สพป.จบ.๑.


ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1318302620
18%
4713:1
อนุบาล 27276131,340
40%
8616:1
อนุบาล 37346921,426
42%
8916:1
ระดับปฐมวัย1,7791,6073,386
18%
22215:1
ประถมศึกษาปีที่ 11,0731,0172,090
17%
10520:1
ประถมศึกษาปีที่ 21,0949662,060
16%
10520:1
ประถมศึกษาปีที่ 31,0479391,986
16%
10619:1
ประถมศึกษาปีที่ 41,0431,0622,105
17%
10620:1
ประถมศึกษาปีที่ 51,1411,0342,175
17%
10920:1
ประถมศึกษาปีที่ 61,1441,0382,182
17%
10521:1
ระดับประถมศึกษา6,5426,05612,598
69%
63620:1
มัธยมศึกษาปีที่ 1478345823
34%
3325:1
มัธยมศึกษาปีที่ 2469398867
36%
3525:1
มัธยมศึกษาปีที่ 3386320706
29%
3520:1
มัธยมศีกษาตอนต้น1,3331,0632,396
13%
10323:1
รวมทั้งสิ้น9,6548,72618,380
100%
96119:1