายอามก้าวหน้าข้อมูลผิดปกติ-----
22010097 บ้านคลองลาวนายายอามนายายอามก้าวหน้าอายุนอกเกณฑ์-----
22010101 วัดท่าแคลง(ท่าแคลงวิทยาคาร)นายายอามคุ้งวิมานนักเรียนทั้งหมด3393--126
22010101 วัดท่าแคลง(ท่าแคลงวิทยาคาร)นายายอามคุ้งวิมานพุทธ3392--125
22010101 วัดท่าแคลง(ท่าแคลงวิทยาคาร)นายายอามคุ้งวิมานอิสลาม-----
22010101 วัดท่าแคลง(ท่าแคลงวิทยาคาร)นายายอามคุ้งวิมานคริสต์-1--1
22010101 วัดท่าแคลง(ท่าแคลงวิทยาคาร)นายายอามคุ้งวิมานซิกส์-----
22010101 วัดท่าแคลง(ท่าแคลงวิทยาคาร)นายายอามคุ้งวิมานพราหมณ์/ฮินดู-----
22010101 วัดท่าแคลง(ท่าแคลงวิทยาคาร)นายายอามคุ้งวิมานอื่นๆ-----
22010101 วัดท่าแคลง(ท่าแคลงวิทยาคาร)นายายอามคุ้งวิมานข้อมูลผิดปกติ-----
22010101 วัดท่าแคลง(ท่าแคลงวิทยาคาร)นายายอามคุ้งวิมานอายุนอกเกณฑ์-----
22010051 วัดหนองคัน (ไจ พิทยาคาร)ท่าใหม่มิติใหม่ ท่าใหม่ 4นักเรียนทั้งหมด4912451-224
22010051 วัดหนองคัน (ไจ พิทยาคาร)ท่าใหม่มิติใหม่ ท่าใหม่ 4พุทธ4812351-222
22010051 วัดหนองคัน (ไจ พิทยาคาร)ท่าใหม่มิติใหม่ ท่าใหม่ 4อิสลาม11--2
22010051 วัดหนองคัน (ไจ พิทยาคาร)ท่าใหม่มิติใหม่ ท่าใหม่ 4คริสต์-----
22010051 วัดหนองคัน (ไจ พิทยาคาร)ท่าใหม่มิติใหม่ ท่าใหม่ 4ซิกส์-----
22010051 วัดหนองคัน (ไจ พิทยาคาร)ท่าใหม่มิติใหม่ ท่าใหม่ 4พราหมณ์/ฮินดู-----
22010051 วัดหนองคัน (ไจ พิทยาคาร)ท่าใหม่มิติใหม่ ท่าใหม่ 4อื่นๆ-----
22010051 วัดหนองคัน (ไจ พิทยาคาร)ท่าใหม่มิติใหม่ ท่าใหม่ 4ข้อมูลผิดปกติ-----
22010051 วัดหนองคัน (ไจ พิทยาคาร)ท่าใหม่มิติใหม่ ท่าใหม่ 4อายุนอกเกณฑ์-----
22010029 วัดเนินโพธิ์ (สวาสดิ์ราษฎร์อุปถัมภ์)เมืองจันทบุรีคุณภาพสัมพันธ์นักเรียนทั้งหมด950--59
22010029 วัดเนินโพธิ์ (สวาสดิ์ราษฎร์อุปถัมภ์)เมืองจันทบุรีคุณภาพสัมพันธ์พุทธ950--59
22010029 วัดเนินโพธิ์ (สวาสดิ์ราษฎร์อุปถัมภ์)เมืองจันทบุรีคุณภาพสัมพันธ์อิสลาม-----
22010029 วัดเนินโพธิ์ (สวาสดิ์ราษฎร์อุปถัมภ์)เมืองจันทบุรีคุณภาพสัมพันธ์คริสต์-----
22010029 วัดเนินโพธิ์ (สวาสดิ์ราษฎร์อุปถัมภ์)เมืองจันทบุรีคุณภาพสัมพันธ์ซิกส์-----
22010029 วัดเนินโพธิ์ (สวาสดิ์ราษฎร์อุปถัมภ์)เมืองจันทบุรีคุณภาพสัมพันธ์พราหมณ์/ฮินดู-----
22010029 วัดเนินโพธิ์ (สวาสดิ์ราษฎร์อุปถัมภ์)เมืองจันทบุรีคุณภาพสัมพันธ์อื่นๆ-----
22010029 วัดเนินโพธิ์ (สวาสดิ์ราษฎร์อุปถัมภ์)เมืองจันทบุรีคุณภาพสัมพันธ์ข้อมูลผิดปกติ-----
22010029 วัดเนินโพธิ์ (สวาสดิ์ราษฎร์อุปถัมภ์)เมืองจันทบุรีคุณภาพสัมพันธ์อายุนอกเกณฑ์-----


บ้านเลขที่ 1 ถนนตากสิน ตำบลตลาด อำเภอเมืองจันทบุรี จันทบุรี 22000
Version.2022.1.KAOPUNHOT