โรงเรียนโครงการพิเศษ
รหัสโครงการชื่อโครงการ
1 โครงการสานอนาคตการศึกษา CONNEXT ED
2 โครงการสะเต็มศึกษา
3 โรงเรียนสุจริต
4 บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย
6 แนวทางการจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบมอนเตสซอรี Montessori
7 โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล
8 โรงเรียนคุณภาพ