ทะเบียนโรงเรียน สพป.จบ.๑
บ้านตาเลียว
โรงเรียนขนาดกลาง เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก22010032
PERCODE 6 หลัก060052
กระทรวง 10 หลัก1022060052
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านตาเลียว
ชื่อ (อังกฤษ)Banthaleaw
หมู่ที่8
ถนน
หมู่บ้านบ้านตาเลียว
ตำบลเขาแก้ว
อำเภอท่าใหม่
จังหวัดจันทบุรี
รหัสไปรษณีย์22170
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์039480027
อีเมล์แอดเดรส22010032@chan1.go.th
เว็บไซต์
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
12.8719042
Longitude
102.0046065

46 KM.

นางสาว กนกอร จุลินทร
ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
- โรงเรียนบ้านตาเลียว -
ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ
เกษียณอายุวันพฤหัสบดีวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2589
นางสาว สมฤทัย เจริญสุข
ตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่ม
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาง เพ็ญประภา กล่ำใส
ตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่ม
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นางสาว สมฤทัย คุ้มสกุล
ตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่ม
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการพิเศษ
เกษียณอายุวันพุธวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2569
นาย พิสุทธิศักดิ์ เซ็นธุลี
ตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่ม
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นางสาว ลักขณาภรณ์ บุญเกิด
ตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่ม
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นางสาว เกศแก้ว ประสิ่งชอบ
ตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่ม
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นางสาว ครองทรัพย์ ชนะสิทธิ์
ตำแหน่งศึกษานิเทศก์
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาย ศรัณยู โพธิวรรณ์
ตำแหน่งศึกษานิเทศก์
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ
เกษียณอายุวันพฤหัสบดีวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2595
นาย อิทธิชัย สุขสวัสดิ์
ตำแหน่งศึกษานิเทศก์
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นางสาว นาถนรี บำรุงวงษ์
ตำแหน่งศึกษานิเทศก์
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นางสาว พรวิมล ประทุมชาติ
ตำแหน่งศึกษานิเทศก์
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาย สันติ เอี่ยมพ่วง
ตำแหน่ง
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
1 โครงการสานอนาคตการศึกษา CONNEXT ED 255918 รร.
3 โรงเรียนสุจริต ร้อยละ 4029 รร.
4 บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย 255354 รร.
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน