โรงเรียนโครงการพิเศษ
รหัสโครงการชื่อโครงการ
3 โรงเรียนสุจริต
4 บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย