ทะเบียนโรงเรียน สพป.จบ.๑
บ้านช่องกะพัด
โรงเรียนขนาดกลาง เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก22010066
PERCODE 6 หลัก060188
กระทรวง 10 หลัก1022060188
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านช่องกะพัด
ชื่อ (อังกฤษ)Banchongkapad
หมู่ที่11
ถนน
หมู่บ้านบ้านช่องกะพัด
ตำบลแก่งหางแมว
อำเภอแก่งหางแมว
จังหวัดจันทบุรี
รหัสไปรษณีย์22160
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์039308176
อีเมล์แอดเดรส22010066@chan1.go.th
เว็บไซต์data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1022060188
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
13.014809
Longitude
101.909162

80 KM.

ว่าที่ร้อยตรี กลวัชร หม่อนตะคุ
ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการ
เกษียณอายุวันพฤหัสบดีวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2586
รร บ้านช่องกะพัด -
ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาย อธิพัชร์ รัตนภาค
ตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่ม
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นางสาว มาริสา มาสุก
ตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่ม
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นางสาว ณฐมน ไชยสิทธิ์
ตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่ม
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นางสาว กาญจนา เขียวหวาน
ตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่ม
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นางสาว กัณณภัค นรากร
ตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่ม
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นางสาว กัญญาวีร์ จิตเจริญ
ตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่ม
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นางสาว สุกัญญา อรัญโสด
ตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่ม
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นางสาว พัชนิดา แก้วละมุล
ตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่ม
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาง กัญญณัช สระทองพรม
ตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่ม
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
ว่าที่ ร.ต. ศุภชัย ดวงเพชร
ตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่ม
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาง พานทอง ภูนาเมือง
ตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่ม
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาง นัทธมน กุดวงค์แก้ว
ตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่ม
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาง สมลักษณ์ น้อยตามโต
ตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่ม
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
น.ส. ษุภนุช ทะนันไธสง
ตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่ม
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาง สุพิชญา กะจะวงษ์
ตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่ม
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
น.ส. กฤษมาศ จันทวรรณ
ตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่ม
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาง รัตนา งามสุข
ตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่ม
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาย พีรพล วงศ์ศรีเทพ
ตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่ม
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
น.ส. ดาริกา สมนึก
ตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่ม
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาย กิตติ มากสวัสดิ์
ตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่ม
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นางสาว ขวัญนภา กาวันนา
ตำแหน่งศึกษานิเทศก์
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ
เกษียณอายุวันพฤหัสบดีวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2591
นางสาว ชลลดา โพธิ์ใหญ่
ตำแหน่ง
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นางสาว รัชนู ปิติสา
ตำแหน่ง
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นางสาว เพ็ญพร จันทศร
ตำแหน่ง
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นางสาว วันทนา อยู่ละ
ตำแหน่ง
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาย วิโรจน์ สระทองพรม
ตำแหน่ง
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
3 โรงเรียนสุจริต ร้อยละ 4029 รร.
4 บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย 255354 รร.
6 แนวทางการจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบมอนเตสซอรี Montessori 25653 รร.
7 โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล 256531 รร.
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน