ทะเบียนโรงเรียน สพป.จบ.๑
บ้านแก่งน้อย
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก22010034
PERCODE 6 หลัก060054
กระทรวง 10 หลัก1022060054
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านแก่งน้อย
ชื่อ (อังกฤษ)Kengnoi
หมู่ที่10
ถนน
หมู่บ้านแก่งน้อย
ตำบลเขาแก้ว
อำเภอท่าใหม่
จังหวัดจันทบุรี
รหัสไปรษณีย์22170
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์0631763957
อีเมล์แอดเดรส22010034@chan1.go.th
เว็บไซต์
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
12.90677726
Longitude
101.8859646

51 KM.

โรงเรียนบ้านแก่งน้อย - -
ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการพิเศษ
เกษียณอายุวันพฤหัสบดีวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2590
นาง วิลาวัลย์ บุญเรือน
ตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่ม
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการ
เกษียณอายุวันพฤหัสบดีวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2622
นางสาว ฐิตินันท์ ธนตุ่น
ตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่ม
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นางสาว ปัณฑิตา ปิ่นแก้ว
ตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่ม
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นางสาว บุญธิการ พันธ์วิเศษ
ตำแหน่งศึกษานิเทศก์
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ
เกษียณอายุวันพฤหัสบดีวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2597
นางสาว อิทธิภรณ์ คำโฮม
ตำแหน่งศึกษานิเทศก์
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ
เกษียณอายุวันพฤหัสบดีวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2593
นางสาว จารุวรรณ เลิศรัตนาวรชัย
ตำแหน่ง
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
3 โรงเรียนสุจริต ร้อยละ 4029 รร.
4 บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย 255354 รร.
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน