ทะเบียนโรงเรียน สพป.จบ.๑
บ้านซอยสอง (อภิชาติราษฎร์อุปถัมภ์)
โรงเรียนขนาดกลาง เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก22010080
PERCODE 6 หลัก060183
กระทรวง 10 หลัก1022060183
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านซอยสอง (อภิชาติราษฎร์อุปถัมภ์)
ชื่อ (อังกฤษ)Bansoisong
หมู่ที่1
ถนน
หมู่บ้านซอยสอง
ตำบลสามพี่น้อง
อำเภอแก่งหางแมว
จังหวัดจันทบุรี
รหัสไปรษณีย์22160
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์039460167
อีเมล์แอดเดรส22010080@chan1.go.th
เว็บไซต์https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1022060183
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
12.92270164
Longitude
101.8436267

66 KM.

ว่าที่ร้อยตรี คมสันต์ ทะลายรัมย์
ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการ
เกษียณอายุวันพฤหัสบดีวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2588
รร. บ้านซอยสอง -
ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการ
เกษียณอายุวันพฤหัสบดีวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2604
นางสาว สุรีย์ ศรีทองคำ
ตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่ม
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการพิเศษ
เกษียณอายุวันพฤหัสบดีวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2575
นาง นฤมล เย็นสบาย
ตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่ม
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ
เกษียณอายุวันพฤหัสบดีวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2595
นาง พรพิไล ชาญพนา
ตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่ม
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ
เกษียณอายุวันพฤหัสบดีวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2584
นางสาว ฤทัย ฝักเครือ
ตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่ม
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ
เกษียณอายุวันพฤหัสบดีวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2583
นาย กฤติน รัตนเนตร
ตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่ม
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นางสาว บุญญาพร แสงประเสริฐ
ตำแหน่งศึกษานิเทศก์
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นางสาว สุดารัตน์ ศิลาสุวรรณ์
ตำแหน่งศึกษานิเทศก์
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นางสาว ศิรารัตน์ แสนกล้า
ตำแหน่งศึกษานิเทศก์
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นางสาว พรรณนิภา ธัญญพืช
ตำแหน่งศึกษานิเทศก์
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ
เกษียณอายุวันพฤหัสบดีวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2597
นาย โกเมท มิ้นคง
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่พัสดุ
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นางสาว ศิริวิมล มั่นคง
ตำแหน่ง
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นางสาว สมหญิง ฆารละออง
ตำแหน่ง
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ
เกษียณอายุวันพฤหัสบดีวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2592
รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
1 โครงการสานอนาคตการศึกษา CONNEXT ED 255918 รร.
3 โรงเรียนสุจริต ร้อยละ 4029 รร.
4 บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย 255354 รร.
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน