โรงเรียนโครงการพิเศษ
รหัสโครงการชื่อโครงการ
1 โครงการสานอนาคตการศึกษา CONNEXT ED
3 โรงเรียนสุจริต
4 บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย
7 โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล