ทะเบียนโรงเรียน สพป.จบ.๑
บ้านสะพานเลือก
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก22010057
PERCODE 6 หลัก060049
กระทรวง 10 หลัก1022060049
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านสะพานเลือก
ชื่อ (อังกฤษ)Bansapanluek
หมู่ที่5
ถนน
หมู่บ้านสะพานเลือก
ตำบลทุ่งเบญจา
อำเภอท่าใหม่
จังหวัดจันทบุรี
รหัสไปรษณีย์22170
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์039326504
อีเมล์แอดเดรส22010057@chan1.go.th
เว็บไซต์
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
12.80484526
Longitude
101.9669612

42 KM.

รร บ้านสะพานเลือก -
ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นางสาว สุภาวดี ลี้สกุล
ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
น.ส. นันทวัน สวัสดิ์ภูมิ
ตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่ม
วิทยฐานะ/ระดับ เชี่ยวชาญพิเศษ
เกษียณอายุวันอาทิตย์วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2572
นาง ศรีจันทร์ บุญควง
ตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่ม
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการพิเศษ
เกษียณอายุวันพฤหัสบดีวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2604
นางสาว อัมพุชนารถ อิสรานุวัฒ
ตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่ม
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ
เกษียณอายุวันพฤหัสบดีวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2584
นางสาว พัชรนิดา บรรเทาวงษ์
ตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่ม
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นางสาว ชฎาพร ชาญกระโทก
ตำแหน่งศึกษานิเทศก์
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นางสาว ศิวริน โพธิหัง
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่พัสดุ
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ
เกษียณอายุวันพฤหัสบดีวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.3128
นางสาว นวลหง พิศภิรมย์
ตำแหน่ง
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
3 โรงเรียนสุจริต ร้อยละ 4029 รร.
4 บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย 255354 รร.
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน