โรงเรียนโครงการพิเศษ
รหัสโครงการชื่อโครงการ
3 โรงเรียนสุจริต
2 โครงการสะเต็มศึกษา
7 โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล