ทะเบียนโรงเรียน สพป.จบ.๑
วัดหนองไทร
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก22010088
PERCODE 6 หลัก060201
กระทรวง 10 หลัก1022060201
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)วัดหนองไทร
ชื่อ (อังกฤษ)nongsaischool
หมู่ที่12
ถนน
หมู่บ้านหนองไทร
ตำบลช้างข้าม
อำเภอนายายอาม
จังหวัดจันทบุรี
รหัสไปรษณีย์22160
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์039370165
อีเมล์แอดเดรส22010088@chan1.go.th
เว็บไซต์nongsaischool.igetweb.com
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
12.6915045
Longitude
101.8176227

40 KM.

รร วัดหนองไทร -
ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ
เกษียณอายุวันพฤหัสบดีวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2604
นาง ัชัชฏาภรณ์ วงศ์ชัยประทุม
ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาง ปัทมา สอสกุล
ตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่ม
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นางสาว สรัลชนา โชติณัฐกร
ตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่ม
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นางสาว ศิริทิพย์ เนื่องจำนงค์
ตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่ม
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นางสาว อุทุมพร ลอยเปรม
ตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่ม
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาย ฉัตรชัย ผ่องมณี
ตำแหน่งคุรุสภาเขตพื้นที่
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นางสาว ลลิตา ภู่เพ่ง
ตำแหน่ง
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ
เกษียณอายุวันพฤหัสบดีวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2623
รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
3 โรงเรียนสุจริต ร้อยละ 3023 รร.
4 บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย 255354 รร.
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน