ทะเบียนโรงเรียน สพป.จบ.๑
วัดแก่งหางแมว
โรงเรียนขนาดกลาง เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก22010067
PERCODE 6 หลัก060190
กระทรวง 10 หลัก1022060190
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)วัดแก่งหางแมว
ชื่อ (อังกฤษ)WATKAENGHANGMAEW
หมู่ที่22
ถนน
หมู่บ้านบ้านวัดแก่ง
ตำบลแก่งหางแมว
อำเภอแก่งหางแมว
จังหวัดจันทบุรี
รหัสไปรษณีย์22160
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์039308177
อีเมล์แอดเดรส22010067@chan1.go.th
เว็บไซต์school.obec.go.th/watkaenghangmaew
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
12.9896264
Longitude
101.8917936

72 KM.

- รร.วัดแก่งหางแมว -
ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
วิทยฐานะ/ระดับ เชี่ยวชาญพิเศษ
เกษียณอายุวันพฤหัสบดีวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2604
ว่าที่ ร.ต. มนตรี กาบตุ้ม
ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาย อุรุพงษ์ งานฉมัง
ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาย กรชวัล ศรีพิทักษ์
ตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่ม
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาย เกียรติศักดิ์ สำราญ
ตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่ม
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นางสาว นัตยา แสงสุข
ตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่ม
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ
เกษียณอายุวันพฤหัสบดีวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2588
นาง อติภา บัวแก้ว
ตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่ม
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการพิเศษ
เกษียณอายุวันพฤหัสบดีวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.3166
นางสาว สุดารัต อิศรนาเวศ
ตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่ม
วิทยฐานะ/ระดับ ปฏิบัติงาน
เกษียณอายุวันพฤหัสบดีวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2622
น.ส. วิษณี บุตรวงษ์
ตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่ม
วิทยฐานะ/ระดับ ปฏิบัติงาน
เกษียณอายุวันพฤหัสบดีวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2622
น.ส. เรวดี โหนแหยม
ตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่ม
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการ
เกษียณอายุวันพฤหัสบดีวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2622
น.ส. เกศราภรณ์ สินทอง
ตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่ม
วิทยฐานะ/ระดับ ปฏิบัติงาน
เกษียณอายุวันพฤหัสบดีวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2622
นางสาว สิริพร ยงเพชร
ตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่ม
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการ
เกษียณอายุวันพฤหัสบดีวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2622
น.ส. ปัทมวรรณ สุวรรณรุ่ง
ตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่ม
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการพิเศษ
เกษียณอายุวันพฤหัสบดีวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2622
นางสาว ดวงชนก นามวิจิตร
ตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่ม
วิทยฐานะ/ระดับ ปฏิบัติงาน
เกษียณอายุวันพฤหัสบดีวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2586
นาย นันทวัฒน์ ควบพิมาย
ตำแหน่งศึกษานิเทศก์
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นางสาว ชนมปภัทร พะโยม
ตำแหน่งศึกษานิเทศก์
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาย ณัฐวุฒิ แก้วกลาย
ตำแหน่ง
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ
เกษียณอายุวันพฤหัสบดีวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2622
นางสาว จีรภา รอดพล
ตำแหน่ง
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
1 โครงการสานอนาคตการศึกษา CONNEXT ED 255918 รร.
3 โรงเรียนสุจริต ร้อยละ 4029 รร.
4 บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย 255354 รร.
8 โรงเรียนคุณภาพ แผนสพป.จันทบุรี 114 รร.
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน