สพป.จบ.๑. กลุ่ม/ศูนย์/เครือข่าย


SMISper-codeกระทรวงชื่อ (ไทย)ตำบลอำเภอกลุ่มนร.ปฐมวัยห้องเรียนนร.ประถมห้องเรียนนร.ม.ต้นห้องเรียนนร.ม.ปลาย&เทียบเท่าห้องเรียนนร.รวมห้องเรียนรวมนร./ห้องครู&บุคลากรฯจัดการเรียนฯเปิดสอน4 ขนาด7 ขนาด
220100820601951022060195 วัดหนองแหวนกระแจะนายายอามคุ้งวิมาน6021446563--260112415ปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
220100830601991022060199 วัดโขดหอย (ละเมียดราษฎร์นุเคราะห์)กระแจะนายายอามคุ้งวิมาน223175----39858ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
220100840602001022060200 วัดนาซากระแจะนายายอามคุ้งวิมาน63226----28938ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
220100860602091022060209 วัดช้างข้ามช้างข้ามนายายอามคุ้งวิมาน3721196----15682012ปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
220100880602011022060201 วัดหนองไทรช้างข้ามนายายอามคุ้งวิมาน243716----959118ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
220100890602101022060210 บ้านเขามะปริงนายายอามนายายอามคุ้งวิมาน172596----768105ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
220101010601961022060196 วัดท่าแคลง(ท่าแคลงวิทยาคาร)สนามไชยนายายอามคุ้งวิมาน332936----12681611ปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2