โรงเรียนโครงการพิเศษ
รหัสโครงการชื่อโครงการ
2 โครงการสะเต็มศึกษา
3 โรงเรียนสุจริต
7 โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล
8 โรงเรียนคุณภาพ