สพป.จบ.๑.


ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1308279587
18%
4613:1
อนุบาล 26295991,228
38%
8714:1
อนุบาล 37516451,396
43%
8716:1
ระดับปฐมวัย1,6881,5233,211
18%
22015:1
ประถมศึกษาปีที่ 11,1291,0182,147
17%
10520:1
ประถมศึกษาปีที่ 21,0389872,025
16%
10519:1
ประถมศึกษาปีที่ 31,0739632,036
16%
10619:1
ประถมศึกษาปีที่ 41,0399281,967
16%
10619:1
ประถมศึกษาปีที่ 51,0351,0562,091
17%
10520:1
ประถมศึกษาปีที่ 61,1301,0462,176
17%
10720:1
ระดับประถมศึกษา6,4445,99812,442
69%
63420:1
มัธยมศึกษาปีที่ 1504404908
36%
3228:1
มัธยมศึกษาปีที่ 2470345815
33%
3523:1
มัธยมศึกษาปีที่ 3418366784
31%
3423:1
มัธยมศีกษาตอนต้น1,3921,1152,507
14%
10125:1
รวมทั้งสิ้น9,5248,63618,160
100%
95519:1