ทะเบียนโรงเรียน สพป.จบ.๑
วัดหนองสีงา
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก22010096
PERCODE 6 หลัก060204
กระทรวง 10 หลัก1022060204
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)วัดหนองสีงา
ชื่อ (อังกฤษ)Nongsenga
หมู่ที่3
ถนน
หมู่บ้านวังกระดาน
ตำบลวังใหม่
อำเภอนายายอาม
จังหวัดจันทบุรี
รหัสไปรษณีย์22170
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์039395352
อีเมล์แอดเดรส22010096@chan1.go.th
เว็บไซต์
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
12.72966096
Longitude
101.9365604

25 KM.

รร วัดหนองสีงา -
ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาย ธีรยุทธ ยมหา
ตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่ม
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ
เกษียณอายุวันพฤหัสบดีวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.3130
นางสาว รุจิรา ปราณี
ตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่ม
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาย วัชรศักดิ์ ยิ่งสุจริตพันธุ์
ตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่ม
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นางสาว อัจฉรา เจนการ
ตำแหน่งศึกษานิเทศก์
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ
เกษียณอายุวันพฤหัสบดีวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2597
นางสาว สุกานดา จิตรอักษร
ตำแหน่งศึกษานิเทศก์
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นางสาว พีรณัฐ พุฒผล
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่พัสดุ
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นางสาว เปรมกมล อิ่มรัตน์
ตำแหน่ง
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
3 โรงเรียนสุจริต ร้อยละ 3023 รร.
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน