ทะเบียนโรงเรียน สพป.จบ.๑
วัดช้างข้าม
โรงเรียนขนาดกลาง เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก22010086
PERCODE 6 หลัก060209
กระทรวง 10 หลัก1022060209
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)วัดช้างข้าม
ชื่อ (อังกฤษ)watchangkham
หมู่ที่5
ถนน
หมู่บ้านช้างข้าม
ตำบลช้างข้าม
อำเภอนายายอาม
จังหวัดจันทบุรี
รหัสไปรษณีย์22160
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์039370128
อีเมล์แอดเดรส22010086@chan1.go.th
เว็บไซต์data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1022060209
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
12.71029301
Longitude
101.8029669

45 KM.

รร วัดช้างข้าม -
ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นางสาว ยุวดี ธัญทนะ
ตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่ม
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นางสาว ฐิติมา วงษ์เสน
ตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่ม
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นางสาว ศิรธิดา มาระวงษา
ตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่ม
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นางสาว ฐิติพร ศิลาลอย
ตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่ม
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นางสาว สาลินี สุขสวัสดิ์
ตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่ม
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นางสาว ศศิธร ยงยุทธ
ตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่ม
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาง กสิพร บุญประเสริฐ
ตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่ม
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาย ศักร์สฤษฏิ์ เจริญสุข
ตำแหน่งศึกษานิเทศก์
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นางสาว ศรุทตา มิสมากร
ตำแหน่งศึกษานิเทศก์
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นางสาว ปาริชาติ พงษากิจ
ตำแหน่ง
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาย นาที ประจงใจ
ตำแหน่ง
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
1 โครงการสานอนาคตการศึกษา CONNEXT ED 255918 รร.
3 โรงเรียนสุจริต ร้อยละ 3023 รร.
4 บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย 255354 รร.
7 โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล 256531 รร.
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน