ผลงาน/วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices)
ปีเจ้าของผลงาน
หน่วยงาน
เรื่อง/หัวข้อ ระดับของผลงานดูข้อมูล
2559โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง
(บ้านหนองบัวทอง)
โรงเรียนขนาดเล็กที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศระดับเขตพื้นที่การศึกษา
(สพฐ.)
2560โรงเรียนบ้านท่าแฉลบ
(บ้านท่าแฉลบ)
ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนระดับชาติ
(สพฐ.)
2560วัดเนินโพธิ์
(วัดเนินโพธิ์ (สวาสดิ์ราษฎร์อุปถัมภ์))
โรงเรียนต้นแบบในการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)ระดับภาค
(สพฐ.)
2560นางสาวอลิษา สุคุณพันธ์
(วัดเนินยาง)
สถานศึกษาที่ประสบความสำเร้จในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับภาค
(CLUSTER 9)