ทะเบียนโรงเรียน สพป.จบ.๑
วัดทุ่งเบญจา
โรงเรียนขนาดกลาง เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก22010056
PERCODE 6 หลัก060048
กระทรวง 10 หลัก1022060048
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)วัดทุ่งเบญจา
ชื่อ (อังกฤษ)wattungbenja
หมู่ที่3
ถนน
หมู่บ้านทุ่งเบญจา
ตำบลท่าใหม่
อำเภอท่าใหม่
จังหวัดจันทบุรี
รหัสไปรษณีย์22170
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์039437080
อีเมล์แอดเดรส22010056@chan1.go.th
เว็บไซต์http://school.obec.go.t
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
12.707988
Longitude
101.962115

30 KM.

รร วัดทุ่งเบญจา ห้ามแก้ไข/ลบ
ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
วิทยฐานะ/ระดับ เชี่ยวชาญพิเศษ
เกษียณอายุวันอังคารวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2579
นาย นิเวศน์ ชาติวุฒ
ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นางสาว ทอฝัน สมภาวงษ์
ตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่ม
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ
เกษียณอายุวันพฤหัสบดีวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2597
นาง นิชนันท์ ทองอยู่
ตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่ม
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ
เกษียณอายุวันพฤหัสบดีวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2590
นาง วิมล วังศรี
ตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่ม
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ
เกษียณอายุวันพฤหัสบดีวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2581
นางสาว สิริกุล ยมจินดา
ตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่ม
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ
เกษียณอายุวันพฤหัสบดีวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2598
นางสาว อภิญญา สุวรรณปราณี
ตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่ม
วิทยฐานะ/ระดับ เชี่ยวชาญพิเศษ
เกษียณอายุวันพฤหัสบดีวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2599
นางสาว จรรยารักษ์ คงขวัญ
ตำแหน่งศึกษานิเทศก์
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาย เทอดศักดิ์ เพิ่มศิริ
ตำแหน่งคุรุสภาเขตพื้นที่
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ
เกษียณอายุวันพฤหัสบดีวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2575
นาง สมศรี ปาละกะวงศ์
ตำแหน่ง
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นางสาว นันธิญาภา ศรีนวล
ตำแหน่ง
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ
เกษียณอายุวันพฤหัสบดีวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2622
รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
3 โรงเรียนสุจริต ร้อยละ 4029 รร.
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน