โรงเรียนโครงการพิเศษ
รหัสโครงการชื่อโครงการ
3 โรงเรียนสุจริต
7 โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล
8 โรงเรียนคุณภาพ