ทะเบียนโรงเรียน สพป.จบ.๑
วัดบูรพาพิทยาราม
โรงเรียนขนาดกลาง เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ม.ต้น
รหัส
SMIS 8 หลัก22010042
PERCODE 6 หลัก060031
กระทรวง 10 หลัก1022060031
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)วัดบูรพาพิทยาราม
ชื่อ (อังกฤษ)watburapa
หมู่ที่4
ถนน
หมู่บ้านเขาวัว
ตำบลเขาวัว
อำเภอท่าใหม่
จังหวัดจันทบุรี
รหัสไปรษณีย์22120
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์039494132
อีเมล์แอดเดรส22010042@chan1.go.th
เว็บไซต์data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1022060031
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
12.64290228
Longitude
102.0383299

15 KM.

รร วัดบูรพาพิทยาราม -
ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาง พิมล สุขมูล
ตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่ม
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาง ปณิตา วรัจฉรียกุล
ตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่ม
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นางสาว สุภาวดี เพศประเสริฐ
ตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่ม
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาย ภณเอก ภัทรวาณิชสกุล
ตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่ม
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาย ปฐวี ปะถานะ
ตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่ม
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นางสาว รัชนีวรรณ คำพรมมา
ตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่ม
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นางสาว มณีรัตน์ จันทรา
ตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่ม
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาย แสงสุรี ฮวนชาตรี
ตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่ม
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ
เกษียณอายุวันพฤหัสบดีวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2592
นาย ไพศาล กิจจานนท์
ตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่ม
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นางสาว ศิริกานดา ยังวุฒิกูล
ตำแหน่งศึกษานิเทศก์
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นางสาว เกศมณี อยู่จำเนียร
ตำแหน่งศึกษานิเทศก์
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นางสาว กาญจนศิริ ช่างจัด
ตำแหน่งศึกษานิเทศก์
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ
เกษียณอายุวันพฤหัสบดีวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2596
นาย ณัฐวุฒิ แก้วทอง
ตำแหน่งคุรุสภาเขตพื้นที่
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
Mr. Harvey Senador Alcansare
ตำแหน่ง
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
1 โครงการสานอนาคตการศึกษา CONNEXT ED 255918 รร.
3 โรงเรียนสุจริต ร้อยละ 109 รร.
4 บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย 255354 รร.
7 โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล 256531 รร.
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน